<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

தொ - முதல் சொற்கள்
தொகு 2
தொடர்ந்து 1
தொடிய 1
தொடு 1
தொடுத்த 1
தொடை 1
தொண்டி 1
தொண்டை 18
தொண்டை-கொலோ 1
தொண்டைக்கு 1
தொண்டைநாடு 1
தொண்டையர் 1
தொண்டையும் 1
தொண்டையோன் 1
தொல் 1
தொல்லை 1
தொழவே 1
தொழிலும் 1
தொழு-மின் 1
தொழுத 1
தொழுதாரில் 1
தொழுதிலம் 1
தொழுதுகொண்டேன் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  தொகு (2)
கதிர் தொகு வரு புனல் கரை பொருது இழிதரு காவிரி வள நாடா - நந்திக்-:2 17/2
சொன்ன பொருள் நல்கு வள்ளல் தொகு நீர தொண்டை வள நாட்டு - நந்திக்-:2 24/2

 TOP
 
  தொடர்ந்து (1)
தொடர்ந்து பலர் இரந்த தொண்டை அம் தார் நாங்கள் - நந்திக்-:2 98/1

 TOP
 
  தொடிய (1)
நெறிந்து உளதே கரும் குழல் அம் குவளை கண்கள் நெடிய வேய் தொடிய தோள் நேர்ந்து வெம்மை - நந்திக்-:2 60/3

 TOP
 
  தொடு (1)
விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் - நந்திக்-:2 74/3

 TOP
 
  தொடுத்த (1)
வீ சிகையில் கொன்றையும் வெள்ளெருக்கும் விராய் தொடுத்த
 வாசிகையின் ஊடே வெண்மதி கொழுந்தை சொருகினையே - நந்திக்-:2 1/17,18

 TOP
 
  தொடை (1)
திறல் உடையன தொடை புகழ்வன திகழ் ஒளியன புகழ் ததைவன - நந்திக்-:2 7/3

 TOP
 
  தொண்டி (1)
சிகரங்கள் போல் மடிய தெள்ளாற்றுக்-கண் சிவந்தான் தென்னன் தொண்டி
 நகர் அங்கைப்படுத்த பிரான் நந்தி நரபதி பணி கோன் நங்கள் கோவே - நந்திக்-:2 38/3,4

 TOP
 
  தொண்டை (18)
சுரிகை வினை பகைஞர் உடல் துண்டம் ஆக துயில் உணர்ந்த வல் ஆண்மை தொண்டை வேந்தே - நந்திக்-:2 4/4
தொண்டை வேந்தன் சோணாடன் தொல் நீர் அலங்கல் முந்நீரும் - நந்திக்-:2 5/1
தோள் குலாம் மது மலர் தொண்டை வாய்ச்சியர் - நந்திக்-:2 18/2
சொன்ன பொருள் நல்கு வள்ளல் தொகு நீர தொண்டை வள நாட்டு - நந்திக்-:2 24/2
பாசிலை அம் தொண்டை அல்லது பாடாளே - நந்திக்-:2 30/4
நங்கள் கோ தொண்டை வேந்தன் நாம வேல் மன்னர்க்கு எல்லாம் - நந்திக்-:2 39/1
கூறாள் இவள் இளம் கொங்கை அவன் வளர் தொண்டை அல்லால் - நந்திக்-:2 40/3
பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே - நந்திக்-:2 41/2
மொழி ஆர் தொண்டை பல் மலர் முற்றும் தெரு வந்து - நந்திக்-:2 43/1
சொல அரிய திருநாமம் உனக்கே அல்லால் சொல் ஒருவர்க்கு இசையுமோ தொண்டை கோவே - நந்திக்-:2 49/4
அறம் பெருகும் தனி செங்கோல் மாயன் தொண்டை அம் கனி போல் சிவந்து திரு முகத்து பூத்து - நந்திக்-:2 60/1
ஓராதே என் மகளை சொன்னீரே தொண்டை மேல் - நந்திக்-:2 62/1
நறை கெழு தொண்டையோன் தொண்டை கண்ட பின் - நந்திக்-:2 66/3
அறை விடு-மின் இந்த அவனி-தனில் எங்கும் அவனுடைய தொண்டை அரசே - நந்திக்-:2 68/2
வம்பு உயர் தொண்டை காணும் மட மாதர் தம் கை வளை கொண்டது என்ன வலமே - நந்திக்-:2 82/4
தொண்டை ஒற்றுவள் இவள் தோள் வளையே - நந்திக்-:2 84/4
மேல் வருடும் தொண்டை விரை நாறும் இன்னமும் என் - நந்திக்-:2 90/3
தொடர்ந்து பலர் இரந்த தொண்டை அம் தார் நாங்கள் - நந்திக்-:2 98/1

