<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

கூ - முதல் சொற்கள்
கூசும் 1
கூடலர்க்கு 1
கூடா 1
கூடார் 1
கூடிய 1
கூடினால் 1
கூடு 1
கூத்தினை 1
கூதிர் 1
கூந்தலும் 1
கூர்க்கின்ற 1
கூர்க்கும் 1
கூல 1
கூற்றம் 1
கூறாள் 1
கூறு-தோறும் 1
கூறுங்கள் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  கூசும் (1)
குருகு உதிர் முன்பனிக்கு ஒதுங்கி கூசும் கங்குல் குளிர் திவலை தோய்ந்து எழுந்த நறும் தண் வாடை - நந்திக்-:2 4/1

 TOP
 
  கூடலர்க்கு (1)
கூடலர்க்கு தெள்ளாற்றில் விண் அருளி செய்த கோ முற்ற படை நந்தி குவலய மார்த்தாண்டன் - நந்திக்-:2 29/3

 TOP
 
  கூடா (1)
குயில் கண்டால் குயிலுக்கே குழைதி ஆகின் கொடும் சுரம் போக்கு ஒழி நெஞ்சே கூடா மன்னர் - நந்திக்-:2 25/2

 TOP
 
  கூடார் (1)
பீடு இயல் மா களிற்றார் பிச்சத்தார் கூடார்
 படை ஆறு சாய பழையாறு வென்றான் - நந்திக்-:2 31/2,3

 TOP
 
  கூடிய (1)
சதிர் ஆக நந்திபரன்-தனை கூடிய தையலரை - நந்திக்-:2 105/1

 TOP
 
  கூடினால் (1)
கூடினால் அலர் வராது கொங்கு விம்மு கோதையே - நந்திக்-:2 9/4

 TOP
 
  கூடு (1)
கூடு வருகுது என்று கூறுங்கள் நாடியே - நந்திக்-:2 106/2

 TOP
 
  கூத்தினை (1)
மிகை ஒடுங்கா முன் இ கூத்தினை விலக்க வேண்டாவோ - நந்திக்-:2 70/4

 TOP
 
  கூதிர் (1)
கடல் கூதிர் மொய்த்த கழி பெண்ணை நாரை - நந்திக்-:2 73/1

 TOP
 
  கூந்தலும் (1)
விட்ட கூந்தலும் விழியும் நல் முறுவலும் நுதல் மிசை இடு கோலம் - நந்திக்-:2 75/3

 TOP
 
  கூர்க்கின்ற (1)
கூர்க்கின்ற இளமதியம் கூர்க்கும் ஆறும் காணலாம் குருக்கோட்டை குறுகா மன்னர் - நந்திக்-:2 35/2

 TOP
 
  கூர்க்கும் (1)
கூர்க்கின்ற இளமதியம் கூர்க்கும் ஆறும் காணலாம் குருக்கோட்டை குறுகா மன்னர் - நந்திக்-:2 35/2

 TOP
 
  கூல (1)
மகரம் கொள் நெடும் கூல வரை திரித்த மால் என்பர் மன்னர் யானை - நந்திக்-:2 38/2

 TOP
 
  கூற்றம் (1)
உயிர் நடுங்க தோன்றிற்று நீ உதைத்த வெம் கூற்றம் - நந்திக்-:2 1/24

 TOP
 
  கூறாள் (1)
கூறாள் இவள் இளம் கொங்கை அவன் வளர் தொண்டை அல்லால் - நந்திக்-:2 40/3

 TOP
 
  கூறு-தோறும் (1)
மடல் கூறு-தோறும் மலி மல்லை கங்குல் - நந்திக்-:2 73/2

 TOP
 
  கூறுங்கள் (1)
கூடு வருகுது என்று கூறுங்கள் நாடியே - நந்திக்-:2 106/2

 TOP