<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

சோ - முதல் சொற்கள்
சோணாடன் 1
சோணாடா 1
சோதி 1
சோமன் 1
சோர் 2
சோராமே 1
சோரில் 1
சோரும் 1
சோலை 1
சோழர் 1
சோழரும் 1
சோனை 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  சோணாடன் (1)
தொண்டை வேந்தன் சோணாடன் தொல் நீர் அலங்கல் முந்நீரும் - நந்திக்-:2 5/1

 TOP
 
  சோணாடா (1)
தண்டலையில் பூம் கமுகம் பாளை தாவி தமிழ் தென்றல் புகுந்து உலவும் தண் சோணாடா
 விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் - நந்திக்-:2 74/2,3

 TOP
 
  சோதி (1)
சோதி வெளுக்கில் வெளு மருங்குல் துவளின் நீயும் துவள் கண்டாய் - நந்திக்-:2 10/2

 TOP
 
  சோமன் (1)
காம வயிரி களங்கு அறுக்கும் சோமன்
 வரு நந்தி யானத்து மானாரை விட்டு - நந்திக்-:2 94/2,3

 TOP
 
  சோர் (2)
சோர் மதத்த வார் குருதி சோனை நீர் என துளிப்ப - நந்திக்-:2 1/21
கோதை சோரில் சோர் கொங்கை விம்மில் விம்மு குறுமுறுவல் - நந்திக்-:2 10/1

 TOP
 
  சோராமே (1)
தோளால் மெலியாமே ஆழ் கடலால் சோராமே
 வாளா பெறலாமே வாயற்றீர் கேளாதார் - நந்திக்-:2 85/1,2

 TOP
 
  சோரில் (1)
கோதை சோரில் சோர் கொங்கை விம்மில் விம்மு குறுமுறுவல் - நந்திக்-:2 10/1

 TOP
 
  சோரும் (1)
துஞ்சா நயனத்தொடு சோரும் இவட்கு அருளாது ஒழிகின்றது தொண்டை-கொலோ - நந்திக்-:2 11/2

 TOP
 
  சோலை (1)
கவரி செந்நெல் காடு அணி சோலை காவிரி வள நாடன் - நந்திக்-:2 28/1

 TOP
 
  சோழர் (1)
தம் கோல் வளைத்த திகழ் சேரர் சோழர் தமிழ் மன்னர் நின்ற நிலம் மேல் - நந்திக்-:2 42/3

 TOP
 
  சோழரும் (1)
சேர சோழரும் தென்னரும் வடபுலத்து அரசரும் திறை தந்த - நந்திக்-:2 27/3

 TOP
 
  சோனை (1)
சோர் மதத்த வார் குருதி சோனை நீர் என துளிப்ப - நந்திக்-:2 1/21

 TOP