<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

வி - முதல் சொற்கள்
விக்குமே 1
விச்சை 2
விசயதரன் 1
விசும்பின் 1
விசும்பு 2
விசும்பு-அதனிலே 1
விசும்பை 1
விசும்வு 1
விசை 6
விசைபட 1
விசைபடு 1
விசையமகட்கு 1
விட்ட 6
விட்டருளியே 1
விட்டவர் 1
விட்டு 8
விட 4
விடம் 1
விடம்பை 1
விடர்கள் 1
விடவிகள் 1
விடா 1
விடாத 1
விடாது 1
விடியளவும் 3
விடு 15
விடு-மின் 2
விடுகம்பிகளா 1
விடுகிலர் 1
விடுத்த 1
விடும் 7
விடுவராலோ 1
விடுவரே 1
விடுவாளை 1
விடை 3
விடைகொடுக்க 1
விடைகொண்டு 1
விடைத்து 1
விண்டு 1
விண்ணப்பம் 2
விண்ணின் 2
விண்ணின்-வாய் 1
விண்ணுளோர் 1
விண்ணோர் 1
விண்நாட்டு 1
வித்துவ 1
விதத்தினில் 1
விதம் 1
விதி 2
விதித்ததுவும் 1
விதிப்படி 1
விதியால் 1
விதிர்த்தலுமே 1
விதுகுலத்தோன் 1
விந்தத்து 1
விம்மு 1
விமானங்களில் 2
விமானம்-அது 1
வியத்தர்களே 1
வியப்ப 1
வியர் 1
வியர்த்த 1
வியர்த்து 2
வியர்ப்ப 1
வியர்வு 1
விரகும் 1
விரல் 3
விரல்கள் 1
விராடர் 1
விராய் 1
விரி 3
விரித்த 2
விரித்தலால் 2
விரித்தலின் 1
விரித்து 3
விரியும் 1
விருதர் 3
விருதர்கள் 1
விருதராச 1
விருதராசபயங்கரன் 1
விருதராசரை 1
விருதரை 1
விருந்தினரும் 1
விருப்புறும் 1
விரை 1
விரைந்து 2
விரைவொடு 1
வில் 6
வில்லவர் 1
வில்லாலும் 1
விலக்குக 2
விலா 2
விலை 1
விலையிலாத 1
விழ 4
விழவு 1
விழவே 1
விழா 3
விழாமலே 1
விழி 15
விழிக்க 1
விழிக்கடை 1
விழிகளின் 1
விழிஞம் 1
விழித்த 2
விழித்து 1
விழிப்பன 1
விழியிட 1
விழு 1
விழுங்க 1
விழுங்கீரே 1
விழுத்துமே 1
விழுந்த 1
விழுந்தன 1
விழுந்தனர் 1
விழுந்திட 1
விழுந்திடின் 1
விழுந்து 4
விழுந்துமே 1
விழுபொழுது 1
விழும் 6
விழுவதாம் 1
விழுவன 1
விழை 1
விளக்கிக்கொள்ளீரே 1
விளக்கு 1
விளக்கும் 1
விளங்கி 1
விளங்கின 2
விளங்கு 1
விளம்ப 1
விளம்பல் 1
விளம்பினள் 1
விளம்புவாம் 1
விளை 2
விளைக்கவே 1
விளைகவே 1
விளைத்ததும் 1
விளைத்தன 2
விளைத்து 1
விளைதலின் 1
விளைந்த 1
விளைந்தவே 1
விளைப்பது 1
விளைப்பன 1
விளைய 3
விளையாடி 1
விளையாடு 1
விளையாடும் 1
விளையுமா 1
விளைவது 2
விளைவு 1
விற்படை 1
விற்று 1
விறகு 2
விறல் 1
விறலும் 1
வினா 1
வினையன 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  விக்குமே (1)
வாயின் நீர்-தன்னை நீர் எனா நவ்வி நாவினால் நக்கி விக்குமே - கலிங்:83/2

 மேல்
 
  விச்சை (2)
இ கணம் மாளும் இனி தவிர் விச்சை என கை விதிர்த்தலுமே - கலிங்:173/2
தன் முனிவும் அவன் முனிவும் தவிர்க என்று சாதன மந்திர விச்சை பலவும் தந்தே - கலிங்:176/2

 மேல்
 
  விசயதரன் (1)
வென்று இலங்கு கதிர் ஆழி விசயதரன் என உதித்தான் விளம்ப கேள்-மின் - கலிங்:232/2

 மேல்
 
  விசும்பின் (1)
தேவருக்கு அரசனாய் விசும்பின் மேற்செல தென் திசைக்கு புகும் தன்மை செப்புவாம் - கலிங்:257/2

 மேல்
 
  விசும்பு (2)
நேர் செறுத்தவர்க்கு அரிது நிற்பிடம் நெடு விசும்பு அலால் இடமும் இல்லையே - கலிங்:348/2
தனி விசும்பு அடையினும் படைஞர் கண் தவிர்கிலா - கலிங்:522/1

 மேல்
 
  விசும்பு-அதனிலே (1)
கதிர் விசும்பு-அதனிலே இதனிலும் பெரியது ஓர் காளையம் விளையுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:492/2

 மேல்
 
  விசும்பை (1)
அற்ற குறைத்தலை என்று விசும்பை அதுக்கும் எயிற்றினவே - கலிங்:170/2

 மேல்
 
  விசும்வு (1)
இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் - கலிங்:85/1

 மேல்
 
  விசை (6)
விம்மு கடு விசை வனத்தின் வெம்மையினை குறித்து அன்றோ விண்ணோர் விண்ணின் - கலிங்:87/1
வெடித்த கழை விசை தெறிப்ப தரை மேல் முத்தம் வீழ்ந்தன அ தரை புழுங்கி அழன்று மேன்மேல் - கலிங்:93/1
வேழம் ஒன்று உகைத்து ஆலி விண்ணின்-வாய் விசை அடங்கவும் அசைய வென்றதும் - கலிங்:200/1
வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே - கலிங்:338/2
கடுத்த விசை இருள் கொடுத்த உலகு ஒரு கணத்தில் வலம்வரு கணிப்பில் தேர் - கலிங்:357/1
விசை பெற விடு பரி இரதமும் மறி கடல் மிசை விடு கலம் எனவே - கலிங்:399/1

