<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

பொ - முதல் சொற்கள்
பொங்கி 1
பொங்கு 1
பொட்டினோடு 1
பொடிபட 1
பொது 1
பொய்யற்கு 1
பொரு 4
பொருத 1
பொருது 1
பொருப்பு 2
பொருப்பு_அரையன் 1
பொரும் 1
பொருவன 1
பொருள் 1
பொல்லாதோ 1
பொலம் 1
பொலன் 1
பொலனாக 1
பொழி 1
பொழிய 1
பொழியும் 2
பொழில் 3
பொழிலில் 2
பொழுதின் 1
பொழுது 3
பொறி 1
பொன் 10
பொன்றும் 1
பொன்றுவித்த 1
பொன்னி 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  பொங்கி (1)
நீண்டதாம் கங்குல் எங்கும் நிறைந்ததாம் வாடை பொங்கி
 மூண்டதாம் மதியினோடே முயங்கு தார் வழங்கும் தெள்ளாற்று - நந்திக்-:2 80/1,2

 TOP
 
  பொங்கு (1)
புயங்களில் பூவைமார் பொங்கு கொங்கையின் - நந்திக்-:2 8/1

 TOP
 
  பொட்டினோடு (1)
இட்ட பொட்டினோடு இள முலை போகமும் எழுதவும் ஆகாதே - நந்திக்-:2 75/4

 TOP
 
  பொடிபட (1)
எழில் உடல் பொடிபட எரிதரு நுதலினை - நந்திக்-:2 1/14

 TOP
 
  பொது (1)
பொது இன்றி ஆண்ட பொலம் பூண் பல்லவ - நந்திக்-:2 61/2

 TOP
 
  பொய்யற்கு (1)
பொழுது கண்டு ஆய் அதிர்கின்றது போக நம் பொய்யற்கு என்றும் - நந்திக்-:2 3/1

 TOP
 
  பொரு (4)
பொரு மதில்கள் அவை மூன்றும் பொன்றுவித்த புனிதற்கும் - நந்திக்-:2 1/6
போகிடுக சங்கு புறகிடுக சேரி பொரு புணரி சங்கு வளை மென் - நந்திக்-:2 51/2
போர்வட்ட சிலை உடைவாள் பற்றிய பொரு கடல் மல்லை புரவலனே - நந்திக்-:2 54/3
பொரு நந்தி போந்த பொழுது - நந்திக்-:2 94/4

 TOP
 
  பொருத (1)
தெருளா மேல் நல்கு நந்தி தெள்ளாற்றில் பொருத போர்-தன்னில் அந்நாள் - நந்திக்-:2 86/2

 TOP
 
  பொருது (1)
கதிர் தொகு வரு புனல் கரை பொருது இழிதரு காவிரி வள நாடா - நந்திக்-:2 17/2

 TOP
 
  பொருப்பு (2)
பொருப்பு_அரையன் மட பாவை புணர் முலையின் முகடு தைத்த - நந்திக்-:1 2/1
பொருப்பு வட்டமான முலை பூவையரே இந்த - நந்திக்-:2 111/3

 TOP
 
  பொருப்பு_அரையன் (1)
பொருப்பு_அரையன் மட பாவை புணர் முலையின் முகடு தைத்த - நந்திக்-:1 2/1

 TOP
 
  பொரும் (1)
அன்னையரும் தோழியரும் அடர்ந்து பொரும் காலம் ஆனி போய் ஆடி வரை ஆவணியின் காலம் - நந்திக்-:2 101/1

 TOP
 
  பொருவன (1)
விறல் அரசர்கள் மனம் நெகிழ்வன விரை மலர் களி முலை பொருவன
 திறல் உடையன தொடை புகழ்வன திகழ் ஒளியன புகழ் ததைவன - நந்திக்-:2 7/2,3

 TOP
 
  பொருள் (1)
சொன்ன பொருள் நல்கு வள்ளல் தொகு நீர தொண்டை வள நாட்டு - நந்திக்-:2 24/2

 TOP
 
  பொல்லாதோ (1)
பூண்டாள் நங்காய் அன்று இவள் என்றால் பொல்லாதோ
 மூண்டார் தெள்ளாற்றுள்ளே மூழ்க முனிவு ஆறி - நந்திக்-:2 71/2,3

 TOP
 
  பொலம் (1)
பொது இன்றி ஆண்ட பொலம் பூண் பல்லவ - நந்திக்-:2 61/2

 TOP
 
  பொலன் (1)
புது பூ பொலன் கலன் அணிந்து - நந்திக்-:2 23/9

 TOP
 
  பொலனாக (1)
பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே - நந்திக்-:2 41/2

