<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

ந - முதல் சொற்கள்
நகர் 1
நகரி 1
நகரி-கொலோ 1
நகரில் 1
நகு 1
நகுவன 1
நகை 2
நகைக்கும் 2
நகையவர் 1
நகையால் 1
நகையும் 1
நங்கள் 2
நங்காய் 1
நஞ்சம் 1
நடந்த 1
நடப்ப 1
நடாவு 1
நடுங்க 2
நடையாரை 1
நடையாளை 1
நண்ணா 1
நண்ணும் 1
நதி 1
நந்தி 76
நந்தி-தன் 6
நந்திக்கு 3
நந்திகண்டன் 1
நந்திபரன்-தனை 1
நந்தியே 2
நம் 9
நம்பாலது 1
நம்மை 2
நமக்கு 1
நய 1
நயபரனும் 1
நயம் 1
நயனத்தொடு 1
நரபதி 2
நரி 1
நல் 11
நல்_நுதலை 1
நல்கு 2
நல்கும் 1
நல்குவேனே 1
நல்லீர் 1
நல்லோர்க்கும் 1
நலம் 2
நலிகின்றது 1
நவன் 1
நள்ளார் 1
நளிர் 1
நறு 1
நறும் 4
நறை 1
நன் 1
நன்று 1
நன்றும் 1
நன்றே 1
நனை 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  நகர் (1)
நகர் அங்கைப்படுத்த பிரான் நந்தி நரபதி பணி கோன் நங்கள் கோவே - நந்திக்-:2 38/4

 TOP
 
  நகரி (1)
நைய நாம் இவன் நகரி கை தொழுதிலம் நம் உயிர் அளவு அன்றே - நந்திக்-:2 47/4

 TOP
 
  நகரி-கொலோ (1)
மதுரை-கொலோ அடு புலி கோன் நகரி-கொலோ மாளிகை சாய்ந்து - நந்திக்-:2 14/3

 TOP
 
  நகரில் (1)
நந்தி சீராமனுடை நல் நகரில் நல்_நுதலை - நந்திக்-:2 106/3

 TOP
 
  நகு (1)
கொடு வார் புனைந்து நகு வாள் படை கண் மடவார் இடைக்குள் மனமே - நந்திக்-:2 6/3

 TOP
 
  நகுவன (1)
மற மத கரி திசை நிறுவின மணி நகையவர் மனம் நகுவன
 விறல் அரசர்கள் மனம் நெகிழ்வன விரை மலர் களி முலை பொருவன - நந்திக்-:2 7/1,2

 TOP
 
  நகை (2)
இவ் அரி கானத்து ஏகிய ஆறு என் எழில்_நகை இவனோடே - நந்திக்-:2 28/4
கொங்கைகளும் கொன்றைகளும் பொன் சொரியும் காலம் கோகனகம் நகை முல்லை முகை நகைக்கும் காலம் - நந்திக்-:2 100/2

 TOP
 
  நகைக்கும் (2)
தம் இன் முத்தம் கொள நோக்கி சற்றே நகைக்கும் வேழமுகன் - நந்திக்-:1 1/3
கொங்கைகளும் கொன்றைகளும் பொன் சொரியும் காலம் கோகனகம் நகை முல்லை முகை நகைக்கும் காலம் - நந்திக்-:2 100/2

 TOP
 
  நகையவர் (1)
மற மத கரி திசை நிறுவின மணி நகையவர் மனம் நகுவன - நந்திக்-:2 7/1

 TOP
 
  நகையால் (1)
தளவு கண்டால் அன்ன வெள் நகையால் தமியேனது உள்ளம் - நந்திக்-:2 48/3

 TOP
 
  நகையும் (1)
நகையும் வாண்மையும் பாடி நன்று ஆடும் மதங்கிக்கு - நந்திக்-:2 70/2

 TOP
 
  நங்கள் (2)
நகர் அங்கைப்படுத்த பிரான் நந்தி நரபதி பணி கோன் நங்கள் கோவே - நந்திக்-:2 38/4
நங்கள் கோ தொண்டை வேந்தன் நாம வேல் மன்னர்க்கு எல்லாம் - நந்திக்-:2 39/1

