<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

பி - முதல் சொற்கள்
பிட்சாந்தேகி 1
பிடர் 1
பிடி 5
பிடி-மின் 1
பிடித்த 1
பிடித்தருளியே 1
பிடித்து 5
பிடியின் 2
பிண்டி 2
பிண 2
பிணங்கள் 1
பிணங்கிய 1
பிணங்கு 1
பிணம் 4
பிணமும் 1
பிதிர்ந்த 1
பிதிர்ந்தன 1
பிரமனை 1
பிரளயத்தினில் 1
பிரான் 5
பிரிதல் 1
பிரிந்த 1
பிரியா 1
பிரியாது 1
பிலத்தின் 1
பிலத்தொடு 1
பிலம் 1
பிலனிடையோ 1
பிழை 8
பிழைக்க 3
பிழைகள் 1
பிழைத்தனை 1
பிழைத்தார் 2
பிழைத்தாரில்லை 1
பிழைத்தாரும் 1
பிழைப்பீரே 1
பிழையா 1
பிள்ளை 1
பிள்ளையை 1
பிளந்த 1
பிளந்து 1
பிளப்பன 1
பிளவும் 1
பிளிற்றி 1
பிற்பட 1
பிற்படவே 1
பிற்படும் 1
பிற்றை 1
பிறகு 2
பிறகே 2
பிறங்க 1
பிறங்கு 1
பிறந்தது 1
பிறந்தருளி 1
பிறந்து 2
பிறப்பாளர் 1
பிறப்பு 1
பிறர் 1
பிறர்க்கு 1
பிறவாது 1
பிறவாமல் 1
பிறழ்வன 1
பிறை 3
பிறையை 1
பின் 8
பின்னர் 1
பின்னும் 1
பின்னே 1
பின்னை 3
	
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  பிட்சாந்தேகி (1)
பவதி பிட்சாந்தேகி எனும் பனவ பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:565/2

 மேல்
 
  பிடர் (1)
பிடர் ஒடித்தல்-கொல் படை நினைப்பு என பிரளயத்தினில் திரளவே - கலிங்:343/2

 மேல்
 
  பிடி (5)
மத கரி மருப்பு இற மதம் புலருமாலோ மட பிடி மருப்பு எழ மதம் பொழியுமாலோ - கலிங்:222/1
பொன்னின் மாலை மலர் மாலை பணி மாறி உடனே புவனி காவலர்கள் தேவியர்கள் சூழ் பிடி வர - கலிங்:286/1
பிடியின் மேல் வரு பிடி குலம் அநேகம் எனவே பெய் வளை கை மட மாதர் பிடி மீதின் வரவே - கலிங்:287/1
பிடியின் மேல் வரு பிடி குலம் அநேகம் எனவே பெய் வளை கை மட மாதர் பிடி மீதின் வரவே - கலிங்:287/1
உவையும் உவையும் இலக்கணம் உடைய பிடி இவை உள் பகடு - கலிங்:335/3

 மேல்
 
  பிடி-மின் (1)
பிடி-மின் என்ற பொருள் விளைய நின்று அருள்செய் பெடை நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:25/2

 மேல்
 
  பிடித்த (1)
குரக்கு வாதம் பிடித்த விதத்தினில் குடி அடங்கலும் கூன் முதுகு ஆனவும் - கலிங்:151/2

 மேல்
 
  பிடித்தருளியே (1)
இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே - கலிங்:250/2

 மேல்
 
  பிடித்து (5)
அடல் நாக எலும்பு எடுத்து நரம்பில் கட்டி அடி தடியும் பிடித்து அமரின் மடிந்த வீரர் - கலிங்:156/1
ஆனை மணியினை தாளம் பிடித்து கும்பிட்டு அடிப்பாணர் என பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே - கலிங்:469/2
சுவர்கள் மேல் உடல் அன்றி உடல்கள் எங்கும் தொடர்ந்து பிடித்து அறுத்தார் முன் அடைய ஆங்கே - கலிங்:470/2
ஆடல் துரங்கம் பிடித்து ஆளை ஆளோடு அடித்து புடைத்து அ இரும் புண்ணின் நீர் - கலிங்:485/1
அடுத்து பிடித்து மெத்தெனவே அடுப்பின்-நின்றும் இழிச்சீரே - கலிங்:552/2

