<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

நோ - முதல் சொற்கள்
நோ 3
நோக்க 2
நோக்கப்பட்டவர் 1
நோக்கப்படும் 1
நோக்கம் 7
நோக்கா 4
நோக்காக்கால் 1
நோக்காத 1
நோக்காது 2
நோக்காமை 2
நோக்கார் 13
நோக்கார்கொல் 1
நோக்காரே 1
நோக்கான் 11
நோக்கி 66
நோக்கிக்கொல்லோ 1
நோக்கிய 2
நோக்கியக்கால் 2
நோக்கியும் 1
நோக்கியே 1
நோக்கின் 8
நோக்கினாய் 2
நோக்கினாள் 1
நோக்கினீர் 1
நோக்கினும் 1
நோக்கு 14
நோக்குங்கால் 2
நோக்குதல் 2
நோக்கும் 8
நோக்குமின் 1
நோக்குள்ளும் 1
நோக்கேன் 1
நோகும் 1
நோதல் 3
நோய் 87
நோய்க்கு 3
நோய்கள் 1
நோயால் 2
நோயின் 1
நோயும் 3
நோயே 1
நோயை 2
நோயோடு 1
நோலா 1
நோலாதது 1
நோலாதவர் 1
நோவ 5
நோவது 8
நோவர் 1
நோவல் 2
நோவற்க 1
நோவார் 1
நோவின் 1
நோவு 1
நோவும் 1
நோற்கிற்பவர் 1
நோற்கிற்பவர்க்கு 1
நோற்பார் 3
நோற்பாரின் 2
நோற்ற 2
நோற்றலின் 1
நோற்றார்க்கு 1
நோற்றான்கொல் 1
நோன் 1
நோன்பியும் 1
நோன்பிற்கு 1
நோன்பு 4
நோன்பும் 1
நோன்மை 3
நோன்றல் 1
நோன்று 1
நோனா 3
நோனாதோன் 2
நோனாள் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  நோ (3)
நோ தக்கது என் உண்டாம் நோக்குங்கால் காதல் - நாலடி:23 8/2
திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து - குறள்:16 7/1
நோ தக்க நட்டார் செயின் - குறள்:81 5/2

 TOP
 
  நோக்க (2)
நோக்க குழையும் விருந்து - குறள்:9 10/2
அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க
  பசையினள் பைய நகும் - குறள்:110 8/1,2

 TOP
 
  நோக்கப்பட்டவர் (1)
மெய்ம்மையே நின்று மிக நோக்கப்பட்டவர்
  கைம் மேலே நின்று கறுப்பன செய்து ஒழுகி - பழ:201/1,2

 TOP
 
  நோக்கப்படும் (1)
பிறன் போல நோக்கப்படும் - குறள்:105 7/2

 TOP
 
  நோக்கம் (7)
படு புலால் காப்பாள் படை நெடும் கண் நோக்கம்
  கடிபு ஒல்லா என்னையே காப்பு - திணை150:32/3,4
நின் நோக்கம் கொண்ட மான் தண் குரவ நீழல் காண் - திணை150:70/1
பொன் நோக்கம் கொண்ட பூம் கோங்கம் காண் பொன் நோக்கம் - திணை150:70/2
பொன் நோக்கம் கொண்ட பூம் கோங்கம் காண் பொன் நோக்கம்
  கொண்ட சுணங்கு அணி மென் முலை கொம்பு அன்னாய் - திணை150:70/2,3
நோக்கம் இ மூன்றும் உடைத்து - குறள்:109 5/2
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் - குறள்:110 2/1
விழும் இழை நல்லார் வெருள் பிணை போல் நோக்கம்
  கெழுமிய நாணை மறைக்கும் தொழுநையுள் - பழ:12/1,2

 TOP
 
  நோக்கா (4)
பிணி அன்னர் பின் நோக்கா பெண்டிர் உலகிற்கு - நான்மணி:31/1
பிறன் மனை பின் நோக்கா பீடு இனிது ஆற்ற - இனிய40:15/1
தன் துணையோடு ஆடும் அலவனையும் தான் நோக்கா
  இன் துணையோடு ஆட இயையுமோ இன் துணையோடு - திணை150:40/1,2
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் - குறள்:19 4/2