 TOP
 
  நங்காய் (1)
பூண்டாள் நங்காய் அன்று இவள் என்றால் பொல்லாதோ - நந்திக்-:2 71/2

 TOP
 
  நஞ்சம் (1)
திசை நடுங்க தோன்றிற்று நீ உண்ட திறல் நஞ்சம்
 உயிர் நடுங்க தோன்றிற்று நீ உதைத்த வெம் கூற்றம் - நந்திக்-:2 1/23,24

 TOP
 
  நடந்த (1)
நடந்த வழிகள்-தொறும் நாறும் படர்ந்த - நந்திக்-:2 98/2

 TOP
 
  நடப்ப (1)
விடையுடன் மங்கல விசயமும் நடப்ப
 ஒரு பெரும் தனி குடை நீழல் - நந்திக்-:2 1/42,43

 TOP
 
  நடாவு (1)
ஞாலம் ஒரு கோலின் நடாவு புகழ் நந்தி - நந்திக்-:2 57/2

 TOP
 
  நடுங்க (2)
திசை நடுங்க தோன்றிற்று நீ உண்ட திறல் நஞ்சம் - நந்திக்-:2 1/23
உயிர் நடுங்க தோன்றிற்று நீ உதைத்த வெம் கூற்றம் - நந்திக்-:2 1/24

 TOP
 
  நடையாரை (1)
அயில் கொண்டான் காவிரிநாட்டு அன்ன பேடை அதிசயிக்கும் நடையாரை அகலன் நூற்றேன் - நந்திக்-:2 25/4

 TOP
 
  நடையாளை (1)
அன்ன நடையாளை அல்குல் பெரியாளை அம் கை அகல் வான் - நந்திக்-:2 24/3

 TOP
 
  நண்ணா (1)
நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன் - நந்திக்-:2 113/2

 TOP
 
  நண்ணும் (1)
நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன் - நந்திக்-:2 113/2

