<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

தொ - முதல் சொற்கள்
தொகை 2
தொங்கல் 1
தொடங்கி 1
தொடங்குக 1
தொடர்ந்து 1
தொடர 3
தொடரவே 1
தொடு 1
தொடுத்த 1
தொடுத்து 2
தொடுத்துவிட 1
தொடை 3
தொடைகள் 1
தொடையை 1
தொண்டைமான் 2
தொண்டைமானே 1
தொண்டையர் 1
தொண்டையர்க்கு 1
தொல் 1
தொலைய 1
தொழ 4
தொழில் 3
தொழிலோர் 1
தொழு 1
தொழு-அதனை 1
தொழுதனன் 1
தொழுது 5
தொளை 5
தொளையால் 1
தொளையின் 1
தொனி 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  தொகை (2)
சிலை வளைவுற்று அவுண தொகை செகவிட்ட பரி திறலவனை தரும் அ திரு உதரத்தினளே - கலிங்:127/2
நடைகள் மென் சொல் என்று அடைய ஒப்பிலா நகை மணி கொடி தொகை பரக்கவே - கலிங்:294/2

 மேல்
 
  தொங்கல் (1)
மிடையுற்ற தேர் மொட்டு மொட்டு ஒக்க வெம் சோரி நீர் ஒக்க வீழ் தொங்கல் பாசடை - கலிங்:487/1

 மேல்
 
  தொடங்கி (1)
துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே - கலிங்:289/2

 மேல்
 
  தொடங்குக (1)
சோழ குல_துங்கன் விட வந்துவிடு தண்டின் எதிர் சென்று அமர் தொடங்குக எனவே - கலிங்:393/2

 மேல்
 
  தொடர்ந்து (1)
சுவர்கள் மேல் உடல் அன்றி உடல்கள் எங்கும் தொடர்ந்து பிடித்து அறுத்தார் முன் அடைய ஆங்கே - கலிங்:470/2

 மேல்
 
  தொடர (3)
சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி - கலிங்:110/1
தொழுது மன்னரே கரைசெய் பொன்னியில் தொடர வந்திலா முகரியை படத்து - கலிங்:197/1
கடலின் மேல் கலம் தொடர பின்னே செல்லும் கலம் போன்று தோன்றுவன காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:475/2

 மேல்
 
  தொடரவே (1)
தொளை இசைப்பவும் திசையிப செவி தொளை அடைத்தலை தொடரவே - கலிங்:344/2

 மேல்
 
  தொடு (1)
தொளை முக மத மலை அதிர்வன தொடு கடல் பருகிய முகில் எனவே - கலிங்:396/1

 மேல்
 
  தொடுத்த (1)
நேர் முனையில் தொடுத்த பகழிகள் நேர் வளைவில் சுழற்றும் அளவினில் - கலிங்:436/1

 மேல்
 
  தொடுத்து (2)
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே - கலிங்:420/2
மார்பிடையில் குளித்த பகழியை வார் சிலையில் தொடுத்து விடுவரே - கலிங்:436/2

 மேல்
 
  தொடுத்துவிட (1)
அடு சிலை பகழி தொடுத்துவிட புகும் அளவினில் அயம் எதிர் விட்டவர் வெட்டின - கலிங்:421/1

 மேல்
 
  தொடை (3)
அடியொடு முடிகள் துணித்து விழ புகும் அளவு அரி தொடை சமரத்தொடு அணைத்தனர் - கலிங்:423/1
இரு தொடை அற்று இருக்கும் மறவர்கள் எதிர் பொரு கை களிற்றின் வலி கெட - கலிங்:438/1
ஒரு தொடையை சுழற்றி எறிவர்கள் ஒரு தொடை இட்டு வைப்பர் எறியவே - கலிங்:438/2

 மேல்
 
  தொடைகள் (1)
தொடைகள் கந்தரம் புடை கொள் கொங்கை கண் சோதி வாள் முகம் கோதை ஓதி மென் - கலிங்:294/1

 மேல்
 
  தொடையை (1)
ஒரு தொடையை சுழற்றி எறிவர்கள் ஒரு தொடை இட்டு வைப்பர் எறியவே - கலிங்:438/2

 மேல்
 
  தொண்டைமான் (2)
தொண்டைமான் முதல் மந்திர பாரகர் சூழ்ந்து தன் கழல் சூடி இருக்கவே - கலிங்:327/2
அடைய அ திசை பகை துகைப்பன் என்று ஆசை கொண்டு அடல் தொண்டைமான்
 விடை எனக்கு என புலி உயர்த்தவன் விடைகொடுக்க அ பொழுதிலே - கலிங்:342/1,2

