<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

வா - முதல் சொற்கள்
வா 1
வாகனம் 1
வாகை 2
வாங்க 2
வாங்கி 5
வாங்கீரே 1
வாசம் 1
வாசி 3
வாண 1
வாணர் 1
வாணனை 1
வாதப்போரும் 1
வாதம் 1
வாதராசனை 1
வாது 1
வாய் 28
வாய்-தொறும் 1
வாய்களோ 1
வாய்மை 1
வாயிடை 1
வாயின் 3
வாயின்-நின்று 1
வாயின 1
வாயினால் 1
வாயினான் 1
வாயினில் 1
வாயை 4
வாயொடு 1
வார் 3
வார்க்க 1
வார்த்தை 1
வார்ப்பராலோ 1
வாரண 2
வாரணப்போரும் 2
வாரணம் 8
வாரணமும் 1
வாராமல் 1
வாரார் 1
வாரி 4
வாரியில் 1
வாரீர் 4
வாரீரே 16
வால் 1
வாலதியால் 1
வாழ்க்கை 1
வாழ்க 9
வாழ்த்த 1
வாழ்த்தி 1
வாழ்த்தியே 1
வாழ்த்தினவே 9
வாழ்நாள் 1
வாழ்வு 1
வாழ்வை 1
வாழ 1
வாழி 3
வாழும் 2
வாள் 18
வாளி 1
வாளில் 1
வாளின் 1
வான் 2
வானவர் 1
வானவர்கள் 1
வானில் 1
வானின் 2
வானுளோர் 1
வானை 1
வானோர் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  வா (1)
வள்ளை பாடி ஆடி ஓடி வா எனா அழைக்குமே - கலிங்:309/2

 மேல்
 
  வாகனம் (1)
சக்கு ஆயிரம் உடை களிறு வாகனம் என தான் இருந்து பொரு தானவரை வென்ற சயமும் - கலிங்:188/2

 மேல்
 
  வாகை (2)
வற்றல் வாகை வறந்த கூகை மடிந்த தேறு பொடிந்த வேல் - கலிங்:78/1
உபய பலமும் விடாது வெம் சமம் உடலு பொழுதினில் வாகை முன் கொள - கலிங்:444/1

 மேல்
 
  வாங்க (2)
வாயின் சிவப்பை விழி வாங்க மலர் கண் வெளுப்பை வாய் வாங்க - கலிங்:61/1
வாயின் சிவப்பை விழி வாங்க மலர் கண் வெளுப்பை வாய் வாங்க
 தோய கலவி அமுது அளிப்பீர் துங்க கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:61/1,2

 மேல்
 
  வாங்கி (5)
சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி
 வல் எரியின் மிசை எரிய விடுவராலோ வழி குருதி நெய்யாக வார்ப்பராலோ - கலிங்:110/1,2
வரை கலிங்கர்-தமை சேர மாசை ஏற்றி வன் தூறு பறித்த மயிர் குறையும் வாங்கி
 அரை கலிங்கம் உரிப்புண்ட கலிங்கர் எல்லாம் அமணர் என பிழைத்தாரும் அநேகர் ஆங்கே - கலிங்:466/1,2
மறிந்த களிற்றின் பழு எலும்பை வாங்கி நாக்கை வழியீரே - கலிங்:505/2
வாய் அம்புகளாம் உகிர் கொள்ளி வாங்கி உகிரை வாங்கீரே - கலிங்:506/1
பொரு சின வீரர்-தம் கண்மணியும் போதக மத்தக முத்தும் வாங்கி
 வரிசை அறிந்து நரம்பில் கோத்து வன்ன சரங்கள் அணியீரே - கலிங்:514/1,2

 மேல்
 
  வாங்கீரே (1)
வாய் அம்புகளாம் உகிர் கொள்ளி வாங்கி உகிரை வாங்கீரே
 பாயும் களிற்றின் மத தயிலம் பாய பாய வாரீரே - கலிங்:506/1,2

 மேல்
 
  வாசம் (1)
வாசம் ஆர் முலைகள் மார்பில் ஆட மது மாலை தாழ் குழலின் வண்டு எழுந்து - கலிங்:66/1