 TOP
 
  நதி (1)
குரு மணி சேர் அணி முறுவல் குல கங்கை நதி பாய - நந்திக்-:2 1/7

 TOP
 
  நந்தி (76)
அலை கதிர் வேல் படை நந்தி அவனி நாராயணன் இவ் - நந்திக்-:2 1/11
பல்லவர் தோன்றல் பைம் தார் நந்தி
 வடவரை அளவும் தென்பொதி அளவும் - நந்திக்-:2 1/40,41
சின ஏறு செம் தனி கோல் நந்தி இன வேழம் - நந்திக்-:2 2/2
முழுது கண்டான் நந்தி மல்லை அம் கானல் முதல்வனுக்கு - நந்திக்-:2 3/3
திருகு சின கட களிற்று செங்கோல் நந்தி தென்னவர்கோன்-தன் குறும்பில் சென்று சூழ்ந்த - நந்திக்-:2 4/3
கொண்ட வேந்தர் கோன் நந்தி கொற்ற வாயில் முற்றத்தே - நந்திக்-:2 5/2
அடு வார் மருப்பின் அயிராவதத்தின் அடு போர் செய் நந்தி வருமே - நந்திக்-:2 6/2
நயம் கொள தகு புகழ் நந்தி கச்சி சூழ் - நந்திக்-:2 8/2
ஏடு உலாவு மாலை சேர் இராசன் மல்லை நந்தி தோள் - நந்திக்-:2 9/3
செஞ்சாலி வயல் படர் காவிரி சூழ் திரு நாடு உடை நந்தி சின கலியின் - நந்திக்-:2 11/3
அடுதிர்-கொல்லோ திறல் நந்தி எம் கோன் அயிராவதத்தில் - நந்திக்-:2 12/3
வினை வார் கழல் நந்தி விடேல் விடுகின் - நந்திக்-:2 13/3
குன்றம் செய் தோள் நந்தி நாட்டம் குறி குருக்கோட்டையின் மேல் - நந்திக்-:2 16/3
நிதி தரு கவிகையும் நிலமகள் உரிமையும் இவையிவை உடை நந்தி
 மதியிலி அரசர் நின் மலர் அடி பணிகிலர் வானகம் ஆள்வாரே - நந்திக்-:2 17/3,4
பர வாதை நந்தி செங்கோல் இதுவாகில் அது பார்க்கும் பரிசு நன்றே - நந்திக்-:2 19/4
வாழி நந்தி தண் - நந்திக்-:2 21/2
நல் கொள் வார் மதில் கச்சி நந்தி நலம் கொள் அன்னவன் அலங்கல் மேல் - நந்திக்-:2 22/3
அரசர் கோமான் அடு போர் நந்தி
 மா வெள்ளாற்று மேவலர் கடந்த - நந்திக்-:2 23/2,3
அன்ன மடம் மயிலை ஆளி மத யானை நந்தி வறியோர் - நந்திக்-:2 24/1
எயில் கொண்டான் மல்லை அம் கோன் நந்தி வேந்தன் இகல்கொண்டார் இரும் கடம்பூர் விசும்புக்கு ஏற்றி - நந்திக்-:2 25/3
குமரி கொண்கன் கங்கை மணாளன் குரை கழல் விறல் நந்தி
 அமரில் தெள்ளாற்று அஞ்சிய நெஞ்சத்து அரசர்கள் திரள் போகும் - நந்திக்-:2 28/2,3
கூடலர்க்கு தெள்ளாற்றில் விண் அருளி செய்த கோ முற்ற படை நந்தி குவலய மார்த்தாண்டன் - நந்திக்-:2 29/3
பூசல் இலங்கு இலை வேல் பொன் கழல் நந்தி நின - நந்திக்-:2 30/3
கலம் கொள் அலங்கல் வேல் நந்தி கச்சிநாட்டோன் நவன் கழல் - நந்திக்-:2 32/1
வனத்து அகன்று அதிர்ந்ததோ நந்தி மல்லை ஆர்ப்பு அதே - நந்திக்-:2 34/4
பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே - நந்திக்-:2 35/4
நகர் அங்கைப்படுத்த பிரான் நந்தி நரபதி பணி கோன் நங்கள் கோவே - நந்திக்-:2 38/4
பாறு ஆர் களிற்று உயர் பல்லவர் கோன் நந்தி மல்லை அன்றி - நந்திக்-:2 40/2
வெம் கோல் நிமிர்த்து அவரையும் சிவந்த விறல் நந்தி மேல் மொழிவையே - நந்திக்-:2 42/4
ஒரு கோமகன் நந்தி உறந்தையர் கோன் உயர் நீள் வலயத்து உயர் வாளை வளை - நந்திக்-:2 44/1
பதியின் வளர்ந்த நறும் தொண்டையர் கோன் நந்தி பல்லவர்க்கு நேராத பாவையர்-தம் பாவை - நந்திக்-:2 45/3
மாட்டாதே இத்தனை நாள் மால் நந்தி வான் வரை தோள் - நந்திக்-:2 46/1
வெய்ய வெப்பு அவியாத குஞ்சர நந்தி வீரவன் இவன் ஐ போய் - நந்திக்-:2 47/3
வளவு கண்டான் நந்தி மானோதயன் வையம்-தன்னில் மகிழ் - நந்திக்-:2 48/2
சில அளவும் சிந்தியா தெவ்வர் தேய தெள்ளாற்றில் செரு வென்ற செங்கோல் நந்தி
 புல அரசை புறங்கண்ட புகழ் சேர் கோவே பூவலயம்-தனில் கரியாய் நின்ற மன்னா - நந்திக்-:2 49/2,3
கோவே மாலை நீள் முடி ஆர் கொற்ற நந்தி கச்சியுளார் - நந்திக்-:2 50/3
சின கரியும் பாய்மாவும் தெள்ளாற்றில் சிந்துவித்த செங்கோல் நந்தி