 மேல்
 
  விசைபட (1)
விடவிகள் மொடுமொடு விசைபட முறிபட எறிபட நெறிபடவே - கலிங்:400/1

 மேல்
 
  விசைபடு (1)
வெருவர வரி சிலை தெறித்த நாண் விசைபடு திசைமுகம் வெடிக்கவே - கலிங்:405/1

 மேல்
 
  விசையமகட்கு (1)
விசையமகட்கு எடுத்த கொடி என விருதர் களத்து எடுத்து வருவரே - கலிங்:437/2

 மேல்
 
  விட்ட (6)
குளம் உதிரம் மெத்தியது ஒர் குரை கடல் கடுப்ப எதிர் குறுகலர்கள் விட்ட குதிரை - கலிங்:253/1
விட்ட அதிகை பதியில்-நின்று பயணம் பயணம் விட்டு விளையாடி அபயன் - கலிங்:300/1
விட்ட தண்டினின் மீனவர் ஐவரும் - கலிங்:381/1
களித்த வீரர் விட்ட நேமி கண்டு வீசு தண்டிடை - கலிங்:431/1
அடு கரி நுதல் பட விட்ட கைப்படை அதனை ஒர் நொடி வரையில் பறிப்பரே - கலிங்:441/2
பொருகை தவிர்ந்து கலிங்கர் ஓட போக புரந்தரன் விட்ட தண்டின் - கலிங்:587/1

 மேல்
 
  விட்டருளியே (1)
மன்றில் நடமாடி அருள்கொண்டு விடைகொண்டு அதிகை மா நகருள் விட்டருளியே - கலிங்:299/2

 மேல்
 
  விட்டவர் (1)
அடு சிலை பகழி தொடுத்துவிட புகும் அளவினில் அயம் எதிர் விட்டவர் வெட்டின - கலிங்:421/1

 மேல்
 
  விட்டு (8)
ந காஞ்சிக்கும் வடமலைக்கும் நடுவில் வெளிக்கே வேடனை விட்டு
 அ கானகத்தே உயிர் பறிப்பீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:73/1,2
ஆடுகின்ற சிறை வெம் பருந்தின் நிழல் அஞ்சி அ கடு வனத்தை விட்டு
 ஓடுகின்ற நிழல் ஒக்கும் நிற்கும் நிழல் ஓரிடத்தும் உள அல்லவே - கலிங்:80/1,2
ஊர் காக்க மதில் வேண்டா உயிர் காத்த உடம்பினை விட்டு ஓடிப்போதும் - கலிங்:213/2
விட்ட அதிகை பதியில்-நின்று பயணம் பயணம் விட்டு விளையாடி அபயன் - கலிங்:300/1
விட்டு அகன்று போகிலாது மீள்வ போலும் மீளுமே - கலிங்:433/2
ஆட போந்து அகப்பட்டேம் கரந்தோம் என்றே அரி-தனை விட்டு உயிர் பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே - கலிங்:467/2
மான சயப்பாவை விட்டு ஆடும் அம்மானை வட்டு ஒத்தல் காண்-மின்களோ - கலிங்:491/2
களம் அடைய காட்டுதற்கு முடிவது அன்று கவிழும் மத கரி சொரிய குமிழி விட்டு
 குளம் மடை பட்டது போலும் குருதி ஆடி கூழ் அடு-மின் என்று அருள கும்பிட்டு ஆங்கே - கலிங்:503/1,2

 மேல்
 
  விட (4)
கடல் கலக்கல்-கொல் மலை இடித்தல்-கொல் கடு விட பொறி பண பணி - கலிங்:343/1
சோழ குல_துங்கன் விட வந்துவிடு தண்டின் எதிர் சென்று அமர் தொடங்குக எனவே - கலிங்:393/2
நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே - கலிங்:423/2
நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவர் நெறியினை எறி ஒடிகிற்பவர் ஒத்து எதிர் - கலிங்:424/1

 மேல்
 
  விடம் (1)
கடலில் விடம் என அமுது என மதனவேள் கருதி வழிபடு படையொடு கருதுவார் - கலிங்:48/1

 மேல்
 
  விடம்பை (1)
இந்த விடம்பை நா தோய்க்கில் இ கூழ் எல்லாம் சுவறாதோ - கலிங்:554/2

 மேல்
 
  விடர்கள் (1)
விருதர் இரு துணி பார் நிறைந்தன விடர்கள் தலை மலையாய் நெளிந்தன - கலிங்:446/1

 மேல்
 
  விடவிகள் (1)
விடவிகள் மொடுமொடு விசைபட முறிபட எறிபட நெறிபடவே - கலிங்:400/1

 மேல்
 
  விடா (1)
காடு குலைந்து அலைய கைவளை பூசலிட கலவி விடா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் - கலிங்:62/2

 மேல்
 
  விடாத (1)
உள் ஒடுங்கி இரண்டும் ஒன்றாகவே ஒட்டி ஒட்டு விடாத கொடிற்றின - கலிங்:138/1

 மேல்
 
  விடாது (1)
உபய பலமும் விடாது வெம் சமம் உடலு பொழுதினில் வாகை முன் கொள - கலிங்:444/1

 மேல்
 
  விடியளவும் (3)
மெய்யே கொழுநர் பிழை நலிய வேட்கை நலிய விடியளவும்
 பொய்யே உறங்கும் மட நல்லீர் புனை பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:36/1,2
திருகும் குடுமி விடியளவும் தேயும் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:69/2
வேலாலும் வில்லாலும் வேலி கோலி வெற்பு-அதனை விடியளவும் காத்து நின்றே - கலிங்:464/2

