<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

ந - முதல் சொற்கள்
நக்காங்கு 1
நக்கி 2
நக்கிற்று 1
நக்குபவர் 1
நக்கும் 2
நக 9
நகப்படுவர் 1
நகர் 1
நகரமும் 1
நகல் 1
நகலான் 1
நகலின் 1
நகாஅ 1
நகாஅது 1
நகுக 1
நகுதல் 1
நகுப 1
நகும் 8
நகுமே 1
நகுவது 1
நகுவானும் 1
நகை 18
நகைத்து 1
நகையும் 2
நகையுள்ளும் 1
நகையேதான் 1
நகையேயும் 2
நகையொடு 2
நச்ச 1
நச்சப்படாதவன் 1
நச்சப்படாஅதவன் 1
நச்சாமை 1
நச்சான் 1
நச்சி 2
நச்சியார்க்கு 3
நச்சினும் 1
நச்சு 1
நச்சுவார் 2
நசை 16
நசைக்கண் 1
நசையவர்க்கு 1
நசையால் 3
நசையின் 1
நசையினார் 1
நசைஇ 6
நசைஇயார் 1
நஞ்சால் 1
நஞ்சு 7
நட்க 2
நட்ட 3
நட்டக்கால் 1
நட்டரும் 1
நட்டல் 2
நட்டலின் 1
நட்டவர் 1
நட்டார் 20
நட்டார்க்கு 8
நட்டார்க்கும் 2
நட்டார்கண் 4
நட்டாரை 4
நட்டாரோ 1
நட்டால் 1
நட்டாளாம் 1
நட்டான் 6
நட்டானும் 1
நட்டானேல் 1
நட்டு 8
நட்டுவிடல் 1
நட்டோரை 1
நட்டோன் 1
நட்பது 2
நட்பதுஆயினும் 1
நட்பா 1
நட்பாரும் 1
நட்பான் 1
நட்பில் 1
நட்பிற்கு 2
நட்பின் 7
நட்பினுள் 3
நட்பு 46
நட்புக்கள் 1
நட்புநார் 1
நட்பும் 6
நட்பே 1
நட 1
நடக்கலாம் 1
நடக்கவும் 1
நடக்குமாம் 1
நடக்குமேல் 1
நடக்கையின் 1
நடத்தல் 1
நடந்த 3
நடந்தன 1
நடந்து 5
நடப்பார்க்கு 1
நடப்பாரை 1
நடல் 1
நடலை 1
நடவாரே 1
நடவான் 1
நடு 4
நடுக்கு 2
நடுக்கும் 1
நடுக்குற்று 1
நடுக 1
நடுகல் 1
நடுங்க 1
நடுங்கல் 1
நடுங்கா 1
நடுங்கி 2
நடுங்கு 1
நடுங்கும் 1
நடுநடுப்ப 1
நடுவண் 4
நடுவணது 2
நடுவணா 1
நடுவாக 1
நடுவான் 1
நடுவு 6
நடை 19
நடைதனக்கு 1
நடையர் 1
நடையானே 1
நடையினர் 1
நடைவரவு 1
நண்ணல் 1
நண்ணா 1
நண்ணார் 2
நண்ணாரும் 1
நண்ணாரை 3
நண்ணான் 1
நண்ணி 4
நண்ணிய 1
நண்ணின்றா 1
நண்ணுபவோ 1
நண்ணும் 2
நண்ணேன் 1
நண்பகலில் 1
நண்பின் 1
நண்பினார் 2
நண்பு 12
நணித்து 1
நணியது 1
நத்தம் 1
நந்த 1
நந்திய 1
நந்து 3
நந்தும் 9
நந்துவர் 1
நம் 14
நம்கண் 1
நம்பற்க 1
நம்பும் 1
நம்மாட்டு 2
நம்மாலே 1
நம்மின் 1
நம்மினும் 1
நம்மை 2
நம்மொடு 1
நம 1
நமக்கு 7
நமது 1
நமர் 10
நமர்கொல் 1
நமன் 1
நய 1
நயத்தக்க 1
நயத்தால் 1
நயத்தின் 1
நயந்தவர் 1
நயந்தவர்க்கு 1
நயந்து 3
நயப்பவோ 1
நயப்பாரும் 1
நயப்பித்தார் 2
நயம் 16
நயமே 1
நயவர் 1
நயவர 1
நயவரை 1
நயவற்க 1
நயவாதவன் 1
நயவாது 1
நயவாமை 1
நயவார்கண் 1
நயவிய 1
நயன் 10
நயனொடு 1
நரகத்து 1
நரகர்கட்கு 1
நரம்பு 2
நரம்பொடு 1
நரன்று 1
நரி 6
நரிமா 1
நரியிற்கு 1
நரை 5
நரைப்ப 1
நரையை 1
நல் 133
நல்கா 2
நல்காதவரை 1
நல்காது 1
நல்காமை 3
நல்கார் 2
நல்காரை 2
நல்கி 1
நல்கினாள் 1
நல்கினும் 1
நல்குதல் 1
நல்கும்வாய் 1
நல்குமால் 1
நல்குமேல் 1
நல்குரவால் 1
நல்குரவின் 1
நல்குரவு 10
நல்குரவும் 1
நல்குரவே 2
நல்குவர் 2
நல்குவார்கட்டே 1
நல்கூர்ந்த 1
நல்கூர்ந்தக்கண்ணும் 1
நல்கூர்ந்தவர்க்கு 1
நல்கூர்ந்தவர்க்கும் 1
நல்கூர்ந்தன்று 10
நல்கூர்ந்தார் 10
நல்கூர்ந்தார்ஆயினும் 1
நல்கூர்ந்தான் 1
நல்கூர்ந்து 1
நல்கூர்ந்தும் 1
நல்கூர 1
நல்நெறிக்கண் 1
நல்ல 40
நல்லது 4
நல்லதே 1
நல்லம் 1
நல்லர் 6
நல்லரால் 1
நல்லவர் 5
நல்லவர்க்கு 2
நல்லவருள் 1
நல்லவள் 1
நல்லவா 1
நல்லவாய் 1
நல்லவும் 2
நல்லவை 14
நல்லறத்தார்க்கு 1
நல்லறத்தாரோடும் 1
நல்லறிவாளரிடை 1
நல்லன் 1
நல்லாதன் 2
நல்லாய் 12
நல்லார் 18
நல்லார்க்கு 3
நல்லார்கண் 1
நல்லார்கள் 1
நல்லாரிடை 1
நல்லாரும் 1
நல்லாருள் 2
நல்லாரை 3
நல்லாரோடு 1
நல்லாள் 3
நல்லாறு 1
நல்லேம் 1
நல்வினை 1
நல 5
நலக்கு 1
நலத்த 1
நலத்தகு 1
நலத்தகை 1
நலத்தகையார் 1
நலத்தது 2
நலத்தார் 1
நலத்தால் 2
நலத்தின் 3
நலத்தின்கண் 1
நலத்து 2
நலத்துக்கு 1
நலத்தை 3
நலம் 58
நலமும் 1
நலவருள் 1
நலன் 6
நலனும் 2
நலனே 1
நலிகிற்பான் 1
நலிதல் 1
நலிதும் 1
நலிந்த 1
நலிந்து 4
நலிபு 1
நலிய 1
நலியற்க 1
நலியின் 1
நலியும் 1
நலிவார் 1
நலிவானை 1
நவில்தொறும் 1
நவின்ற 4
நவை 3
நவைக்கப்படும் 1
நள் 2
நள்ளா 1
நள்ளாதவர்க்கும் 1
நள்ளாதார் 1
நள்ளாதான் 1
நள்ளாது 1
நள்ளாமை 1
நள்ளார் 2
நள்ளான் 1
நள்ளிய 1
நளி 4
நளிந்த 1
நளிர் 2
நற்கு 8
நற்பால 1
நற்பாலவை 1
நற்பு 2
நறவு 1
நறா 3
நறிய 1
நறு 10
நறுக்கு 1
நறும் 10
நறை 1
நன் 18
நன்கு 43
நன்மக்கள் 1
நன்மை 15
நன்மைக்கு 1
நன்மையவர் 1
நன்மையின் 2
நன்மையும் 1
நன்றா 1
நன்றால் 4
நன்றி 17
நன்றிக்கண் 1
நன்றிக்கு 1
நன்றியின் 1
நன்றியை 1
நன்றின்பால் 2
நன்று 116
நன்றுஆயினும் 1
நன்றே 12
நன்றொடு 1
நன்னெறி 1
நனவினான் 6
நனவு 1
நனி 21
நனை 2
நனைந்து 1
நனையினான் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  நக்காங்கு (1)
நக்காங்கு அசதி நனி ஆடி தக்க - கைந்:55/2

 TOP
 
  நக்கி (2)
தலை நக்கி அன்னது உடைத்து - நாலடி:9 7/4
ஆமா போல் நக்கி அவர் கை பொருள் கொண்டு - நாலடி:38 7/1

 TOP
 
  நக்கிற்று (1)
நரி நக்கிற்று என்று கடல் - பழ:177/4

 TOP
 
  நக்குபவர் (1)
நம நெய்யை நக்குபவர் - பழ:35/4

 TOP
 
  நக்கும் (2)
கோடு கொள் ஒண் மதியை நக்கும் பாம்பு ஒக்குமே - கள40:22/4
முசு குத்தி நக்கும் மலை நாட தம்மை - பழ:268/3

 TOP
 
  நக (9)
அறை கடல் சூழ் வையம் நக - நாலடி:23 10/4
நெடுமொழி வையம் நக - நாலடி:24 8/4
தலை அழுங்க தண் தளவம் தாம் நக கண்டு ஆற்றா - திணை150:110/3
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி - குறள்:19 7/1
தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி - குறள்:69 5/1
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து - குறள்:79 6/1
அகம் நக நட்பது நட்பு - குறள்:79 6/2
மிக செய்து தம் எள்ளுவாரை நக செய்து - குறள்:83 9/1
இது நக தக்கது உடைத்து - குறள்:118 3/2

 TOP
 
  நகப்படுவர் (1)
உள் ஒற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:93 7/1

 TOP
 
  நகர் (1)
நெடு மாட நீள் நகர் கைத்து இன்மை இன்னா - இன்னா40:36/2

 TOP
 
  நகரமும் (1)
நகரமும் காடு போன்று ஆங்கு - பழ:3/4

 TOP
 
  நகல் (1)
நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம் - குறள்:100 9/1

 TOP
 
  நகலான் (1)
இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லம் நகலான் ஆம் - குறள்:86 10/1

 TOP
 
  நகலின் (1)
நகலின் இனிதுஆயின் காண்பாம் அகல் வானத்து - நாலடி:14 7/3

 TOP
 
  நகாஅ (1)
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா - குறள்:83 4/1

 TOP
 
  நகாஅது (1)
கண்டாரோடு எல்லாம் நகாஅது எவன் ஒருவன் - நாலடி:33 4/3

 TOP
 
  நகுக (1)
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை - குறள்:63 1/1

 TOP
 
  நகுதல் (1)
நகுதல் பொருட்டு அன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் - குறள்:79 4/1

 TOP
 
  நகுப (1)
யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார் - குறள்:114 10/1

 TOP
 
  நகும் (8)
அருளும் அவனை நகும் - நாலடி:28 3/4
மெல்ல இனிய நகும் - கார்40:14/4
ஐந்தும் அகத்தே நகும் - குறள்:28 1/2
மெய் வேல் பறியா நகும் - குறள்:78 4/2
நிலம் என்னும் நல்லாள் நகும் - குறள்:104 10/2
தான் நோக்கி மெல்ல நகும் - குறள்:110 4/2
சிறக்கணித்தான் போல நகும் - குறள்:110 5/2
பசையினள் பைய நகும் - குறள்:110 8/2

 TOP
 
  நகுமே (1)
பொருளும் அவனை நகுமே உலகத்து - நாலடி:28 3/3

 TOP
 
  நகுவது (1)
நகுவது போல் மின் ஆட நாணா என் ஆவி - திணை150:122/3

 TOP
 
  நகுவானும் (1)
ஈக என்பவனை நகுவானும் இ மூவர் - திரி:74/3

 TOP
 
  நகை (18)
தாமாம் பலரால் நகை - நாலடி:38 7/4
நகை வித்தா தோன்றும் உவகை பகை ஒருவன் - நான்மணி:30/2
நகை இனிது நட்டார் நடுவண் பொருளின் - நான்மணி:36/1
நகை ஆகும் நண்ணார் முன் சேறல் பகை ஆகும் - நான்மணி:59/3
நகை ஆய நண்பினார் நார் இன்மை இன்னா - இன்னா40:8/2
பெய் வளை கையாய் பெரு நகை ஆகின்றே - ஐந்50:26/1
புறன் அழீஇ பொய்த்து நகை - குறள்:19 2/2
நகை வகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரான் - குறள்:82 7/1
நகை ஈகை இன் சொல் இகழாமை நான்கும் - குறள்:96 3/1
நகை மொக்குள் உள்ளது ஒன்று உண்டு - குறள்:128 4/2
எய்தா நகை சொல் எடுத்து உரைக்கப்பட்டவர் - பழ:189/1
ஞானம் வினாஅய் உரைக்கின் நகை ஆகும் - பழ:298/3
நகை மேலும் கைப்பாய்விடும் - பழ:304/4
நல்லார்கள் கேட்பின் நகை - சிறுபஞ்:3/4
நாவகம் மேய் நாடின் நகை - சிறுபஞ்:10/4
நகை கெட வாழ்வதும் நன்று - சிறுபஞ்:14/4
நல்லார் இனத்து நகை - சிறுபஞ்:54/4
நாண் எளிது பெண்ணேல் நகை எளிது நட்டானேல் - சிறுபஞ்:94/1

 TOP
 
  நகைத்து (1)
வண்மையும் அன்ன நகைத்து - நாலடி:27 9/4

 TOP
 
  நகையும் (2)
நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தில் தீய - குறள்:31 4/1
செவி சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்து ஒழுகல் - குறள்:70 4/1

 TOP
 
  நகையுள்ளும் (1)
நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும் - குறள்:100 5/1

 TOP
 
  நகையேதான் (1)
நகையேதான் ஆற்றிவிடும் - பழ:402/4

 TOP
 
  நகையேயும் (2)
நகையேயும் வேண்டாத நல் அறிவினார்கண் - நாலடி:19 7/3
நகையேயும் வேண்டல்பாற்று அன்று - குறள்:88 1/2

 TOP
 
  நகையொடு (2)
நகையொடு கொட்டாவி காறிப்பு தும்மல் - ஆசாரக்:73/1
நகையொடு மந்திரம் நட்டார்க்கு வாரம் - சிறுபஞ்:83/1

 TOP
 
  நச்ச (1)
படு பனை அன்னர் பலர் நச்ச வாழ்வார் - நாலடி:10 6/2

 TOP
 
  நச்சப்படாதவன் (1)
நச்சப்படாதவன் செல்வம் நடு ஊருள் - குறள்:101 8/1

 TOP
 
  நச்சப்படாஅதவன் (1)
நச்சப்படாஅதவன் - குறள்:101 4/2

 TOP
 
  நச்சாமை (1)
நச்சாமை நோக்காமை நன்று - ஏலாதி:12/4

 TOP
 
  நச்சான் (1)
கழிந்தவை தான் இரங்கான் கைவாரா நச்சான்
  இகழ்ந்தவை இன்புறான் இல்லார் மொழிந்தவை - சிறுபஞ்:80/1,2

 TOP
 
  நச்சி (2)
நச்சி தற்சென்றார் நசை கொல்லா மாண்பு இனிதே - இனிய40:26/1
தன் நச்சி சென்றாரை எள்ளா ஒருவனும் - திரி:30/1

 TOP
 
  நச்சியார்க்கு (3)
நச்சியார்க்கு ஈயாமை நாண் அன்று நாள் நாளும் - நாலடி:30 9/1
நச்சியார்க்கு ஈதலும் நண்ணார் தெறுதலும் - கார்40:7/1
நசை கொல்லார் நச்சியார்க்கு என்றும் கிளைஞர் - சிறுபஞ்:46/1

 TOP
 
  நச்சினும் (1)
வையாமை வார்குழலார் நச்சினும் நையாமை - சிறுபஞ்:17/2

 TOP
 
  நச்சு (1)
நச்சு மரம் பழுத்து அற்று - குறள்:101 8/2

 TOP
 
  நச்சுவார் (2)
பிறன் தாரம் நச்சுவார் சேரா பிறன் தாரம் - நாலடி:9 2/2
நச்சுவார் சேரும் பகை பழி பாவம் என்று - நாலடி:9 2/3

 TOP
 
  நசை (16)
வசை அன்று வையகத்து இயற்கை நசை அழுங்க - நாலடி:12 1/2
நல்குவார்கட்டே நசை - நாலடி:27 3/4
நசை நலம் நட்டார்கண் நந்தும் சிறந்த - நான்மணி:24/1
நச்சி தற்சென்றார் நசை கொல்லா மாண்பு இனிதே - இனிய40:26/1
உள் நாட்டம் சான்றவர் தந்த நசை இற்று என்று - ஐந்70:53/1
பொருள் நசை உள்ளம் துரப்ப துறந்தார் - திணை50:14/3
வரு நசை பார்க்கும் என் நெஞ்சு - திணை50:14/4
நல்குரவு என்னும் நசை - குறள்:105 3/2
நல்குவர் என்னும் நசை - குறள்:116 6/2
நண்பு இலார்மாட்டு நசை கிழமை செய்வானும் - திரி:94/1
நசை கொன்றான் செல் உலகம் இல் - பழ:24/4
தோற்றம் பெரிய நசையினார் அ நசை
  ஆற்றாதவரை அடைந்து ஒழுகல் ஆற்றின் - பழ:163/1,2
நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க - பழ:283/2
நசை கொல்லார் நச்சியார்க்கு என்றும் கிளைஞர் - சிறுபஞ்:46/1
பொருள் நசை வேட்கையோன் முறை செயல் பொய் - முது:7 9/1
ஈரம் வெய்யோர்க்கு நசை கொடை எளிது - முது:8 3/1

