<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

நொ - முதல் சொற்கள்
நொச்சி 1
நொண்டு 1
நொந்த 1
நொந்தது 1
நொந்தார் 2
நொந்தால் 1
நொந்து 5
நொந்தேனும் 1
நொய்தா 1
நொய்யது 1
நொவ்விதா 1
நொவ்வியார்கை 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  நொச்சி (1)
கரும் குரல் நொச்சி பசும் தழை சூடி - கார்40:39/2

 TOP
 
  நொண்டு (1)
நூல் நல நுண் வலையால் நொண்டு எடுத்த கானல் - திணை150:32/2

 TOP
 
  நொந்த (1)
நொந்த ஒருத்திக்கு நோய் தீர் மருந்து ஆகி - கார்40:40/2

 TOP
 
  நொந்தது (1)
நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க - குறள்:88 7/1

 TOP
 
  நொந்தார் (2)
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும் - குறள்:131 8/1
நொந்தார் செய கிடந்தது இல் - திரி:67/4

 TOP
 
  நொந்தால் (1)
நொந்தால் மற்று உன்னை செயப்படுவது என் உண்டாம் - திணை50:36/2

 TOP
 
  நொந்து (5)
நொந்து இனைய வல்லளோ நோக்கு - திணை150:24/4
ஆடினாய் நீஆயின் அ நோய்க்கு என் நொந்து என்று - திணை150:40/3
திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து
  அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று - குறள்:16 7/1,2
கொடியர் என கூறல் நொந்து - குறள்:124 6/2
மெய் நிறைந்து நீடு இருந்த கன்னியும் நொந்து
  நெறி மாறி வந்த விருந்தும் இ மூன்றும் - திரி:69/2,3

 TOP
 
  நொந்தேனும் (1)
ஈ பறக்க நொந்தேனும் யானேமன் தீ பறக்க - நாலடி:39 9/2

 TOP
 
  நொய்தா (1)
எய்தா உரையை அறிவானேல் நொய்தா
  அறிவு அறியா ஆள் ஆண்டு என உரைப்பர் வாயுள் - சிறுபஞ்:84/2,3

 TOP
 
  நொய்யது (1)
நோக்கார்கொல் நொய்யது ஓர் துச்சிலை யாக்கைக்கு ஓர் - நாலடி:5 1/2

 TOP
 
  நொவ்விதா (1)
நூல் நவின்ற பாக தேர் நொவ்விதா சென்றீக - ஐந்50:10/1

 TOP
 
  நொவ்வியார்கை (1)
நோக்குமின் என்று இகழ்ந்து நொவ்வியார்கை விடுதல் - பழ:315/2

 TOP