<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

எ - முதல் சொற்கள்
எங்கள் 6
எங்கும் 3
எங்கையர்-தம் 1
எங்கையர்க்கே 2
எங்ஙன் 1
எட்டு 1
எடுத்தான் 2
எண்ணம் 1
எண்ணும் 1
எதிர் 2
எதிர்ந்தார்-தம் 1
எதிர்வந்த 1
எதிர்வந்து 1
எதிரெதிரே 1
எந்தை 1
எப்புவிக்கும் 1
எம் 6
எய்த 1
எயில் 1
எரி 2
எரிதரு 1
எரியாய் 1
எரியும் 1
எரியே 1
எருத்தம் 1
எல் 1
எல்லாம் 12
எலாம் 4
எவ்வாறு 1
எவ்விடம் 2
எவ்வுயிர்க்கும் 1
எவ்வூர்-கொல் 1
எழ 1
எழில் 3
எழில்_நகை 1
எழு 1
எழுதவும் 1
எழுந்த 2
எழுந்து 1
எறி 1
எறிந்த 1
எறிய 1
என் 15
என்-கொல் 1
என்கின்றீர் 1
என்பது 1
என்பதும் 3
என்பர் 3
என்பரே 1
என்பவன் 1
என்ற 1
என்றார் 1
என்றால் 3
என்றாள் 2
என்று 9
என்றும் 3
என்றேன் 1
என்றோ 1
என்ன 2
என்னதே 1
என்னாதே 1
என்னாம் 1
என்னில் 1
என்னும் 3
என்னே 1
என்னை 5
என்னை-கொல் 1
என்னையும் 1
என 3
எனக்கு 2
எனதே 1
எனவே 1
எனும் 3

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  எங்கள் (6)
ஞான்ற வெள் அருவி இருவி எங்கள் பொன் - நந்திக்-:2 36/1
எங்கள் கோல் வளைகள் நில்லா விபரிதம் இருந்தவாறே - நந்திக்-:2 39/4
கோவே மாலை உள்ளும் எங்கள் கோவே கம்பர் ஆனாரே - நந்திக்-:2 50/4
நாகு இடறு கானல் வள மயிலை ஆளி நயபரனும் எங்கள் அளவேயே - நந்திக்-:2 51/3
புரவலன் நந்தி எங்கள் பொன்னி நல் நாட்டு மன்னன் - நந்திக்-:2 58/1
பிடி விளக்கும் எங்கள் ஊரார் விளக்கும் பெரும் புகழால் - நந்திக்-:2 93/2

 TOP
 
  எங்கும் (3)
இரவு அலர் மலர்கள் எங்கும் இல்லையோ நல்குவேனே - நந்திக்-:2 58/4
அறை விடு-மின் இந்த அவனி-தனில் எங்கும் அவனுடைய தொண்டை அரசே - நந்திக்-:2 68/2
நீண்டதாம் கங்குல் எங்கும் நிறைந்ததாம் வாடை பொங்கி - நந்திக்-:2 80/1

 TOP
 
  எங்கையர்-தம் (1)
ஈட்டு புகழ் நந்தி பாண நீ எங்கையர்-தம்
 வீட்டு இருந்து பாட விடிவளவும் காட்டில் அழும் - நந்திக்-:2 102/1,2

 TOP
 
  எங்கையர்க்கே (2)
எனக்கு உரிய வரை மார்பம் எங்கையர்க்கே ஆக்கினான் இகல் வேல் மன்னர் - நந்திக்-:2 53/2
அருளானது எங்கையர்க்கே அன்னாய் என்று இயம்பிடும் எம் கன்னி செம் சொல் - நந்திக்-:2 86/1

 TOP
 
  எங்ஙன் (1)
இன்று என் உயிர் அன்னவள் கொங்கையை விட்டு எங்ஙன் துயில்கின்றன ஏழையனே - நந்திக்-:2 20/4

