<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

வை - முதல் சொற்கள்
வைக்கும் 1
வைத்த 2
வைத்து 1
வைத்தே 1
வைதிடற்கு 1
வைப்பார்க்கு 1
வையத்தார்க்கே 1
வையம் 2
வையம்-தன்னில் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  வைக்கும் (1)
பேராசை வைக்கும் பிராயமோ நேராதார் - நந்திக்-:2 62/2

 TOP
 
  வைத்த (2)
விலங்கல் வைத்த மின் நோக்கின் மேலும் உண்டோ வினையேற்கே - நந்திக்-:2 32/4
அடல் ஏறு வலத்து உயர் வைத்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் தாம் - நந்திக்-:2 55/1

 TOP
 
  வைத்து (1)
ஆட்டாதே வைத்து என்னை ஆயிரமும் செய்தீரே - நந்திக்-:2 46/4

 TOP
 
  வைத்தே (1)
நெரித்தே வயிற்றில் வைத்தே நிற்பளே வஞ்சி நெஞ்சு உலர்ந்தே - நந்திக்-:2 96/4

 TOP
 
  வைதிடற்கு (1)
அடற்கு ஊடு சாவே அமையாது அவர் வைதிடற்கு
 ஊறுவேனுக்கு ஏது ஆவி உண்டோ - நந்திக்-:2 73/3,4

 TOP
 
  வைப்பார்க்கு (1)
பங்கில் வைப்பார்க்கு இல்லை பவம் - நந்திக்-:1 4/4

 TOP
 
  வையத்தார்க்கே (1)
மனக்கு இனியான் அவன் இட்ட வழக்கு அன்றோ வழக்கு இந்த வையத்தார்க்கே - நந்திக்-:2 53/4

 TOP
 
  வையம் (2)
வடக்கு உடையான் நந்தி மானோதயன் இந்த வையம் எல்லாம் - நந்திக்-:2 65/2
தையல் உறவு தவிர்ந்தோமே வையம்
 மணக்கும் பெரும் புகழான் மானபரன் நந்தி - நந்திக்-:2 108/2,3

 TOP
 
  வையம்-தன்னில் (1)
வளவு கண்டான் நந்தி மானோதயன் வையம்-தன்னில் மகிழ் - நந்திக்-:2 48/2

 TOP