 TOP
 
  நோக்காக்கால் (1)
யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும் நோக்காக்கால்
  தான் நோக்கி மெல்ல நகும் - குறள்:110 4/1,2

 TOP
 
  நோக்காத (1)
பிறன் மனை நோக்காத பேர் ஆண்மை சான்றோர்க்கு - குறள்:15 8/1

 TOP
 
  நோக்காது (2)
அன்பு ஒரீஇ தன் செற்று அறம் நோக்காது ஈட்டிய - குறள்:101 9/1
பயன் நோக்காது ஆற்றவும் பாத்து அறிவு ஒன்று இன்றி - பழ:40/1

 TOP
 
  நோக்காமை (2)
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண் - குறள்:110 5/1
நச்சாமை நோக்காமை நன்று - ஏலாதி:12/4

 TOP
 
  நோக்கார் (13)
எச்சிலார் நோக்கார் புலை திங்கள் நாய் நாயிறு - ஆசாரக்:6/1
நீருள் நிழல் புரிந்து நோக்கார் நிலம் இரா - ஆசாரக்:13/1
நீர் தொடார் நோக்கார் புலை - ஆசாரக்:13/4
பகல் தெற்கு நோக்கார் இரா வடக்கு நோக்கார் - ஆசாரக்:33/1
பகல் தெற்கு நோக்கார் இரா வடக்கு நோக்கார்
  பகல் பெய்யார் தீயினுள் நீர் - ஆசாரக்:33/1,2
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று - ஆசாரக்:37/2
தீண்டா நாள் மு நாளும் நோக்கார் நீர் ஆடிய பின் - ஆசாரக்:42/1
தம் ஒளி வேண்டுவார் நோக்கார் பகல் கிழவோன் - ஆசாரக்:51/2
எடுத்து உரையார் பெண்டிர் மேல் நோக்கார் செவி சொல்லும் - ஆசாரக்:75/2
தம் மேனி நோக்கார் தலை உளரார் கைநொடியார் - ஆசாரக்:77/1
எ மேனிஆயினும் நோக்கார் தலைமகன்தம் - ஆசாரக்:77/2
நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார் - ஆசாரக்:99/2
தம் நடை நோக்கார் தமர் வந்தவாறு அறியார் - பழ:288/1

 TOP
 
  நோக்கார்கொல் (1)
நோக்கார்கொல் நொய்யது ஓர் துச்சிலை யாக்கைக்கு ஓர் - நாலடி:5 1/2

 TOP
 
  நோக்காரே (1)
இவற்றுக்கண் செவ்வியார் நோக்காரே அவ்வவ் - ஆசாரக்:81/2

 TOP
 
  நோக்கான் (11)
நோக்கான் தேர் ஊர்ந்தது கண்டு - ஐந்50:28/4
பொது நோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின் - குறள்:53 8/1
வழி நோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழி நோக்கான் - குறள்:87 5/1
வழி நோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழி நோக்கான்
  பண்பு இலன் பற்றார்க்கு இனிது - குறள்:87 5/1,2
பிறிதி யாதும் நோக்கான் உரையான் தொழுது கொண்டு - ஆசாரக்:20/3
குணம் நோக்கான் கூழ் நோக்கான் கோலமும் நோக்கான் - ஏலாதி:23/1
குணம் நோக்கான் கூழ் நோக்கான் கோலமும் நோக்கான் - ஏலாதி:23/1
குணம் நோக்கான் கூழ் நோக்கான் கோலமும் நோக்கான்
  மணம் நோக்கான் மங்கலமும் நோக்கான் கணம் நோக்கான் - ஏலாதி:23/1,2
மணம் நோக்கான் மங்கலமும் நோக்கான் கணம் நோக்கான் - ஏலாதி:23/2
மணம் நோக்கான் மங்கலமும் நோக்கான் கணம் நோக்கான் - ஏலாதி:23/2
மணம் நோக்கான் மங்கலமும் நோக்கான் கணம் நோக்கான்
  கால் காப்பு வேண்டான் பெரியார் நூல் காலற்கு - ஏலாதி:23/2,3