 TOP
 
  எட்டு (1)
பண்ணும் புகழ் எட்டு திசை ஏகம்பலவாணா பாப திறலோ நந்தி-தன் மறவோர்களிடத்தே - நந்திக்-:2 113/3

 TOP
 
  எடுத்தான் (2)
காவி அனந்தம் எடுத்தான் மதன் கை கரும்பு எடுத்தான் - நந்திக்-:2 77/1
காவி அனந்தம் எடுத்தான் மதன் கை கரும்பு எடுத்தான்
 மேவி அனந்த வனம் புகுந்தான் இனி வேட்டம் செய்வான் - நந்திக்-:2 77/1,2

 TOP
 
  எண்ணம் (1)
தம்பியர் எண்ணம் எல்லாம் பழுதாக வென்ற தலை மான வீர துவசன் - நந்திக்-:2 82/2

 TOP
 
  எண்ணும் (1)
வேண்டார் எண்ணும் வேந்தர் பிராற்கே மெய் அன்பு - நந்திக்-:2 71/1

 TOP
 
  எதிர் (2)
உதிரம் மன்னும் நின் எதிர் மலைந்தோர்க்கே - நந்திக்-:2 61/15
எதிர் ஆக்கி என்னை இளந்தலை ஆக்கி என் அங்கம் எல்லாம் - நந்திக்-:2 105/2

 TOP
 
  எதிர்ந்தார்-தம் (1)
இருளான மத கரியும் பாய்மாவும் இரதமும் கொண்டு எதிர்ந்தார்-தம் முன் - நந்திக்-:2 86/3

 TOP
 
  எதிர்வந்த (1)
கொம்பு உயர்வாம் மை நாகம் எதிர்வந்த நந்தி குல வீரர் ஆகம் அழிய - நந்திக்-:2 82/1

 TOP
 
  எதிர்வந்து (1)
செம்பியர் தென்னர் சேரர் எதிர்வந்து மாய செரு வென்ற பாரி முடி மேல் - நந்திக்-:2 82/3

 TOP
 
  எதிரெதிரே (1)
எதிரெதிரே கெட நின்றது எவ்வூர்-கொல் அறியோமால் - நந்திக்-:2 14/4

 TOP
 
  எந்தை (1)
யானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவோம் நந்தியே எந்தை பிரானே - நந்திக்-:2 109/8

 TOP
 
  எப்புவிக்கும் (1)
என்னை யானே புகழ்ந்தேன் என்னாதே எப்புவிக்கும்
 மன்னர் கோன் நந்தி வரதுங்கன் பொன் முடியின் - நந்திக்-:2 90/1,2

 TOP
 
  எம் (6)
செம்மை முளரி மலர் தாள் எம் சென்னி மிசையில் புனைவாமே - நந்திக்-:1 1/4
ஒரு பெரும் கடவுள் நின் பரவுதும் எம் கோன் - நந்திக்-:2 1/38
விண்ட வேந்தர் தம் நாடும் வீர திருவும் எம் கோனை - நந்திக்-:2 5/3
அடுதிர்-கொல்லோ திறல் நந்தி எம் கோன் அயிராவதத்தில் - நந்திக்-:2 12/3
அருளானது எங்கையர்க்கே அன்னாய் என்று இயம்பிடும் எம் கன்னி செம் சொல் - நந்திக்-:2 86/1
படி விளக்கும் நந்தி எம் கோன் பெரும் படைவீட்டுக்கு எல்லாம் - நந்திக்-:2 93/3

 TOP
 
  எய்த (1)
பண்டை மராமரம் எய்த பல்லவனே - நந்திக்-:2 84/3

 TOP
 
  எயில் (1)
எயில் கொண்டான் மல்லை அம் கோன் நந்தி வேந்தன் இகல்கொண்டார் இரும் கடம்பூர் விசும்புக்கு ஏற்றி - நந்திக்-:2 25/3

