<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

மி - முதல் சொற்கள்
மிக்க 1
மிக 2
மிகவும் 1
மிகை 1
மிசை 1
மிசையன்னே 1
மிசையில் 1
மிடல் 1
மிடைந்த 1
மிதிக்கும் 2
மிதித்து 1
மின் 2
மின்னை 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  மிக்க (1)
முக்குடமும் கொண்டால் முறியாதே மிக்க புகழ் - நந்திக்-:2 91/2

 TOP
 
  மிக (2)
வில் கொள் நல் நுதல் மடந்தைமார் மிக முயங்கு தோள் அவனி நாரணன் - நந்திக்-:2 22/2
செய்ய வாய் மிக கரிய கண் வன முலை செறிந்து இறு மருங்குல் கொம்பு - நந்திக்-:2 47/1

 TOP
 
  மிகவும் (1)
வட்டு அன்றே நீர் இதனை மிகவும் காண்-மின் மற்றை கை கொட்டினேன் மாவின் வித்து ஒன்று - நந்திக்-:2 64/1

 TOP
 
  மிகை (1)
மிகை ஒடுங்கா முன் இ கூத்தினை விலக்க வேண்டாவோ - நந்திக்-:2 70/4

 TOP
 
  மிசை (1)
விட்ட கூந்தலும் விழியும் நல் முறுவலும் நுதல் மிசை இடு கோலம் - நந்திக்-:2 75/3

 TOP
 
  மிசையன்னே (1)
இளம் களி யானை எருத்தம் மிசையன்னே - நந்திக்-:2 23/11

 TOP
 
  மிசையில் (1)
செம்மை முளரி மலர் தாள் எம் சென்னி மிசையில் புனைவாமே - நந்திக்-:1 1/4

 TOP
 
  மிடல் (1)
மிடல் ஏறிய கோதை நினைந்து அயர்வாள் மெலிய தழல் வீசும் இ மா மதியே - நந்திக்-:2 55/4

 TOP
 
  மிடைந்த (1)
நிற்க மன்னவர் நிரந்த வெண்குடை மிடைந்த நீள் கடை நெடுந்தகை - நந்திக்-:2 22/1

 TOP
 
  மிதிக்கும் (2)
நாட்டை மிதிக்கும் கடா களிற்றான் நந்தி நாட்டினில் பொன் - நந்திக்-:2 103/2
காட்டை மிதிக்கும் கயல்_கண்ணியோ சுரம் கால்வைப்பதே - நந்திக்-:2 103/4

 TOP
 
  மிதித்து (1)
தோட்டை மிதித்து அந்த தோட்டு ஊடு பாய்ந்து சுருள் அளக - நந்திக்-:2 103/3

 TOP
 
  மின் (2)
ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/2
விலங்கல் வைத்த மின் நோக்கின் மேலும் உண்டோ வினையேற்கே - நந்திக்-:2 32/4

 TOP
 
  மின்னை (1)
மின்னை மெலிவாளை நூலின் இடையாளை நேர்வ மயிலே - நந்திக்-:2 24/4

 TOP