<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

வி - முதல் சொற்கள்
விசயமும் 1
விசயனுக்கு 1
விசும்பில் 1
விசும்புக்கு 1
விசும்பும் 1
விஞ்சைகளும் 1
விட்ட 1
விட்டு 4
விடலை 1
விடியவே 1
விடியாத 1
விடிவளவும் 1
விடிவிளக்கும் 1
விடு-மின் 2
விடுகின் 1
விடுகு 1
விடுகே 1
விடுத்தார் 1
விடுதிர்-கொல்லோ 1
விடும் 1
விடுவேன் 1
விடேல் 3
விடை 2
விடைப்பாகன் 1
விடையுடன் 1
விடையோன் 1
விண் 3
விண்ட 1
விண்ணப்பமே 1
விண்ணாட்டிடை 1
வித்து 1
விதியின் 1
விபரிதம் 1
விம்ம 1
விம்மில் 1
விம்மு 2
வியன் 2
விரல் 1
விரவாத 1
விரவுமாகிலே 1
விராய் 1
விரிய 1
விரை 2
வில் 2
வில்லோன் 1
விலக்க 1
விலங்கல் 1
விழியாள் 1
விழியும் 1
விளக்கும் 5
விளங்கு 1
விளங்கும் 1
விளவு 1
விளைந்தது 1
விளையாடு 2
விளைவித்தது 1
விளைவு 1
விறல் 6
வினை 3
வினைத்து 1
வினையின் 1
வினையேற்கே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  விசயமும் (1)
விடையுடன் மங்கல விசயமும் நடப்ப - நந்திக்-:2 1/42

 TOP
 
  விசயனுக்கு (1)
வேர் ஊரும் மேனி வியன் தளிர் ஊரும் விசயனுக்கு
 தேர் ஊரும் மால் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் - நந்திக்-:2 110/2,3

 TOP
 
  விசும்பில் (1)
பகரம் கொள் நெடும் திவலை பனி விசும்பில் பறித்து எறிய பண்டு முந்நீர் - நந்திக்-:2 38/1

 TOP
 
  விசும்புக்கு (1)
எயில் கொண்டான் மல்லை அம் கோன் நந்தி வேந்தன் இகல்கொண்டார் இரும் கடம்பூர் விசும்புக்கு ஏற்றி - நந்திக்-:2 25/3

 TOP
 
  விசும்பும் (1)
குல கிரியும் அரு மறையும் குளிர் விசும்பும் வறிதாக - நந்திக்-:2 1/10

 TOP
 
  விஞ்சைகளும் (1)
வரம் பெற்றவும் மற்று உள விஞ்சைகளும்
 உரம் பெற்றன ஆவன உண்மை அன்னான் - நந்திக்-:2 112/2,3

 TOP
 
  விட்ட (1)
விட்ட கூந்தலும் விழியும் நல் முறுவலும் நுதல் மிசை இடு கோலம் - நந்திக்-:2 75/3

 TOP
 
  விட்டு (4)
இன்று என் உயிர் அன்னவள் கொங்கையை விட்டு எங்ஙன் துயில்கின்றன ஏழையனே - நந்திக்-:2 20/4
ஆவி அனந்தம் உண்டோ உயிர் தான் விட்டு அகலும் முன்னே - நந்திக்-:2 77/3
வரு நந்தி யானத்து மானாரை விட்டு
 பொரு நந்தி போந்த பொழுது - நந்திக்-:2 94/3,4
இருவரையும் இ நிலம் விட்டு அழிக்கின்ற காலம் இராச மன்னன் நந்தி தோள் சேராத காலம் - நந்திக்-:2 114/4

 TOP
 
  விடலை (1)
வீறுபாய கொடுக்கின்ற விடலை யார் கோ என்கின்றீர் - நந்திக்-:2 87/2

 TOP
 
  விடியவே (1)
வெண் சங்கு உறங்கும் வியன் மாதர் முற்றத்து விடியவே வான் - நந்திக்-:2 72/1

