<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

வ - முதல் சொற்கள்
வகிர் 1
வகிர்ப்பட்டு 1
வகுக்க 1
வகுத்த 2
வகுத்தன 1
வகை 4
வகையுமே 1
வங்கர் 1
வங்களர் 1
வசுதேவற்கு 1
வசுதேவன் 1
வசையில் 1
வஞ்சி 1
வட்ட 3
வட்டணங்கள் 2
வட்டம் 1
வட்டு 1
வட 10
வடக்கர் 1
வடத்திடையில் 1
வடத்தினும் 1
வடம் 5
வடமலைக்கும் 1
வடமாம் 1
வடி 1
வடித்து 1
வடிவு 3
வடு 1
வடுகும் 1
வடுப்பட்டாரை 1
வடுப்படும் 1
வடுவுண்டாயோ 1
வடுவை 1
வண்டல் 2
வண்டினுக்கும் 1
வண்டு 2
வண்டை 4
வண்டையர் 2
வண்டையர்க்கு 1
வண்டொடும் 1
வண்ண 1
வண்ணத்த 1
வண்ணம் 2
வணங்க 1
வணங்கவே 1
வணங்கி 1
வணங்கிய 1
வணங்கினர்கள் 1
வணங்குதலும் 1
வணங்கும் 1
வத்தவர் 2
வதனத்தினளே 1
வதனத்தினிடை 1
வதனமே 1
வந்த 10
வந்தது 2
வந்ததே 1
வந்தருளி 1
வந்தனம் 1
வந்தனென் 1
வந்தனை 1
வந்தார் 1
வந்தால் 1
வந்தானை 1
வந்திலா 1
வந்து 19
வந்துவிடு 1
வம்சம் 1
வய 4
வயமான் 1
வயல் 1
வயிர 2
வயிரா 1
வயிற்றில் 4
வயிற்றிற்று 1
வயிற்றின 1
வயிற்று 1
வயிறு 2
வயிறுகள் 3
வர 1
வரத்தினுக்கு 1
வரம் 1
வரவு 2
வரவே 11
வரவேண்டுமோ 1
வரன்றிக்கொண்டு 1
வரால் 1
வரி 2
வரிசை 1
வரிசையுடனே 1
வரினும் 1
வரு 22
வருக்கம் 1
வருக்கமும் 2
வருகிலன் 1
வருகின்ற 1
வருகின்றது 4
வருதலும் 1
வரும் 18
வரும்படி 1
வருமாலோ 3
வருமே 2
வருமோ 1
வருவது 1
வருவதும் 1
வருவரே 1
வருவன 1
வருவார் 2
வரை 12
வரைகள் 1
வரைகளில் 1
வரையில் 1
வரையின் 1
வரையொடு 1
வல் 2
வல்ல 1
வல்லவர் 1
வல 2
வலத்திடை 1
வலம் 2
வலம்தரு 1
வலம்புரி 1
வலம்வரு 1
வலி 5
வலிக்கவே 1
வலித்து 3
வலிந்து 1
வலிப்பரே 1
வலிய 1
வலியினில் 1
வலியினொடு 1
வலியும் 2
வழக்கு 1
வழாத 1
வழி 6
வழிக்கொளவே 1
வழிபட்டு 1
வழிபடு 1
வழியாமல் 1
வழியீரே 1
வழியே 3
வழிவர் 1
வழு 1
வழுக்கல் 1
வழுக்கி 1
வழுதி 1
வழுதியர் 1
வழுதியர்-தங்கள் 1
வழுதியர்-தம் 1
வழுவ 1
வள் 1
வள்ளி 1
வள்ளை 1
வள 1
வளம் 4
வளர் 3
வளர்-தொறும் 1
வளர்க்க 1
வளர்க்கும் 1
வளர்கவே 4
வளர்ந்த 1
வளர்ப்பது 1
வளர்ப்பராலோ 1
வளர்வது 1
வளரும் 1
வளவர் 3
வளவர்_துங்கன் 1
வளவன் 1
வளாகத்து 1
வளை 5
வளைகின்றன 1
வளைத்து 1
வளைத்தே 1
வளைந்த 1
வளைந்து 1
வளைப்புண்ட 1
வளைவில் 1
வளைவு 2
வளைவுற்று 1
வற்றல் 1
வற்றலாக 1
வற்றிய 1
வறந்த 1
வறந்தன 1
வறந்து 1
வறள் 1
வறிதே 2
வறியவரு 1
வன் 6
வன்ன 1
வனத்தின் 1
வனத்தினிடை 1
வனத்தை 1
வனப்பினளே 1
வனம் 5
வனிதையர் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  வகிர் (1)
அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே - கலிங்:424/2

 மேல்
 
  வகிர்ப்பட்டு (1)
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் - கலிங்:500/2

 மேல்
 
  வகுக்க (1)
பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் - கலிங்:182/2

 மேல்
 
  வகுத்த (2)
ஓதி வந்த அ கொடிய கானகத்து உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இ - கலிங்:97/1
வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா - கலிங்:285/1

 மேல்
 
  வகுத்தன (1)
தாளமும் செலவும் பிழையா வகை தான் வகுத்தன தன் எதிர் பாடியே - கலிங்:324/1

 மேல்
 
  வகை (4)
தன்னுடைய கால் தனது பிற்பட மனத்து வகை தள்ளிவர ஓடி வரவே - கலிங்:301/2
நாடகாதி நிருத்தம் அனைத்தினும் நால் வகை பெரும் பண்ணினும் எண்ணிய - கலிங்:321/1
காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே - கலிங்:323/2
தாளமும் செலவும் பிழையா வகை தான் வகுத்தன தன் எதிர் பாடியே - கலிங்:324/1

 மேல்
 
  வகையுமே (1)
வந்த அட்டகமும் ஒட்டு அரிய சங்கிதைகளும் வாய்மை வேதியர்கள் தாம் விதி எனும் வகையுமே - கலிங்:183/2

 மேல்
 
  வங்கர் (1)
வங்கர் இலாடர் மராடர் விராடர் மயிந்தர் சயிந்தர்களே - கலிங்:330/2

 மேல்
 
  வங்களர் (1)
சிங்களர் வங்களர் சேகுணர் சேவணர் செய்யவர் ஐயணரே - கலிங்:331/1

 மேல்
 
  வசுதேவற்கு (1)
தேவர் எலாம் குறை இரப்ப தேவகி-தன் திரு வயிற்றில் வசுதேவற்கு
 மூவுலகும் தொழ நெடு மால் முன் ஒரு நாள் அவதாரம் செய்த பின்னை - கலிங்:233/1,2

 மேல்
 
  வசுதேவன் (1)
பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த - கலிங்:240/1

 மேல்
 
  வசையில் (1)
வசையில் வய புகழ் வாழ்த்தினவே மனு குல தீபனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:591/2

 மேல்
 
  வஞ்சி (1)
வஞ்சி மானதன் விடும் படையினில் கொடிய கண் மட நலீர் இடு மணி கடை திறந்திடு-மினோ - கலிங்:32/2

 மேல்
 
  வட்ட (3)
மை முகடு முகில் திரை இட்டு அமுத வட்ட ஆலவட்டம் எடுப்பது ஐயோ - கலிங்:87/2
வட்ட வெண்குடை சென்னி மானதன் வாளின் வாயினான் மறலி வாயிடை - கலிங்:98/1
வட்ட மதி ஒத்த குடை மன்னர் தொழ நண்ணினன் வளம் கெழுவு கச்சி நகரே - கலிங்:300/2

 மேல்
 
  வட்டணங்கள் (2)
எடுத்த வேலி போல் கலிங்கர் வட்டணங்கள் இட்டவே - கலிங்:425/2
இட்ட வட்டணங்கள் மேல் எறிந்த வேல் திறந்த வாய் - கலிங்:426/1

