<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

சு - முதல் சொற்கள்
சுடர் 2
சுடராய் 1
சுடுமோ 4
சுரம் 2
சுரிகை 1
சுருள் 2
சுவட்டின் 1
சுவடு 2
சுழியில் 1
சுளி 1
சுற்றி 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  சுடர் (2)
தோன்றல் வந்திடில் சொல்லு-மின் ஒண் சுடர்
 போன்ற மன்னவன் நந்தி-தன் பூதரத்து - நந்திக்-:2 36/2,3
துடக்கு உடையாரை அல்லால் சுடுமோ இ சுடர் பிறையே - நந்திக்-:2 65/4

 TOP
 
  சுடராய் (1)
ஒண் சுடராய் ஒளி என்னும் ஓர் உருவம் மூன்று உருவு - நந்திக்-:2 1/2

 TOP
 
  சுடுமோ (4)
துடக்கு உடையாரை அல்லால் சுடுமோ இ சுடர் பிறையே - நந்திக்-:2 65/4
ஊரை சுடுமோ உலகம்-தனை சுடுமோ - நந்திக்-:2 111/1
ஊரை சுடுமோ உலகம்-தனை சுடுமோ
 யாரை சுடுமோ அறிகிலேன் நேரே - நந்திக்-:2 111/1,2
யாரை சுடுமோ அறிகிலேன் நேரே - நந்திக்-:2 111/2

 TOP
 
  சுரம் (2)
குயில் கண்டால் குயிலுக்கே குழைதி ஆகின் கொடும் சுரம் போக்கு ஒழி நெஞ்சே கூடா மன்னர் - நந்திக்-:2 25/2
காட்டை மிதிக்கும் கயல்_கண்ணியோ சுரம் கால்வைப்பதே - நந்திக்-:2 103/4

 TOP
 
  சுரிகை (1)
சுரிகை வினை பகைஞர் உடல் துண்டம் ஆக துயில் உணர்ந்த வல் ஆண்மை தொண்டை வேந்தே - நந்திக்-:2 4/4

 TOP
 
  சுருள் (2)
தோட்டை மிதித்து அந்த தோட்டு ஊடு பாய்ந்து சுருள் அளக - நந்திக்-:2 103/3
நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன் - நந்திக்-:2 113/2

 TOP
 
  சுவட்டின் (1)
சூழி வன் மத யானையின் பிடர்படு சுவடு இவை சுவட்டின் கீழ் - நந்திக்-:2 37/1

 TOP
 
  சுவடு (2)
சூழி வன் மத யானையின் பிடர்படு சுவடு இவை சுவட்டின் கீழ் - நந்திக்-:2 37/1
பாட்டாதே மல்லையர் கோன் பரி யானை பரு சுவடு
 காட்டாதே கைதை பொழில் உலவும் காவிரி நீர் - நந்திக்-:2 46/2,3

 TOP
 
  சுழியில் (1)
குவளை மலரின் மது ஆரும் வண்டுகாள் குமிழி சுழியில் விளையாடு தும்பியே - நந்திக்-:2 97/2

 TOP
 
  சுளி (1)
வாணாளை சுளி களி யானை படை வய வேல் அடையலர் குல காலா - நந்திக்-:2 41/3

 TOP
 
  சுற்றி (1)
நெருநல் துணி அரை சுற்றி
 பரடு திறப்ப தன்னால் பல் கடை - நந்திக்-:2 23/5,6

 TOP