 மேல்
 
  விடு (15)
பிழை நினைந்து உருகி அணைவுறா மகிழ்நர் பிரிதல் அஞ்சி விடு கண்கள் நீர் - கலிங்:72/1
முதுகில் வித்துவ நிலமுறு துகள் அற முகில் மிதிப்பன முகில் விடு துளியொடு - கலிங்:351/2
எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் - கலிங்:352/2
நகைத்த விடு பரி முக-கண் நுரை சுரநதி-கண் நுரை என மிதக்கவே - கலிங்:355/2
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே - கலிங்:373/2
விசை பெற விடு பரி இரதமும் மறி கடல் மிசை விடு கலம் எனவே - கலிங்:399/1
விசை பெற விடு பரி இரதமும் மறி கடல் மிசை விடு கலம் எனவே - கலிங்:399/1
வெளி அரிது என எதிர் மிடை படை மனுபரன் விடு படை அதன் எதிரே - கலிங்:403/1
விடு விடு விடு பரி கரி குழாம் விடும் விடும் எனும் ஒலி மிகைக்கவே - கலிங்:404/2
விடு விடு விடு பரி கரி குழாம் விடும் விடும் எனும் ஒலி மிகைக்கவே - கலிங்:404/2
விடு விடு விடு பரி கரி குழாம் விடும் விடும் எனும் ஒலி மிகைக்கவே - கலிங்:404/2
விடு படை பெறுகிலர் மற்று இனி சிலர் விரை பரி விழ எறிதற்கு முற்பட - கலிங்:441/1
அபயன் விடு படை ஏழ் கலிங்கமும் அடைய ஒரு முகம் ஆகி முந்தவே - கலிங்:444/2
மழைகள் அதிர்வன போல் உடன்றன வளவன் விடு படை வேழம் என்று இருள் - கலிங்:453/1
உருவிய சுரிகையொடு உயர் கணை விடு படை உருள் வடிவு இது என உருள்வன சிலசில - கலிங்:589/1

 மேல்
 
  விடு-மின் (2)
விடு-மின் எங்கள் துகில் விடு-மின் என்று முனி வெகுளி மென் குதலை துகிலினை - கலிங்:25/1
விடு-மின் எங்கள் துகில் விடு-மின் என்று முனி வெகுளி மென் குதலை துகிலினை - கலிங்:25/1

 மேல்
 
  விடுகம்பிகளா (1)
வேண்டும் அளவும் வாய் நெகிழ்த்து விடுகம்பிகளா புனையீரே - கலிங்:511/2

 மேல்
 
  விடுகிலர் (1)
எமது என இரு கண் விழிக்க உட்கினர் என விடுகிலர் படைஞர்க்கு வெட்கியே - கலிங்:442/2

 மேல்
 
  விடுத்த (1)
விடுத்த வீரர் ஆயுதங்கள் மேல் விழாமலே நிரைத்து - கலிங்:425/1

 மேல்
 
  விடும் (7)
வஞ்சி மானதன் விடும் படையினில் கொடிய கண் மட நலீர் இடு மணி கடை திறந்திடு-மினோ - கலிங்:32/2
அக்கிரி குலங்கள் விடும் அங்குலியின் நுண் திவலை அ செழியர் அஞ்சி விடும் அ - கலிங்:298/1
அக்கிரி குலங்கள் விடும் அங்குலியின் நுண் திவலை அ செழியர் அஞ்சி விடும் அ - கலிங்:298/1
விடு விடு விடு பரி கரி குழாம் விடும் விடும் எனும் ஒலி மிகைக்கவே - கலிங்:404/2
விடு விடு விடு பரி கரி குழாம் விடும் விடும் எனும் ஒலி மிகைக்கவே - கலிங்:404/2
தோளில் இட்டு நீர் விடும் துருத்தியாளர் ஒப்பரே - கலிங்:435/2
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் - கலிங்:499/2

 மேல்
 
  விடுவராலோ (1)
வல் எரியின் மிசை எரிய விடுவராலோ வழி குருதி நெய்யாக வார்ப்பராலோ - கலிங்:110/2

 மேல்
 
  விடுவரே (1)
மார்பிடையில் குளித்த பகழியை வார் சிலையில் தொடுத்து விடுவரே - கலிங்:436/2

 மேல்
 
  விடுவாளை (1)
அரமகளிர் அ உயிரை புணரா முன்னம் ஆவி ஒக்க விடுவாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:483/2

 மேல்
 
  விடை (3)
தணி தவள பிறையை சடை மிசை வைத்த விடை தலைவர் வனத்தினிடை தனி நுகர்தற்கு நினைத்து - கலிங்:125/1
விடை எனக்கு என புலி உயர்த்தவன் விடைகொடுக்க அ பொழுதிலே - கலிங்:342/2
தொண்டையர்க்கு அரசு முன்வரும் சுரவி துங்க வெள் விடை உயர்த்த கோன் - கலிங்:364/1

 மேல்
 
  விடைகொடுக்க (1)
விடை எனக்கு என புலி உயர்த்தவன் விடைகொடுக்க அ பொழுதிலே - கலிங்:342/2

 மேல்
 
  விடைகொண்டு (1)
மன்றில் நடமாடி அருள்கொண்டு விடைகொண்டு அதிகை மா நகருள் விட்டருளியே - கலிங்:299/2

 மேல்
 
  விடைத்து (1)
விழித்த விழி தனி விழித்த விருதர்கள் விடைத்து வெடுவெடு சிரித்த வாய் - கலிங்:354/1

 மேல்
 
  விண்டு (1)
முற்றல் ஈகை முளிந்த விண்டு முரிந்த புன்கு நிரைந்தவே - கலிங்:78/2

 மேல்
 
  விண்ணப்பம் (2)
அ பேயின் ஒரு முது பேய் வந்து நின்று இங்கு அடியேனை விண்ணப்பம் செய்க என்றது - கலிங்:158/1
செருவை சிறியேன் விண்ணப்பம் செய்ய சிறிது கேட்டருளே - கலிங்:313/2

 மேல்
 
  விண்ணின் (2)
விம்மு கடு விசை வனத்தின் வெம்மையினை குறித்து அன்றோ விண்ணோர் விண்ணின்
 மை முகடு முகில் திரை இட்டு அமுத வட்ட ஆலவட்டம் எடுப்பது ஐயோ - கலிங்:87/1,2
விண்ணின் மொய்த்து எழு விமானங்களில் சுரர்களாய் மீது போம் உயிர்களே அன்றியே இன்று தம் - கலிங்:496/1