 மேல்
 
  பிடியின் (2)
பிடியின் மேல் வரு பிடி குலம் அநேகம் எனவே பெய் வளை கை மட மாதர் பிடி மீதின் வரவே - கலிங்:287/1
யானை மேல் இளம் பிடியின் மேல் நிரைத்து இடையறாது போம் எறி கடற்கு இணை - கலிங்:291/1

 மேல்
 
  பிண்டி (2)
கெடாதபடி கெடும் செழியர் கெடும் பொழுதின் இடும் பிண்டி பாலம் ஏந்தி - கலிங்:155/1
பொழி மதத்தால் நிலம் மெழுகி பொடிந்து உதிர்ந்த பொடி தரள பிண்டி தீட்டி - கலிங்:517/1

 மேல்
 
  பிண (2)
பிண மெத்தை அஞ்சு அடுக்கி பேய் அணையை முறித்திட்டு தூய வெள்ளை - கலிங்:154/1
மா காய மத மலையின் பிண மலை மேல் வன் கழுகின் சிறகால் செய்த - கலிங்:516/1

 மேல்
 
  பிணங்கள் (1)
பிணங்கள் பார் இவை கிடக்க நம்முடை பேய் அலாத சில பேய்கள் பார் - கலிங்:167/2

 மேல்
 
  பிணங்கிய (1)
பிணங்கிய சேவடி பாடீரே பெருமான் திருவடி பாடீரே - கலிங்:530/2

 மேல்
 
  பிணங்கு (1)
பிணமும் பேயும் சுடுகாடும் பிணங்கு நரியும் உடைத்தரோ - கலிங்:120/2

 மேல்
 
  பிணம் (4)
கொக்கரித்து அலகை சுற்ற மற்று இவை குறைத்தலை பிணம் மிதப்ப பார் - கலிங்:163/2
என்ற ஓசை தம் செவிக்கு இசைத்தலும் தசை பிணம்
 தின்ற போல் பருத்து மெய் சிரித்து மேல் விழுந்துமே - கலிங்:307/1,2
கவி குலம் கடலிடை சொரி பெரும் கிரி என கரிகளின் பிணம் இதில் காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:494/2
பிணம் தரு நாச்சியை பாடீரே பெரும் திருவாட்டியை பாடீரே - கலிங்:527/2

 மேல்
 
  பிணமும் (1)
பிணமும் பேயும் சுடுகாடும் பிணங்கு நரியும் உடைத்தரோ - கலிங்:120/2

 மேல்
 
  பிதிர்ந்த (1)
பிதிர்ந்த முள்ளி சிதைந்த வள்ளி பிளந்த கள்ளி பரந்தவே - கலிங்:77/2

 மேல்
 
  பிதிர்ந்தன (1)
பிதிர்ந்தன மூரி மலைகள் பிறந்தது தூளி படலம் - கலிங்:359/2

 மேல்
 
  பிரமனை (1)
பிரமனை வேண்டி பின்னும் பெரும் பசி பெறவும் வேண்டும் - கலிங்:306/2

 மேல்
 
  பிரளயத்தினில் (1)
பிடர் ஒடித்தல்-கொல் படை நினைப்பு என பிரளயத்தினில் திரளவே - கலிங்:343/2

 மேல்
 
  பிரான் (5)
மண்மடந்தை தன் சீர்த்தி வெள்ளை சாத்தி மகிழ்ந்த பிரான் வளவர் பிரான் வாழ்க என்றே - கலிங்:14/2
மண்மடந்தை தன் சீர்த்தி வெள்ளை சாத்தி மகிழ்ந்த பிரான் வளவர் பிரான் வாழ்க என்றே - கலிங்:14/2
பொறுத்த மலர் பாத மலர் மீது அணிய நல்கும் பூழியர் பிரான் அபயன் வாழ்க இனிது என்றே - கலிங்:16/2
மனு கோட்டம் அழித்த பிரான் வளவர் பிரான் திரு புருவ - கலிங்:254/1
மனு கோட்டம் அழித்த பிரான் வளவர் பிரான் திரு புருவ - கலிங்:254/1

 மேல்
 
  பிரிதல் (1)
பிழை நினைந்து உருகி அணைவுறா மகிழ்நர் பிரிதல் அஞ்சி விடு கண்கள் நீர் - கலிங்:72/1

 மேல்
 
  பிரிந்த (1)
பேணும் கொழுநர் பிழைகள் எலாம் பிரிந்த பொழுது நினைந்து அவரை - கலிங்:65/1