 TOP
 
  விடியாத (1)
மெல்கு தொண்டையும் தந்து அருள்கிலன் விடை மணியொடும் விடியாத
 அல்லினோடும் வெண் திங்களினொடும் உளன் உய்வகை அறியேனே - நந்திக்-:2 59/3,4

 TOP
 
  விடிவளவும் (1)
வீட்டு இருந்து பாட விடிவளவும் காட்டில் அழும் - நந்திக்-:2 102/2

 TOP
 
  விடிவிளக்கும் (1)
விடிவிளக்கும் இதுவே நாங்கள் பூண்பதும் வெண் முத்தமே - நந்திக்-:2 93/4

 TOP
 
  விடு-மின் (2)
திறை இடு-மின் அன்றி மதில் விடு-மின் நுங்கள் செரு ஒழிய வெம் கண் முரசம் - நந்திக்-:2 68/1
அறை விடு-மின் இந்த அவனி-தனில் எங்கும் அவனுடைய தொண்டை அரசே - நந்திக்-:2 68/2

 TOP
 
  விடுகின் (1)
வினை வார் கழல் நந்தி விடேல் விடுகின்
 கனை ஆர் முரசு ஒத்தது கார் அதிர்வே - நந்திக்-:2 13/3,4

 TOP
 
  விடுகு (1)
விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் - நந்திக்-:2 74/3

 TOP
 
  விடுகே (1)
வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே - நந்திக்-:2 11/4

 TOP
 
  விடுத்தார் (1)
வம்பு ஒன்று குழலாளை மணம்பேசி வர விடுத்தார் மன்னர் தூதா - நந்திக்-:2 78/2

 TOP
 
  விடுதிர்-கொல்லோ (1)
விடுதிர்-கொல்லோ வள நாடு உடை வீர அரசற்கு முன் நின்று - நந்திக்-:2 12/1

 TOP
 
  விடும் (1)
சரம் பற்றிய சாபம் விடும் தனையே - நந்திக்-:2 112/4

 TOP
 
  விடுவேன் (1)
நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன்
 பண்ணும் புகழ் எட்டு திசை ஏகம்பலவாணா பாப திறலோ நந்தி-தன் மறவோர்களிடத்தே - நந்திக்-:2 113/2,3

 TOP
 
  விடேல் (3)
வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே - நந்திக்-:2 11/4
வினை வார் கழல் நந்தி விடேல் விடுகின் - நந்திக்-:2 13/3
விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் - நந்திக்-:2 74/3

 TOP
 
  விடை (2)
வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே - நந்திக்-:2 11/4
மெல்கு தொண்டையும் தந்து அருள்கிலன் விடை மணியொடும் விடியாத - நந்திக்-:2 59/3

 TOP
 
  விடைப்பாகன் (1)
மும்மை புவனம் முழுது ஈன்ற முதல்வி ஓடும் விடைப்பாகன்
 அம்மை தருக முத்தம் என அழைப்ப ஆங்கே சிறிது அகன்று - நந்திக்-:1 1/1,2

 TOP
 
  விடையுடன் (1)
விடையுடன் மங்கல விசயமும் நடப்ப - நந்திக்-:2 1/42

 TOP
 
  விடையோன் (1)
புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால் - நந்திக்-:2 112/1

 TOP
 
  விண் (3)
விரவாத மன்னர் எலாம் விண் ஏற வெள்ளாற்று வெகுண்டோன் தொண்டைக்கு - நந்திக்-:2 19/1
கூடலர்க்கு தெள்ளாற்றில் விண் அருளி செய்த கோ முற்ற படை நந்தி குவலய மார்த்தாண்டன் - நந்திக்-:2 29/3
விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் - நந்திக்-:2 74/3

 TOP
 
  விண்ட (1)
விண்ட வேந்தர் தம் நாடும் வீர திருவும் எம் கோனை - நந்திக்-:2 5/3

 TOP
 
  விண்ணப்பமே (1)
தேவு இயல் நந்திக்கு அங்கு ஆர் ஓடி செய்குவர் விண்ணப்பமே - நந்திக்-:2 77/4