 TOP
 
  எரி (2)
இடுதிர்-கொல்லோ பண்டு இறுக்கும் திறை எரி கானத்து உம்மை - நந்திக்-:2 12/2
மதியம் எரி சொரியும் மாலை அ மாலை மறந்தும் புலராது கங்குல் எலாம் கங்குல் - நந்திக்-:2 45/1

 TOP
 
  எரிதரு (1)
எழில் உடல் பொடிபட எரிதரு நுதலினை - நந்திக்-:2 1/14

 TOP
 
  எரியாய் (1)
நெஞ்சு ஆகுலமுற்று இங்ஙனே மெலிய நிலவின் கதிர் நீள் எரியாய் விரிய - நந்திக்-:2 11/1

 TOP
 
  எரியும் (1)
என்னை அவர் அற மறந்து போனாரே தோழி இளந்தலை கண்டே நிலவு பிளந்து எரியும் காலம் - நந்திக்-:2 101/4

 TOP
 
  எரியே (1)
என்று இன் நிலவு என்னும் இளம்பிறையும் எரியே சொரிகின்றது யாது செய்கோ - நந்திக்-:2 20/2

 TOP
 
  எருத்தம் (1)
இளம் களி யானை எருத்தம் மிசையன்னே - நந்திக்-:2 23/11

 TOP
 
  எல் (1)
இரவாத பரிசு எல்லாம் இரந்து ஏற்றும் பாவைமீர் எல் ஈர் வாடை - நந்திக்-:2 19/2

 TOP
 
  எல்லாம் (12)
சென்று அஞ்சப்பட்டது எல்லாம் படும் மாற்றலர் திண் பதியே - நந்திக்-:2 16/4
இரவாத பரிசு எல்லாம் இரந்து ஏற்றும் பாவைமீர் எல் ஈர் வாடை - நந்திக்-:2 19/2
நங்கள் கோ தொண்டை வேந்தன் நாம வேல் மன்னர்க்கு எல்லாம்
 தங்கள் கோன் அங்கநாடன் சந்திர குல பிரகாசன் - நந்திக்-:2 39/1,2
சிலர்க்கு எல்லாம் செழும் தென்றல் அமுது அளிக்கும் காலம் தீவினையேற்கு அ தென்றல் தீ வீசும் காலம் - நந்திக்-:2 56/2
பலர்க்கு எல்லாம் கோன் நந்தி பன் மாட கச்சி பனி கண்ணார் பரு முத்தம் பார்த்து ஆடும் காலம் - நந்திக்-:2 56/3
அலர்க்கு எல்லாம் ஐங்கணைவேள் அலர் தூற்றும் காலம் அகன்றுபோனவர் நம்மை அயர்த்துவிட்ட காலம் - நந்திக்-:2 56/4
வடக்கு உடையான் நந்தி மானோதயன் இந்த வையம் எல்லாம்
 பட குடை ஏந்திய பல்லவன் தன்னொடும் பார் அறிய - நந்திக்-:2 65/2,3
தம்பியர் எண்ணம் எல்லாம் பழுதாக வென்ற தலை மான வீர துவசன் - நந்திக்-:2 82/2
ஏறுபாய விளைவித்தது எல்லாம் வார் குங்கும கொங்கை - நந்திக்-:2 87/1
இந்த புவியில் இரவலர் உண்டு என்பது எல்லாம்
 அந்த குமுதமே அல்லவோ நந்தி - நந்திக்-:2 92/1,2
படி விளக்கும் நந்தி எம் கோன் பெரும் படைவீட்டுக்கு எல்லாம்
 விடிவிளக்கும் இதுவே நாங்கள் பூண்பதும் வெண் முத்தமே - நந்திக்-:2 93/3,4
எதிர் ஆக்கி என்னை இளந்தலை ஆக்கி என் அங்கம் எல்லாம்
 அதிர் ஆக்கி தூசும் அழுக்கு ஆக்கி அங்கம் அங்காடிக்கு இட்ட - நந்திக்-:2 105/2,3

