<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

மூ - முதல் சொற்கள்
மூ 1
மூண்டதாம் 1
மூண்டார் 1
மூழ்க 1
மூன்று 1
மூன்றும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  மூ (1)
இலகு ஒளிய மூ இலை வேல் இறைவா நின் இயல் கயிலை - நந்திக்-:2 1/9

 TOP
 
  மூண்டதாம் (1)
மூண்டதாம் மதியினோடே முயங்கு தார் வழங்கும் தெள்ளாற்று - நந்திக்-:2 80/2

 TOP
 
  மூண்டார் (1)
மூண்டார் தெள்ளாற்றுள்ளே மூழ்க முனிவு ஆறி - நந்திக்-:2 71/3

 TOP
 
  மூழ்க (1)
மூண்டார் தெள்ளாற்றுள்ளே மூழ்க முனிவு ஆறி - நந்திக்-:2 71/3

 TOP
 
  மூன்று (1)
ஒண் சுடராய் ஒளி என்னும் ஓர் உருவம் மூன்று உருவு - நந்திக்-:2 1/2

 TOP
 
  மூன்றும் (1)
பொரு மதில்கள் அவை மூன்றும் பொன்றுவித்த புனிதற்கும் - நந்திக்-:2 1/6

 TOP