<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

பு - முதல் சொற்கள்
புக்கது 5
புகர் 1
புகல்கின்றோர்க்கும் 1
புகழ் 12
புகழ்ந்தேன் 1
புகழ்வன 1
புகழால் 1
புகழான் 1
புகார் 1
புகு-மின் 1
புகுந்தது 2
புகுந்தாள் 2
புகுந்தான் 1
புகுந்து 2
புகும் 2
புகுவேம் 1
புகுவோம் 1
புகைந்து 1
புண்ணிற்கு 1
புணர் 1
புணரி 1
புது 2
புயங்களில் 1
புயமதே 1
புயல் 2
புரசை 1
புரம் 1
புரவலன் 1
புரவலனே 1
புரவி 1
புரி 1
புருவம் 3
புல்லினாள் 1
புல 1
புலம் 1
புலராது 1
புலவர்-தன் 1
புலவன் 1
புலி 1
புலியில் 1
புலியின் 1
புலியை 1
புவனம் 1
புவியில் 1
புள்ளி 1
புறகிடுக 1
புறங்கண்ட 1
புன்னைகளும் 1
புனத்து 1
புனமும் 1
புனமே 1
புனல் 2
புனலாய் 1
புனிதற்கும் 1
புனைந்த 1
புனைந்து 1
புனைவாமே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  புக்கது (5)
வான் உறை மதியில் புக்கது உன் தட்பம் மறி கடல் புக்கது உன் பெருமை - நந்திக்-:2 109/5
வான் உறை மதியில் புக்கது உன் தட்பம் மறி கடல் புக்கது உன் பெருமை - நந்திக்-:2 109/5
கான் உறை புலியில் புக்கது உன் சீற்றம் கற்பகம் புக்கது உன் கொடைகள் - நந்திக்-:2 109/6
கான் உறை புலியில் புக்கது உன் சீற்றம் கற்பகம் புக்கது உன் கொடைகள் - நந்திக்-:2 109/6
தேன் உறை மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் புக்கது உன் மேனி - நந்திக்-:2 109/7

 TOP
 
  புகர் (1)
போர்க்கின்ற புகர் முகத்து குளித்த வாளி பூதலத்து வடிம்பு அலம்ப பூண்ட வில்லோன் - நந்திக்-:2 35/3

 TOP
 
  புகல்கின்றோர்க்கும் (1)
புலம் கொள் ஒளிய நல்லோர்க்கும் புகல்கின்றோர்க்கும் பொன் ஆரம் - நந்திக்-:2 32/2

 TOP
 
  புகழ் (12)
திறல் உடையன தொடை புகழ்வன திகழ் ஒளியன புகழ் ததைவன - நந்திக்-:2 7/3
நயம் கொள தகு புகழ் நந்தி கச்சி சூழ் - நந்திக்-:2 8/2
உரை வரம்பு இகந்த உயர் புகழ் பல்லவன் - நந்திக்-:2 23/1
புல அரசை புறங்கண்ட புகழ் சேர் கோவே பூவலயம்-தனில் கரியாய் நின்ற மன்னா - நந்திக்-:2 49/3
ஞாலம் ஒரு கோலின் நடாவு புகழ் நந்தி - நந்திக்-:2 57/2
கோல வளை கோடல் இது மன்னர் புகழ் அன்றே - நந்திக்-:2 57/4
வாழ்கின்றதொர் புகழ் நந்தி-தன் வடவேங்கடமலை வாய் - நந்திக்-:2 67/3
தேயம் ஆர் புகழ் தேசபண்டாரி தன் - நந்திக்-:2 88/3
முக்குடமும் கொண்டால் முறியாதே மிக்க புகழ்
 வேய் காற்றினால் விளங்கும் வீர நந்தி மா கிரியில் - நந்திக்-:2 91/2,3
திருத்து ஏர் புகழ் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் - நந்திக்-:2 96/1
ஈட்டு புகழ் நந்தி பாண நீ எங்கையர்-தம் - நந்திக்-:2 102/1
பண்ணும் புகழ் எட்டு திசை ஏகம்பலவாணா பாப திறலோ நந்தி-தன் மறவோர்களிடத்தே - நந்திக்-:2 113/3