 TOP
 
  எலாம் (4)
பாய் புலியின் உரி அசைத்த பல புள்ளி படிவம் எலாம்
 ஆயிர வாய் கரும் கச்சை அழல் உமிழ அசைத்தனையே - நந்திக்-:2 1/19,20
விரவாத மன்னர் எலாம் விண் ஏற வெள்ளாற்று வெகுண்டோன் தொண்டைக்கு - நந்திக்-:2 19/1
மதியம் எரி சொரியும் மாலை அ மாலை மறந்தும் புலராது கங்குல் எலாம் கங்குல் - நந்திக்-:2 45/1
மண் எலாம் உய்ய மழை போல் வழங்கு கர - நந்திக்-:2 107/1

 TOP
 
  எவ்வாறு (1)
இள முலைகள் எவ்வாறு இருக்கும் கிளர் ஒளிய - நந்திக்-:2 52/2

 TOP
 
  எவ்விடம் (2)
நானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவேம் நந்தியே நம் தயாபரனே - நந்திக்-:2 109/4
யானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவோம் நந்தியே எந்தை பிரானே - நந்திக்-:2 109/8

 TOP
 
  எவ்வுயிர்க்கும் (1)
எவ்வுயிர்க்கும் இறைவனும் நீ - நந்திக்-:2 1/32

 TOP
 
  எவ்வூர்-கொல் (1)
எதிரெதிரே கெட நின்றது எவ்வூர்-கொல் அறியோமால் - நந்திக்-:2 14/4

 TOP
 
  எழ (1)
அரு வரை அடி எழ முடுகிய அவுணனது - நந்திக்-:2 1/15

 TOP
 
  எழில் (3)
எழில் உடல் பொடிபட எரிதரு நுதலினை - நந்திக்-:2 1/14
இவ் அரி கானத்து ஏகிய ஆறு என் எழில்_நகை இவனோடே - நந்திக்-:2 28/4
செம் கோல் வளை கை இவளும் துவண்டு செறி மாமை வாட எழில் ஆர் - நந்திக்-:2 42/1

 TOP
 
  எழில்_நகை (1)
இவ் அரி கானத்து ஏகிய ஆறு என் எழில்_நகை இவனோடே - நந்திக்-:2 28/4

 TOP
 
  எழு (1)
காலை பொழுதின் எழு கன்னியர்-தம் கண்ணின் படி காட்டிடு கச்சியின் வாய் - நந்திக்-:2 81/2

 TOP
 
  எழுதவும் (1)
இட்ட பொட்டினோடு இள முலை போகமும் எழுதவும் ஆகாதே - நந்திக்-:2 75/4

 TOP
 
  எழுந்த (2)
குருகு உதிர் முன்பனிக்கு ஒதுங்கி கூசும் கங்குல் குளிர் திவலை தோய்ந்து எழுந்த நறும் தண் வாடை - நந்திக்-:2 4/1
புனத்து நின்ற வேங்கை மேல் புகைந்து எழுந்த ஆனையின் - நந்திக்-:2 34/1

 TOP
 
  எழுந்து (1)
பருவ முகில் எழுந்து மழை பொழியும் காலம் பண்டு உறவாக்கிய தெய்வம் பகையாக்கும் காலம் - நந்திக்-:2 114/1

 TOP
 
  எறி (1)
குல மயில் பாவையும் எறி கடல் வடிவமும் - நந்திக்-:2 83/3

 TOP
 
  எறிந்த (1)
மால தெள்ளாறு எறிந்த மானோதயன் குடை கீழ் - நந்திக்-:2 81/3

 TOP
 
  எறிய (1)
பகரம் கொள் நெடும் திவலை பனி விசும்பில் பறித்து எறிய பண்டு முந்நீர் - நந்திக்-:2 38/1