 மேல்
 
  வட்டம் (1)
வட்டம் இட்ட நீள் மதிற்கு வைத்த பூழை ஒக்குமே - கலிங்:426/2

 மேல்
 
  வட்டு (1)
மான சயப்பாவை விட்டு ஆடும் அம்மானை வட்டு ஒத்தல் காண்-மின்களோ - கலிங்:491/2

 மேல்
 
  வட (10)
கைதொழுது இறைஞ்சி அடியேன் வட கலிங்கத்து - கலிங்:221/1
உங்கள் குறியும் வட கலிங்கத்து உள்ள குறியும் உமக்கு அழகே - கலிங்:226/1
வட திசை முகத்து அரசர் வரு கதம் உக தனது குரகதம் உகைத்தருளியே - கலிங்:251/2
மா உகைத்து ஒரு தனி அபயன் இப்படி வட திசை மேற்செல மன்னர் மன்னவன் - கலிங்:257/1
தென் திசையில்-நின்று வட திக்கின் முகம் வைத்தருளி முக்கண் உடை வெள்ளி மலையோன் - கலிங்:299/1
வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே - கலிங்:338/2
உரும் இடிப்பன வட அனல் உள என ஒலி முகில் கட கரிகளும் இடையவே - கலிங்:350/4
அந்தரம் ஒன்று அறியாத வட கலிங்கர் குல வேந்தன் அனந்தபன்மன் - கலிங்:375/1
அறை கழல் இளையவர் முறுகிய சின அழல் அது வட அனல் எனவே - கலிங்:401/1
கடுகிய வட அனலத்தினை வைத்தது களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்திலே - கலிங்:415/2

 மேல்
 
  வடக்கர் (1)
குத்தர் குணத்தர் வடக்கர் துருக்கர் குருக்கர் வியத்தர்களே - கலிங்:332/2

 மேல்
 
  வடத்திடையில் (1)
தவள வடத்திடையில் பவளமொடு ஒத்து எரிய தழல் உமிழ் உத்தரிய தனி உரகத்தினளே - கலிங்:128/2

 மேல்
 
  வடத்தினும் (1)
ஒரு மலை மத்து வலித்து உலவு கயிற்றினும் மற்று உலகு பரித்த பணத்து உரக வடத்தினும் அ - கலிங்:122/1

 மேல்
 
  வடம் (5)
முத்து வடம் சேர் முகிழ் முலை மேல் முயங்கும் கொழுநர் மணி செ வாய் - கலிங்:30/1
வைத்த பவள வடம் புனைவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:30/2
விலையிலாத வடம் முலையில் ஆட விழி குழையில் ஆட விழை கணவர் தோள் - கலிங்:42/1
கூடும் இளம்பிறையில் குறு வெயர் முத்து உருள கொங்கை வடம் புரள செங்கழுநீர் அளக - கலிங்:62/1
சயமகள் களப முலைக்கு அணியத்தகு தனி வடம் இவை என மத்தக முத்தினை - கலிங்:418/1

 மேல்
 
  வடமலைக்கும் (1)
ந காஞ்சிக்கும் வடமலைக்கும் நடுவில் வெளிக்கே வேடனை விட்டு - கலிங்:73/1

 மேல்
 
  வடமாம் (1)
கொண்டு அணியின் குதம்பையுமாம் கோத்து அணியின் மணி வடமாம் - கலிங்:132/2

 மேல்
 
  வடி (1)
வளை சிலை உரும் என இடிக்கவே வடி கணை நெடு மழை படைக்கவே - கலிங்:409/2

 மேல்
 
  வடித்து (1)
மயிரை பார்த்து நிண துகிலால் வடித்து கூழை வாரீரே - கலிங்:566/2

 மேல்
 
  வடிவு (3)
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில - கலிங்:588/1
உருவிய சுரிகையொடு உயர் கணை விடு படை உருள் வடிவு இது என உருள்வன சிலசில - கலிங்:589/1
வெருவிய அடுநர் தம்முடை வடிவு இது என விரி தலை-அதனொடு மறிவன சிலசில - கலிங்:589/2

 மேல்
 
  வடு (1)
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ - கலிங்:353/2

 மேல்
 
  வடுகும் (1)
மழலை திரு மொழியில் சில வடுகும் சில தமிழும் - கலிங்:43/1

 மேல்
 
  வடுப்பட்டாரை (1)
முதுகு வடுப்படும் என்ற வடுவை அஞ்சி முன்னம் வடுப்பட்டாரை இன்னம் காண்-மின் - கலிங்:502/2

 மேல்
 
  வடுப்படும் (1)
முதுகு வடுப்படும் என்ற வடுவை அஞ்சி முன்னம் வடுப்பட்டாரை இன்னம் காண்-மின் - கலிங்:502/2

 மேல்
 
  வடுவுண்டாயோ (1)
வாய் மடித்து கிடந்த தலைமகனை நோக்கி மணி அதரத்து ஏதேனும் வடுவுண்டாயோ
 நீ மடித்து கிடந்தது என புலவி கூர்ந்து நின்று ஆவி சோர்வாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:482/1,2

 மேல்
 
  வடுவை (1)
முதுகு வடுப்படும் என்ற வடுவை அஞ்சி முன்னம் வடுப்பட்டாரை இன்னம் காண்-மின் - கலிங்:502/2

 மேல்
 
  வண்டல் (2)
களப வண்டல் இடு கலச கொங்கைகளில் மதி எழுந்து கனல் சொரியும் என்று - கலிங்:60/1
வண்டல் பாய் பொன்னி நாடனை வாழ்த்தி மா மதுரை வெம் களத்தே மதுரிக்க அட்டு - கலிங்:148/1

 மேல்
 
  வண்டினுக்கும் (1)
வண்டினுக்கும் திசையானை மதம் கொடுக்கும் மலர் கவிகை அபயற்கு அன்றி - கலிங்:376/1

 மேல்
 
  வண்டு (2)
வாசம் ஆர் முலைகள் மார்பில் ஆட மது மாலை தாழ் குழலின் வண்டு எழுந்து - கலிங்:66/1
பூ மழை மேல் பாய்ந்து எழுந்து நிரந்த வண்டு பொருள்பெண்டிர் போன்றமையும் காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:479/2

 மேல்
 
  வண்டை (4)
மண்டலீகரும் மாநில வேந்தரும் வந்து உணங்கு கடைத்தலை வண்டை மன் - கலிங்:327/1
மறை மொழிந்தபடி மரபின் வந்த குல திலகன் வண்டை நகர் அரசனே - கலிங்:341/2
வரும் அனுக்கை பல்லவர் கோன் வண்டை வேந்தன் - கலிங்:366/2
வண்டை வளம் பதி பாடீரே மல்லையும் கச்சியும் பாடீரே - கலிங்:534/1

 மேல்
 
  வண்டையர் (2)
அலகில் செரு முதிர் பொழுது வண்டையர் அரசன் அரசர்கள் நாதன் மந்திரி - கலிங்:443/1
சுடர் படை வாள் அபயன் அடி அருளினோடும் சூடினான் வண்டையர் கோன் தொண்டைமானே - கலிங்:471/2

 மேல்
 
  வண்டையர்க்கு (1)
வண்டையர்க்கு அரசு பல்லவர்க்கு அரசு மால் களிற்றின் மிசை கொள்ளவே - கலிங்:364/2

 மேல்
 
  வண்டொடும் (1)
வண்டொடும் பருந்தினோடும் வளைப்புண்ட களிறு அநேகம் - கலிங்:456/2

 மேல்
 
  வண்ண (1)
செ வண்ண குருதி தோய் சிறு பூத தீபக்கால் கட்டில் இட்டே - கலிங்:153/2

 மேல்
 
  வண்ணத்த (1)
இ வண்ணத்த இரு திறமும் தொழுது இருப்ப எலும்பின் மிசை குடர் மென் கச்சின் - கலிங்:153/1

