<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

ப - முதல் சொற்கள்
பகடு 3
பகர்வாம் 1
பகர 1
பகல் 3
பகலினும் 1
பகழி 5
பகழிகள் 1
பகழியும் 1
பகழியை 1
பகை 4
பகைஞர் 1
பகைஞன் 1
பங்கய 2
பசி 5
பசிக்கு 2
பசித்த 1
பசியால் 2
பசியில் 1
பசியே 1
பசியை 1
பசும் 7
பஞ்சசயனத்தின் 1
பட்ட 8
பட்டது 3
பட்டமே 1
பட்டன 2
பட்டினப்பாலை 1
பட்டு 2
பட்டைக்கே 1
பட 10
படத்தினால் 1
படத்து 1
படர் 5
படர்ந்து 1
படரொடு 1
படல 1
படலம் 2
படவு 1
படவே 2
படி 4
படியும் 1
படியே 1
படு 8
படுகின்ற 1
படும் 4
படுவது 1
படை 29
படைக்கலன் 1
படைக்கவே 1
படைகள் 1
படைகளும் 1
படைஞர் 3
படைஞர்க்கு 1
படைஞர்கள் 1
படைத்த 2
படைத்தது 1
படைத்து 7
படைத்துக்கொண்டு 1
படைத்துடையான் 1
படைப்பதும் 1
படையின் 1
படையினில் 1
படையெடுத்த 1
படையொடு 1
பண் 1
பண்டித 1
பண்டு 10
பண்டை 2
பண்ணிக்கொள்ளீரே 1
பண்ணினும் 1
பண்ணுக 3
பண்ணும் 1
பண்ணையாக 1
பண 1
பணத்து 2
பணம் 1
பணி 10
பணிகொண்ட 1
பணிதல் 1
பணிந்தமை 1
பணிமாற 1
பணியாத 1
பணிலம் 2
பணை 5
பணைத்த 1
பத்தொடு 1
பத 1
பதக்கமே 1
பதங்களில் 1
பதங்களின் 1
பதடிகளாய் 1
பதத்தில் 1
பதத்தினிடை 1
பதம் 3
பதம்கொள் 1
பதமும் 2
பதலை 1
பதற 1
பதறி 1
பதறியும் 1
பதறுவீர் 1
பதி 3
பதிகளை 1
பதியில்-நின்று 1
பதுங்கியது 1
பதும 1
பதுமத்தன் 1
பதைப்ப 1
பந்தர் 1
பந்தரின் 1
பந்தனம் 1
பந்தி 3
பந்தி-தோறும் 1
பம்பா 1
பயங்கரன் 1
பயணம் 3
பயந்த 1
பயப்படுவீர் 1
பயன் 2
பயிர் 1
பயிரவியை 1
பயிற்றி 1
பயின்ற 1
பயின்றே 2
பரக்க 1
பரக்கவே 6
பரக்கும் 1
பரக்குமாலோ 1
பரகேசரிகள் 1
பரட்டின் 1
பரணி 9
பரந்த 2
பரந்ததும் 1
பரந்தவே 1
பரந்தன 1
பரந்து 2
பரப்பி 3
பரப்பீரே 1
பரப்பு 2
பரம் 1
பரமர் 1
பரமன் 1
பரவி 1
பரவிய 1
பரவுதுமே 3
பரவும் 1
பரவுமாலோ 1
பரவை 1
பராசரன் 1
பரி 13
பரிகளின் 1
பரிகளும் 1
பரிசில் 2
பரிசு 5
பரிசும் 4
பரிசே 1
பரிசை 1
பரிசையும் 1
பரித்த 3
பரித்திரை 1
பரிதி 2
பரிபவம் 2
பரிபுரம் 2
பரிய 1
பரியொடு 1
பரிவு 2
பரிவேட்டை 1
பரு 4
பருக 2
பருகல் 1
பருகி 2
பருகிய 1
பருகும் 2
பருகுவது 1
பருத்தியும் 1
பருத்து 2
பருந்தின் 1
பருந்தினோடும் 1
பருந்து 4
பரும 1
பருவத்து 1
பருவம் 1
பல் 7
பல்கால் 1
பல்லவர் 3
பல்லவர்க்கு 1
பல்லியம் 1
பல்லின் 1
பல்லின 1
பல்லை 2
பல 20
பலத்து 1
பலமும் 1
பலர் 1
பலவிதங்களொடு 1
பலவும் 3
பலவே 1
பலி 1
பலிகொள் 1
பலியாக 1
பவதி 1
பவள 4
பவளத்து 1
பவளமொடு 1
பவன 1
பவனி 1
பவித்ர 1
பழ 3
பழகினார் 1
பழம் 2
பழவாறு 1
பழு 3
பழுது 2
பழைய 2
பழையர் 1
பற்கள் 1
பற்றி 1
பற்றியது 1
பற்று 1
பறக்கின்றேம் 1
பறந்தலை 1
பறந்து 1
பறப்பன 1
பறிக்குமால் 1
பறித்த 1
பறித்து 3
பறிந்த 2
பறிப்பரே 1
பறிப்பீர் 1
பன்றி 1
பன்னிரண்டும் 1
பனங்காடு 1
பனவ 1
பனி 1
பனிமொழியவர் 1
பனியும் 1
பனுவலுக்கு 1
பனை 2
	
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  பகடு (3)
பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் - கலிங்:114/1
பரிசில் சுமந்தன கவிகள் பகடு சுமந்தன திறைகள் - கலிங்:272/1
உவையும் உவையும் இலக்கணம் உடைய பிடி இவை உள் பகடு
 உயர் செய் கொடி இவை மற்று இவை உரிமை அரிவையர் பட்டமே - கலிங்:335/3,4

 மேல்
 
  பகர்வாம் (1)
அ அணங்கை அகலாத அலகைகளை இனி பகர்வாம் - கலிங்:134/2

 மேல்
 
  பகர (1)
பண்டு பாரதம் எனும் கதை பராசரன் மகன் பகர வெம் கரிமுகன் பரு மருப்பை ஒரு கை - கலிங்:180/1

 மேல்
 
  பகல் (3)
பகல் இழந்த நிறை பெற முயன்று மொழி பதறுவீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:29/2
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே - கலிங்:345/2
பதம் பெற்றார்க்கு பகல் விளக்கும் பா ஆடையுமா கொள்ளீரே - கலிங்:561/2

 மேல்
 
  பகலினும் (1)
எற்றை பகலினும் வெள்ளணி நாள் இருநில பாவை நிழலுற்ற - கலிங்:533/1

 மேல்
 
  பகழி (5)
தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை - கலிங்:420/1
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே - கலிங்:420/2
அடு சிலை பகழி தொடுத்துவிட புகும் அளவினில் அயம் எதிர் விட்டவர் வெட்டின - கலிங்:421/1
ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழித்தன உருவிய பிறை முக அ பகழி தலை - கலிங்:422/1
பாணிகளால் நிலம் திருத்தி படை கலிங்கர் அணி பகழி
 தூணிகளே நாழிகளா தூணி மா அளவீரே - கலிங்:546/1,2

 மேல்
 
  பகழிகள் (1)
நேர் முனையில் தொடுத்த பகழிகள் நேர் வளைவில் சுழற்றும் அளவினில் - கலிங்:436/1

 மேல்
 
  பகழியும் (1)
குந்தமும் பகழியும் கோல்களும் வேலுமாம் - கலிங்:523/1

 மேல்
 
  பகழியை (1)
மார்பிடையில் குளித்த பகழியை வார் சிலையில் தொடுத்து விடுவரே - கலிங்:436/2

 மேல்
 
  பகை (4)
உருகுதலுற்று உலகத்து உவமை அற சுழல்வுற்று உலவு விழிக்கடை பட்டு உடல் பகை அற்று ஒழிய - கலிங்:131/1
அடைய அ திசை பகை துகைப்பன் என்று ஆசை கொண்டு அடல் தொண்டைமான் - கலிங்:342/1
மடிகின்றன குடி கெடுகின்றனம் இனி வளைகின்றன படை பகை என்றே - கலிங்:372/2
பொருநர்கள் சிலர்-தம் உரத்தினில் கவிழ் புகர் முகம் மிசை அடியிட்டு அதின் பகை
 விருதரை அரிவர் சிரத்தை அ சிரம் விழுபொழுது அறை எனும் அ களிற்றையே - கலிங்:440/1,2

 மேல்
 
  பகைஞர் (1)
இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே - கலிங்:250/2

 மேல்
 
  பகைஞன் (1)
அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே - கலிங்:10/2

 மேல்
 
  பங்கய (2)
பார் எலாம் உடையான் அபயன் கொடை பங்கய கரம் ஒப்பு என பண்டு ஒர் நாள் - கலிங்:314/1
ஒக்க அடு செம் களம் பங்கய பொய்கை ஆமாறு காண்-மின்களோ - கலிங்:487/2

 மேல்
 
  பசி (5)
உடல் விழுந்திடின் நுகர்ந்திட உவந்த சில பேய் உறு பெரும் பசி உடன்றிட உடன் திரியுமே - கலிங்:113/2
பெரு நெடும் பசி பெய் கலம் ஆவன பிற்றை நாளின் முன் நாளின் மெலிவன - கலிங்:135/1
பிரமனை வேண்டி பின்னும் பெரும் பசி பெறவும் வேண்டும் - கலிங்:306/2
தணந்த மெலிவு தான் தீர தடித்த உடல் வெம் பசி தீர - கலிங்:527/1
பையாப்போடு பசி காட்டி பதலை நிறைந்த கூழ் காட்டி - கலிங்:570/1

