<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

தூ - முதல் சொற்கள்
தூசும் 1
தூண்டினான் 1
தூதன் 1
தூதா 2
தூவுமால் 1
தூற்றும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  தூசும் (1)
அதிர் ஆக்கி தூசும் அழுக்கு ஆக்கி அங்கம் அங்காடிக்கு இட்ட - நந்திக்-:2 105/3

 TOP
 
  தூண்டினான் (1)
தூண்டினான் நந்தி இந்த தொண்டைநாடு உய கோவே - நந்திக்-:2 80/4

 TOP
 
  தூதன் (1)
பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே - நந்திக்-:2 113/4

 TOP
 
  தூதா (2)
வம்பு ஒன்று குழலாளை மணம்பேசி வர விடுத்தார் மன்னர் தூதா
 செம்பொன் செய் மணி மாட தெள்ளாற்றில் நந்தி பதம் சேரார் ஆனை - நந்திக்-:2 78/2,3
நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன் - நந்திக்-:2 113/2

 TOP
 
  தூவுமால் (1)
வாடை நோக வீசுமால் அம் மாரன் வாளி தூவுமால்
 ஆடல் ஓதம் ஆர்க்குமால் என் ஆவி காக்க வல்லனோ - நந்திக்-:2 9/1,2

 TOP
 
  தூற்றும் (1)
அலர்க்கு எல்லாம் ஐங்கணைவேள் அலர் தூற்றும் காலம் அகன்றுபோனவர் நம்மை அயர்த்துவிட்ட காலம் - நந்திக்-:2 56/4

 TOP