<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

பு - முதல் சொற்கள்
புக்க 2
புக்கு 6
புக 8
புகர் 1
புகல்வது 1
புகல்வான் 1
புகலா 1
புகலிடம் 2
புகவிட்ட 1
புகழ் 9
புகழ 2
புகழும் 3
புகன்று 1
புகு 3
புகுது 1
புகுதும் 1
புகுந்த 1
புகுந்தது 1
புகுந்து 2
புகும் 4
புகை 5
புகைந்த 1
புகைந்து 1
புகைய 1
புகையால் 1
புகையொடு 1
புசித்த 1
புட்டில் 1
புடை 8
புடைத்து 2
புடைபட 1
புடைபெயர் 1
புடைபேர்ந்து 1
புடையீரே 1
புண் 1
புண்கள் 1
புண்களை 1
புண்ணியம் 1
புண்ணின் 1
புணர் 1
புணர்ச்சி 1
புணர்ந்தவனை 1
புணரவே 1
புணரா 1
புணரி 2
புணருவீர் 1
புத்த 1
புதல்வன் 1
புதிய 1
புது 1
புதுக்கி 1
புதைக்க 1
புதைக்கு 1
புதைந்த 1
புய 2
புயங்கள் 1
புயத்தில் 1
புயத்து 4
புயத்தே 1
புயம் 4
புயமும் 2
புயல் 3
புயல்வண்ணன் 1
புரசை 1
புரந்த 1
புரந்தரன் 3
புரந்தரனாம் 1
புரந்து 3
புரம் 2
புரவி 7
புரள 1
புரளவும் 1
புரி 4
புருவ 1
புருவத்தின் 1
புலம்பொடு 1
புலர்ந்தது 1
புலருமாலோ 1
புலவி 1
புலவிக்கு 1
புலால் 1
புலி 13
புலிக்கொடி 2
புலிகளோடு 1
புலியும் 2
புலியை 1
புலியொடு 1
புவன 1
புவனி 1
புவனியின் 1
புவி 5
புவியில் 1
புவியை 1
புழுங்கி 1
புள் 1
புள்ளிகளே 1
புளக 1
புளிதமுமா 1
புற்று 1
புறக்கிடில் 1
புறக்கிடும் 1
புறங்கொடாத 1
புறத்தில் 1
புறத்து 1
புறத்தே 1
புறப்படுமே 1
புறம் 4
புறம்பாக 1
புறம்பும் 1
புறவொடு 1
புறா 1
புன்கு 1
புனல் 11
புனலிடை 1
புனலில் 1
புனலின் 1
புனலும் 1
புனலை 1
புனை 2
புனையீரே 3
புனையும் 1
புனைவீர் 1
	
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  புக்க (2)
சாயை புக்க வழி யாது என பரிதி தன் கரம் கொடு திளைக்குமே - கலிங்:79/2
உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் - கலிங்:190/2

 மேல்
 
  புக்கு (6)
ஆந்தை பாந்தி இருப்ப துரிஞ்சில் புக்கு அங்குமிங்கும் உலாவு செவியின - கலிங்:140/2
உண்ட கூழொடு நாவும் சுருண்டு புக்கு உள் விழுந்து அற ஊமைகள் ஆனவும் - கலிங்:148/2
வெம் களத்தில் அடு மடை பேய் குலம் வேலை புக்கு விரல்கள் திறந்தவும் - கலிங்:152/2
நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை - கலிங்:176/1
கடையில் புடைபெயர் கடல் ஒத்து அமரர் கலங்கும் பரிசு கலிங்கம் புக்கு
 அடைய படர் எரி கொளுவி பதிகளை அழிய சூறை கொள் பொழுதத்தே - கலிங்:370/1,2
இருவர் உரத்தின் உற்ற சுரிகையின் எதிரெதிர் புக்கு இழைக்கும் அளவினில் - கலிங்:439/1

 மேல்
 
  புக (8)
கானம் புக வேளம் புகு மடவீர் கடை திற-மின் - கலிங்:40/2
அந்த நாள் அ களத்து அடு கூழினுக்கு ஆய்ந்த வெண் பல் அரிசி உரல் புக
 உந்து போதினில் போதக கொம்பு எனும் உலக்கை பட்டு வல கை சொற்று ஆனவும் - கலிங்:146/1,2
குட திசை புக கடவு குரகத ரதத்து இரவி குறுகலும் எறிக்கும் இருள் போல் - கலிங்:251/1
அரையில் துகில் விழ அடைய சனபதி அடியில் புக விழு பொழுதத்தே - கலிங்:374/2
ஒருவர்-தம் உடலினில் ஒருவர்-தம் உடல் புக உறுவது ஒர் படி உகவே - கலிங்:402/1
அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் - கலிங்:493/1
பொதுத்த தொளையால் புக மடுத்து புசித்த வாயை பூசீரே - கலிங்:582/2
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில - கலிங்:588/1