 மேல்
 
  வாசி (3)
வாசி கொண்டு அரசர் வாரணம் கவர வாண கோவரையன் வாள் முக - கலிங்:365/1
பிழைக்க உரைசெய்தனை பிழைத்தனை எனக்கு உறுதி பேசுவது வாசி கெடவோ - கலிங்:391/1
வாசி கிடக்க கலிங்கர் ஓட மானதன் ஏவிய சேனை வீரர் - கலிங்:586/1

 மேல்
 
  வாண (1)
வாசி கொண்டு அரசர் வாரணம் கவர வாண கோவரையன் வாள் முக - கலிங்:365/1

 மேல்
 
  வாணர் (1)
தத்து நீர் வரால் குருமி வென்றதும் தழுவு செந்தமிழ் பரிசில் வாணர் பொன் - கலிங்:198/1

 மேல்
 
  வாணனை (1)
தோள் இரண்டால் வாணனை முன் துணித்த தோள் ஆயிரமே - கலிங்:543/2

 மேல்
 
  வாதப்போரும் (1)
வரு செரு ஒன்று இன்மையினால் மற்போரும் சொற்புலவோர் வாதப்போரும்
 இரு சிறை வாரணப்போரும் இகல் மத வாரணப்போரும் இனைய கண்டே - கலிங்:276/1,2

 மேல்
 
  வாதம் (1)
குரக்கு வாதம் பிடித்த விதத்தினில் குடி அடங்கலும் கூன் முதுகு ஆனவும் - கலிங்:151/2

 மேல்
 
  வாதராசனை (1)
வலியினில் குருதி உண்க என அளித்த அவனும் வாதராசனை வலிந்து பணிகொண்ட அவனும் - கலிங்:193/2

 மேல்
 
  வாது (1)
வன் பிலத்தொடு வாது செய் வாயின வாயினால் நிறையாத வயிற்றின - கலிங்:136/1

 மேல்
 
  வாய் (28)
முனிபவர் ஒத்திலராய் முறுவல் கிளைத்தலுமே முகிழ் நகை பெற்றம் எனா மகிழ்நர் மணி துவர் வாய்
 கனி பவளத்து அருகே வருதலும் முத்து உதிரும் கயல்கள் இரண்டு உடையீர் கடை திற-மின் திற-மின் - கலிங்:27/1,2
முத்து வடம் சேர் முகிழ் முலை மேல் முயங்கும் கொழுநர் மணி செ வாய்
 வைத்த பவள வடம் புனைவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:30/1,2
அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை - கலிங்:33/1
மதுரமான மொழி பதற வாள் விழி சிவப்ப வாய் இதழ் வெளுப்பவே - கலிங்:54/1
செம் கனி வாய் மருந்து ஊட்டுவீர் செம்பொன் நெடும் கடை திற-மினோ - கலிங்:55/2
வாயின் சிவப்பை விழி வாங்க மலர் கண் வெளுப்பை வாய் வாங்க - கலிங்:61/1
தீயின்-வாயின் நீர் பெறினும் உண்பதோர் சிந்தை கூர வாய் வெந்து வந்து செந்நாயின் - கலிங்:83/1
வற்றிய பேய் வாய் உலர்ந்து வறள் நாக்கை நீட்டுவ போல் - கலிங்:89/1
மண் ஓடி அற வறந்து துறந்து அங்காந்த வாய் வழியே வேய் பொழியும் முத்தம் அ வேய் - கலிங்:92/1
கொல் வாய் ஓரி முழவாக கொள்ளிவாய்ப்பேய் குழவிக்கு - கலிங்:119/1
நல் வாய் செய்ய தசை தேடி நரி வாய் தசையை பறிக்குமால் - கலிங்:119/2
நல் வாய் செய்ய தசை தேடி நரி வாய் தசையை பறிக்குமால் - கலிங்:119/2
ஒருவர்க்கு ஒரு வாய் கொண்டு உரைக்க ஒண்ணாதேனும் உண்டாகும் - கலிங்:313/1
உறுவது என்-கொல் என நிலைகுலைந்து அரசர் உயிர் நடுங்க ஒளிர் பவள வாய்
 முறுவல் கொண்ட பொருள் அறிகிலம் சிறிதும் முனிவு கொண்டது இலை வதனமே - கலிங்:339/1,2
விழித்த விழி தனி விழித்த விருதர்கள் விடைத்து வெடுவெடு சிரித்த வாய்
 தெழித்த பொழுது உடல் திமிர்க்க இமையவர் திசை-கண் மத கரி திகைக்கவே - கலிங்:354/1,2
வயல் ஆறு புகுந்து மணி புனல் வாய் மண்ணாறு வளம் கெழு குன்றி எனும் - கலிங்:368/1
இட்ட வட்டணங்கள் மேல் எறிந்த வேல் திறந்த வாய்
 வட்டம் இட்ட நீள் மதிற்கு வைத்த பூழை ஒக்குமே - கலிங்:426/1,2
வாய் மடித்து கிடந்த தலைமகனை நோக்கி மணி அதரத்து ஏதேனும் வடுவுண்டாயோ - கலிங்:482/1
உற்ற வாய் அம்பு தம் பரிசையும் கருவியும் உருவி மார்பு அகலமும் உருவி வீழ் செருநர் வில் - கலிங்:495/1
வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் - கலிங்:500/1
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் - கலிங்:500/2
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் - கலிங்:500/2
வாய் அம்புகளாம் உகிர் கொள்ளி வாங்கி உகிரை வாங்கீரே - கலிங்:506/1
வேண்டும் அளவும் வாய் நெகிழ்த்து விடுகம்பிகளா புனையீரே - கலிங்:511/2
ஒரு வாய் கொண்டே இது தொலைய உண்ண ஒண்ணாது என்று என்று - கலிங்:553/1
வெருவா நின்றீர் ஆயிரம் வாய் வேண்டுமோ இ கூழ் உணவே - கலிங்:553/2
தமக்கு ஒரு வாயொடு வாய் மூன்றும் தாம் இனிதா படைத்துக்கொண்டு - கலிங்:580/1
நமக்கு ஒரு வாய் தந்த நான்முகனார் நாணும்படி களித்து உண்ணீரே - கலிங்:580/2

