<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

த - முதல் சொற்கள்
தகு 1
தகைமையினால் 1
தகையும் 1
தங்கள் 1
தங்களின் 1
தட்பம் 1
தடம் 2
தடவி 1
தடவினார் 1
தண் 9
தண்டலையில் 1
ததைவன 1
தந்த 1
தந்து 2
தந்தையும் 1
தம் 5
தம்பியர் 1
தமர 1
தமியேனது 1
தமிழ் 3
தமிழாகரன் 1
தயாபரனே 1
தரு 5
தருக 1
தலமாய் 1
தலை 1
தலைவனும் 1
தவழ் 2
தவிர்ந்தோமே 1
தவிராத 1
தழல் 4
தழலின் 1
தழுவாமல் 1
தளர் 1
தளவு 1
தளிர் 2
தளிர்த்த 1
தறுகண் 1
தன் 2
தன்-பால் 1
தன்னால் 1
தன்னொடும் 1
தன 1
தனக்கு 2
தனி 9
தனையே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  தகு (1)
நயம் கொள தகு புகழ் நந்தி கச்சி சூழ் - நந்திக்-:2 8/2

 TOP
 
  தகைமையினால் (1)
ஆவி நம்பாலது ஆகும் தகைமையினால்
 செம் மால் ஐ நந்தி சிறுகுடிநாட்டு அன்னமே - நந்திக்-:2 99/2,3

 TOP
 
  தகையும் (1)
தகையும் நுண் இடை அதிர தன பாரம் அவற்றோடு - நந்திக்-:2 70/3

 TOP
 
  தங்கள் (1)
தங்கள் கோன் அங்கநாடன் சந்திர குல பிரகாசன் - நந்திக்-:2 39/2

 TOP
 
  தங்களின் (1)
புன்னைகளும் பிச்சிகளும் தங்களின் மகிழ்ந்து பொன் பவள வாய் திறந்து பூ சொரியும் காலம் - நந்திக்-:2 101/2

 TOP
 
  தட்பம் (1)
வான் உறை மதியில் புக்கது உன் தட்பம் மறி கடல் புக்கது உன் பெருமை - நந்திக்-:2 109/5

 TOP
 
  தடம் (2)
தடம் கை பூபாலன் மேல் தண் கோவை பாடி - நந்திக்-:2 92/3
செந்நெல் வயல் குருகினம் சூழ் கச்சி வள நாடன் தியாகி எனும் நந்தி தடம் தோள் சேரா காலம் - நந்திக்-:2 101/3

 TOP
 
  தடவி (1)
உள் திரையின் செங்கழுநீர் இலஞ்சி மாடே ஒண் பொழிலில் சண்பகத்தார் தடவி ஒடி - நந்திக்-:2 74/1

 TOP
 
  தடவினார் (1)
சந்தனம் என்று ஆரோ தடவினார் பைந்தமிழை - நந்திக்-:2 104/2

 TOP
 
  தண் (9)
குருகு உதிர் முன்பனிக்கு ஒதுங்கி கூசும் கங்குல் குளிர் திவலை தோய்ந்து எழுந்த நறும் தண் வாடை - நந்திக்-:2 4/1
வாழி நந்தி தண்
 நீழல் வெண்குடை - நந்திக்-:2 21/2,3
வனையும் வடவேங்கடத்தார் தண் சாரலின் வார் புனமே - நந்திக்-:2 33/4
பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே - நந்திக்-:2 35/4
ஒழியா வண் கை தண் அருள் நந்தி-தன் ஊர்மட்டோ - நந்திக்-:2 43/3
தண் செங்கோல் நந்தி தனி குடை கீழ் வாழாரின் - நந்திக்-:2 72/3
தண்டலையில் பூம் கமுகம் பாளை தாவி தமிழ் தென்றல் புகுந்து உலவும் தண் சோணாடா - நந்திக்-:2 74/2
தடம் கை பூபாலன் மேல் தண் கோவை பாடி - நந்திக்-:2 92/3
தண் உலா மாலை தமிழ் நந்தி நல் நாட்டில் - நந்திக்-:2 107/2

 TOP
 
  தண்டலையில் (1)
தண்டலையில் பூம் கமுகம் பாளை தாவி தமிழ் தென்றல் புகுந்து உலவும் தண் சோணாடா - நந்திக்-:2 74/2

 TOP
 
  ததைவன (1)
திறல் உடையன தொடை புகழ்வன திகழ் ஒளியன புகழ் ததைவன
 நறு மலர் அணி அணி முடியன நய பர நின திரு புயமதே - நந்திக்-:2 7/3,4

 TOP
 
  தந்த (1)
சேர சோழரும் தென்னரும் வடபுலத்து அரசரும் திறை தந்த
 வீர மா மத கரி இவை பரி இவை இரவலர் கவர்வாரே - நந்திக்-:2 27/3,4