 மேல்
 
  விண்ணின்-வாய் (1)
வேழம் ஒன்று உகைத்து ஆலி விண்ணின்-வாய் விசை அடங்கவும் அசைய வென்றதும் - கலிங்:200/1

 மேல்
 
  விண்ணுளோர் (1)
என எடுத்து உரைத்து அதிசயித்து நின்று இனைய மண்ணுளோர் அனைய விண்ணுளோர்
 மன நடுக்குற பொறை மறத்தலால் மாதிரங்களில் சாதுரங்கமே - கலிங்:349/1,2

 மேல்
 
  விண்ணோர் (1)
விம்மு கடு விசை வனத்தின் வெம்மையினை குறித்து அன்றோ விண்ணோர் விண்ணின் - கலிங்:87/1

 மேல்
 
  விண்நாட்டு (1)
தரைமகள் தன் கொழுநன்-தன் உடலம்-தன்னை தாங்காமல் தன் உடலால் தாங்கி விண்நாட்டு
 அரமகளிர் அ உயிரை புணரா முன்னம் ஆவி ஒக்க விடுவாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:483/1,2

 மேல்
 
  வித்துவ (1)
முதுகில் வித்துவ நிலமுறு துகள் அற முகில் மிதிப்பன முகில் விடு துளியொடு - கலிங்:351/2

 மேல்
 
  விதத்தினில் (1)
குரக்கு வாதம் பிடித்த விதத்தினில் குடி அடங்கலும் கூன் முதுகு ஆனவும் - கலிங்:151/2

 மேல்
 
  விதம் (1)
வீணை யாழ் குழல் தண்ணுமை வல்லவர் வேறு வேறு இவை நூறு விதம் பட - கலிங்:323/1

 மேல்
 
  விதி (2)
விதி மறையவர் தொழில் விளைகவே விளைதலின் முகில் மழை பொழிகவே - கலிங்:19/1
வந்த அட்டகமும் ஒட்டு அரிய சங்கிதைகளும் வாய்மை வேதியர்கள் தாம் விதி எனும் வகையுமே - கலிங்:183/2

 மேல்
 
  விதித்ததுவும் (1)
வேறும் ஒரு பொன்னி வள நாடு சய_துங்கன் முன் விதித்ததுவும் ஒக்கும் எனவே - கலிங்:296/2

 மேல்
 
  விதிப்படி (1)
நிரை மணி பல குயிற்றிய நெடு முடி மிசை விதிப்படி
 சொரி புனலிடை முளைத்தன துறைகளின் அறம் அனைத்துமே - கலிங்:265/1,2

 மேல்
 
  விதியால் (1)
வேடத்தால் குறையாது முந்நூல் ஆக வெம் சிலை நாண் மடித்து இட்டு விதியால் கங்கை - கலிங்:467/1

 மேல்
 
  விதிர்த்தலுமே (1)
இ கணம் மாளும் இனி தவிர் விச்சை என கை விதிர்த்தலுமே - கலிங்:173/2

 மேல்
 
  விதுகுலத்தோன் (1)
இருள் முழுதும் அகற்றும் விதுகுலத்தோன் தேவி இகல் விளங்கு தபன குலத்து இராசராசன் - கலிங்:234/1

 மேல்
 
  விந்தத்து (1)
நிறை வாழ்வை பெறல் நமக்கும் அணித்து என்று நில பாவை களிப்ப விந்தத்து
 உறைவாளை புயத்து இருத்தி உடைவாளை திரு அரையில் ஒளிர வைத்தே - கலிங்:244/1,2

 மேல்
 
  விம்மு (1)
விம்மு கடு விசை வனத்தின் வெம்மையினை குறித்து அன்றோ விண்ணோர் விண்ணின் - கலிங்:87/1

 மேல்
 
  விமானங்களில் (2)
எதிர்கொளும் சுரர் விமானங்களில் சுரர்களாய் ஏறு மானவர்கள் தாம் எண்ணுதற்கு அருமையின் - கலிங்:492/1
விண்ணின் மொய்த்து எழு விமானங்களில் சுரர்களாய் மீது போம் உயிர்களே அன்றியே இன்று தம் - கலிங்:496/1

 மேல்
 
  விமானம்-அது (1)
தூங்கு மூன்று எயில் எறிந்த அவனும் திரள் மணி சுடர் விமானம்-அது வான் மிசை உயர்த்த அவனும் - கலிங்:194/1

 மேல்
 
  வியத்தர்களே (1)
குத்தர் குணத்தர் வடக்கர் துருக்கர் குருக்கர் வியத்தர்களே - கலிங்:332/2

 மேல்
 
  வியப்ப (1)
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் - கலிங்:187/2

 மேல்
 
  வியர் (1)
பொடித்த வியர் புள்ளிகளே போலும் போலும் போலாவேல் கொப்புளங்கள் போலும் போலும் - கலிங்:93/2

 மேல்
 
  வியர்த்த (1)
ஓடி இளைத்து உடல் வியர்த்த வியர்வு அன்றோ உகு புனலும் பனியும் ஐயோ - கலிங்:86/2

 மேல்
 
  வியர்த்து (2)
வெம் தறுகண் வெகுளியினால் வெய்து உயிர்த்து கை புடைத்து வியர்த்து நோக்கி - கலிங்:375/2
ஓடி உடல் வியர்த்து உண்ணீரே உந்தி பறந்து இளைத்து உண்ணீரே - கலிங்:581/1

 மேல்
 
  வியர்ப்ப (1)
ஓவியம் எலாம் உடல் வியர்ப்ப வருமாலோ ஊறு புனல் செம் குருதி நாற வருமாலோ - கலிங்:224/2

 மேல்
 
  வியர்வு (1)
ஓடி இளைத்து உடல் வியர்த்த வியர்வு அன்றோ உகு புனலும் பனியும் ஐயோ - கலிங்:86/2

 மேல்
 
  விரகும் (1)
வேகைக்கு விறகு ஆனேம் மெலியா நின்றேம் மெலிந்த உடல் தடிப்பதற்கு விரகும் காணேம் - கலிங்:215/1

 மேல்
 
  விரல் (3)
மழை ததும்ப விரல் தரையிலே எழுதும் மட நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:72/2
விரல் புட்டில் அவை சிறிய வில் கூடை பெரியன கொண்டு - கலிங்:547/1
மென் குடர் வெள்ளை குதட்டிரே மெல் விரல் இஞ்சி அதுக்கீரே - கலிங்:578/1

