<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

ரா - முதல் சொற்கள்
ராசி 1
ராமாயண 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
   ராசி (1)
துஞ்சி வீழ் துரக ராசி பார் உடல் துணிந்து வீழ் குறை துடிப்ப பார் - கலிங்:165/1

 மேல்
 
    ராமாயண (1)
தேவாசுர ராமாயண மாபாரதம் உள என்று - கலிங்:472/1

 மேல்