 மனக்கு இனியான் அவன் இட்ட வழக்கு அன்றோ வழக்கு இந்த வையத்தார்க்கே - நந்திக்-:2 53/3,4
பலர்க்கு எல்லாம் கோன் நந்தி பன் மாட கச்சி பனி கண்ணார் பரு முத்தம் பார்த்து ஆடும் காலம் - நந்திக்-:2 56/3
ஞாலம் ஒரு கோலின் நடாவு புகழ் நந்தி
 நீல மயில் கோதை இவள் நின் அருள் பெறாளேல் - நந்திக்-:2 57/2,3
புரவலன் நந்தி எங்கள் பொன்னி நல் நாட்டு மன்னன் - நந்திக்-:2 58/1
நல்கும் நந்தி இ நானிலம் காவலன் மாரவேள் நளிர் முத்தம் - நந்திக்-:2 59/1
மேவலர் கடந்த அண்ணால் நந்தி நின் - நந்திக்-:2 61/4
மயக்குவித்தான் நந்தி மானோதயன் என்று வட்டிப்பனே - நந்திக்-:2 63/4
அட்டு அன்றே பொன்றும் வகை முனிந்த நந்தி அவனி நாராயணன் பார் ஆளும் கோமான் - நந்திக்-:2 64/3
வடக்கு உடையான் நந்தி மானோதயன் இந்த வையம் எல்லாம் - நந்திக்-:2 65/2
நிறைவிடு-மின் நந்தி கழல் புகு-மின் உங்கள் நெடு முடிகள் வந்து நிகழ - நந்திக்-:2 68/3
நரபதி எனும் நந்தி நல் மயிலாபுரியில் - நந்திக்-:2 69/3
தண் செங்கோல் நந்தி தனி குடை கீழ் வாழாரின் - நந்திக்-:2 72/3
செம்பொன் செய் மணி மாட தெள்ளாற்றில் நந்தி பதம் சேரார் ஆனை - நந்திக்-:2 78/3
கோவை ஏய் நந்தி காக்கும் குளிர் பொழில் கச்சி_அன்னாள் - நந்திக்-:2 79/2
தூண்டினான் நந்தி இந்த தொண்டைநாடு உய கோவே - நந்திக்-:2 80/4
கொம்பு உயர்வாம் மை நாகம் எதிர்வந்த நந்தி குல வீரர் ஆகம் அழிய - நந்திக்-:2 82/1
தெருளா மேல் நல்கு நந்தி தெள்ளாற்றில் பொருத போர்-தன்னில் அந்நாள் - நந்திக்-:2 86/2
களவு கண்டாய் நந்தி மல்லை அம் கானல் கடல் கம்புளே - நந்திக்-:2 89/4
மன்னர் கோன் நந்தி வரதுங்கன் பொன் முடியின் - நந்திக்-:2 90/2
வேய் காற்றினால் விளங்கும் வீர நந்தி மா கிரியில் - நந்திக்-:2 91/3
அந்த குமுதமே அல்லவோ நந்தி
 தடம் கை பூபாலன் மேல் தண் கோவை பாடி - நந்திக்-:2 92/2,3
படி விளக்கும் நந்தி எம் கோன் பெரும் படைவீட்டுக்கு எல்லாம் - நந்திக்-:2 93/3
வரு நந்தி யானத்து மானாரை விட்டு - நந்திக்-:2 94/3
பொரு நந்தி போந்த பொழுது - நந்திக்-:2 94/4
தேரும் உடைத்து என்பர் சீறாத நாள் நந்தி சீறிய பின்பு - நந்திக்-:2 95/2
திருத்து ஏர் புகழ் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் - நந்திக்-:2 96/1
சிவனை முழுதும் மறவாத சிந்தையான் செய முன் உறவு தவிராத நந்தி ஊர் - நந்திக்-:2 97/1
மலை கடாம்பட்டு அனைய மால் யானை நந்தி
 முலைகள் தாம் பட்டு அசையா முன் - நந்திக்-:2 98/3,4
செம் மால் ஐ நந்தி சிறுகுடிநாட்டு அன்னமே - நந்திக்-:2 99/3
செம் கை முகில் அனைய கொடை செம்பொன் பெய் ஏக தியாகி எனும் நந்தி அருள் சேராத காலம் - நந்திக்-:2 100/3
செந்நெல் வயல் குருகினம் சூழ் கச்சி வள நாடன் தியாகி எனும் நந்தி தடம் தோள் சேரா காலம் - நந்திக்-:2 101/3
ஈட்டு புகழ் நந்தி பாண நீ எங்கையர்-தம் - நந்திக்-:2 102/1
நாட்டை மிதிக்கும் கடா களிற்றான் நந்தி நாட்டினில் பொன் - நந்திக்-:2 103/2
ஆய்கின்ற கோன் நந்தி ஆகம் தழுவாமல் - நந்திக்-:2 104/3
நந்தி சீராமனுடை நல் நகரில் நல்_நுதலை - நந்திக்-:2 106/3
தண் உலா மாலை தமிழ் நந்தி நல் நாட்டில் - நந்திக்-:2 107/2
மணக்கும் பெரும் புகழான் மானபரன் நந்தி
 இணக்கம் பிறந்த நாள் இன்று - நந்திக்-:2 108/3,4
தேர் ஊரும் மால் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் - நந்திக்-:2 110/3
இருவரையும் இ நிலம் விட்டு அழிக்கின்ற காலம் இராச மன்னன் நந்தி தோள் சேராத காலம் - நந்திக்-:2 114/4
கலியை தீர்க்கும் தமிழாகரன் நந்தி
 என் கலியை தீர்ப்பானிலன் - நந்திக்-:2 115/3,4