 TOP
 
  நோக்கி (66)
அகத்து ஆரே வாழ்வார் என்று அண்ணாந்து நோக்கி
  புக தாம் பெறாஅர் புறங்கடை பற்றி - நாலடி:4 1/1,2
இடை தெரிந்து இன்னாமை நோக்கி மனை ஆறு - நாலடி:6 4/3
இசைதொறும் மற்று அதன் இன்னாமை நோக்கி
  பசைதல் பரியாதாம் மேல் - நாலடி:6 10/3,4
மறுமையும் இம்மையும் நோக்கி ஒருவற்கு - நாலடி:10 5/1
அரியரா நோக்கி அறன் அறியும் சான்றோர் - நாலடி:17 5/3
பகைவர் பணிவு இடம் நோக்கி தகவு உடையார் - நாலடி:25 1/1
தன் போல் ஒருவன் முகம் நோக்கி தானும் ஓர் - நாலடி:26 10/3
நோக்கி இருந்தேனும் யான் - நாலடி:39 9/4
செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர் - நாலடி:40 4/1
கோல் நோக்கி வாழும் குடி எல்லாம் தாய் முலை - நான்மணி:26/1
பால் நோக்கி வாழும் குழவிகள் வான - நான்மணி:26/2
துளி நோக்கி வாழும் உலகம் உலகின் - நான்மணி:26/3
விளி நோக்கி இன்புறூஉம் கூற்று - நான்மணி:26/4
நிலையாமை நோக்கி நெடியார் துறத்தல் - இனிய40:2/3
தொடி இட ஆற்றா தொலைந்த தோள் நோக்கி
  வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் - கார்40:6/1,2
தேன் நவின்ற கானத்து எழில் நோக்கி தான் நவின்ற - ஐந்50:10/2
கொண்கன் பிரிந்த குளிர் பூம் பொழில் நோக்கி
  உண்கண் சிவப்ப அழுதேன் ஒளி முகம் - ஐந்50:44/1,2
இடிப்பது போலும் எழில் வானம் நோக்கி
  துடிப்பது போலும் உயிர் - ஐந்70:18/3,4
போது உறழ் தாமரை கண் ஊரனை நேர் நோக்கி
  வாய் மூடி இட்டும் இருப்பவோ மாணிழாய் - ஐந்70:51/2,3
காதல் நீர் வாராமை கண் நோக்கி ஓத நீர் - திணை150:37/2
ஏழை மான் நோக்கி இடம் - திணை150:44/4
காண் அகன்ற வழி நோக்கி பொன் போர்த்து - திணை150:74/3
மேல் நோக்கி வெம் கதிரோன் மாந்திய நீர் கீழ் நோக்கி - திணை150:95/1
மேல் நோக்கி வெம் கதிரோன் மாந்திய நீர் கீழ் நோக்கி
  கான் ஓக்கம் கொண்டு அழகா காண் மடவாய் மான்நோக்கி - திணை150:95/1,2
நினை நோக்கி கூறினும் நீ மொழியல் என்று - திணை150:144/3
மனை நோக்கி மாண் விடும் - திணை150:144/4
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் - குறள்:10 3/1
அறன் நோக்கி ஆற்றும்கொல் வையம் புறன் நோக்கி - குறள்:19 9/1
அறன் நோக்கி ஆற்றும்கொல் வையம் புறன் நோக்கி
  புன் சொல் உரைப்பான் பொறை - குறள்:19 9/1,2
அது நோக்கி வாழ்வார் பலர் - குறள்:53 8/2
வான் நோக்கி வாழும் உலகு எல்லாம் மன்னவன் - குறள்:55 2/1
கோல் நோக்கி வாழும் குடி - குறள்:55 2/2
செல்லும் வாய் நோக்கி செயல் - குறள்:68 3/2
கூறாமை நோக்கி குறிப்பு அறிவான் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:71 1/1