 மேல்
 
  விரல்கள் (1)
வெம் களத்தில் அடு மடை பேய் குலம் வேலை புக்கு விரல்கள் திறந்தவும் - கலிங்:152/2

 மேல்
 
  விராடர் (1)
வங்கர் இலாடர் மராடர் விராடர் மயிந்தர் சயிந்தர்களே - கலிங்:330/2

 மேல்
 
  விராய் (1)
வெண் தயிரும் செம் தயிரும் விராய் கிடந்த கிழான் போல வீரர் மூளை - கலிங்:519/1

 மேல்
 
  விரி (3)
பூ விரி மதுகரம் நுகரவும் பொரு கயல் இரு கரை புரளவும் - கலிங்:59/1
விரி புனல் வேலை நான்கும் வேதங்கள் நான்கும் ஆர்ப்ப - கலிங்:263/1
வெருவிய அடுநர் தம்முடை வடிவு இது என விரி தலை-அதனொடு மறிவன சிலசில - கலிங்:589/2

 மேல்
 
  விரித்த (2)
எரி விரித்த ஈமவிளக்கு எம்மருங்கும் ஏற்றியதோர் இயல்பிற்றாலோ - கலிங்:108/2
விரித்த வாள் உகிர் விழி தழல் புலியை மீது வைக்க இமயத்தினை - கலிங்:273/1

 மேல்
 
  விரித்தலால் (2)
அலகு இல் கண் தழல் கனல் விரித்தலால் அரிய பொன் பணி கலன் எறித்தலால் - கலிங்:346/1
இலகு கைப்படை கனல் விரித்தலால் இருள் கரக்கவே ஒளி பரக்கவே - கலிங்:346/2

 மேல்
 
  விரித்தலின் (1)
குடை நிரைத்தலின் தழை நெருக்கலின் கொடி விரித்தலின் குளிர் சதுக்கம் ஒத்து - கலிங்:345/1

 மேல்
 
  விரித்து (3)
நிண மெத்தை விரித்து உயர்ந்த நிலா திகழும் பஞ்சசயனத்தின் மேலே - கலிங்:154/2
வீழ்ந்த கலிங்கர் நிண கலிங்கம் விரித்து விரித்து புனையீரே - கலிங்:509/2
வீழ்ந்த கலிங்கர் நிண கலிங்கம் விரித்து விரித்து புனையீரே - கலிங்:509/2

 மேல்
 
  விரியும் (1)
பூ விரியும் மாலைகள் புலால் கமழுமாலோ பொன் செய் மணி மாலை ஒளி போய் ஒழியுமாலோ - கலிங்:224/1

 மேல்
 
  விருதர் (3)
அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே - கலிங்:424/2
விசையமகட்கு எடுத்த கொடி என விருதர் களத்து எடுத்து வருவரே - கலிங்:437/2
விருதர் இரு துணி பார் நிறைந்தன விடர்கள் தலை மலையாய் நெளிந்தன - கலிங்:446/1

 மேல்
 
  விருதர்கள் (1)
விழித்த விழி தனி விழித்த விருதர்கள் விடைத்து வெடுவெடு சிரித்த வாய் - கலிங்:354/1

 மேல்
 
  விருதராச (1)
விருதராச பயங்கரன் முன் ஒர் நாள் வென்ற சக்கர கோட்டத்திடை கொழும் - கலிங்:147/1

 மேல்
 
  விருதராசபயங்கரன் (1)
விருதராசபயங்கரன் செம் கையில் வேல் சிவந்தது கீர்த்தி வெளுத்ததே - கலிங்:256/2

 மேல்
 
  விருதராசரை (1)
மீளி மா உகைத்து அபயன் முன் ஒர் நாள் விருதராசரை பொருது கொண்ட போர் - கலிங்:102/1

 மேல்
 
  விருதரை (1)
விருதரை அரிவர் சிரத்தை அ சிரம் விழுபொழுது அறை எனும் அ களிற்றையே - கலிங்:440/2

 மேல்
 
  விருந்தினரும் (1)
விருந்தினரும் வறியவரு நெருங்கி உண்ண மேன்மேலும் முகம் மலரும் மேலோர் போல - கலிங்:477/1

 மேல்
 
  விருப்புறும் (1)
கவள மத கரட கரி உரிவை கயிலை களிறு விருப்புறும் அ கனக முலை தரள - கலிங்:128/1

 மேல்
 
  விரை (1)
விடு படை பெறுகிலர் மற்று இனி சிலர் விரை பரி விழ எறிதற்கு முற்பட - கலிங்:441/1

 மேல்
 
  விரைந்து (2)
கயிற்று உறி ஒப்பதொர் பேய் வறிதே உடல் கௌவினது ஒக்க விரைந்து
 எயிற்றை அதுக்கி நிலத்திடை பேய்கள் நிறைத்தன மேல் விழவே - கலிங்:171/1,2
வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக - கலிங்:393/1

 மேல்
 
  விரைவொடு (1)
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன - கலிங்:351/3

 மேல்
 
  வில் (6)
கெண்டை மாசுணம் உவணம் வாரணம் கேழல் ஆளி மா மேழி கோழி வில்
 கொண்ட ஆயிரம் கொடி நுடங்கவே குமுறு வெம் புலிக்கொடி குலாவவே - கலிங்:293/1,2
வரும் சேனை தம் சேனை மேல் வந்து உறாமே வில் வாள் வீரர் வாழ்நாள் உக - கலிங்:490/1
புவி புரந்து அருள்செயும் சயதரன் ஒருமுறை புணரி மேல் அணைபட பொருவில் வில் குனிதலின் - கலிங்:494/1
உற்ற வாய் அம்பு தம் பரிசையும் கருவியும் உருவி மார்பு அகலமும் உருவி வீழ் செருநர் வில்
 கற்றவா ஒருவன் வில் கற்றவா என்று தம் கை மறித்தவரையும் காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:495/1,2
கற்றவா ஒருவன் வில் கற்றவா என்று தம் கை மறித்தவரையும் காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:495/2
விரல் புட்டில் அவை சிறிய வில் கூடை பெரியன கொண்டு - கலிங்:547/1

