<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

பீ - முதல் சொற்கள்
பீடத்தில் 1
பீறி 1
	
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
    பீடத்தில் (1)
நீண்ட பலி பீடத்தில் அரிந்து வைத்த நெடும் குஞ்சி சிரத்தை தன் இனம் என்று எண்ணி - கலிங்:112/1

 மேல்
 
    பீறி (1)
வன் சிறை கழுகும் பாறும் வயிறுகள் பீறி போன - கலிங்:304/2

 மேல்