<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

நே - முதல் சொற்கள்
நேர் 28
நேர்த்து 3
நேர்ந்து 4
நேர்ந்தேன் 1
நேர்ப்பார் 1
நேர்வது 1
நேர்வளை 1
நேர்வு 1
நேரா 3
நேராமை 1
நேரார் 1
நேராரை 2
நேராள் 1
நேரிழாய் 1
நேரிழையாரை 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  நேர் (28)
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது - நாலடி:8 2/1
செல்லாமை செவ்வன் நேர் நிற்பினும் ஒப்புரவிற்கு - நாலடி:15 8/3
நிழல் மரம் போல் நேர் ஒப்ப தாங்கி பழு மரம் போல் - நாலடி:21 2/2
நெய் இலா பால் சோற்றின் நேர் - நாலடி:34 3/4
நெடும் காடு நேர் சினை ஈன கொடுங்குழாய் - கார்40:2/2
கண் நேர் கடும் கணை மெய்ம் மாய்ப்ப எவ்வாயும் - கள40:8/2
போது உறழ் தாமரை கண் ஊரனை நேர் நோக்கி - ஐந்70:51/2
கோடல்அம் கூர் முகை கோள் அரா நேர் கருத - திணை50:29/1
பலா எழுந்தபால் வருக்கை பாத்தி அதன் நேர்
  நிலா எழுந்த வார் மணல் நீடி சுலா எழுந்து - திணை150:29/1,2
நெறியால் நீ கொள்வது நேர் - திணை150:50/4
எண்ணுங்கால் மற்று இன்று இவளொடு நேர் எண்ணின் - திணை150:150/2
களை கட்டதனொடு நேர் - குறள்:55 10/2
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர் - குறள்:82 3/2
தாழ்விடத்து நேர் கருதும் தட்டையும் ஊழினால் - திரி:15/2
கொடை அளிக்கண் பொச்சாவார் கோலம் நேர் செய்யார் - ஆசாரக்:66/2
நேர் பெரியார் செல்லும் இடத்து - ஆசாரக்:72/3
தங்கள் நேர் வைத்து தகவு அல்ல கூறுதல் - பழ:149/3
மேவலரை நோவது என் மின் நேர் மருங்குலாய் - பழ:191/3
இறை திரியான் நேர் ஒத்தல் வேண்டும் முறை திரிந்து - பழ:206/2
நேர் ஒழுகான்ஆயின் அதுவாம் ஒரு பக்கம் - பழ:206/3
நூறுஆயிரவர்க்கு நேர் - பழ:214/4
நிலைஇய பண்பு இலார் நேர் அல்லர் என்று ஒன்று - பழ:253/1
நிலைமையான் நேர் செய்திருத்தல் மலை மிசை - பழ:349/2
வேலொடு நேர் ஒக்கும் கண்ணாய் அஃது அன்றோ - பழ:356/3
வில்லொடு நேர் ஒத்த புருவத்தாய் அஃது அன்றோ - பழ:382/3
நெய்தல் முகிழ் துணை ஆம் குடுமி நேர் மயிரும் - சிறுபஞ்:28/1
மின் நேர் இடையார் சொல் தேறான் விழைவு ஓரான் - ஏலாதி:20/1
பொரு தீ என வெருளும் பொன் நேர் நிறத்தாய் - கைந்:26/3

 TOP
 
  நேர்த்து (3)
நேர்த்து நிகர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் - நாலடி:7 4/1
நேர்த்து இன்னா மற்று அவர் செய்தக்கால் தாம் அவரை - நாலடி:7 7/3
நேர்த்து உரைத்து எள்ளார் நிலை நோக்கி சீர்த்த - பழ:383/2

 TOP
 
  நேர்ந்து (4)
ஊர்ந்தான் வகைய கலின மா நேர்ந்து ஒருவன் - நான்மணி:70/1
நின்றேன் மறுகிடையே நேர்ந்து - திணை150:16/4
இசையாத நேர்ந்து கரவார் இசைவு இன்றி - ஆசாரக்:50/2
உள்ளத்து கொண்டு நேர்ந்து ஊக்கல் குறுநரிக்கு - பழ:80/3

 TOP
 
  நேர்ந்தேன் (1)
நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்த என் - குறள்:119 1/1

 TOP
 
  நேர்ப்பார் (1)
நேர்ப்பார் யார் நீள் நிலத்தின் மேல் - நாலடி:3 7/4

 TOP
 
  நேர்வது (1)
இறை ஒருங்கு நேர்வது நாடு - குறள்:74 3/2

 TOP
 
  நேர்வளை (1)
நேர்வளை நெஞ்சு ஊன்று கோல் - ஐந்70:11/4

 TOP
 
  நேர்வு (1)
பூண் ஆகம் நேர்வு அளவும் போகாது பூண் ஆகம் - திணை150:16/2

 TOP
 
  நேரா (3)
நேரா நிறந்தவர் நட்பு - குறள்:83 1/2
நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோன் அல்லன் - முது:5 5/1
நிலை அளவின் நின்ற நெடியவர்தாம் நேரா
  கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி - ஏலாதி:29/1,2

 TOP
 
  நேராமை (1)
நேராமை சால உணர்வார் பெரும் தவம் - ஏலாதி:38/3

 TOP
 
  நேரார் (1)
தருக என்றால் தன் ஐயரும் நேரார் செரு அறைந்து - பழ:338/2

 TOP
 
  நேராரை (2)
நேராரை அட்ட களத்து - கள40:9/4
நேராரை அட்ட களத்து - கள40:20/4

 TOP
 
  நேராள் (1)
நெடும் பணை போல் தோள் நேராள் நின்று - திணை150:12/4

 TOP
 
  நேரிழாய் (1)
தான் கலந்து உள்ளா தகையனோ நேரிழாய்
  தேம் கலந்த சொல்லின் தெளித்து - கைந்:4/3,4

 TOP
 
  நேரிழையாரை (1)
நிறையான் மிகுகலா நேரிழையாரை
  சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா அறையோ - பழ:30/1,2

 TOP