 TOP
 
  தந்து (2)
மெல்கு தொண்டையும் தந்து அருள்கிலன் விடை மணியொடும் விடியாத - நந்திக்-:2 59/3
பூவையும் பந்தும் தந்து புல்லினாள் என்னை என்னே - நந்திக்-:2 79/3

 TOP
 
  தந்தையும் (1)
வந்தோர்க்கு தந்தையும் நீ - நந்திக்-:2 1/30

 TOP
 
  தம் (5)
தம் இன் முத்தம் கொள நோக்கி சற்றே நகைக்கும் வேழமுகன் - நந்திக்-:1 1/3
விண்ட வேந்தர் தம் நாடும் வீர திருவும் எம் கோனை - நந்திக்-:2 5/3
தம் கோல் வளைத்த திகழ் சேரர் சோழர் தமிழ் மன்னர் நின்ற நிலம் மேல் - நந்திக்-:2 42/3
வம்பு உயர் தொண்டை காணும் மட மாதர் தம் கை வளை கொண்டது என்ன வலமே - நந்திக்-:2 82/4
தம் ஆவி தாம் உடையர் அல்லரே சாகாமே - நந்திக்-:2 99/4

 TOP
 
  தம்பியர் (1)
தம்பியர் எண்ணம் எல்லாம் பழுதாக வென்ற தலை மான வீர துவசன் - நந்திக்-:2 82/2

 TOP
 
  தமர (1)
வழியாம் தமர கடல் வட்டத்து ஒரு வண் கோவே - நந்திக்-:2 43/4

 TOP
 
  தமியேனது (1)
தளவு கண்டால் அன்ன வெள் நகையால் தமியேனது உள்ளம் - நந்திக்-:2 48/3

 TOP
 
  தமிழ் (3)
தம் கோல் வளைத்த திகழ் சேரர் சோழர் தமிழ் மன்னர் நின்ற நிலம் மேல் - நந்திக்-:2 42/3
தண்டலையில் பூம் கமுகம் பாளை தாவி தமிழ் தென்றல் புகுந்து உலவும் தண் சோணாடா - நந்திக்-:2 74/2
தண் உலா மாலை தமிழ் நந்தி நல் நாட்டில் - நந்திக்-:2 107/2

 TOP
 
  தமிழாகரன் (1)
கலியை தீர்க்கும் தமிழாகரன் நந்தி - நந்திக்-:2 115/3

 TOP
 
  தயாபரனே (1)
நானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவேம் நந்தியே நம் தயாபரனே - நந்திக்-:2 109/4

 TOP
 
  தரு (5)
தரு வாணி ஆண்மை இறை சாரும் உரு ஆணி - நந்திக்-:1 4/2
பதி-தொறு புயல் பொழி தரு மணி பணை தரு பரு மணி பகரா நெல் - நந்திக்-:2 17/1
பதி-தொறு புயல் பொழி தரு மணி பணை தரு பரு மணி பகரா நெல் - நந்திக்-:2 17/1
நிதி தரு கவிகையும் நிலமகள் உரிமையும் இவையிவை உடை நந்தி - நந்திக்-:2 17/3
தரு கோதை நினைந்து அயர்வேன் மெலிய தழல் வீசுவதோ குளிர் மா மதியே - நந்திக்-:2 44/4

 TOP
 
  தருக (1)
அம்மை தருக முத்தம் என அழைப்ப ஆங்கே சிறிது அகன்று - நந்திக்-:1 1/2

 TOP
 
  தலமாய் (1)
மண் தலமாய் அம்பரமாய் மாருதமாய் வார் புனலாய் - நந்திக்-:2 1/1

 TOP
 
  தலை (1)
தம்பியர் எண்ணம் எல்லாம் பழுதாக வென்ற தலை மான வீர துவசன் - நந்திக்-:2 82/2

 TOP
 
  தலைவனும் (1)
ஏனோர்க்கு தலைவனும் நீ - நந்திக்-:2 1/31

 TOP
 
  தவழ் (2)
பிறை தவழ் செம் சடை பிறங்கல் நாரணன் - நந்திக்-:2 66/1
மழை தவழ் கொடி போல - நந்திக்-:2 83/2

 TOP
 
  தவிர்ந்தோமே (1)
தையல் உறவு தவிர்ந்தோமே வையம் - நந்திக்-:2 108/2

 TOP
 
  தவிராத (1)
சிவனை முழுதும் மறவாத சிந்தையான் செய முன் உறவு தவிராத நந்தி ஊர் - நந்திக்-:2 97/1