 TOP
 
  என் (15)
ஆடல் ஓதம் ஆர்க்குமால் என் ஆவி காக்க வல்லனோ - நந்திக்-:2 9/2
மாதர் இவரோடு உறுகின்றாய் வாழி மற்று என் மட நெஞ்சே - நந்திக்-:2 10/4
இன்று என் உயிர் அன்னவள் கொங்கையை விட்டு எங்ஙன் துயில்கின்றன ஏழையனே - நந்திக்-:2 20/4
ஒற்கம் என் மகள் உரைசெய்தோ உலகு அளிப்பன் இ திறன் உரைத்திடே - நந்திக்-:2 22/4
இவ் அரி கானத்து ஏகிய ஆறு என் எழில்_நகை இவனோடே - நந்திக்-:2 28/4
வீசல் மறந்தாலும் மெல்லியல் என் பேதை - நந்திக்-:2 30/2
தனக்கு உரிய என் கொங்கை தான் பயந்த மழ களிற்றுக்கு ஆக்கி தன்-பால் - நந்திக்-:2 53/1
ஓராதே என் மகளை சொன்னீரே தொண்டை மேல் - நந்திக்-:2 62/1
மீண்டான் நந்திக்கு என் மகள் தோற்கும் வெண் சங்கே - நந்திக்-:2 71/4
மேல் வருடும் தொண்டை விரை நாறும் இன்னமும் என்
 கால் வருடும் சேடியர்-தம் கை - நந்திக்-:2 90/3,4
பரி தேரும் பாகும் அங்கு என் பட்டவோ என்று பங்கய கை - நந்திக்-:2 96/3
எதிர் ஆக்கி என்னை இளந்தலை ஆக்கி என் அங்கம் எல்லாம் - நந்திக்-:2 105/2
நானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவேம் நந்தியே நம் தயாபரனே - நந்திக்-:2 109/4
யானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவோம் நந்தியே எந்தை பிரானே - நந்திக்-:2 109/8
என் கலியை தீர்ப்பானிலன் - நந்திக்-:2 115/4

 TOP
 
  என்-கொல் (1)
நாறாது இவள் திரு மேனியும் நாம் என்-கொல் நாணுவதே - நந்திக்-:2 40/4

 TOP
 
  என்கின்றீர் (1)
வீறுபாய கொடுக்கின்ற விடலை யார் கோ என்கின்றீர்
 மாறுபாய படை மன்னர் மாவும் தேரும் தெள்ளாற்றில் - நந்திக்-:2 87/2,3

 TOP
 
  என்பது (1)
இந்த புவியில் இரவலர் உண்டு என்பது எல்லாம் - நந்திக்-:2 92/1

 TOP
 
  என்பதும் (3)
கண் என்பதும் இலையே மொழி வாய் என்பதும் இலையே காது என்பதும் இலையே இது காலம்-தனின் அடைவோ - நந்திக்-:2 113/1
கண் என்பதும் இலையே மொழி வாய் என்பதும் இலையே காது என்பதும் இலையே இது காலம்-தனின் அடைவோ - நந்திக்-:2 113/1
கண் என்பதும் இலையே மொழி வாய் என்பதும் இலையே காது என்பதும் இலையே இது காலம்-தனின் அடைவோ - நந்திக்-:2 113/1

 TOP
 
  என்பர் (3)
மகரம் கொள் நெடும் கூல வரை திரித்த மால் என்பர் மன்னர் யானை - நந்திக்-:2 38/2
திங்கள் போல் குடையின் நீழல் செய்ய கோல் செலுத்தும் என்பர்
 எங்கள் கோல் வளைகள் நில்லா விபரிதம் இருந்தவாறே - நந்திக்-:2 39/3,4
தேரும் உடைத்து என்பர் சீறாத நாள் நந்தி சீறிய பின்பு - நந்திக்-:2 95/2

 TOP
 
  என்பரே (1)
தேரும் உடைத்து என்பரே தெவ்வர் வாழும் செழும் பதியே - நந்திக்-:2 95/4

 TOP
 
  என்பவன் (1)
பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே - நந்திக்-:2 113/4