 மேல்
 
  புகர் (1)
பொருநர்கள் சிலர்-தம் உரத்தினில் கவிழ் புகர் முகம் மிசை அடியிட்டு அதின் பகை - கலிங்:440/1

 மேல்
 
  புகல்வது (1)
போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் - கலிங்:179/2

 மேல்
 
  புகல்வான் (1)
போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் - கலிங்:179/2

 மேல்
 
  புகலா (1)
போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் - கலிங்:179/2

 மேல்
 
  புகலிடம் (2)
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா - கலிங்:57/1
எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே - கலிங்:371/2

 மேல்
 
  புகவிட்ட (1)
புலி என கொடியில் இந்திரனை வைத்த அவனும் புணரி ஒன்றினிடை ஒன்று புகவிட்ட அவனும் - கலிங்:193/1

 மேல்
 
  புகழ் (9)
எண்மடங்கு புகழ் மடந்தை நல்லன் எம் கோன் யான் அவன்-பால் இருப்பது நன்று என்பாள் போல - கலிங்:14/1
தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே - கலிங்:124/2
ஒரு கரு வெம் கலி கழுவி உலவு பெரும் புகழ் நிழலில் - கலிங்:269/2
பாதம் ஆதரர் ஆயவர்கட்கு எலாம் பைம்பொன் மௌலி என புகழ் பாடவே - கலிங்:322/2
முனைகள் ஒட்டினர் முடியினை இடறுவ முடியின் முத்தினை விளை புகழ் என நில - கலிங்:351/1
உயிரை விற்று உறு புகழ் கொள உழல்பவர் ஒருவர் ஒப்பவர் படைஞர்கள் மிடையவே - கலிங்:353/4
உலகு புகழ் கருணாகரன் தனது ஒரு கை இரு பணை வேழம் உந்தவே - கலிங்:443/2
வசையில் வய புகழ் வாழ்த்தினவே மனு குல தீபனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:591/2
பூதலம் புகழ் பரக்கவே புவி நிலைக்கவே புயல் சுரக்கவே - கலிங்:596/2

 மேல்
 
  புகழ (2)
பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் - கலிங்:182/2
அரசர் உளர் அல்லர் என அவை புகழ மல்கு கலை அவையவைகள் வல்ல பிறகே - கலிங்:248/2

 மேல்
 
  புகழும் (3)
பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் - கலிங்:189/2
உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் - கலிங்:190/2
ஒப்புற தனது தொல் மரபும் அ மரபின் மேல் உரைசெய் பல் புகழும் ஒன்றும் ஒழியாத பரிசே - கலிங்:208/2

 மேல்
 
  புகன்று (1)
போதம் கொள் மாண் உருவாய் புவி இரந்த அஞ்ஞான்று புகன்று சென்ற - கலிங்:243/1

 மேல்
 
  புகு (3)
மீனம் புகு கொடி மீனவர் விழி அம்பு உக ஓடி - கலிங்:40/1
கானம் புக வேளம் புகு மடவீர் கடை திற-மின் - கலிங்:40/2
வாயினில் புகு வேல்கள் பற்று வல கையோடு நிலத்திடை - கலிங்:498/1

 மேல்
 
  புகுது (1)
வாழ அபயம் புகுது சேரனொடு கூட மலைநாடு அடைய வந்தது எனவே - கலிங்:297/2

 மேல்
 
  புகுதும் (1)
அனக தானம் மறைவாணர் பலர் நின்று பெறவே அபய தானம் அபயம் புகுதும் மன்னர் பெறவே - கலிங்:281/1

 மேல்
 
  புகுந்த (1)
பொங்கும் மதிக்கே தினம் நடுங்கி புகுந்த அறையை நிலவறை என்று - கலிங்:68/1

 மேல்
 
  புகுந்தது (1)
முரசு அறைக என்று அருளுதலும் முழுது உலகும் ஒரு நகருள் புகுந்தது ஒப்ப - கலிங்:279/1

 மேல்
 
  புகுந்து (2)
பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் - கலிங்:189/2
வயல் ஆறு புகுந்து மணி புனல் வாய் மண்ணாறு வளம் கெழு குன்றி எனும் - கலிங்:368/1