 TOP
 
  நசைக்கண் (1)
சூழா பொருள் நசைக்கண் சென்றோர் அருள் நினைந்து - ஐந்70:31/3

 TOP
 
  நசையவர்க்கு (1)
இயல்பு உரையான் ஈனம் உரையான் நசையவர்க்கு
  கூடுவது ஈவானை கொவ்வை போல் செம் வாயாய் - ஏலாதி:34/2,3

 TOP
 
  நசையால் (3)
புணராது என்று எண்ணி பொருள் நசையால் தம்மை - நாலடி:37 5/3
பெறு நசையால் பின் நிற்பார் இன்மையே பேணும் - நாலடி:39 1/3
என்னை கெழீஇயினர்கொல்லோ பொருள் நசையால்
  பல் மார்பு சேர்ந்து ஒழுகுவார் - நாலடி:39 5/3,4

 TOP
 
  நசையின் (1)
நசையின் பெரியது ஓர் நல்குரவு இல்லை - முது:6 7/1

 TOP
 
  நசையினார் (1)
தோற்றம் பெரிய நசையினார் அ நசை - பழ:163/1

 TOP
 
  நசைஇ (6)
ஆவாம் நாம் ஆக்கம் நசைஇ அறம் மறந்து - நாலடி:4 2/1
மறுத்தும் சிறைசெய்வர் நீர் நசைஇ வாழ்நர் - நாலடி:23 2/2
உள் கூர் பசியால் உழை நசைஇ சென்றார்கட்கு - நாலடி:29 6/1
எல் வளை மென் தோள் நெகிழ பொருள் நசைஇ
  நல்கா துறந்த நமர் - திணை50:17/3,4
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணை அக சென்றார் - குறள்:127 3/1
வரல் நசைஇ இன்னும் உளேன் - குறள்:127 3/2

 TOP
 
  நசைஇயார் (1)
நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர் மாட்டு - குறள்:120 9/1

 TOP
 
  நஞ்சால் (1)
நீடு ஆங்கு செய்தலும் நஞ்சால் இளங்கிளையை - சிறுபஞ்:11/3

 TOP
 
  நஞ்சு (7)
பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க - குறள்:58 10/1
நஞ்சு உண்பார் கள் உண்பவர் - குறள்:93 6/2
நரகர்கட்கு இல்லையோ நஞ்சு - பழ:27/4
கோறலும் நஞ்சு ஊனை துய்த்தல் கொடு நஞ்சு - சிறுபஞ்:11/1
கோறலும் நஞ்சு ஊனை துய்த்தல் கொடு நஞ்சு
  வேறலும் நஞ்சு மாறு அல்லானை தேறினால் - சிறுபஞ்:11/1,2
வேறலும் நஞ்சு மாறு அல்லானை தேறினால் - சிறுபஞ்:11/2
நாடாதே தீதுஉரையும் நஞ்சு - சிறுபஞ்:11/4

 TOP
 
  நட்க (2)
நண்பு ஆற்றி நட்க பெறின் - நாலடி:18 4/4
நட்க படாஅதவர் - திரி:15/4

 TOP
 
  நட்ட (3)
நட்ட பின் நாடி திரிவேனேல் நட்டான் - நாலடி:23 10/2
நட்ட கவற்றினால் சூது - இன்னா40:25/4
நாடாது நட்டலின் கேடு இல்லை நட்ட பின் - குறள்:80 1/1

 TOP
 
  நட்டக்கால் (1)
வேற்றுமை இன்றி கலந்து இருவர் நட்டக்கால்
  தேற்றா ஒழுக்கம் ஒருவன்கண் உண்டாயின் - நாலடி:8 5/1,2

 TOP
 
  நட்டரும் (1)
கண்ணின் மணியே போல் காதலால் நட்டரும்
  உண்ணும் துணையும் உளரா பிறர் ஆவர் - பழ:89/1,2

 TOP
 
  நட்டல் (2)
நகுதல் பொருட்டு அன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் - குறள்:79 4/1
நல் இனத்தாரோடு நட்டல் இவை எட்டும் - ஆசாரக்:1/4

 TOP
 
  நட்டலின் (1)
நாடாது நட்டலின் கேடு இல்லை நட்ட பின் - குறள்:80 1/1

 TOP
 
  நட்டவர் (1)
தம் தீமை இல்லவர் நட்டவர் தீமையையும் - பழ:247/1

 TOP
 
  நட்டார் (20)
கள்ளத்தால் நட்டார் கழி கேண்மை தெள்ளி - நாலடி:13 8/2
நட்டார் எனப்படுவார் - நாலடி:21 8/4
நறு மலர் தண் கோதாய் நட்டார்க்கு நட்டார்
  மறுமையும் செய்வது ஒன்று உண்டோ இறும் அளவும் - நாலடி:21 9/1,2
இறப்பவே தீய செயினும் தன் நட்டார்
  பொறுத்தல் தகுவது ஒன்று அன்றோ நிற கோங்கு - நாலடி:23 3/1,2
நட்டார் நடுங்கும் வினை செய்யார் ஒட்டார் - நான்மணி:23/3
முழங்க தளிர்க்கும் குருகு இலை நட்டார்
  வழங்க தளிர்க்குமாம் மேல் - நான்மணி:35/3,4
நகை இனிது நட்டார் நடுவண் பொருளின் - நான்மணி:36/1
யாழ் ஒக்கும் நட்டார் கழறும் சொல் பாழ் ஒக்கும் - நான்மணி:98/3
நட்டார் இடுக்கண்கள் காண்டல் நனி இன்னா - இன்னா40:25/1
நட்டார் புறங்கூறான் வாழ்தல் நனி இனிதே - இனிய40:19/1
நட்டார் உடையான் பகை ஆண்மை முன் இனிதே - இனிய40:38/2
கேளாது நட்டார் செயின் - குறள்:81 4/2
நோ தக்க நட்டார் செயின் - குறள்:81 5/2
நாள் இழுக்கம் நட்டார் செயின் - குறள்:81 8/2
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் - குறள்:83 6/1
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நன் நுதலாள் - குறள்:91 8/1
கெட்டார்க்கு நட்டார் இல் என்பதோ நெஞ்சே நீ - குறள்:130 3/1
நாள் நாளும் நட்டார் பெருக்கலும் இ மூன்றும் - திரி:41/3
சுற்றத்தார் நட்டார் என சென்று ஒருவரை - பழ:67/1
புரை இன்றி நட்டார்க்கு நட்டார் உரைத்த - பழ:196/1

 TOP
 
  நட்டார்க்கு (8)
நறு மலர் தண் கோதாய் நட்டார்க்கு நட்டார் - நாலடி:21 9/1
நட்டார்க்கு நல்ல செயல் இனிது எத்துணையும் - இனிய40:17/1
நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே - குறள்:68 9/1
வழியராய் நட்டார்க்கு மா தவம் செய்வாரே - பழ:13/3
ஊர் அறிய நட்டார்க்கு உணா - பழ:101/4
புரை இன்றி நட்டார்க்கு நட்டார் உரைத்த - பழ:196/1
நகையொடு மந்திரம் நட்டார்க்கு வாரம் - சிறுபஞ்:83/1
நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு - ஏலாதி:79/3

 TOP
 
  நட்டார்க்கும் (2)
நட்டார்க்கும் நள்ளாதவர்க்கும் உள வரையால் - நாலடி:28 1/1
பெரிய நட்டார்க்கும் பகைவர்க்கும் சென்று - பழ:10/1

 TOP
 
  நட்டார்கண் (4)
நசை நலம் நட்டார்கண் நந்தும் சிறந்த - நான்மணி:24/1
நட்டார்கண் விட்ட வினை - நான்மணி:25/4
நட்டார்கண் செய்தலின் தீது - குறள்:20 2/2
இடர் இன்னா நட்டார்கண் ஈயாமை இன்னா - சிறுபஞ்:12/1

 TOP
 
  நட்டாரை (4)
பெருக்குக நட்டாரை நன்றின்பால் உய்த்து - நான்மணி:86/1
நட்டாரை ஒட்டியுழி - பழ:85/4
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று - பழ:398/1
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று - சிறுபஞ்:16/1

 TOP
 
  நட்டாரோ (1)
கெட்டார்க்கு நட்டாரோ இல் - பழ:59/4

 TOP
 
  நட்டால் (1)
நாய் நட்டால் நல்ல முயல் - பழ:14/4

 TOP
 
  நட்டாளாம் (1)
நல் விருந்து ஓம்பலின் நட்டாளாம் வைகலும் - திரி:64/1

 TOP
 
  நட்டான் (6)
நட்ட பின் நாடி திரிவேனேல் நட்டான்
  மறை காவா விட்டவன் செல்வுழி செல்க - நாலடி:23 10/2,3
நட்டான் ஒருவன் கை நீட்டேனேல் நட்டான் - நாலடி:24 8/2
நட்டான் ஒருவன் கை நீட்டேனேல் நட்டான்
  கடி மனை சுட்டு அழித்தான் செல்வுழி செல்க - நாலடி:24 8/2,3
அறம் நட்டான் நல்நெறிக்கண் நிற்க அடங்கா - சிறுபஞ்:26/1
புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான் - சிறுபஞ்:26/2
புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான்
  கண்டு எடுத்து கள் களவு சூது கருத்தினால் - சிறுபஞ்:26/2,3

 TOP
 
  நட்டானும் (1)
மண்ணின் மேல் வான் புகழ் நட்டானும் மாசு இல் சீர் - திரி:16/1

 TOP
 
  நட்டானேல் (1)
நாண் எளிது பெண்ணேல் நகை எளிது நட்டானேல்
  ஏண் எளிது சேவகனேல் பெரியார் பேண் எளிது - சிறுபஞ்:94/1,2

 TOP
 
  நட்டு (8)
நாணின் வரை நிற்பர் நல் பெண்டிர் நட்டு அமைந்த - நான்மணி:87/3
உறின் நட்டு அறின் ஒரூஉம் ஒப்பு இலார் கேண்மை - குறள்:82 2/1
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு
  அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் - குறள்:83 10/1,2
நள் இருளும் கைவிடா நட்டு ஒழுகல் தெள்ளி - திரி:77/2
தாம் நட்டு ஒழுகுதற்கு தக்கார் என வேண்டா - பழ:14/1
நட்டு அறான் ஆதலே நன்று - பழ:197/4
தாம் அகத்தான் நட்டு தமர் என்று ஒழுகியக்கால் - பழ:210/1
நயவர நட்டு ஒழுகுவாரும் தாம் கேட்டது - பழ:229/1

 TOP
 
  நட்டுவிடல் (1)
காஞ்சிரை நட்டுவிடல் - பழ:371/4

 TOP
 
  நட்டோரை (1)
திசைக்கு பாழ் நட்டோரை இன்மை இருந்த - நான்மணி:20/2

 TOP
 
  நட்டோன் (1)
நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோன் அல்லன் - முது:5 5/1

 TOP
 
  நட்பது (2)
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து - குறள்:79 6/1
அகம் நக நட்பது நட்பு - குறள்:79 6/2

 TOP
 
  நட்பதுஆயினும் (1)
யார் நட்பதுஆயினும் நட்பு கொளல் வேண்டும் - பழ:14/2

 TOP
 
  நட்பா (1)
பகை நட்பா கொண்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாளன் - குறள்:88 4/1

 TOP
 
  நட்பாரும் (1)
நயப்பாரும் நட்பாரும் இல் - நாலடி:22 5/4

 TOP
 
  நட்பான் (1)
இருவரிடை நட்பான் புக்கால் பெரிய - பழ:294/2

 TOP
 
  நட்பில் (1)
கடையாயார் நட்பில் கமுகு அனையர் ஏனை - நாலடி:22 6/1

 TOP
 
  நட்பிற்கு (2)
நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாது எனின் கொட்பு இன்றி - குறள்:79 9/1
நட்பிற்கு உறுப்பு கெழுதகைமை மற்று அதற்கு - குறள்:81 2/1

 TOP
 
  நட்பின் (7)
தெளிவு இலார் நட்பின் பகை நன்று சாதல் - நாலடி:22 9/1
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல் - குறள்:79 1/1
பேதை பெரும் கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார் - குறள்:82 6/1
நகை வகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரான் - குறள்:82 7/1
நட்பின் கொழு முளை பொய் வழங்கின் இல் ஆகும் - திரி:83/2
நட்பின் நய நீர்மை நீங்கல் இவை மூன்றும் - திரி:86/3
முழ நட்பின் சாண் உட்கு நன்று - பழ:386/4

 TOP
 
  நட்பினுள் (3)
நட்பினுள் சா புல்லல்பாற்று - குறள்:83 9/2
நட்பினுள் ஆற்றுபவர் - குறள்:117 5/2
எஞ்சாத நட்பினுள் பொய் வழக்கும் நெஞ்சு அமர்ந்த - திரி:97/2

 TOP
 
  நட்பு (46)
பெரியார் பெரு நட்பு கோடல் தாம் செய்த - நாலடி:8 7/1
வேட்டதே வேட்டது ஆம் நட்பு ஆட்சி தோட்ட - நாலடி:22 5/2
ஈ கால் துணையும் உதவாதார் நட்பு என்னாம் - நாலடி:22 8/2
ஒருவர் பொறை இருவர் நட்பு - நாலடி:23 3/4
சிறந்தக்கால் சீர் இலார் நட்பு - நாலடி:24 2/4
ஒற்றுமை கொள்ளாதார் நட்பு - நாலடி:24 7/4
புல்லறிவினாரோடு நட்பு - நாலடி:24 9/4
நா அன்றோ நட்பு அறுக்கும் தேற்றம் இல் பேதை - நான்மணி:78/1
நயம் இல் மனத்தவர் நட்பு - இன்னா40:8/4
யாம் என்பவரோடு நட்பு - இன்னா40:24/4
இழித்த தொழிலவர் நட்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:34/3
கெடும் இடம் கைவிடுவார் நட்பு - இன்னா40:36/4
தேரின் கோள் நட்பு திசைக்கு - இனிய40:3/4
துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு - குறள்:11 6/2
விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு - குறள்:11 7/2
நட்பு ஆடல் தேற்றாதவர் - குறள்:19 7/2
உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு - குறள்:34 8/2
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் - குறள்:39 1/1
பின் நீர பேதையார் நட்பு - குறள்:79 2/2
நட்பு ஆம் கிழமை தரும் - குறள்:79 5/2
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து - குறள்:79 6/1
அகம் நக நட்பது நட்பு - குறள்:79 6/2
அல்லல் உழப்பது ஆம் நட்பு - குறள்:79 7/2
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு - குறள்:79 8/2
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு - குறள்:79 10/2
வீடு இல்லை நட்பு ஆள்பவர்க்கு - குறள்:80 1/2
இனனும் அரிந்து யாக்க நட்பு - குறள்:80 3/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும் நட்பு - குறள்:80 4/2
வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொளல் - குறள்:80 5/2
அல்லல்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு - குறள்:80 8/2
ஒருவுக ஒப்பு இலார் நட்பு - குறள்:80 10/2
கிழமையை கீழ்ந்திடா நட்பு - குறள்:81 1/2
பழகிய நட்பு எவன் செய்யும் கெழுதகைமை - குறள்:81 3/1
நேரா நிறந்தவர் நட்பு - குறள்:83 1/2
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு - குறள்:83 10/1
அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் - குறள்:83 10/2
மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு - குறள்:113 2/2
குறளையுள் நட்பு அளவு தோன்றும் உறல் இனிய - திரி:37/1
யார் நட்பதுஆயினும் நட்பு கொளல் வேண்டும் - பழ:14/2
பழம் பகை நட்பு ஆதல் இல் - பழ:97/4
கள்ளம் உடைத்து ஆகி சார்ந்த கழி நட்பு
  புள் ஒலி பொய்கை புனல் ஊர அஃது அன்றோ - பழ:98/2,3
பின் இன்னா பேதையார் நட்பு - பழ:113/4
ஒருவர் பொறை இருவர் நட்பு - பழ:247/4
சோரா நல் நட்பு உதவியின் அறிப - முது:2 3/1
ஈரம் அல்லாதது கிளை நட்பு அன்று - முது:5 3/1
நட்பு இல்வழி சேறல் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 10/1

 TOP
 
  நட்புக்கள் (1)
பொய்த்தல் இறுவாய நட்புக்கள் மெய்த்தாக - நான்மணி:17/1

 TOP
 
  நட்புநார் (1)
நட்புநார் அற்றன நல்லாரும் அஃகினார் - நாலடி:2 2/1

 TOP
 
  நட்பும் (6)
புது புனலும் பூம் குழையார் நட்பும் இரண்டும் - நாலடி:37 10/1
விளக்கு ஒளியும் வேசையர் நட்பும் இரண்டும் - நாலடி:38 1/1
உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது - குறள்:82 3/1
அரில் அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இ மூன்றும் - திரி:1/3
அரு மறை காவாத நட்பும் பெருமையை - திரி:55/1
நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும் - திரி:63/1

