<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

ர - முதல் சொற்கள்
ரத்ன 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    ரத்ன (1)
மரு தேர் குழலிக்கு கார் முந்துமாகின் மகுட ரத்ன
  பரி தேரும் பாகும் அங்கு என் பட்டவோ என்று பங்கய கை - நந்திக்-:2 96/2,3

 TOP