 மேல்
 
  வில்லவர் (1)
தென்னவர் வில்லவர் கூபகர் சாவகர் சேதிபர் யாதவரே - கலிங்:329/1

 மேல்
 
  வில்லாலும் (1)
வேலாலும் வில்லாலும் வேலி கோலி வெற்பு-அதனை விடியளவும் காத்து நின்றே - கலிங்:464/2

 மேல்
 
  விலக்குக (2)
விலக்குக விலக்குக விளைத்தன என களி விளைத்தன இளைத்தன விலா - கலிங்:229/1
விலக்குக விலக்குக விளைத்தன என களி விளைத்தன இளைத்தன விலா - கலிங்:229/1

 மேல்
 
  விலா (2)
திறம்பல் இலா விறல் யோகினி மாதர் சிரித்து விலா இறவே - கலிங்:172/2
விலக்குக விலக்குக விளைத்தன என களி விளைத்தன இளைத்தன விலா
 அலக்கு உக அலக்கு உக அடிக்கடி சிரித்தன அயர்த்தன பசித்த பசியே - கலிங்:229/1,2

 மேல்
 
  விலை (1)
ஏகவடம் இவை மற்று இவை யாதும் விலை இல் பதக்கமே - கலிங்:334/4

 மேல்
 
  விலையிலாத (1)
விலையிலாத வடம் முலையில் ஆட விழி குழையில் ஆட விழை கணவர் தோள் - கலிங்:42/1

 மேல்
 
  விழ (4)
அஞ்சியே கழல் கெட கூடலில் பொருது சென்று அணி கடை குழையிலே விழ அடர்த்து எறிதலால் - கலிங்:32/1
அரையில் துகில் விழ அடைய சனபதி அடியில் புக விழு பொழுதத்தே - கலிங்:374/2
அடியொடு முடிகள் துணித்து விழ புகும் அளவு அரி தொடை சமரத்தொடு அணைத்தனர் - கலிங்:423/1
விடு படை பெறுகிலர் மற்று இனி சிலர் விரை பரி விழ எறிதற்கு முற்பட - கலிங்:441/1

 மேல்
 
  விழவு (1)
அது முதல் கொடி எடுத்தன அமரர்-தம் விழவு எடுக்கவே - கலிங்:266/2

 மேல்
 
  விழவே (1)
எயிற்றை அதுக்கி நிலத்திடை பேய்கள் நிறைத்தன மேல் விழவே - கலிங்:171/2

 மேல்
 
  விழா (3)
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா
 அடைய மதுகரம் எழுவது விழுவதாம் அளக வனிதையர் அணி கடை திற-மினோ - கலிங்:57/1,2
சதய நாள் விழா உதியர் மண்டலம் தன்னில் வைத்தவன் தனி ஒர் மாவின் மேல் - கலிங்:201/1
வெயில் தாரை வேல் சூழவும் தைக்க மண் மேல் விழா வீரர் வேழம்பர் தம் - கலிங்:488/1

 மேல்
 
  விழாமலே (1)
விடுத்த வீரர் ஆயுதங்கள் மேல் விழாமலே நிரைத்து - கலிங்:425/1

 மேல்
 
  விழி (15)
காதளவு அளவு எனும் மதர் விழி கடல் அமுது அனையவர் திற-மினோ - கலிங்:21/2
அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை - கலிங்:33/1
மீனம் புகு கொடி மீனவர் விழி அம்பு உக ஓடி - கலிங்:40/1
விலையிலாத வடம் முலையில் ஆட விழி குழையில் ஆட விழை கணவர் தோள் - கலிங்:42/1
உடலின் உயிரையும் உணர்வையும் நடுவுபோய் உருவும் மதர் விழி உடையவர் திற-மினோ - கலிங்:48/2
மதுரமான மொழி பதற வாள் விழி சிவப்ப வாய் இதழ் வெளுப்பவே - கலிங்:54/1
வாயின் சிவப்பை விழி வாங்க மலர் கண் வெளுப்பை வாய் வாங்க - கலிங்:61/1
ஊசலாட விழி பூசலாட உறவாடுவீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:66/2
விழி சுழல வரு பேய்த்தேர் மிதந்து வரு நீர் அ நீர் - கலிங்:90/1
தளவு அழிக்கும் நகை வேல் விழி பிலத்தின் வழியே தனி நடந்து உரகர்-தம் கண்மணி கொண்ட அவனும் - கலிங்:195/1
விரித்த வாள் உகிர் விழி தழல் புலியை மீது வைக்க இமயத்தினை - கலிங்:273/1
கனல் விளைப்பன முகில் உள என விழி கனல் சினத்தன கரியொடு பரிகளின் - கலிங்:350/2
விழித்த விழி தனி விழித்த விருதர்கள் விடைத்து வெடுவெடு சிரித்த வாய் - கலிங்:354/1
அரசன் உரைசெய்த ஆண்மையும் கெட அமரில் எதிர் விழி யாது ஒதுங்கியே - கலிங்:448/2
கதம் பெற்று ஆர்க்கும் செறுநர் விழி கனலும் நிணமும் அணங்கின்-பால் - கலிங்:561/1

 மேல்
 
  விழிக்க (1)
எமது என இரு கண் விழிக்க உட்கினர் என விடுகிலர் படைஞர்க்கு வெட்கியே - கலிங்:442/2

 மேல்
 
  விழிக்கடை (1)
உருகுதலுற்று உலகத்து உவமை அற சுழல்வுற்று உலவு விழிக்கடை பட்டு உடல் பகை அற்று ஒழிய - கலிங்:131/1

 மேல்
 
  விழிகளின் (1)
விளை கனல் விழிகளின் முளைக்கவே மினல் ஒளி கனலிடை எறிக்கவே - கலிங்:409/1

 மேல்
 
  விழிஞம் (1)
வேலை கொண்டு விழிஞம் அழித்ததும் - கலிங்:383/1

 மேல்
 
  விழித்த (2)
விழித்த விழி தனி விழித்த விருதர்கள் விடைத்து வெடுவெடு சிரித்த வாய் - கலிங்:354/1
விழித்த விழி தனி விழித்த விருதர்கள் விடைத்து வெடுவெடு சிரித்த வாய் - கலிங்:354/1