 TOP
 
  பொழி (1)
பதி-தொறு புயல் பொழி தரு மணி பணை தரு பரு மணி பகரா நெல் - நந்திக்-:2 17/1

 TOP
 
  பொழிய (1)
மங்கையர் கண் புனல் பொழிய மழை பொழியும் காலம் மாரவேள் சிலை குனிக்க மயில் குனிக்கும் காலம் - நந்திக்-:2 100/1

 TOP
 
  பொழியும் (2)
மங்கையர் கண் புனல் பொழிய மழை பொழியும் காலம் மாரவேள் சிலை குனிக்க மயில் குனிக்கும் காலம் - நந்திக்-:2 100/1
பருவ முகில் எழுந்து மழை பொழியும் காலம் பண்டு உறவாக்கிய தெய்வம் பகையாக்கும் காலம் - நந்திக்-:2 114/1

 TOP
 
  பொழில் (3)
காட்டாதே கைதை பொழில் உலவும் காவிரி நீர் - நந்திக்-:2 46/3
கோவை ஏய் நந்தி காக்கும் குளிர் பொழில் கச்சி_அன்னாள் - நந்திக்-:2 79/2
கொண்டல் உறும் பொழில் வண்டினம் ஆம் மணி - நந்திக்-:2 84/1

 TOP
 
  பொழிலில் (2)
குரவு அலர் பொழிலில் கோல கோட்டு இடை இல்லையாகில் - நந்திக்-:2 58/3
உள் திரையின் செங்கழுநீர் இலஞ்சி மாடே ஒண் பொழிலில் சண்பகத்தார் தடவி ஒடி - நந்திக்-:2 74/1

 TOP
 
  பொழுதின் (1)
காலை பொழுதின் எழு கன்னியர்-தம் கண்ணின் படி காட்டிடு கச்சியின் வாய் - நந்திக்-:2 81/2

 TOP
 
  பொழுது (3)
பூ மறுகில் போகா பொழுது - நந்திக்-:2 2/4
பொழுது கண்டு ஆய் அதிர்கின்றது போக நம் பொய்யற்கு என்றும் - நந்திக்-:2 3/1
பொரு நந்தி போந்த பொழுது - நந்திக்-:2 94/4

 TOP
 
  பொறி (1)
வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே - நந்திக்-:2 11/4

 TOP
 
  பொன் (10)
செவ் வடிவோ பொன் வடிவோ சிவனே நின் திருமேனி - நந்திக்-:2 1/4
ஓம மறைவாணர் ஒண் பொன் கழல் வேந்தர் - நந்திக்-:2 15/1
பூசல் இலங்கு இலை வேல் பொன் கழல் நந்தி நின - நந்திக்-:2 30/3
புலம் கொள் ஒளிய நல்லோர்க்கும் புகல்கின்றோர்க்கும் பொன் ஆரம் - நந்திக்-:2 32/2
ஞான்ற வெள் அருவி இருவி எங்கள் பொன்
 தோன்றல் வந்திடில் சொல்லு-மின் ஒண் சுடர் - நந்திக்-:2 36/1,2
நாணாது இ திரு மடவார் முன்பு நின் நன் பொன் கழல் இணை தொழுதாரில் - நந்திக்-:2 41/1
மன்னர் கோன் நந்தி வரதுங்கன் பொன் முடியின் - நந்திக்-:2 90/2
கொங்கைகளும் கொன்றைகளும் பொன் சொரியும் காலம் கோகனகம் நகை முல்லை முகை நகைக்கும் காலம் - நந்திக்-:2 100/2
புன்னைகளும் பிச்சிகளும் தங்களின் மகிழ்ந்து பொன் பவள வாய் திறந்து பூ சொரியும் காலம் - நந்திக்-:2 101/2
நாட்டை மிதிக்கும் கடா களிற்றான் நந்தி நாட்டினில் பொன்
 தோட்டை மிதித்து அந்த தோட்டு ஊடு பாய்ந்து சுருள் அளக - நந்திக்-:2 103/2,3

 TOP
 
  பொன்றும் (1)
அட்டு அன்றே பொன்றும் வகை முனிந்த நந்தி அவனி நாராயணன் பார் ஆளும் கோமான் - நந்திக்-:2 64/3

 TOP
 
  பொன்றுவித்த (1)
பொரு மதில்கள் அவை மூன்றும் பொன்றுவித்த புனிதற்கும் - நந்திக்-:2 1/6

 TOP
 
  பொன்னி (1)
புரவலன் நந்தி எங்கள் பொன்னி நல் நாட்டு மன்னன் - நந்திக்-:2 58/1

 TOP