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி - குறள்:71 8/1
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி
  உற்றது உணர்வார் பெறின் - குறள்:71 8/1,2
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள் - குறள்:110 3/1
தான் நோக்கி மெல்ல நகும் - குறள்:110 4/2
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் - குறள்:118 3/1
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி - குறள்:128 9/1
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி - குறள்:128 9/1
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி
  அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது - குறள்:128 9/1,2
நுண் மொழி நோக்கி பொருள் கொளலும் நூற்கு ஏலா - திரி:32/1
பழமையை நோக்கி அளித்தல் கிழமையால் - திரி:58/1
குணம் நோக்கி கொண்டவர் கோள் விட்டுழியும் - ஆசாரக்:55/3
கண்ணுளே நோக்கி உரை - ஆசாரக்:97/3
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ - பழ:37/3
இசை நோக்கி ஈகின்றார் ஈகை வயமா போல் - பழ:40/2
அம் தண் அருவி மலை நாட சேண் நோக்கி
  நந்து நீர் கொண்டதே போன்று - பழ:69/3,4
எனக்கு தகவு அன்றால் என்பதே நோக்கி
  தனக்கு கரி ஆவான் தானாய் தவற்றை - பழ:102/1,2
அற்றாக நோக்கி அறத்திற்கு அருள் உடைமை - பழ:141/1
அறம் செய்பவற்கும் அறவுழி நோக்கி
  திறம் தெரிந்து செய்தக்கால் செல்வுழி நன்று ஆம் - பழ:159/1,2
உலப்பு இல் உலகத்து உறுதியே நோக்கி
  குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல் - பழ:212/1,2
சொல்லாமை நோக்கி குறிப்பு அறியும் பண்பின் தம் - பழ:255/1
நோக்கி இருந்தார் இமைக்கும் அளவின்கண் - பழ:259/1
சிறப்பு உடை மன்னரை செவ்வியான் நோக்கி
  திறத்தின் உரைப்பார்க்கு ஒன்று ஆகாதது இல்லை - பழ:295/1,2
நோக்கி அறிகல்லா தம் உறுப்பு கண்ணாடி - பழ:301/1
நோக்கி அறிப அதுவே போல் நோக்கி - பழ:301/2
நோக்கி அறிப அதுவே போல் நோக்கி
  முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே - பழ:301/2,3
நேர்த்து உரைத்து எள்ளார் நிலை நோக்கி சீர்த்த - பழ:383/2
நோக்கும் வாய் நோக்கி நுழைவானேல் மற்று அவனை - ஏலாதி:8/3
நுணங்கிய நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய - ஏலாதி:59/2
பால் நோக்கி வாழ்வான் பழி இல்லா மன்னனாய் - ஏலாதி:59/3
நூல் நோக்கி வாழ்வான் நுனித்து - ஏலாதி:59/4
உயர்ந்தான் தலைவன் என்று ஒப்புடைத்தா நோக்கி
  உயர்ந்தான் நூல் ஓதி ஒடுங்கி உயர்ந்தான் - ஏலாதி:64/1,2
ஏந்தல் மருப்பிடை கை வைத்து இனன் நோக்கி
  பாய்ந்து எழுந்து ஓடும் பய மலை நல் நாடன் - கைந்:9/2,3