 மேல்
 
  வாய்-தொறும் (1)
தீய அ கொடிய கானக தரை திறந்த வாய்-தொறும் நுழைந்து தன் - கலிங்:79/1

 மேல்
 
  வாய்களோ (1)
வயிறுகள் என்னில் போதா வாய்களோ போதா பண்டை - கலிங்:305/1

 மேல்
 
  வாய்மை (1)
வந்த அட்டகமும் ஒட்டு அரிய சங்கிதைகளும் வாய்மை வேதியர்கள் தாம் விதி எனும் வகையுமே - கலிங்:183/2

 மேல்
 
  வாயிடை (1)
வட்ட வெண்குடை சென்னி மானதன் வாளின் வாயினான் மறலி வாயிடை
 பட்ட மன்னர்-தம் பட்ட மங்கையர் பரு மணி கரு திரு இருத்தியே - கலிங்:98/1,2

 மேல்
 
  வாயின் (3)
வாயின் சிவப்பை விழி வாங்க மலர் கண் வெளுப்பை வாய் வாங்க - கலிங்:61/1
வாயின் நீர்-தன்னை நீர் எனா நவ்வி நாவினால் நக்கி விக்குமே - கலிங்:83/2
அயங்களின் வாயின் நுரையின் அடங்கின தூளி அடைய - கலிங்:361/2

 மேல்
 
  வாயின்-நின்று (1)
இ கரி தலையின் வாயின்-நின்று உதிர நீர் குடித்து உரும் இடித்து என - கலிங்:163/1

 மேல்
 
  வாயின (1)
வன் பிலத்தொடு வாது செய் வாயின வாயினால் நிறையாத வயிற்றின - கலிங்:136/1

 மேல்
 
  வாயினால் (1)
வன் பிலத்தொடு வாது செய் வாயின வாயினால் நிறையாத வயிற்றின - கலிங்:136/1

 மேல்
 
  வாயினான் (1)
வட்ட வெண்குடை சென்னி மானதன் வாளின் வாயினான் மறலி வாயிடை - கலிங்:98/1

 மேல்
 
  வாயினில் (1)
வாயினில் புகு வேல்கள் பற்று வல கையோடு நிலத்திடை - கலிங்:498/1

 மேல்
 
  வாயை (4)
வாயை புதைக்கு மட நல்லீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:67/2
மூக்கு அருகே வழு நாறி முடை நாறி உதடுகளும் துடிப்ப வாயை
 ஈ கதுவும் குறியால் உய்ந்து இருக்கின்றேம் அன்றாகில் இன்றே சாதும் - கலிங்:219/1,2
ஓகை சொன்ன பேயின் வாயை ஓடி முத்தம் உண்ணுமே - கலிங்:308/1
பொதுத்த தொளையால் புக மடுத்து புசித்த வாயை பூசீரே - கலிங்:582/2

