<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

பா - முதல் சொற்கள்
பாகும் 1
பாசிலை 1
பாட்டாதே 1
பாட 2
பாடாளே 1
பாடி 4
பாடிய 1
பாடினன்-கொல்லோ 1
பாண 1
பாணன் 1
பாப 1
பாய் 1
பாய்ந்து 1
பாய்மாவும் 2
பாய 2
பாயல் 1
பார் 3
பார்க்கு 1
பார்க்கும் 2
பார்த்து 2
பார்வட்ட 1
பாரம் 1
பாரி 1
பாரே 1
பாலகனே 1
பாவனையே 1
பாவியேன் 1
பாவு 1
பாவை 2
பாவைமார் 1
பாவைமார்க்கு 1
பாவைமீர் 1
பாவையர் 1
பாவையர்-தம் 1
பாவையும் 1
பாழி 1
பாளை 1
பாறு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  பாகும் (1)
பரி தேரும் பாகும் அங்கு என் பட்டவோ என்று பங்கய கை - நந்திக்-:2 96/3

 TOP
 
  பாசிலை (1)
பாசிலை அம் தொண்டை அல்லது பாடாளே - நந்திக்-:2 30/4

 TOP
 
  பாட்டாதே (1)
பாட்டாதே மல்லையர் கோன் பரி யானை பரு சுவடு - நந்திக்-:2 46/2

 TOP
 
  பாட (2)
கதிர் செய் அணி வண்டு காந்தாரம் பாட களி வண்டு புகுந்து உலவும் காலமாம் காலம் - நந்திக்-:2 45/2
வீட்டு இருந்து பாட விடிவளவும் காட்டில் அழும் - நந்திக்-:2 102/2

 TOP
 
  பாடாளே (1)
பாசிலை அம் தொண்டை அல்லது பாடாளே - நந்திக்-:2 30/4

 TOP
 
  பாடி (4)
காடவற்கு முன் தோன்றல் கை வேலை பாடி காஞ்சிபுரமும் பாடி ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/4
காடவற்கு முன் தோன்றல் கை வேலை பாடி காஞ்சிபுரமும் பாடி ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/4
நகையும் வாண்மையும் பாடி நன்று ஆடும் மதங்கிக்கு - நந்திக்-:2 70/2
தடம் கை பூபாலன் மேல் தண் கோவை பாடி
 அடங்க பூபாலர் ஆனார் - நந்திக்-:2 92/3,4

 TOP
 
  பாடிய (1)
பாடிய நாவலரோ வேந்தரோ பல் புரவி - நந்திக்-:2 31/1

 TOP
 
  பாடினன்-கொல்லோ (1)
செரு வேல் உயர்வு பாடினன்-கொல்லோ
 நெருநல் துணி அரை சுற்றி - நந்திக்-:2 23/4,5

 TOP
 
  பாண (1)
ஈட்டு புகழ் நந்தி பாண நீ எங்கையர்-தம் - நந்திக்-:2 102/1

 TOP
 
  பாணன் (1)
திரிந்த பாணன் நறும் தார் பெற்று - நந்திக்-:2 23/7

 TOP
 
  பாப (1)
பண்ணும் புகழ் எட்டு திசை ஏகம்பலவாணா பாப திறலோ நந்தி-தன் மறவோர்களிடத்தே - நந்திக்-:2 113/3

 TOP
 
  பாய் (1)
பாய் புலியின் உரி அசைத்த பல புள்ளி படிவம் எலாம் - நந்திக்-:2 1/19

 TOP
 
  பாய்ந்து (1)
தோட்டை மிதித்து அந்த தோட்டு ஊடு பாய்ந்து சுருள் அளக - நந்திக்-:2 103/3

 TOP
 
  பாய்மாவும் (2)
சின கரியும் பாய்மாவும் தெள்ளாற்றில் சிந்துவித்த செங்கோல் நந்தி - நந்திக்-:2 53/3
இருளான மத கரியும் பாய்மாவும் இரதமும் கொண்டு எதிர்ந்தார்-தம் முன் - நந்திக்-:2 86/3

 TOP
 
  பாய (2)
குரு மணி சேர் அணி முறுவல் குல கங்கை நதி பாய
 திரு முடியை கொடுத்தாற்கும் செம்பாகம் திறம்பிற்றே - நந்திக்-:2 1/7,8
ஆறு பாய சிவந்த தோள் இணை காவிரிநாடு ஆள்வானே - நந்திக்-:2 87/4

 TOP
 
  பாயல் (1)
பாயல் மேல் வரல் பார்த்து நின்றாளுக்கே - நந்திக்-:2 88/4

 TOP
 
  பார் (3)
அட்டு அன்றே பொன்றும் வகை முனிந்த நந்தி அவனி நாராயணன் பார் ஆளும் கோமான் - நந்திக்-:2 64/3
பட குடை ஏந்திய பல்லவன் தன்னொடும் பார் அறிய - நந்திக்-:2 65/3
பகை இன்றி பார் காக்கும் பல்லவர் கோன் செங்கோலின் - நந்திக்-:2 70/1