 மேல்
 
  விழித்து (1)
வீங்கு தலை நெடும் கழையின் மிசை-தோறும் திசை-தோறும் விழித்து நின்று - கலிங்:117/1

 மேல்
 
  விழிப்பன (1)
கொள்ளி கொண்டு இரண்டே முழை உட்புகின் குன்று தோன்றுவ போல விழிப்பன - கலிங்:138/2

 மேல்
 
  விழியிட (1)
வெருவர மிடை படை நடு ஒரு வெளி அற விழியிட அரிது எனவே - கலிங்:402/2

 மேல்
 
  விழு (1)
அரையில் துகில் விழ அடைய சனபதி அடியில் புக விழு பொழுதத்தே - கலிங்:374/2

 மேல்
 
  விழுங்க (1)
சிர மலை விழுங்க செந்நீர் திரை கடல் பருகல் ஆக - கலிங்:306/1

 மேல்
 
  விழுங்கீரே (1)
முன்கை எலும்பினை மெல்லீரே மூளையை வாரி விழுங்கீரே - கலிங்:578/2

 மேல்
 
  விழுத்துமே (1)
அரிது அரிது இதுவும் என பரி உய்ப்பவர் அடியொடு முடிகள் துணித்து விழுத்துமே - கலிங்:422/2

 மேல்
 
  விழுந்த (1)
விழுந்த தவள குடை மின்னும் வெள்ளி கலமா கொள்ளீரே - கலிங்:559/2

 மேல்
 
  விழுந்தன (1)
விழுந்தன கானும் மலையும் வெறுந்தரை ஆன திசைகள் - கலிங்:358/2

 மேல்
 
  விழுந்தனர் (1)
அது-கொல் என அலறா விழுந்தனர் அலதி குலதியொடு ஏழ் கலிங்கரே - கலிங்:450/2

 மேல்
 
  விழுந்திட (1)
மூளை சேற்றில் வழுக்கி விழுந்திட மொழி பெயர்ந்து ஒரு கால் முடம் ஆனவும் - கலிங்:145/2

 மேல்
 
  விழுந்திடின் (1)
உடல் விழுந்திடின் நுகர்ந்திட உவந்த சில பேய் உறு பெரும் பசி உடன்றிட உடன் திரியுமே - கலிங்:113/2

 மேல்
 
  விழுந்து (4)
கையில் அணைத்த மணல் கண்பனி சோர் புனலில் கரைய விழுந்து அழுவீர் கடை திற-மின் திற-மின் - கலிங்:51/2
உண்ட கூழொடு நாவும் சுருண்டு புக்கு உள் விழுந்து அற ஊமைகள் ஆனவும் - கலிங்:148/2
ஒன்று கால் முறிய மேல் விழுந்து அடிசில் உண்ண எண்ணி வெறும் மண்ணின் மேல் - கலிங்:168/2
விழுந்து கொழும் குருதி புனல் என்று வெறுங்கை முகந்து முகந்து - கலிங்:169/1

 மேல்
 
  விழுந்துமே (1)
தின்ற போல் பருத்து மெய் சிரித்து மேல் விழுந்துமே - கலிங்:307/2

 மேல்
 
  விழுபொழுது (1)
விருதரை அரிவர் சிரத்தை அ சிரம் விழுபொழுது அறை எனும் அ களிற்றையே - கலிங்:440/2

 மேல்
 
  விழும் (6)
தண் கொடை மானதன் மார்பு தோய் தாதகி மாலையின் மேல் விழும்
 கண் கொடு போம் வழி தேடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ - கலிங்:31/1,2
எழுந்து விழும் தசை என்று நிலத்தை இருந்து துழாவிடுமே - கலிங்:169/2
எழு தூளி அடங்க நடந்து உதயத்து ஏகும் திசை கண்டு அது மீள விழும்
 பொழுது ஏகல் ஒழிந்து கடற்படை எப்பொழுதும் தவிராது வழிக்கொளவே - கலிங்:362/1,2
மா மழை போல் பொழிகின்ற தான வாரி மறித்து விழும் கட களிற்றை வெறுத்து வானோர் - கலிங்:479/1
சாய்ந்து விழும் கட களிற்றினுடனே சாய்ந்து தடம் குருதி மிசை படியும் கொடிகள் தங்கள் - கலிங்:480/1
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில - கலிங்:588/2

 மேல்
 
  விழுவதாம் (1)
அடைய மதுகரம் எழுவது விழுவதாம் அளக வனிதையர் அணி கடை திற-மினோ - கலிங்:57/2

 மேல்
 
  விழுவன (1)
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில - கலிங்:588/2

 மேல்
 
  விழை (1)
விலையிலாத வடம் முலையில் ஆட விழி குழையில் ஆட விழை கணவர் தோள் - கலிங்:42/1

 மேல்
 
  விளக்கிக்கொள்ளீரே (1)
பறிந்த மருப்பின் வெண் கோலால் பல்லை விளக்கிக்கொள்ளீரே
 மறிந்த களிற்றின் பழு எலும்பை வாங்கி நாக்கை வழியீரே - கலிங்:505/1,2

 மேல்
 
  விளக்கு (1)
கதிர் சுடர் விளக்கு ஒளி கறுத்து எரியுமாலோ கால முகில் செம் குருதி கால வருமாலோ - கலிங்:222/2

 மேல்
 
  விளக்கும் (1)
பதம் பெற்றார்க்கு பகல் விளக்கும் பா ஆடையுமா கொள்ளீரே - கலிங்:561/2

 மேல்
 
  விளங்கி (1)
தூய மனுவும் சுருதியும் பொருள் விளங்கி சொற்கள் தெரிய தனது சொற்கள் தெரிவித்தே - கலிங்:241/2

 மேல்
 
  விளங்கின (2)
அரன் உறையும்படி மலைகள் அடைய விளங்கின அனையோன் - கலிங்:268/1
அரி துயிலும்படி கடல்கள் அடைய விளங்கின கவினின் - கலிங்:269/1