 மேல்
 
  பசிக்கு (2)
பாவத்தால் எம் வயிற்றில் பசியை வைத்தான் பாவியேம் பசிக்கு ஒன்று இல்லேம் - கலிங்:216/2
பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் - கலிங்:217/1

 மேல்
 
  பசித்த (1)
அலக்கு உக அலக்கு உக அடிக்கடி சிரித்தன அயர்த்தன பசித்த பசியே - கலிங்:229/2

 மேல்
 
  பசியால் (2)
நிகளம் பூண்டன அடியேம் நெடும் பசியால் அற உலர்ந்து நெற்றாய் அற்றேம் - கலிங்:218/2
வெந்த இரும்பில் புகும் புனல் போல் வெம் தீ பசியால் வெந்து எரியும் - கலிங்:554/1

 மேல்
 
  பசியில் (1)
கயல் ஒளித்த கடும் சுரம் போல் அகம் காந்து வெம் பசியில் புறம் தீந்தவும் - கலிங்:143/2

 மேல்
 
  பசியே (1)
அலக்கு உக அலக்கு உக அடிக்கடி சிரித்தன அயர்த்தன பசித்த பசியே - கலிங்:229/2

 மேல்
 
  பசியை (1)
பாவத்தால் எம் வயிற்றில் பசியை வைத்தான் பாவியேம் பசிக்கு ஒன்று இல்லேம் - கலிங்:216/2

 மேல்
 
  பசும் (7)
உந்தி சுழியின் முளைத்து எழுந்த உரோம பசும் தாள் ஒன்றில் இரண்டு - கலிங்:39/1
இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் - கலிங்:85/1
எயிற்கு அழுத்தும் நிண கொடியும் இளம் குழவி பசும் தலையும் எங்கும் தூக்கி - கலிங்:106/2
பரிவு இருத்தி அலகிட்டு பசும் குருதி நீர் தெளித்து நிண பூ சிந்தி - கலிங்:108/1
பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் - கலிங்:114/1
படை வலம் கொடு பசும் தலை இடம் கொடு அணைவார் - கலிங்:116/1
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் - கலிங்:499/2

 மேல்
 
  பஞ்சசயனத்தின் (1)
நிண மெத்தை விரித்து உயர்ந்த நிலா திகழும் பஞ்சசயனத்தின் மேலே - கலிங்:154/2

 மேல்
 
  பட்ட (8)
பட்ட மன்னர்-தம் பட்ட மங்கையர் பரு மணி கரு திரு இருத்தியே - கலிங்:98/2
பட்ட மன்னர்-தம் பட்ட மங்கையர் பரு மணி கரு திரு இருத்தியே - கலிங்:98/2
பாந்தள் நால்வன போலும் உடல் மயிர் பாசி பட்ட பழம் தொளை மூக்கின - கலிங்:140/1
உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே - கலிங்:421/2
ஒட்டு அற பட்ட போரில் ஊர்பவர்-தம்மை வீசி - கலிங்:457/1
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் - கலிங்:500/2
பட்ட புரவி கவி குரத்தால் பாகுவலயம் சாத்தீரே - கலிங்:513/1
உரல் பட்ட அரிசி முகந்து உலைகள்-தொறும் சொரியீரே - கலிங்:547/2

 மேல்
 
  பட்டது (3)
தனு கோட்ட நமன் கோட்டம் பட்டது சகர கோட்டம் - கலிங்:254/2
அளத்தி பட்டது அறிந்திலை ஐய நீ - கலிங்:385/2
குளம் மடை பட்டது போலும் குருதி ஆடி கூழ் அடு-மின் என்று அருள கும்பிட்டு ஆங்கே - கலிங்:503/2

 மேல்
 
  பட்டமே (1)
உயர் செய் கொடி இவை மற்று இவை உரிமை அரிவையர் பட்டமே - கலிங்:335/4

 மேல்
 
  பட்டன (2)
உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே - கலிங்:421/2
அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே - கலிங்:424/2

 மேல்
 
  பட்டினப்பாலை (1)
பத்தொடு ஆறுநூறாயிரம் பெற பண்டு பட்டினப்பாலை கொண்டதும் - கலிங்:198/2

 மேல்
 
  பட்டு (2)
உருகுதலுற்று உலகத்து உவமை அற சுழல்வுற்று உலவு விழிக்கடை பட்டு உடல் பகை அற்று ஒழிய - கலிங்:131/1
உந்து போதினில் போதக கொம்பு எனும் உலக்கை பட்டு வல கை சொற்று ஆனவும் - கலிங்:146/2

 மேல்
 
  பட்டைக்கே (1)
புரவி உரி தோல் பட்டைக்கே கூழை பொதிந்து வையீரே - கலிங்:576/2

 மேல்
 
  பட (10)
இடை படுவது பட அருளுவீர் இடு கதவு உயர் கடை திற-மினோ - கலிங்:22/2
செரு இள நீர் பட வெம் முலை செவ்விளநீர் படு சே அரி - கலிங்:52/1
கருவிள நீர் பட ஊடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ - கலிங்:52/2
மா ஆயிரமும் பட கலிங்கர் மடிந்த கள போர் உரைப்போர்க்கு - கலிங்:312/1
வீணை யாழ் குழல் தண்ணுமை வல்லவர் வேறு வேறு இவை நூறு விதம் பட
 காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே - கலிங்:323/1,2
அடு கரி நுதல் பட விட்ட கைப்படை அதனை ஒர் நொடி வரையில் பறிப்பரே - கலிங்:441/2
துணிகள் பட மத மா முறிந்தன துரக நிரையொடு தேர் முறிந்தவே - கலிங்:445/2
பட ஊன்று நெடும் குந்தம் மார்பின்-நின்றும் பறித்து அதனை நிலத்து ஊன்றி தேர் மேல் நிற்பார் - கலிங்:499/1
சல்லவட்டம் எனும் சுளகால் தவிடு பட புடையீரே - கலிங்:545/2
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் - கலிங்:562/1

 மேல்
 
  படத்தினால் (1)
வெம் கத களிற்றின் படத்தினால் வெளி அடங்கவே மிசை கவிக்கவே - கலிங்:103/2

 மேல்
 
  படத்து (1)
தொழுது மன்னரே கரைசெய் பொன்னியில் தொடர வந்திலா முகரியை படத்து
 எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் - கலிங்:197/1,2

 மேல்
 
  படர் (5)
பல்கால் திண் திரை கரங்கள் கரையின் மேன்மேல் பாய் கடல்கள் நூக்குமது அ படர் வெம் கானில் - கலிங்:94/1
பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று - கலிங்:126/1
பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த - கலிங்:240/1
அடைய படர் எரி கொளுவி பதிகளை அழிய சூறை கொள் பொழுதத்தே - கலிங்:370/2
பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே - கலிங்:408/1

 மேல்
 
  படர்ந்து (1)
பாலாறு குசைத்தலை பொன்முகரி பழவாறு படர்ந்து எழு கொல்லி எனும் - கலிங்:367/1

 மேல்
 
  படரொடு (1)
பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே - கலிங்:408/1

 மேல்
 
  படல (1)
பாரின் மீதும் ஒரு பார் உளது போலும் எனவே படல தூளியும் எழுந்து இடையின் மூடி வரவே - கலிங்:290/2

 மேல்
 
  படலம் (2)
போதும் போதாது எனவே புடை படலம் இடவேண்டா - கலிங்:231/1
பிதிர்ந்தன மூரி மலைகள் பிறந்தது தூளி படலம் - கலிங்:359/2

 மேல்
 
  படவு (1)
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் - கலிங்:499/2

 மேல்
 
  படவே (2)
மன்னர் புரந்தரன் வாள் அபயன் வாரணம் இங்கு மதம் படவே
 தென்னர் உடைந்தமை பாடீரே சேரர் உடைந்தமை பாடீரே - கலிங்:529/1,2
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் - கலிங்:562/1

 மேல்
 
  படி (4)
வேகம் விளைய வரும் கொழுநர் மேனி சிவந்த படி நோக்கி - கலிங்:45/1
படி பரப்பி அ பரும யானையின் பழு எலும்பினில் பா அடுக்கியே - கலிங்:101/2
ஒருவர்-தம் உடலினில் ஒருவர்-தம் உடல் புக உறுவது ஒர் படி உகவே - கலிங்:402/1
பதம்கொள் புரவி படி தரளம் பொன் பாடகமா புனையீரே - கலிங்:510/2

 மேல்
 
  படியும் (1)
சாய்ந்து விழும் கட களிற்றினுடனே சாய்ந்து தடம் குருதி மிசை படியும் கொடிகள் தங்கள் - கலிங்:480/1

 மேல்
 
  படியே (1)
தரணி காவலளவும் செல மொழிந்து முனிவன் தான் எழுந்தருள மா முனி மொழிந்த படியே - கலிங்:185/2