 மேல்
 
  வாயொடு (1)
தமக்கு ஒரு வாயொடு வாய் மூன்றும் தாம் இனிதா படைத்துக்கொண்டு - கலிங்:580/1

 மேல்
 
  வார் (3)
வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ - கலிங்:223/1
மார்பிடையில் குளித்த பகழியை வார் சிலையில் தொடுத்து விடுவரே - கலிங்:436/2
நுதிக்கே கூழை வார் என்னும் நோக்க பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:573/2

 மேல்
 
  வார்க்க (1)
புயல்வண்ணன் புனல் வார்க்க பூமிசையோன் தொழில் காட்ட புவன வாழ்க்கை - கலிங்:1/1

 மேல்
 
  வார்த்தை (1)
சேரர் வார்த்தை செவிப்பட்டது இல்லையோ - கலிங்:382/2

 மேல்
 
  வார்ப்பராலோ (1)
வல் எரியின் மிசை எரிய விடுவராலோ வழி குருதி நெய்யாக வார்ப்பராலோ - கலிங்:110/2

 மேல்
 
  வாரண (2)
கண் ஆகிய சோழன் சக்கரம் ஆம் கருணாகரன் வாரண மேல் கொளவே - கலிங்:363/2
வாளில் வெட்டி வாரண கை தோளில் இட்ட மைந்தர் தாம் - கலிங்:435/1

 மேல்
 
  வாரணப்போரும் (2)
இரு சிறை வாரணப்போரும் இகல் மத வாரணப்போரும் இனைய கண்டே - கலிங்:276/2
இரு சிறை வாரணப்போரும் இகல் மத வாரணப்போரும் இனைய கண்டே - கலிங்:276/2

 மேல்
 
  வாரணம் (8)
அறிஞர் தம்பிரான் அபயன் வாரணம் அரசர் மண்டலத்து அரண் அற பறித்து - கலிங்:100/1
ஆளி வாரணம் கேழல் சீயம் என்று அவை நிரைத்து நாசிகை இருத்தியே - கலிங்:102/2
உதயபானு ஒத்து உதகை வென்ற கோன் ஒரு கை வாரணம் பல கவர்ந்ததும் - கலிங்:201/2
ஈர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே இந்திரன் எதிர்ந்தவரை வென்று வருமே யான் - கலிங்:245/1
ஓர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே ஒன்னலரை வெல்வன் என அன்னது பயின்றே - கலிங்:245/2
கெண்டை மாசுணம் உவணம் வாரணம் கேழல் ஆளி மா மேழி கோழி வில் - கலிங்:293/1
வாசி கொண்டு அரசர் வாரணம் கவர வாண கோவரையன் வாள் முக - கலிங்:365/1
மன்னர் புரந்தரன் வாள் அபயன் வாரணம் இங்கு மதம் படவே - கலிங்:529/1

 மேல்
 
  வாரணமும் (1)
கனக தானம் முறை நின்று கவிவாணர் பெறவே கரட தானம் மத வாரணமும் அன்று பெறவே - கலிங்:281/2

 மேல்
 
  வாராமல் (1)
செல் காற்று வாராமல் காக்க அன்றோ திசைக்கரியின் செவி காற்றும் அதற்கே அன்றோ - கலிங்:94/2

 மேல்
 
  வாரார் (1)
வருவார் கொழுநர் என திறந்தும் வாரார் கொழுநர் என அடைத்தும் - கலிங்:69/1

 மேல்
 
  வாரி (4)
வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா - கலிங்:285/1
மா மழை போல் பொழிகின்ற தான வாரி மறித்து விழும் கட களிற்றை வெறுத்து வானோர் - கலிங்:479/1
காட்டிய வேழ அணி வாரி கலிங்க பரணி நம் காவலன் மேல் - கலிங்:535/1
முன்கை எலும்பினை மெல்லீரே மூளையை வாரி விழுங்கீரே - கலிங்:578/2