 மேல்
 
  தொண்டைமானே (1)
சுடர் படை வாள் அபயன் அடி அருளினோடும் சூடினான் வண்டையர் கோன் தொண்டைமானே - கலிங்:471/2

 மேல்
 
  தொண்டையர் (1)
சூட்டிய தோன்றலை பாடீரே தொண்டையர் வேந்தனை பாடீரே - கலிங்:535/2

 மேல்
 
  தொண்டையர்க்கு (1)
தொண்டையர்க்கு அரசு முன்வரும் சுரவி துங்க வெள் விடை உயர்த்த கோன் - கலிங்:364/1

 மேல்
 
  தொல் (1)
ஒப்புற தனது தொல் மரபும் அ மரபின் மேல் உரைசெய் பல் புகழும் ஒன்றும் ஒழியாத பரிசே - கலிங்:208/2

 மேல்
 
  தொலைய (1)
ஒரு வாய் கொண்டே இது தொலைய உண்ண ஒண்ணாது என்று என்று - கலிங்:553/1

 மேல்
 
  தொழ (4)
சோதி மென் கொடிகள் ஏழின் ஏழிரு துணை பதம் தொழ நினைத்துமே - கலிங்:17/2
இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் - கலிங்:29/1
மூவுலகும் தொழ நெடு மால் முன் ஒரு நாள் அவதாரம் செய்த பின்னை - கலிங்:233/2
வட்ட மதி ஒத்த குடை மன்னர் தொழ நண்ணினன் வளம் கெழுவு கச்சி நகரே - கலிங்:300/2

 மேல்
 
  தொழில் (3)
புயல்வண்ணன் புனல் வார்க்க பூமிசையோன் தொழில் காட்ட புவன வாழ்க்கை - கலிங்:1/1
விதி மறையவர் தொழில் விளைகவே விளைதலின் முகில் மழை பொழிகவே - கலிங்:19/1
குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ - கலிங்:390/2

 மேல்
 
  தொழிலோர் (1)
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் - கலிங்:499/2

 மேல்
 
  தொழு (1)
தோலாத களிற்று அபயன் வேட்டை பன்றி தொழு அடைத்து தொழு-அதனை காப்பார் போல - கலிங்:464/1

 மேல்
 
  தொழு-அதனை (1)
தோலாத களிற்று அபயன் வேட்டை பன்றி தொழு அடைத்து தொழு-அதனை காப்பார் போல - கலிங்:464/1

 மேல்
 
  தொழுதனன் (1)
இறை மொழிந்த அளவில் எழு கலிங்கம் அவை எறிவன் என்று கழல் தொழுதனன்
 மறை மொழிந்தபடி மரபின் வந்த குல திலகன் வண்டை நகர் அரசனே - கலிங்:341/1,2

 மேல்
 
  தொழுது (5)
சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி - கலிங்:110/1
இ வண்ணத்த இரு திறமும் தொழுது இருப்ப எலும்பின் மிசை குடர் மென் கச்சின் - கலிங்:153/1
தொழுது மன்னரே கரைசெய் பொன்னியில் தொடர வந்திலா முகரியை படத்து - கலிங்:197/1
தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ - கலிங்:209/2
தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ - கலிங்:209/2

 மேல்
 
  தொளை (5)
ஒற்றை வான் தொளை புற்று என பாம்புடன் உடும்பும் உட்புக்கு உறங்கிடும் உந்திய - கலிங்:139/2
பாந்தள் நால்வன போலும் உடல் மயிர் பாசி பட்ட பழம் தொளை மூக்கின - கலிங்:140/1
தொளை இசைப்பவும் திசையிப செவி தொளை அடைத்தலை தொடரவே - கலிங்:344/2
தொளை இசைப்பவும் திசையிப செவி தொளை அடைத்தலை தொடரவே - கலிங்:344/2
தொளை முக மத மலை அதிர்வன தொடு கடல் பருகிய முகில் எனவே - கலிங்:396/1

 மேல்
 
  தொளையால் (1)
பொதுத்த தொளையால் புக மடுத்து புசித்த வாயை பூசீரே - கலிங்:582/2

 மேல்
 
  தொளையின் (1)
கரி கரட தொளையின் கலுழியிடை கழுவி கருமை படைத்த சுடர் கர கமலத்தினளே - கலிங்:129/2

 மேல்
 
  தொனி (1)
மலங்கி எழு பேர் ஒலி என திசை திகைப்புற வரும் தொனி எழுந்த பொழுதே - கலிங்:395/2

 மேல்