<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

பொ - முதல் சொற்கள்
பொங்கி 1
பொங்கும் 2
பொடி 3
பொடித்த 1
பொடிந்த 1
பொடிந்து 1
பொடிபட 1
பொடியால் 1
பொடியை 1
பொதிந்து 2
பொது 1
பொதுத்த 1
பொதும்பின் 1
பொய் 1
பொய்கை 2
பொய்யே 1
பொர 1
பொரி 1
பொரிந்த 1
பொரு 15
பொருகை 1
பொருத்தி 1
பொருது 6
பொருநர்கள் 1
பொருநை 1
பொருப்பு 1
பொருப்பை 1
பொரும் 3
பொருவம் 1
பொருவில் 1
பொருள் 6
பொருள்பெண்டிர் 1
பொரூஉம் 1
பொல்லா 1
பொலிந்து 1
பொழி 5
பொழிகவே 1
பொழிகின்ற 1
பொழிதரு 1
பொழிய 1
பொழியும் 1
பொழியுமாலோ 1
பொழில் 1
பொழுதத்து 2
பொழுதத்தே 2
பொழுதிலே 2
பொழுதின் 1
பொழுதினில் 2
பொழுது 7
பொழுதும் 2
பொழுதே 3
பொறாதது 1
பொறி 2
பொறித்ததும் 1
பொறித்து 1
பொறுக்க 1
பொறுத்த 2
பொறுத்தனம் 1
பொறுத்து 1
பொறை 2
பொன் 24
பொன்முகரி 1
பொன்று 1
பொன்னி 3
பொன்னியில் 1
பொன்னின் 1
	
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  பொங்கி (1)
கள பரணி கூழ் பொங்கி வழியாமல் கை துடுப்பா - கலிங்:548/1

 மேல்
 
  பொங்கும் (2)
பொங்கும் மதிக்கே தினம் நடுங்கி புகுந்த அறையை நிலவறை என்று - கலிங்:68/1
எங்கும் உள மென் கதலி எங்கும் உள தண் கமுகம் எங்கும் உள பொங்கும் இளநீர் - கலிங்:295/1

 மேல்
 
  பொடி (3)
புதைந்த மணி புகை போர்த்த தழலே போலும் போலாவேல் பொடி மூடு தணலே போலும் - கலிங்:91/2
அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே - கலிங்:125/2
பொழி மதத்தால் நிலம் மெழுகி பொடிந்து உதிர்ந்த பொடி தரள பிண்டி தீட்டி - கலிங்:517/1

 மேல்
 
  பொடித்த (1)
பொடித்த வியர் புள்ளிகளே போலும் போலும் போலாவேல் கொப்புளங்கள் போலும் போலும் - கலிங்:93/2

 மேல்
 
  பொடிந்த (1)
வற்றல் வாகை வறந்த கூகை மடிந்த தேறு பொடிந்த வேல் - கலிங்:78/1

 மேல்
 
  பொடிந்து (1)
பொழி மதத்தால் நிலம் மெழுகி பொடிந்து உதிர்ந்த பொடி தரள பிண்டி தீட்டி - கலிங்:517/1

 மேல்
 
  பொடிபட (1)
அடவிகள் பொடிபட அருவிகள் அனல்பட அரு வரை துகள்படவே - கலிங்:400/2

 மேல்
 
  பொடியால் (1)
சிதைந்த உடல் சுடு சுடலை பொடியை சூறை சீத்தடிப்ப சிதறிய அ பொடியால் செம்மை - கலிங்:91/1

 மேல்
 
  பொடியை (1)
சிதைந்த உடல் சுடு சுடலை பொடியை சூறை சீத்தடிப்ப சிதறிய அ பொடியால் செம்மை - கலிங்:91/1

 மேல்
 
  பொதிந்து (2)
இ நெடு மா நிலம் அனைத்தும் பொதிந்து இனிது வாழ்க என்றே - கலிங்:4/2
புரவி உரி தோல் பட்டைக்கே கூழை பொதிந்து வையீரே - கலிங்:576/2