 TOP
 
  விண்ணாட்டிடை (1)
நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன் - நந்திக்-:2 113/2

 TOP
 
  வித்து (1)
வட்டு அன்றே நீர் இதனை மிகவும் காண்-மின் மற்றை கை கொட்டினேன் மாவின் வித்து ஒன்று - நந்திக்-:2 64/1

 TOP
 
  விதியின் (1)
விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே - நந்திக்-:2 45/4

 TOP
 
  விபரிதம் (1)
எங்கள் கோல் வளைகள் நில்லா விபரிதம் இருந்தவாறே - நந்திக்-:2 39/4

 TOP
 
  விம்ம (1)
கடுவாய் இரட்ட வளை விம்ம மன்னர் கழல் சூட அங்கண் மறுகே - நந்திக்-:2 6/1

 TOP
 
  விம்மில் (1)
கோதை சோரில் சோர் கொங்கை விம்மில் விம்மு குறுமுறுவல் - நந்திக்-:2 10/1

 TOP
 
  விம்மு (2)
கூடினால் அலர் வராது கொங்கு விம்மு கோதையே - நந்திக்-:2 9/4
கோதை சோரில் சோர் கொங்கை விம்மில் விம்மு குறுமுறுவல் - நந்திக்-:2 10/1

 TOP
 
  வியன் (2)
வெண் சங்கு உறங்கும் வியன் மாதர் முற்றத்து விடியவே வான் - நந்திக்-:2 72/1
வேர் ஊரும் மேனி வியன் தளிர் ஊரும் விசயனுக்கு - நந்திக்-:2 110/2

 TOP
 
  விரல் (1)
ஒரு பது முடி இற ஒரு விரல் நிறுவினை - நந்திக்-:2 1/16

 TOP
 
  விரவாத (1)
விரவாத மன்னர் எலாம் விண் ஏற வெள்ளாற்று வெகுண்டோன் தொண்டைக்கு - நந்திக்-:2 19/1

 TOP
 
  விரவுமாகிலே (1)
மீட்கலாம் மடல் கையில் விரவுமாகிலே - நந்திக்-:2 18/4

 TOP
 
  விராய் (1)
வீ சிகையில் கொன்றையும் வெள்ளெருக்கும் விராய் தொடுத்த - நந்திக்-:2 1/17

 TOP
 
  விரிய (1)
நெஞ்சு ஆகுலமுற்று இங்ஙனே மெலிய நிலவின் கதிர் நீள் எரியாய் விரிய
 துஞ்சா நயனத்தொடு சோரும் இவட்கு அருளாது ஒழிகின்றது தொண்டை-கொலோ - நந்திக்-:2 11/1,2

 TOP
 
  விரை (2)
விறல் அரசர்கள் மனம் நெகிழ்வன விரை மலர் களி முலை பொருவன - நந்திக்-:2 7/2
மேல் வருடும் தொண்டை விரை நாறும் இன்னமும் என் - நந்திக்-:2 90/3

 TOP
 
  வில் (2)
வில் கொள் நல் நுதல் மடந்தைமார் மிக முயங்கு தோள் அவனி நாரணன் - நந்திக்-:2 22/2
அம்பு ஒன்று வில் ஒடிதல் நாண் அறுதல் நான் கிழவன் அசைந்தேன் என்றோ - நந்திக்-:2 78/1

 TOP
 
  வில்லோன் (1)
போர்க்கின்ற புகர் முகத்து குளித்த வாளி பூதலத்து வடிம்பு அலம்ப பூண்ட வில்லோன்
 பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே - நந்திக்-:2 35/3,4

 TOP
 
  விலக்க (1)
மிகை ஒடுங்கா முன் இ கூத்தினை விலக்க வேண்டாவோ - நந்திக்-:2 70/4

 TOP
 
  விலங்கல் (1)
விலங்கல் வைத்த மின் நோக்கின் மேலும் உண்டோ வினையேற்கே - நந்திக்-:2 32/4