 மேல்
 
  வாரியில் (1)
பிறங்கு சோரி வாரியில் பிளிற்றி வீழ் களிற்று இனம் - கலிங்:434/1

 மேல்
 
  வாரீர் (4)
மறிமாடீ குதிர்வயிறீ கூழ் அட வாரீர் கூழ் அட வாரீரே - கலிங்:504/2
வைப்பு காணும் நமக்கு இன்று வாரீர் கூழை எல்லீரும் - கலிங்:549/1
மற்றை கூழின் மிக நன்று வாரீர் இழிச்ச வாரீரே - கலிங்:551/2
வரிசையுடனே இருந்து உண்ண வாரீர் கூழை வாரீரே - கலிங்:562/2

 மேல்
 
  வாரீரே (16)
மறிமாடீ குதிர்வயிறீ கூழ் அட வாரீர் கூழ் அட வாரீரே - கலிங்:504/2
பாயும் களிற்றின் மத தயிலம் பாய பாய வாரீரே - கலிங்:506/2
மற்றை கூழின் மிக நன்று வாரீர் இழிச்ச வாரீரே - கலிங்:551/2
வரிசையுடனே இருந்து உண்ண வாரீர் கூழை வாரீரே - கலிங்:562/2
படைத்து பயின்ற மடை பேய்கள் பந்தி-தோறும் வாரீரே - கலிங்:564/2
பவதி பிட்சாந்தேகி எனும் பனவ பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:565/2
மயிரை பார்த்து நிண துகிலால் வடித்து கூழை வாரீரே - கலிங்:566/2
கழுத்தே கிட்ட மணம் திரியா கஞ்சி ஆக வாரீரே - கலிங்:567/2
பைதல் இறைச்சி தின்று உலர்ந்த பார்வை பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:568/2
காணாது அரற்றும் குருட்டு பேய் கைக்கே கூழை வாரீரே - கலிங்:569/2
கையால் உரைக்கும் ஊமை பேய் கைக்கே கூழை வாரீரே - கலிங்:570/2
எல்லாம் கவிழ்த்து திகைத்திருக்கும் இழுதை பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:572/2
நுதிக்கே கூழை வார் என்னும் நோக்க பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:573/2
குடியான் என்று தான் குடிக்கும் கூத்தி பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:574/2
ஒரு கூழ் பரணி நாம் இருக்கும் ஊர்-கண் பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:575/2
கணக்க பேய்க்கும் அகம் களிக்க கையால் எடுத்து வாரீரே - கலிங்:577/2

 மேல்
 
  வால் (1)
ஒட்டகங்கள் யானை வால் உயர்த்த மா அழிந்த போர் - கலிங்:433/1

 மேல்
 
  வாலதியால் (1)
சோரும் களிற்றின் வாலதியால் சுழல அலகிட்டு அலை குருதி - கலிங்:557/1

 மேல்
 
  வாழ்க்கை (1)
புயல்வண்ணன் புனல் வார்க்க பூமிசையோன் தொழில் காட்ட புவன வாழ்க்கை
 செயல் வண்ணம் நிலைநிறுத்த மலைமகளை புணர்ந்தவனை சிந்தை செய்வாம் - கலிங்:1/1,2

 மேல்
 
  வாழ்க (9)
உரிமையினில் கைப்பிடித்த உபயகுலோத்தமன் அபயன் வாழ்க என்றே - கலிங்:2/2
இ நெடு மா நிலம் அனைத்தும் பொதிந்து இனிது வாழ்க என்றே - கலிங்:4/2
குல நான்கும் காத்து அளிக்கும் குலதீபன் வாழ்க என்றே - கலிங்:6/2
தனி ஆழி-தனை நடத்தும் சய_துங்கன் வாழ்க என்றே - கலிங்:8/2
அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே - கலிங்:10/2
ஈரிரண்டு படைத்து உடைய இரவி குலோத்தமன் அபயன் வாழ்க என்றே - கலிங்:12/2
மண்மடந்தை தன் சீர்த்தி வெள்ளை சாத்தி மகிழ்ந்த பிரான் வளவர் பிரான் வாழ்க என்றே - கலிங்:14/2
பொறுத்த மலர் பாத மலர் மீது அணிய நல்கும் பூழியர் பிரான் அபயன் வாழ்க இனிது என்றே - கலிங்:16/2
அடக்கம் அன்று இது கிடக்க எம்முடைய அம்மை வாழ்க என எம்மை பார் - கலிங்:164/1