 மேல்
 
  படு (8)
செரு இள நீர் பட வெம் முலை செவ்விளநீர் படு சே அரி - கலிங்:52/1
பண் படு கிளவியை அமுது என பரவிய கொழுநனை நெறிசெய - கலிங்:71/1
தலை பொர எரிய நெருப்பினின் மற்றது தழல் படு கழை வனம் ஒக்கினும் ஒக்குமே - கலிங்:419/2
தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை - கலிங்:420/1
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே - கலிங்:420/2
ஈண்டும் செருவில் படு வீரர் எறியும் பாராவளை அடுக்கி - கலிங்:511/1
கொலையினுள் படு கரி குழிசியுள் கூழினுக்கு - கலிங்:520/1
பண்ணும் இவுளி செவி சுருளும் பரட்டின் பிளவும் படு கலிங்கர் - கலிங்:583/1

 மேல்
 
  படுகின்ற (1)
பார் வேந்தர் படுகின்ற பரிபவம் நூறாயிரமே - கலிங்:539/2

 மேல்
 
  படும் (4)
கடிது அழிந்து போர் மிதிலையில் படும் கரி மருப்பினை திரள் துலாம் எனும் - கலிங்:101/1
முன்பு இருக்கின் முகத்தினும் மேற்செல மு முழம் படும் அம் முழந்தாளின - கலிங்:136/2
படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் - கலிங்:476/2
பிறை பெரும் பணை வேழம் முன்னொடு பின் துணிந்து தரை படும்
 குறைத்தலை துணி கொல்லன் எஃகு எறி கூடம் ஒத்தமை காண்-மினோ - கலிங்:497/1,2

 மேல்
 
  படுவது (1)
இடை படுவது பட அருளுவீர் இடு கதவு உயர் கடை திற-மினோ - கலிங்:22/2

 மேல்
 
  படை (29)
படை வலம் கொடு பசும் தலை இடம் கொடு அணைவார் - கலிங்:116/1
சக்கரம் முதல் படை ஒர் ஐந்தும் முதல் நாளே தன்னுடைய ஆன அதனால் அவை நமக்கு - கலிங்:247/1
இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே - கலிங்:250/2
திரை செய் கடல் ஒலி அடங்க திசை நான்கின் படை நான்கும் திரண்ட ஆங்கே - கலிங்:279/2
பிடர் ஒடித்தல்-கொல் படை நினைப்பு என பிரளயத்தினில் திரளவே - கலிங்:343/2
பார் சிறுத்தலின் படை பெருத்ததோ படை பெருத்தலின் பார் சிறுத்ததோ - கலிங்:348/1
பார் சிறுத்தலின் படை பெருத்ததோ படை பெருத்தலின் பார் சிறுத்ததோ - கலிங்:348/1
கங்கா நதி ஒரு புறம் ஆக படை கடல் போல் வந்தது கடல் வந்தால் - கலிங்:371/1
மடிகின்றன குடி கெடுகின்றனம் இனி வளைகின்றன படை பகை என்றே - கலிங்:372/2
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே - கலிங்:373/2
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே - கலிங்:373/2
வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக - கலிங்:393/1
நண்ணுக படை செருநர் நண்ணுக செரு களம் நமக்கு இகல் கிடைத்தது எனவே - கலிங்:394/2
உலகுகள் பருகுவது ஒரு கடல் இது என உடலிய படை எழவே - கலிங்:398/2
வெருவர மிடை படை நடு ஒரு வெளி அற விழியிட அரிது எனவே - கலிங்:402/2
வெளி அரிது என எதிர் மிடை படை மனுபரன் விடு படை அதன் எதிரே - கலிங்:403/1
வெளி அரிது என எதிர் மிடை படை மனுபரன் விடு படை அதன் எதிரே - கலிங்:403/1
அயம் எதிர் கடவி மத கரி வெட்டினர் அலை படை நிரைகள் களத்து நிரைக்கவே - கலிங்:418/2
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை - கலிங்:419/1
தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை
 அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே - கலிங்:420/1,2
விடு படை பெறுகிலர் மற்று இனி சிலர் விரை பரி விழ எறிதற்கு முற்பட - கலிங்:441/1
அபயன் விடு படை ஏழ் கலிங்கமும் அடைய ஒரு முகம் ஆகி முந்தவே - கலிங்:444/2
மழைகள் அதிர்வன போல் உடன்றன வளவன் விடு படை வேழம் என்று இருள் - கலிங்:453/1
குவடு பற்றியது அவன் அடல் படை அது குணிப்பு அரிது எனலுமே - கலிங்:462/2
சுடர் படை வாள் அபயன் அடி அருளினோடும் சூடினான் வண்டையர் கோன் தொண்டைமானே - கலிங்:471/2
யானை படை சூரர் நேர் ஆன போழ்து அற்று எழுந்து ஆடுகின்றார் தலை - கலிங்:491/1
ஒளிறு நெடும் படை வாள் அபயற்கு உத்தர பூமியர் இட்ட திறை - கலிங்:531/1
பாணிகளால் நிலம் திருத்தி படை கலிங்கர் அணி பகழி - கலிங்:546/1
உருவிய சுரிகையொடு உயர் கணை விடு படை உருள் வடிவு இது என உருள்வன சிலசில - கலிங்:589/1

 மேல்
 
  படைக்கலன் (1)
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே - கலிங்:288/2

 மேல்
 
  படைக்கவே (1)
வளை சிலை உரும் என இடிக்கவே வடி கணை நெடு மழை படைக்கவே - கலிங்:409/2

 மேல்
 
  படைகள் (1)
தண்டு தனு வாள் பணிலம் நேமி எனும் நாம தன் படைகள் ஆன திரு ஐம்படை தரித்தே - கலிங்:240/2

 மேல்
 
  படைகளும் (1)
எறி கடலொடு கடல் கிடைத்த போல் இரு படைகளும் எதிர் கிடைக்கவே - கலிங்:406/1

 மேல்
 
  படைஞர் (3)
எளியன் என்றிடினும் வலிய குன்று அரணம் இடிய நம் படைஞர் கடிது சென்று - கலிங்:340/1
வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக - கலிங்:393/1
தனி விசும்பு அடையினும் படைஞர் கண் தவிர்கிலா - கலிங்:522/1

 மேல்
 
  படைஞர்க்கு (1)
எமது என இரு கண் விழிக்க உட்கினர் என விடுகிலர் படைஞர்க்கு வெட்கியே - கலிங்:442/2

 மேல்
 
  படைஞர்கள் (1)
உயிரை விற்று உறு புகழ் கொள உழல்பவர் ஒருவர் ஒப்பவர் படைஞர்கள் மிடையவே - கலிங்:353/4

 மேல்
 
  படைத்த (2)
பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் - கலிங்:11/1
கரி கரட தொளையின் கலுழியிடை கழுவி கருமை படைத்த சுடர் கர கமலத்தினளே - கலிங்:129/2

 மேல்
 
  படைத்தது (1)
செம் மலையாய் ஒளி படைத்தது யாதோ என்றும் செம் கதிரோன் உதயம் செய்து உதயம் என்னும் - கலிங்:465/1

 மேல்
 
  படைத்து (7)
முகம் நான்கும் படைத்து உடைய முதல்வனை யாம் பரவுதுமே - கலிங்:5/2
ஈரிரண்டு படைத்து உடைய இரவி குலோத்தமன் அபயன் வாழ்க என்றே - கலிங்:12/2
எ அணங்கும் அடி வணங்க இ பெருமை படைத்து உடைய - கலிங்:134/1
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே - கலிங்:288/2
படைத்து பயின்ற மடை பேய்கள் பந்தி-தோறும் வாரீரே - கலிங்:564/2
பூ பதுமத்தன் படைத்து அமைத்த புவியை இரண்டாவதும் படைத்து - கலிங்:594/1
பூ பதுமத்தன் படைத்து அமைத்த புவியை இரண்டாவதும் படைத்து
 காப்பதும் என் கடன் என்று காத்த கரிகால சோழனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:594/1,2

 மேல்
 
  படைத்துக்கொண்டு (1)
தமக்கு ஒரு வாயொடு வாய் மூன்றும் தாம் இனிதா படைத்துக்கொண்டு
 நமக்கு ஒரு வாய் தந்த நான்முகனார் நாணும்படி களித்து உண்ணீரே - கலிங்:580/1,2

 மேல்
 
  படைத்துடையான் (1)
பன்னிரண்டும் ஆறிரண்டும் படைத்துடையான் அடித்தலங்கள் பணிதல் செய்வாம் - கலிங்:11/2

 மேல்
 
  படைப்பதும் (1)
காப்பு எலாம் உடைய தானே படைப்பதும் கடனா கொண்டு - கலிங்:262/1

 மேல்
 
  படையின் (1)
எதிர் பொரு கரியின் மருப்பை உரத்தினில் இற எறி படையின் இறுத்து மிறைத்து எழு - கலிங்:417/1

 மேல்
 
  படையினில் (1)
வஞ்சி மானதன் விடும் படையினில் கொடிய கண் மட நலீர் இடு மணி கடை திறந்திடு-மினோ - கலிங்:32/2

 மேல்
 
  படையெடுத்த (1)
ஆழி முதல் படையெடுத்த அணி நெடும் தோள் ஆயிரமே - கலிங்:544/2

 மேல்
 
  படையொடு (1)
கடலில் விடம் என அமுது என மதனவேள் கருதி வழிபடு படையொடு கருதுவார் - கலிங்:48/1