 மேல்
 
  பிரியா (1)
தரு மடங்க முகந்து தனம் பொழி தன் புயம் பிரியா சயப்பாவையும் - கலிங்:320/1

 மேல்
 
  பிரியாது (1)
ஏழு பார் உலகொடு ஏழிசை வளர்க்க உரியாள் யானை மீது பிரியாது உடன் இருந்து வரவே - கலிங்:285/2

 மேல்
 
  பிலத்தின் (1)
தளவு அழிக்கும் நகை வேல் விழி பிலத்தின் வழியே தனி நடந்து உரகர்-தம் கண்மணி கொண்ட அவனும் - கலிங்:195/1

 மேல்
 
  பிலத்தொடு (1)
வன் பிலத்தொடு வாது செய் வாயின வாயினால் நிறையாத வயிற்றின - கலிங்:136/1

 மேல்
 
  பிலம் (1)
வழிவர் சிலர் கடல் பாய்வர் வெம் கரி மறைவர் சிலர் வழி தேடி வன் பிலம்
 இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே - கலிங்:451/1,2

 மேல்
 
  பிலனிடையோ (1)
அறியும் முழைகளிலோ பதுங்கியது அரிய பிலனிடையோ மறைந்தது - கலிங்:449/1

 மேல்
 
  பிழை (8)
மெய்யே கொழுநர் பிழை நலிய வேட்கை நலிய விடியளவும் - கலிங்:36/1
தழுவும் கொழுநர் பிழை நலிய தழுவேல் என்ன தழுவிய கை - கலிங்:44/1
பிழை நினைந்து உருகி அணைவுறா மகிழ்நர் பிரிதல் அஞ்சி விடு கண்கள் நீர் - கலிங்:72/1
அருத்தியின் பிழை நினைத்த கூளியை அறுத்து அவன் தலை அவன் பெற - கலிங்:160/1
பொருத்தி அ பிழை பொறுத்தனம் பிழை பொறாதது இல்லை இனி என்னவே - கலிங்:160/2
பொருத்தி அ பிழை பொறுத்தனம் பிழை பொறாதது இல்லை இனி என்னவே - கலிங்:160/2
எழுதி மற்று உரைசெய்தவரவர்கள் செய் பிழை எலாம் எமர் பொறுக்க என இப்படி முடித்த இதனை - கலிங்:209/1
காளமும் களிறும் பெறும் பாணர் தம் கல்வியில் பிழை கண்டனன் கேட்கவே - கலிங்:324/2

 மேல்
 
  பிழைக்க (3)
பிழைக்க வந்தனம் பொறுத்து எமக்கு அருள்செய் பெண் அணங்கு என வணங்கவே - கலிங்:159/2
பிழைக்க உரைசெய்தனை பிழைத்தனை எனக்கு உறுதி பேசுவது வாசி கெடவோ - கலிங்:391/1
பெருக்க தின்றீர் தாம்பூலம் பிழைக்க செய்தீர் பிழைப்பீரே - கலிங்:584/1

 மேல்
 
  பிழைகள் (1)
பேணும் கொழுநர் பிழைகள் எலாம் பிரிந்த பொழுது நினைந்து அவரை - கலிங்:65/1

 மேல்
 
  பிழைத்தனை (1)
பிழைக்க உரைசெய்தனை பிழைத்தனை எனக்கு உறுதி பேசுவது வாசி கெடவோ - கலிங்:391/1

 மேல்
 
  பிழைத்தார் (2)
ஆட போந்து அகப்பட்டேம் கரந்தோம் என்றே அரி-தனை விட்டு உயிர் பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே - கலிங்:467/2
ஆனை மணியினை தாளம் பிடித்து கும்பிட்டு அடிப்பாணர் என பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே - கலிங்:469/2

 மேல்
 
  பிழைத்தாரில்லை (1)
இவர்கள் மேல் இனி ஒருவர் பிழைத்தாரில்லை எழு கலிங்கத்து ஓவியர்கள் எழுதிவைத்த - கலிங்:470/1

 மேல்
 
  பிழைத்தாரும் (1)
அரை கலிங்கம் உரிப்புண்ட கலிங்கர் எல்லாம் அமணர் என பிழைத்தாரும் அநேகர் ஆங்கே - கலிங்:466/2