 மேல்
 
  வண்ணம் (2)
செயல் வண்ணம் நிலைநிறுத்த மலைமகளை புணர்ந்தவனை சிந்தை செய்வாம் - கலிங்:1/2
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் - கலிங்:500/2

 மேல்
 
  வணங்க (1)
எ அணங்கும் அடி வணங்க இ பெருமை படைத்து உடைய - கலிங்:134/1

 மேல்
 
  வணங்கவே (1)
பிழைக்க வந்தனம் பொறுத்து எமக்கு அருள்செய் பெண் அணங்கு என வணங்கவே - கலிங்:159/2

 மேல்
 
  வணங்கி (1)
முறையிட திருமந்திர ஓலையாள் முன் வணங்கி முழுவதும் வேந்தர்-தம் - கலிங்:328/1

 மேல்
 
  வணங்கிய (1)
வணங்கிய சேரர் மணிமுடியும் வழுதியர்-தங்கள் மணிமுடியும் - கலிங்:530/1

 மேல்
 
  வணங்கினர்கள் (1)
கடகர் தம் திறை கொடு அடைய வந்து அரசர் கழல் வணங்கினர்கள் இவருடன் - கலிங்:338/1

 மேல்
 
  வணங்குதலும் (1)
வணங்குதலும் கணங்கள் எலாம் மாய பாவி மறித்து எம்மை மறு சூடு சுடுவையாகில் - கலிங்:175/1

 மேல்
 
  வணங்கும் (1)
கடை பார்த்து தலை வணங்கும் கதிர் முடி நூறாயிரமே - கலிங்:536/2

 மேல்
 
  வத்தவர் (2)
வத்தவர் மத்திரர் மாளுவர் மாகதர் மச்சர் மிலேச்சர்களே - கலிங்:332/1
மாறுபட்டு எழு தண்டு எழ வத்தவர்
 ஏறுபட்டதும் இம்முறையே அன்றோ - கலிங்:384/1,2

 மேல்
 
  வதனத்தினளே (1)
திருகுதலை கிளவி சிறு குதலை பவள சிறு முறுவல் தரள திரு வதனத்தினளே - கலிங்:131/2

 மேல்
 
  வதனத்தினிடை (1)
திரு மதி ஒக்கும் என தினகரன் ஒக்கும் என திகழ் வதனத்தினிடை திலக வனப்பினளே - கலிங்:123/2

 மேல்
 
  வதனமே (1)
முறுவல் கொண்ட பொருள் அறிகிலம் சிறிதும் முனிவு கொண்டது இலை வதனமே - கலிங்:339/2

 மேல்
 
  வந்த (10)
ஓதி வந்த அ கொடிய கானகத்து உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இ - கலிங்:97/1
உவையுவை உள என்று எண்ணி உரைப்ப என் உரைக்க வந்த
 அவையவை மகிழ்ந்த மோடி அவயவம் விளம்பல் செய்வாம் - கலிங்:121/1,2
கொண்டு வந்த பேய் கூடிய போதில் அ குமரி மாதர் பெற குறள் ஆனவும் - கலிங்:150/2
பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் - கலிங்:182/2
வந்த அட்டகமும் ஒட்டு அரிய சங்கிதைகளும் வாய்மை வேதியர்கள் தாம் விதி எனும் வகையுமே - கலிங்:183/2
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் - கலிங்:187/2
மறை மொழிந்தபடி மரபின் வந்த குல திலகன் வண்டை நகர் அரசனே - கலிங்:341/2
சாதுரங்க தலைவனை போர் களத்தில் வந்த தழை வயிற்று பூதம்தான் அருந்தி மிக்க - கலிங்:501/1
வரு கூழ் பரணி களம் கண்டு வந்த பேயை முன் ஊட்டி - கலிங்:575/1
ஆழிகள் ஏழும் ஒர் ஆழியின் கீழ் அடிப்பட வந்த அகலிடத்தை - கலிங்:593/1

 மேல்
 
  வந்தது (2)
வாழ அபயம் புகுது சேரனொடு கூட மலைநாடு அடைய வந்தது எனவே - கலிங்:297/2
கங்கா நதி ஒரு புறம் ஆக படை கடல் போல் வந்தது கடல் வந்தால் - கலிங்:371/1

 மேல்
 
  வந்ததே (1)
தண்டு கொண்டு அவன் சக்கரம் வந்ததே - கலிங்:388/2

 மேல்
 
  வந்தருளி (1)
வந்தருளி அவதாரம் செய்தலுமே மண்ணுலகும் மறைகள் நான்கும் - கலிங்:235/1

 மேல்
 
  வந்தனம் (1)
பிழைக்க வந்தனம் பொறுத்து எமக்கு அருள்செய் பெண் அணங்கு என வணங்கவே - கலிங்:159/2

 மேல்
 
  வந்தனென் (1)
இந்த்ரசாலம் உள கற்று வந்தனென் இருந்து காண் என இறைஞ்சியே - கலிங்:161/2

 மேல்
 
  வந்தனை (1)
அ கணம் ஆளும் அணங்கினை வந்தனை செய்து கணங்கள் எலாம் - கலிங்:173/1

 மேல்
 
  வந்தார் (1)
கற்று வந்தார் கற்ற அவன் காணுமாபோல் கடைபோக கண்டருள் என் கல்வி என்றே - கலிங்:174/2

 மேல்
 
  வந்தால் (1)
கங்கா நதி ஒரு புறம் ஆக படை கடல் போல் வந்தது கடல் வந்தால்
 எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே - கலிங்:371/1,2

 மேல்
 
  வந்தானை (1)
ஊழி-தொறு ஊழியும் காத்தளிக்கும் உலகு உய்ய வந்தானை வாழ்த்தினவே - கலிங்:593/2

 மேல்
 
  வந்திலா (1)
தொழுது மன்னரே கரைசெய் பொன்னியில் தொடர வந்திலா முகரியை படத்து - கலிங்:197/1

 மேல்
 
  வந்து (19)
ஓரிரண்டு திரு குலமும் நிலைபெற வந்து ஒரு குடை கீழ் கடலும் திக்கும் - கலிங்:12/1
தீயின்-வாயின் நீர் பெறினும் உண்பதோர் சிந்தை கூர வாய் வெந்து வந்து செந்நாயின் - கலிங்:83/1
அ பேயின் ஒரு முது பேய் வந்து நின்று இங்கு அடியேனை விண்ணப்பம் செய்க என்றது - கலிங்:158/1
அழைக்க என்றலும் அழைக்க வந்து அணுகி அஞ்சி அஞ்சி உனது ஆணையின் - கலிங்:159/1
காலம் மும்மையும் உணர்ந்தருளும் நாரதன் எனும் கடவுள் வேதமுனி வந்து கடல் சூழ் புவியில் நின் - கலிங்:179/1
வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ - கலிங்:223/1
அருள் திருவின் திரு வயிற்றில் வந்து தோன்றி ஆலிலையில் அவதரித்தான் அவனே மீள - கலிங்:234/2
பெரு மார்பில் வந்து ஒளிர பிறப்பு இரண்டாவது பிறந்து சிறந்த பின்னர் - கலிங்:242/2
ஒலி கடல் அருக்கன் என்ன உலகு உய்ய வந்து தோன்றி - கலிங்:261/2
பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே - கலிங்:283/2
பாற்கடல் திரை ஓர் இரண்டு ஆங்கு இரு பாலும் வந்து பணி செய்வ போலுமே - கலிங்:317/2
மணி பணி புயத்தே சிங்கவாகனி வந்து செம் திருமாதொடு இருக்கவே - கலிங்:319/2
வெம் களிற்றில் இழிந்த பின் வந்து அடி வீழ்ந்த மன்னவர் வெந்நிடும் முன் இடு - கலிங்:325/1
மன்னர் ஆதிபன் வானவர் ஆதிபன் வந்து இருந்தனன் என்ன இருக்கவே - கலிங்:326/2
மண்டலீகரும் மாநில வேந்தரும் வந்து உணங்கு கடைத்தலை வண்டை மன் - கலிங்:327/1
திறையிட புறம் நின்றனர் என்றலும் செய்கை நோக்கி வந்து எய்தி இருக்கவே - கலிங்:328/2
கடகர் தம் திறை கொடு அடைய வந்து அரசர் கழல் வணங்கினர்கள் இவருடன் - கலிங்:338/1
வரை சில புலிகளோடு வந்து கட்டுண்டவே போல் - கலிங்:458/1
வரும் சேனை தம் சேனை மேல் வந்து உறாமே வில் வாள் வீரர் வாழ்நாள் உக - கலிங்:490/1