 மேல்
 
  பண் (1)
பண் படு கிளவியை அமுது என பரவிய கொழுநனை நெறிசெய - கலிங்:71/1

 மேல்
 
  பண்டித (1)
பௌவம் அடங்க வளைந்த குடை பண்டித சோழன் மலர் கழலில் - கலிங்:532/1

 மேல்
 
  பண்டு (10)
பண்டு தென்னவர் சாய அதற்கு முன் பணி செய் பூத கணங்கள் அனைத்தையும் - கலிங்:150/1
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே - கலிங்:178/2
பண்டு பாரதம் எனும் கதை பராசரன் மகன் பகர வெம் கரிமுகன் பரு மருப்பை ஒரு கை - கலிங்:180/1
பத்தொடு ஆறுநூறாயிரம் பெற பண்டு பட்டினப்பாலை கொண்டதும் - கலிங்:198/2
பனுவலுக்கு முதலாய வேதம் நான்கில் பண்டு உரைத்த நெறி புதுக்கி பழையர் தங்கள் - கலிங்:205/1
பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த - கலிங்:240/1
பார் எலாம் உடையான் அபயன் கொடை பங்கய கரம் ஒப்பு என பண்டு ஒர் நாள் - கலிங்:314/1
தளத்தொடும் பொரு தண்டு எழ பண்டு ஒர் நாள் - கலிங்:385/1
பற்றி பாரீர் இ கூழின் பதமும் சுவையும் பண்டு உண்ட - கலிங்:551/1
பண்டு மிகுமோ பரணி கூழ் பாரகத்தில் அறியேமோ - கலிங்:555/1

 மேல்
 
  பண்டை (2)
வயிறுகள் என்னில் போதா வாய்களோ போதா பண்டை
 எயிறுகள் என்னில் போதா என்னினும் ஈண்ட போதும் - கலிங்:305/1,2
பண்டை மயிலையும் பாடீரே பல்லவர் தோன்றலை பாடீரே - கலிங்:534/2

 மேல்
 
  பண்ணிக்கொள்ளீரே (1)
பல்லை தகர்த்து பழ அரிசி ஆக பண்ணிக்கொள்ளீரே - கலிங்:524/2

 மேல்
 
  பண்ணினும் (1)
நாடகாதி நிருத்தம் அனைத்தினும் நால் வகை பெரும் பண்ணினும் எண்ணிய - கலிங்:321/1

 மேல்
 
  பண்ணுக (3)
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் - கலிங்:394/1
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் - கலிங்:394/1
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் - கலிங்:394/1

 மேல்
 
  பண்ணும் (1)
பண்ணும் இவுளி செவி சுருளும் பரட்டின் பிளவும் படு கலிங்கர் - கலிங்:583/1

 மேல்
 
  பண்ணையாக (1)
பண்ணையாக குருதி மடு பாய்ந்து நீந்தி ஆடிரே - கலிங்:507/2

 மேல்
 
  பண (1)
கடல் கலக்கல்-கொல் மலை இடித்தல்-கொல் கடு விட பொறி பண பணி - கலிங்:343/1

 மேல்
 
  பணத்து (2)
ஒரு மலை மத்து வலித்து உலவு கயிற்றினும் மற்று உலகு பரித்த பணத்து உரக வடத்தினும் அ - கலிங்:122/1
பணி பணத்து உறை பார்க்கு ஒரு நாயகன் பல் கலை துறை நாவில் இருந்தவன் - கலிங்:319/1

 மேல்
 
  பணம் (1)
பார் தாங்க பரம் தீர்ந்த பணி பணம் நூறாயிரமே - கலிங்:541/2

 மேல்
 
  பணி (10)
கொல் தலம் பெறு கூழ் இலம் எங்களை கொள்வதே பணி என்று குரைப்பன - கலிங்:137/2
பண்டு தென்னவர் சாய அதற்கு முன் பணி செய் பூத கணங்கள் அனைத்தையும் - கலிங்:150/1
பொன்னின் மாலை மலர் மாலை பணி மாறி உடனே புவனி காவலர்கள் தேவியர்கள் சூழ் பிடி வர - கலிங்:286/1
பாற்கடல் திரை ஓர் இரண்டு ஆங்கு இரு பாலும் வந்து பணி செய்வ போலுமே - கலிங்:317/2
பணி பணத்து உறை பார்க்கு ஒரு நாயகன் பல் கலை துறை நாவில் இருந்தவன் - கலிங்:319/1
மணி பணி புயத்தே சிங்கவாகனி வந்து செம் திருமாதொடு இருக்கவே - கலிங்:319/2
தங்கள் பொன் குடை சாமரம் என்று இவை தாங்கள் தம் கரத்தால் பணி மாறவே - கலிங்:325/2
கடல் கலக்கல்-கொல் மலை இடித்தல்-கொல் கடு விட பொறி பண பணி
 பிடர் ஒடித்தல்-கொல் படை நினைப்பு என பிரளயத்தினில் திரளவே - கலிங்:343/1,2
அலகு இல் கண் தழல் கனல் விரித்தலால் அரிய பொன் பணி கலன் எறித்தலால் - கலிங்:346/1
பார் தாங்க பரம் தீர்ந்த பணி பணம் நூறாயிரமே - கலிங்:541/2

 மேல்
 
  பணிகொண்ட (1)
வலியினில் குருதி உண்க என அளித்த அவனும் வாதராசனை வலிந்து பணிகொண்ட அவனும் - கலிங்:193/2

 மேல்
 
  பணிதல் (1)
பன்னிரண்டும் ஆறிரண்டும் படைத்துடையான் அடித்தலங்கள் பணிதல் செய்வாம் - கலிங்:11/2

 மேல்
 
  பணிந்தமை (1)
தெவ்வர் பணிந்தமை பாடீரே சிலை ஆடிய வலி பாடீரே - கலிங்:532/2

 மேல்
 
  பணிமாற (1)
இடாகினிகள் இரு மருங்கும் ஈச்சோப்பி பணிமாற இருந்த போழ்தில் - கலிங்:155/2

 மேல்
 
  பணியாத (1)
பணியாத வழுதியர்-தம் பாய் களிற்றின் செவி சுளகு பலவும் தூக்கி - கலிங்:107/1

 மேல்
 
  பணிலம் (2)
தண்டு தனு வாள் பணிலம் நேமி எனும் நாம தன் படைகள் ஆன திரு ஐம்படை தரித்தே - கலிங்:240/2
ஒரு வலம்புரி தழங்கு ஒலி முழங்கி எழவே உடன் முழங்கு பணிலம் பல முழங்கி எழவே - கலிங்:283/1

 மேல்
 
  பணை (5)
கிம்புரி பணை கிரி உகைத்தவன் கிரிகள் எட்டினும் புலி பொறித்ததும் - கலிங்:203/2
எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய - கலிங்:414/1
உலகு புகழ் கருணாகரன் தனது ஒரு கை இரு பணை வேழம் உந்தவே - கலிங்:443/2
பிறை பெரும் பணை வேழம் முன்னொடு பின் துணிந்து தரை படும் - கலிங்:497/1
பாற்கடலை கடைந்தருளும் பணை புயம் நூறாயிரமே - கலிங்:542/2

 மேல்
 
  பணைத்த (1)
பணைத்த பனை வெம் கரி கரத்தால் பரிய கரு நாண் கட்டீரே - கலிங்:512/1

 மேல்
 
  பத்தொடு (1)
பத்தொடு ஆறுநூறாயிரம் பெற பண்டு பட்டினப்பாலை கொண்டதும் - கலிங்:198/2

 மேல்
 
  பத (1)
பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே - கலிங்:122/2

 மேல்
 
  பதக்கமே (1)
ஏகவடம் இவை மற்று இவை யாதும் விலை இல் பதக்கமே - கலிங்:334/4

 மேல்
 
  பதங்களில் (1)
பதங்களின் தளையும் அன்றி வேறு ஒரு பதங்களில் தளைகள் இல்லையே - கலிங்:274/2

 மேல்
 
  பதங்களின் (1)
பதங்களின் தளையும் அன்றி வேறு ஒரு பதங்களில் தளைகள் இல்லையே - கலிங்:274/2

 மேல்
 
  பதடிகளாய் (1)
பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் - கலிங்:217/1

 மேல்
 
  பதத்தில் (1)
முடுகிய பவன பதத்தில் உகக்கடை முடிவினில் உலகம் உண சுடர்விட்டு எழு - கலிங்:415/1

 மேல்
 
  பதத்தினிடை (1)
வளர்வது ஒர் பதத்தினிடை மத கரி முகத்தினிடை வளை உகிர் மடுத்து விளையாடு - கலிங்:250/1

 மேல்
 
  பதம் (3)
சோதி மென் கொடிகள் ஏழின் ஏழிரு துணை பதம் தொழ நினைத்துமே - கலிங்:17/2
பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் - கலிங்:182/2
பதம் பெற்றார்க்கு பகல் விளக்கும் பா ஆடையுமா கொள்ளீரே - கலிங்:561/2

 மேல்
 
  பதம்கொள் (1)
பதம்கொள் புரவி படி தரளம் பொன் பாடகமா புனையீரே - கலிங்:510/2

 மேல்
 
  பதமும் (2)
பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் - கலிங்:182/2
பற்றி பாரீர் இ கூழின் பதமும் சுவையும் பண்டு உண்ட - கலிங்:551/1

