<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

நா - முதல் சொற்கள்
நாகம் 1
நாகு 1
நாங்கள் 2
நாட்டத்து 1
நாட்டம் 1
நாட்டில் 1
நாட்டினில் 1
நாட்டு 3
நாட்டை 1
நாடன் 2
நாடா 2
நாடியே 1
நாடு 2
நாடும் 1
நாண் 3
நாணாது 1
நாணாநின்று 1
நாணுவதே 1
நாம் 3
நாம 1
நாய் 1
நாயகன் 1
நாரணன் 5
நாராயணன் 2
நாரை 1
நால் 1
நாவலரோ 1
நாள் 4
நாளும் 2
நாறாது 1
நாறும் 2
நான் 3
நானிலம் 1
நானும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  நாகம் (1)
கொம்பு உயர்வாம் மை நாகம் எதிர்வந்த நந்தி குல வீரர் ஆகம் அழிய - நந்திக்-:2 82/1

 TOP
 
  நாகு (1)
நாகு இடறு கானல் வள மயிலை ஆளி நயபரனும் எங்கள் அளவேயே - நந்திக்-:2 51/3

 TOP
 
  நாங்கள் (2)
விடிவிளக்கும் இதுவே நாங்கள் பூண்பதும் வெண் முத்தமே - நந்திக்-:2 93/4
தொடர்ந்து பலர் இரந்த தொண்டை அம் தார் நாங்கள்
 நடந்த வழிகள்-தொறும் நாறும் படர்ந்த - நந்திக்-:2 98/1,2

 TOP
 
  நாட்டத்து (1)
அரி பயில் நெடு நாட்டத்து அஞ்சனம் முழுது ஊட்டி - நந்திக்-:2 69/1

 TOP
 
  நாட்டம் (1)
குன்றம் செய் தோள் நந்தி நாட்டம் குறி குருக்கோட்டையின் மேல் - நந்திக்-:2 16/3

 TOP
 
  நாட்டில் (1)
தண் உலா மாலை தமிழ் நந்தி நல் நாட்டில்
 பெண் இலா ஊரில் பிறந்தாரை போல வரும் - நந்திக்-:2 107/2,3

 TOP
 
  நாட்டினில் (1)
நாட்டை மிதிக்கும் கடா களிற்றான் நந்தி நாட்டினில் பொன் - நந்திக்-:2 103/2

 TOP
 
  நாட்டு (3)
காது நெடு வேல் படை நந்திகண்டன் கச்சி வள நாட்டு
 மாதர் இவரோடு உறுகின்றாய் வாழி மற்று என் மட நெஞ்சே - நந்திக்-:2 10/3,4
சொன்ன பொருள் நல்கு வள்ளல் தொகு நீர தொண்டை வள நாட்டு
 அன்ன நடையாளை அல்குல் பெரியாளை அம் கை அகல் வான் - நந்திக்-:2 24/2,3
புரவலன் நந்தி எங்கள் பொன்னி நல் நாட்டு மன்னன் - நந்திக்-:2 58/1

 TOP
 
  நாட்டை (1)
நாட்டை மிதிக்கும் கடா களிற்றான் நந்தி நாட்டினில் பொன் - நந்திக்-:2 103/2

 TOP
 
  நாடன் (2)
கவரி செந்நெல் காடு அணி சோலை காவிரி வள நாடன்
 குமரி கொண்கன் கங்கை மணாளன் குரை கழல் விறல் நந்தி - நந்திக்-:2 28/1,2
செந்நெல் வயல் குருகினம் சூழ் கச்சி வள நாடன் தியாகி எனும் நந்தி தடம் தோள் சேரா காலம் - நந்திக்-:2 101/3

 TOP
 
  நாடா (2)
கதிர் தொகு வரு புனல் கரை பொருது இழிதரு காவிரி வள நாடா
 நிதி தரு கவிகையும் நிலமகள் உரிமையும் இவையிவை உடை நந்தி - நந்திக்-:2 17/2,3
காலவினைவாணர் பயில் காவிரி நல் நாடா
 ஞாலம் ஒரு கோலின் நடாவு புகழ் நந்தி - நந்திக்-:2 57/1,2

 TOP
 
  நாடியே (1)
கூடு வருகுது என்று கூறுங்கள் நாடியே
 நந்தி சீராமனுடை நல் நகரில் நல்_நுதலை - நந்திக்-:2 106/2,3

 TOP
 
  நாடு (2)
செஞ்சாலி வயல் படர் காவிரி சூழ் திரு நாடு உடை நந்தி சின கலியின் - நந்திக்-:2 11/3
விடுதிர்-கொல்லோ வள நாடு உடை வீர அரசற்கு முன் நின்று - நந்திக்-:2 12/1

 TOP
 
  நாடும் (1)
விண்ட வேந்தர் தம் நாடும் வீர திருவும் எம் கோனை - நந்திக்-:2 5/3

 TOP
 
  நாண் (3)
பட்ட வேந்தர்-தம் பூணொடும் பாவைமார் நாண் நெடும் தெள்ளாற்றில் - நந்திக்-:2 75/1
வட்ட வெம் சிலை நாண் இட கழித்தவன் மல்லையின் மயில்_அன்னாள் - நந்திக்-:2 75/2
அம்பு ஒன்று வில் ஒடிதல் நாண் அறுதல் நான் கிழவன் அசைந்தேன் என்றோ - நந்திக்-:2 78/1

