<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

ச - முதல் சொற்கள்
சங்கரனை 1
சங்கு 5
சங்கும் 1
சங்கே 1
சடை 1
சண்பகத்தார் 1
சதிர் 1
சந்தனம் 1
சந்திச்சீர் 1
சந்திர 1
சம்பிரதம் 1
சரங்கள் 1
சரம் 1
சரிய 1
சலிக்கும் 1
சற்றே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  சங்கரனை (1)
ஐங்கரனை சங்கரனை ஆறுமுகத்தோன் உமையை - நந்திக்-:1 4/3

 TOP
 
  சங்கு (5)
போகிடுக சங்கு புறகிடுக சேரி பொரு புணரி சங்கு வளை மென் - நந்திக்-:2 51/2
போகிடுக சங்கு புறகிடுக சேரி பொரு புணரி சங்கு வளை மென் - நந்திக்-:2 51/2
இறை கெழு சங்கு உயிர் இவளுக்கு ஈந்ததே - நந்திக்-:2 66/4
வெண் சங்கு உறங்கும் வியன் மாதர் முற்றத்து விடியவே வான் - நந்திக்-:2 72/1
வண் சங்கு ஒலிப்ப மடவார்கள் விளையாடு மல்லை வேந்தன் - நந்திக்-:2 72/2

 TOP
 
  சங்கும் (1)
போகாத சங்கும் அருளார் என்ற போது வண்டோ - நந்திக்-:2 76/2

 TOP
 
  சங்கே (1)
மீண்டான் நந்திக்கு என் மகள் தோற்கும் வெண் சங்கே - நந்திக்-:2 71/4

 TOP
 
  சடை (1)
பிறை தவழ் செம் சடை பிறங்கல் நாரணன் - நந்திக்-:2 66/1

 TOP
 
  சண்பகத்தார் (1)
உள் திரையின் செங்கழுநீர் இலஞ்சி மாடே ஒண் பொழிலில் சண்பகத்தார் தடவி ஒடி - நந்திக்-:2 74/1

 TOP
 
  சதிர் (1)
சதிர் ஆக நந்திபரன்-தனை கூடிய தையலரை - நந்திக்-:2 105/1

 TOP
 
  சந்தனம் (1)
சந்தனம் என்று ஆரோ தடவினார் பைந்தமிழை - நந்திக்-:2 104/2

 TOP
 
  சந்திச்சீர் (1)
சந்திச்சீர் ஆமாகில் தான் - நந்திக்-:2 106/4

 TOP
 
  சந்திர (1)
தங்கள் கோன் அங்கநாடன் சந்திர குல பிரகாசன் - நந்திக்-:2 39/2

 TOP
 
  சம்பிரதம் (1)
இட்டு அன்றே பழம் பழுப்பித்து உண்ண காண்-மின் இவை அல்ல சம்பிரதம் இகலில் தெள்ளாற்று - நந்திக்-:2 64/2

 TOP
 
  சரங்கள் (1)
அம் சரங்கள் ஆர்த்தான் அருள் - நந்திக்-:2 85/4

 TOP
 
  சரம் (1)
சரம் பற்றிய சாபம் விடும் தனையே - நந்திக்-:2 112/4

 TOP
 
  சரிய (1)
ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/2

 TOP
 
  சலிக்கும் (1)
ஏம வரை சலிக்கும் ஏழ் ஆழியும் கலங்கும் - நந்திக்-:2 94/1

 TOP
 
  சற்றே (1)
தம் இன் முத்தம் கொள நோக்கி சற்றே நகைக்கும் வேழமுகன் - நந்திக்-:1 1/3

 TOP