<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

கி - முதல் சொற்கள்
கிடையாது 1
கிடையாதே 1
கிரி 1
கிரியில் 1
கிரியும் 1
கிழவன் 1
கிழி 1
கிளர் 2
கிளி 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  கிடையாது (1)
பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே - நந்திக்-:2 113/4

 TOP
 
  கிடையாதே (1)
பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே - நந்திக்-:2 113/4

 TOP
 
  கிரி (1)
விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் - நந்திக்-:2 74/3

 TOP
 
  கிரியில் (1)
வேய் காற்றினால் விளங்கும் வீர நந்தி மா கிரியில்
 ஈ காற்றுக்கு ஆற்றா இடை - நந்திக்-:2 91/3,4

 TOP
 
  கிரியும் (1)
குல கிரியும் அரு மறையும் குளிர் விசும்பும் வறிதாக - நந்திக்-:2 1/10

 TOP
 
  கிழவன் (1)
அம்பு ஒன்று வில் ஒடிதல் நாண் அறுதல் நான் கிழவன் அசைந்தேன் என்றோ - நந்திக்-:2 78/1

 TOP
 
  கிழி (1)
பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே - நந்திக்-:2 113/4

 TOP
 
  கிளர் (2)
இள முலைகள் எவ்வாறு இருக்கும் கிளர் ஒளிய - நந்திக்-:2 52/2
நிறம் கிளர் புருவம் துடிக்கின் நின் கழல் - நந்திக்-:2 61/7

 TOP
 
  கிளி (1)
தார் வட்ட கிளி மருவும் சொல் பகர் தளர் இடை தையல் வஞ்சிக்கு இன்று - நந்திக்-:2 54/1

 TOP