<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

யோ - முதல் சொற்கள்
யோக 1
யோகினி 1
யோகினிகளே 1
யோனி 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
    யோக (1)
காரண காரியங்களின் கட்டு அறுப்போர் யோக கருத்து என்னும் தனி தறியில் கட்ட கட்டுண்டு - கலிங்:9/1

 மேல்
 
    யோகினி (1)
திறம்பல் இலா விறல் யோகினி மாதர் சிரித்து விலா இறவே - கலிங்:172/2

 மேல்
 
    யோகினிகளே (1)
இடை மொழிந்து இடை நுடங்க வரு யோகினிகளே - கலிங்:116/2

 மேல்
 
    யோனி (1)
கமல யோனி முதலாக வரும் உங்கள் மரபில் காவன் மன்னவர்கள் ஆகி வருகின்ற முறையால் - கலிங்:184/1

 மேல்