 TOP
 
  புகழ்ந்தேன் (1)
என்னை யானே புகழ்ந்தேன் என்னாதே எப்புவிக்கும் - நந்திக்-:2 90/1

 TOP
 
  புகழ்வன (1)
திறல் உடையன தொடை புகழ்வன திகழ் ஒளியன புகழ் ததைவன - நந்திக்-:2 7/3

 TOP
 
  புகழால் (1)
பிடி விளக்கும் எங்கள் ஊரார் விளக்கும் பெரும் புகழால்
 படி விளக்கும் நந்தி எம் கோன் பெரும் படைவீட்டுக்கு எல்லாம் - நந்திக்-:2 93/2,3

 TOP
 
  புகழான் (1)
மணக்கும் பெரும் புகழான் மானபரன் நந்தி - நந்திக்-:2 108/3

 TOP
 
  புகார் (1)
குருகோடு வயல் படர் காவிரியில் குலவும் புயல் கண்டு புகார் மணலில் - நந்திக்-:2 44/2

 TOP
 
  புகு-மின் (1)
நிறைவிடு-மின் நந்தி கழல் புகு-மின் உங்கள் நெடு முடிகள் வந்து நிகழ - நந்திக்-:2 68/3

 TOP
 
  புகுந்தது (2)
பயம்கொள புகுந்தது பருவ வாடையே - நந்திக்-:2 8/4
வான் உறு மதியை அடைந்தது உன் வதனம் மறி கடல் புகுந்தது உன் கீர்த்தி - நந்திக்-:2 109/1

 TOP
 
  புகுந்தாள் (2)
தேன் உறு மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் அடைந்தது உன் தேகம் - நந்திக்-:2 109/3
தேன் உறை மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் புக்கது உன் மேனி - நந்திக்-:2 109/7

 TOP
 
  புகுந்தான் (1)
மேவி அனந்த வனம் புகுந்தான் இனி வேட்டம் செய்வான் - நந்திக்-:2 77/2

 TOP
 
  புகுந்து (2)
கதிர் செய் அணி வண்டு காந்தாரம் பாட களி வண்டு புகுந்து உலவும் காலமாம் காலம் - நந்திக்-:2 45/2
தண்டலையில் பூம் கமுகம் பாளை தாவி தமிழ் தென்றல் புகுந்து உலவும் தண் சோணாடா - நந்திக்-:2 74/2

 TOP
 
  புகும் (2)
அளவு கண்டால் குடங்கை துணை போலும் அரசர் புகும்
 வளவு கண்டான் நந்தி மானோதயன் வையம்-தன்னில் மகிழ் - நந்திக்-:2 48/1,2
ஈகின்றது புனமும் தினை யாமும் பதி புகும் நாள் - நந்திக்-:2 67/1

 TOP
 
  புகுவேம் (1)
நானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவேம் நந்தியே நம் தயாபரனே - நந்திக்-:2 109/4

 TOP
 
  புகுவோம் (1)
யானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவோம் நந்தியே எந்தை பிரானே - நந்திக்-:2 109/8

 TOP
 
  புகைந்து (1)
புனத்து நின்ற வேங்கை மேல் புகைந்து எழுந்த ஆனையின் - நந்திக்-:2 34/1

 TOP
 
  புண்ணிற்கு (1)
இரும்பு உழுத புண்ணிற்கு இடு மருந்தோ அன்றோ - நந்திக்-:2 115/1

 TOP
 
  புணர் (1)
பொருப்பு_அரையன் மட பாவை புணர் முலையின் முகடு தைத்த - நந்திக்-:1 2/1

 TOP
 
  புணரி (1)
போகிடுக சங்கு புறகிடுக சேரி பொரு புணரி சங்கு வளை மென் - நந்திக்-:2 51/2