 மேல்
 
  பிழைப்பீரே (1)
பெருக்க தின்றீர் தாம்பூலம் பிழைக்க செய்தீர் பிழைப்பீரே
 செருக்கும் பேய்காள் பூதத்தின் சிரத்தின் மயிரை மோவீரே - கலிங்:584/1,2

 மேல்
 
  பிழையா (1)
தாளமும் செலவும் பிழையா வகை தான் வகுத்தன தன் எதிர் பாடியே - கலிங்:324/1

 மேல்
 
  பிள்ளை (1)
பிள்ளை வீழ வீழவும் பெரும் துணங்கை கொட்டுமே - கலிங்:309/1

 மேல்
 
  பிள்ளையை (1)
ஒட்டல் ஒட்டகம் காணில் என் பிள்ளையை ஒக்கும் ஒக்கும் என்று ஒக்கலை கொள்வன - கலிங்:142/2

 மேல்
 
  பிளந்த (1)
பிதிர்ந்த முள்ளி சிதைந்த வள்ளி பிளந்த கள்ளி பரந்தவே - கலிங்:77/2

 மேல்
 
  பிளந்து (1)
பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் - கலிங்:114/1

 மேல்
 
  பிளப்பன (1)
உடல் பிளப்பன பிறை சில உள என உயர் மருப்பின உலகுகள் குலைதர - கலிங்:350/3

 மேல்
 
  பிளவும் (1)
பண்ணும் இவுளி செவி சுருளும் பரட்டின் பிளவும் படு கலிங்கர் - கலிங்:583/1

 மேல்
 
  பிளிற்றி (1)
பிறங்கு சோரி வாரியில் பிளிற்றி வீழ் களிற்று இனம் - கலிங்:434/1

 மேல்
 
  பிற்பட (1)
தன்னுடைய கால் தனது பிற்பட மனத்து வகை தள்ளிவர ஓடி வரவே - கலிங்:301/2

 மேல்
 
  பிற்படவே (1)
பெயல் ஆறு பரந்து நிறைந்து வரும் பேராறும் இழிந்தது பிற்படவே - கலிங்:368/2

 மேல்
 
  பிற்படும் (1)
உரைகள் பிற்படும் அளவில் ஒற்றர்கள் ஒலி கடற்படை கடிது போய் - கலிங்:461/1

 மேல்
 
  பிற்றை (1)
பெரு நெடும் பசி பெய் கலம் ஆவன பிற்றை நாளின் முன் நாளின் மெலிவன - கலிங்:135/1

 மேல்
 
  பிறகு (2)
சுராதிராசன் முதலாக வரு சோழன் முனம் நாள் சோழ மண்டலம் அமைத்த பிறகு ஏழுலகையும் - கலிங்:191/1
ஓதாவரு நதி ஒரு கோதமையுடன் ஒலி நீர் மலி துறை பிறகு ஆக - கலிங்:369/2

 மேல்
 
  பிறகே (2)
அரசர் உளர் அல்லர் என அவை புகழ மல்கு கலை அவையவைகள் வல்ல பிறகே - கலிங்:248/2
இசையுடன் எடுத்த கொடி அபயன் அவனிக்கு இவனை இளவரசில் வைத்த பிறகே
 திசை அரசருக்கு உரிய திருவினை முகப்பது ஒரு திருவுளம் மடுத்தருளியே - கலிங்:249/1,2

 மேல்
 
  பிறங்க (1)
பேர் ஆழி உலகு அனைத்தும் பிறங்க வளர் இருள் நீங்க - கலிங்:7/1

 மேல்
 
  பிறங்கு (1)
பிறங்கு சோரி வாரியில் பிளிற்றி வீழ் களிற்று இனம் - கலிங்:434/1

 மேல்
 
  பிறந்தது (1)
பிதிர்ந்தன மூரி மலைகள் பிறந்தது தூளி படலம் - கலிங்:359/2

 மேல்
 
  பிறந்தருளி (1)
ஒரு வயிற்றில் பிறவாது பிறந்தருளி உலகு ஒடுக்கும் - கலிங்:3/1

 மேல்
 
  பிறந்து (2)
பேறு உடைய பூதமா பிறவாமல் பேய்களா பிறந்து கெட்டேம் - கலிங்:212/2
பெரு மார்பில் வந்து ஒளிர பிறப்பு இரண்டாவது பிறந்து சிறந்த பின்னர் - கலிங்:242/2

