<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

தை - முதல் சொற்கள்
தைக்க 1
தைத்த 3

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
    தைக்க (1)
வெயில் தாரை வேல் சூழவும் தைக்க மண் மேல் விழா வீரர் வேழம்பர் தம் - கலிங்:488/1

 மேல்
 
    தைத்த (3)
பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே - கலிங்:122/2
உலக்கை உச்சி தைத்த போது உழும் கலப்பை ஒக்குமே - கலிங்:427/2
தைத்த போழ்தின் அ கரங்கள் சக்கரங்கள் ஒக்குமே - கலிங்:428/2

 மேல்