 TOP
 
  புது (2)
புது பூ பொலன் கலன் அணிந்து - நந்திக்-:2 23/9
பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே - நந்திக்-:2 41/2

 TOP
 
  புயங்களில் (1)
புயங்களில் பூவைமார் பொங்கு கொங்கையின் - நந்திக்-:2 8/1

 TOP
 
  புயமதே (1)
நறு மலர் அணி அணி முடியன நய பர நின திரு புயமதே - நந்திக்-:2 7/4

 TOP
 
  புயல் (2)
பதி-தொறு புயல் பொழி தரு மணி பணை தரு பரு மணி பகரா நெல் - நந்திக்-:2 17/1
குருகோடு வயல் படர் காவிரியில் குலவும் புயல் கண்டு புகார் மணலில் - நந்திக்-:2 44/2

 TOP
 
  புரசை (1)
பரு புரசை மத யானை பல்லவர் கோன் நந்திக்கு - நந்திக்-:1 2/3

 TOP
 
  புரம் (1)
புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால் - நந்திக்-:2 112/1

 TOP
 
  புரவலன் (1)
புரவலன் நந்தி எங்கள் பொன்னி நல் நாட்டு மன்னன் - நந்திக்-:2 58/1

 TOP
 
  புரவலனே (1)
போர்வட்ட சிலை உடைவாள் பற்றிய பொரு கடல் மல்லை புரவலனே
 பார்வட்ட தனி மத யானை படை உடையாய் பல்லவர் அடல் ஏறே - நந்திக்-:2 54/3,4

 TOP
 
  புரவி (1)
பாடிய நாவலரோ வேந்தரோ பல் புரவி
 பீடு இயல் மா களிற்றார் பிச்சத்தார் கூடார் - நந்திக்-:2 31/1,2

 TOP
 
  புரி (1)
புரி குழல் மட மானை போதரவிட்டாரால் - நந்திக்-:2 69/2

 TOP
 
  புருவம் (3)
கோல் கடை புருவம் துடிக்கும் துணை - நந்திக்-:2 26/3
செறிந்து உளவே முலை சிலையே புருவம் ஆகி அவர் நம்மை சிந்தை நோய் திருத்தினாரே - நந்திக்-:2 60/4
நிறம் கிளர் புருவம் துடிக்கின் நின் கழல் - நந்திக்-:2 61/7

 TOP
 
  புல்லினாள் (1)
பூவையும் பந்தும் தந்து புல்லினாள் என்னை என்னே - நந்திக்-:2 79/3

 TOP
 
  புல (1)
புல அரசை புறங்கண்ட புகழ் சேர் கோவே பூவலயம்-தனில் கரியாய் நின்ற மன்னா - நந்திக்-:2 49/3

 TOP
 
  புலம் (1)
புலம் கொள் ஒளிய நல்லோர்க்கும் புகல்கின்றோர்க்கும் பொன் ஆரம் - நந்திக்-:2 32/2

 TOP
 
  புலராது (1)
மதியம் எரி சொரியும் மாலை அ மாலை மறந்தும் புலராது கங்குல் எலாம் கங்குல் - நந்திக்-:2 45/1

 TOP
 
  புலவர்-தன் (1)
அரும் துயரம் தீர்க்கும் அனையே பெரும் புலவர்-தன்
 கலியை தீர்க்கும் தமிழாகரன் நந்தி - நந்திக்-:2 115/2,3

