<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

ஏ - முதல் சொற்கள்
ஏக 2
ஏகம்பலவாணா 1
ஏகாசம் 1
ஏகிய 1
ஏடு 1
ஏது 1
ஏந்திய 1
ஏம 1
ஏய் 1
ஏயும் 1
ஏர் 3
ஏழ் 1
ஏழும் 1
ஏழைமார் 1
ஏழையனே 1
ஏற்றி 1
ஏற்றும் 1
ஏற 2
ஏறிய 1
ஏறு 3
ஏறுபாய 1
ஏறே 2
ஏனோர்க்கு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  ஏக (2)
முனையும் அன்று ஏக முனிந்த பிரான் முனையில் பெரும் தேன் - நந்திக்-:2 33/3
செம் கை முகில் அனைய கொடை செம்பொன் பெய் ஏக தியாகி எனும் நந்தி அருள் சேராத காலம் - நந்திக்-:2 100/3

 TOP
 
  ஏகம்பலவாணா (1)
பண்ணும் புகழ் எட்டு திசை ஏகம்பலவாணா பாப திறலோ நந்தி-தன் மறவோர்களிடத்தே - நந்திக்-:2 113/3

 TOP
 
  ஏகாசம் (1)
ஏர் மதத்த கரி உரிவை ஏகாசம் இட்டனையே - நந்திக்-:2 1/22

 TOP
 
  ஏகிய (1)
இவ் அரி கானத்து ஏகிய ஆறு என் எழில்_நகை இவனோடே - நந்திக்-:2 28/4

 TOP
 
  ஏடு (1)
ஏடு உலாவு மாலை சேர் இராசன் மல்லை நந்தி தோள் - நந்திக்-:2 9/3

 TOP
 
  ஏது (1)
ஊறுவேனுக்கு ஏது ஆவி உண்டோ - நந்திக்-:2 73/4

 TOP
 
  ஏந்திய (1)
பட குடை ஏந்திய பல்லவன் தன்னொடும் பார் அறிய - நந்திக்-:2 65/3

 TOP
 
  ஏம (1)
ஏம வரை சலிக்கும் ஏழ் ஆழியும் கலங்கும் - நந்திக்-:2 94/1

 TOP
 
  ஏய் (1)
கோவை ஏய் நந்தி காக்கும் குளிர் பொழில் கச்சி_அன்னாள் - நந்திக்-:2 79/2

 TOP
 
  ஏயும் (1)
ஏயும் மாங்குயிற்கு என்னை-கொல் ஆவதே - நந்திக்-:2 88/2

 TOP
 
  ஏர் (3)
ஏர் மதத்த கரி உரிவை ஏகாசம் இட்டனையே - நந்திக்-:2 1/22
ஏர் வட்ட தனி மதி வெள்ளி குடை கொடிது என்றால் அது பழுது அன்றோ - நந்திக்-:2 54/2
திருத்து ஏர் புகழ் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் - நந்திக்-:2 96/1

 TOP
 
  ஏழ் (1)
ஏம வரை சலிக்கும் ஏழ் ஆழியும் கலங்கும் - நந்திக்-:2 94/1

 TOP
 
  ஏழும் (1)
அன்று இ நிலம் ஏழும் அளந்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் போல் - நந்திக்-:2 20/3

 TOP
 
  ஏழைமார் (1)
ஏழைமார் துணை - நந்திக்-:2 21/1

 TOP
 
  ஏழையனே (1)
இன்று என் உயிர் அன்னவள் கொங்கையை விட்டு எங்ஙன் துயில்கின்றன ஏழையனே - நந்திக்-:2 20/4

 TOP
 
  ஏற்றி (1)
எயில் கொண்டான் மல்லை அம் கோன் நந்தி வேந்தன் இகல்கொண்டார் இரும் கடம்பூர் விசும்புக்கு ஏற்றி
 அயில் கொண்டான் காவிரிநாட்டு அன்ன பேடை அதிசயிக்கும் நடையாரை அகலன் நூற்றேன் - நந்திக்-:2 25/3,4

 TOP
 
  ஏற்றும் (1)
இரவாத பரிசு எல்லாம் இரந்து ஏற்றும் பாவைமீர் எல் ஈர் வாடை - நந்திக்-:2 19/2

 TOP
 
  ஏற (2)
விரவாத மன்னர் எலாம் விண் ஏற வெள்ளாற்று வெகுண்டோன் தொண்டைக்கு - நந்திக்-:2 19/1
மருளாமே நல் கடம்பூர் வான் ஏற வளைந்து வென்ற மன்னர் ஏறே - நந்திக்-:2 86/4

 TOP
 
  ஏறிய (1)
மிடல் ஏறிய கோதை நினைந்து அயர்வாள் மெலிய தழல் வீசும் இ மா மதியே - நந்திக்-:2 55/4

 TOP
 
  ஏறு (3)
சின ஏறு செம் தனி கோல் நந்தி இன வேழம் - நந்திக்-:2 2/2
அடல் ஏறு வலத்து உயர் வைத்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் தாம் - நந்திக்-:2 55/1
பெடை ஏறு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேரருள் நீள் முடி மேல் - நந்திக்-:2 55/3

 TOP
 
  ஏறுபாய (1)
ஏறுபாய விளைவித்தது எல்லாம் வார் குங்கும கொங்கை - நந்திக்-:2 87/1

 TOP
 
  ஏறே (2)
பார்வட்ட தனி மத யானை படை உடையாய் பல்லவர் அடல் ஏறே - நந்திக்-:2 54/4
மருளாமே நல் கடம்பூர் வான் ஏற வளைந்து வென்ற மன்னர் ஏறே - நந்திக்-:2 86/4

 TOP
 
  ஏனோர்க்கு (1)
ஏனோர்க்கு தலைவனும் நீ - நந்திக்-:2 1/31

 TOP