<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

வா - முதல் சொற்கள்
வாகை 1
வாங்குவித்தான் 2
வாசிகையின் 1
வாட 1
வாடி 1
வாடும் 1
வாடை 5
வாடையே 1
வாண்மையும் 1
வாணாளை 1
வாணி 1
வாணியை 1
வாதை 1
வாதையுற்று 1
வாய் 8
வாய்ச்சியர் 1
வாயற்றீர் 1
வாயில் 1
வாயை 1
வார் 11
வார்த்தை 1
வாழ்கின்றதொர் 1
வாழ்வது 1
வாழாரின் 1
வாழி 6
வாழும் 1
வாள் 4
வாளா 1
வாளி 2
வாளை 1
வான் 6
வானகம் 1
வானோர்க்கு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  வாகை (1)
மடலேறிட வாகை புனைந்த பிரான் வடவேங்கடநாடு உடை மன்னர் பிரான் - நந்திக்-:2 55/2

 TOP
 
  வாங்குவித்தான் (2)
துயக்குவித்தான் துயில் வாங்குவித்தான் துயில்வித்து இவளை - நந்திக்-:2 63/1
முயக்குவித்தான் துகில் வாங்குவித்தான் முனம் நின்று இவளை - நந்திக்-:2 63/3

 TOP
 
  வாசிகையின் (1)
வாசிகையின் ஊடே வெண்மதி கொழுந்தை சொருகினையே - நந்திக்-:2 1/18

 TOP
 
  வாட (1)
செம் கோல் வளை கை இவளும் துவண்டு செறி மாமை வாட எழில் ஆர் - நந்திக்-:2 42/1

 TOP
 
  வாடி (1)
மயில் கண்டால் மயிலுக்கே வருந்தி ஆங்கே மான் கண்டால் மானுக்கே வாடி மாதர் - நந்திக்-:2 25/1

 TOP
 
  வாடும் (1)
வருவர் வருவர் என்று வழி பார்க்கும் காலம் வல்வினையேன் தனி இருந்து வாடும் ஒரு காலம் - நந்திக்-:2 114/2

 TOP
 
  வாடை (5)
குருகு உதிர் முன்பனிக்கு ஒதுங்கி கூசும் கங்குல் குளிர் திவலை தோய்ந்து எழுந்த நறும் தண் வாடை
 அருகு பனி சிதற வர அஞ்சுவாளை அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தால் அழிவு அது உண்டோ - நந்திக்-:2 4/1,2
வாடை நோக வீசுமால் அம் மாரன் வாளி தூவுமால் - நந்திக்-:2 9/1
வனை வார் குழல் வேணியும் வாடை கண் நீர் - நந்திக்-:2 13/1
இரவாத பரிசு எல்லாம் இரந்து ஏற்றும் பாவைமீர் எல் ஈர் வாடை
 வர வாதையுற்று இருந்து வருந்துவார் பலர் என்றும் வாழி வாழி - நந்திக்-:2 19/2,3
நீண்டதாம் கங்குல் எங்கும் நிறைந்ததாம் வாடை பொங்கி - நந்திக்-:2 80/1

 TOP
 
  வாடையே (1)
பயம்கொள புகுந்தது பருவ வாடையே - நந்திக்-:2 8/4

 TOP
 
  வாண்மையும் (1)
நகையும் வாண்மையும் பாடி நன்று ஆடும் மதங்கிக்கு - நந்திக்-:2 70/2

 TOP
 
  வாணாளை (1)
வாணாளை சுளி களி யானை படை வய வேல் அடையலர் குல காலா - நந்திக்-:2 41/3

 TOP
 
  வாணி (1)
தரு வாணி ஆண்மை இறை சாரும் உரு ஆணி - நந்திக்-:1 4/2

 TOP
 
  வாணியை (1)
திரு வாணியை குருவை தென்முனியை போற்ற - நந்திக்-:1 4/1

 TOP
 
  வாதை (1)
பர வாதை நந்தி செங்கோல் இதுவாகில் அது பார்க்கும் பரிசு நன்றே - நந்திக்-:2 19/4

 TOP
 
  வாதையுற்று (1)
வர வாதையுற்று இருந்து வருந்துவார் பலர் என்றும் வாழி வாழி - நந்திக்-:2 19/3