 TOP
 
  புலவன் (1)
நூல் கடல் புலவன் நுரை வெண் திரை - நந்திக்-:2 26/1

 TOP
 
  புலி (1)
மதுரை-கொலோ அடு புலி கோன் நகரி-கொலோ மாளிகை சாய்ந்து - நந்திக்-:2 14/3

 TOP
 
  புலியில் (1)
கான் உறை புலியில் புக்கது உன் சீற்றம் கற்பகம் புக்கது உன் கொடைகள் - நந்திக்-:2 109/6

 TOP
 
  புலியின் (1)
பாய் புலியின் உரி அசைத்த பல புள்ளி படிவம் எலாம் - நந்திக்-:2 1/19

 TOP
 
  புலியை (1)
கான் உறு புலியை அடைந்தது உன் வீரம் கற்பகம் அடைந்தது உன் கரங்கள் - நந்திக்-:2 109/2

 TOP
 
  புவனம் (1)
மும்மை புவனம் முழுது ஈன்ற முதல்வி ஓடும் விடைப்பாகன் - நந்திக்-:1 1/1

 TOP
 
  புவியில் (1)
இந்த புவியில் இரவலர் உண்டு என்பது எல்லாம் - நந்திக்-:2 92/1

 TOP
 
  புள்ளி (1)
பாய் புலியின் உரி அசைத்த பல புள்ளி படிவம் எலாம் - நந்திக்-:2 1/19

 TOP
 
  புறகிடுக (1)
போகிடுக சங்கு புறகிடுக சேரி பொரு புணரி சங்கு வளை மென் - நந்திக்-:2 51/2

 TOP
 
  புறங்கண்ட (1)
புல அரசை புறங்கண்ட புகழ் சேர் கோவே பூவலயம்-தனில் கரியாய் நின்ற மன்னா - நந்திக்-:2 49/3

 TOP
 
  புன்னைகளும் (1)
புன்னைகளும் பிச்சிகளும் தங்களின் மகிழ்ந்து பொன் பவள வாய் திறந்து பூ சொரியும் காலம் - நந்திக்-:2 101/2

 TOP
 
  புனத்து (1)
புனத்து நின்ற வேங்கை மேல் புகைந்து எழுந்த ஆனையின் - நந்திக்-:2 34/1

 TOP
 
  புனமும் (1)
ஈகின்றது புனமும் தினை யாமும் பதி புகும் நாள் - நந்திக்-:2 67/1

 TOP
 
  புனமே (1)
வனையும் வடவேங்கடத்தார் தண் சாரலின் வார் புனமே - நந்திக்-:2 33/4

 TOP
 
  புனல் (2)
கதிர் தொகு வரு புனல் கரை பொருது இழிதரு காவிரி வள நாடா - நந்திக்-:2 17/2
மங்கையர் கண் புனல் பொழிய மழை பொழியும் காலம் மாரவேள் சிலை குனிக்க மயில் குனிக்கும் காலம் - நந்திக்-:2 100/1

 TOP
 
  புனலாய் (1)
மண் தலமாய் அம்பரமாய் மாருதமாய் வார் புனலாய்
 ஒண் சுடராய் ஒளி என்னும் ஓர் உருவம் மூன்று உருவு - நந்திக்-:2 1/1,2

 TOP
 
  புனிதற்கும் (1)
பொரு மதில்கள் அவை மூன்றும் பொன்றுவித்த புனிதற்கும்
 குரு மணி சேர் அணி முறுவல் குல கங்கை நதி பாய - நந்திக்-:2 1/6,7

 TOP
 
  புனைந்த (1)
மடலேறிட வாகை புனைந்த பிரான் வடவேங்கடநாடு உடை மன்னர் பிரான் - நந்திக்-:2 55/2

 TOP
 
  புனைந்து (1)
கொடு வார் புனைந்து நகு வாள் படை கண் மடவார் இடைக்குள் மனமே - நந்திக்-:2 6/3

 TOP
 
  புனைவாமே (1)
செம்மை முளரி மலர் தாள் எம் சென்னி மிசையில் புனைவாமே - நந்திக்-:1 1/4

 TOP