<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

மோ - முதல் சொற்கள்
மோடி 2
மோடீ 1
மோவீரே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
    மோடி (2)
நிலம் புடைபேர்ந்து ஓடாமே நெடு மோடி நிறுத்திய பேய் - கலிங்:88/1
அவையவை மகிழ்ந்த மோடி அவயவம் விளம்பல் செய்வாம் - கலிங்:121/2

 மேல்
 
    மோடீ (1)
குறு மோடீ நெடு நிணமாலாய் குடை கலதீ கூரெயிறீ நீலி - கலிங்:504/1

 மேல்
 
    மோவீரே (1)
செருக்கும் பேய்காள் பூதத்தின் சிரத்தின் மயிரை மோவீரே - கலிங்:584/2

 மேல்