 TOP
 
  நந்தி-தன் (6)
பாவு அடி கீழ் பல் யானை பல்லவர் கோன் நந்தி-தன்
 சேவடி கீழ் காணலாம் சென்று - நந்திக்-:2 15/3,4
நால் கடற்கு ஒரு நாயகன் நந்தி-தன்
 கோல் கடை புருவம் துடிக்கும் துணை - நந்திக்-:2 26/2,3
போன்ற மன்னவன் நந்தி-தன் பூதரத்து - நந்திக்-:2 36/3
ஒழியா வண் கை தண் அருள் நந்தி-தன் ஊர்மட்டோ - நந்திக்-:2 43/3
வாழ்கின்றதொர் புகழ் நந்தி-தன் வடவேங்கடமலை வாய் - நந்திக்-:2 67/3
பண்ணும் புகழ் எட்டு திசை ஏகம்பலவாணா பாப திறலோ நந்தி-தன் மறவோர்களிடத்தே - நந்திக்-:2 113/3

 TOP
 
  நந்திக்கு (3)
பரு புரசை மத யானை பல்லவர் கோன் நந்திக்கு
 திரு பெருக அருளுக நின் செழு மலர் சேவடி தொழவே - நந்திக்-:1 2/3,4
மீண்டான் நந்திக்கு என் மகள் தோற்கும் வெண் சங்கே - நந்திக்-:2 71/4
தேவு இயல் நந்திக்கு அங்கு ஆர் ஓடி செய்குவர் விண்ணப்பமே - நந்திக்-:2 77/4

 TOP
 
  நந்திகண்டன் (1)
காது நெடு வேல் படை நந்திகண்டன் கச்சி வள நாட்டு - நந்திக்-:2 10/3

 TOP
 
  நந்திபரன்-தனை (1)
சதிர் ஆக நந்திபரன்-தனை கூடிய தையலரை - நந்திக்-:2 105/1

 TOP
 
  நந்தியே (2)
நானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவேம் நந்தியே நம் தயாபரனே - நந்திக்-:2 109/4
யானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவோம் நந்தியே எந்தை பிரானே - நந்திக்-:2 109/8

 TOP
 
  நம் (9)
பொழுது கண்டு ஆய் அதிர்கின்றது போக நம் பொய்யற்கு என்றும் - நந்திக்-:2 3/1
விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே - நந்திக்-:2 45/4
நைய நாம் இவன் நகரி கை தொழுதிலம் நம் உயிர் அளவு அன்றே - நந்திக்-:2 47/4
கொம்பு அன்றோ நம் குடிலில் குறும் காலும் நெடு வளையும் குனிந்து பாரே - நந்திக்-:2 78/4
நம் ஆவி நம் கொழுநர்பாலதா நம் கொழுநர்-தம் - நந்திக்-:2 99/1
நம் ஆவி நம் கொழுநர்பாலதா நம் கொழுநர்-தம் - நந்திக்-:2 99/1
நம் ஆவி நம் கொழுநர்பாலதா நம் கொழுநர்-தம் - நந்திக்-:2 99/1
நானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவேம் நந்தியே நம் தயாபரனே - நந்திக்-:2 109/4
ஒருவர் நமக்கு உண்மை சொலி உரையாத காலம் ஊர் உறங்க நம் இரு கண் உறங்காத காலம் - நந்திக்-:2 114/3