 TOP
 
  நோக்கிக்கொல்லோ (1)
பழமை பயன் நோக்கிக்கொல்லோ கிழமை - திணை150:134/2

 TOP
 
  நோக்கிய (2)
கன்னி இள ஞாழல் பூம் பொழில் நோக்கிய
  கண்ணின் வருந்தும் என் நெஞ்சு - திணை50:49/3,4
தெரிந்து உணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்து உணரா - குறள்:118 2/1

 TOP
 
  நோக்கியக்கால் (2)
கொண்ட வகையால் குறை தீர நோக்கியக்கால்
  விண்டவரோடு ஒன்றி புறன் உரைப்பின் அஃது அன்றோ - பழ:133/2,3
தார் ஏற்ற நீள் மார்பின் தம் இறைவன் நோக்கியக்கால்
  போர் ஏற்றும் என்பார் பொது ஆக்கல் வேண்டுமோ - பழ:231/1,2

 TOP
 
  நோக்கியும் (1)
மாழை மான் நோக்கியும் ஆற்றாள் இர வரின் - திணை50:7/3

 TOP
 
  நோக்கியே (1)
கற்றானை நோக்கியே கைவிடுக கற்றான் - பழ:38/2

 TOP
 
  நோக்கின் (8)
தாம் ஆர்ந்த போதே தகர் கோடு ஆம் மான் நோக்கின்
  தம் நெறி பெண்டிர் தட முலை சேராரே - நாலடி:38 8/2,3
குழைக்கு அமர்ந்த நோக்கின் குறிப்பு - திணை150:68/4
நீர் நின்ற நோக்கின் நெடும் பணை மென் தோளாட்கு - திணை150:115/3
பொது நோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
  அது நோக்கி வாழ்வார் பலர் - குறள்:53 8/1,2
மடம் பட்ட மான் நோக்கின் மா மயில் அன்னாய் - பழ:57/3
மா புரை நோக்கின் மயில் அன்னாய் பூசையை - பழ:128/3
நூல் பட்டு ஆர் பூங்கோதாய் நோக்கின் இவை ஆறும் - ஏலாதி:13/3
மாழை மான் நோக்கின் மடமொழி நூழை - கைந்:59/2

 TOP
 
  நோக்கினாய் (2)
மான் சேர்ந்த நோக்கினாய் ஆங்க அணங்கு ஆகும் - பழ:8/3
மா அலந்த நோக்கினாய் ஊண் ஈய்ந்தார் மா கடல் சூழ் - ஏலாதி:56/3

 TOP
 
  நோக்கினாள் (1)
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள் - குறள்:110 3/1

 TOP
 
  நோக்கினீர் (1)
யார் உள்ளி நோக்கினீர் என்று - குறள்:132 10/2

 TOP
 
  நோக்கினும் (1)
நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்தும் நீர் - குறள்:132 10/1

 TOP
 
  நோக்கு (14)
ஏதில் மனையாளை நோக்கு - நாலடி:9 6/4
செல்வர் சிறு நோக்கு நோக்குங்கால் கொல்லன் - நாலடி:30 8/2
உழலை முருக்கிய செம் நோக்கு எருமை - ஐந்70:46/1
நொந்து இனைய வல்லளோ நோக்கு - திணை150:24/4
மகர குழை மறித்த நோக்கு - திணை150:77/4
பேணி கொள்வேம் என்னும் நோக்கு - குறள்:98 6/2
ஓக்கினாள் நோக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு - குறள்:109 2/1
இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு - குறள்:110 1/1
இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு
  நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து - குறள்:110 1/1,2
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து - குறள்:110 1/2
ஏதிலார் போல பொது நோக்கு நோக்குதல் - குறள்:110 9/1
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் - குறள்:110 10/1
நுண் விழைந்த நூலவர் நோக்கு - திரி:29/4
நோக்கு அற்றவரை பழித்தல் என் என்னானும் - பழ:250/3

 TOP
 
  நோக்குங்கால் (2)
நோ தக்கது என் உண்டாம் நோக்குங்கால் காதல் - நாலடி:23 8/2
செல்வர் சிறு நோக்கு நோக்குங்கால் கொல்லன் - நாலடி:30 8/2

 TOP
 
  நோக்குதல் (2)
ஓக்கினாள் நோக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு - குறள்:109 2/1
ஏதிலார் போல பொது நோக்கு நோக்குதல்
  காதலார்கண்ணே உள - குறள்:110 9/1,2

 TOP
 
  நோக்கும் (8)
பிறன் மனையாள் பின் நோக்கும் பேதைமை இன்னா - இன்னா40:38/1
பிணை ஏர் மட நோக்கும் நாணும் உடையாட்கு - குறள்:109 9/1
யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும் நோக்காக்கால் - குறள்:110 4/1
யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும் நோக்காக்கால் - குறள்:110 4/1
செறாஅ சிறு சொல்லும் செற்றார் போல் நோக்கும்
  உறாஅர் போன்று உற்றார் குறிப்பு - குறள்:110 7/1,2
உண்ணுங்கால் நோக்கும் திசை கிழக்குக்கண் அமர்ந்து - ஆசாரக்:20/1
நோக்கும் வாய் நோக்கி நுழைவானேல் மற்று அவனை - ஏலாதி:8/3
நோக்கும் வாய் விண்ணின் உயர்வு - ஏலாதி:40/4