 மேல்
 
  வந்துவிடு (1)
சோழ குல_துங்கன் விட வந்துவிடு தண்டின் எதிர் சென்று அமர் தொடங்குக எனவே - கலிங்:393/2

 மேல்
 
  வம்சம் (1)
தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ - கலிங்:209/2

 மேல்
 
  வய (4)
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் - கலிங்:394/1
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் - கலிங்:394/1
நடை வய பரி இரதம் ஒட்டகம் நவநிதி குலமகளிர் என்று - கலிங்:459/1
வசையில் வய புகழ் வாழ்த்தினவே மனு குல தீபனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:591/2

 மேல்
 
  வயமான் (1)
ஒற்றை வயமான் நடவி இ தரை வளாகத்து உற்ற இருள் தீர்ப்பன் என மற்றது பயின்றே - கலிங்:246/2

 மேல்
 
  வயல் (1)
வயல் ஆறு புகுந்து மணி புனல் வாய் மண்ணாறு வளம் கெழு குன்றி எனும் - கலிங்:368/1

 மேல்
 
  வயிர (2)
வளை கலிப்பவும் முரசு ஒலிப்பவும் மரம் இரட்டவும் வயிர மா - கலிங்:344/1
பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:484/2

 மேல்
 
  வயிரா (1)
புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா
 கரம் எரி மடுத்து அரசர் கரம் எதிர் குவிப்பது ஒரு கடவரை-தனை கடவியே - கலிங்:252/1,2

 மேல்
 
  வயிற்றில் (4)
ஒரு வயிற்றில் பிறவாது பிறந்தருளி உலகு ஒடுக்கும் - கலிங்:3/1
பாவத்தால் எம் வயிற்றில் பசியை வைத்தான் பாவியேம் பசிக்கு ஒன்று இல்லேம் - கலிங்:216/2
தேவர் எலாம் குறை இரப்ப தேவகி-தன் திரு வயிற்றில் வசுதேவற்கு - கலிங்:233/1
அருள் திருவின் திரு வயிற்றில் வந்து தோன்றி ஆலிலையில் அவதரித்தான் அவனே மீள - கலிங்:234/2

 மேல்
 
  வயிற்றிற்று (1)
திரு வயிற்றிற்று ஒரு குழவி திரு நாமம் பரவுதுமே - கலிங்:3/2

 மேல்
 
  வயிற்றின (1)
வன் பிலத்தொடு வாது செய் வாயின வாயினால் நிறையாத வயிற்றின
 முன்பு இருக்கின் முகத்தினும் மேற்செல மு முழம் படும் அம் முழந்தாளின - கலிங்:136/1,2

 மேல்
 
  வயிற்று (1)
சாதுரங்க தலைவனை போர் களத்தில் வந்த தழை வயிற்று பூதம்தான் அருந்தி மிக்க - கலிங்:501/1

 மேல்
 
  வயிறு (2)
உணங்கள் வயிறு குளிர உவந்து பருக பருக - கலிங்:303/1
நிலம் தரு தூளி பருகி நிறைந்தது வானின் வயிறு
 வலம்தரு மேக நிரைகள் வறந்தன நீர்கள் சுவறி - கலிங்:360/1,2

 மேல்
 
  வயிறுகள் (3)
வன் சிறை கழுகும் பாறும் வயிறுகள் பீறி போன - கலிங்:304/2
வயிறுகள் என்னில் போதா வாய்களோ போதா பண்டை - கலிங்:305/1
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில - கலிங்:588/1

 மேல்
 
  வர (1)
பொன்னின் மாலை மலர் மாலை பணி மாறி உடனே புவனி காவலர்கள் தேவியர்கள் சூழ் பிடி வர
 சென்னி ஆணையுடன் ஆணையை நடத்தும் உரிமை தியாகவல்லி நிறை செல்வி உடன் மல்கி வரவே - கலிங்:286/1,2

 மேல்
 
  வரத்தினுக்கு (1)
சலியாத தனி ஆண்மை தறுகண் வீரர் தருக வரம் வரத்தினுக்கு தக்கதாக - கலிங்:109/1

 மேல்
 
  வரம் (1)
சலியாத தனி ஆண்மை தறுகண் வீரர் தருக வரம் வரத்தினுக்கு தக்கதாக - கலிங்:109/1

 மேல்
 
  வரவு (2)
ஆளும் கொழுநர் வரவு பார்த்து அவர்-தம் வரவு காணாமல் - கலிங்:38/1
ஆளும் கொழுநர் வரவு பார்த்து அவர்-தம் வரவு காணாமல் - கலிங்:38/1

 மேல்
 
  வரவே (11)
ஏழு பார் உலகொடு ஏழிசை வளர்க்க உரியாள் யானை மீது பிரியாது உடன் இருந்து வரவே - கலிங்:285/2
சென்னி ஆணையுடன் ஆணையை நடத்தும் உரிமை தியாகவல்லி நிறை செல்வி உடன் மல்கி வரவே - கலிங்:286/2
பிடியின் மேல் வரு பிடி குலம் அநேகம் எனவே பெய் வளை கை மட மாதர் பிடி மீதின் வரவே
 முடியின் மேல் முடி நிரைத்து வருகின்றது எனவே முறை செய் மன்னவர்கள் பொன் குடை கவித்து வரவே - கலிங்:287/1,2
முடியின் மேல் முடி நிரைத்து வருகின்றது எனவே முறை செய் மன்னவர்கள் பொன் குடை கவித்து வரவே - கலிங்:287/2
யானை மீது வரும் யானையும் அநேகம் எனவே அடு களிற்றின் மிசை கொண்டு அரச அநேகம் வரவே
 சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே - கலிங்:288/1,2
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே - கலிங்:288/2
முகிலின் மேல் முகில் முழங்கி வருகின்றது எனவே மூரி யானைகளின் மேல் முரசு அதிர்ந்து வரவே
 துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே - கலிங்:289/1,2
துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே - கலிங்:289/2
தேரின் மீது வரு தேர்களும் அநேகம் எனவே செம்பொன் மேகலை நிதம்ப நிரை தேரின் வரவே
 பாரின் மீதும் ஒரு பார் உளது போலும் எனவே படல தூளியும் எழுந்து இடையின் மூடி வரவே - கலிங்:290/1,2
பாரின் மீதும் ஒரு பார் உளது போலும் எனவே படல தூளியும் எழுந்து இடையின் மூடி வரவே - கலிங்:290/2
தன்னுடைய கால் தனது பிற்பட மனத்து வகை தள்ளிவர ஓடி வரவே - கலிங்:301/2

 மேல்
 
  வரவேண்டுமோ (1)
தானை அல்லது தான் வரவேண்டுமோ - கலிங்:380/2

 மேல்
 
  வரன்றிக்கொண்டு (1)
உள்ளி கறித்துக்கொண்டு உண்ணீரே ஊதி வரன்றிக்கொண்டு உண்ணீரே - கலிங்:579/2

 மேல்
 
  வரால் (1)
தத்து நீர் வரால் குருமி வென்றதும் தழுவு செந்தமிழ் பரிசில் வாணர் பொன் - கலிங்:198/1