 மேல்
 
  வாழ்த்த (1)
திரிபுவனங்கள் வாழ்த்த திரு அபிடேகம் செய்தே - கலிங்:263/2

 மேல்
 
  வாழ்த்தி (1)
வண்டல் பாய் பொன்னி நாடனை வாழ்த்தி மா மதுரை வெம் களத்தே மதுரிக்க அட்டு - கலிங்:148/1

 மேல்
 
  வாழ்த்தியே (1)
எனா உரைத்த தேவி வாழி வாழி என்று வாழ்த்தியே
 கனா உரைத்த பேயினை கழுத்தினில் கொடு ஆடுமே - கலிங்:310/1,2

 மேல்
 
  வாழ்த்தினவே (9)
அபயன் அருளினை பாடினவே அணி செறி தோளினை வாழ்த்தினவே - கலிங்:590/2
வசையில் வய புகழ் வாழ்த்தினவே மனு குல தீபனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:591/2
வசையில் வய புகழ் வாழ்த்தினவே மனு குல தீபனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:591/2
பொன்னி துறைவனை வாழ்த்தினவே பொருநை கரையனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:592/1
பொன்னி துறைவனை வாழ்த்தினவே பொருநை கரையனை வாழ்த்தினவே
 கன்னி கொழுநனை வாழ்த்தினவே கங்கை மணாளனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:592/1,2
கன்னி கொழுநனை வாழ்த்தினவே கங்கை மணாளனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:592/2
கன்னி கொழுநனை வாழ்த்தினவே கங்கை மணாளனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:592/2
ஊழி-தொறு ஊழியும் காத்தளிக்கும் உலகு உய்ய வந்தானை வாழ்த்தினவே - கலிங்:593/2
காப்பதும் என் கடன் என்று காத்த கரிகால சோழனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:594/2

 மேல்
 
  வாழ்நாள் (1)
வரும் சேனை தம் சேனை மேல் வந்து உறாமே வில் வாள் வீரர் வாழ்நாள் உக - கலிங்:490/1

 மேல்
 
  வாழ்வு (1)
மான அரசர் தனித்தனி வாழ்வு கருதி உரைப்பரே - கலிங்:336/4

 மேல்
 
  வாழ்வை (1)
நிறை வாழ்வை பெறல் நமக்கும் அணித்து என்று நில பாவை களிப்ப விந்தத்து - கலிங்:244/1

 மேல்
 
  வாழ (1)
வாழ அபயம் புகுது சேரனொடு கூட மலைநாடு அடைய வந்தது எனவே - கலிங்:297/2

 மேல்
 
  வாழி (3)
வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா - கலிங்:285/1
எனா உரைத்த தேவி வாழி வாழி என்று வாழ்த்தியே - கலிங்:310/1
எனா உரைத்த தேவி வாழி வாழி என்று வாழ்த்தியே - கலிங்:310/1

 மேல்
 
  வாழும் (2)
பூமாதும் சயமாதும் பொலிந்து வாழும் புயத்து இருப்ப மிக உயரத்து இருப்பள் என்று - கலிங்:13/1
கொற்றவர் கோன் வாள் அபயன் அறிய வாழும் குவலயத்தோர் கலை அனைத்தும் கூற ஆங்கே - கலிங்:174/1