 TOP
 
  நட்பே (1)
கடையாயார் நட்பே போல் காஞ்சி நல் ஊர - திணை50:33/1

 TOP
 
  நட (1)
நின் நடையானே நட அத்தா நின் நடை - பழ:288/3

 TOP
 
  நடக்கலாம் (1)
நல்லறத்தாரோடும் நடக்கலாம் நல்லறத்தார்க்கு - சிறுபஞ்:98/2

 TOP
 
  நடக்கவும் (1)
நடக்கவும் வல்லையோ என்றி சுடர்த்தொடீஇ - நாலடி:40 8/2

 TOP
 
  நடக்குமாம் (1)
நல்லவாய் நாடி நடக்குமாம் இல்லார்க்கு - பழ:145/2

 TOP
 
  நடக்குமேல் (1)
மாத்திரை இன்றி நடக்குமேல் வாழும் ஊர் - நாலடி:25 2/3

 TOP
 
  நடக்கையின் (1)
அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி நடக்கையின்
  ஒள்ளியன் அல்லான் மேல் வைத்தல் குரங்கின் கை - பழ:200/2,3

 TOP
 
  நடத்தல் (1)
முள்ளுடை காட்டில் நடத்தல் நனி இன்னா - இன்னா40:33/2

 TOP
 
  நடந்த (3)
பகடு நடந்த கூழ் பல்லாரோடு உண்க - நாலடி:1 2/2
மருள் நடந்த மா பழனம் மாந்தி பொருள் நடந்த - திணை150:148/2
மருள் நடந்த மா பழனம் மாந்தி பொருள் நடந்த
  கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி - திணை150:148/2,3

 TOP
 
  நடந்தன (1)
நாழிகையானே நடந்தன தாழீயா - நான்மணி:71/2

 TOP
 
  நடந்து (5)
நடந்து சிதையாதி நீ - ஐந்50:42/4
மெல் விரல் சேப்ப நடந்து - ஐந்70:42/4
நல் வளை சோர நடந்து - ஐந்70:62/4
ஆற்றும்கொல் ஐய நடந்து - திணை50:20/4
இருள் நடந்து அன்ன இரும் கோட்டு எருமை - திணை150:148/1

 TOP
 
  நடப்பார்க்கு (1)
நடப்பார்க்கு ஊண் நல்ல பொறை தாங்கினார்க்கு ஊண் - ஏலாதி:71/1

 TOP
 
  நடப்பாரை (1)
உரிஞ்சி நடப்பாரை உள் அடி நோவ - பழ:170/1

 TOP
 
  நடல் (1)
குறுமக்கள் காவு நடல் - பழ:172/4

 TOP
 
  நடலை (1)
நடலை இலர் ஆகி நன்று உணராராய - பழ:72/1

 TOP
 
  நடவாரே (1)
அந்தி பொழுது கிடவார் நடவாரே
  உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி - ஆசாரக்:29/1,2

 TOP
 
  நடவான் (1)
தானும் நடவான் முடவன் பிடிப்பூணி - பழ:192/3

 TOP
 
  நடு (4)
நடு ஊருள் வேதிகை சுற்றுக்கோள் புக்க - நாலடி:10 6/1
நல் இசை ஏறொடு வானம் நடு நிற்ப - கார்40:18/2
கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள் - ஐந்50:19/2
நச்சப்படாதவன் செல்வம் நடு ஊருள் - குறள்:101 8/1

 TOP
 
  நடுக்கு (2)
நடுக்கு அற்ற காட்சியவர் - குறள்:66 4/2
நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார் - ஆசாரக்:99/2

 TOP
 
  நடுக்கும் (1)
நாணா நடுக்கும் நளி வயல் ஊரனை - திணை150:153/3

 TOP
 
  நடுக்குற்று (1)
நடுக்குற்று தன் சேர்ந்தார் துன்பம் உடையார் - நாலடி:10 3/1

 TOP
 
  நடுக (1)
மன்னுதல் வேண்டின் இசை நடுக தன்னொடு - நான்மணி:15/2

 TOP
 
  நடுகல் (1)
தடி நிணம் மாந்திய பேஎய் நடுகல்
  விரி நிழல் கண்படுக்கும் வெம் கானம் என்பர் - ஐந்50:35/2,3

 TOP
 
  நடுங்க (1)
புல்லுநர் இல்லார் நடுங்க சிறு மாலை - ஐந்70:17/3

 TOP
 
  நடுங்கல் (1)
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் - குறள்:68 10/1

 TOP
 
  நடுங்கா (1)
தாழா தளரா தலை நடுங்கா தண்டு ஊன்றா - நாலடி:2 4/1

 TOP
 
  நடுங்கி (2)
நடுங்கி பெரிதும் நலிவார் பெரியர் - பழ:194/2
நெஞ்சம் நடுங்கி வரும் - கைந்:2/4

 TOP
 
  நடுங்கு (1)
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் - குறள்:109 6/1

 TOP
 
  நடுங்கும் (1)
நட்டார் நடுங்கும் வினை செய்யார் ஒட்டார் - நான்மணி:23/3

 TOP
 
  நடுநடுப்ப (1)
நாம வேல் கண்ணாள் நடுநடுப்ப வாரலோ - திணை150:25/3

 TOP
 
  நடுவண் (4)
நகை இனிது நட்டார் நடுவண் பொருளின் - நான்மணி:36/1
பழித்து பலர் நடுவண் சொல்லாடார் என்கொல் - பழ:182/2
பல்லார் அவை நடுவண் பாற்பட்ட சான்றவர் - பழ:345/1
கல்லாதும் கேளாதும் கற்றார் அவை நடுவண்
  சொல்லாடுவாரையும் அஞ்சற்பாற்று எல் அருவி - பழ:350/1,2

 TOP
 
  நடுவணது (2)
நடுவணது எய்த இரு தலையும் எய்தும் - நாலடி:12 4/2
நடுவணது எய்தாதான் எய்தும் உலை பெய்து - நாலடி:12 4/3

 TOP
 
  நடுவணா (1)
நடுவணா சென்று அவரை நன்கு எறிதல் அல்லால் - பழ:387/3

 TOP
 
  நடுவாக (1)
கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக
  நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு - குறள்:12 7/1,2

 TOP
 
  நடுவான் (1)
ஈத்து உண்பான் என்பான் இசை நடுவான் மற்று அவன் - நான்மணி:59/1

 TOP
 
  நடுவு (6)
நல்லம் யாம் என்னும் நடுவு நிலைமையால் - நாலடி:14 1/3
நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை - குறள்:12 3/1
நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் - குறள்:12 6/2
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி - குறள்:18 1/1
நடுவு அன்மை நாணுபவர் - குறள்:18 2/2
நல் வாழ்க்கை போக நடுவு நின்று எல்லாம் - பழ:208/2

 TOP
 
  நடை (19)
பெரு நடை தாம் பெறினும் பெற்றி பிழையாது - நாலடி:35 3/1
ஒரு நடையர் ஆகுவர் சான்றோர் பெரு நடை
  பெற்றக்கடைத்தும் பிறங்கு அருவி நல் நாட - நாலடி:35 3/2,3
வற்று ஆம் ஒரு நடை கீழ் - நாலடி:35 3/4
குழவி தளர் நடை காண்டல் இனிதே - இனிய40:14/1
கடைமணி காண்வர தோன்றி நடை மெலிந்து - கள40:19/2
வல்லவோ மாதர் நடை - ஐந்50:37/4
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து - ஐந்70:16/2
ஏறு போல் பீடு நடை - குறள்:6 9/2
நடை தெரிந்த நன்மையவர் - குறள்:72 2/2
பிணி அன்றோ பீடு நடை - குறள்:102 4/2
உடை நடை சொற்செலவு வைதல் இ நான்கும் - ஆசாரக்:49/1
நடை தாரா என்பதூஉம் பட்டு முடத்தொடு - பழ:146/2
தம் நடை நோக்கார் தமர் வந்தவாறு அறியார் - பழ:288/1
செம் நடை சேரா சிறியார் போல் ஆகாது - பழ:288/2
நின் நடையானே நட அத்தா நின் நடை
  நின்இன்று அறிகிற்பார் இல் - பழ:288/3,4
நாண் இலான் சால்பும் நடை இலான் நல் நோன்பும் - சிறுபஞ்:10/1
படை இட்டார் பற்றேனும் இன்றி நடை விட்டார் - சிறுபஞ்:39/2
படர் தீர்த்தல் யார்க்கும் பழிப்பின் நடை தீர்த்தல் - ஏலாதி:4/2
நடை வனப்பும் நாணின் வனப்பும் புடை சால் - ஏலாதி:74/2

 TOP
 
  நடைதனக்கு (1)
இடைதனக்கு நுண்மை வனப்பு ஆம் நடைதனக்கு
  கோடா மொழி வனப்பு கோற்கு அதுவே சேவகற்கு - சிறுபஞ்:5/2,3

 TOP
 
  நடையர் (1)
ஒரு நடையர் ஆகுவர் சான்றோர் பெரு நடை - நாலடி:35 3/2

 TOP
 
  நடையானே (1)
நின் நடையானே நட அத்தா நின் நடை - பழ:288/3

 TOP
 
  நடையினர் (1)
சொல் தளர்ந்து கோல் ஊன்றி சோர்ந்த நடையினர் ஆய் - நாலடி:2 3/1

 TOP
 
  நடைவரவு (1)
நடைவரவு நீரகத்து நின்று வாய்பூசார் - ஆசாரக்:35/1

 TOP
 
  நண்ணல் (1)
அகம் வறியோன் நண்ணல் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 8/1

 TOP
 
  நண்ணா (1)
நண்ணா பகைவர் புணர்ச்சி நனி இன்னா - இன்னா40:16/2

 TOP
 
  நண்ணார் (2)
நகை ஆகும் நண்ணார் முன் சேறல் பகை ஆகும் - நான்மணி:59/3
நச்சியார்க்கு ஈதலும் நண்ணார் தெறுதலும் - கார்40:7/1

 TOP
 
  நண்ணாரும் (1)
நண்ணாரும் உட்கும் என் பீடு - குறள்:109 8/2

 TOP
 
  நண்ணாரை (3)
நண்ணாரை அட்ட களத்து - கள40:8/5
நண்ணாரை அட்ட களத்து - கள40:24/5
நண்ணாரை அட்ட களத்து - கள40:28/6

 TOP
 
  நண்ணான் (1)
நாள் வேங்கை நீழலுள் நண்ணான் எவன்கொலோ - திணை150:31/3

 TOP
 
  நண்ணி (4)
குன்றகம் நண்ணி குறும்பு இறந்து சென்றவர் - ஐந்70:40/2
கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும் - ஐந்70:65/3
நண்ணி நீர் சென்மின் நமர் அவர் ஆபவேல் - திணை150:89/1
நண்ணி அவர்க்கு நலன் உடைய செய்பவேல் - பழ:74/2

 TOP
 
  நண்ணிய (1)
தண் நறும் பூம் குருந்தம் சாய்த்ததூஉம் நண்ணிய
  மாய சகடம் உதைத்ததூஉம் இ மூன்றும் - திரி:0/2,3

 TOP
 
  நண்ணின்றா (1)
நாண் ஒடுக்கம் என்று ஐந்தும் நண்ணின்றா பூண் ஒடுக்கும் - சிறுபஞ்:43/2

 TOP
 
  நண்ணுபவோ (1)
நள்ளிய வேய் வாழ்பவர் நண்ணுபவோ புள்ளி - திணை150:91/2

 TOP
 
  நண்ணும் (2)
நண்ணும் கலை அனைத்தும் நல்குமால் கண்ணுதலின் - ஐந்70:0/2
பெண்ணுக்கு அணிகலம் நாணுடைமை நண்ணும்
  மறுமைக்கு அணிகலம் கல்வி இ மூன்றும் - திரி:52/2,3

 TOP
 
  நண்ணேன் (1)
நண்ணேன் பரத்த நின் மார்பு - குறள்:132 1/2

 TOP
 
  நண்பகலில் (1)
கரப்பவர் நீர்மைத்தாய் நண்பகலில் தோன்றல் - திரி:101/1

 TOP
 
  நண்பின் (1)
கொழித்து கொளப்பட்ட நண்பின் அவரை - பழ:182/1

 TOP
 
  நண்பினார் (2)
நண்பினார் நண்பு கெடும் - நான்மணி:43/4
நகை ஆய நண்பினார் நார் இன்மை இன்னா - இன்னா40:8/2

 TOP
 
  நண்பு (12)
நண்பு ஆற்றி நட்க பெறின் - நாலடி:18 4/4
யானை அனையவர் நண்பு ஒரீஇ நாய் அனையார் - நாலடி:22 3/1
நல் வரை நாட நயம் உணர்வார் நண்பு ஒரீஇ - நாலடி:24 9/3
நண்பினார் நண்பு கெடும் - நான்மணி:43/4
இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா - இன்னா40:11/2
ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த - ஐந்50:41/2
நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு - குறள்:8 4/2
நண்பு ஆற்றார் ஆகி நயம் இல செய்வார்க்கும் - குறள்:100 8/1
நண்பு இலார்மாட்டு நசை கிழமை செய்வானும் - திரி:94/1
நண்பு ஒன்றி தம்மாலே நாட்டப்பாட்டார்களை - பழ:16/1
நனி நிற்ப செய்தவர் நண்பு எலாம் தீர்க்க - பழ:390/3
நண்பு இலார் சென்ற நெறி - கைந்:24/4

 TOP
 
  நணித்து (1)
தவலும் கெடலும் நணித்து - குறள்:86 6/2

 TOP
 
  நணியது (1)
வானம் நணியது உடைத்து - குறள்:36 3/2

 TOP
 
  நத்தம் (1)
நத்தம் போல் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும் - குறள்:24 5/1

 TOP
 
  நந்த (1)
அடுப்பினுள் தீ நந்த கொள்ளார் அதனை - ஆசாரக்:59/2

 TOP
 
  நந்திய (1)
நில நலத்தால் நந்திய நெல்லே போல் தத்தம் - நாலடி:18 9/1

 TOP
 
  நந்து (3)
நந்து எறும்பு தூக்கணம்புள் காக்கை என்று இவை போல் - ஆசாரக்:96/1
நந்து நீர் கொண்டதே போன்று - பழ:69/4
நந்து உழுத எல்லாம் கணக்கு - பழ:245/4

 TOP
 
  நந்தும் (9)
வரிசை வரிசையா நந்தும் வரிசையால் - நாலடி:13 5/2
ஒருபொழுதும் செல்லாதே நந்தும் அருகு எல்லாம் - நாலடி:24 4/2
நசை நலம் நட்டார்கண் நந்தும் சிறந்த - நான்மணி:24/1
போதினான் நந்தும் புனை தண் தார் மற்று அதன் - நான்மணி:47/1
தாதினான் நந்தும் சுரும்பு எல்லாம் தீது இல் - நான்மணி:47/2
நனையினான் நந்தும் நறா - நான்மணி:47/4
நெய் விதிர்ப்ப நந்தும் நெருப்பு அழல் சேர்ந்து - நான்மணி:60/1
கன்று ஊட்ட நந்தும் கறவை கலம் பரப்பி - நான்மணி:60/3
நன்று ஊட்ட நந்தும் விருந்து - நான்மணி:60/4

 TOP
 
  நந்துவர் (1)
வினையினான் நந்துவர் மக்களும் தத்தம் - நான்மணி:47/3

 TOP
 
  நம் (14)
நாள் வைத்து நம் குற்றம் எண்ணுங்கொல் அந்தோ தன் - நாலடி:40 4/3
செல்வம் தரல் வேண்டி சென்ற நம் காதலர் - கார்40:14/1
சென்ற நம் காதலர் சேண் இகந்தார் என்று எண்ணி - கார்40:35/1
ஆகின்று நம் ஊர் அவர்க்கு - கார்40:39/4
உள்ளார்கொல் காதலர் ஒண்டொடி நம் திறம் - ஐந்50:4/1
அரா வழங்கு நீள் சோலை நாடனை நம் இல் - ஐந்70:14/3
உருவ முலையாய் நம் காதலர் இன்னே - திணை50:25/3
பெருகுமால் நம் அலர் பேண பெருகா - திணை150:41/2
நனவினான் நம் நீத்தார் என்ப கனவினான் - குறள்:122 10/1
பல மாய கள்வன் பணி மொழி அன்றோ நம்
  பெண்மை உடைக்கும் படை - குறள்:126 8/1,2
ஆந்தை குறுங்கலி கொள்ள நம் ஆடவர் - கைந்:21/1
வருவர் நம் காதலர் வாள் தடம் கண்ணாய் - கைந்:25/3
அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட - கைந்:51/2
நிலவு கொடும் கழி நீந்தி நம் முன்றில் - கைந்:57/3

 TOP
 
  நம்கண் (1)
காய்ந்தான்கொல் நம்கண் கலப்பு - கைந்:9/4

 TOP
 
  நம்பற்க (1)
நம்பற்க நாண் உடையார் - நாலடி:9 1/4

 TOP
 
  நம்பும் (1)
வம்பலம் பெண் மரீஇ மைந்துற்று நம்பும்
  நிலைமை இல் நெஞ்சத்தான் துப்புரவு பாம்பின் - நாலடி:9 7/2,3

 TOP
 
  நம்மாட்டு (2)
பெரு மடம் நம்மாட்டு உரைத்து - கார்40:30/4
மா வினவுவார் போல வந்தவர் நம்மாட்டு
  தாம் வினவல் உற்றது ஒன்று உண்டு - ஐந்50:14/3,4

 TOP
 
  நம்மாலே (1)
நம்மாலே ஆவர் இ நல்கூர்ந்தார் எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:31 1/1

 TOP
 
  நம்மின் (1)
நம்மின் பிரிந்த இடத்து - ஐந்50:39/4

 TOP
 
  நம்மினும் (1)
தண்ணம்துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
  முன்னம் உணர்ந்த வளை - குறள்:128 7/1,2

 TOP
 
  நம்மை (2)
நித்தலும் நம்மை பிரியலம் என்று உரைத்த - நாலடி:38 6/2
உம்மையே ஆம் என்பார் ஓரார்காண் நம்மை
  எளியர் என நலிந்த ஈர்ங்குழலார் ஏடி - திணை150:123/2,3