 மேல்
 
  பதலை (1)
பையாப்போடு பசி காட்டி பதலை நிறைந்த கூழ் காட்டி - கலிங்:570/1

 மேல்
 
  பதற (1)
மதுரமான மொழி பதற வாள் விழி சிவப்ப வாய் இதழ் வெளுப்பவே - கலிங்:54/1

 மேல்
 
  பதறி (1)
என்ற போதில் இவை மெய் எனா உடனிருந்த பேய் பதறி ஒன்றன் மேல் - கலிங்:168/1

 மேல்
 
  பதறியும் (1)
உரையில் குழறியும் உடலில் பதறியும் ஒருவர்க்கொருவர் முன் முறையிட்டே - கலிங்:374/1

 மேல்
 
  பதறுவீர் (1)
பகல் இழந்த நிறை பெற முயன்று மொழி பதறுவீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:29/2

 மேல்
 
  பதி (3)
வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே - கலிங்:338/2
இடிகின்றன மதில் எரிகின்றன பதி எழுகின்றன புகை பொழில் எல்லாம் - கலிங்:372/1
வண்டை வளம் பதி பாடீரே மல்லையும் கச்சியும் பாடீரே - கலிங்:534/1

 மேல்
 
  பதிகளை (1)
அடைய படர் எரி கொளுவி பதிகளை அழிய சூறை கொள் பொழுதத்தே - கலிங்:370/2

 மேல்
 
  பதியில்-நின்று (1)
விட்ட அதிகை பதியில்-நின்று பயணம் பயணம் விட்டு விளையாடி அபயன் - கலிங்:300/1

 மேல்
 
  பதுங்கியது (1)
அறியும் முழைகளிலோ பதுங்கியது அரிய பிலனிடையோ மறைந்தது - கலிங்:449/1

 மேல்
 
  பதும (1)
பருந்து இனமும் கழுகு இனமும் தாமே உண்ண பதும முகம் மலர்ந்தாரை பார்-மின் பார்-மின் - கலிங்:477/2

 மேல்
 
  பதுமத்தன் (1)
பூ பதுமத்தன் படைத்து அமைத்த புவியை இரண்டாவதும் படைத்து - கலிங்:594/1

 மேல்
 
  பதைப்ப (1)
உடலின் மேல் பல காயம் சொரிந்து பின் கால் உடன் பதைப்ப உதிரத்தே ஒழுகும் யானை - கலிங்:475/1

 மேல்
 
  பந்தர் (1)
அளக பந்தி மிசை அளிகள் பந்தர் இடும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:60/2

 மேல்
 
  பந்தரின் (1)
நெய்த்து இலங்கிய நித்தில பந்தரின் நின்று வெண்குடை ஒன்று நிழற்றவே - கலிங்:316/2

 மேல்
 
  பந்தனம் (1)
சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே - கலிங்:291/2

 மேல்
 
  பந்தி (3)
அளக பந்தி மிசை அளிகள் பந்தர் இடும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:60/2
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் - கலிங்:562/1
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் - கலிங்:562/1

 மேல்
 
  பந்தி-தோறும் (1)
படைத்து பயின்ற மடை பேய்கள் பந்தி-தோறும் வாரீரே - கலிங்:564/2

 மேல்
 
  பம்பா (1)
கோதாவரி நதி மேல் ஆறொடு குளிர் பம்பா நதியொடு சந்த பேர் - கலிங்:369/1

 மேல்
 
  பயங்கரன் (1)
விருதராச பயங்கரன் முன் ஒர் நாள் வென்ற சக்கர கோட்டத்திடை கொழும் - கலிங்:147/1

 மேல்
 
  பயணம் (3)
பாலாற்றங்கரை மருங்கு பரிவேட்டை ஆடுதற்கு பயணம் என்றே - கலிங்:278/2
விட்ட அதிகை பதியில்-நின்று பயணம் பயணம் விட்டு விளையாடி அபயன் - கலிங்:300/1
விட்ட அதிகை பதியில்-நின்று பயணம் பயணம் விட்டு விளையாடி அபயன் - கலிங்:300/1

 மேல்
 
  பயந்த (1)
அருமறையின் நெறி காட்ட அயன் பயந்த நிலமகளை அண்டம் காக்கும் - கலிங்:2/1

 மேல்
 
  பயப்படுவீர் (1)
அங்கும் இருக்க பயப்படுவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:68/2

 மேல்
 
  பயன் (2)
கொண்டு மேரு சிகரத்து ஒரு புறத்தில் எழுதி குவலயம் பெறு தவ பயன் உரைப்ப அரிதால் - கலிங்:180/2
தேவர் இன் அருள் தழைக்கவே முனிவர் செய் தவம் பயன் விளைக்கவே - கலிங்:595/2

 மேல்
 
  பயிர் (1)
நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே - கலிங்:19/2

 மேல்
 
  பயிரவியை (1)
பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:484/2

 மேல்
 
  பயிற்றி (1)
திக்குவிசயத்தின் வரும் என்று அவை பயிற்றி செம் கை மலர் நொந்தில சுமந்தில தனக்கே - கலிங்:247/2

 மேல்
 
  பயின்ற (1)
படைத்து பயின்ற மடை பேய்கள் பந்தி-தோறும் வாரீரே - கலிங்:564/2

 மேல்
 
  பயின்றே (2)
ஓர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே ஒன்னலரை வெல்வன் என அன்னது பயின்றே - கலிங்:245/2
ஒற்றை வயமான் நடவி இ தரை வளாகத்து உற்ற இருள் தீர்ப்பன் என மற்றது பயின்றே - கலிங்:246/2

 மேல்
 
  பரக்க (1)
அ மலையோ இ மலையும் என்ன தெவ்வர் அழி குருதி நதி பரக்க அறுக்கும் போழ்தில் - கலிங்:465/2

 மேல்
 
  பரக்கவே (6)
நடைகள் மென் சொல் என்று அடைய ஒப்பிலா நகை மணி கொடி தொகை பரக்கவே - கலிங்:294/2
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே - கலிங்:345/2
இலகு கைப்படை கனல் விரித்தலால் இருள் கரக்கவே ஒளி பரக்கவே - கலிங்:346/2
குருதியின் நதி வெளி பரக்கவே குடை இனம் நுரை என மிதக்கவே - கலிங்:410/1
வேத நல் நெறி பரக்கவே அபயன் வென்ற வெம் கலி கரக்கவே - கலிங்:596/1
பூதலம் புகழ் பரக்கவே புவி நிலைக்கவே புயல் சுரக்கவே - கலிங்:596/2

 மேல்
 
  பரக்கும் (1)
பரக்கும் ஓத கடாரம் அழித்த நாள் பாய்ந்த செம்புனல் ஆடியும் நீந்தியும் - கலிங்:151/1

 மேல்
 
  பரக்குமாலோ (1)
பலியாக உறுப்பு அரிந்து தருதும் என்று பரவும் ஒலி கடல் ஒலி போல் பரக்குமாலோ - கலிங்:109/2

 மேல்
 
  பரகேசரிகள் (1)
இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் - கலிங்:191/2

 மேல்
 
  பரட்டின் (1)
பண்ணும் இவுளி செவி சுருளும் பரட்டின் பிளவும் படு கலிங்கர் - கலிங்:583/1

 மேல்
 
  பரணி (9)
தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே - கலிங்:124/2
கடக்கம் அன்று அபயன் வென்று வென்றிகொள் கள பெரும் பரணி இன்று பார் - கலிங்:164/2
ஒரு பரணி உண்டு என உரைத்தன உரைப்படி உமக்கு இது கிடைக்கும் எனவே - கலிங்:227/2
காட்டிய வேழ அணி வாரி கலிங்க பரணி நம் காவலன் மேல் - கலிங்:535/1
கள பரணி கூழ் பொங்கி வழியாமல் கை துடுப்பா - கலிங்:548/1
பண்டு மிகுமோ பரணி கூழ் பாரகத்தில் அறியேமோ - கலிங்:555/1
கிடைக்க பொருது மணலூரில் கீழ்நாள் அட்ட பரணி கூழ் - கலிங்:564/1
வரு கூழ் பரணி களம் கண்டு வந்த பேயை முன் ஊட்டி - கலிங்:575/1
ஒரு கூழ் பரணி நாம் இருக்கும் ஊர்-கண் பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:575/2

 மேல்
 
  பரந்த (2)
பனி ஆழி உலகு அனைத்தும் பரந்த கலி இருள் நீங்க - கலிங்:8/1
கலி இருள் பரந்த காலை கலி இருள் கரக்க தோன்றும் - கலிங்:261/1

 மேல்
 
  பரந்ததும் (1)
ஈழமும் தமிழ் கூடலும் சிதைத்து இகல் கடந்தது ஓர் இசை பரந்ததும் - கலிங்:200/2

 மேல்
 
  பரந்தவே (1)
பிதிர்ந்த முள்ளி சிதைந்த வள்ளி பிளந்த கள்ளி பரந்தவே - கலிங்:77/2

 மேல்
 
  பரந்தன (1)
குருதி குரை கடல் போல் பரந்தன குடர்கள் குருதியின் மேல் மிதந்தவே - கலிங்:446/2

 மேல்
 
  பரந்து (2)
பெயல் ஆறு பரந்து நிறைந்து வரும் பேராறும் இழிந்தது பிற்படவே - கலிங்:368/2
கவரி வெண் நுரை நிரைத்து அவர் உடல் குருதியின் கடல் பரந்து ஓடுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:493/2