 TOP
 
  தொண்டை-கொலோ (1)
துஞ்சா நயனத்தொடு சோரும் இவட்கு அருளாது ஒழிகின்றது தொண்டை-கொலோ
 செஞ்சாலி வயல் படர் காவிரி சூழ் திரு நாடு உடை நந்தி சின கலியின் - நந்திக்-:2 11/2,3

 TOP
 
  தொண்டைக்கு (1)
விரவாத மன்னர் எலாம் விண் ஏற வெள்ளாற்று வெகுண்டோன் தொண்டைக்கு
 இரவாத பரிசு எல்லாம் இரந்து ஏற்றும் பாவைமீர் எல் ஈர் வாடை - நந்திக்-:2 19/1,2

 TOP
 
  தொண்டைநாடு (1)
தூண்டினான் நந்தி இந்த தொண்டைநாடு உய கோவே - நந்திக்-:2 80/4

 TOP
 
  தொண்டையர் (1)
பதியின் வளர்ந்த நறும் தொண்டையர் கோன் நந்தி பல்லவர்க்கு நேராத பாவையர்-தம் பாவை - நந்திக்-:2 45/3

 TOP
 
  தொண்டையும் (1)
மெல்கு தொண்டையும் தந்து அருள்கிலன் விடை மணியொடும் விடியாத - நந்திக்-:2 59/3

 TOP
 
  தொண்டையோன் (1)
நறை கெழு தொண்டையோன் தொண்டை கண்ட பின் - நந்திக்-:2 66/3

 TOP
 
  தொல் (1)
தொண்டை வேந்தன் சோணாடன் தொல் நீர் அலங்கல் முந்நீரும் - நந்திக்-:2 5/1

 TOP
 
  தொல்லை (1)
தொழுதுகொண்டேன் என்று சொல்லு கண்டாய் தொல்லை நூல் வரம்பு - நந்திக்-:2 3/2

 TOP
 
  தொழவே (1)
திரு பெருக அருளுக நின் செழு மலர் சேவடி தொழவே - நந்திக்-:1 2/4

 TOP
 
  தொழிலும் (1)
குல மரபும் ஒவ்வாது பயின்று வந்த குடி தொழிலும் கொள் படையின் குறையும் கொற்ற - நந்திக்-:2 49/1

 TOP
 
  தொழு-மின் (1)
துறைவிடு-மின் அன்றி உறை பதி அகன்று தொழு-மின் அலது உய்தல் அரிதே - நந்திக்-:2 68/4

 TOP
 
  தொழுத (1)
திண் தறுகண் மா தொழுத பாவைமார்க்கு செங்கோலன் அல்லையோ நீ செப்பட்டே - நந்திக்-:2 74/4

 TOP
 
  தொழுதாரில் (1)
நாணாது இ திரு மடவார் முன்பு நின் நன் பொன் கழல் இணை தொழுதாரில்
 பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே - நந்திக்-:2 41/1,2

 TOP
 
  தொழுதிலம் (1)
நைய நாம் இவன் நகரி கை தொழுதிலம் நம் உயிர் அளவு அன்றே - நந்திக்-:2 47/4

 TOP
 
  தொழுதுகொண்டேன் (1)
தொழுதுகொண்டேன் என்று சொல்லு கண்டாய் தொல்லை நூல் வரம்பு - நந்திக்-:2 3/2

 TOP