 TOP
 
  என்ற (1)
போகாத சங்கும் அருளார் என்ற போது வண்டோ - நந்திக்-:2 76/2

 TOP
 
  என்றார் (1)
பேய் என்றாள் அன்னை பிறர் நரி என்றார் தோழி - நந்திக்-:2 102/3

 TOP
 
  என்றால் (3)
ஐய சாலவும் அவிர் இழை அல்குல் அம் மது மலர் குழல் என்றால்
 வெய்ய வெப்பு அவியாத குஞ்சர நந்தி வீரவன் இவன் ஐ போய் - நந்திக்-:2 47/2,3
ஏர் வட்ட தனி மதி வெள்ளி குடை கொடிது என்றால் அது பழுது அன்றோ - நந்திக்-:2 54/2
பூண்டாள் நங்காய் அன்று இவள் என்றால் பொல்லாதோ - நந்திக்-:2 71/2

 TOP
 
  என்றாள் (2)
பேய் என்றாள் அன்னை பிறர் நரி என்றார் தோழி - நந்திக்-:2 102/3
நாய் என்றாள் நீ என்றேன் நான் - நந்திக்-:2 102/4

 TOP
 
  என்று (9)
தொழுதுகொண்டேன் என்று சொல்லு கண்டாய் தொல்லை நூல் வரம்பு - நந்திக்-:2 3/2
அருகு பனி சிதற வர அஞ்சுவாளை அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தால் அழிவு அது உண்டோ - நந்திக்-:2 4/2
என்று இன் நிலவு என்னும் இளம்பிறையும் எரியே சொரிகின்றது யாது செய்கோ - நந்திக்-:2 20/2
மயக்குவித்தான் நந்தி மானோதயன் என்று வட்டிப்பனே - நந்திக்-:2 63/4
அருளானது எங்கையர்க்கே அன்னாய் என்று இயம்பிடும் எம் கன்னி செம் சொல் - நந்திக்-:2 86/1
பரி தேரும் பாகும் அங்கு என் பட்டவோ என்று பங்கய கை - நந்திக்-:2 96/3
சந்தனம் என்று ஆரோ தடவினார் பைந்தமிழை - நந்திக்-:2 104/2
கூடு வருகுது என்று கூறுங்கள் நாடியே - நந்திக்-:2 106/2
வருவர் வருவர் என்று வழி பார்க்கும் காலம் வல்வினையேன் தனி இருந்து வாடும் ஒரு காலம் - நந்திக்-:2 114/2

 TOP
 
  என்றும் (3)
பொழுது கண்டு ஆய் அதிர்கின்றது போக நம் பொய்யற்கு என்றும்
 தொழுதுகொண்டேன் என்று சொல்லு கண்டாய் தொல்லை நூல் வரம்பு - நந்திக்-:2 3/1,2
வர வாதையுற்று இருந்து வருந்துவார் பலர் என்றும் வாழி வாழி - நந்திக்-:2 19/3
விழியாள் என்றும் மேனி வெளுத்து உற மெலிவாளே - நந்திக்-:2 43/2

 TOP
 
  என்றேன் (1)
நாய் என்றாள் நீ என்றேன் நான் - நந்திக்-:2 102/4

 TOP
 
  என்றோ (1)
அம்பு ஒன்று வில் ஒடிதல் நாண் அறுதல் நான் கிழவன் அசைந்தேன் என்றோ
 வம்பு ஒன்று குழலாளை மணம்பேசி வர விடுத்தார் மன்னர் தூதா - நந்திக்-:2 78/1,2

 TOP
 
  என்ன (2)
அம் கோல் வளை கை இளையார் இழப்ப அரசாள்வது என்ன வகையோ - நந்திக்-:2 42/2
வம்பு உயர் தொண்டை காணும் மட மாதர் தம் கை வளை கொண்டது என்ன வலமே - நந்திக்-:2 82/4

