<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

நே - முதல் சொற்கள்
நேர்ந்து 1
நேர்வ 1
நேராத 1
நேராதார் 1
நேரே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  நேர்ந்து (1)
நெறிந்து உளதே கரும் குழல் அம் குவளை கண்கள் நெடிய வேய் தொடிய தோள் நேர்ந்து வெம்மை - நந்திக்-:2 60/3

 TOP
 
  நேர்வ (1)
மின்னை மெலிவாளை நூலின் இடையாளை நேர்வ மயிலே - நந்திக்-:2 24/4

 TOP
 
  நேராத (1)
பதியின் வளர்ந்த நறும் தொண்டையர் கோன் நந்தி பல்லவர்க்கு நேராத பாவையர்-தம் பாவை - நந்திக்-:2 45/3

 TOP
 
  நேராதார் (1)
பேராசை வைக்கும் பிராயமோ நேராதார்
 ஆள் வலியால் கொண்ட அகன் ஞாலம் அத்தனையும் - நந்திக்-:2 62/2,3

 TOP
 
  நேரே (1)
யாரை சுடுமோ அறிகிலேன் நேரே
 பொருப்பு வட்டமான முலை பூவையரே இந்த - நந்திக்-:2 111/2,3

 TOP