<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

நூ - முதல் சொற்கள்
நூல் 2
நூலின் 1
நூற்றேன் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    நூல் (2)
தொழுதுகொண்டேன் என்று சொல்லு கண்டாய் தொல்லை நூல் வரம்பு - நந்திக்-:2 3/2
நூல் கடல் புலவன் நுரை வெண் திரை - நந்திக்-:2 26/1

 TOP
 
    நூலின் (1)
மின்னை மெலிவாளை நூலின் இடையாளை நேர்வ மயிலே - நந்திக்-:2 24/4

 TOP
 
    நூற்றேன் (1)
அயில் கொண்டான் காவிரிநாட்டு அன்ன பேடை அதிசயிக்கும் நடையாரை அகலன் நூற்றேன் - நந்திக்-:2 25/4

 TOP