 TOP
 
  என்னதே (1)
எனதே கலை வளையும் என்னதே மன்னர் - நந்திக்-:2 2/1

 TOP
 
  என்னாதே (1)
என்னை யானே புகழ்ந்தேன் என்னாதே எப்புவிக்கும் - நந்திக்-:2 90/1

 TOP
 
  என்னாம் (1)
படுதிர்-கொல்லோ படை மன்னீர் என்னாம் உங்கள் பாவனையே - நந்திக்-:2 12/4

 TOP
 
  என்னில் (1)
உளமே கொடி மருங்கு உண்டு இல்லை என்னில்
 இள முலைகள் எவ்வாறு இருக்கும் கிளர் ஒளிய - நந்திக்-:2 52/1,2

 TOP
 
  என்னும் (3)
ஒண் சுடராய் ஒளி என்னும் ஓர் உருவம் மூன்று உருவு - நந்திக்-:2 1/2
கண்ட வேந்தர் கொண்-மின்கள் என்னும் கன்னி கடுவாயே - நந்திக்-:2 5/4
என்று இன் நிலவு என்னும் இளம்பிறையும் எரியே சொரிகின்றது யாது செய்கோ - நந்திக்-:2 20/2

 TOP
 
  என்னே (1)
பூவையும் பந்தும் தந்து புல்லினாள் என்னை என்னே
 மா இயல் கானம் போந்தது அறிகிலேன் மதியிலேனே - நந்திக்-:2 79/3,4

 TOP
 
  என்னை (5)
ஆட்டாதே வைத்து என்னை ஆயிரமும் செய்தீரே - நந்திக்-:2 46/4
பூவையும் பந்தும் தந்து புல்லினாள் என்னை என்னே - நந்திக்-:2 79/3
என்னை யானே புகழ்ந்தேன் என்னாதே எப்புவிக்கும் - நந்திக்-:2 90/1
என்னை அவர் அற மறந்து போனாரே தோழி இளந்தலை கண்டே நிலவு பிளந்து எரியும் காலம் - நந்திக்-:2 101/4
எதிர் ஆக்கி என்னை இளந்தலை ஆக்கி என் அங்கம் எல்லாம் - நந்திக்-:2 105/2

 TOP
 
  என்னை-கொல் (1)
ஏயும் மாங்குயிற்கு என்னை-கொல் ஆவதே - நந்திக்-:2 88/2

 TOP
 
  என்னையும் (1)
பதர் ஆக்கி என்னையும் பற்றாமல் ஆக்கிய பாலகனே - நந்திக்-:2 105/4

 TOP
 
  என (3)
அம்மை தருக முத்தம் என அழைப்ப ஆங்கே சிறிது அகன்று - நந்திக்-:1 1/2
சோர் மதத்த வார் குருதி சோனை நீர் என துளிப்ப - நந்திக்-:2 1/21
என ஆங்கு - நந்திக்-:2 1/37

 TOP
 
  எனக்கு (2)
நன்றும் நெடிதாய் அவிர்கின்றது இரா நலிகின்றது மாருதசாலம் எனக்கு
 என்று இன் நிலவு என்னும் இளம்பிறையும் எரியே சொரிகின்றது யாது செய்கோ - நந்திக்-:2 20/1,2
எனக்கு உரிய வரை மார்பம் எங்கையர்க்கே ஆக்கினான் இகல் வேல் மன்னர் - நந்திக்-:2 53/2

 TOP
 
  எனதே (1)
எனதே கலை வளையும் என்னதே மன்னர் - நந்திக்-:2 2/1

 TOP
 
  எனவே (1)
அரசு வீற்றிருக்க அருளுக எனவே - நந்திக்-:2 1/44

 TOP
 
  எனும் (3)
நரபதி எனும் நந்தி நல் மயிலாபுரியில் - நந்திக்-:2 69/3
செம் கை முகில் அனைய கொடை செம்பொன் பெய் ஏக தியாகி எனும் நந்தி அருள் சேராத காலம் - நந்திக்-:2 100/3
செந்நெல் வயல் குருகினம் சூழ் கச்சி வள நாடன் தியாகி எனும் நந்தி தடம் தோள் சேரா காலம் - நந்திக்-:2 101/3

 TOP