 மேல்
 
  பொது (1)
பொது அற உலகு கைக்கொடு புலி வளர் கொடி எடுத்தலும் - கலிங்:266/1

 மேல்
 
  பொதுத்த (1)
பொதுத்த தொளையால் புக மடுத்து புசித்த வாயை பூசீரே - கலிங்:582/2

 மேல்
 
  பொதும்பின் (1)
முற்றிய நீள் மர பொதும்பின் முது பாம்பு புறப்படுமே - கலிங்:89/2

 மேல்
 
  பொய் (1)
கைத்தலம் வைத்தலுமே பொய் துயில் கூர் நயன கடை திறவா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் - கலிங்:28/2

 மேல்
 
  பொய்கை (2)
களவழி கவிதை பொய்கை உரைசெய்ய உதியன் கால்-வழி தளையை வெட்டி அரசு இட்ட அவனும் - கலிங்:195/2
ஒக்க அடு செம் களம் பங்கய பொய்கை ஆமாறு காண்-மின்களோ - கலிங்:487/2

 மேல்
 
  பொய்யே (1)
பொய்யே உறங்கும் மட நல்லீர் புனை பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:36/2

 மேல்
 
  பொர (1)
தலை பொர எரிய நெருப்பினின் மற்றது தழல் படு கழை வனம் ஒக்கினும் ஒக்குமே - கலிங்:419/2

 மேல்
 
  பொரி (1)
மங்கையர்க்கு மங்கல பொரி சொரிந்தது ஒக்குமே - கலிங்:429/2

 மேல்
 
  பொரிந்த (1)
பொரிந்த காரை கரிந்த சூரை புகைந்த வீரை எரிந்த வேய் - கலிங்:76/1

 மேல்
 
  பொரு (15)
பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் - கலிங்:11/1
பூ விரி மதுகரம் நுகரவும் பொரு கயல் இரு கரை புரளவும் - கலிங்:59/1
சக்கு ஆயிரம் உடை களிறு வாகனம் என தான் இருந்து பொரு தானவரை வென்ற சயமும் - கலிங்:188/2
பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் - கலிங்:189/2
பொரு களத்திலே முடி கவித்தவன் புவி கவிப்பது ஓர் குடை கவித்ததும் - கலிங்:204/2
பொரு நராதிபர் கண்கள் சிவந்தில போரில் ஓடிய கால்கள் சிவந்தன - கலிங்:256/1
தளத்தொடும் பொரு தண்டு எழ பண்டு ஒர் நாள் - கலிங்:385/1
பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே - கலிங்:408/1
பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே - கலிங்:408/1
மருப்பொடு மருப்பு எதிர் பொருப்பு இவை என பொரு மத கரி மருப்பினிடையே - கலிங்:411/1
எதிர் பொரு கரியின் மருப்பை உரத்தினில் இற எறி படையின் இறுத்து மிறைத்து எழு - கலிங்:417/1
இரு தொடை அற்று இருக்கும் மறவர்கள் எதிர் பொரு கை களிற்றின் வலி கெட - கலிங்:438/1
ஓவா உரை ஓயும்படி உளது அ பொரு களமே - கலிங்:472/2
பொரு தட கை வாள் எங்கே மணி மார்பு எங்கே போர் முகத்தில் எவர் வரினும் புறங்கொடாத - கலிங்:484/1
பொரு சின வீரர்-தம் கண்மணியும் போதக மத்தக முத்தும் வாங்கி - கலிங்:514/1

 மேல்
 
  பொருகை (1)
பொருகை தவிர்ந்து கலிங்கர் ஓட போக புரந்தரன் விட்ட தண்டின் - கலிங்:587/1

 மேல்
 
  பொருத்தி (1)
பொருத்தி அ பிழை பொறுத்தனம் பிழை பொறாதது இல்லை இனி என்னவே - கலிங்:160/2