 TOP
 
  நம்மொடு (1)
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு
  செம் கோடு பாய்துமே என்றாள்மன் செம் கோட்டின் - நாலடி:38 2/1,2

 TOP
 
  நம (1)
நம நெய்யை நக்குபவர் - பழ:35/4

 TOP
 
  நமக்கு (7)
நல் நெறி சேர நமக்கு - நாலடி:6 5/4
நல் விருந்து ஆக நமக்கு - கார்40:36/4
பொருந்த நமக்கு உரைத்த போழ்து - திணை50:26/4
நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கு எவன் செய்பவோ - குறள்:120 5/1
சிறுமை நமக்கு ஒழிய சேண் சென்றார் உள்ளி - குறள்:124 1/1
அறி துறைத்து இ அல்லில் நமக்கு - கைந்:11/4
கலவான்கொல் தோழி நமக்கு - கைந்:53/4

 TOP
 
  நமது (1)
மண் ஆர் குலை வாழையுள் தொடுத்த தேன் நமது என்று - திணை150:140/1

 TOP
 
  நமர் (10)
இன்னே வருவர் நமர் என்று எழில் வானம் - கார்40:2/3
அரும் தொழில் வாய்த்த நமர் - கார்40:37/4
நமர் சென்ற நாட்டுள் இ கார் - ஐந்50:3/4
நல்கா துறந்த நமர் - திணை50:17/4
நல் நுதல் மாதராய் ஈதோ நமர் வருவர் - திணை50:22/2
நண்ணி நீர் சென்மின் நமர் அவர் ஆபவேல் - திணை150:89/1
நாடி நமர் என்று நன்கு புறந்தந்தாரை - பழ:81/1
நமர் - கைந்:16/3
வருவார் நமர் - கைந்:20/2
தொலைவு இலர்கொல் தோழி நமர் - கைந்:23/4

 TOP
 
  நமர்கொல் (1)
வரி வளை தோளி வருவார் நமர்கொல்
  பெரிய மலர்ந்தது இ கார் - திணை50:30/3,4

 TOP
 
  நமன் (1)
நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே - பழ:35/2

 TOP
 
  நய (1)
நட்பின் நய நீர்மை நீங்கல் இவை மூன்றும் - திரி:86/3

 TOP
 
  நயத்தக்க (1)
பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க
  நாகரிகம் வேண்டுபவர் - குறள்:58 10/1,2

 TOP
 
  நயத்தால் (1)
அயல் பகை தூண்டி விடுத்து ஓர் நயத்தால்
  கறு வழங்கி கைக்கு எளிதா செய்க அதுவே - பழ:51/2,3

 TOP
 
  நயத்தின் (1)
நயத்தின் பிணித்துவிடல் - நான்மணி:10/4

 TOP
 
  நயந்தவர் (1)
நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும் - குறள்:124 2/1

 TOP
 
  நயந்தவர்க்கு (1)
நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்த என் - குறள்:119 1/1

 TOP
 
  நயந்து (3)
நயந்து அகன்று ஆற்றாமை நன்று - திணை150:128/4
நாடுவர் விண்ணோர் நயந்து - ஏலாதி:34/4
துயில் இன் இள முலையார் தோள் நயந்து வாழ் நின் - கைந்:38/3

 TOP
 
  நயப்பவோ (1)
நல்லது செய்வார் நயப்பவோ ஒல் ஒலி நீர் - பழ:173/2

 TOP
 
  நயப்பாரும் (1)
நயப்பாரும் நட்பாரும் இல் - நாலடி:22 5/4

 TOP
 
  நயப்பித்தார் (2)
பசக்கமன் பட்டு ஆங்கு என் மேனி நயப்பித்தார்
  நன் நிலையர் ஆவர் எனின் - குறள்:119 9/1,2
பசப்பு என பேர் பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார்
  நல்காமை தூற்றார் எனின் - குறள்:119 10/1,2

 TOP
 
  நயம் (16)
நயம் இல் அறிவினவர் - நாலடி:17 2/4
மிகை மக்களால் மதிக்கற்பால நயம் உணரா - நாலடி:17 3/2
நல் வரை நாட நயம் உணர்வார் நண்பு ஒரீஇ - நாலடி:24 9/3
நல்லார் நயவர் இருப்ப நயம் இலா - நாலடி:27 5/1
நா பாடம் சொல்லி நயம் உணர்வார் போல் செறிக்கும் - நாலடி:32 2/1
வடு சொல் நயம் இல்லார் வாய் தோன்றும் கற்றார் வாய் - நான்மணி:95/1
நயம் இல் மனத்தவர் நட்பு - இன்னா40:8/4
இல்லாதார் வாய் சொல்லின் நயம் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:28/3
நாடன் நயம் உடையன் என்பதனால் நீப்பினும் - ஐந்70:2/3
நயம் திகழும் என்னும் என் நெஞ்சு - ஐந்70:5/4
நன் நயம் செய்து விடல் - குறள்:32 4/2
நவில்தொறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தொறும் - குறள்:79 3/1
நன் நயம் என்னும் செருக்கு - குறள்:86 10/2
நண்பு ஆற்றார் ஆகி நயம் இல செய்வார்க்கும் - குறள்:100 8/1
நாள் கழகம் பார்க்கும் நயம் இலா சூதனும் - திரி:81/2
நயம் இலேம் எம் மனை இன்றொடு வாரல் - கைந்:38/2

 TOP
 
  நயமே (1)
நயமே பல சொல்லி நாணினன் போன்றான் - கைந்:46/2

 TOP
 
  நயவர் (1)
நல்லார் நயவர் இருப்ப நயம் இலா - நாலடி:27 5/1

 TOP
 
  நயவர (1)
நயவர நட்டு ஒழுகுவாரும் தாம் கேட்டது - பழ:229/1

 TOP
 
  நயவரை (1)
கயவரை கையிகந்து வாழ்தல் நயவரை
  நள் இருளும் கைவிடா நட்டு ஒழுகல் தெள்ளி - திரி:77/1,2

 TOP
 
  நயவற்க (1)
வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க
  நன்றி பயவா வினை - குறள்:44 9/1,2

 TOP
 
  நயவாதவன் (1)
பெண்மை நயவாதவன் - குறள்:15 7/2

 TOP
 
  நயவாது (1)
நயவாது நிற்கும் நிலை - நாலடி:27 7/4

 TOP
 
  நயவாமை (1)
பெண்மை நயவாமை நன்று - குறள்:15 10/2

 TOP
 
  நயவார்கண் (1)
நயவார்கண் நல்குரவு நாண் இன்றுகொல்லோ - நாலடி:27 7/1

 TOP
 
  நயவிய (1)
நாண் இன்றி ஆகாது பெண்மை நயவிய
  ஊண் இன்றி ஆகாது உயிர் வாழ்க்கை பேணுங்கால் - பழ:400/1,2

 TOP
 
  நயன் (10)
நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன் ஈன்று - குறள்:10 7/1
பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் - குறள்:11 3/1
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல - குறள்:20 2/1
நயன் இலன் என்பது சொல்லும் பயன் இல - குறள்:20 3/1
நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன் சாரா - குறள்:20 4/1
நயன் இல சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் - குறள்:20 7/1
நயன் உடையான்கண் படின் - குறள்:22 6/2
நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செய்யும் நீர - குறள்:22 9/1
நயன் தூக்கி நள்ளா விடல் - குறள்:92 2/2
நாணார் பரியார் நயன் இல செய்து ஒழுகும் - பழ:142/1

 TOP
 
  நயனொடு (1)
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயன் உடையார் - குறள்:100 4/1

 TOP
 
  நரகத்து (1)
அம்மை அரு நரகத்து ஆழ்விக்கும் மெய்ம்மை - சிறுபஞ்:105/2

 TOP
 
  நரகர்கட்கு (1)
நரகர்கட்கு இல்லையோ நஞ்சு - பழ:27/4

 TOP
 
  நரம்பு (2)
நரம்பு எழுந்து நல்கூர்ந்தார்ஆயினும் சான்றோர் - நாலடி:16 3/1
சுரையாழ் நரம்பு அறுத்து அற்று - பழ:228/4

 TOP
 
  நரம்பொடு (1)
தொடரும் நரம்பொடு தோலும் இடையிடையே - நாலடி:5 6/2

 TOP
 
  நரன்று (1)
நரன்று உயிர்த்த நித்திலம் நள் இருள் கால் சீக்கும் - திணை150:49/3

 TOP
 
  நரி (6)
குடர் கொடு வாங்கும் குறு நரி கந்தில் - கள40:34/3
நரி உளையும் யாமத்தும் தோன்றாரால் அன்னாய் - திணை150:113/3
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா - குறள்:50 10/1
நரி கூ கடற்கு எய்தாவாறு - பழ:22/4
நரி நக்கிற்று என்று கடல் - பழ:177/4
அரிவாரை காட்டார் நரி - பழ:244/4

 TOP
 
  நரிமா (1)
நரிமா உளம் கிழித்த அம்பினின் தீதோ - நாலடி:16 2/3

 TOP
 
  நரியிற்கு (1)
கல்லா கயவர் இயற்கை நரியிற்கு ஊண் - பழ:290/3

 TOP
 
  நரை (5)
நரை வரும் என்று எண்ணி நல் அறிவாளர் - நாலடி:2 1/1
கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை - நாலடி:19 6/2
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து - பழ:21/2
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து - பழ:21/2
நரை ஆன் புறத்து இட்ட சூடு - பழ:48/4

 TOP
 
  நரைப்ப (1)
செயிர் நிற்கும் சுற்றமும் ஆகி மயிர் நரைப்ப
  முந்தை பழ வினையாய் தின்னும் இவை மூன்றும் - திரி:67/2,3

 TOP
 
  நரையை (1)
கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை
  கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் சிறியார் மேல் - நாலடி:19 6/2,3

 TOP
 
  நல் (133)
கெடாஅத நல் அறமும் செய்யார் கொடாஅது - நாலடி:1 10/2
நரை வரும் என்று எண்ணி நல் அறிவாளர் - நாலடி:2 1/1
மற்று அறிவாம் நல் வினை யாம் இளையம் என்னாது - நாலடி:2 9/1
நல் காய் உதிர்தலும் உண்டு - நாலடி:2 9/4
தேய்விடத்து சென்று இருள் பாய்ந்த ஆங்கு நல் வினை - நாலடி:6 1/3
நல் நெறி சேர நமக்கு - நாலடி:6 5/4
நீக்கி நிறூஉம் உரவோரே நல் ஒழுக்கம் - நாலடி:6 7/3
கோதை அருவி குளிர் வரை நல் நாட - நாலடி:8 1/1
ஒல்லென் அருவி உயர் வரை நல் நாட - நாலடி:8 7/3
நல் ஆவின் கன்றுஆயின் நாகும் விலை பெறூஉம் - நாலடி:12 5/1
நல் அறிவு நாளும் தலைப்படுவர் தொல் சிறப்பின் - நாலடி:14 9/2
நல் வரை நாட சில நாள் அடிப்படின் - நாலடி:16 4/3
நல் சார்வு சார கெடுமே வெயில் முறுக - நாலடி:18 1/3
மெல்லியரேஆயினும் நல் சார்வு சான்றார் மேல் - நாலடி:18 8/3
நகையேயும் வேண்டாத நல் அறிவினார்கண் - நாலடி:19 7/3
நல் ஆண்மகற்கு கடன் - நாலடி:21 2/4
நல் புடை கொண்டமை அல்லது பொன் கேழ் - நாலடி:22 2/2
நல் இல் சிதைத்த தீ நாள்தொறும் நாடி தம் - நாலடி:23 5/3
பொங்கு அருவி தாழும் புனல் வரை நல் நாட - நாலடி:24 1/3
நல் வரை நாட நயம் உணர்வார் நண்பு ஒரீஇ - நாலடி:24 9/3
நல் நிலைக்கண் தன்னை நிறுப்பானும் தன்னை - நாலடி:25 8/1
நாறா தகடே போல் நல் மலர் மேல் பொன் பாவாய் - நாலடி:27 6/1
கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட - நாலடி:29 5/3
தாழா உயர் சிறப்பின் தண் குன்ற நல் நாட - நாலடி:29 10/3
நல் ஞானம் நீக்கி நிறீஇ ஒருவனை - நாலடி:31 8/2
நல் அறிவாளர் நவின்ற நூல் தேற்றாதார் - நாலடி:32 10/3
ஏமம் சார் நல் நெறியும் சேர்கலார் தாம் மயங்கி - நாலடி:33 7/2
நல் தளிர் புன்னை மலரும் கடல் சேர்ப்ப - நாலடி:34 6/3
பெற்றக்கடைத்தும் பிறங்கு அருவி நல் நாட - நாலடி:35 3/3
என்றும் செயினும் இலங்கு அருவி நல் நாட - நாலடி:35 4/3
வேகம் உடைத்து ஆம் விறல் மலை நல் நாட - நாலடி:35 8/3
கண மலை நல் நாட கண் இன்று ஒருவர் - நாலடி:36 3/1
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட - நாலடி:37 9/3
பொற்றொடியும் போர் தகர் கோடு ஆயினாள் நல் நெஞ்சே - நாலடி:38 6/3
நல் நுதலார் தோய்ந்த வரை மார்பன் நீராடாது - நாலடி:39 7/3
நல் ஆள் பிறக்கும் குடி - நான்மணி:4/4
நாணின் வரை நிற்பர் நல் பெண்டிர் நட்டு அமைந்த - நான்மணி:87/3
நிலத்து இட்ட நல் வித்து நாறாமை இன்னா - இன்னா40:19/2
நல் சபையில் கைக்கொடுத்தல் சாலவும் முன் இனிதே - இனிய40:1/2
நல் இசை ஏறொடு வானம் நடு நிற்ப - கார்40:18/2
நல் விருந்து ஆக நமக்கு - கார்40:36/4
கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட - ஐந்50:13/3
மஞ்சு இவர் சோலை வள மலை நல் நாட - ஐந்50:17/1
நெடு மலை நல் நாட நீள் வேல் துணையா - ஐந்50:19/1
மடவைகாண் நல் நெஞ்சே மாண் பொருள்மாட்டு ஓட - ஐந்50:39/1
நன்கு வதிந்தனை நல் நெஞ்சே நாளை நாம் - ஐந்50:40/2
நல் மலை நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு - ஐந்70:6/2
ஆற்றல் உடையன் அரும் பொறி நல் ஊரன் - ஐந்70:43/1
யாணர் நல் ஊரன் திறம் கிளப்பல் என்னுடைய - ஐந்70:49/1
பொய்கை நல் ஊரன் திறம் கிளத்தல் என்னுடைய - ஐந்70:55/1
நல் வளை சோர நடந்து - ஐந்70:62/4
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட - திணை50:7/2
நல் நுதல் மாதராய் ஈதோ நமர் வருவர் - திணை50:22/2
கடையாயார் நட்பே போல் காஞ்சி நல் ஊர - திணை50:33/1
கூனி வண்டு அன்ன குளிர் வயல் நல் ஊரன் - திணை50:35/2
செந்தாமரை மலரும் செய் வயல் நல் ஊர - திணை50:36/1
தந்தாயும் நீயே தர வந்த நல் நலம் - திணை50:36/3
நல் வயல் ஊரன் நலம் உரைத்து நீ பாண - திணை50:38/1
எல்லு நல் முல்லை தார் சேர்ந்த இரும் கூந்தல் - திணை50:38/3
நல் மலை நாட இர வரின் வாழாளால் - திணை150:7/3
நல் மலை நாடன் மகள் - திணை150:7/4
நாள் வேங்கை பொன் விளையும் நல் மலை நல் நாட - திணை150:20/1
நாள் வேங்கை பொன் விளையும் நல் மலை நல் நாட - திணை150:20/1
நல் யானை நின் ஐயர் கூட்டுண்டு செல்வார்தாம் - திணை150:22/2
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல் - திணை150:25/2
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல் - திணை150:25/2
பனி வரை நீள் வேங்கை பய மலை நல் நாட - திணை150:27/1
நாண் ஆய நல் வளையாய் நாண் இன்மை காணாய் - திணை150:64/2
நல் அகம் சேராமை நன்று - திணை150:129/4
நல் வயல் ஊரன் நறும் சாந்து அணி அகலம் - திணை150:143/1
நல் தாள் தொழாஅர் எனின் - குறள்:1 2/2
நல் ஆற்றின் நின்ற துணை - குறள்:5 1/2
நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் - குறள்:9 4/2
நல் விருந்து வானத்தவர்க்கு - குறள்:9 6/2
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் - குறள்:14 8/1
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான் - குறள்:25 2/1
நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின் யாது ஒன்றும் - குறள்:33 4/1
நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை - குறள்:34 5/1
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் - குறள்:46 10/1
புல் அவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல் அவையுள் - குறள்:72 9/1
பல்லவை கற்றும் பயம் இலரே நல் அவையுள் - குறள்:73 8/1
நல் ஆள் உடையது அரண் - குறள்:75 6/2
நல் ஆண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த - குறள்:103 6/1
நல் ஆள் இலாத குடி - குறள்:103 10/2
நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன் - குறள்:114 3/1
நல் ஆண்மை என்னும் புணை - குறள்:114 4/2
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி - குறள்:133 2/1
நல் அவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் வெல் சமத்து - திரி:8/2
நல் வினை ஆர்க்கும் கயிறு - திரி:23/4
வெண் மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை நல் மொழியை - திரி:32/2
நல் அறிவாண்மை தலைப்படலும் இ மூன்றும் - திரி:40/3
நல் விருந்து ஓம்பலின் நட்டாளாம் வைகலும் - திரி:64/1
நல் ஆள் வழங்கும் நெறி - திரி:82/4
நல் வினை நீக்கும் படை - திரி:95/4
நல் புடை இலாளர் தொழில் - திரி:97/4
நல் உலகம் சேராதவர் - திரி:99/4
நல் இனத்தாரோடு நட்டல் இவை எட்டும் - ஆசாரக்:1/4
நல் அறமும் ஒண் பொருளும் சிந்தித்து வாய்வதின் - ஆசாரக்:4/2
நல் அறிவாளர் துணிவு - ஆசாரக்:17/4
தலைஇய நல் கருமம் செய்யுங்கால் என்றும் - ஆசாரக்:92/1
நாள்வாயும் நல் அறம் செய்வாற்கு இரண்டு உலகும் - பழ:6/3
படர்வு அரிய நல் நெறிக்கண் நின்றார் இடர் உடைத்தாய் - பழ:26/2
குரங்கினுள் நல் முகத்த இல் - பழ:58/4
எள்ளற்க யார் வாயும் நல் உரை தெள்ளிதின் - பழ:87/2
குன்றக நல் நாட கூறுங்கால் இல்லையே - பழ:111/3
நல் நாளே நாடி மலர்தலால் மன்னர் - பழ:120/2
நைவது போலும் நுசுப்பினாய் நல் அறம் - பழ:134/3
கட்டு உடைத்தாக கருதிய நல் அறம் - பழ:197/2
நல் வாழ்க்கை போக நடுவு நின்று எல்லாம் - பழ:208/2
குன்றத்து வீழும் கொடி அருவி நல் நாட - பழ:209/3
குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல் - பழ:212/2
நல் அவை கண்டக்கால் நா சுருட்டி நன்று உணரா - பழ:249/1
மாய்வதன் முன்னே வகைப்பட்ட நல் வினையை - பழ:261/1
வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட - பழ:270/3
நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க - பழ:283/2
நல் யாண்டும் தீ யாண்டும் இல் - பழ:290/4
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி - பழ:326/2
நல் காப்பின் தீ சிறையே நன்று - பழ:336/4
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட - பழ:402/3
நாண் இலான் சால்பும் நடை இலான் நல் நோன்பும் - சிறுபஞ்:10/1
இல் இயலார் நல் அறமும் ஏனை துறவறமும் - சிறுபஞ்:34/1
நல் இயலான் நாடி உரைக்குங்கால் நல் இயல் - சிறுபஞ்:34/2
நல் இயலான் நாடி உரைக்குங்கால் நல் இயல் - சிறுபஞ்:34/2
பொன் பெறும் கற்றான் பொருள் பெறும் நல் கவி - சிறுபஞ்:54/1
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் - சிறுபஞ்:95/3
சோரா நல் நட்பு உதவியின் அறிப - முது:2 3/1
செயத்தக்க நல் கேளிர் செய்யாமை பழியார் - முது:3 7/1
வாய்ப்பு உடை வழக்கின் நல் வழக்கு இல்லை - முது:6 3/1
பாய்ந்து எழுந்து ஓடும் பய மலை நல் நாடன் - கைந்:9/3
முறி கிளர் நல் மலை நாடன் வருமே - கைந்:11/3
கயல் இனம் பாயும் கழனி நல் ஊர - கைந்:38/1
பொய்கை நல் ஊரன் திறம் கிளப்ப என் உடையை - கைந்:41/1
கய நீர்நாய் பாய்ந்து ஓடும் காஞ்சி நல் ஊரன் - கைந்:46/1