 மேல்
 
  புகும் (4)
தேவருக்கு அரசனாய் விசும்பின் மேற்செல தென் திசைக்கு புகும் தன்மை செப்புவாம் - கலிங்:257/2
அடு சிலை பகழி தொடுத்துவிட புகும் அளவினில் அயம் எதிர் விட்டவர் வெட்டின - கலிங்:421/1
அடியொடு முடிகள் துணித்து விழ புகும் அளவு அரி தொடை சமரத்தொடு அணைத்தனர் - கலிங்:423/1
வெந்த இரும்பில் புகும் புனல் போல் வெம் தீ பசியால் வெந்து எரியும் - கலிங்:554/1

 மேல்
 
  புகை (5)
அ நெருப்பினில் புகை திரண்டது ஒப்பு அல்லது ஒப்பு உறா அதனிடை புறா - கலிங்:82/2
புதைந்த மணி புகை போர்த்த தழலே போலும் போலாவேல் பொடி மூடு தணலே போலும் - கலிங்:91/2
புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா - கலிங்:252/1
இடிகின்றன மதில் எரிகின்றன பதி எழுகின்றன புகை பொழில் எல்லாம் - கலிங்:372/1
அழல்படு புகை கொடி எடுத்தன புது கொடி அனைத்தினும் நிரைத்தது எனவே - கலிங்:412/2

 மேல்
 
  புகைந்த (1)
பொரிந்த காரை கரிந்த சூரை புகைந்த வீரை எரிந்த வேய் - கலிங்:76/1

 மேல்
 
  புகைந்து (1)
புலம்பொடு நின்று உயிர்ப்பன போல் புகைந்து மரம் கரிந்து உளவால் - கலிங்:88/2

 மேல்
 
  புகைய (1)
சிமைய வரை கனக திரள் உருக பரவை திரை சுவறி புகைய திசை சுடும் அ பொழுதத்து - கலிங்:130/1

 மேல்
 
  புகையால் (1)
வெள்ளாறும் கோட்டாறும் புகையால் மூட வெந்த வனம் இந்த வனம் ஒக்கில் ஒக்கும் - கலிங்:95/2

 மேல்
 
  புகையொடு (1)
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே - கலிங்:420/2

 மேல்
 
  புசித்த (1)
பொதுத்த தொளையால் புக மடுத்து புசித்த வாயை பூசீரே - கலிங்:582/2

 மேல்
 
  புட்டில் (1)
விரல் புட்டில் அவை சிறிய வில் கூடை பெரியன கொண்டு - கலிங்:547/1

 மேல்
 
  புடை (8)
போதும் போதாது எனவே புடை படலம் இடவேண்டா - கலிங்:231/1
கொற்ற வெண்குடை கவிப்ப மிசை கொண்டு கவரி குல மதி புடை கவித்த நிலவு ஒத்துவரவே - கலிங்:282/2
தொடைகள் கந்தரம் புடை கொள் கொங்கை கண் சோதி வாள் முகம் கோதை ஓதி மென் - கலிங்:294/1
மேல் கவித்த மதி குடையின் புடை வீசுகின்ற வெண் சாமரை தன் திரு - கலிங்:317/1
இருநில திடர் உடைபடும் உருளன இரு புடை சிறகு உடையன முனை பெறின் - கலிங்:352/1
கரி துணிபடும் உடல் அடுக்கியே கரை என இரு புடை கிடக்கவே - கலிங்:410/2
வரைகளில் புடை தடவி அப்படி வனம் இலைப்புரை தடவியே - கலிங்:461/2
சுழல சுழல புடை எங்கும் துழாவி துழாவி கொள்ளீரே - கலிங்:550/2

 மேல்
 
  புடைத்து (2)
வெம் தறுகண் வெகுளியினால் வெய்து உயிர்த்து கை புடைத்து வியர்த்து நோக்கி - கலிங்:375/2
ஆடல் துரங்கம் பிடித்து ஆளை ஆளோடு அடித்து புடைத்து அ இரும் புண்ணின் நீர் - கலிங்:485/1

 மேல்
 
  புடைபட (1)
புடைபட இள முலை வளர்-தொறும் பொறை அறிவுடையரும் நிலை தளர்ந்து - கலிங்:22/1

 மேல்
 
  புடைபெயர் (1)
கடையில் புடைபெயர் கடல் ஒத்து அமரர் கலங்கும் பரிசு கலிங்கம் புக்கு - கலிங்:370/1

 மேல்
 
  புடைபேர்ந்து (1)
நிலம் புடைபேர்ந்து ஓடாமே நெடு மோடி நிறுத்திய பேய் - கலிங்:88/1

 மேல்
 
  புடையீரே (1)
சல்லவட்டம் எனும் சுளகால் தவிடு பட புடையீரே - கலிங்:545/2

 மேல்
 
  புண் (1)
புண் தரு குருதி பாய பொழிதரு கடமும் பாய - கலிங்:456/1

 மேல்
 
  புண்கள் (1)
பொரும் கண் வேல் இளைஞர் மார்பின் ஊடுருவு புண்கள் தீர இரு கொங்கையின் - கலிங்:56/1