 மேல்
 
  பரப்பி (3)
படி பரப்பி அ பரும யானையின் பழு எலும்பினில் பா அடுக்கியே - கலிங்:101/2
பரப்பி சுழன்று இங்கு ஒர் பாறு ஆட ஈது ஓர் பருந்து ஆடல் காண்-மின்களோ - கலிங்:489/2
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் - கலிங்:562/1

 மேல்
 
  பரப்பீரே (1)
போர் மண்டலிகர் கேடகத்தின் புளக சின்னம் பரப்பீரே
 பார் மண்டலிகர் தலை மண்டை பல மண்டைகளா கொள்ளீரே - கலிங்:558/1,2

 மேல்
 
  பரப்பு (2)
செம் நெருப்பினை தகடு செய்து பார் செய்தது ஒக்கும் அ செம் தரை பரப்பு
 அ நெருப்பினில் புகை திரண்டது ஒப்பு அல்லது ஒப்பு உறா அதனிடை புறா - கலிங்:82/1,2
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே - கலிங்:345/2

 மேல்
 
  பரம் (1)
பார் தாங்க பரம் தீர்ந்த பணி பணம் நூறாயிரமே - கலிங்:541/2

 மேல்
 
  பரமர் (1)
பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று - கலிங்:126/1

 மேல்
 
  பரமன் (1)
பாரதத்தின் உளவாகிய பவித்ர கதை எம் பரமன் நல் சரிதை மெய் பழைய நான்மறைகளே - கலிங்:181/1

 மேல்
 
  பரவி (1)
தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே - கலிங்:124/2

 மேல்
 
  பரவிய (1)
பண் படு கிளவியை அமுது என பரவிய கொழுநனை நெறிசெய - கலிங்:71/1

 மேல்
 
  பரவுதுமே (3)
திரு வயிற்றிற்று ஒரு குழவி திரு நாமம் பரவுதுமே - கலிங்:3/2
முகம் நான்கும் படைத்து உடைய முதல்வனை யாம் பரவுதுமே - கலிங்:5/2
ஓராழி-தனை நடத்தும் ஒண் சுடரை பரவுதுமே - கலிங்:7/2

 மேல்
 
  பரவும் (1)
பலியாக உறுப்பு அரிந்து தருதும் என்று பரவும் ஒலி கடல் ஒலி போல் பரக்குமாலோ - கலிங்:109/2

 மேல்
 
  பரவுமாலோ (1)
கொடுத்த சிரம் கொற்றவையை பரவுமாலோ குறையுடலம் கும்பிட்டு நிற்குமாலோ - கலிங்:111/2

 மேல்
 
  பரவை (1)
சிமைய வரை கனக திரள் உருக பரவை திரை சுவறி புகைய திசை சுடும் அ பொழுதத்து - கலிங்:130/1

 மேல்
 
  பராசரன் (1)
பண்டு பாரதம் எனும் கதை பராசரன் மகன் பகர வெம் கரிமுகன் பரு மருப்பை ஒரு கை - கலிங்:180/1

 மேல்
 
  பரி (13)
சிலை வளைவுற்று அவுண தொகை செகவிட்ட பரி திறலவனை தரும் அ திரு உதரத்தினளே - கலிங்:127/2
ஆனை சாய அடு பரி ஒன்று உகைத்து ஐம்படை பருவத்து அபயன் பொரும் - கலிங்:149/1
இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் - கலிங்:246/1
கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே - கலிங்:351/4
நகைத்த விடு பரி முக-கண் நுரை சுரநதி-கண் நுரை என மிதக்கவே - கலிங்:355/2
வளை முக நுரை உக வரு பரி கடலிடை மறி திரை என எழவே - கலிங்:396/2
விசை பெற விடு பரி இரதமும் மறி கடல் மிசை விடு கலம் எனவே - கலிங்:399/1
விடு விடு விடு பரி கரி குழாம் விடும் விடும் எனும் ஒலி மிகைக்கவே - கலிங்:404/2
மறி திரையொடு திரை மலைத்த போல் வரு பரியொடு பரி மலைக்கவே - கலிங்:406/2
அரிது அரிது இதுவும் என பரி உய்ப்பவர் அடியொடு முடிகள் துணித்து விழுத்துமே - கலிங்:422/2
விடு படை பெறுகிலர் மற்று இனி சிலர் விரை பரி விழ எறிதற்கு முற்பட - கலிங்:441/1
நடை வய பரி இரதம் ஒட்டகம் நவநிதி குலமகளிர் என்று - கலிங்:459/1
கவன நெடும் பரி வீர தரன் காவிரி நாடுடையான் இரு தோள் - கலிங்:528/1

 மேல்
 
  பரிகளின் (1)
கனல் விளைப்பன முகில் உள என விழி கனல் சினத்தன கரியொடு பரிகளின்
 உடல் பிளப்பன பிறை சில உள என உயர் மருப்பின உலகுகள் குலைதர - கலிங்:350/2,3

 மேல்
 
  பரிகளும் (1)
பரிகளும் களிறும் தனராகியும் பாரிபோகம் கொடுத்தனர் பார்த்திபர் - கலிங்:255/2

 மேல்
 
  பரிசில் (2)
தத்து நீர் வரால் குருமி வென்றதும் தழுவு செந்தமிழ் பரிசில் வாணர் பொன் - கலிங்:198/1
பரிசில் சுமந்தன கவிகள் பகடு சுமந்தன திறைகள் - கலிங்:272/1

 மேல்
 
  பரிசு (5)
இன்ன மா கடல் முழங்கி எழுகின்ற ஒலி என்று இம்பர் உம்பர் அறியாத பரிசு எங்கும் மிகவே - கலிங்:284/2
கடையில் புடைபெயர் கடல் ஒத்து அமரர் கலங்கும் பரிசு கலிங்கம் புக்கு - கலிங்:370/1
படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் - கலிங்:476/2
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் - கலிங்:499/2
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் - கலிங்:562/1

 மேல்
 
  பரிசும் (4)
ஆதி மால் அமல நாபி கமலத்து அயன் உதித்து அயன் மரீசி எனும் அண்ணலை அளித்த பரிசும்
 காதல் கூர்தரு மரீசி மகன் ஆகி வளரும் காசிபன் கதிர் அருக்கனை அளித்த பரிசும் - கலிங்:186/1,2
காதல் கூர்தரு மரீசி மகன் ஆகி வளரும் காசிபன் கதிர் அருக்கனை அளித்த பரிசும் - கலிங்:186/2
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் - கலிங்:187/2
தன் தனி களிறு அணைந்தருளி வீரமகள் தன் தன தடங்களொடு தன் புயம் அணைந்த பரிசும் - கலிங்:196/2

 மேல்
 
  பரிசே (1)
ஒப்புற தனது தொல் மரபும் அ மரபின் மேல் உரைசெய் பல் புகழும் ஒன்றும் ஒழியாத பரிசே - கலிங்:208/2

 மேல்
 
  பரிசை (1)
அழிந்த கலிங்கர் பொன் பரிசை அவை பொன் கலமா கொள்ளீரே - கலிங்:559/1

 மேல்
 
  பரிசையும் (1)
உற்ற வாய் அம்பு தம் பரிசையும் கருவியும் உருவி மார்பு அகலமும் உருவி வீழ் செருநர் வில் - கலிங்:495/1

 மேல்
 
  பரித்த (3)
ஒரு மலை மத்து வலித்து உலவு கயிற்றினும் மற்று உலகு பரித்த பணத்து உரக வடத்தினும் அ - கலிங்:122/1
அரவொடு திக்கயம் அப்பொழுது பரித்த இடத்து அடியிட உள் குழிவுற்று அசைவுறும் அப்பொழுதில் - கலிங்:124/1
தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே - கலிங்:124/2

 மேல்
 
  பரித்திரை (1)
அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் - கலிங்:493/1

 மேல்
 
  பரிதி (2)
சாயை புக்க வழி யாது என பரிதி தன் கரம் கொடு திளைக்குமே - கலிங்:79/2
திங்களின் இளம் குழவி செம்மல் இவன் என்றும் செய்ய பரிதி குழவி ஐயன் இவன் என்றும் - கலிங்:238/1

 மேல்
 
  பரிபவம் (2)
எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் - கலிங்:352/2
பார் வேந்தர் படுகின்ற பரிபவம் நூறாயிரமே - கலிங்:539/2

 மேல்
 
  பரிபுரம் (2)
பரிபுரம் ஒலியெழ ஒலியெழ பனிமொழியவர் கடை திற-மினோ - கலிங்:23/2
பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே - கலிங்:122/2

 மேல்
 
  பரிய (1)
பணைத்த பனை வெம் கரி கரத்தால் பரிய கரு நாண் கட்டீரே - கலிங்:512/1

 மேல்
 
  பரியொடு (1)
மறி திரையொடு திரை மலைத்த போல் வரு பரியொடு பரி மலைக்கவே - கலிங்:406/2

 மேல்
 
  பரிவு (2)
பரிவு இருத்தி அலகிட்டு பசும் குருதி நீர் தெளித்து நிண பூ சிந்தி - கலிங்:108/1
பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று - கலிங்:126/1

 மேல்
 
  பரிவேட்டை (1)
பாலாற்றங்கரை மருங்கு பரிவேட்டை ஆடுதற்கு பயணம் என்றே - கலிங்:278/2

 மேல்
 
  பரு (4)
பட்ட மன்னர்-தம் பட்ட மங்கையர் பரு மணி கரு திரு இருத்தியே - கலிங்:98/2
பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே - கலிங்:122/2
பண்டு பாரதம் எனும் கதை பராசரன் மகன் பகர வெம் கரிமுகன் பரு மருப்பை ஒரு கை - கலிங்:180/1
பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:484/2