 TOP
 
  நல்கா (2)
நல்கா துறந்த நமர் - திணை50:17/4
நனவினான் நல்கா கொடியார் கனவினான் - குறள்:122 7/1

 TOP
 
  நல்காதவரை (1)
நனவினான் நல்காதவரை கனவினான் - குறள்:122 3/1

 TOP
 
  நல்காது (1)
தான் நல்காது ஆகிவிடின் - குறள்:2 7/2

 TOP
 
  நல்காமை (3)
நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்த என் - குறள்:119 1/1
நல்காமை தூற்றார் எனின் - குறள்:119 10/2
நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும் - குறள்:124 2/1

 TOP
 
  நல்கார் (2)
நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர் மாட்டு - குறள்:120 9/1
பரிந்து அவர் நல்கார் என்று ஏங்கி பிரிந்தவர் - குறள்:125 8/1

 TOP
 
  நல்காரை (2)
நல்காரை நாடி தரற்கு - குறள்:122 4/2
நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான் - குறள்:122 9/1

 TOP
 
  நல்கி (1)
நாள் நாகம் நாறும் நனை குழலாள் நல்கி தன் - திணை150:16/1

 TOP
 
  நல்கினாள் (1)
பொன் திறந்து கொண்டு புகாவாக நல்கினாள்
  ஒன்று உறா முன்றிலோ இல் - பழ:171/3,4

 TOP
 
  நல்கினும் (1)
நாடு உறைய நல்கினும் நன்கு ஒழுகார் நாள்தொறும் - பழ:121/2

 TOP
 
  நல்குதல் (1)
நாள் நாடி நல்குதல் நன்று - திணை150:54/4

 TOP
 
  நல்கும்வாய் (1)
நல்கும்வாய் காணாது நைந்து உருகி என் நெஞ்சம் - திணை150:17/3

 TOP
 
  நல்குமால் (1)
நண்ணும் கலை அனைத்தும் நல்குமால் கண்ணுதலின் - ஐந்70:0/2

 TOP
 
  நல்குமேல் (1)
தாழ் கடல் தண் சேர்ப்பன் தார் அகலம் நல்குமேல்
  ஆழியால் காணாமோ யாம் - ஐந்50:43/3,4

 TOP
 
  நல்குரவால் (1)
நல்குரவால் வேறாக நன்கு உணரான் சொல்லின் - பழ:366/2

 TOP
 
  நல்குரவின் (1)
நலனும் இளமையும் நல்குரவின் கீழ் சாம் - நான்மணி:80/1

 TOP
 
  நல்குரவு (10)
நயவார்கண் நல்குரவு நாண் இன்றுகொல்லோ - நாலடி:27 7/1
நல்குரவு என்னும் நசை - குறள்:105 3/2
நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்கு உரை - குறள்:105 5/1
அறம் சாரா நல்குரவு ஈன்ற தாயானும் - குறள்:105 7/1
நிறை நெஞ்சு உடையானை நல்குரவு அஞ்சும் - திரி:72/1
நல்குரவு சேரப்பட்டார் - திரி:84/4
நல்குரவு ஆற்ற பெருகினும் செய்யாரே - ஆசாரக்:56/4
பெரியவர் நல்குரவு நன்றே தெரியின் - பழ:70/2
நாவிற்கு நல்குரவு இல் - பழ:152/4
நசையின் பெரியது ஓர் நல்குரவு இல்லை - முது:6 7/1

 TOP
 
  நல்குரவும் (1)
ஆண்மை உடையவர் நல்குரவும் இ மூன்றும் - திரி:71/3

 TOP
 
  நல்குரவே (2)
கழி நல்குரவே தலை - நாலடி:28 5/4
கழி நல்குரவே தலை - குறள்:66 7/2

 TOP
 
  நல்குவர் (2)
தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும் - குறள்:115 10/1
நல்குவர் என்னும் நசை - குறள்:116 6/2

 TOP
 
  நல்குவார்கட்டே (1)
நல்குவார்கட்டே நசை - நாலடி:27 3/4

 TOP
 
  நல்கூர்ந்த (1)
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நல்கூர்ந்த மக்கட்கு - நாலடி:25 2/1

 TOP
 
  நல்கூர்ந்தக்கண்ணும் (1)
நல்கூர்ந்தக்கண்ணும் பெரு முத்தரையரே - நாலடி:30 6/3

 TOP
 
  நல்கூர்ந்தவர்க்கு (1)
நல்கூர்ந்தவர்க்கு நனி பெரியர் ஆயினார் - பழ:100/1

 TOP
 
  நல்கூர்ந்தவர்க்கும் (1)
முறை தெரிந்து செல்வர்க்கும் நல்கூர்ந்தவர்க்கும்
  இறை திரியான் நேர் ஒத்தல் வேண்டும் முறை திரிந்து - பழ:206/1,2

 TOP
 
  நல்கூர்ந்தன்று (10)
முறை இல் அரசன் நாடு நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 1/1
மிக மூத்தோன் காமம் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 2/1
செற்று உடன் உறைவோனை சேர்தல் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 3/1
பிணி கிடந்தோன் பெற்ற இன்பம் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 4/1
தன் போற்றாவழி புலவி நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 5/1
முதிர்வு உடையோன் மேனி அணி நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 6/1
சொல் செல்லாவழி சொலவு நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 7/1
அகம் வறியோன் நண்ணல் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 8/1
உட்கு இல்வழி சினம் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 9/1
நட்பு இல்வழி சேறல் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 10/1

 TOP
 
  நல்கூர்ந்தார் (10)
செல்லாவாம் நல்கூர்ந்தார் சொல் - நாலடி:12 5/4
நல்கூர்ந்தார் ஈயார் எனின் - நாலடி:27 10/4
வழங்காத செல்வரின் நல்கூர்ந்தார் உய்ந்தார் - நாலடி:28 7/1
செல்வர் எனினும் கொடாதவர் நல்கூர்ந்தார்
  நல்கூர்ந்தக்கண்ணும் பெரு முத்தரையரே - நாலடி:30 6/2,3
நல்லர் பெரிது அளியர் நல்கூர்ந்தார் என்று எள்ளி - நாலடி:30 8/1
நம்மாலே ஆவர் இ நல்கூர்ந்தார் எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:31 1/1
விய களி நல்கூர்ந்தார் மேற்றாம் கய களி - நான்மணி:34/3
செல்வர் மனம் போல் கவின் ஈன்ற நல்கூர்ந்தார்
  மேனி போல் புல்லென்ற காடு - கார்40:18/3,4
நன் பொருள் நன்கு உணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார்
  சொல் பொருள் சோர்வு படும் - குறள்:105 6/1,2
தோற்றத்தால் பொல்லார் துணை இலார் நல்கூர்ந்தார்
  மாற்றத்தால் செற்றார் என வலியார் ஆட்டியக்கால் - பழ:166/1,2

 TOP
 
  நல்கூர்ந்தார்ஆயினும் (1)
நரம்பு எழுந்து நல்கூர்ந்தார்ஆயினும் சான்றோர் - நாலடி:16 3/1

 TOP
 
  நல்கூர்ந்தான் (1)
நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செய்யும் நீர - குறள்:22 9/1

 TOP
 
  நல்கூர்ந்து (1)
நாடு அறியப்பட்ட பெரும் செல்வர் நல்கூர்ந்து
  வாடிய காலத்தும் வட்குபவோ வாடி - பழ:278/1,2

 TOP
 
  நல்கூர்ந்தும் (1)
நல்கூர்ந்தும் செல்வர் இரவாதார் செல்வரும் - நாலடி:27 10/3

 TOP
 
  நல்கூர (1)
கடும் கதிர் நல்கூர கார் செல்வம் எய்த - கார்40:2/1

 TOP
 
  நல்நெறிக்கண் (1)
அறம் நட்டான் நல்நெறிக்கண் நிற்க அடங்கா - சிறுபஞ்:26/1

 TOP
 
  நல்ல (40)
நல்ல செய்வார்க்கு தமர் - நாலடி:8 7/4
இருமையும் சென்று சுடுதலால் நல்ல
  கருமமே கல்லார்கண் தீர்வு - நாலடி:13 9/3,4
மகன் துணையா நல்ல கொளல் - நாலடி:14 6/4
பிலம் தலைப்பட்டது போலாதே நல்ல
  குலம் தலைப்பட்ட இடத்து - நாலடி:16 10/3,4
பயன் இல் பொழுதா கழிப்பரே நல்ல
  நயம் இல் அறிவினவர் - நாலடி:17 2/3,4
சிறியார் சிறுமையும் தோன்றாதாம் நல்ல
  பெரியார் பெருமையை சார்ந்து - நாலடி:18 7/3,4
நல்ல குலம் என்றும் தீய குலம் என்றும் - நாலடி:20 5/1
ஒராஅலும் ஒட்டலும் செய்பவோ நல்ல
  மரூஉ செய்து யார்மாட்டும் தங்கும் மனத்தார் - நாலடி:25 6/2,3
உம்மையும் நல்ல பயத்தலால் செம்மையின் - நாலடி:30 4/2
கல் நனி நல்ல கடை ஆய மாக்களின் - நாலடி:34 4/1
நா தின்னும் நல்ல சுனைத்து - நாலடி:34 5/4
அந்தணரின் நல்ல பிறப்பு இல்லை என் செயினும் - நான்மணி:32/1
நாட்டுள்ளும் நல்ல பதி உள பாட்டுள்ளும் - நான்மணி:62/3
இல்லாதார் நல்ல விழைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:15/3
நட்டார்க்கு நல்ல செயல் இனிது எத்துணையும் - இனிய40:17/1
அண் கண்ணி வாடாமை யான் நல்ல என்றால் தான் - திணை150:21/3
நாண் அழிந்து நல்ல நலன் அழிந்து நைந்து உருகி - திணை150:23/3
செல்வர் சிறார்க்கு பொற்கொல்லர் போல் நல்ல
  பவள கொழுந்தின் மேல் பொன் தாலி பாஅய் - திணை150:66/2,3
ஒப்புரவின் நல்ல பிற - குறள்:22 3/2
வாய்மையின் நல்ல பிற - குறள்:30 10/2
நல்ல ஆம் செல்வம் செயற்கு - குறள்:38 5/2
நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே - குறள்:68 9/1
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர் - குறள்:83 3/1
நல்லார்க்கு நல்ல செயல் - குறள்:91 5/2
நல்ல படாஅ பறை - குறள்:112 5/2
ஒழிந்த திசையும் வழிமுறையான் நல்ல
  முகட்டு வழி ஊண் புகழ்ந்தார் இகழ்ந்தார் - ஆசாரக்:22/1,2
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம் - ஆசாரக்:96/2
நாய் நட்டால் நல்ல முயல் - பழ:14/4
நல்ல கிளைகள் எனப்படுவார் நல்ல - பழ:53/2
நல்ல கிளைகள் எனப்படுவார் நல்ல
  வினை மரபின் மற்று அதனை நீக்குமதுவே - பழ:53/2,3
நல்ல நாராயம் கொளல் - பழ:80/4
நல்ல பிறவும் உணர்வாரை கட்டுரையின் - பழ:104/2
நல்லார் உணர்ப பிறர் உணரார் நல்ல
  மயில் ஆடும் மா மலை வெற்ப மற்று என்றும் - பழ:337/2,3
நல்ல விறகின் அடினும் நனி வெந்நீர் - பழ:370/3
நாய் வாயுள் நல்ல தசை - சிறுபஞ்:15/4
நல்ல வெளிப்படுத்து தீய மறந்து ஒழிந்து - சிறுபஞ்:55/1
நடப்பார்க்கு ஊண் நல்ல பொறை தாங்கினார்க்கு ஊண் - ஏலாதி:71/1
ஒல்லுவ நல்ல உருவ வேல்கண்ணினாய் - ஏலாதி:76/1
சொல் அற நூல் சோர்வு இன்றி தொக்கு உரைத்து நல்ல
  அணி மேதைஆய் நல்ல வீட்டு நெறியும் - ஏலாதி:81/2,3
அணி மேதைஆய் நல்ல வீட்டு நெறியும் - ஏலாதி:81/3

 TOP
 
  நல்லது (4)
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன் - குறள்:33 3/1
நல்லது உறல் வேண்டுவார் - ஆசாரக்:46/5
நல்லது செய்வார் நயப்பவோ ஒல் ஒலி நீர் - பழ:173/2
சாவது எளிது அரிது சான்றாண்மை நல்லது
  மேவல் எளிது அரிது மெய் போற்றல் ஆவதன்கண் - ஏலாதி:39/1,2

 TOP
 
  நல்லதே (1)
அது மன்னும் நல்லதே ஆகும் மது நெய்தல் - பழ:84/2

 TOP
 
  நல்லம் (1)
நல்லம் யாம் என்னும் நடுவு நிலைமையால் - நாலடி:14 1/3

 TOP
 
  நல்லர் (6)
நல்லர் பெரிது அளியர் நல்கூர்ந்தார் என்று எள்ளி - நாலடி:30 8/1
வைத்தாரின் நல்லர் வறியவர் பைத்து எழுந்து - நான்மணி:67/2
வைதாரின் நல்லர் பொறுப்பவர் செய்தாரின் - நான்மணி:67/3
நல்லர் சிதையாதவர் - நான்மணி:67/4
கல்லாதவரும் நனி நல்லர் கற்றார் முன் - குறள்:41 3/1
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர்
  ஆகுதல் மாணார்க்கு அரிது - குறள்:83 3/1,2

 TOP
 
  நல்லரால் (1)
மற்றொன்று அறிவாரின் மாண் மிக நல்லரால்
  பொற்ப உரைப்பான் புக வேண்டா கொற்சேரி - பழ:50/2,3

 TOP
 
  நல்லவர் (5)
நல்லாரை நல்லவர் நாண் உவப்பர் அல்லாரை - நான்மணி:53/3
கைத்து இல்லார் நல்லவர் கைத்து உண்டாய் காப்பாரின் - நான்மணி:67/1
நல்லவர் நாணு பிற - குறள்:102 1/2
நல மாட்சி நல்லவர் கோள் - திரி:21/4
ஈவது நன்று தீது ஈயாமை நல்லவர்
  மேவது நன்று மேவாதாரோடு ஓவாது - சிறுபஞ்:99/1,2

 TOP
 
  நல்லவர்க்கு (2)
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புல தகை - குறள்:131 5/1
அல்குல் விலை பகரும் ஆய்தொடியும் நல்லவர்க்கு
  வைத்த அறப்புறம் கொண்டானும் இ மூவர் - திரி:25/2,3