 மேல்
 
  பொருது (6)
அஞ்சியே கழல் கெட கூடலில் பொருது சென்று அணி கடை குழையிலே விழ அடர்த்து எறிதலால் - கலிங்:32/1
மீளி மா உகைத்து அபயன் முன் ஒர் நாள் விருதராசரை பொருது கொண்ட போர் - கலிங்:102/1
ஒரு களிற்றின் மேல் வரு களிற்றை ஒத்து உலகு உயக்கொள பொருது கொப்பையில் - கலிங்:204/1
அன்று இலங்கை பொருது அழித்த அவனே அ பாரத போர் முடித்து பின்னை - கலிங்:232/1
கதங்களில் பொருது இறைஞ்சிடா அரசர் கால்களில் தளையும் நூல்களின் - கலிங்:274/1
கிடைக்க பொருது மணலூரில் கீழ்நாள் அட்ட பரணி கூழ் - கலிங்:564/1

 மேல்
 
  பொருநர்கள் (1)
பொருநர்கள் சிலர்-தம் உரத்தினில் கவிழ் புகர் முகம் மிசை அடியிட்டு அதின் பகை - கலிங்:440/1

 மேல்
 
  பொருநை (1)
பொன்னி துறைவனை வாழ்த்தினவே பொருநை கரையனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:592/1

 மேல்
 
  பொருப்பு (1)
மருப்பொடு மருப்பு எதிர் பொருப்பு இவை என பொரு மத கரி மருப்பினிடையே - கலிங்:411/1

 மேல்
 
  பொருப்பை (1)
எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய - கலிங்:414/1

 மேல்
 
  பொரும் (3)
பொரும் கண் வேல் இளைஞர் மார்பின் ஊடுருவு புண்கள் தீர இரு கொங்கையின் - கலிங்:56/1
ஆனை சாய அடு பரி ஒன்று உகைத்து ஐம்படை பருவத்து அபயன் பொரும்
 சேனை வீரர் நின்று ஆர்த்திடும் ஆர்ப்பினில் திமிரி வெம் களத்தில் செவிடு ஆனவும் - கலிங்:149/1,2
இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே - கலிங்:416/2

 மேல்
 
  பொருவம் (1)
புரசை மத மலை ஆயிரம் கொடு பொருவம் என வரும் ஏழ் கலிங்கர்-தம் - கலிங்:448/1

 மேல்
 
  பொருவில் (1)
புவி புரந்து அருள்செயும் சயதரன் ஒருமுறை புணரி மேல் அணைபட பொருவில் வில் குனிதலின் - கலிங்:494/1

 மேல்
 
  பொருள் (6)
உகம் நான்கும் பொருள் நான்கும் உபநிடதம் ஒரு நான்கும் - கலிங்:5/1
பிடி-மின் என்ற பொருள் விளைய நின்று அருள்செய் பெடை நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:25/2
முலை மீது கொழுநர் கை நகம் மேவு குறியை முன் செல்வம் இல்லாதவவர் பெற்ற பொருள் போல் - கலிங்:47/1
தூய மனுவும் சுருதியும் பொருள் விளங்கி சொற்கள் தெரிய தனது சொற்கள் தெரிவித்தே - கலிங்:241/2
கருணையொடும் தனது உபய கரம் உதவும் பொருள் மழையின் - கலிங்:271/1
முறுவல் கொண்ட பொருள் அறிகிலம் சிறிதும் முனிவு கொண்டது இலை வதனமே - கலிங்:339/2

 மேல்
 
  பொருள்பெண்டிர் (1)
பூ மழை மேல் பாய்ந்து எழுந்து நிரந்த வண்டு பொருள்பெண்டிர் போன்றமையும் காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:479/2

 மேல்
 
  பொரூஉம் (1)
ஆளை சீறு களிற்று அபயன் பொரூஉம் அ களத்தில் அரசர் சிரம் சொரி - கலிங்:145/1