 மேல்
 
  பிறப்பாளர் (1)
உபயம் எனும் பிறப்பாளர் ஏத்த உரைத்த கலிங்கர்-தமை வென்ற - கலிங்:590/1

 மேல்
 
  பிறப்பு (1)
பெரு மார்பில் வந்து ஒளிர பிறப்பு இரண்டாவது பிறந்து சிறந்த பின்னர் - கலிங்:242/2

 மேல்
 
  பிறர் (1)
என்னுடைய தோள் வலியும் என்னுடைய வாள் வலியும் யாதும் அறியாது பிறர் போல் - கலிங்:392/1

 மேல்
 
  பிறர்க்கு (1)
சாம் அளவும் பிறர்க்கு உதவாதவரை நச்சி சாருநர் போல் வீரர் உடல் தரிக்கும் ஆவி - கலிங்:478/1

 மேல்
 
  பிறவாது (1)
ஒரு வயிற்றில் பிறவாது பிறந்தருளி உலகு ஒடுக்கும் - கலிங்:3/1

 மேல்
 
  பிறவாமல் (1)
பேறு உடைய பூதமா பிறவாமல் பேய்களா பிறந்து கெட்டேம் - கலிங்:212/2

 மேல்
 
  பிறழ்வன (1)
மிடை கொடி பிறழ்வன மறி கடல் அடையவும் மிளிர்வன கயல் எனவே - கலிங்:397/2

 மேல்
 
  பிறை (3)
உடல் பிளப்பன பிறை சில உள என உயர் மருப்பின உலகுகள் குலைதர - கலிங்:350/3
ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழித்தன உருவிய பிறை முக அ பகழி தலை - கலிங்:422/1
பிறை பெரும் பணை வேழம் முன்னொடு பின் துணிந்து தரை படும் - கலிங்:497/1

 மேல்
 
  பிறையை (1)
தணி தவள பிறையை சடை மிசை வைத்த விடை தலைவர் வனத்தினிடை தனி நுகர்தற்கு நினைத்து - கலிங்:125/1

 மேல்
 
  பின் (8)
கனவு என கூறுவீர் தோழிமார் நகை முகம் கண்ட பின் தேறுவீர் கடை திறந்திடு-மினோ - கலிங்:35/2
புயல் அளிப்பன மேலும் அளித்திடும் பொன் கரத்து அபயன் புலி பின் செல - கலிங்:143/1
ஒருவர் முன் ஒர் நாள் தந்து பின் செலா உதியர் மன்னரே மதுரை மன்னர் என்று - கலிங்:199/1
வெம் களிற்றில் இழிந்த பின் வந்து அடி வீழ்ந்த மன்னவர் வெந்நிடும் முன் இடு - கலிங்:325/1
உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே - கலிங்:421/2
இவை கவர்ந்த பின் எழு கலிங்கர்-தம் இறையையும் கொடு பெயர்தும் என்று - கலிங்:460/1
உடலின் மேல் பல காயம் சொரிந்து பின் கால் உடன் பதைப்ப உதிரத்தே ஒழுகும் யானை - கலிங்:475/1
பிறை பெரும் பணை வேழம் முன்னொடு பின் துணிந்து தரை படும் - கலிங்:497/1

 மேல்
 
  பின்னர் (1)
பெரு மார்பில் வந்து ஒளிர பிறப்பு இரண்டாவது பிறந்து சிறந்த பின்னர் - கலிங்:242/2

 மேல்
 
  பின்னும் (1)
பிரமனை வேண்டி பின்னும் பெரும் பசி பெறவும் வேண்டும் - கலிங்:306/2

 மேல்
 
  பின்னே (1)
கடலின் மேல் கலம் தொடர பின்னே செல்லும் கலம் போன்று தோன்றுவன காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:475/2

 மேல்
 
  பின்னை (3)
குந்தளரை கூடல் சங்கமத்து வென்ற கோன் அபயன் குவலயம் காத்து அளித்த பின்னை
 இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி - கலிங்:206/1,2
அன்று இலங்கை பொருது அழித்த அவனே அ பாரத போர் முடித்து பின்னை
 வென்று இலங்கு கதிர் ஆழி விசயதரன் என உதித்தான் விளம்ப கேள்-மின் - கலிங்:232/1,2
மூவுலகும் தொழ நெடு மால் முன் ஒரு நாள் அவதாரம் செய்த பின்னை - கலிங்:233/2

 மேல்