 மேல்
 
  புண்களை (1)
தங்கு கண் வேல் செய்த புண்களை தட முலை வேது கொண்டு ஒற்றியும் - கலிங்:55/1

 மேல்
 
  புண்ணியம் (1)
திருமடந்தையும் போல் பெரும் புண்ணியம் செய்த தேவியர் சேவித்து இருக்கவே - கலிங்:320/2

 மேல்
 
  புண்ணின் (1)
ஆடல் துரங்கம் பிடித்து ஆளை ஆளோடு அடித்து புடைத்து அ இரும் புண்ணின் நீர் - கலிங்:485/1

 மேல்
 
  புணர் (1)
பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று - கலிங்:126/1

 மேல்
 
  புணர்ச்சி (1)
போம் அளவும் அவர் அருகே இருந்துவிட்டு போகாத நரி குலத்தின் புணர்ச்சி காண்-மின் - கலிங்:478/2

 மேல்
 
  புணர்ந்தவனை (1)
செயல் வண்ணம் நிலைநிறுத்த மலைமகளை புணர்ந்தவனை சிந்தை செய்வாம் - கலிங்:1/2

 மேல்
 
  புணரவே (1)
நனவினில் சயதரன் புணரவே பெறினும் நீர் நனவு என தெளிவுறாது அதனையும் பழைய அ - கலிங்:35/1

 மேல்
 
  புணரா (1)
அரமகளிர் அ உயிரை புணரா முன்னம் ஆவி ஒக்க விடுவாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:483/2

 மேல்
 
  புணரி (2)
புலி என கொடியில் இந்திரனை வைத்த அவனும் புணரி ஒன்றினிடை ஒன்று புகவிட்ட அவனும் - கலிங்:193/1
புவி புரந்து அருள்செயும் சயதரன் ஒருமுறை புணரி மேல் அணைபட பொருவில் வில் குனிதலின் - கலிங்:494/1

 மேல்
 
  புணருவீர் (1)
கவசம் அற்று இள நகை களிவர களிவரும் கணவரை புணருவீர் கடை திறந்திடு-மினோ - கலிங்:33/2

 மேல்
 
  புத்த (1)
முழுத்தோல் போர்க்கும் புத்த பேய் மூளை கூழை நா குழற - கலிங்:567/1

 மேல்
 
  புதல்வன் (1)
இக்குவாகுவின் மகன் புதல்வன் ஆன உரவோன் இகலுவோன் இகல் உரம் செய்து புரந்தரன் எனும் - கலிங்:188/1

 மேல்
 
  புதிய (1)
பூதலம் பழம் கோயில் என்னினும் புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் - கலிங்:97/2

 மேல்
 
  புது (1)
அழல்படு புகை கொடி எடுத்தன புது கொடி அனைத்தினும் நிரைத்தது எனவே - கலிங்:412/2

 மேல்
 
  புதுக்கி (1)
பனுவலுக்கு முதலாய வேதம் நான்கில் பண்டு உரைத்த நெறி புதுக்கி பழையர் தங்கள் - கலிங்:205/1

 மேல்
 
  புதைக்க (1)
இருப்பு கவந்தத்தின் மீது ஏறலும் சூரர் எஃகம் புதைக்க இறகை - கலிங்:489/1

 மேல்
 
  புதைக்கு (1)
வாயை புதைக்கு மட நல்லீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:67/2

 மேல்
 
  புதைந்த (1)
புதைந்த மணி புகை போர்த்த தழலே போலும் போலாவேல் பொடி மூடு தணலே போலும் - கலிங்:91/2

 மேல்
 
  புய (2)
கண்டு காண் உன் புய வலி நீயும் அ - கலிங்:388/1
என்று இவை உரைத்தலும் எனக்கு எதிர் உரைக்க இமையோர்களும் நடுங்குவர் புய
 குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ - கலிங்:390/1,2

 மேல்
 
  புயங்கள் (1)
தண்டினுக்கும் எளியனோ என வெகுண்டு தடம் புயங்கள் குலுங்க நக்கே - கலிங்:376/2

 மேல்
 
  புயத்தில் (1)
அம் கண் ஞாலம் அனைத்தும் புயத்தில் வைத்து ஆடக கிரியில் புலி வைத்தவன் - கலிங்:318/1