 மேல்
 
  பருக (2)
உணங்கள் வயிறு குளிர உவந்து பருக பருக - கலிங்:303/1
உணங்கள் வயிறு குளிர உவந்து பருக பருக
 கணங்கள் எழுக எழுக கணங்கள் எழுக எழுக - கலிங்:303/1,2

 மேல்
 
  பருகல் (1)
சிர மலை விழுங்க செந்நீர் திரை கடல் பருகல் ஆக - கலிங்:306/1

 மேல்
 
  பருகி (2)
நிலம் தரு தூளி பருகி நிறைந்தது வானின் வயிறு - கலிங்:360/1
தடியால் மடுத்து கூழ் எல்லாம் தானே பருகி தன் கணவன் - கலிங்:574/1

 மேல்
 
  பருகிய (1)
தொளை முக மத மலை அதிர்வன தொடு கடல் பருகிய முகில் எனவே - கலிங்:396/1

 மேல்
 
  பருகும் (2)
ஆதவம் பருகும் என்று நின்ற நிழல் அங்கு நின்று குடிபோனது அ - கலிங்:81/1
பாதவம் புனல் பெறாது உணங்குவன பருகும் நம்மை என வெருவியே - கலிங்:81/2

 மேல்
 
  பருகுவது (1)
உலகுகள் பருகுவது ஒரு கடல் இது என உடலிய படை எழவே - கலிங்:398/2

 மேல்
 
  பருத்தியும் (1)
நிணமும் தசையும் பருந்து இசிப்ப நெருப்பும் பருத்தியும் பொன்று - கலிங்:120/1

 மேல்
 
  பருத்து (2)
தின்ற போல் பருத்து மெய் சிரித்து மேல் விழுந்துமே - கலிங்:307/2
என்று களித்து குமண்டையிட்டே ஏப்பமிட்டு பருத்து நின்ற - கலிங்:585/1

 மேல்
 
  பருந்தின் (1)
ஆடுகின்ற சிறை வெம் பருந்தின் நிழல் அஞ்சி அ கடு வனத்தை விட்டு - கலிங்:80/1

 மேல்
 
  பருந்தினோடும் (1)
வண்டொடும் பருந்தினோடும் வளைப்புண்ட களிறு அநேகம் - கலிங்:456/2

 மேல்
 
  பருந்து (4)
நிணமும் தசையும் பருந்து இசிப்ப நெருப்பும் பருத்தியும் பொன்று - கலிங்:120/1
பருந்து இனமும் கழுகு இனமும் தாமே உண்ண பதும முகம் மலர்ந்தாரை பார்-மின் பார்-மின் - கலிங்:477/2
பரப்பி சுழன்று இங்கு ஒர் பாறு ஆட ஈது ஓர் பருந்து ஆடல் காண்-மின்களோ - கலிங்:489/2
வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் - கலிங்:500/1

 மேல்
 
  பரும (1)
படி பரப்பி அ பரும யானையின் பழு எலும்பினில் பா அடுக்கியே - கலிங்:101/2

 மேல்
 
  பருவத்து (1)
ஆனை சாய அடு பரி ஒன்று உகைத்து ஐம்படை பருவத்து அபயன் பொரும் - கலிங்:149/1

 மேல்
 
  பருவம் (1)
பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே - கலிங்:283/2

 மேல்
 
  பல் (7)
கேழல் மேழி கலை யாளி வீணை சிலை கெண்டை என்று இனைய பல் கொடி - கலிங்:18/1
அந்த நாள் அ களத்து அடு கூழினுக்கு ஆய்ந்த வெண் பல் அரிசி உரல் புக - கலிங்:146/1
ஒப்புற தனது தொல் மரபும் அ மரபின் மேல் உரைசெய் பல் புகழும் ஒன்றும் ஒழியாத பரிசே - கலிங்:208/2
பணி பணத்து உறை பார்க்கு ஒரு நாயகன் பல் கலை துறை நாவில் இருந்தவன் - கலிங்:319/1
துள்ளி வெம் களனில் வீழ் துரக வெண் பல் எனும் - கலிங்:521/1
கல்லை கறித்து பல் முறிந்து கவிழ்ந்து வீழ்ந்த கலிங்கர்-தம் - கலிங்:524/1
பல் அரிசி யாவும் மிக பழ அரிசி தாம் ஆக - கலிங்:545/1

 மேல்
 
  பல்கால் (1)
பல்கால் திண் திரை கரங்கள் கரையின் மேன்மேல் பாய் கடல்கள் நூக்குமது அ படர் வெம் கானில் - கலிங்:94/1

 மேல்
 
  பல்லவர் (3)
கன்னடர் பல்லவர் கைதவர் காடவர் காரிபர் கோசலரே - கலிங்:329/2
வரும் அனுக்கை பல்லவர் கோன் வண்டை வேந்தன் - கலிங்:366/2
பண்டை மயிலையும் பாடீரே பல்லவர் தோன்றலை பாடீரே - கலிங்:534/2

 மேல்
 
  பல்லவர்க்கு (1)
வண்டையர்க்கு அரசு பல்லவர்க்கு அரசு மால் களிற்றின் மிசை கொள்ளவே - கலிங்:364/2

 மேல்
 
  பல்லியம் (1)
பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே - கலிங்:283/2

 மேல்
 
  பல்லின் (1)
துதிக்கை துணியை பல்லின் மேல் செவ்வே நிறுத்தி துதிக்கையின் - கலிங்:573/1

 மேல்
 
  பல்லின (1)
கொட்டும் மேழியும் கோத்தன பல்லின கோம்பி பாம்பிடை கோத்து அணி தாலிய - கலிங்:141/1

 மேல்
 
  பல்லை (2)
பறிந்த மருப்பின் வெண் கோலால் பல்லை விளக்கிக்கொள்ளீரே - கலிங்:505/1
பல்லை தகர்த்து பழ அரிசி ஆக பண்ணிக்கொள்ளீரே - கலிங்:524/2

 மேல்
 
  பல (20)
தனித்தனியே திசையானை தறிகள் ஆக சயத்தம்பம் பல நாட்டி ஒரு கூடத்தே - கலிங்:10/1
முறம் பல போல நகங்கள் முறிந்து முகம் சிதறா முதுகும் - கலிங்:172/1
உதயபானு ஒத்து உதகை வென்ற கோன் ஒரு கை வாரணம் பல கவர்ந்ததும் - கலிங்:201/2
என்று பல கூளிகள் இரைத்து உரைசெய் போதத்து - கலிங்:220/1
தடித்தனம் என தலை தடித்தனம் என பல தனி பனை குனிப்ப எனவே - கலிங்:228/1
உரைசெய் பல கல்விகளின் உரிமை பல சொல்லுவது என் உவமை உரைசெய்யின் உலகத்து - கலிங்:248/1
உரைசெய் பல கல்விகளின் உரிமை பல சொல்லுவது என் உவமை உரைசெய்யின் உலகத்து - கலிங்:248/1
நிரை மணி பல குயிற்றிய நெடு முடி மிசை விதிப்படி - கலிங்:265/1
ஒரு வலம்புரி தழங்கு ஒலி முழங்கி எழவே உடன் முழங்கு பணிலம் பல முழங்கி எழவே - கலிங்:283/1
பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே - கலிங்:283/2
மாறி அருள அவர்க்கு இடை யாமும் இசைவம் என பல
 மான அரசர் தனித்தனி வாழ்வு கருதி உரைப்பரே - கலிங்:336/3,4
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ - கலிங்:353/2
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே - கலிங்:373/2
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் - கலிங்:394/1
உடலின் மேல் பல காயம் சொரிந்து பின் கால் உடன் பதைப்ப உதிரத்தே ஒழுகும் யானை - கலிங்:475/1
படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் - கலிங்:476/2
கொள்ளும் எனை பல கோலம் மென்மேல் கொண்டிட வேளையும் மீதூர - கலிங்:515/1
இந்தனம் பல எடுத்து இடை மடுத்து எரி-மினோ - கலிங்:523/2
பார் மண்டலிகர் தலை மண்டை பல மண்டைகளா கொள்ளீரே - கலிங்:558/2
திசையில் பல நரபாலர் முன்னே தெரிந்து உரைக்கும் சிசுபாலன் வைத - கலிங்:591/1

 மேல்
 
  பலத்து (1)
ஒருவர் என கிடைத்த பொழுதினில் உபய பலத்து எடுத்தது அரவமே - கலிங்:439/2

 மேல்
 
  பலமும் (1)
உபய பலமும் விடாது வெம் சமம் உடலு பொழுதினில் வாகை முன் கொள - கலிங்:444/1

 மேல்
 
  பலர் (1)
அனக தானம் மறைவாணர் பலர் நின்று பெறவே அபய தானம் அபயம் புகுதும் மன்னர் பெறவே - கலிங்:281/1

 மேல்
 
  பலவிதங்களொடு (1)
பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே - கலிங்:283/2

 மேல்
 
  பலவும் (3)
பணியாத வழுதியர்-தம் பாய் களிற்றின் செவி சுளகு பலவும் தூக்கி - கலிங்:107/1
தன் முனிவும் அவன் முனிவும் தவிர்க என்று சாதன மந்திர விச்சை பலவும் தந்தே - கலிங்:176/2
என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய - கலிங்:196/1