 TOP
 
  நல்லவருள் (1)
நல்லவருள் நாட்டம் இலேம் - திணை50:37/4

 TOP
 
  நல்லவள் (1)
மை இல் மா மேனி நிலம் என்னும் நல்லவள்
  செய்யது போர்த்தாள் போல் செவ்வந்தாள் பொய் தீர்ந்த - கள40:32/1,2

 TOP
 
  நல்லவா (1)
நன்று ஆம்கால் நல்லவா காண்பவர் அன்று ஆம்கால் - குறள்:38 9/1

 TOP
 
  நல்லவாய் (1)
நல்லவாய் நாடி நடக்குமாம் இல்லார்க்கு - பழ:145/2

 TOP
 
  நல்லவும் (2)
சொல்லிய நல்லவும் தீய ஆம் எல்லாம் - பழ:3/2
நல்லவும் தீயவும் நாடி பிறர் உரைக்கும் - பழ:104/1

 TOP
 
  நல்லவை (14)
வேண்டார்மன் தீய விழைபமன் நல்லவை
  வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் உறற்பால - நாலடி:11 9/2,3
நல்லவை செய்யின் இயல்பு ஆகும் தீயவை - நாலடி:15 4/1
நல்லவை நாள்தொறும் எய்தார் அறம் செய்யார் - நாலடி:34 8/1
கல்லா கழிப்பர் தலையாயார் நல்லவை
  துவ்வா கழிப்பர் இடைகள் கடைகள் - நாலடி:37 6/1,2
ஆர்வம் உடையார் ஆற்றவும் நல்லவை
  பேதுறார் கேட்டல் இனிது - இனிய40:8/4,5
அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை
  நாடி இனிய சொலின் - குறள்:10 6/1,2
நல்லவை எல்லாஅம் தீய ஆம் தீயவும் - குறள்:38 5/1
எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் - குறள்:42 6/1
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் - குறள்:83 6/1
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து - குறள்:99 1/1
பல நாடி நல்லவை கற்றல் இ மூன்றும் - திரி:21/3
பல் அவையுள் நல்லவை கற்றலும் பாத்து உண்டு ஆங்கு - திரி:31/1
நல்லவை செய்வான் அரசன் இவர் மூவர் - திரி:96/3
செயல் வேண்டா நல்லவை செய்விக்கும் தீய - பழ:357/1

 TOP
 
  நல்லறத்தார்க்கு (1)
நல்லறத்தாரோடும் நடக்கலாம் நல்லறத்தார்க்கு
  அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்ந்தார்களே இம்மையில் - சிறுபஞ்:98/2,3

 TOP
 
  நல்லறத்தாரோடும் (1)
நல்லறத்தாரோடும் நடக்கலாம் நல்லறத்தார்க்கு - சிறுபஞ்:98/2

 TOP
 
  நல்லறிவாளரிடை (1)
நல்லறிவாளரிடை புக்கு மெல்ல - நாலடி:26 4/2

 TOP
 
  நல்லன் (1)
நாட்டு ஆக்கம் நல்லன் இ வேந்து என்றல் கேட்டு ஆக்கம் - நான்மணி:18/3

 TOP
 
  நல்லாதன் (2)
மருவு நல்லாதன் மருந்து - திரி:105/4
நல்லாதன் என்னும் பெயரானே பல்லார் - திரி:106/2

 TOP
 
  நல்லாய் (12)
மா கேழ் மட நல்லாய் என்று அரற்றும் சான்றவர் - நாலடி:5 1/1
பெண் இயல் நல்லாய் பிரிந்தார் வரல் கூறும் - கார்40:8/2
செல்வ கடம்பு அமர்ந்தான் வேல் மின்னி நல்லாய்
  இயங்கு எயில் எய்தவன் தார் பூப்ப ஈதோ - ஐந்50:1/2,3
செல்சார்வு உடையார்க்கு இனியவாய் நல்லாய் மற்று - ஐந்50:6/2
வெடி ஓடும் வெம் கானம் சேர்வார்கொல் நல்லாய்
  தொடி ஓடி வீழ துறந்து - ஐந்50:36/3,4
நல்லார் விழவகத்தும் நாம் காணேம் நல்லாய்
  உவர்க்கத்து ஒரோ உதவி சேர்ப்பன் ஒப்பாரை - திணை150:62/2,3
வெல்பவோ சென்றார் வினை முடிய நல்லாய்
  இதடி கரையும் கல் மா போல தோன்றும் - திணை150:83/2,3
சொல்லுங்கால் சோர்வு படுதலால் நல்லாய்
  வினா முந்துறாத உரை இல்லை இல்லை - பழ:2/2,3
பொல்லாதது இல்லை ஒருவற்கு நல்லாய்
  இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவு இல்லை இல்லை - பழ:64/2,3
பட தோன்றும் நல்லாய் நெடு வேல் கெடுத்தான் - பழ:179/3
சொல்லாலே தன்னை துயர்ப்படுக்கும் நல்லாய்
  மணலுள் முழுகி மறைந்து கிடக்கும் - பழ:184/2,3
தொடி முன்கை நல்லாய் அ தொக்க பொருளை - பழ:396/1

 TOP
 
  நல்லார் (18)
நல்லார் வருந்தியும் கேட்பரே மற்று அவன் - நாலடி:16 5/3
நல்லார் என தாம் நனி விரும்பி கொண்டோரை - நாலடி:23 1/1
நல்லார் நயவர் இருப்ப நயம் இலா - நாலடி:27 5/1
சொல் என்ற போழ்தே பிணி உரைக்கும் நல்லார்
  விடுக என்ற போழ்தே விடுக உரியான் - நான்மணி:74/2,3
கல்லா வளரவிடல் தீது நல்லார்
  நலம் தீது நாண் அற்று நிற்பின் குலம் தீது - நான்மணி:92/2,3
புல் உண் கலி மாவும் பூட்டிய நல்லார்
  இள நலம் போல கவினி வளம் உடையார் - கார்40:22/2,3
நல்லார் மனம் கவர தோன்றி பணிமொழியை - ஐந்50:4/3
ஒண் தொடி நல்லார் முறுவல் கவின் கொள - திணை50:21/2
மாண் இழை நல்லார் இள நலம் உண்டு அவர் - திணை50:35/3
நல்லார் விழவகத்தும் நாம் காணேம் நல்லாய் - திணை150:62/2
நல்லார் தொடர் கைவிடல் - குறள்:45 10/2
நல்லார் அவை அஞ்சுவார் - குறள்:73 9/2
விழும் இழை நல்லார் வெருள் பிணை போல் நோக்கம் - பழ:12/1
நல்லார் நலத்தை உணரின் அவரினும் - பழ:337/1
நல்லார் உணர்ப பிறர் உணரார் நல்ல - பழ:337/2
கல்லாமை தீது கதம் தீது நல்லார்
  மொழியாமை முன்னே முழுதும் கிளைஞர் - சிறுபஞ்:49/2,3
நல்லார் இனத்து நகை - சிறுபஞ்:54/4
நாற்றம் சுவை கேள்வி நல்லார் இனம் சேர்தல் - ஏலாதி:17/3

 TOP
 
  நல்லார்க்கு (3)
நல்லார்க்கு தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை நன்னெறி - நான்மணி:81/1
அலங்கார நல்லார்க்கு அறை - திணை150:127/4
நல்லார்க்கு நல்ல செயல் - குறள்:91 5/2

 TOP
 
  நல்லார்கண் (1)
நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே - குறள்:41 8/1

 TOP
 
  நல்லார்கள் (1)
நல்லார்கள் கேட்பின் நகை - சிறுபஞ்:3/4

 TOP
 
  நல்லாரிடை (1)
நல்லாரிடை புக்கு நாணாது சொல்லி தன் - நாலடி:32 4/3

 TOP
 
  நல்லாரும் (1)
நட்புநார் அற்றன நல்லாரும் அஃகினார் - நாலடி:2 2/1

 TOP
 
  நல்லாருள் (2)
மெல்லிய நல்லாருள் மென்மை அது இறந்து - நாலடி:19 8/1
நல்லாருள் நாணு தரும் - குறள்:91 3/2

 TOP
 
  நல்லாரை (3)
நல மாட்சி நல்லாரை சார்ந்து - நாலடி:18 5/4
நல்லாரை நல்லவர் நாண் உவப்பர் அல்லாரை - நான்மணி:53/3
நலத்தகு வேந்தருள் நல்லாரை சார்ந்து - பழ:328/2

 TOP
 
  நல்லாரோடு (1)
அணி குரல் மேல் நல்லாரோடு ஆடினேன் என்ன - திணை150:141/1

 TOP
 
  நல்லாள் (3)
நில் எனவும் நில்லா உயிர் எனைத்தும் நல்லாள்
  உடம்படின் தானே பெருகும் கெடும் பொழுதில் - நான்மணி:40/2,3
நாண் என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள் என்னும் - குறள்:93 4/1
நிலம் என்னும் நல்லாள் நகும் - குறள்:104 10/2

 TOP
 
  நல்லாறு (1)
நல்லாறு எனினும் கொளல் தீது மேல் உலகம் - குறள்:23 2/1

 TOP
 
  நல்லேம் (1)
நல்லேம் யாம் என்று ஒருவன் நன்கு மதித்தல் என் - பழ:367/2

 TOP
 
  நல்வினை (1)
முன் பெரிய நல்வினை முட்டு இன்றி செய்யாதார் - பழ:312/1

 TOP
 
  நல (5)
நல மாட்சி நல்லாரை சார்ந்து - நாலடி:18 5/4
நூல் நல நுண் வலையால் நொண்டு எடுத்த கானல் - திணை150:32/2
நல மாட்சி நல்லவர் கோள் - திரி:21/4
நல தக தம்மை புகழ்தல் புலத்தகத்து - பழ:132/3
நல மென் கதுப்பினாய் நாடின் நெய் பெய்த - பழ:397/3

 TOP
 
  நலக்கு (1)
நலக்கு உரியார் யார் எனின் நாம நீர் வைப்பில் - குறள்:15 9/1

 TOP
 
  நலத்த (1)
மறு மனத்தான் அல்லாத மா நலத்த வேந்தன் - பழ:165/1

 TOP
 
  நலத்தகு (1)
நலத்தகு வேந்தருள் நல்லாரை சார்ந்து - பழ:328/2

 TOP
 
  நலத்தகை (1)
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புல தகை - குறள்:131 5/1

 TOP
 
  நலத்தகையார் (1)
நலத்தகையார் நாணாமை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:19/3

 TOP
 
  நலத்தது (2)
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர் தீமை - குறள்:99 4/1
சொல்லா நலத்தது சால்பு - குறள்:99 4/2

 TOP
 
  நலத்தார் (1)
பொது நலத்தார் புன் நலம் தோயார் மதி நலத்தின் - குறள்:92 5/1

 TOP
 
  நலத்தால் (2)
நில நலத்தால் நந்திய நெல்லே போல் தத்தம் - நாலடி:18 9/1
குல நலத்தால் ஆகுவர் சான்றோர் கல நலத்தை - நாலடி:18 9/2

 TOP
 
  நலத்தின் (3)
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும் - குறள்:46 9/1
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து - குறள்:46 9/2
பொது நலத்தார் புன் நலம் தோயார் மதி நலத்தின்
  மாண்ட அறிவினவர் - குறள்:92 5/1,2

 TOP
 
  நலத்தின்கண் (1)
நலத்தின்கண் நார் இன்மை தோன்றின் அவனை - குறள்:96 8/1

 TOP
 
  நலத்து (2)
யா நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று - குறள்:65 1/2
எ நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று - குறள்:99 2/2

 TOP
 
  நலத்துக்கு (1)
நலத்துக்கு அணி என்ப நாணம் தனக்கு அணியாம் - நான்மணி:9/3

 TOP
 
  நலத்தை (3)
குல நலத்தால் ஆகுவர் சான்றோர் கல நலத்தை
  தீ வளி சென்று சிதைத்த ஆங்கு சான்றாண்மை - நாலடி:18 9/2,3
மகன் உரைக்கும் தந்தை நலத்தை ஒருவன் - நான்மணி:68/1
நல்லார் நலத்தை உணரின் அவரினும் - பழ:337/1

 TOP
 
  நலம் (58)
விலங்காமல் எய்தியக்கண்ணும் நலம் சான்ற - நாலடி:34 3/2
ஆய் நலம் இல்லாதார்மாட்டு - நாலடி:34 9/4
மலை நலம் உள்ளும் குறவன் பயந்த - நாலடி:36 6/1
நாண் உடையாள் பெற்ற நலம் - நாலடி:39 6/4
மண்ணி அறிப மணி நலம் பண் அமைத்து - நான்மணி:3/1
ஏறிய பின் அறிப மா நலம் மாசு அற - நான்மணி:3/2
சுட்டு அறிப பொன்னின் நலம் காண்பார் கெட்டு அறிப - நான்மணி:3/3
மூத்தல் இறுவாய்த்து இள நலம் தூக்கு இல் - நான்மணி:17/2
நசை நலம் நட்டார்கண் நந்தும் சிறந்த - நான்மணி:24/1
அவை நலம் அன்பின் விளங்கும் விசை மாண்ட - நான்மணி:24/2
தேர் நலம் பாகனால் பாடு எய்தும் ஊர் நலம் - நான்மணி:24/3
தேர் நலம் பாகனால் பாடு எய்தும் ஊர் நலம்
  உள்ளானால் உள்ளப்படும் - நான்மணி:24/3,4
நலம் கெடும் நீர் அற்ற பைம் கூழ் நலம் மாறின் - நான்மணி:43/3
நலம் கெடும் நீர் அற்ற பைம் கூழ் நலம் மாறின் - நான்மணி:43/3
மாற்றம் உரைக்கும் வினை நலம் தூக்கின் - நான்மணி:45/2
ஒன்று ஊக்கல் பெண்டிர் தொழில் நலம் என்றும் - நான்மணி:84/1
நாடு ஊக்கல் மன்னர் தொழில் நலம் கேடு ஊக்கல் - நான்மணி:84/3
நலம் தீது நாண் அற்று நிற்பின் குலம் தீது - நான்மணி:92/3
இள நலம் போல கவினி வளம் உடையார் - கார்40:22/3
நலம் மிகு கார்த்திகை நாட்டவர் இட்ட - கார்40:26/1
நன் மலை நாடன் நலம் புனைய மென்முலையாய் - ஐந்50:11/2
தோள் நலம் தோற்பித்தல் நீ - ஐந்50:46/4
அணி நலம் உண்டு அகன்றான் என்கொல் எம் போல் - ஐந்70:60/2
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ - திணை50:33/2
எதிர் நலம் ஏன்று நின்றாய் - திணை50:33/4
தன் நலம் என் அலார்க்கு ஈயான் எழு பாண - திணை50:34/2
மாண் இழை நல்லார் இள நலம் உண்டு அவர் - திணை50:35/3
தந்தாயும் நீயே தர வந்த நல் நலம்
  கொண்டாயும் நீ ஆயக்கால் - திணை50:36/3,4
நல் வயல் ஊரன் நலம் உரைத்து நீ பாண - திணை50:38/1
விரும்பு நாள் போலான் வியல் நலம் உண்டான் - திணை50:39/3
நலம் கொண்டு ஆர் பூம் குழலாள் நன்று ஆயத்து அன்று என் - திணை150:9/3
நுண் மாண் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம்
  மண் மாண் புனை பாவை அற்று - குறள்:41 7/1,2
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம் - குறள்:46 7/1
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம்
  எல்லா புகழும் தரும் - குறள்:46 7/1,2
மன நலம் நன்கு உடையர்ஆயினும் சான்றோர்க்கு - குறள்:46 8/1
இன நலம் ஏமாப்பு உடைத்து - குறள்:46 8/2
நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த - குறள்:52 1/1
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம் - குறள்:65 1/1
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம்
  யா நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று - குறள்:65 1/1,2
துணை நலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினை நலம் - குறள்:66 1/1
துணை நலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினை நலம்
  வேண்டிய எல்லாம் தரும் - குறள்:66 1/1,2
பொருள்பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள் - குறள்:92 4/1
பொது நலத்தார் புன் நலம் தோயார் மதி நலத்தின் - குறள்:92 5/1
தம் நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகை செருக்கி - குறள்:92 6/1
புன் நலம் பாரிப்பார் தோள் - குறள்:92 6/2
நலம் வேண்டின் நாண் உடைமை வேண்டும் குலம் வேண்டின் - குறள்:96 10/1
குண நலம் சான்றோர் நலனே பிற நலம் - குறள்:99 2/1
குண நலம் சான்றோர் நலனே பிற நலம்
  எ நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று - குறள்:99 2/1,2
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம்
  பெற்றாள் தமியள் மூத்து அற்று - குறள்:101 7/1,2
குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும் - குறள்:102 9/1
ஒட்டி வினை நலம் பார்ப்பானும் இ மூவர் - திரி:15/3
புலம் மிக்கவர்க்கே புலனா நலம் மிக்க - பழ:5/2
இன நலம் நன்கு உடையஆயினும் என்றும் - பழ:11/3
மன நலம் ஆகாவாம் கீழ் - பழ:11/4
ஆணம் உடைய அறிவினார் தம் நலம்
  மானும் அறிவினவரை தலைப்படுத்தல் - பழ:223/1,2
அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட - கைந்:51/2
சொல் நலம் கூறி நலன் உண்ட சேர்ப்பனை - கைந்:54/3
நுகர்வனன் உண்டான் நலம் - கைந்:56/4

 TOP
 
  நலமும் (1)
மன்னர் திருவும் மகளிர் எழில் நலமும்
  துன்னியார் துய்ப்பர் தகல் வேண்டா துன்னி - நாலடி:17 7/1,2