 மேல்
 
  பொல்லா (1)
பொல்லா ஓட்டை கலத்து கூழ் புறத்தே ஒழுக மறித்து பார்த்து - கலிங்:572/1

 மேல்
 
  பொலிந்து (1)
பூமாதும் சயமாதும் பொலிந்து வாழும் புயத்து இருப்ப மிக உயரத்து இருப்பள் என்று - கலிங்:13/1

 மேல்
 
  பொழி (5)
நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே - கலிங்:20/2
கார் எலாம் எழுந்து ஏழரை நாழிகை காஞ்சனம் பொழி காஞ்சி அதன்-கணே - கலிங்:314/2
தரு மடங்க முகந்து தனம் பொழி தன் புயம் பிரியா சயப்பாவையும் - கலிங்:320/1
கடல்களை சொரி மலை உள என இரு கட தடத்திடை பொழி மதம் உடையன - கலிங்:350/1
பொழி மதத்தால் நிலம் மெழுகி பொடிந்து உதிர்ந்த பொடி தரள பிண்டி தீட்டி - கலிங்:517/1

 மேல்
 
  பொழிகவே (1)
விதி மறையவர் தொழில் விளைகவே விளைதலின் முகில் மழை பொழிகவே
 நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே - கலிங்:19/1,2

 மேல்
 
  பொழிகின்ற (1)
மா மழை போல் பொழிகின்ற தான வாரி மறித்து விழும் கட களிற்றை வெறுத்து வானோர் - கலிங்:479/1

 மேல்
 
  பொழிதரு (1)
புண் தரு குருதி பாய பொழிதரு கடமும் பாய - கலிங்:456/1

 மேல்
 
  பொழிய (1)
அலர் மழை போல் மழை பொழிய அது கண்டு கங்கைகொண்டசோழன் தேவி - கலிங்:236/1

 மேல்
 
  பொழியும் (1)
மண் ஓடி அற வறந்து துறந்து அங்காந்த வாய் வழியே வேய் பொழியும் முத்தம் அ வேய் - கலிங்:92/1

 மேல்
 
  பொழியுமாலோ (1)
மத கரி மருப்பு இற மதம் புலருமாலோ மட பிடி மருப்பு எழ மதம் பொழியுமாலோ
 கதிர் சுடர் விளக்கு ஒளி கறுத்து எரியுமாலோ கால முகில் செம் குருதி கால வருமாலோ - கலிங்:222/1,2

 மேல்
 
  பொழில் (1)
இடிகின்றன மதில் எரிகின்றன பதி எழுகின்றன புகை பொழில் எல்லாம் - கலிங்:372/1

 மேல்
 
  பொழுதத்து (2)
சிமைய வரை கனக திரள் உருக பரவை திரை சுவறி புகைய திசை சுடும் அ பொழுதத்து
 இமையவரை தகைதற்கு இருளும் மிடற்று இறைவற்கு இனிய தரத்து அமுத கனி அதரத்தினளே - கலிங்:130/1,2
பழகினார் தெரிந்து உரைத்த பழுது அறு நாள் பழுது அற்ற பொழுதத்து ஆங்கே - கலிங்:280/2

 மேல்
 
  பொழுதத்தே (2)
அடைய படர் எரி கொளுவி பதிகளை அழிய சூறை கொள் பொழுதத்தே - கலிங்:370/2
அரையில் துகில் விழ அடைய சனபதி அடியில் புக விழு பொழுதத்தே - கலிங்:374/2

 மேல்
 
  பொழுதிலே (2)
உரைசெயும் திறைகள் ஒழிய நின்றவரும் உளர்-கொல் என்று அருளு பொழுதிலே - கலிங்:337/2
விடை எனக்கு என புலி உயர்த்தவன் விடைகொடுக்க அ பொழுதிலே - கலிங்:342/2

 மேல்
 
  பொழுதின் (1)
கெடாதபடி கெடும் செழியர் கெடும் பொழுதின் இடும் பிண்டி பாலம் ஏந்தி - கலிங்:155/1