 மேல்
 
  வரி (2)
வெருவர வரி சிலை தெறித்த நாண் விசைபடு திசைமுகம் வெடிக்கவே - கலிங்:405/1
சுவைக்கும் முடிவில் கூழினுக்கு சொரியும் அரிசி வரி எயிறா - கலிங்:525/1

 மேல்
 
  வரிசை (1)
வரிசை அறிந்து நரம்பில் கோத்து வன்ன சரங்கள் அணியீரே - கலிங்:514/2

 மேல்
 
  வரிசையுடனே (1)
வரிசையுடனே இருந்து உண்ண வாரீர் கூழை வாரீரே - கலிங்:562/2

 மேல்
 
  வரினும் (1)
பொரு தட கை வாள் எங்கே மணி மார்பு எங்கே போர் முகத்தில் எவர் வரினும் புறங்கொடாத - கலிங்:484/1

 மேல்
 
  வரு (22)
திரு அனந்தலினும் முகம் மலர்ந்து வரு தெரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:46/2
சிறு நிலாவும் அதின் மிகு நிலாவும் என வரு நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:49/2
விழி சுழல வரு பேய்த்தேர் மிதந்து வரு நீர் அ நீர் - கலிங்:90/1
விழி சுழல வரு பேய்த்தேர் மிதந்து வரு நீர் அ நீர் - கலிங்:90/1
அமரி இன்புறும் அநாதி வரு சாதகர்களே - கலிங்:115/2
இடை மொழிந்து இடை நுடங்க வரு யோகினிகளே - கலிங்:116/2
பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் - கலிங்:182/2
சுராதிராசன் முதலாக வரு சோழன் முனம் நாள் சோழ மண்டலம் அமைத்த பிறகு ஏழுலகையும் - கலிங்:191/1
ஒரு களிற்றின் மேல் வரு களிற்றை ஒத்து உலகு உயக்கொள பொருது கொப்பையில் - கலிங்:204/1
தாயர் தரு பால் முலை சுரக்க வரு நாளே தானும் உலகத்தவர்-தமக்கு அருள் சுரந்தே - கலிங்:241/1
வட திசை முகத்து அரசர் வரு கதம் உக தனது குரகதம் உகைத்தருளியே - கலிங்:251/2
வரு செரு ஒன்று இன்மையினால் மற்போரும் சொற்புலவோர் வாதப்போரும் - கலிங்:276/1
பிடியின் மேல் வரு பிடி குலம் அநேகம் எனவே பெய் வளை கை மட மாதர் பிடி மீதின் வரவே - கலிங்:287/1
துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே - கலிங்:289/2
தேரின் மீது வரு தேர்களும் அநேகம் எனவே செம்பொன் மேகலை நிதம்ப நிரை தேரின் வரவே - கலிங்:290/1
ஆடி வரு பேய்களின் அலந்தலை தவிர்த்து அடு பறந்தலை அறிந்து அதனின்-நின்று - கலிங்:311/1
ஓடி வரு பேயை இகல் உள்ளபடி சொல்க என உரைத்தனள் உரைத்தருளவே - கலிங்:311/2
உழப்பி வரு முகில் முழக்கி அலை கடல் குளிக்கும் முகில்களும் இடக்கவே - கலிங்:356/2
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே - கலிங்:373/2
வளை முக நுரை உக வரு பரி கடலிடை மறி திரை என எழவே - கலிங்:396/2
மறி திரையொடு திரை மலைத்த போல் வரு பரியொடு பரி மலைக்கவே - கலிங்:406/2
வரு கூழ் பரணி களம் கண்டு வந்த பேயை முன் ஊட்டி - கலிங்:575/1

 மேல்
 
  வருக்கம் (1)
அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் - கலிங்:183/1

 மேல்
 
  வருக்கமும் (2)
அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் - கலிங்:183/1
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் - கலிங்:187/2

 மேல்
 
  வருகிலன் (1)
வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே - கலிங்:338/2

 மேல்
 
  வருகின்ற (1)
கமல யோனி முதலாக வரும் உங்கள் மரபில் காவன் மன்னவர்கள் ஆகி வருகின்ற முறையால் - கலிங்:184/1

 மேல்
 
  வருகின்றது (4)
முடியின் மேல் முடி நிரைத்து வருகின்றது எனவே முறை செய் மன்னவர்கள் பொன் குடை கவித்து வரவே - கலிங்:287/2
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே - கலிங்:288/2
முகிலின் மேல் முகில் முழங்கி வருகின்றது எனவே மூரி யானைகளின் மேல் முரசு அதிர்ந்து வரவே - கலிங்:289/1
திக்கில் உள நித்திலம் முகந்துகொடு வீசி ஒரு தென்றல் வருகின்றது எனவே - கலிங்:298/2

 மேல்
 
  வருதலும் (1)
கனி பவளத்து அருகே வருதலும் முத்து உதிரும் கயல்கள் இரண்டு உடையீர் கடை திற-மின் திற-மின் - கலிங்:27/2

 மேல்
 
  வரும் (18)
இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் - கலிங்:29/1
மலையில் ஆடி வரும் மயில்கள் போல வரும் மட நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:42/2
மலையில் ஆடி வரும் மயில்கள் போல வரும் மட நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:42/2
வேகம் விளைய வரும் கொழுநர் மேனி சிவந்த படி நோக்கி - கலிங்:45/1
இளக மா முலைகள் இணையறாமல் வரும் இயல் நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:53/2
காவிரி என வரும் மட நலீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ - கலிங்:59/2
அதன் முதற்கண் வரும் ஆதி முதல் மாயன் இவனே அப்ரமேயம் எனும் மெய்ப்ரியமதாக உடனே - கலிங்:182/1
கமல யோனி முதலாக வரும் உங்கள் மரபில் காவன் மன்னவர்கள் ஆகி வருகின்ற முறையால் - கலிங்:184/1
அன்று இமய வெற்பினிடை நின்ற வரும் அ பேய் - கலிங்:220/2
திக்குவிசயத்தின் வரும் என்று அவை பயிற்றி செம் கை மலர் நொந்தில சுமந்தில தனக்கே - கலிங்:247/2
யானை மீது வரும் யானையும் அநேகம் எனவே அடு களிற்றின் மிசை கொண்டு அரச அநேகம் வரவே - கலிங்:288/1
காலினால் வரும் யமுனை வெள்ளமும் கங்கை வெள்ளமும் காண்-மின் என்னவே - கலிங்:292/2
வரும் அனுக்கை பல்லவர் கோன் வண்டை வேந்தன் - கலிங்:366/2
பெயல் ஆறு பரந்து நிறைந்து வரும் பேராறும் இழிந்தது பிற்படவே - கலிங்:368/2
மலங்கி எழு பேர் ஒலி என திசை திகைப்புற வரும் தொனி எழுந்த பொழுதே - கலிங்:395/2
புரசை மத மலை ஆயிரம் கொடு பொருவம் என வரும் ஏழ் கலிங்கர்-தம் - கலிங்:448/1
வரும் சேனை தம் சேனை மேல் வந்து உறாமே வில் வாள் வீரர் வாழ்நாள் உக - கலிங்:490/1
சாதுரங்கம் தலைசுமந்து கமம் சூல் கொண்டு தனிப்படும் கார் என வரும் அ தன்மை காண்-மின் - கலிங்:501/2

 மேல்
 
  வரும்படி (1)
களிறு வரும்படி பாடீரே கட மதம் நாறுவ பாடீரே - கலிங்:531/2

 மேல்
 
  வருமாலோ (3)
கதிர் சுடர் விளக்கு ஒளி கறுத்து எரியுமாலோ கால முகில் செம் குருதி கால வருமாலோ - கலிங்:222/2
ஓவியம் எலாம் உடல் வியர்ப்ப வருமாலோ ஊறு புனல் செம் குருதி நாற வருமாலோ - கலிங்:224/2
ஓவியம் எலாம் உடல் வியர்ப்ப வருமாலோ ஊறு புனல் செம் குருதி நாற வருமாலோ - கலிங்:224/2