 TOP
 
  நலவருள் (1)
சலவருள் சால சலமே நலவருள்
  நன்மை வரம்பாய் விடல் - நாலடி:19 8/3,4

 TOP
 
  நலன் (6)
நாண் அழிந்து நல்ல நலன் அழிந்து நைந்து உருகி - திணை150:23/3
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம் - குறள்:65 1/1
நண்ணி அவர்க்கு நலன் உடைய செய்பவேல் - பழ:74/2
இம்மை நலன் அழிக்கும் எச்சம் குறைபடுக்கும் - சிறுபஞ்:105/1
நலன் உடைமையின் நாணு சிறந்தன்று - முது:1 6/1
சொல் நலம் கூறி நலன் உண்ட சேர்ப்பனை - கைந்:54/3

 TOP
 
  நலனும் (2)
நலனும் இளமையும் நல்குரவின் கீழ் சாம் - நான்மணி:80/1
சிறை நலனும் சீரும் இலர் எனினும் மாந்தர் - குறள்:50 9/1

 TOP
 
  நலனே (1)
குண நலம் சான்றோர் நலனே பிற நலம் - குறள்:99 2/1

 TOP
 
  நலிகிற்பான் (1)
தன் நலிகிற்பான் தலை வரின் தான் அவற்கு - பழ:156/1

 TOP
 
  நலிதல் (1)
கூர்த்து அவரை தாம் நலிதல் கோள் அன்றால் சான்றவர்க்கு - பழ:375/2

 TOP
 
  நலிதும் (1)
பின் நலிதும் என்று உரைத்தல் பேதைமையே பின் நின்று - பழ:148/2

 TOP
 
  நலிந்த (1)
எளியர் என நலிந்த ஈர்ங்குழலார் ஏடி - திணை150:123/3

 TOP
 
  நலிந்து (4)
முன் நலிந்து ஆற்ற முரண் கொண்டு எழுந்தாரை - பழ:148/1
நலிந்து ஒருவன் நாளும் அடுபாக்கு புக்கால் - பழ:354/1
தன்னை நலிந்து தனக்கு உறுதி கூறலால் - பழ:357/3
பாரித்தவனை நலிந்து தொழில் கோடல் - பழ:389/3

 TOP
 
  நலிபு (1)
நலிபு அழிந்தார் நாட்டு அறைபோய் நைந்தார் மெலிவு ஒழிய - சிறுபஞ்:71/2

 TOP
 
  நலிய (1)
புறத்து தன் இன்மை நலிய அகத்து தன் - நாலடி:31 8/1

 TOP
 
  நலியற்க (1)
தோற்ற தாம் எள்ளி நலியற்க போற்றான் - பழ:252/2

 TOP
 
  நலியின் (1)
நீர் தகவு இல்லார் நிரம்பாமை தம் நலியின்
  கூர்த்து அவரை தாம் நலிதல் கோள் அன்றால் சான்றவர்க்கு - பழ:375/1,2

 TOP
 
  நலியும் (1)
தன் மேல் நலியும் பசி பெரிதுஆயினும் - பழ:119/3

 TOP
 
  நலிவார் (1)
நடுங்கி பெரிதும் நலிவார் பெரியர் - பழ:194/2

 TOP
 
  நலிவானை (1)
பின் நலிவானை பெறல் வேண்டும் என்னதூஉம் - பழ:156/2

 TOP
 
  நவில்தொறும் (1)
நவில்தொறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தொறும் - குறள்:79 3/1

 TOP
 
  நவின்ற (4)
நல் அறிவாளர் நவின்ற நூல் தேற்றாதார் - நாலடி:32 10/3
நூல் நவின்ற பாக தேர் நொவ்விதா சென்றீக - ஐந்50:10/1
தேன் நவின்ற கானத்து எழில் நோக்கி தான் நவின்ற - ஐந்50:10/2
தேன் நவின்ற கானத்து எழில் நோக்கி தான் நவின்ற
  கற்பு தாள் வீழ்த்து கவுள் மிசை கை ஊன்றி - ஐந்50:10/2,3

 TOP
 
  நவை (3)
அரு நவை ஆற்றுதல் இன்று - நாலடி:30 5/4
நாளும் நவை போகான் கற்றல் மிக இனிதே - இனிய40:3/2
நால் கதியும் துன்பம் நவை தீர்த்தல் வேண்டுவான் - ஏலாதி:77/1

 TOP
 
  நவைக்கப்படும் (1)
நவைக்கப்படும் தன்மைத்துஆயினும் சான்றோர் - பழ:313/3

 TOP
 
  நள் (2)
நரன்று உயிர்த்த நித்திலம் நள் இருள் கால் சீக்கும் - திணை150:49/3
நள் இருளும் கைவிடா நட்டு ஒழுகல் தெள்ளி - திரி:77/2

 TOP
 
  நள்ளா (1)
நயன் தூக்கி நள்ளா விடல் - குறள்:92 2/2

 TOP
 
  நள்ளாதவர்க்கும் (1)
நட்டார்க்கும் நள்ளாதவர்க்கும் உள வரையால் - நாலடி:28 1/1

 TOP
 
  நள்ளாதார் (1)
நாள் வாய் பெறினும் தம் நள்ளாதார் இல்லத்து - நாலடி:21 7/1

 TOP
 
  நள்ளாதான் (1)
நாண் இலன் நாய் நன்கு நள்ளாதான் நாய் பெரியார் - சிறுபஞ்:93/1

 TOP
 
  நள்ளாது (1)
உள்ளத்தால் நள்ளாது உறுதி தொழிலர் ஆய் - நாலடி:13 8/1

 TOP
 
  நள்ளாமை (1)
நள்ளாமை வேண்டும் சிறியரோடு யார்மாட்டும் - நான்மணி:85/3

 TOP
 
  நள்ளார் (2)
நள்ளார் அறிவுடையார் - நாலடி:27 2/4
புரைவு இல்லார் நள்ளார் போர் வேந்தன் வரை போல் - சிறுபஞ்:78/2

 TOP
 
  நள்ளான் (1)
நள்ளான் உயிர் அழுங்க நா ஆடான் எள்ளானாய் - சிறுபஞ்:19/2

 TOP
 
  நள்ளிய (1)
நள்ளிய வேய் வாழ்பவர் நண்ணுபவோ புள்ளி - திணை150:91/2

 TOP
 
  நளி (4)
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நாள் நிழல் போல - நாலடி:17 6/1
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நல்கூர்ந்த மக்கட்கு - நாலடி:25 2/1
நாணா நடுக்கும் நளி வயல் ஊரனை - திணை150:153/3
நாவாய் வழங்கு நளி திரை தண் கடலுள் - கைந்:49/1

 TOP
 
  நளிந்த (1)
நளிந்த கடலுள் திமில் திரை போல் எங்கும் - கள40:18/1

 TOP
 
  நளிர் (2)
பொன் இணர் வேங்கை கமழும் நளிர் சோலை - ஐந்70:6/1
நற்கு எளிது ஆகிவிடினும் நளிர் வரை மேல் - பழ:36/3

 TOP
 
  நற்கு (8)
ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா - இன்னா40:2/2
கள் இல்லா மூதூர் களிகட்கு நற்கு இன்னா - இன்னா40:9/1
தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா - இன்னா40:24/2
குழல் இல் இயமரத்து ஓசை நற்கு இன்னா - இன்னா40:35/2
பிடாஅ பெருந்தகை நற்கு - கார்40:32/4
நற்கு எளிது ஆகிவிடினும் நளிர் வரை மேல் - பழ:36/3
நற்கு அறிவு இல்லாரை நாட்டவும் ஆகாதே - பழ:270/1
யாப்பு ஆர் பூம் கோதை அணி இழையை நற்கு இயைய - சிறுபஞ்:52/3

 TOP
 
  நற்பால (1)
நற்பால கற்றாரும் நாடாது சொல்லுவரால் - பழ:94/1

 TOP
 
  நற்பாலவை (1)
பின் பயக்கும் நற்பாலவை - குறள்:66 9/2

 TOP
 
  நற்பு (2)
நற்பு உடைய நாடு அமிர்து நாட்டுக்கு நற்பு உடைய - சிறுபஞ்:2/2
நற்பு உடைய நாடு அமிர்து நாட்டுக்கு நற்பு உடைய - சிறுபஞ்:2/2

 TOP
 
  நறவு (1)
நெய்தல் நறவு உயிர்க்கும் நீள் கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:11 8/3

 TOP
 
  நறா (3)
நனையினான் நந்தும் நறா - நான்மணி:47/4
மகிழான் அறிப நறா - நான்மணி:77/4
உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் - குறள்:109 10/1

 TOP
 
  நறிய (1)
நறிய மலர் பெரிது நாறாமை இன்னா - இன்னா40:37/1

 TOP
 
  நறு (10)
நறு மலர் தண் கோதாய் நட்டார்க்கு நட்டார் - நாலடி:21 9/1
நறு நுதலாள் நன்மை துணை - நாலடி:39 1/4
சிறு முல்லை போது எல்லாம் செவ்வி நறு நுதல் - கார்40:21/2
முல்லை நறு மலர் ஊதி இரும் தும்பி - ஐந்50:6/1
வேங்கை நறு மலர் வெற்பிடை யாம் கொய்து - ஐந்50:15/1
ஊடி இருப்பினும் ஊரன் நறு மேனி - ஐந்50:30/3
கள் நறு நெய்தல் கமழும் கொடும் கழி - ஐந்70:63/1
நறு மலர் நாணின கண் - குறள்:124 1/2
பெறுமாறு செய்ம்மின் என்பாரே நறு நெய்யுள் - பழ:158/2
நாக நறு மலர் நாள் வேங்கை பூ விரவி - கைந்:12/1

 TOP
 
  நறுக்கு (1)
எண்ணுங்கால் சாந்தே எழுதல் இலை நறுக்கு
  இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய - சிறுபஞ்:92/2,3

 TOP
 
  நறும் (10)
முறி ஆர் நறும் கண்ணி முன்னர் தயங்க - நாலடி:2 6/2
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார் - கார்40:14/3
ஊதை உளரும் நறும் தண் கா பேதை - கார்40:30/3
கறி வளர் தே மா நறும் கனி வீழும் - ஐந்70:8/2
தண் நறும் கோடல் துடுப்பு எடுப்ப கார் எதிரி - ஐந்70:17/1
கணை கால் நெடு மருது கான்ற நறும் தாது - திணை50:32/1
தீம் புனல் ஊரன் மகள் இவள் ஆய்ந்த நறும்
  தே மலர் நீலம் பிணையல் செறி மலர் - திணை50:40/2,3
நறும் தண் தகரம் வகுளம் இவற்றை - திணை150:24/1
நல் வயல் ஊரன் நறும் சாந்து அணி அகலம் - திணை150:143/1
தண் நறும் பூம் குருந்தம் சாய்த்ததூஉம் நண்ணிய - திரி:0/2

 TOP
 
  நறை (1)
நறை படர் சாந்தம் அற எறிந்து நாளால் - திணை150:1/1

 TOP
 
  நன் (18)
நன் மலை நாடன் நலம் புனைய மென்முலையாய் - ஐந்50:11/2
நன் கலம் நன் மக்கள் பேறு - குறள்:6 10/2
நன் கலம் நன் மக்கள் பேறு - குறள்:6 10/2
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி - குறள்:18 1/1
நன் நயம் செய்து விடல் - குறள்:32 4/2
நன் நயம் என்னும் செருக்கு - குறள்:86 10/2
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நன் நுதலாள் - குறள்:91 8/1
பண்பு இலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் - குறள்:100 10/1
நன் பொருள் நன்கு உணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் - குறள்:105 6/1
நன் நிரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும் - குறள்:112 1/1
நன் நிலையர் ஆவர் எனின் - குறள்:119 9/2
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நன் நெஞ்சே - குறள்:125 7/1
நன் பயம் காய்வின்கண் கூறலும் பின் பயவா - திரி:54/2
புன் சொல்லும் நன் சொல்லும் பொய் இன்று உணர்கிற்பார் - பழ:277/1
செய்த்தலை வீழும் புனல் ஊர அஃதே நன்
  நெய்த்தலை பால் உக்குவிடல் - பழ:339/3,4
நன் புலத்து வை அடக்கி நாளும் நாள் ஏர் போற்றி - சிறுபஞ்:58/1
புன் புலத்தை செய்து எரு போற்றிய பின் நன் புலக்கண் - சிறுபஞ்:58/2
உளையார் கலி நன் மா பூட்டி வருவார் - கைந்:33/2

 TOP
 
  நன்கு (43)
நாய் கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியர்ஆயினும் - நாலடி:22 8/1
தமரினும் நன்கு மதித்து தமர் அன்மை - நாலடி:23 9/3
உரை ஆமோ நூலிற்கு நன்கு - நாலடி:32 9/4
தன்னைத்தான் போற்றாது ஒழுகுதல் நன்கு இன்னா - இன்னா40:32/1
தலையாகத்தான் இனிது நன்கு - இனிய40:2/4
பொல்லாங்கு உரையாமை நன்கு - இனிய40:5/4
எனை மாண்பும் தான் இனிது நன்கு - இனிய40:10/4
நன்றியின் நன்கு இனியது இல் - இனிய40:30/4
பைம் தலை பாரில் புரள்பவை நன்கு எனைத்தும் - கள40:24/2
நன்கு வதிந்தனை நல் நெஞ்சே நாளை நாம் - ஐந்50:40/2
என்னைகொல் தோழி அவர்கண்ணும் நன்கு இல்லை - ஐந்70:58/1
மன நலம் நன்கு உடையர்ஆயினும் சான்றோர்க்கு - குறள்:46 8/1
நன்கு உடையான்கட்டே தெளிவு - குறள்:52 3/2
பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு - குறள்:54 4/2
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் - குறள்:72 2/1
நன்கு செல சொல்லுவார் - குறள்:72 9/2
நன்கு செல சொல்லாதார் - குறள்:73 8/2
நன் பொருள் நன்கு உணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் - குறள்:105 6/1
இன் குணத்தார் ஏவின செய்தலும் நன்கு உணர்வின் - திரி:2/2
வாய் நன்கு அமையா குளனும் வயிறு ஆர - திரி:84/1
நன்கு அறிவார் நாளும் விரைந்து - ஆசாரக்:6/3
நால் வகை எச்சிலும் நன்கு கடைப்பிடித்து - ஆசாரக்:8/1
தூங்கான் துளங்காமை நன்கு இரீஇ யாண்டும் - ஆசாரக்:20/2
உண்க உகாஅமை நன்கு - ஆசாரக்:20/4
இழியாமை நன்கு உமிழ்ந்து எச்சில் அற வாய் - ஆசாரக்:27/1
அடியோடு நன்கு துடைத்து வடிவு உடைத்தா - ஆசாரக்:27/2
நன்கு அறிவார் கூறார் முறை - ஆசாரக்:80/4
இன நலம் நன்கு உடையஆயினும் என்றும் - பழ:11/3
நாடி நமர் என்று நன்கு புறந்தந்தாரை - பழ:81/1
யாவரே வேண்டினும் நன்கு ஒழுகார் கைக்குமே - பழ:114/3
நாடு உறைய நல்கினும் நன்கு ஒழுகார் நாள்தொறும் - பழ:121/2
கடலுள்ளும் காண்பவே நன்கு - பழ:145/4
நாண் அகத்து தாம் இன்றி நன்கு ஒழுகார் ஆபவேல் - பழ:210/2
தாக்குற்ற போழ்தில் தமரே போல் நன்கு உரைத்து - பழ:250/1
நன்கு திரண்டு பெரியவாம் ஆற்றவும் - பழ:267/3
நன்கு ஒன்று அறிபவர் நாழி கொடுப்பவர்க்கு - பழ:275/1
நல்குரவால் வேறாக நன்கு உணரான் சொல்லின் - பழ:366/2
நல்லேம் யாம் என்று ஒருவன் நன்கு மதித்தல் என் - பழ:367/2
நடுவணா சென்று அவரை நன்கு எறிதல் அல்லால் - பழ:387/3
நன்கு அறியார் தாமும் நனி உளர் பாத்தி - பழ:399/2
பொன் பெறும் பூம் சுணங்கின் மென் முலையாய் நன்கு உணர்ந்தார் - சிறுபஞ்:46/3
நாண் இலன் நாய் நன்கு நள்ளாதான் நாய் பெரியார் - சிறுபஞ்:93/1
நாவலம்தீவு ஆள்வாரே நன்கு - ஏலாதி:56/4

 TOP
 
  நன்மக்கள் (1)
நன்மக்கள் பக்கம் துறந்து - நாலடி:27 6/4

 TOP
 
  நன்மை (15)
இன நன்மை இன் சொல் ஒன்று ஈதல் மற்று ஏனை - நாலடி:15 6/1
மன நன்மை என்று இவை எல்லாம் கன மணி - நாலடி:15 6/2
நன்மை வரம்பாய் விடல் - நாலடி:19 8/4
நறு நுதலாள் நன்மை துணை - நாலடி:39 1/4
நன்மை இலாளர் தொடர்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:32/3
நன்மை கடலின் பெரிது - குறள்:11 3/2
நன்மை பயக்கும் எனின் - குறள்:30 2/2
நன்மை குறித்தது சால்பு - குறள்:102 3/2
நன்மை பயத்தல் இல - திரி:10/4
நன்மை இலாளர் தொழில் - திரி:39/4
நன்மை பயத்தல் இல - திரி:63/4
நாட்டி கொளப்பட்டார் நன்மை இலர்ஆயின் - பழ:39/1
நன்மை இலராய்விடினும் நனி பலர் ஆம் - பழ:306/3
அச்சமே ஆயுங்கால் நன்மை அறத்தொடு - சிறுபஞ்:103/1
பொய்ம் மாறு நன்மை சிறு பயம் மெய்ம் மாறு - சிறுபஞ்:104/2