 மேல்
 
  விளங்கு (1)
இருள் முழுதும் அகற்றும் விதுகுலத்தோன் தேவி இகல் விளங்கு தபன குலத்து இராசராசன் - கலிங்:234/1

 மேல்
 
  விளம்ப (1)
வென்று இலங்கு கதிர் ஆழி விசயதரன் என உதித்தான் விளம்ப கேள்-மின் - கலிங்:232/2

 மேல்
 
  விளம்பல் (1)
அவையவை மகிழ்ந்த மோடி அவயவம் விளம்பல் செய்வாம் - கலிங்:121/2

 மேல்
 
  விளம்பினள் (1)
வினா உரை-தனக்கு எதிர் விளம்பினள் அணங்கே - கலிங்:225/2

 மேல்
 
  விளம்புவாம் (1)
பூதலம் பழம் கோயில் என்னினும் புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் - கலிங்:97/2

 மேல்
 
  விளை (2)
முனைகள் ஒட்டினர் முடியினை இடறுவ முடியின் முத்தினை விளை புகழ் என நில - கலிங்:351/1
விளை கனல் விழிகளின் முளைக்கவே மினல் ஒளி கனலிடை எறிக்கவே - கலிங்:409/1

 மேல்
 
  விளைக்கவே (1)
தேவர் இன் அருள் தழைக்கவே முனிவர் செய் தவம் பயன் விளைக்கவே - கலிங்:595/2

 மேல்
 
  விளைகவே (1)
விதி மறையவர் தொழில் விளைகவே விளைதலின் முகில் மழை பொழிகவே - கலிங்:19/1

 மேல்
 
  விளைத்ததும் (1)
இருவர்-தம்மையும் கிழிகள் சுற்றுவித்து எரிவிளக்கு வைத்து இகல் விளைத்ததும் - கலிங்:199/2

 மேல்
 
  விளைத்தன (2)
விலக்குக விலக்குக விளைத்தன என களி விளைத்தன இளைத்தன விலா - கலிங்:229/1
விலக்குக விலக்குக விளைத்தன என களி விளைத்தன இளைத்தன விலா - கலிங்:229/1

 மேல்
 
  விளைத்து (1)
மெய்யில் அணைத்து உருகி பைய அகன்றவர் தாம் மீள்வர் என கருதி கூடல் விளைத்து அறவே - கலிங்:51/1

 மேல்
 
  விளைதலின் (1)
விதி மறையவர் தொழில் விளைகவே விளைதலின் முகில் மழை பொழிகவே - கலிங்:19/1

 மேல்
 
  விளைந்த (1)
கள போர் விளைந்த கலிங்கத்து கலிங்கர் நிண கூழ் கள பேயின் - கலிங்:75/1

 மேல்
 
  விளைந்தவே (1)
திரைகள் திசைமலையோடு அடர்ந்தன திமில குமிலம் எலாம் விளைந்தவே - கலிங்:447/2

 மேல்
 
  விளைப்பது (1)
மென் கலாப மடவார்கள் சீறடி மிசை சிலம்பு ஒலி விளைப்பது ஓர் - கலிங்:275/1

 மேல்
 
  விளைப்பன (1)
கனல் விளைப்பன முகில் உள என விழி கனல் சினத்தன கரியொடு பரிகளின் - கலிங்:350/2

 மேல்
 
  விளைய (3)
பிடி-மின் என்ற பொருள் விளைய நின்று அருள்செய் பெடை நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:25/2
வேகம் விளைய வரும் கொழுநர் மேனி சிவந்த படி நோக்கி - கலிங்:45/1
போகம் விளைய நகைசெய்வீர் புனை பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:45/2

 மேல்
 
  விளையாடி (1)
விட்ட அதிகை பதியில்-நின்று பயணம் பயணம் விட்டு விளையாடி அபயன் - கலிங்:300/1

 மேல்
 
  விளையாடு (1)
வளர்வது ஒர் பதத்தினிடை மத கரி முகத்தினிடை வளை உகிர் மடுத்து விளையாடு
 இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே - கலிங்:250/1,2

 மேல்
 
  விளையாடும் (1)
கடன் அமைந்தது கரும் தலை அரிந்த பொழுதே கடவது ஒன்றும் இலை என்று விளையாடும் உடலே - கலிங்:113/1

 மேல்
 
  விளையுமா (1)
கதிர் விசும்பு-அதனிலே இதனிலும் பெரியது ஓர் காளையம் விளையுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:492/2

 மேல்
 
  விளைவது (2)
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே - கலிங்:275/2
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே - கலிங்:275/2

 மேல்
 
  விளைவு (1)
எனா உரை முடித்ததனை என்-கொல் விளைவு என்றே - கலிங்:225/1

 மேல்
 
  விற்படை (1)
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை
 தலை பொர எரிய நெருப்பினின் மற்றது தழல் படு கழை வனம் ஒக்கினும் ஒக்குமே - கலிங்:419/1,2

 மேல்
 
  விற்று (1)
உயிரை விற்று உறு புகழ் கொள உழல்பவர் ஒருவர் ஒப்பவர் படைஞர்கள் மிடையவே - கலிங்:353/4

 மேல்
 
  விறகு (2)
வெற்று எலும்பை நரம்பின் வலித்து மேல் வெந்திலா விறகு ஏய்ந்த உடம்பின - கலிங்:137/1
வேகைக்கு விறகு ஆனேம் மெலியா நின்றேம் மெலிந்த உடல் தடிப்பதற்கு விரகும் காணேம் - கலிங்:215/1

 மேல்
 
  விறல் (1)
திறம்பல் இலா விறல் யோகினி மாதர் சிரித்து விலா இறவே - கலிங்:172/2

 மேல்
 
  விறலும் (1)
வென்றி கொண்டவனும் என்று இவர்கள் கொண்ட விறலும் - கலிங்:192/4

 மேல்
 
  வினா (1)
வினா உரை-தனக்கு எதிர் விளம்பினள் அணங்கே - கலிங்:225/2

 மேல்
 
  வினையன (1)
ஒரு நினைப்பினை உடையன வினையன உயர் செய் மொட்டொடு மலர் என நிறுவிய - கலிங்:352/3

 மேல்