 மேல்
 
  வருமே (2)
ஈர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே இந்திரன் எதிர்ந்தவரை வென்று வருமே யான் - கலிங்:245/1
இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் - கலிங்:246/1

 மேல்
 
  வருமோ (1)
முழை-கண் இள வாள் அரி முகத்து எளிது என களிறு முட்டி எதிர் கிட்டி வருமோ - கலிங்:391/2

 மேல்
 
  வருவது (1)
சுழி சுழல வருவது என சூறைவளி சுழன்றிடுமால் - கலிங்:90/2

 மேல்
 
  வருவதும் (1)
தான் அரணம் உடைத்து என்று கருதாது வருவதும் அ தண்டு போலும் - கலிங்:377/2

 மேல்
 
  வருவரே (1)
விசையமகட்கு எடுத்த கொடி என விருதர் களத்து எடுத்து வருவரே - கலிங்:437/2

 மேல்
 
  வருவன (1)
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன
 கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே - கலிங்:351/3,4

 மேல்
 
  வருவார் (2)
வருவார் கொழுநர் என திறந்தும் வாரார் கொழுநர் என அடைத்தும் - கலிங்:69/1
தமருகங்கள் தருகின்ற சதியின்-கண் வருவார்
 அமரி இன்புறும் அநாதி வரு சாதகர்களே - கலிங்:115/1,2

 மேல்
 
  வரை (12)
பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் - கலிங்:11/1
கறுத்த செழியன் கழல் சிவப்ப வரை ஏற கார்முகம் வளைத்து உதியர் கோமகன் முடி-கண் - கலிங்:16/1
மணல் ஒன்று காணாமல் வரை எடுத்து மயங்கினவே - கலிங்:96/2
சிமைய வரை கனக திரள் உருக பரவை திரை சுவறி புகைய திசை சுடும் அ பொழுதத்து - கலிங்:130/1
செண்டு கொண்டு கரிகாலன் ஒருகாலின் இமய சிமய மால் வரை திரித்தருளி மீள அதனை - கலிங்:178/1
அவ்வளவும் திகிரி வரை அளவும் செங்கோல் ஆணை செல்ல அபயன் காத்து அளிக்கும் ஆறும் - கலிங்:207/2
அடவிகள் பொடிபட அருவிகள் அனல்பட அரு வரை துகள்படவே - கலிங்:400/2
கன வரையொடு வரை முனைத்த போல் கட கரியொடு கரி முனைக்கவே - கலிங்:407/1
வரை சில புலிகளோடு வந்து கட்டுண்டவே போல் - கலிங்:458/1
வரை கலிங்கர்-தமை சேர மாசை ஏற்றி வன் தூறு பறித்த மயிர் குறையும் வாங்கி - கலிங்:466/1
அடியினால் மிதிபட்ட அரு வரை நூறாயிரமே - கலிங்:538/2
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில - கலிங்:588/1

 மேல்
 
  வரைகள் (1)
தயங்கு ஒளி ஓடை வரைகள் தரும் கடம் தாரை மழையின் - கலிங்:361/1

 மேல்
 
  வரைகளில் (1)
வரைகளில் புடை தடவி அப்படி வனம் இலைப்புரை தடவியே - கலிங்:461/2

 மேல்
 
  வரையில் (1)
அடு கரி நுதல் பட விட்ட கைப்படை அதனை ஒர் நொடி வரையில் பறிப்பரே - கலிங்:441/2

 மேல்
 
  வரையின் (1)
இப்புறத்து இமய மால் வரையின் மார்பின் அகலத்து எழுதினான் எழுதுதற்கு அரிய வேதம் எழுதி - கலிங்:208/1

 மேல்
 
  வரையொடு (1)
கன வரையொடு வரை முனைத்த போல் கட கரியொடு கரி முனைக்கவே - கலிங்:407/1

 மேல்
 
  வல் (2)
வல் எரியின் மிசை எரிய விடுவராலோ வழி குருதி நெய்யாக வார்ப்பராலோ - கலிங்:110/2
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் - கலிங்:500/2

 மேல்
 
  வல்ல (1)
அரசர் உளர் அல்லர் என அவை புகழ மல்கு கலை அவையவைகள் வல்ல பிறகே - கலிங்:248/2

 மேல்
 
  வல்லவர் (1)
வீணை யாழ் குழல் தண்ணுமை வல்லவர் வேறு வேறு இவை நூறு விதம் பட - கலிங்:323/1

 மேல்
 
  வல (2)
உந்து போதினில் போதக கொம்பு எனும் உலக்கை பட்டு வல கை சொற்று ஆனவும் - கலிங்:146/2
வாயினில் புகு வேல்கள் பற்று வல கையோடு நிலத்திடை - கலிங்:498/1

 மேல்
 
  வலத்திடை (1)
இடத்திடை வலத்திடை இருத்திய துணை கரம் நிகர்த்தன அடுத்த கரியின் - கலிங்:413/1

 மேல்
 
  வலம் (2)
படை வலம் கொடு பசும் தலை இடம் கொடு அணைவார் - கலிங்:116/1
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன - கலிங்:351/3

 மேல்
 
  வலம்தரு (1)
வலம்தரு மேக நிரைகள் வறந்தன நீர்கள் சுவறி - கலிங்:360/2

 மேல்
 
  வலம்புரி (1)
ஒரு வலம்புரி தழங்கு ஒலி முழங்கி எழவே உடன் முழங்கு பணிலம் பல முழங்கி எழவே - கலிங்:283/1

 மேல்
 
  வலம்வரு (1)
கடுத்த விசை இருள் கொடுத்த உலகு ஒரு கணத்தில் வலம்வரு கணிப்பில் தேர் - கலிங்:357/1

 மேல்
 
  வலி (5)
இலங்கை எறிந்த கருணாகரன்-தன் இகல் வெம் சிலையின் வலி கேட்பீர் - கலிங்:64/1
நடித்தன நடிப்ப வலி அற்றன கொடிற்றையும் நனைத்தன உதட்டினுடனே - கலிங்:228/2
கண்டு காண் உன் புய வலி நீயும் அ - கலிங்:388/1
இரு தொடை அற்று இருக்கும் மறவர்கள் எதிர் பொரு கை களிற்றின் வலி கெட - கலிங்:438/1
தெவ்வர் பணிந்தமை பாடீரே சிலை ஆடிய வலி பாடீரே - கலிங்:532/2

 மேல்
 
  வலிக்கவே (1)
கயிறுகள் இவை என அ கரட கரி கரமொடு கரம் எதிர் தெற்றி வலிக்கவே - கலிங்:414/2

 மேல்
 
  வலித்து (3)
ஒரு மலை மத்து வலித்து உலவு கயிற்றினும் மற்று உலகு பரித்த பணத்து உரக வடத்தினும் அ - கலிங்:122/1
வெற்று எலும்பை நரம்பின் வலித்து மேல் வெந்திலா விறகு ஏய்ந்த உடம்பின - கலிங்:137/1
எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய - கலிங்:414/1

 மேல்
 
  வலிந்து (1)
வலியினில் குருதி உண்க என அளித்த அவனும் வாதராசனை வலிந்து பணிகொண்ட அவனும் - கலிங்:193/2

 மேல்
 
  வலிப்பரே (1)
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே - கலிங்:420/2

 மேல்
 
  வலிய (1)
எளியன் என்றிடினும் வலிய குன்று அரணம் இடிய நம் படைஞர் கடிது சென்று - கலிங்:340/1

 மேல்
 
  வலியினில் (1)
வலியினில் குருதி உண்க என அளித்த அவனும் வாதராசனை வலிந்து பணிகொண்ட அவனும் - கலிங்:193/2

 மேல்
 
  வலியினொடு (1)
எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே - கலிங்:403/2