 TOP
 
  வாய் (8)
ஆயிர வாய் கரும் கச்சை அழல் உமிழ அசைத்தனையே - நந்திக்-:2 1/20
செய்ய வாய் மிக கரிய கண் வன முலை செறிந்து இறு மருங்குல் கொம்பு - நந்திக்-:2 47/1
மறிந்து உளதே பவள வாய் மருங்கில் ஆடும் வல்லி இடை மணி முறுவல் முத்து சால - நந்திக்-:2 60/2
வாழ்கின்றதொர் புகழ் நந்தி-தன் வடவேங்கடமலை வாய்
 தேய்கின்றதொர் உருவத்தொடு திரிவாரது திறமே - நந்திக்-:2 67/3,4
காலை பொழுதின் எழு கன்னியர்-தம் கண்ணின் படி காட்டிடு கச்சியின் வாய்
 மால தெள்ளாறு எறிந்த மானோதயன் குடை கீழ் - நந்திக்-:2 81/2,3
ஆயர் வாய் குழற்கு ஆற்றுறுகின்றிலள் - நந்திக்-:2 88/1
புன்னைகளும் பிச்சிகளும் தங்களின் மகிழ்ந்து பொன் பவள வாய் திறந்து பூ சொரியும் காலம் - நந்திக்-:2 101/2
கண் என்பதும் இலையே மொழி வாய் என்பதும் இலையே காது என்பதும் இலையே இது காலம்-தனின் அடைவோ - நந்திக்-:2 113/1

 TOP
 
  வாய்ச்சியர் (1)
தோள் குலாம் மது மலர் தொண்டை வாய்ச்சியர்
 வாள் குலாம் கண்ணினால் வளைத்த மம்மர் நோய் - நந்திக்-:2 18/2,3

 TOP
 
  வாயற்றீர் (1)
வாளா பெறலாமே வாயற்றீர் கேளாதார் - நந்திக்-:2 85/2

 TOP
 
  வாயில் (1)
கொண்ட வேந்தர் கோன் நந்தி கொற்ற வாயில் முற்றத்தே - நந்திக்-:2 5/2

 TOP
 
  வாயை (1)
பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே - நந்திக்-:2 113/4

 TOP
 
  வார் (11)
மண் தலமாய் அம்பரமாய் மாருதமாய் வார் புனலாய் - நந்திக்-:2 1/1
சோர் மதத்த வார் குருதி சோனை நீர் என துளிப்ப - நந்திக்-:2 1/21
அடு வார் மருப்பின் அயிராவதத்தின் அடு போர் செய் நந்தி வருமே - நந்திக்-:2 6/2
கொடு வார் புனைந்து நகு வாள் படை கண் மடவார் இடைக்குள் மனமே - நந்திக்-:2 6/3
வனை வார் குழல் வேணியும் வாடை கண் நீர் - நந்திக்-:2 13/1
நனை வார் துகிலும் இவை நாளும் இரா - நந்திக்-:2 13/2
வினை வார் கழல் நந்தி விடேல் விடுகின் - நந்திக்-:2 13/3
நல் கொள் வார் மதில் கச்சி நந்தி நலம் கொள் அன்னவன் அலங்கல் மேல் - நந்திக்-:2 22/3
வனையும் வடவேங்கடத்தார் தண் சாரலின் வார் புனமே - நந்திக்-:2 33/4
ஏறுபாய விளைவித்தது எல்லாம் வார் குங்கும கொங்கை - நந்திக்-:2 87/1
வார் ஊரும் மென் முலை வார்த்தை கண்டு ஊரும் மதி முகத்தில் - நந்திக்-:2 110/1

 TOP
 
  வார்த்தை (1)
வார் ஊரும் மென் முலை வார்த்தை கண்டு ஊரும் மதி முகத்தில் - நந்திக்-:2 110/1

 TOP
 
  வாழ்கின்றதொர் (1)
வாழ்கின்றதொர் புகழ் நந்தி-தன் வடவேங்கடமலை வாய் - நந்திக்-:2 67/3