 மேல்
 
  புயத்து (4)
பூமாதும் சயமாதும் பொலிந்து வாழும் புயத்து இருப்ப மிக உயரத்து இருப்பள் என்று - கலிங்:13/1
உறைவாளை புயத்து இருத்தி உடைவாளை திரு அரையில் ஒளிர வைத்தே - கலிங்:244/2
தார் வேய்ந்த புயத்து அபயன் தன் அமைச்சர் கடைத்தலையில் - கலிங்:539/1
தாங்கு ஆர புயத்து அபயன் தண் அளியால் புயல் வளர்க்கும் - கலிங்:540/1

 மேல்
 
  புயத்தே (1)
மணி பணி புயத்தே சிங்கவாகனி வந்து செம் திருமாதொடு இருக்கவே - கலிங்:319/2

 மேல்
 
  புயம் (4)
தன் தனி களிறு அணைந்தருளி வீரமகள் தன் தன தடங்களொடு தன் புயம் அணைந்த பரிசும் - கலிங்:196/2
தரு மடங்க முகந்து தனம் பொழி தன் புயம் பிரியா சயப்பாவையும் - கலிங்:320/1
போர் தாங்கும் களிற்று அபயன் புயம் இரண்டும் எந்நாளும் - கலிங்:541/1
பாற்கடலை கடைந்தருளும் பணை புயம் நூறாயிரமே - கலிங்:542/2

 மேல்
 
  புயமும் (2)
பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் - கலிங்:11/1
அரசு சுமந்தன இறைகள் அவனி சுமந்தன புயமும் - கலிங்:272/2

 மேல்
 
  புயல் (3)
புயல் அளிப்பன மேலும் அளித்திடும் பொன் கரத்து அபயன் புலி பின் செல - கலிங்:143/1
தாங்கு ஆர புயத்து அபயன் தண் அளியால் புயல் வளர்க்கும் - கலிங்:540/1
பூதலம் புகழ் பரக்கவே புவி நிலைக்கவே புயல் சுரக்கவே - கலிங்:596/2

 மேல்
 
  புயல்வண்ணன் (1)
புயல்வண்ணன் புனல் வார்க்க பூமிசையோன் தொழில் காட்ட புவன வாழ்க்கை - கலிங்:1/1

 மேல்
 
  புரசை (1)
புரசை மத மலை ஆயிரம் கொடு பொருவம் என வரும் ஏழ் கலிங்கர்-தம் - கலிங்:448/1

 மேல்
 
  புரந்த (1)
பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் - கலிங்:189/2

 மேல்
 
  புரந்தரன் (3)
இக்குவாகுவின் மகன் புதல்வன் ஆன உரவோன் இகலுவோன் இகல் உரம் செய்து புரந்தரன் எனும் - கலிங்:188/1
மன்னர் புரந்தரன் வாள் அபயன் வாரணம் இங்கு மதம் படவே - கலிங்:529/1
பொருகை தவிர்ந்து கலிங்கர் ஓட போக புரந்தரன் விட்ட தண்டின் - கலிங்:587/1

 மேல்
 
  புரந்தரனாம் (1)
அவனிபர்க்கு புரந்தரனாம் அடையாளம் அவயவத்தின் அடைவே நோக்கி - கலிங்:237/1

 மேல்
 
  புரந்து (3)
அ அருக்கன் மகன் ஆகி மனு மேதினி புரந்து அரிய காதலனை ஆவினது கன்று நிகர் என்று - கலிங்:187/1
இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் - கலிங்:191/2
புவி புரந்து அருள்செயும் சயதரன் ஒருமுறை புணரி மேல் அணைபட பொருவில் வில் குனிதலின் - கலிங்:494/1

 மேல்
 
  புரம் (2)
பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் - கலிங்:189/2
புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா - கலிங்:252/1

 மேல்
 
  புரவி (7)
இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் - கலிங்:85/1
அகில வெற்பும் இன்று ஆனை ஆனவோ அடைய மாருதம் புரவி ஆனவோ - கலிங்:347/1
வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக - கலிங்:393/1
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் - கலிங்:394/1
பதம்கொள் புரவி படி தரளம் பொன் பாடகமா புனையீரே - கலிங்:510/2
பட்ட புரவி கவி குரத்தால் பாகுவலயம் சாத்தீரே - கலிங்:513/1
புரவி உரி தோல் பட்டைக்கே கூழை பொதிந்து வையீரே - கலிங்:576/2

 மேல்
 
  புரள (1)
கூடும் இளம்பிறையில் குறு வெயர் முத்து உருள கொங்கை வடம் புரள செங்கழுநீர் அளக - கலிங்:62/1