 TOP
 
  விழியாள் (1)
விழியாள் என்றும் மேனி வெளுத்து உற மெலிவாளே - நந்திக்-:2 43/2

 TOP
 
  விழியும் (1)
விட்ட கூந்தலும் விழியும் நல் முறுவலும் நுதல் மிசை இடு கோலம் - நந்திக்-:2 75/3

 TOP
 
  விளக்கும் (5)
அடி விளக்கும் துகில் ஆடை விளக்கும் அரசர் பந்தி - நந்திக்-:2 93/1
அடி விளக்கும் துகில் ஆடை விளக்கும் அரசர் பந்தி - நந்திக்-:2 93/1
பிடி விளக்கும் எங்கள் ஊரார் விளக்கும் பெரும் புகழால் - நந்திக்-:2 93/2
பிடி விளக்கும் எங்கள் ஊரார் விளக்கும் பெரும் புகழால் - நந்திக்-:2 93/2
படி விளக்கும் நந்தி எம் கோன் பெரும் படைவீட்டுக்கு எல்லாம் - நந்திக்-:2 93/3

 TOP
 
  விளங்கு (1)
விளங்கு ஒளி ஆனனன் இப்போது - நந்திக்-:2 23/10

 TOP
 
  விளங்கும் (1)
வேய் காற்றினால் விளங்கும் வீர நந்தி மா கிரியில் - நந்திக்-:2 91/3

 TOP
 
  விளவு (1)
விளவு கண்டால் அன்ன மேனி கண்டாய் விறல் மாரன் செய்த - நந்திக்-:2 89/3

 TOP
 
  விளைந்தது (1)
தினையும் விளைந்தது வாழி தன் மீறு தெள்ளாற்று நள்ளார் - நந்திக்-:2 33/2

 TOP
 
  விளையாடு (2)
வண் சங்கு ஒலிப்ப மடவார்கள் விளையாடு மல்லை வேந்தன் - நந்திக்-:2 72/2
குவளை மலரின் மது ஆரும் வண்டுகாள் குமிழி சுழியில் விளையாடு தும்பியே - நந்திக்-:2 97/2

 TOP
 
  விளைவித்தது (1)
ஏறுபாய விளைவித்தது எல்லாம் வார் குங்கும கொங்கை - நந்திக்-:2 87/1

 TOP
 
  விளைவு (1)
விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே - நந்திக்-:2 45/4

 TOP
 
  விறல் (6)
விறல் அரசர்கள் மனம் நெகிழ்வன விரை மலர் களி முலை பொருவன - நந்திக்-:2 7/2
வீர தீரன் நல் விறல் அவிர் கஞ்சுகன் வெறியலூர் செரு வென்றோன் - நந்திக்-:2 27/1
குமரி கொண்கன் கங்கை மணாளன் குரை கழல் விறல் நந்தி - நந்திக்-:2 28/2
ஆறா விறல் அடு போர் வன்மையால் அமர் ஆடி அப்பால் - நந்திக்-:2 40/1
வெம் கோல் நிமிர்த்து அவரையும் சிவந்த விறல் நந்தி மேல் மொழிவையே - நந்திக்-:2 42/4
விளவு கண்டால் அன்ன மேனி கண்டாய் விறல் மாரன் செய்த - நந்திக்-:2 89/3

 TOP
 
  வினை (3)
சுரிகை வினை பகைஞர் உடல் துண்டம் ஆக துயில் உணர்ந்த வல் ஆண்மை தொண்டை வேந்தே - நந்திக்-:2 4/4
வினை வார் கழல் நந்தி விடேல் விடுகின் - நந்திக்-:2 13/3
விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே - நந்திக்-:2 45/4

 TOP
 
  வினைத்து (1)
ஆகாது போகம் அயில் வினைத்து அகன்று அலவன் கை - நந்திக்-:2 76/1

 TOP
 
  வினையின் (1)
வினையின் சிலம்பன் பரிவும் இவள்-தன் மெலிவும் மென் பூம் - நந்திக்-:2 33/1

 TOP
 
  வினையேற்கே (1)
விலங்கல் வைத்த மின் நோக்கின் மேலும் உண்டோ வினையேற்கே - நந்திக்-:2 32/4

 TOP