 மேல்
 
  பலவே (1)
முகடு இடந்து உரும் எறிந்து என முழங்க உடனே மொகுமொகென்று ஒலி மிகும் தமருகங்கள் பலவே - கலிங்:114/2

 மேல்
 
  பலி (1)
நீண்ட பலி பீடத்தில் அரிந்து வைத்த நெடும் குஞ்சி சிரத்தை தன் இனம் என்று எண்ணி - கலிங்:112/1

 மேல்
 
  பலிகொள் (1)
பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் - கலிங்:114/1

 மேல்
 
  பலியாக (1)
பலியாக உறுப்பு அரிந்து தருதும் என்று பரவும் ஒலி கடல் ஒலி போல் பரக்குமாலோ - கலிங்:109/2

 மேல்
 
  பவதி (1)
பவதி பிட்சாந்தேகி எனும் பனவ பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:565/2

 மேல்
 
  பவள (4)
வைத்த பவள வடம் புனைவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:30/2
அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை - கலிங்:33/1
திருகுதலை கிளவி சிறு குதலை பவள சிறு முறுவல் தரள திரு வதனத்தினளே - கலிங்:131/2
உறுவது என்-கொல் என நிலைகுலைந்து அரசர் உயிர் நடுங்க ஒளிர் பவள வாய் - கலிங்:339/1

 மேல்
 
  பவளத்து (1)
கனி பவளத்து அருகே வருதலும் முத்து உதிரும் கயல்கள் இரண்டு உடையீர் கடை திற-மின் திற-மின் - கலிங்:27/2

 மேல்
 
  பவளமொடு (1)
தவள வடத்திடையில் பவளமொடு ஒத்து எரிய தழல் உமிழ் உத்தரிய தனி உரகத்தினளே - கலிங்:128/2

 மேல்
 
  பவன (1)
முடுகிய பவன பதத்தில் உகக்கடை முடிவினில் உலகம் உண சுடர்விட்டு எழு - கலிங்:415/1

 மேல்
 
  பவனி (1)
இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் - கலிங்:29/1

 மேல்
 
  பவித்ர (1)
பாரதத்தின் உளவாகிய பவித்ர கதை எம் பரமன் நல் சரிதை மெய் பழைய நான்மறைகளே - கலிங்:181/1

 மேல்
 
  பழ (3)
உன்னுடைய பழ அடியார் அடியாள் தெய்வ உருத்திரயோகினி என்பாள் உனக்கு நன்மை - கலிங்:177/1
பல்லை தகர்த்து பழ அரிசி ஆக பண்ணிக்கொள்ளீரே - கலிங்:524/2
பல் அரிசி யாவும் மிக பழ அரிசி தாம் ஆக - கலிங்:545/1

 மேல்
 
  பழகினார் (1)
பழகினார் தெரிந்து உரைத்த பழுது அறு நாள் பழுது அற்ற பொழுதத்து ஆங்கே - கலிங்:280/2

 மேல்
 
  பழம் (2)
பூதலம் பழம் கோயில் என்னினும் புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் - கலிங்:97/2
பாந்தள் நால்வன போலும் உடல் மயிர் பாசி பட்ட பழம் தொளை மூக்கின - கலிங்:140/1

 மேல்
 
  பழவாறு (1)
பாலாறு குசைத்தலை பொன்முகரி பழவாறு படர்ந்து எழு கொல்லி எனும் - கலிங்:367/1

 மேல்
 
  பழு (3)
படி பரப்பி அ பரும யானையின் பழு எலும்பினில் பா அடுக்கியே - கலிங்:101/2
சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி - கலிங்:110/1
மறிந்த களிற்றின் பழு எலும்பை வாங்கி நாக்கை வழியீரே - கலிங்:505/2

 மேல்
 
  பழுது (2)
பழகினார் தெரிந்து உரைத்த பழுது அறு நாள் பழுது அற்ற பொழுதத்து ஆங்கே - கலிங்:280/2
பழகினார் தெரிந்து உரைத்த பழுது அறு நாள் பழுது அற்ற பொழுதத்து ஆங்கே - கலிங்:280/2

 மேல்
 
  பழைய (2)
நனவினில் சயதரன் புணரவே பெறினும் நீர் நனவு என தெளிவுறாது அதனையும் பழைய அ - கலிங்:35/1
பாரதத்தின் உளவாகிய பவித்ர கதை எம் பரமன் நல் சரிதை மெய் பழைய நான்மறைகளே - கலிங்:181/1

 மேல்
 
  பழையர் (1)
பனுவலுக்கு முதலாய வேதம் நான்கில் பண்டு உரைத்த நெறி புதுக்கி பழையர் தங்கள் - கலிங்:205/1

 மேல்
 
  பற்கள் (1)
சாகை சொன்ன பேய்களை தகர்க்க பற்கள் என்னுமே - கலிங்:308/2

 மேல்
 
  பற்றி (1)
பற்றி பாரீர் இ கூழின் பதமும் சுவையும் பண்டு உண்ட - கலிங்:551/1

 மேல்
 
  பற்றியது (1)
குவடு பற்றியது அவன் அடல் படை அது குணிப்பு அரிது எனலுமே - கலிங்:462/2

 மேல்
 
  பற்று (1)
வாயினில் புகு வேல்கள் பற்று வல கையோடு நிலத்திடை - கலிங்:498/1

 மேல்
 
  பறக்கின்றேம் (1)
பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் - கலிங்:217/1

 மேல்
 
  பறந்தலை (1)
ஆடி வரு பேய்களின் அலந்தலை தவிர்த்து அடு பறந்தலை அறிந்து அதனின்-நின்று - கலிங்:311/1

 மேல்
 
  பறந்து (1)
ஓடி உடல் வியர்த்து உண்ணீரே உந்தி பறந்து இளைத்து உண்ணீரே - கலிங்:581/1

 மேல்
 
  பறப்பன (1)
எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் - கலிங்:352/2

 மேல்
 
  பறிக்குமால் (1)
நல் வாய் செய்ய தசை தேடி நரி வாய் தசையை பறிக்குமால் - கலிங்:119/2

 மேல்
 
  பறித்த (1)
வரை கலிங்கர்-தமை சேர மாசை ஏற்றி வன் தூறு பறித்த மயிர் குறையும் வாங்கி - கலிங்:466/1

 மேல்
 
  பறித்து (3)
அறிஞர் தம்பிரான் அபயன் வாரணம் அரசர் மண்டலத்து அரண் அற பறித்து
 எறிதரும் பெரும் கணைமரங்கள் கொண்டு எழுது தூணொடு உத்திரம் இயற்றியே - கலிங்:100/1,2
மணி ஊசன் என மதுரை மகர தோரணம் பறித்து மறித்து நாட்டி - கலிங்:107/2
பட ஊன்று நெடும் குந்தம் மார்பின்-நின்றும் பறித்து அதனை நிலத்து ஊன்றி தேர் மேல் நிற்பார் - கலிங்:499/1

 மேல்
 
  பறிந்த (2)
பறிந்த தேரின் நேமியோடு பார் கிடப்பது ஒக்குமே - கலிங்:430/2
பறிந்த மருப்பின் வெண் கோலால் பல்லை விளக்கிக்கொள்ளீரே - கலிங்:505/1

 மேல்
 
  பறிப்பரே (1)
அடு கரி நுதல் பட விட்ட கைப்படை அதனை ஒர் நொடி வரையில் பறிப்பரே - கலிங்:441/2

 மேல்
 
  பறிப்பீர் (1)
அ கானகத்தே உயிர் பறிப்பீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:73/2

 மேல்
 
  பன்றி (1)
தோலாத களிற்று அபயன் வேட்டை பன்றி தொழு அடைத்து தொழு-அதனை காப்பார் போல - கலிங்:464/1

 மேல்
 
  பன்னிரண்டும் (1)
பன்னிரண்டும் ஆறிரண்டும் படைத்துடையான் அடித்தலங்கள் பணிதல் செய்வாம் - கலிங்:11/2

 மேல்
 
  பனங்காடு (1)
கரு நெடும் பனங்காடு முழுமையும் காலும் கையும் உடையன போல்வன - கலிங்:135/2

 மேல்
 
  பனவ (1)
பவதி பிட்சாந்தேகி எனும் பனவ பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:565/2

 மேல்
 
  பனி (1)
பனி ஆழி உலகு அனைத்தும் பரந்த கலி இருள் நீங்க - கலிங்:8/1

 மேல்
 
  பனிமொழியவர் (1)
பரிபுரம் ஒலியெழ ஒலியெழ பனிமொழியவர் கடை திற-மினோ - கலிங்:23/2

 மேல்
 
  பனியும் (1)
ஓடி இளைத்து உடல் வியர்த்த வியர்வு அன்றோ உகு புனலும் பனியும் ஐயோ - கலிங்:86/2

 மேல்
 
  பனுவலுக்கு (1)
பனுவலுக்கு முதலாய வேதம் நான்கில் பண்டு உரைத்த நெறி புதுக்கி பழையர் தங்கள் - கலிங்:205/1

 மேல்
 
  பனை (2)
தடித்தனம் என தலை தடித்தனம் என பல தனி பனை குனிப்ப எனவே - கலிங்:228/1
பணைத்த பனை வெம் கரி கரத்தால் பரிய கரு நாண் கட்டீரே - கலிங்:512/1

 மேல்