 மேல்
 
  புரளவும் (1)
பூ விரி மதுகரம் நுகரவும் பொரு கயல் இரு கரை புரளவும்
 காவிரி என வரும் மட நலீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ - கலிங்:59/1,2

 மேல்
 
  புரி (4)
உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே - கலிங்:126/2
திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே - கலிங்:273/2
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை - கலிங்:419/1
அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு - கலிங்:442/1

 மேல்
 
  புருவ (1)
மனு கோட்டம் அழித்த பிரான் வளவர் பிரான் திரு புருவ
 தனு கோட்ட நமன் கோட்டம் பட்டது சகர கோட்டம் - கலிங்:254/1,2

 மேல்
 
  புருவத்தின் (1)
இடை பார்த்து திறை காட்டி இறைவி திரு புருவத்தின்
 கடை பார்த்து தலை வணங்கும் கதிர் முடி நூறாயிரமே - கலிங்:536/1,2

 மேல்
 
  புலம்பொடு (1)
புலம்பொடு நின்று உயிர்ப்பன போல் புகைந்து மரம் கரிந்து உளவால் - கலிங்:88/2

 மேல்
 
  புலர்ந்தது (1)
போக அமளி களி மயக்கில் புலர்ந்தது அறியாதே கொழுநர் - கலிங்:37/1

 மேல்
 
  புலருமாலோ (1)
மத கரி மருப்பு இற மதம் புலருமாலோ மட பிடி மருப்பு எழ மதம் பொழியுமாலோ - கலிங்:222/1

 மேல்
 
  புலவி (1)
நீ மடித்து கிடந்தது என புலவி கூர்ந்து நின்று ஆவி சோர்வாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:482/2

 மேல்
 
  புலவிக்கு (1)
இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில் - கலிங்:28/1

 மேல்
 
  புலால் (1)
பூ விரியும் மாலைகள் புலால் கமழுமாலோ பொன் செய் மணி மாலை ஒளி போய் ஒழியுமாலோ - கலிங்:224/1

 மேல்
 
  புலி (13)
தலம் முதல் உள மனு வளர்கவே சயதரன் உயர் புலி வளர்கவே - கலிங்:20/1
புயல் அளிப்பன மேலும் அளித்திடும் பொன் கரத்து அபயன் புலி பின் செல - கலிங்:143/1
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே - கலிங்:178/2
இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் - கலிங்:191/2
புலி என கொடியில் இந்திரனை வைத்த அவனும் புணரி ஒன்றினிடை ஒன்று புகவிட்ட அவனும் - கலிங்:193/1
கிம்புரி பணை கிரி உகைத்தவன் கிரிகள் எட்டினும் புலி பொறித்ததும் - கலிங்:203/2
சின புலி வளர்ப்பது ஒர் சிறு புலியும் ஒத்தே திசைக்களிறு அணைப்பது ஒர் தனி களிறும் ஒத்தே - கலிங்:239/1
பொது அற உலகு கைக்கொடு புலி வளர் கொடி எடுத்தலும் - கலிங்:266/1
அம் கண் ஞாலம் அனைத்தும் புயத்தில் வைத்து ஆடக கிரியில் புலி வைத்தவன் - கலிங்:318/1
விடை எனக்கு என புலி உயர்த்தவன் விடைகொடுக்க அ பொழுதிலே - கலிங்:342/2
இரை வேட்ட பெரும் புலி போல் இகல் மேல் செல்ல - கலிங்:366/4
எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே - கலிங்:403/2
பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே - கலிங்:408/1

 மேல்
 
  புலிக்கொடி (2)
தாழ மேருவில் உயர்த்த செம்பியர் தனி புலிக்கொடி தழைக்கவே - கலிங்:18/2
கொண்ட ஆயிரம் கொடி நுடங்கவே குமுறு வெம் புலிக்கொடி குலாவவே - கலிங்:293/2

 மேல்
 
  புலிகளோடு (1)
வரை சில புலிகளோடு வந்து கட்டுண்டவே போல் - கலிங்:458/1

 மேல்
 
  புலியும் (2)
ஒரு துறை புனல் சின புலியும் மானும் உடனே உண்ண வைத்த உரவோன் உலகில் வைத்த அருளும் - கலிங்:189/1
சின புலி வளர்ப்பது ஒர் சிறு புலியும் ஒத்தே திசைக்களிறு அணைப்பது ஒர் தனி களிறும் ஒத்தே - கலிங்:239/1

 மேல்
 
  புலியை (1)
விரித்த வாள் உகிர் விழி தழல் புலியை மீது வைக்க இமயத்தினை - கலிங்:273/1