 மேல்
 
  வலியும் (2)
என்னுடைய தோள் வலியும் என்னுடைய வாள் வலியும் யாதும் அறியாது பிறர் போல் - கலிங்:392/1
என்னுடைய தோள் வலியும் என்னுடைய வாள் வலியும் யாதும் அறியாது பிறர் போல் - கலிங்:392/1

 மேல்
 
  வழக்கு (1)
காலனுக்கு இது வழக்கு என உரைத்த அவனும் - கலிங்:192/1

 மேல்
 
  வழாத (1)
மன்னர் சீர் சயம் மிகுத்து இடைவிடாத ஒலியும் மறைவலாளர் மறை நாள்-வயின் வழாத ஒலியும் - கலிங்:284/1

 மேல்
 
  வழி (6)
கண் கொடு போம் வழி தேடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ - கலிங்:31/2
சாயை புக்க வழி யாது என பரிதி தன் கரம் கொடு திளைக்குமே - கலிங்:79/2
வல் எரியின் மிசை எரிய விடுவராலோ வழி குருதி நெய்யாக வார்ப்பராலோ - கலிங்:110/2
வழிவர் சிலர் கடல் பாய்வர் வெம் கரி மறைவர் சிலர் வழி தேடி வன் பிலம் - கலிங்:451/1
இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே - கலிங்:451/2
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில - கலிங்:588/2

 மேல்
 
  வழிக்கொளவே (1)
பொழுது ஏகல் ஒழிந்து கடற்படை எப்பொழுதும் தவிராது வழிக்கொளவே - கலிங்:362/2

 மேல்
 
  வழிபட்டு (1)
முடியினால் வழிபட்டு மொழிந்த திறை இடா வேந்தர் - கலிங்:538/1

 மேல்
 
  வழிபடு (1)
கடலில் விடம் என அமுது என மதனவேள் கருதி வழிபடு படையொடு கருதுவார் - கலிங்:48/1

 மேல்
 
  வழியாமல் (1)
கள பரணி கூழ் பொங்கி வழியாமல் கை துடுப்பா - கலிங்:548/1

 மேல்
 
  வழியீரே (1)
மறிந்த களிற்றின் பழு எலும்பை வாங்கி நாக்கை வழியீரே - கலிங்:505/2

 மேல்
 
  வழியே (3)
மண் ஓடி அற வறந்து துறந்து அங்காந்த வாய் வழியே வேய் பொழியும் முத்தம் அ வேய் - கலிங்:92/1
அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் - கலிங்:183/1
தளவு அழிக்கும் நகை வேல் விழி பிலத்தின் வழியே தனி நடந்து உரகர்-தம் கண்மணி கொண்ட அவனும் - கலிங்:195/1

 மேல்
 
  வழிவர் (1)
வழிவர் சிலர் கடல் பாய்வர் வெம் கரி மறைவர் சிலர் வழி தேடி வன் பிலம் - கலிங்:451/1

 மேல்
 
  வழு (1)
மூக்கு அருகே வழு நாறி முடை நாறி உதடுகளும் துடிப்ப வாயை - கலிங்:219/1

 மேல்
 
  வழுக்கல் (1)
இற்ற தாள் நரி இழுப்ப பார் அடி இழுக்கும் மூளையில் வழுக்கல் பார் - கலிங்:166/2

 மேல்
 
  வழுக்கி (1)
மூளை சேற்றில் வழுக்கி விழுந்திட மொழி பெயர்ந்து ஒரு கால் முடம் ஆனவும் - கலிங்:145/2

 மேல்
 
  வழுதி (1)
என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய - கலிங்:196/1

 மேல்
 
  வழுதியர் (1)
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில - கலிங்:588/1

 மேல்
 
  வழுதியர்-தங்கள் (1)
வணங்கிய சேரர் மணிமுடியும் வழுதியர்-தங்கள் மணிமுடியும் - கலிங்:530/1

 மேல்
 
  வழுதியர்-தம் (1)
பணியாத வழுதியர்-தம் பாய் களிற்றின் செவி சுளகு பலவும் தூக்கி - கலிங்:107/1

 மேல்
 
  வழுவ (1)
வழுவ உடனே மயங்கிடுவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:44/2

 மேல்
 
  வள் (1)
வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் - கலிங்:500/1

 மேல்
 
  வள்ளி (1)
பிதிர்ந்த முள்ளி சிதைந்த வள்ளி பிளந்த கள்ளி பரந்தவே - கலிங்:77/2

 மேல்
 
  வள்ளை (1)
வள்ளை பாடி ஆடி ஓடி வா எனா அழைக்குமே - கலிங்:309/2

 மேல்
 
  வள (1)
வேறும் ஒரு பொன்னி வள நாடு சய_துங்கன் முன் விதித்ததுவும் ஒக்கும் எனவே - கலிங்:296/2

 மேல்
 
  வளம் (4)
நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே - கலிங்:19/2
வட்ட மதி ஒத்த குடை மன்னர் தொழ நண்ணினன் வளம் கெழுவு கச்சி நகரே - கலிங்:300/2
வயல் ஆறு புகுந்து மணி புனல் வாய் மண்ணாறு வளம் கெழு குன்றி எனும் - கலிங்:368/1
வண்டை வளம் பதி பாடீரே மல்லையும் கச்சியும் பாடீரே - கலிங்:534/1

 மேல்
 
  வளர் (3)
பேர் ஆழி உலகு அனைத்தும் பிறங்க வளர் இருள் நீங்க - கலிங்:7/1
கலை வளர் உத்தமனை கரு முகில் ஒப்பவனை கரட தட கடவுள் கனக நிறத்தவனை - கலிங்:127/1
பொது அற உலகு கைக்கொடு புலி வளர் கொடி எடுத்தலும் - கலிங்:266/1

 மேல்
 
  வளர்-தொறும் (1)
புடைபட இள முலை வளர்-தொறும் பொறை அறிவுடையரும் நிலை தளர்ந்து - கலிங்:22/1

 மேல்
 
  வளர்க்க (1)
ஏழு பார் உலகொடு ஏழிசை வளர்க்க உரியாள் யானை மீது பிரியாது உடன் இருந்து வரவே - கலிங்:285/2

 மேல்
 
  வளர்க்கும் (1)
தாங்கு ஆர புயத்து அபயன் தண் அளியால் புயல் வளர்க்கும்
 ஓங்கார மந்திரமும் ஒப்பு இல நூறாயிரமே - கலிங்:540/1,2

 மேல்
 
  வளர்கவே (4)
தலம் முதல் உள மனு வளர்கவே சயதரன் உயர் புலி வளர்கவே - கலிங்:20/1
தலம் முதல் உள மனு வளர்கவே சயதரன் உயர் புலி வளர்கவே
 நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே - கலிங்:20/1,2
நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே - கலிங்:20/2
நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே - கலிங்:20/2

 மேல்
 
  வளர்ந்த (1)
மனுவினுக்கு மும்மடி நான்மடி ஆம் சோழன் மதி குடை கீழ் அறம் தளிர்ப்ப வளர்ந்த ஆறும் - கலிங்:205/2

 மேல்
 
  வளர்ப்பது (1)
சின புலி வளர்ப்பது ஒர் சிறு புலியும் ஒத்தே திசைக்களிறு அணைப்பது ஒர் தனி களிறும் ஒத்தே - கலிங்:239/1

 மேல்
 
  வளர்ப்பராலோ (1)
சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி - கலிங்:110/1

 மேல்
 
  வளர்வது (1)
வளர்வது ஒர் பதத்தினிடை மத கரி முகத்தினிடை வளை உகிர் மடுத்து விளையாடு - கலிங்:250/1

 மேல்
 
  வளரும் (1)
காதல் கூர்தரு மரீசி மகன் ஆகி வளரும் காசிபன் கதிர் அருக்கனை அளித்த பரிசும் - கலிங்:186/2

