<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

ஐ - முதல் சொற்கள்
ஐ 2
ஐங்கணைவேள் 1
ஐங்கரனை 1
ஐய 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    ஐ (2)
வெய்ய வெப்பு அவியாத குஞ்சர நந்தி வீரவன் இவன் ஐ போய் - நந்திக்-:2 47/3
செம் மால் ஐ நந்தி சிறுகுடிநாட்டு அன்னமே - நந்திக்-:2 99/3

 TOP
 
    ஐங்கணைவேள் (1)
அலர்க்கு எல்லாம் ஐங்கணைவேள் அலர் தூற்றும் காலம் அகன்றுபோனவர் நம்மை அயர்த்துவிட்ட காலம் - நந்திக்-:2 56/4

 TOP
 
    ஐங்கரனை (1)
ஐங்கரனை சங்கரனை ஆறுமுகத்தோன் உமையை - நந்திக்-:1 4/3

 TOP
 
    ஐய (1)
ஐய சாலவும் அவிர் இழை அல்குல் அம் மது மலர் குழல் என்றால் - நந்திக்-:2 47/2

 TOP