<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

மை - முதல் சொற்கள்
மை 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    மை (2)
மை இல் வாள் உறை கழிக்குமாகின் - நந்திக்-:2 61/9
கொம்பு உயர்வாம் மை நாகம் எதிர்வந்த நந்தி குல வீரர் ஆகம் அழிய - நந்திக்-:2 82/1

 TOP