 மேல்
 
  வளவர் (3)
மண்மடந்தை தன் சீர்த்தி வெள்ளை சாத்தி மகிழ்ந்த பிரான் வளவர் பிரான் வாழ்க என்றே - கலிங்:14/2
எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை - கலிங்:26/1
மனு கோட்டம் அழித்த பிரான் வளவர் பிரான் திரு புருவ - கலிங்:254/1

 மேல்
 
  வளவர்_துங்கன் (1)
எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை - கலிங்:26/1

 மேல்
 
  வளவன் (1)
மழைகள் அதிர்வன போல் உடன்றன வளவன் விடு படை வேழம் என்று இருள் - கலிங்:453/1

 மேல்
 
  வளாகத்து (1)
ஒற்றை வயமான் நடவி இ தரை வளாகத்து உற்ற இருள் தீர்ப்பன் என மற்றது பயின்றே - கலிங்:246/2

 மேல்
 
  வளை (5)
வளர்வது ஒர் பதத்தினிடை மத கரி முகத்தினிடை வளை உகிர் மடுத்து விளையாடு - கலிங்:250/1
பிடியின் மேல் வரு பிடி குலம் அநேகம் எனவே பெய் வளை கை மட மாதர் பிடி மீதின் வரவே - கலிங்:287/1
வளை கலிப்பவும் முரசு ஒலிப்பவும் மரம் இரட்டவும் வயிர மா - கலிங்:344/1
வளை முக நுரை உக வரு பரி கடலிடை மறி திரை என எழவே - கலிங்:396/2
வளை சிலை உரும் என இடிக்கவே வடி கணை நெடு மழை படைக்கவே - கலிங்:409/2

 மேல்
 
  வளைகின்றன (1)
மடிகின்றன குடி கெடுகின்றனம் இனி வளைகின்றன படை பகை என்றே - கலிங்:372/2

 மேல்
 
  வளைத்து (1)
கறுத்த செழியன் கழல் சிவப்ப வரை ஏற கார்முகம் வளைத்து உதியர் கோமகன் முடி-கண் - கலிங்:16/1

 மேல்
 
  வளைத்தே (1)
ஓரிரண்டு கால் நாட்டி ஓர் இரும்பை மிசை வளைத்தே - கலிங்:105/2

 மேல்
 
  வளைந்த (1)
பௌவம் அடங்க வளைந்த குடை பண்டித சோழன் மலர் கழலில் - கலிங்:532/1

 மேல்
 
  வளைந்து (1)
அ குவடும் அ கடலும் வளைந்து வெய்யோன் அத்தமன குவடு அணையும் அளவில் சென்றே - கலிங்:463/2

 மேல்
 
  வளைப்புண்ட (1)
வண்டொடும் பருந்தினோடும் வளைப்புண்ட களிறு அநேகம் - கலிங்:456/2

 மேல்
 
  வளைவில் (1)
நேர் முனையில் தொடுத்த பகழிகள் நேர் வளைவில் சுழற்றும் அளவினில் - கலிங்:436/1

 மேல்
 
  வளைவு (2)
திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே - கலிங்:273/2
திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே - கலிங்:273/2

 மேல்
 
  வளைவுற்று (1)
சிலை வளைவுற்று அவுண தொகை செகவிட்ட பரி திறலவனை தரும் அ திரு உதரத்தினளே - கலிங்:127/2

 மேல்
 
  வற்றல் (1)
வற்றல் வாகை வறந்த கூகை மடிந்த தேறு பொடிந்த வேல் - கலிங்:78/1

 மேல்
 
  வற்றலாக (1)
வற்றலாக உலர்ந்த முதுகுகள் மரக்கலத்தின் மறி புறம் ஒப்பன - கலிங்:139/1

 மேல்
 
  வற்றிய (1)
வற்றிய பேய் வாய் உலர்ந்து வறள் நாக்கை நீட்டுவ போல் - கலிங்:89/1

 மேல்
 
  வறந்த (1)
வற்றல் வாகை வறந்த கூகை மடிந்த தேறு பொடிந்த வேல் - கலிங்:78/1

 மேல்
 
  வறந்தன (1)
வலம்தரு மேக நிரைகள் வறந்தன நீர்கள் சுவறி - கலிங்:360/2

 மேல்
 
  வறந்து (1)
மண் ஓடி அற வறந்து துறந்து அங்காந்த வாய் வழியே வேய் பொழியும் முத்தம் அ வேய் - கலிங்:92/1

 மேல்
 
  வறள் (1)
வற்றிய பேய் வாய் உலர்ந்து வறள் நாக்கை நீட்டுவ போல் - கலிங்:89/1

 மேல்
 
  வறிதே (2)
கயிற்று உறி ஒப்பதொர் பேய் வறிதே உடல் கௌவினது ஒக்க விரைந்து - கலிங்:171/1
வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ - கலிங்:223/1

 மேல்
 
  வறியவரு (1)
விருந்தினரும் வறியவரு நெருங்கி உண்ண மேன்மேலும் முகம் மலரும் மேலோர் போல - கலிங்:477/1

 மேல்
 
  வன் (6)
வன் பிலத்தொடு வாது செய் வாயின வாயினால் நிறையாத வயிற்றின - கலிங்:136/1
வன் சிறை கழுகும் பாறும் வயிறுகள் பீறி போன - கலிங்:304/2
மத்த யானையின் கரம் சுருண்டு வீழ வன் சரம் - கலிங்:428/1
வழிவர் சிலர் கடல் பாய்வர் வெம் கரி மறைவர் சிலர் வழி தேடி வன் பிலம் - கலிங்:451/1
வரை கலிங்கர்-தமை சேர மாசை ஏற்றி வன் தூறு பறித்த மயிர் குறையும் வாங்கி - கலிங்:466/1
மா காய மத மலையின் பிண மலை மேல் வன் கழுகின் சிறகால் செய்த - கலிங்:516/1

 மேல்
 
  வன்ன (1)
வரிசை அறிந்து நரம்பில் கோத்து வன்ன சரங்கள் அணியீரே - கலிங்:514/2

 மேல்
 
  வனத்தின் (1)
விம்மு கடு விசை வனத்தின் வெம்மையினை குறித்து அன்றோ விண்ணோர் விண்ணின் - கலிங்:87/1

 மேல்
 
  வனத்தினிடை (1)
தணி தவள பிறையை சடை மிசை வைத்த விடை தலைவர் வனத்தினிடை தனி நுகர்தற்கு நினைத்து - கலிங்:125/1

 மேல்
 
  வனத்தை (1)
ஆடுகின்ற சிறை வெம் பருந்தின் நிழல் அஞ்சி அ கடு வனத்தை விட்டு - கலிங்:80/1

 மேல்
 
  வனப்பினளே (1)
திரு மதி ஒக்கும் என தினகரன் ஒக்கும் என திகழ் வதனத்தினிடை திலக வனப்பினளே - கலிங்:123/2

 மேல்
 
  வனம் (5)
வெள்ளாறும் கோட்டாறும் புகையால் மூட வெந்த வனம் இந்த வனம் ஒக்கில் ஒக்கும் - கலிங்:95/2
வெள்ளாறும் கோட்டாறும் புகையால் மூட வெந்த வனம் இந்த வனம் ஒக்கில் ஒக்கும் - கலிங்:95/2
தலை பொர எரிய நெருப்பினின் மற்றது தழல் படு கழை வனம் ஒக்கினும் ஒக்குமே - கலிங்:419/2
தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை - கலிங்:420/1
வரைகளில் புடை தடவி அப்படி வனம் இலைப்புரை தடவியே - கலிங்:461/2

 மேல்
 
  வனிதையர் (1)
அடைய மதுகரம் எழுவது விழுவதாம் அளக வனிதையர் அணி கடை திற-மினோ - கலிங்:57/2

 மேல்