 மேல்
 
  புலியொடு (1)
பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே - கலிங்:408/1

 மேல்
 
  புவன (1)
புயல்வண்ணன் புனல் வார்க்க பூமிசையோன் தொழில் காட்ட புவன வாழ்க்கை - கலிங்:1/1

 மேல்
 
  புவனி (1)
பொன்னின் மாலை மலர் மாலை பணி மாறி உடனே புவனி காவலர்கள் தேவியர்கள் சூழ் பிடி வர - கலிங்:286/1

 மேல்
 
  புவனியின் (1)
காவிரி புனல் கொணர்ந்த அவனும் புவனியின்
 மேல் அனைத்து உயிரும் வீவது இலை ஆக நமன் மேல் - கலிங்:192/2,3

 மேல்
 
  புவி (5)
பொரு களத்திலே முடி கவித்தவன் புவி கவிப்பது ஓர் குடை கவித்ததும் - கலிங்:204/2
போதம் கொள் மாண் உருவாய் புவி இரந்த அஞ்ஞான்று புகன்று சென்ற - கலிங்:243/1
ஏனை அரசர் ஒருத்தர் ஓர் ஆனை இடுவரெனில் புவி
 மாறி அருள அவர்க்கு இடை யாமும் இசைவம் என பல - கலிங்:336/2,3
புவி புரந்து அருள்செயும் சயதரன் ஒருமுறை புணரி மேல் அணைபட பொருவில் வில் குனிதலின் - கலிங்:494/1
பூதலம் புகழ் பரக்கவே புவி நிலைக்கவே புயல் சுரக்கவே - கலிங்:596/2

 மேல்
 
  புவியில் (1)
காலம் மும்மையும் உணர்ந்தருளும் நாரதன் எனும் கடவுள் வேதமுனி வந்து கடல் சூழ் புவியில் நின் - கலிங்:179/1

 மேல்
 
  புவியை (1)
பூ பதுமத்தன் படைத்து அமைத்த புவியை இரண்டாவதும் படைத்து - கலிங்:594/1

 மேல்
 
  புழுங்கி (1)
வெடித்த கழை விசை தெறிப்ப தரை மேல் முத்தம் வீழ்ந்தன அ தரை புழுங்கி அழன்று மேன்மேல் - கலிங்:93/1

 மேல்
 
  புள் (1)
மேதி புள் அலகை தோகை ஏறு உவணம் வேழம் என்ற கொடி ஏழு உடை - கலிங்:17/1

 மேல்
 
  புள்ளிகளே (1)
பொடித்த வியர் புள்ளிகளே போலும் போலும் போலாவேல் கொப்புளங்கள் போலும் போலும் - கலிங்:93/2

 மேல்
 
  புளக (1)
போர் மண்டலிகர் கேடகத்தின் புளக சின்னம் பரப்பீரே - கலிங்:558/1

 மேல்
 
  புளிதமுமா (1)
தண் தயிரும் மிடைவித்த புளிதமுமா தாழி-தொறும் தம்-மின் அம்மா - கலிங்:519/2

 மேல்
 
  புற்று (1)
ஒற்றை வான் தொளை புற்று என பாம்புடன் உடும்பும் உட்புக்கு உறங்கிடும் உந்திய - கலிங்:139/2

 மேல்
 
  புறக்கிடில் (1)
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ - கலிங்:353/2

 மேல்
 
  புறக்கிடும் (1)
போரின் மேல் தண்டு எடுக்க புறக்கிடும்
 சேரர் வார்த்தை செவிப்பட்டது இல்லையோ - கலிங்:382/1,2

 மேல்
 
  புறங்கொடாத (1)
பொரு தட கை வாள் எங்கே மணி மார்பு எங்கே போர் முகத்தில் எவர் வரினும் புறங்கொடாத
 பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:484/1,2

 மேல்
 
  புறத்தில் (1)
கொண்டு மேரு சிகரத்து ஒரு புறத்தில் எழுதி குவலயம் பெறு தவ பயன் உரைப்ப அரிதால் - கலிங்:180/2

 மேல்
 
  புறத்து (1)
கங்காபுரியின் மதில் புறத்து கருதார் சிரம் போய் மிக வீழ - கலிங்:563/1

 மேல்
 
  புறத்தே (1)
பொல்லா ஓட்டை கலத்து கூழ் புறத்தே ஒழுக மறித்து பார்த்து - கலிங்:572/1

 மேல்
 
  புறப்படுமே (1)
முற்றிய நீள் மர பொதும்பின் முது பாம்பு புறப்படுமே - கலிங்:89/2

 மேல்
 
  புறம் (4)
வற்றலாக உலர்ந்த முதுகுகள் மரக்கலத்தின் மறி புறம் ஒப்பன - கலிங்:139/1
கயல் ஒளித்த கடும் சுரம் போல் அகம் காந்து வெம் பசியில் புறம் தீந்தவும் - கலிங்:143/2
திறையிட புறம் நின்றனர் என்றலும் செய்கை நோக்கி வந்து எய்தி இருக்கவே - கலிங்:328/2
கங்கா நதி ஒரு புறம் ஆக படை கடல் போல் வந்தது கடல் வந்தால் - கலிங்:371/1