 TOP
 
  வாழ்வது (1)
கொடியன் ஆக இவை இயையும் வஞ்சி இனி உலகில் வாழ்வது உளதோ - நந்திக்-:2 51/4

 TOP
 
  வாழாரின் (1)
தண் செங்கோல் நந்தி தனி குடை கீழ் வாழாரின்
 கண் சிம்புளியா நோய் யாமோ கடவோமே - நந்திக்-:2 72/3,4

 TOP
 
  வாழி (6)
மாதர் இவரோடு உறுகின்றாய் வாழி மற்று என் மட நெஞ்சே - நந்திக்-:2 10/4
வர வாதையுற்று இருந்து வருந்துவார் பலர் என்றும் வாழி வாழி - நந்திக்-:2 19/3
வர வாதையுற்று இருந்து வருந்துவார் பலர் என்றும் வாழி வாழி
 பர வாதை நந்தி செங்கோல் இதுவாகில் அது பார்க்கும் பரிசு நன்றே - நந்திக்-:2 19/3,4
வாழி நந்தி தண் - நந்திக்-:2 21/2
தினையும் விளைந்தது வாழி தன் மீறு தெள்ளாற்று நள்ளார் - நந்திக்-:2 33/2
வாழி இ நில மன்னவர் வந்து அனுதினம் இறைஞ்சிய வடு கண்டோம் - நந்திக்-:2 37/2

 TOP
 
  வாழும் (1)
தேரும் உடைத்து என்பரே தெவ்வர் வாழும் செழும் பதியே - நந்திக்-:2 95/4

 TOP
 
  வாள் (4)
கொடு வார் புனைந்து நகு வாள் படை கண் மடவார் இடைக்குள் மனமே - நந்திக்-:2 6/3
வாள் குலாம் கண்ணினால் வளைத்த மம்மர் நோய் - நந்திக்-:2 18/3
வர மயில் போற்று சாயல் வாள் நுதல் சேடி காணும் - நந்திக்-:2 58/2
மை இல் வாள் உறை கழிக்குமாகின் - நந்திக்-:2 61/9

 TOP
 
  வாளா (1)
வாளா பெறலாமே வாயற்றீர் கேளாதார் - நந்திக்-:2 85/2

 TOP
 
  வாளி (2)
வாடை நோக வீசுமால் அம் மாரன் வாளி தூவுமால் - நந்திக்-:2 9/1
போர்க்கின்ற புகர் முகத்து குளித்த வாளி பூதலத்து வடிம்பு அலம்ப பூண்ட வில்லோன் - நந்திக்-:2 35/3

 TOP
 
  வாளை (1)
ஒரு கோமகன் நந்தி உறந்தையர் கோன் உயர் நீள் வலயத்து உயர் வாளை வளை - நந்திக்-:2 44/1

 TOP
 
  வான் (6)
அன்ன நடையாளை அல்குல் பெரியாளை அம் கை அகல் வான்
 மின்னை மெலிவாளை நூலின் இடையாளை நேர்வ மயிலே - நந்திக்-:2 24/3,4
மாட்டாதே இத்தனை நாள் மால் நந்தி வான் வரை தோள் - நந்திக்-:2 46/1
வெண் சங்கு உறங்கும் வியன் மாதர் முற்றத்து விடியவே வான்
 வண் சங்கு ஒலிப்ப மடவார்கள் விளையாடு மல்லை வேந்தன் - நந்திக்-:2 72/1,2
மருளாமே நல் கடம்பூர் வான் ஏற வளைந்து வென்ற மன்னர் ஏறே - நந்திக்-:2 86/4
வான் உறு மதியை அடைந்தது உன் வதனம் மறி கடல் புகுந்தது உன் கீர்த்தி - நந்திக்-:2 109/1
வான் உறை மதியில் புக்கது உன் தட்பம் மறி கடல் புக்கது உன் பெருமை - நந்திக்-:2 109/5

 TOP
 
  வானகம் (1)
மதியிலி அரசர் நின் மலர் அடி பணிகிலர் வானகம் ஆள்வாரே - நந்திக்-:2 17/4

 TOP
 
  வானோர்க்கு (1)
வானோர்க்கு தாதையும் நீ - நந்திக்-:2 1/29

 TOP