<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

தீ - முதல் சொற்கள்
தீ 1
தீர்க்கும் 2
தீர்ப்பானிலன் 1
தீரமோ 1
தீரன் 1
தீவினையேற்கு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  தீ (1)
சிலர்க்கு எல்லாம் செழும் தென்றல் அமுது அளிக்கும் காலம் தீவினையேற்கு அ தென்றல் தீ வீசும் காலம் - நந்திக்-:2 56/2

 TOP
 
  தீர்க்கும் (2)
அரும் துயரம் தீர்க்கும் அனையே பெரும் புலவர்-தன் - நந்திக்-:2 115/2
கலியை தீர்க்கும் தமிழாகரன் நந்தி - நந்திக்-:2 115/3

 TOP
 
  தீர்ப்பானிலன் (1)
என் கலியை தீர்ப்பானிலன் - நந்திக்-:2 115/4

 TOP
 
  தீரமோ (1)
சினத்தை அன்று ஒழித்த கை சிலை கை வீரர் தீரமோ
 மனத்துள் நின்ற வெம் சினம் மலைத்தல் கண்டு அதிர்ந்த மான் - நந்திக்-:2 34/2,3

 TOP
 
  தீரன் (1)
வீர தீரன் நல் விறல் அவிர் கஞ்சுகன் வெறியலூர் செரு வென்றோன் - நந்திக்-:2 27/1

 TOP
 
  தீவினையேற்கு (1)
சிலர்க்கு எல்லாம் செழும் தென்றல் அமுது அளிக்கும் காலம் தீவினையேற்கு அ தென்றல் தீ வீசும் காலம் - நந்திக்-:2 56/2

 TOP