 மேல்
 
  பொழுதினில் (2)
ஒருவர் என கிடைத்த பொழுதினில் உபய பலத்து எடுத்தது அரவமே - கலிங்:439/2
உபய பலமும் விடாது வெம் சமம் உடலு பொழுதினில் வாகை முன் கொள - கலிங்:444/1

 மேல்
 
  பொழுது (7)
பேணும் கொழுநர் பிழைகள் எலாம் பிரிந்த பொழுது நினைந்து அவரை - கலிங்:65/1
காணும் பொழுது மறந்திருப்பீர் கன பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:65/2
புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா - கலிங்:252/1
முலையினொடும் மனுநீதி முறையினொடும் மறையினொடும் பொழுது போக்கி - கலிங்:277/2
தெழித்த பொழுது உடல் திமிர்க்க இமையவர் திசை-கண் மத கரி திகைக்கவே - கலிங்:354/2
பொழுது ஏகல் ஒழிந்து கடற்படை எப்பொழுதும் தவிராது வழிக்கொளவே - கலிங்:362/2
அலகில் செரு முதிர் பொழுது வண்டையர் அரசன் அரசர்கள் நாதன் மந்திரி - கலிங்:443/1

 மேல்
 
  பொழுதும் (2)
இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் - கலிங்:85/1
ஒரு பொழுதும் தரித்தன்றி ஊடுபோக்கு அரிது அணங்கின் காடு என்று அன்றோ - கலிங்:85/2

 மேல்
 
  பொழுதே (3)
கடன் அமைந்தது கரும் தலை அரிந்த பொழுதே கடவது ஒன்றும் இலை என்று விளையாடும் உடலே - கலிங்:113/1
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே - கலிங்:178/2
மலங்கி எழு பேர் ஒலி என திசை திகைப்புற வரும் தொனி எழுந்த பொழுதே - கலிங்:395/2

 மேல்
 
  பொறாதது (1)
பொருத்தி அ பிழை பொறுத்தனம் பிழை பொறாதது இல்லை இனி என்னவே - கலிங்:160/2

 மேல்
 
  பொறி (2)
கடல் கலக்கல்-கொல் மலை இடித்தல்-கொல் கடு விட பொறி பண பணி - கலிங்:343/1
நெருப்பொடு நெருப்பு எதிர் சுடர் பொறி தெறித்து எழ நிழல் கொடி தழல் கதுவவே - கலிங்:411/2

 மேல்
 
  பொறித்ததும் (1)
கிம்புரி பணை கிரி உகைத்தவன் கிரிகள் எட்டினும் புலி பொறித்ததும் - கலிங்:203/2

 மேல்
 
  பொறித்து (1)
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே - கலிங்:178/2

 மேல்
 
  பொறுக்க (1)
எழுதி மற்று உரைசெய்தவரவர்கள் செய் பிழை எலாம் எமர் பொறுக்க என இப்படி முடித்த இதனை - கலிங்:209/1

 மேல்
 
  பொறுத்த (2)
பொறுத்த மலர் பாத மலர் மீது அணிய நல்கும் பூழியர் பிரான் அபயன் வாழ்க இனிது என்றே - கலிங்:16/2
கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு - கலிங்:356/1

 மேல்
 
  பொறுத்தனம் (1)
பொருத்தி அ பிழை பொறுத்தனம் பிழை பொறாதது இல்லை இனி என்னவே - கலிங்:160/2

 மேல்
 
  பொறுத்து (1)
பிழைக்க வந்தனம் பொறுத்து எமக்கு அருள்செய் பெண் அணங்கு என வணங்கவே - கலிங்:159/2

 மேல்
 
  பொறை (2)
புடைபட இள முலை வளர்-தொறும் பொறை அறிவுடையரும் நிலை தளர்ந்து - கலிங்:22/1
மன நடுக்குற பொறை மறத்தலால் மாதிரங்களில் சாதுரங்கமே - கலிங்:349/2