 TOP
 
  பார்க்கு (1)
பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே - நந்திக்-:2 35/4

 TOP
 
  பார்க்கும் (2)
பர வாதை நந்தி செங்கோல் இதுவாகில் அது பார்க்கும் பரிசு நன்றே - நந்திக்-:2 19/4
வருவர் வருவர் என்று வழி பார்க்கும் காலம் வல்வினையேன் தனி இருந்து வாடும் ஒரு காலம் - நந்திக்-:2 114/2

 TOP
 
  பார்த்து (2)
பலர்க்கு எல்லாம் கோன் நந்தி பன் மாட கச்சி பனி கண்ணார் பரு முத்தம் பார்த்து ஆடும் காலம் - நந்திக்-:2 56/3
பாயல் மேல் வரல் பார்த்து நின்றாளுக்கே - நந்திக்-:2 88/4

 TOP
 
  பார்வட்ட (1)
பார்வட்ட தனி மத யானை படை உடையாய் பல்லவர் அடல் ஏறே - நந்திக்-:2 54/4

 TOP
 
  பாரம் (1)
தகையும் நுண் இடை அதிர தன பாரம் அவற்றோடு - நந்திக்-:2 70/3

 TOP
 
  பாரி (1)
செம்பியர் தென்னர் சேரர் எதிர்வந்து மாய செரு வென்ற பாரி முடி மேல் - நந்திக்-:2 82/3

 TOP
 
  பாரே (1)
கொம்பு அன்றோ நம் குடிலில் குறும் காலும் நெடு வளையும் குனிந்து பாரே - நந்திக்-:2 78/4

 TOP
 
  பாலகனே (1)
பதர் ஆக்கி என்னையும் பற்றாமல் ஆக்கிய பாலகனே - நந்திக்-:2 105/4

 TOP
 
  பாவனையே (1)
படுதிர்-கொல்லோ படை மன்னீர் என்னாம் உங்கள் பாவனையே - நந்திக்-:2 12/4

 TOP
 
  பாவியேன் (1)
வேகின்ற பாவியேன் மெய் - நந்திக்-:2 104/4

 TOP
 
  பாவு (1)
பாவு அடி கீழ் பல் யானை பல்லவர் கோன் நந்தி-தன் - நந்திக்-:2 15/3

 TOP
 
  பாவை (2)
பொருப்பு_அரையன் மட பாவை புணர் முலையின் முகடு தைத்த - நந்திக்-:1 2/1
பதியின் வளர்ந்த நறும் தொண்டையர் கோன் நந்தி பல்லவர்க்கு நேராத பாவையர்-தம் பாவை
 விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே - நந்திக்-:2 45/3,4

 TOP
 
  பாவைமார் (1)
பட்ட வேந்தர்-தம் பூணொடும் பாவைமார் நாண் நெடும் தெள்ளாற்றில் - நந்திக்-:2 75/1

 TOP
 
  பாவைமார்க்கு (1)
திண் தறுகண் மா தொழுத பாவைமார்க்கு செங்கோலன் அல்லையோ நீ செப்பட்டே - நந்திக்-:2 74/4

 TOP
 
  பாவைமீர் (1)
இரவாத பரிசு எல்லாம் இரந்து ஏற்றும் பாவைமீர் எல் ஈர் வாடை - நந்திக்-:2 19/2

 TOP
 
  பாவையர் (1)
பாவையர் பரிந்து தாங்கும் பனி மலர் செறிந்த செந்தில் - நந்திக்-:2 79/1

 TOP
 
  பாவையர்-தம் (1)
பதியின் வளர்ந்த நறும் தொண்டையர் கோன் நந்தி பல்லவர்க்கு நேராத பாவையர்-தம் பாவை - நந்திக்-:2 45/3

 TOP
 
  பாவையும் (1)
குல மயில் பாவையும் எறி கடல் வடிவமும் - நந்திக்-:2 83/3

 TOP
 
  பாழி (1)
பாழி மன் நெடும் தோள் வடு கண்டிலம் பல்லவ பகர்வாயே - நந்திக்-:2 37/4

 TOP
 
  பாளை (1)
தண்டலையில் பூம் கமுகம் பாளை தாவி தமிழ் தென்றல் புகுந்து உலவும் தண் சோணாடா - நந்திக்-:2 74/2

 TOP
 
  பாறு (1)
பாறு ஆர் களிற்று உயர் பல்லவர் கோன் நந்தி மல்லை அன்றி - நந்திக்-:2 40/2

 TOP