 TOP
 
  தழல் (4)
தரு கோதை நினைந்து அயர்வேன் மெலிய தழல் வீசுவதோ குளிர் மா மதியே - நந்திக்-:2 44/4
மிடல் ஏறிய கோதை நினைந்து அயர்வாள் மெலிய தழல் வீசும் இ மா மதியே - நந்திக்-:2 55/4
தேன் உறு மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் அடைந்தது உன் தேகம் - நந்திக்-:2 109/3
தேன் உறை மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் புக்கது உன் மேனி - நந்திக்-:2 109/7

 TOP
 
  தழலின் (1)
செம் தழலின் சாற்றை பிழிந்து செழும் சீத - நந்திக்-:2 104/1

 TOP
 
  தழுவாமல் (1)
ஆய்கின்ற கோன் நந்தி ஆகம் தழுவாமல்
 வேகின்ற பாவியேன் மெய் - நந்திக்-:2 104/3,4

 TOP
 
  தளர் (1)
தார் வட்ட கிளி மருவும் சொல் பகர் தளர் இடை தையல் வஞ்சிக்கு இன்று - நந்திக்-:2 54/1

 TOP
 
  தளவு (1)
தளவு கண்டால் அன்ன வெள் நகையால் தமியேனது உள்ளம் - நந்திக்-:2 48/3

 TOP
 
  தளிர் (2)
மலர் சூழல் அமர்ந்து இனிய வண்டு ஆர்க்கும் காலம் வரி குயில்கள் மாவில் இளம் தளிர் கோதும் காலம் - நந்திக்-:2 56/1
வேர் ஊரும் மேனி வியன் தளிர் ஊரும் விசயனுக்கு - நந்திக்-:2 110/2

 TOP
 
  தளிர்த்த (1)
காஅர் தளிர்த்த கான கொன்றையின் - நந்திக்-:2 23/8

 TOP
 
  தறுகண் (1)
திண் தறுகண் மா தொழுத பாவைமார்க்கு செங்கோலன் அல்லையோ நீ செப்பட்டே - நந்திக்-:2 74/4

 TOP
 
  தன் (2)
தினையும் விளைந்தது வாழி தன் மீறு தெள்ளாற்று நள்ளார் - நந்திக்-:2 33/2
தேயம் ஆர் புகழ் தேசபண்டாரி தன்
 பாயல் மேல் வரல் பார்த்து நின்றாளுக்கே - நந்திக்-:2 88/3,4

 TOP
 
  தன்-பால் (1)
தனக்கு உரிய என் கொங்கை தான் பயந்த மழ களிற்றுக்கு ஆக்கி தன்-பால்
 எனக்கு உரிய வரை மார்பம் எங்கையர்க்கே ஆக்கினான் இகல் வேல் மன்னர் - நந்திக்-:2 53/1,2

 TOP
 
  தன்னால் (1)
பரடு திறப்ப தன்னால் பல் கடை - நந்திக்-:2 23/6

 TOP
 
  தன்னொடும் (1)
பட குடை ஏந்திய பல்லவன் தன்னொடும் பார் அறிய - நந்திக்-:2 65/3

 TOP
 
  தன (1)
தகையும் நுண் இடை அதிர தன பாரம் அவற்றோடு - நந்திக்-:2 70/3

 TOP
 
  தனக்கு (2)
மயிலை_அன்னாள் தனக்கு - நந்திக்-:2 52/4
தனக்கு உரிய என் கொங்கை தான் பயந்த மழ களிற்றுக்கு ஆக்கி தன்-பால் - நந்திக்-:2 53/1

 TOP
 
  தனி (9)
ஒரு பெரும் தனி குடை நீழல் - நந்திக்-:2 1/43
சின ஏறு செம் தனி கோல் நந்தி இன வேழம் - நந்திக்-:2 2/2
வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே - நந்திக்-:2 11/4
பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே - நந்திக்-:2 35/4
ஏர் வட்ட தனி மதி வெள்ளி குடை கொடிது என்றால் அது பழுது அன்றோ - நந்திக்-:2 54/2
பார்வட்ட தனி மத யானை படை உடையாய் பல்லவர் அடல் ஏறே - நந்திக்-:2 54/4
அறம் பெருகும் தனி செங்கோல் மாயன் தொண்டை அம் கனி போல் சிவந்து திரு முகத்து பூத்து - நந்திக்-:2 60/1
தண் செங்கோல் நந்தி தனி குடை கீழ் வாழாரின் - நந்திக்-:2 72/3
வருவர் வருவர் என்று வழி பார்க்கும் காலம் வல்வினையேன் தனி இருந்து வாடும் ஒரு காலம் - நந்திக்-:2 114/2

 TOP
 
  தனையே (1)
சரம் பற்றிய சாபம் விடும் தனையே - நந்திக்-:2 112/4

 TOP