 TOP
 
  நம்பாலது (1)
ஆவி நம்பாலது ஆகும் தகைமையினால் - நந்திக்-:2 99/2

 TOP
 
  நம்மை (2)
அலர்க்கு எல்லாம் ஐங்கணைவேள் அலர் தூற்றும் காலம் அகன்றுபோனவர் நம்மை அயர்த்துவிட்ட காலம் - நந்திக்-:2 56/4
செறிந்து உளவே முலை சிலையே புருவம் ஆகி அவர் நம்மை சிந்தை நோய் திருத்தினாரே - நந்திக்-:2 60/4

 TOP
 
  நமக்கு (1)
ஒருவர் நமக்கு உண்மை சொலி உரையாத காலம் ஊர் உறங்க நம் இரு கண் உறங்காத காலம் - நந்திக்-:2 114/3

 TOP
 
  நய (1)
நறு மலர் அணி அணி முடியன நய பர நின திரு புயமதே - நந்திக்-:2 7/4

 TOP
 
  நயபரனும் (1)
நாகு இடறு கானல் வள மயிலை ஆளி நயபரனும் எங்கள் அளவேயே - நந்திக்-:2 51/3

 TOP
 
  நயம் (1)
நயம் கொள தகு புகழ் நந்தி கச்சி சூழ் - நந்திக்-:2 8/2

 TOP
 
  நயனத்தொடு (1)
துஞ்சா நயனத்தொடு சோரும் இவட்கு அருளாது ஒழிகின்றது தொண்டை-கொலோ - நந்திக்-:2 11/2

 TOP
 
  நரபதி (2)
நகர் அங்கைப்படுத்த பிரான் நந்தி நரபதி பணி கோன் நங்கள் கோவே - நந்திக்-:2 38/4
நரபதி எனும் நந்தி நல் மயிலாபுரியில் - நந்திக்-:2 69/3

 TOP
 
  நரி (1)
பேய் என்றாள் அன்னை பிறர் நரி என்றார் தோழி - நந்திக்-:2 102/3

 TOP
 
  நல் (11)
வில் கொள் நல் நுதல் மடந்தைமார் மிக முயங்கு தோள் அவனி நாரணன் - நந்திக்-:2 22/2
நல் கொள் வார் மதில் கச்சி நந்தி நலம் கொள் அன்னவன் அலங்கல் மேல் - நந்திக்-:2 22/3
வீர தீரன் நல் விறல் அவிர் கஞ்சுகன் வெறியலூர் செரு வென்றோன் - நந்திக்-:2 27/1
காலவினைவாணர் பயில் காவிரி நல் நாடா - நந்திக்-:2 57/1
புரவலன் நந்தி எங்கள் பொன்னி நல் நாட்டு மன்னன் - நந்திக்-:2 58/1
நரபதி எனும் நந்தி நல் மயிலாபுரியில் - நந்திக்-:2 69/3
விட்ட கூந்தலும் விழியும் நல் முறுவலும் நுதல் மிசை இடு கோலம் - நந்திக்-:2 75/3
மருளாமே நல் கடம்பூர் வான் ஏற வளைந்து வென்ற மன்னர் ஏறே - நந்திக்-:2 86/4
நந்தி சீராமனுடை நல் நகரில் நல்_நுதலை - நந்திக்-:2 106/3
நந்தி சீராமனுடை நல் நகரில் நல்_நுதலை - நந்திக்-:2 106/3
தண் உலா மாலை தமிழ் நந்தி நல் நாட்டில் - நந்திக்-:2 107/2

 TOP
 
  நல்_நுதலை (1)
நந்தி சீராமனுடை நல் நகரில் நல்_நுதலை
 சந்திச்சீர் ஆமாகில் தான் - நந்திக்-:2 106/3,4

