<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

ஈ - முதல் சொற்கள்
ஈ 1
ஈகின்றது 1
ஈட்டு 1
ஈண்டினார் 1
ஈந்ததே 1
ஈர் 1
ஈன்ற 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  ஈ (1)
ஈ காற்றுக்கு ஆற்றா இடை - நந்திக்-:2 91/4

 TOP
 
  ஈகின்றது (1)
ஈகின்றது புனமும் தினை யாமும் பதி புகும் நாள் - நந்திக்-:2 67/1

 TOP
 
  ஈட்டு (1)
ஈட்டு புகழ் நந்தி பாண நீ எங்கையர்-தம் - நந்திக்-:2 102/1

 TOP
 
  ஈண்டினார் (1)
ஈண்டினார் பரியும் தேரும் இரு கை வென்று ஒரு கை வேழம் - நந்திக்-:2 80/3

 TOP
 
  ஈந்ததே (1)
இறை கெழு சங்கு உயிர் இவளுக்கு ஈந்ததே - நந்திக்-:2 66/4

 TOP
 
  ஈர் (1)
இரவாத பரிசு எல்லாம் இரந்து ஏற்றும் பாவைமீர் எல் ஈர் வாடை - நந்திக்-:2 19/2

 TOP
 
  ஈன்ற (2)
மும்மை புவனம் முழுது ஈன்ற முதல்வி ஓடும் விடைப்பாகன் - நந்திக்-:1 1/1
ஈன்ற வேங்கை இரும் கணி சூழ்ச்சியே - நந்திக்-:2 36/4

 TOP