 மேல்
 
  வாள் (18)
மதுரமான மொழி பதற வாள் விழி சிவப்ப வாய் இதழ் வெளுப்பவே - கலிங்:54/1
முள் ஆறும் கல் ஆறும் தென்னர் ஓட முன் ஒருநாள் வாள் அபயன் முனிந்த போரில் - கலிங்:95/1
துங்கபத்திரை செம் களத்திடை சோள சேகரன் வாள் எறிந்த போர் - கலிங்:103/1
கொற்றவர் கோன் வாள் அபயன் அறிய வாழும் குவலயத்தோர் கலை அனைத்தும் கூற ஆங்கே - கலிங்:174/1
தண்டு தனு வாள் பணிலம் நேமி எனும் நாம தன் படைகள் ஆன திரு ஐம்படை தரித்தே - கலிங்:240/2
விரித்த வாள் உகிர் விழி தழல் புலியை மீது வைக்க இமயத்தினை - கலிங்:273/1
தொடைகள் கந்தரம் புடை கொள் கொங்கை கண் சோதி வாள் முகம் கோதை ஓதி மென் - கலிங்:294/1
வாசி கொண்டு அரசர் வாரணம் கவர வாண கோவரையன் வாள் முக - கலிங்:365/1
முழை-கண் இள வாள் அரி முகத்து எளிது என களிறு முட்டி எதிர் கிட்டி வருமோ - கலிங்:391/2
என்னுடைய தோள் வலியும் என்னுடைய வாள் வலியும் யாதும் அறியாது பிறர் போல் - கலிங்:392/1
கலக்கம் அற்ற வீரர் வாள் கலந்த சூரர் கைத்தலத்து - கலிங்:427/1
சுடர் படை வாள் அபயன் அடி அருளினோடும் சூடினான் வண்டையர் கோன் தொண்டைமானே - கலிங்:471/2
பொரு தட கை வாள் எங்கே மணி மார்பு எங்கே போர் முகத்தில் எவர் வரினும் புறங்கொடாத - கலிங்:484/1
வரும் சேனை தம் சேனை மேல் வந்து உறாமே வில் வாள் வீரர் வாழ்நாள் உக - கலிங்:490/1
இணைத்த முரசம் வாள் காம்பிட்டு இரட்டை வாளி ஏற்றீரே - கலிங்:512/2
கொற்ற வாள் மறவர் ஓச்ச குடரொடு தலையும் காலும் - கலிங்:518/1
மன்னர் புரந்தரன் வாள் அபயன் வாரணம் இங்கு மதம் படவே - கலிங்:529/1
ஒளிறு நெடும் படை வாள் அபயற்கு உத்தர பூமியர் இட்ட திறை - கலிங்:531/1

 மேல்
 
  வாளி (1)
இணைத்த முரசம் வாள் காம்பிட்டு இரட்டை வாளி ஏற்றீரே - கலிங்:512/2

 மேல்
 
  வாளில் (1)
வாளில் வெட்டி வாரண கை தோளில் இட்ட மைந்தர் தாம் - கலிங்:435/1

 மேல்
 
  வாளின் (1)
வட்ட வெண்குடை சென்னி மானதன் வாளின் வாயினான் மறலி வாயிடை - கலிங்:98/1

 மேல்
 
  வான் (2)
ஒற்றை வான் தொளை புற்று என பாம்புடன் உடும்பும் உட்புக்கு உறங்கிடும் உந்திய - கலிங்:139/2
தூங்கு மூன்று எயில் எறிந்த அவனும் திரள் மணி சுடர் விமானம்-அது வான் மிசை உயர்த்த அவனும் - கலிங்:194/1

 மேல்
 
  வானவர் (1)
மன்னர் ஆதிபன் வானவர் ஆதிபன் வந்து இருந்தனன் என்ன இருக்கவே - கலிங்:326/2

 மேல்
 
  வானவர்கள் (1)
கடல் கலக்க எழும் இன் அமுது-தன்னை ஒருவன் கடவுள் வானவர்கள் உண்ண அருள்செய்த கதையும் - கலிங்:190/1

 மேல்
 
  வானில் (1)
வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ - கலிங்:223/1

 மேல்
 
  வானின் (2)
மொய்த்து இலங்கிய தாரகை வானின் நீள் முகட்டு எழுந்த முழுமதிக்கு ஒப்பு என - கலிங்:316/1
நிலம் தரு தூளி பருகி நிறைந்தது வானின் வயிறு - கலிங்:360/1

 மேல்
 
  வானுளோர் (1)
இ நிலத்துளோர் ஏகலாவதற்கு எளிய கானமோ அரிய வானுளோர்
 அ நிலத்தின் மேல் வெம்மையை குறித்து அல்லவோ நிலத்து அடி இடாததே - கலிங்:84/1,2

 மேல்
 
  வானை (1)
தட்டி வானை தகர்க்கும் தலையின தாழ்ந்து மார்பிடை தட்டும் உதட்டின - கலிங்:141/2

 மேல்
 
  வானோர் (1)
மா மழை போல் பொழிகின்ற தான வாரி மறித்து விழும் கட களிற்றை வெறுத்து வானோர்
 பூ மழை மேல் பாய்ந்து எழுந்து நிரந்த வண்டு பொருள்பெண்டிர் போன்றமையும் காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:479/1,2

 மேல்