 மேல்
 
  புறம்பாக (1)
தாளும் மனமும் புறம்பாக சாத்தும் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:38/2

 மேல்
 
  புறம்பும் (1)
உள்ளும் புறம்பும் வெதும்பும் காண் உண்பதனுக்கு ஒருப்படுவீரே - கலிங்:515/2

 மேல்
 
  புறவொடு (1)
உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் - கலிங்:190/2

 மேல்
 
  புறா (1)
அ நெருப்பினில் புகை திரண்டது ஒப்பு அல்லது ஒப்பு உறா அதனிடை புறா - கலிங்:82/2

 மேல்
 
  புன்கு (1)
முற்றல் ஈகை முளிந்த விண்டு முரிந்த புன்கு நிரைந்தவே - கலிங்:78/2

 மேல்
 
  புனல் (11)
புயல்வண்ணன் புனல் வார்க்க பூமிசையோன் தொழில் காட்ட புவன வாழ்க்கை - கலிங்:1/1
அலை நாடிய புனல் நாடு உடை அபயர்க்கு இடு திறையா - கலிங்:41/1
பாதவம் புனல் பெறாது உணங்குவன பருகும் நம்மை என வெருவியே - கலிங்:81/2
விழுந்து கொழும் குருதி புனல் என்று வெறுங்கை முகந்து முகந்து - கலிங்:169/1
ஒரு துறை புனல் சின புலியும் மானும் உடனே உண்ண வைத்த உரவோன் உலகில் வைத்த அருளும் - கலிங்:189/1
காவிரி புனல் கொணர்ந்த அவனும் புவனியின் - கலிங்:192/2
ஓவியம் எலாம் உடல் வியர்ப்ப வருமாலோ ஊறு புனல் செம் குருதி நாற வருமாலோ - கலிங்:224/2
விரி புனல் வேலை நான்கும் வேதங்கள் நான்கும் ஆர்ப்ப - கலிங்:263/1
ஒழிதர செரு உறு புனல் உமிழ்வன உலகு அளப்பன இரதமும் மருவியே - கலிங்:352/4
வயல் ஆறு புகுந்து மணி புனல் வாய் மண்ணாறு வளம் கெழு குன்றி எனும் - கலிங்:368/1
வெந்த இரும்பில் புகும் புனல் போல் வெம் தீ பசியால் வெந்து எரியும் - கலிங்:554/1

 மேல்
 
  புனலிடை (1)
சொரி புனலிடை முளைத்தன துறைகளின் அறம் அனைத்துமே - கலிங்:265/2

 மேல்
 
  புனலில் (1)
கையில் அணைத்த மணல் கண்பனி சோர் புனலில் கரைய விழுந்து அழுவீர் கடை திற-மின் திற-மின் - கலிங்:51/2

 மேல்
 
  புனலின் (1)
அரிந்த தலை உடன் அமர்ந்தே ஆடு கழை அலை குருதி புனலின் மூழ்கி - கலிங்:118/1

 மேல்
 
  புனலும் (1)
ஓடி இளைத்து உடல் வியர்த்த வியர்வு அன்றோ உகு புனலும் பனியும் ஐயோ - கலிங்:86/2

 மேல்
 
  புனலை (1)
படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் - கலிங்:476/2

 மேல்
 
  புனை (2)
பொய்யே உறங்கும் மட நல்லீர் புனை பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:36/2
போகம் விளைய நகைசெய்வீர் புனை பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:45/2

 மேல்
 
  புனையீரே (3)
வீழ்ந்த கலிங்கர் நிண கலிங்கம் விரித்து விரித்து புனையீரே - கலிங்:509/2
பதம்கொள் புரவி படி தரளம் பொன் பாடகமா புனையீரே - கலிங்:510/2
வேண்டும் அளவும் வாய் நெகிழ்த்து விடுகம்பிகளா புனையீரே - கலிங்:511/2

 மேல்
 
  புனையும் (1)
உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே - கலிங்:126/2

 மேல்
 
  புனைவீர் (1)
வைத்த பவள வடம் புனைவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:30/2

 மேல்