<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

மொ - முதல் சொற்கள்
மொய்த்த 1
மொழி 2
மொழிவையே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    மொய்த்த (1)
கடல் கூதிர் மொய்த்த கழி பெண்ணை நாரை - நந்திக்-:2 73/1

 TOP
 
    மொழி (2)
மொழி ஆர் தொண்டை பல் மலர் முற்றும் தெரு வந்து - நந்திக்-:2 43/1
கண் என்பதும் இலையே மொழி வாய் என்பதும் இலையே காது என்பதும் இலையே இது காலம்-தனின் அடைவோ - நந்திக்-:2 113/1

 TOP
 
    மொழிவையே (1)
வெம் கோல் நிமிர்த்து அவரையும் சிவந்த விறல் நந்தி மேல் மொழிவையே - நந்திக்-:2 42/4

 TOP