 TOP
 
  நல்கு (2)
சொன்ன பொருள் நல்கு வள்ளல் தொகு நீர தொண்டை வள நாட்டு - நந்திக்-:2 24/2
தெருளா மேல் நல்கு நந்தி தெள்ளாற்றில் பொருத போர்-தன்னில் அந்நாள் - நந்திக்-:2 86/2

 TOP
 
  நல்கும் (1)
நல்கும் நந்தி இ நானிலம் காவலன் மாரவேள் நளிர் முத்தம் - நந்திக்-:2 59/1

 TOP
 
  நல்குவேனே (1)
இரவு அலர் மலர்கள் எங்கும் இல்லையோ நல்குவேனே - நந்திக்-:2 58/4

 TOP
 
  நல்லீர் (1)
ஓடு அரி கண் மட நல்லீர் ஆடாமோ ஊசல் உத்தரிய பட்டு ஆட ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/1

 TOP
 
  நல்லோர்க்கும் (1)
புலம் கொள் ஒளிய நல்லோர்க்கும் புகல்கின்றோர்க்கும் பொன் ஆரம் - நந்திக்-:2 32/2

 TOP
 
  நலம் (2)
நல் கொள் வார் மதில் கச்சி நந்தி நலம் கொள் அன்னவன் அலங்கல் மேல் - நந்திக்-:2 22/3
நலம் கொள் முறுவல் முகம் சாய்த்து நாணாநின்று மெல்லவே - நந்திக்-:2 32/3

 TOP
 
  நலிகின்றது (1)
நன்றும் நெடிதாய் அவிர்கின்றது இரா நலிகின்றது மாருதசாலம் எனக்கு - நந்திக்-:2 20/1

 TOP
 
  நவன் (1)
கலம் கொள் அலங்கல் வேல் நந்தி கச்சிநாட்டோன் நவன் கழல் - நந்திக்-:2 32/1

 TOP
 
  நள்ளார் (1)
தினையும் விளைந்தது வாழி தன் மீறு தெள்ளாற்று நள்ளார்
 முனையும் அன்று ஏக முனிந்த பிரான் முனையில் பெரும் தேன் - நந்திக்-:2 33/2,3

 TOP
 
  நளிர் (1)
நல்கும் நந்தி இ நானிலம் காவலன் மாரவேள் நளிர் முத்தம் - நந்திக்-:2 59/1

 TOP
 
  நறு (1)
நறு மலர் அணி அணி முடியன நய பர நின திரு புயமதே - நந்திக்-:2 7/4

 TOP
 
  நறும் (4)
குருகு உதிர் முன்பனிக்கு ஒதுங்கி கூசும் கங்குல் குளிர் திவலை தோய்ந்து எழுந்த நறும் தண் வாடை - நந்திக்-:2 4/1
திரிந்த பாணன் நறும் தார் பெற்று - நந்திக்-:2 23/7
பதியின் வளர்ந்த நறும் தொண்டையர் கோன் நந்தி பல்லவர்க்கு நேராத பாவையர்-தம் பாவை - நந்திக்-:2 45/3
ஞாலத்தோடு ஒத்ததே நான் பெற்ற நறும் கொம்பே - நந்திக்-:2 81/4

 TOP
 
  நறை (1)
நறை கெழு தொண்டையோன் தொண்டை கண்ட பின் - நந்திக்-:2 66/3

 TOP
 
  நன் (1)
நாணாது இ திரு மடவார் முன்பு நின் நன் பொன் கழல் இணை தொழுதாரில் - நந்திக்-:2 41/1

 TOP
 
  நன்று (1)
நகையும் வாண்மையும் பாடி நன்று ஆடும் மதங்கிக்கு - நந்திக்-:2 70/2

 TOP
 
  நன்றும் (1)
நன்றும் நெடிதாய் அவிர்கின்றது இரா நலிகின்றது மாருதசாலம் எனக்கு - நந்திக்-:2 20/1

 TOP
 
  நன்றே (1)
பர வாதை நந்தி செங்கோல் இதுவாகில் அது பார்க்கும் பரிசு நன்றே - நந்திக்-:2 19/4

 TOP
 
  நனை (1)
நனை வார் துகிலும் இவை நாளும் இரா - நந்திக்-:2 13/2

 TOP