 TOP
 
  நாணாது (1)
நாணாது இ திரு மடவார் முன்பு நின் நன் பொன் கழல் இணை தொழுதாரில் - நந்திக்-:2 41/1

 TOP
 
  நாணாநின்று (1)
நலம் கொள் முறுவல் முகம் சாய்த்து நாணாநின்று மெல்லவே - நந்திக்-:2 32/3

 TOP
 
  நாணுவதே (1)
நாறாது இவள் திரு மேனியும் நாம் என்-கொல் நாணுவதே - நந்திக்-:2 40/4

 TOP
 
  நாம் (3)
நாறாது இவள் திரு மேனியும் நாம் என்-கொல் நாணுவதே - நந்திக்-:2 40/4
நைய நாம் இவன் நகரி கை தொழுதிலம் நம் உயிர் அளவு அன்றே - நந்திக்-:2 47/4
அங்கு உயிரும் இங்கு உடலும் ஆன மழை காலம் அவர் ஒருவர் நாம் ஒருவர் ஆன கொடும் காலம் - நந்திக்-:2 100/4

 TOP
 
  நாம (1)
நங்கள் கோ தொண்டை வேந்தன் நாம வேல் மன்னர்க்கு எல்லாம் - நந்திக்-:2 39/1

 TOP
 
  நாய் (1)
நாய் என்றாள் நீ என்றேன் நான் - நந்திக்-:2 102/4

 TOP
 
  நாயகன் (1)
நால் கடற்கு ஒரு நாயகன் நந்தி-தன் - நந்திக்-:2 26/2

 TOP
 
  நாரணன் (5)
அதிர் குரல மணி நெடும் தேர் அவனி நாரணன் களிற்றின் - நந்திக்-:2 14/1
ஆள் குலாம் கடல் படை அவனி நாரணன்
 தோள் குலாம் மது மலர் தொண்டை வாய்ச்சியர் - நந்திக்-:2 18/1,2
வில் கொள் நல் நுதல் மடந்தைமார் மிக முயங்கு தோள் அவனி நாரணன்
 நல் கொள் வார் மதில் கச்சி நந்தி நலம் கொள் அன்னவன் அலங்கல் மேல் - நந்திக்-:2 22/2,3
பிறை தவழ் செம் சடை பிறங்கல் நாரணன்
 அறை கழல் முடித்தவன் அவனி நாரணன் - நந்திக்-:2 66/1,2
அறை கழல் முடித்தவன் அவனி நாரணன்
 நறை கெழு தொண்டையோன் தொண்டை கண்ட பின் - நந்திக்-:2 66/2,3

 TOP
 
  நாராயணன் (2)
அலை கதிர் வேல் படை நந்தி அவனி நாராயணன் இவ் - நந்திக்-:2 1/11
அட்டு அன்றே பொன்றும் வகை முனிந்த நந்தி அவனி நாராயணன் பார் ஆளும் கோமான் - நந்திக்-:2 64/3

 TOP
 
  நாரை (1)
கடல் கூதிர் மொய்த்த கழி பெண்ணை நாரை
 மடல் கூறு-தோறும் மலி மல்லை கங்குல் - நந்திக்-:2 73/1,2

 TOP
 
  நால் (1)
நால் கடற்கு ஒரு நாயகன் நந்தி-தன் - நந்திக்-:2 26/2

 TOP
 
  நாவலரோ (1)
பாடிய நாவலரோ வேந்தரோ பல் புரவி - நந்திக்-:2 31/1

 TOP
 
  நாள் (4)
மாட்டாதே இத்தனை நாள் மால் நந்தி வான் வரை தோள் - நந்திக்-:2 46/1
ஈகின்றது புனமும் தினை யாமும் பதி புகும் நாள்
 ஆகின்றது பருவம் இனி ஆகும் வகை அறியேன் - நந்திக்-:2 67/1,2
தேரும் உடைத்து என்பர் சீறாத நாள் நந்தி சீறிய பின்பு - நந்திக்-:2 95/2
இணக்கம் பிறந்த நாள் இன்று - நந்திக்-:2 108/4

 TOP
 
  நாளும் (2)
நனை வார் துகிலும் இவை நாளும் இரா - நந்திக்-:2 13/2
அவனி மழை பெய் குளிர்காலம் வந்ததே அவரும் அவதி சொன நாளும் வந்ததே - நந்திக்-:2 97/3

 TOP
 
  நாறாது (1)
நாறாது இவள் திரு மேனியும் நாம் என்-கொல் நாணுவதே - நந்திக்-:2 40/4

 TOP
 
  நாறும் (2)
மேல் வருடும் தொண்டை விரை நாறும் இன்னமும் என் - நந்திக்-:2 90/3
நடந்த வழிகள்-தொறும் நாறும் படர்ந்த - நந்திக்-:2 98/2

 TOP
 
  நான் (3)
அம்பு ஒன்று வில் ஒடிதல் நாண் அறுதல் நான் கிழவன் அசைந்தேன் என்றோ - நந்திக்-:2 78/1
ஞாலத்தோடு ஒத்ததே நான் பெற்ற நறும் கொம்பே - நந்திக்-:2 81/4
நாய் என்றாள் நீ என்றேன் நான் - நந்திக்-:2 102/4

 TOP
 
  நானிலம் (1)
நல்கும் நந்தி இ நானிலம் காவலன் மாரவேள் நளிர் முத்தம் - நந்திக்-:2 59/1

 TOP
 
  நானும் (1)
நானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவேம் நந்தியே நம் தயாபரனே - நந்திக்-:2 109/4

 TOP