 மேல்
 
  பொன் (24)
பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் - கலிங்:11/1
வைத்த பவள வடம் புனைவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:30/2
நிலவை துகில் என்று எடுத்து உடுப்பீர் நீள் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:34/2
பொய்யே உறங்கும் மட நல்லீர் புனை பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:36/2
ஆக அமளி மிசை துயில்வீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:37/2
அந்தி கமலம் கொடுவருவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:39/2
வழுவ உடனே மயங்கிடுவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:44/2
போகம் விளைய நகைசெய்வீர் புனை பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:45/2
காணும் பொழுது மறந்திருப்பீர் கன பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:65/2
வாயை புதைக்கு மட நல்லீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:67/2
அங்கும் இருக்க பயப்படுவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:68/2
அ கானகத்தே உயிர் பறிப்பீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:73/2
ஒக்க செருகும் குழல் மடவீர் உம் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:74/2
புயல் அளிப்பன மேலும் அளித்திடும் பொன் கரத்து அபயன் புலி பின் செல - கலிங்:143/1
தத்து நீர் வரால் குருமி வென்றதும் தழுவு செந்தமிழ் பரிசில் வாணர் பொன்
 பத்தொடு ஆறுநூறாயிரம் பெற பண்டு பட்டினப்பாலை கொண்டதும் - கலிங்:198/1,2
பூ விரியும் மாலைகள் புலால் கமழுமாலோ பொன் செய் மணி மாலை ஒளி போய் ஒழியுமாலோ - கலிங்:224/1
முடியின் மேல் முடி நிரைத்து வருகின்றது எனவே முறை செய் மன்னவர்கள் பொன் குடை கவித்து வரவே - கலிங்:287/2
அம் பொன் மேரு அது-கொல் இது-கொல் என்று ஆயிரம் கதிர் வெய்யவன் ஐயுறும் - கலிங்:315/1
தங்கள் பொன் குடை சாமரம் என்று இவை தாங்கள் தம் கரத்தால் பணி மாறவே - கலிங்:325/2
ஆரம் இவை இவை பொன் கலம் ஆனை இவை இவை ஒட்டகம் - கலிங்:334/1
அலகு இல் கண் தழல் கனல் விரித்தலால் அரிய பொன் பணி கலன் எறித்தலால் - கலிங்:346/1
பதம்கொள் புரவி படி தரளம் பொன் பாடகமா புனையீரே - கலிங்:510/2
அழிந்த கலிங்கர் பொன் பரிசை அவை பொன் கலமா கொள்ளீரே - கலிங்:559/1
அழிந்த கலிங்கர் பொன் பரிசை அவை பொன் கலமா கொள்ளீரே - கலிங்:559/1

 மேல்
 
  பொன்முகரி (1)
பாலாறு குசைத்தலை பொன்முகரி பழவாறு படர்ந்து எழு கொல்லி எனும் - கலிங்:367/1

 மேல்
 
  பொன்று (1)
நிணமும் தசையும் பருந்து இசிப்ப நெருப்பும் பருத்தியும் பொன்று
 பிணமும் பேயும் சுடுகாடும் பிணங்கு நரியும் உடைத்தரோ - கலிங்:120/1,2

 மேல்
 
  பொன்னி (3)
வண்டல் பாய் பொன்னி நாடனை வாழ்த்தி மா மதுரை வெம் களத்தே மதுரிக்க அட்டு - கலிங்:148/1
வேறும் ஒரு பொன்னி வள நாடு சய_துங்கன் முன் விதித்ததுவும் ஒக்கும் எனவே - கலிங்:296/2
பொன்னி துறைவனை வாழ்த்தினவே பொருநை கரையனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:592/1

 மேல்
 
  பொன்னியில் (1)
தொழுது மன்னரே கரைசெய் பொன்னியில் தொடர வந்திலா முகரியை படத்து - கலிங்:197/1

 மேல்
 
  பொன்னின் (1)
பொன்னின் மாலை மலர் மாலை பணி மாறி உடனே புவனி காவலர்கள் தேவியர்கள் சூழ் பிடி வர - கலிங்:286/1

 மேல்