 TOP
 
  நன்மைக்கு (1)
மூப்பின்கண் நன்மைக்கு அகன்றானும் கற்புடையாள் - திரி:17/1

 TOP
 
  நன்மையவர் (1)
நடை தெரிந்த நன்மையவர் - குறள்:72 2/2

 TOP
 
  நன்மையின் (2)
நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன் சாரா - குறள்:20 4/1
நன்மையின் மாண்ட பொருள் பெறுதல் இன் ஒலி நீர் - பழ:129/2

 TOP
 
  நன்மையும் (1)
நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த - குறள்:52 1/1

 TOP
 
  நன்றா (1)
நன்றியை நன்றா கொளல் வேண்டும் என்றும் - நான்மணி:11/2

 TOP
 
  நன்றால் (4)
விளியா அரு நோயின் நன்றால் அளிய - நாலடி:22 9/2
ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின் - குறள்:104 8/1
மதம் நன்று மாண்பு இலார் முன்னர் விதம் நன்றால்
  கோய் வாயின் கீழ் உயிர்க்கு ஈ துற்று குரைத்து எழுந்த - சிறுபஞ்:15/2,3
கொல்லாமை நன்றால் கொழித்து - சிறுபஞ்:73/4

 TOP
 
  நன்றி (17)
நன்றி புரிகல்லா நாண் இல் மட மாக்கள் - நாலடி:33 3/3
ஒரு நன்றி செய்தவர்க்கு ஒன்றி எழுந்த - நாலடி:36 7/1
எழுநூறு நன்றி செய்து ஒன்று தீதுஆயின் - நாலடி:36 7/3
நன்றி சாம் நன்று அறியாதார் முன்னர் சென்ற - நான்மணி:44/1
நன்றி பயன் தூக்கி வாழ்தல் நனி இனிதே - இனிய40:30/1
தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து - குறள்:7 7/1
நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன் ஈன்று - குறள்:10 7/1
காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் - குறள்:11 2/1
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா - குறள்:11 4/1
நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது - குறள்:11 8/1
எ நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை - குறள்:11 10/1
நன்றி பயவா வினை - குறள்:44 9/2
நன்றி பயவா வினை - குறள்:66 2/2
நன்றி பயப்பது ஆம் தூது - குறள்:69 5/2
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயன் உடையார் - குறள்:100 4/1
நன்றி பயன் தூக்கா நாண் இலியும் சான்றோர் முன் - திரி:62/1
நன்றி அறிதல் பொறையுடைமை இன் சொல்லோடு - ஆசாரக்:1/1

 TOP
 
  நன்றிக்கண் (1)
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு - குறள்:12 7/2

 TOP
 
  நன்றிக்கு (1)
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் - குறள்:14 8/1

 TOP
 
  நன்றியின் (1)
நன்றியின் நன்கு இனியது இல் - இனிய40:30/4

 TOP
 
  நன்றியை (1)
நன்றியை நன்றா கொளல் வேண்டும் என்றும் - நான்மணி:11/2

 TOP
 
  நன்றின்பால் (2)
பெருக்குக நட்டாரை நன்றின்பால் உய்த்து - நான்மணி:86/1
நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு - குறள்:43 2/2

 TOP
 
  நன்று (116)
கள்ளம் கடைப்பிடித்தல் நன்று - நாலடி:2 10/4
நார் தொடுத்து ஈர்க்கில் என் நன்று ஆய்ந்து அடக்கில் என் - நாலடி:3 6/1
காயும் கதம் இன்மை நன்று - நாலடி:7 1/4
பேர்த்து இன்னா செய்யாமை நன்று - நாலடி:7 7/4
வழுக்கி கழிதலே நன்று - நாலடி:8 1/4
சிறு வரையேஆயினும் செய்த நன்று அல்லால் - நாலடி:13 10/3
வேண்டினும் நன்று மற்று என்று விழுமியோர் - நாலடி:16 9/3
தெளிவு இலார் நட்பின் பகை நன்று சாதல் - நாலடி:22 9/1
புகழ்தலின் வைதலே நன்று - நாலடி:22 9/4
விராஅஅய் செய்யாமை நன்று - நாலடி:25 6/4
நன்று அறியா மாந்தர்க்கு அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் - நாலடி:26 7/2
விருந்தினன் ஆதலே நன்று - நாலடி:29 6/4
கெட்ட ஆற்று வாழ்க்கையே நன்று - நாலடி:29 8/4
இம்மையும் நன்று ஆம் இயல் நெறியும் கைவிடாது - நாலடி:30 4/1
தாமேயும் இன்புறார் தக்கார்க்கும் நன்று ஆற்றார் - நாலடி:33 7/1
தினை அனைத்தேஆயினும் செய்த நன்று உண்டால் - நாலடி:35 4/1
நன்று இல நன்று அறியார்மாட்டு - நாலடி:35 4/4
நன்று இல நன்று அறியார்மாட்டு - நாலடி:35 4/4
செய்த நன்று உள்ளுவர் சான்றோர் கயம் தன்னை - நாலடி:36 6/3
வாழ்வின் வரை பாய்தல் நன்று - நாலடி:37 9/4
பறை நன்று பண் அமையா யாழின் நிறை நின்ற - நான்மணி:13/1
பெண் நன்று பீடு இலா மாந்தரின் பண் அழிந்து - நான்மணி:13/2
ஆர்தலின் நன்று பசித்தல் பசைந்தாரின் - நான்மணி:13/3
தீர்தலின் தீ புகுதல் நன்று - நான்மணி:13/4
நன்றி சாம் நன்று அறியாதார் முன்னர் சென்ற - நான்மணி:44/1
தனியன் எனப்படுவான் செய்த நன்று இல்லான் - நான்மணி:58/3
நன்று ஊட்ட நந்தும் விருந்து - நான்மணி:60/4
பதி நன்று பல்லார் உறையின் ஒருவன் - நான்மணி:69/1
மதி நன்று மாசு அற கற்பின் நுதி மருப்பின் - நான்மணி:69/2
நன்று ஊக்கல் அந்தணர் உள்ளம் பிறன் ஆளும் - நான்மணி:84/2
நன்று என்று தேறி தெளிந்தேன் தலையளி - ஐந்70:9/3
ஆள்வினையின் ஆற்ற அகன்றவா நன்று உணரா - ஐந்70:38/3
நலம் கொண்டு ஆர் பூம் குழலாள் நன்று ஆயத்து அன்று என் - திணை150:9/3
நாள் நாடி நல்குதல் நன்று - திணை150:54/4
நை பொருட்கண் செல்லாமை நன்று - திணை150:82/4
நயந்து அகன்று ஆற்றாமை நன்று - திணை150:128/4
நல் அகம் சேராமை நன்று - திணை150:129/4
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன் - குறள்:4 8/1
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று - குறள்:5 9/2
நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது - குறள்:11 8/1
நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது - குறள்:11 8/1
அன்றே மறப்பது நன்று - குறள்:11 8/2
ஒன்றும் நன்று உள்ள கெடும் - குறள்:11 9/2
எல்லார்க்கும் நன்று ஆம் பணிதல் அவருள்ளும் - குறள்:13 5/1
நன்று ஆகாது ஆகிவிடும் - குறள்:13 8/2
பெண்மை நயவாமை நன்று - குறள்:15 10/2
மறத்தல் அதனினும் நன்று - குறள்:16 2/2
அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று - குறள்:16 7/2
பயன் இல சொல்லாமை நன்று - குறள்:20 7/2
இல் எனினும் ஈதலே நன்று - குறள்:23 2/2
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று - குறள்:24 6/2
படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன் - குறள்:26 3/1
உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று - குறள்:26 9/2
செய்யாமை செய்யாமை நன்று - குறள்:30 7/2
புணரின் வெகுளாமை நன்று - குறள்:31 8/2
பின் சார பொய்யாமை நன்று - குறள்:33 3/2
நன்று ஆகும் ஆக்கம் பெரிது எனினும் சான்றோர்க்கு - குறள்:33 8/1
நன்று ஆம்கால் நல்லவா காண்பவர் அன்று ஆம்கால் - குறள்:38 9/1
மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு - குறள்:46 6/1
இல்லை நன்று ஆகா வினை - குறள்:46 6/2
நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர் - குறள்:47 9/1
மற்று அன்ன செய்யாமை நன்று - குறள்:66 5/2
நன்று என்றவற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள் - குறள்:72 5/1
எய்தலின் எய்தாமை நன்று - குறள்:82 5/2
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நன் நுதலாள் - குறள்:91 8/1
நன்று எய்தி வாழ்வதோர் ஆறு - குறள்:94 2/2
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று - குறள்:97 7/2
நீரினும் நன்று அதன் காப்பு - குறள்:104 8/2
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர் - குறள்:108 2/1
காலைக்கு செய்த நன்று என்கொல் எவன்கொல் யான் - குறள்:123 5/1
மன்றில் கொடும்பாடு உரைப்பானும் நன்று இன்றி - திரி:62/2
நன்று அறியும் மாந்தர்க்கு உல - திரி:68/4
உடம்பு நன்று என்று உரையார் ஊதார் விளக்கும் - ஆசாரக்:59/1
கற்றலின் கேட்டலே நன்று - பழ:61/4
நடலை இலர் ஆகி நன்று உணராராய - பழ:72/1
திருவினும் திட்பமே நன்று - பழ:136/4
திறம் தெரிந்து செய்தக்கால் செல்வுழி நன்று ஆம் - பழ:159/2
மைம்மைப்பின் நன்று குருடு - பழ:188/4
நட்டு அறான் ஆதலே நன்று - பழ:197/4
நல் அவை கண்டக்கால் நா சுருட்டி நன்று உணரா - பழ:249/1
புறத்து அமைச்சின் நன்று அகத்து கூன் - பழ:295/4
படையின் படை தகைமை நன்று - பழ:324/4
நல் காப்பின் தீ சிறையே நன்று - பழ:336/4
அற்றதன்பால் தேம்பல் நன்று - பழ:373/4
முழ நட்பின் சாண் உட்கு நன்று - பழ:386/4
கேட்டார் நன்று என்றல் கிளர் வேந்தன் தன் நாடு - சிறுபஞ்:7/3
வாட்டான் நன்று என்றல் வனப்பு - சிறுபஞ்:7/4
நன்று உணர்வார் முன் கல்லான் நாவும் சாம் ஒன்றானை - சிறுபஞ்:8/2
நாவிற்கு நன்று அல் வசை - சிறுபஞ்:9/4
நகை கெட வாழ்வதும் நன்று - சிறுபஞ்:14/4
கதம் நன்று சான்றாண்மை தீது கழிய - சிறுபஞ்:15/1
மதம் நன்று மாண்பு இலார் முன்னர் விதம் நன்றால் - சிறுபஞ்:15/2
பூவாது காய்க்கும் மரம் உள நன்று அறிவார் - சிறுபஞ்:20/1
பூத்தாலும் காயா மரம் உள நன்று அறியார் - சிறுபஞ்:21/1
வைததனான் ஆகும் வசை வணக்கம் நன்று ஆக - சிறுபஞ்:33/1
பொய்யாமை நன்று பொருள் நன்று உயிர் நோவ - சிறுபஞ்:37/1
பொய்யாமை நன்று பொருள் நன்று உயிர் நோவ - சிறுபஞ்:37/1
கொல்லாமை நன்று கொழிக்குங்கால் பல்லார் முன் - சிறுபஞ்:37/2
நாள் கூட்டம் மூழ்த்தம் இவற்றொடு நன்று ஆய - சிறுபஞ்:42/1
கொல்லாமை நன்று கொலை தீது எழுத்தினை - சிறுபஞ்:49/1
உண்ணாமை நன்று அவா நீக்கி விருந்து கண்மாறு - சிறுபஞ்:50/1
எண்ணாமை நன்று இகழின் தீது எளியார் எண்ணின் - சிறுபஞ்:50/2
ஏலாமை நன்று ஈதல் தீது பண்பு இல்லார்க்கு - சிறுபஞ்:59/1
சாலாமை நன்று நூல் சாயினும் சாலாமை - சிறுபஞ்:59/2
நன்று தவம் நனி செய்தல் தீது என்பாரை - சிறுபஞ்:59/3
நீர் அறம் நன்று நிழல் நன்று தன் இல்லுள் - சிறுபஞ்:61/1
நீர் அறம் நன்று நிழல் நன்று தன் இல்லுள் - சிறுபஞ்:61/1
பார் அறம் நன்று பாத்து உண்பானேல் பேர் அறம் - சிறுபஞ்:61/2
நன்று தளி சாலை நாட்டல் பெரும் போகம் - சிறுபஞ்:61/3
வாழ்க என வாழ்தல் நன்று - சிறுபஞ்:66/4
புல் அறத்தின் நன்று மனை வாழ்க்கை போற்று உடைத்தேல் - சிறுபஞ்:98/1
ஈவது நன்று தீது ஈயாமை நல்லவர் - சிறுபஞ்:99/1
மேவது நன்று மேவாதாரோடு ஓவாது - சிறுபஞ்:99/2
நச்சாமை நோக்காமை நன்று - ஏலாதி:12/4
இல்லார்க்கு இடர் தீர்த்தல் நன்று - ஏலாதி:15/4
அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம் - ஏலாதி:24/3

 TOP
 
  நன்றுஆயினும் (1)
கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்றுஆயினும்
  கொள்ளார் அறிவுடையார் - குறள்:41 4/1,2

 TOP
 
  நன்றே (12)
நின்றே எறிப பறையினை நன்றே காண் - நாலடி:3 4/2
நானம் கமழும் கதுப்பினாய் நன்றே காண் - நாலடி:30 4/3
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து - குறள்:10 2/1
தகுதி என ஒன்றும் நன்றே பகுதியான் - குறள்:12 1/1
நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை - குறள்:12 3/1
ஒல்லும் வாய் எல்லாம் வினை நன்றே ஒல்லாக்கால் - குறள்:68 3/1
நன்று என்றவற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள் - குறள்:72 5/1
பசப்பு என பேர் பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார் - குறள்:119 10/1
தினை துணையேயானும் அணி கொண்டல் நன்றே
  இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப - பழ:68/2,3
பெரியவர் நல்குரவு நன்றே தெரியின் - பழ:70/2
நன்றே ஒருவன் துணை கோடல் பாப்பு இடுக்கண் - பழ:111/1
கிளைகள் வாய் கேட்பது நன்றே விளை வயலுள் - பழ:299/2

 TOP
 
  நன்றொடு (1)
நன்றொடு வந்தது ஒன்று அன்று - பழ:65/4

 TOP
 
  நன்னெறி (1)
நல்லார்க்கு தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை நன்னெறி
  செல்வார்க்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை அல்லா - நான்மணி:81/1,2

 TOP
 
  நனவினான் (6)
நனவினான் நல்காதவரை கனவினான் - குறள்:122 3/1
கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்
  நல்காரை நாடி தரற்கு - குறள்:122 4/1,2
நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் - குறள்:122 5/1
நனவினான் நல்கா கொடியார் கனவினான் - குறள்:122 7/1
நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான் - குறள்:122 9/1
நனவினான் நம் நீத்தார் என்ப கனவினான் - குறள்:122 10/1

 TOP
 
  நனவு (1)
நனவு என ஒன்று இல்லை ஆயின் கனவினான் - குறள்:122 6/1

 TOP
 
  நனி (21)
கனி உதிர்ந்து வீழ்ந்து அற்று இளமை நனி பெரிதும் - நாலடி:2 7/2
பேரும் அறியார் நனி விரும்பு தாளாண்மை - நாலடி:20 10/3
நல்லார் என தாம் நனி விரும்பி கொண்டோரை - நாலடி:23 1/1
கல் நனி நல்ல கடை ஆய மாக்களின் - நாலடி:34 4/1
சொல் நனி தாம் உணராஆயினும் இன்னினியே - நாலடி:34 4/2
நால் ஆறும் ஆறாய் நனி சிறிதாய் எ புறனும் - நாலடி:39 3/1
நண்ணா பகைவர் புணர்ச்சி நனி இன்னா - இன்னா40:16/2
யானை இல் மன்னரை காண்டல் நனி இன்னா - இன்னா40:22/1
நட்டார் இடுக்கண்கள் காண்டல் நனி இன்னா - இன்னா40:25/1
முள்ளுடை காட்டில் நடத்தல் நனி இன்னா - இன்னா40:33/2
நட்டார் புறங்கூறான் வாழ்தல் நனி இனிதே - இனிய40:19/1
நன்றி பயன் தூக்கி வாழ்தல் நனி இனிதே - இனிய40:30/1
கல்லாதவரும் நனி நல்லர் கற்றார் முன் - குறள்:41 3/1
நல்கூர்ந்தவர்க்கு நனி பெரியர் ஆயினார் - பழ:100/1
நனி அஞ்சத்தக்கவை வந்தக்கால் தங்கண் - பழ:265/1
நன்மை இலராய்விடினும் நனி பலர் ஆம் - பழ:306/3
நல்ல விறகின் அடினும் நனி வெந்நீர் - பழ:370/3
நனி நிற்ப செய்தவர் நண்பு எலாம் தீர்க்க - பழ:390/3
நன்கு அறியார் தாமும் நனி உளர் பாத்தி - பழ:399/2
நன்று தவம் நனி செய்தல் தீது என்பாரை - சிறுபஞ்:59/3
நக்காங்கு அசதி நனி ஆடி தக்க - கைந்:55/2

 TOP
 
  நனை (2)
நாள் நாகம் நாறும் நனை குழலாள் நல்கி தன் - திணை150:16/1
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் - குறள்:68 8/1

 TOP
 
  நனைந்து (1)
நனைந்து வா என்றுவிடல் - பழ:263/4

 TOP
 
  நனையினான் (1)
நனையினான் நந்தும் நறா - நான்மணி:47/4

 TOP