 TOP
 
  நோக்குமின் (1)
நோக்குமின் என்று இகழ்ந்து நொவ்வியார்கை விடுதல் - பழ:315/2

 TOP
 
  நோக்குள்ளும் (1)
மோந்து அறிப எல்லா மலர்களும் நோக்குள்ளும்
  கண்ணினான் காண்ப அணியவற்றை தொக்கு இருந்து - நான்மணி:75/2,3

 TOP
 
  நோக்கேன் (1)
துனி புலவி ஊடலின் நோக்கேன் தொடர்ந்த - திணை150:153/1

 TOP
 
  நோகும் (1)
காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன் நோகும்
  மாணிழை கண் ஒவ்வேம் என்று - குறள்:112 4/1,2

 TOP
 
  நோதல் (3)
யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
  அதனின் அதனின் இலன் - குறள்:35 1/1,2
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும் - குறள்:131 8/1
நோதல் பிரிவில் கவறலே ஓதலின் - ஏலாதி:68/2

 TOP
 
  நோய் (87)
நிலையாமை நோய் மூப்பு சாக்காடு என்று எண்ணி - நாலடி:6 2/1
உரவோர்கண் காம நோய் ஓஒ கொடிதே - நாலடி:9 8/2
பின்னரும் பீடு அழிக்கும் நோய் உள கொன்னே - நாலடி:10 2/2
எரிப்ப சுட்டு எவ்வ நோய் ஆக்கும் பரப்ப - நாலடி:13 4/2
பிரிய பெரும் படர் நோய் செய்யும் பெரிய - நாலடி:17 8/2
பிரிய பிரியுமாம் நோய் - நாலடி:25 7/4
உரையாரோ தாம் உற்ற நோய் - நாலடி:30 2/4
இனியார் தம் நெஞ்சத்து நோய் உரைப்ப அ நோய் - நாலடி:37 9/1
இனியார் தம் நெஞ்சத்து நோய் உரைப்ப அ நோய்
  தணியாத உள்ளம் உடையார் மணி வரன்றி - நாலடி:37 9/1,2
பல்லினான் நோய் செய்யும் பாம்பு எலாம் கொல் ஏறு - நான்மணி:12/1
கோட்டான் நோய் செய்யும் குறித்தாரை ஊடி - நான்மணி:12/2
முகத்தான் நோய் செய்வர் மகளிர் முனிவர் - நான்மணி:12/3
தவத்தான் தருக்குவர் நோய் - நான்மணி:12/4
நொந்த ஒருத்திக்கு நோய் தீர் மருந்து ஆகி - கார்40:40/2
விழைதகு மார்பம் உறும் நோய் விழையின் - ஐந்50:25/2
இணைத்தான் எமக்கும் ஓர் நோய் - திணை50:32/4
உடலும் உறு நோய் உரைத்து - திணை50:45/4
உரு அழி உள் நோய் கெட - திணை50:46/4
என் உள் உறு நோய் பெரிது - திணை150:67/4
அன்று ஒழிய நோய் மொழி சார்வு ஆகாது உரும் உடை வான் - திணை150:108/3
ஒன்று ஒழிய நோய் செய்தவாறு - திணை150:108/4
மாலும் மாறா நோய் மருந்து - திணை150:142/4
தீ பால தான் பிறர்கண் செய்யற்க நோய் பால - குறள்:21 6/1
உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உறுகண் செய்யாமை - குறள்:27 1/1
அறிவினான் ஆவது உண்டோ பிறிதின் நோய்
  தம் நோய் போல் போற்றாக்கடை - குறள்:32 5/1,2
தம் நோய் போல் போற்றாக்கடை - குறள்:32 5/2
நோய் எல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம் நோய் செய்யார் - குறள்:32 10/1
நோய் எல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம் நோய் செய்யார் - குறள்:32 10/1
நோய் எல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம் நோய் செய்யார் - குறள்:32 10/1
நோய் இன்மை வேண்டுபவர் - குறள்:32 10/2
சார்தரா சார்தரும் நோய் - குறள்:36 9/2
நாமம் கெட கெடும் நோய் - குறள்:36 10/2
அதிர வருவதோர் நோய் - குறள்:43 9/2
உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முன் காக்கும் - குறள்:45 2/1
போஒம் அளவும் ஓர் நோய் - குறள்:85 8/2
பண்பு இன்மை பாரிக்கும் நோய் - குறள்:86 1/2
இகல் என்னும் எவ்வ நோய் நீக்கின் தவல் இல்லா - குறள்:86 3/1
மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் - குறள்:95 1/1
கழி பேர் இரையான்கண் நோய் - குறள்:95 6/2
நோய் அளவு இன்றி படும் - குறள்:95 7/2
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் - குறள்:95 8/1
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் - குறள்:95 8/1
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து - குறள்:110 1/2
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து - குறள்:110 1/2
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் - குறள்:115 7/2
தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல - குறள்:116 9/1
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி - குறள்:116 10/1
கரத்தலும் ஆற்றேன் இ நோயை நோய் செய்தார்க்கு - குறள்:117 2/1
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்கொலோ தண்டா நோய்
  தாம் காட்ட யாம் கண்டது - குறள்:118 1/1,2
உய்வு இல் நோய் என் கண் நிறுத்து - குறள்:118 4/2
காம நோய் செய்த என் கண் - குறள்:118 5/2
ஓஒ இனிதே எமக்கு இ நோய் செய்த கண் - குறள்:118 6/1
உறாஅர்க்கு உறு நோய் உரைப்பாய் கடலை - குறள்:120 10/1
மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத - குறள்:123 6/1
மாலை மலரும் இ நோய் - குறள்:123 7/2
எவ்வ நோய் தீர்க்கும் மருந்து - குறள்:125 1/2
பைதல் நோய் செய்தார்கண் இல் - குறள்:125 3/2
செற்றார் பின் செல்லா பெருந்தகைமை காம நோய்
  உற்றார் அறிவது ஒன்று அன்று - குறள்:126 5/1,2
பைதல் நோய் எல்லாம் கெட - குறள்:127 6/2
காம நோய் சொல்லி இரவு - குறள்:128 10/2
அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது - குறள்:131 1/2
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை - குறள்:131 3/1
நெல் உண்டல் நெஞ்சிற்கு ஓர் நோய் - திரி:79/4
உலகில் கடுகம் உடலின் நோய் மாற்றும் - திரி:105/1
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் - திரி:105/2
பரிவோடு நோய் அவிய பன்னி ஆராய்ந்து - திரி:106/3
நில கிழமை மீக்கூற்றம் கல்வி நோய் இன்மை - ஆசாரக்:2/2
நோய் இன்மை வேண்டுபவர் - ஆசாரக்:57/4
தாஅம் தர வாரா நோய் - பழ:7/4
மறையார் மருத்துவர்க்கு நோய் - பழ:88/4
நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும் - பழ:117/3
தனக்கு நோய் செய்துவிடல் - பழ:189/4
நோய் காண் பொழுதின் அறம் செய்வார் காணாமை - பழ:261/3
நிற்பு அனைத்தும் நெஞ்சிற்கு ஓர் நோய் - சிறுபஞ்:27/4
உயிர் நோய் செய்யாமை உறு நோய் மறத்தல் - சிறுபஞ்:30/1
உயிர் நோய் செய்யாமை உறு நோய் மறத்தல் - சிறுபஞ்:30/1
செயிர் நோய் பிறர்கண் செய்யாமை செயிர் நோய் - சிறுபஞ்:30/2
செயிர் நோய் பிறர்கண் செய்யாமை செயிர் நோய்
  விழைவு வெகுளி இவை விடுவான்ஆயின் - சிறுபஞ்:30/2,3
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் - சிறுபஞ்:60/3
உள்ளம் நோய் வேண்டா உயிர்க்கு - சிறுபஞ்:60/4
பல்லவர் நோய் நீக்கும் பாங்கினால் கல்லா - சிறுபஞ்:106/2
உடன்படான் கொல்லான் உடன்றார் நோய் தீர்ந்து - ஏலாதி:8/1
ஊண் ஈய்த்து உறு நோய் களைந்தார் பெரும் செல்வம் - ஏலாதி:55/3
கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும் - ஏலாதி:57/1
சுருங்கும் இவள் உற்ற நோய் - கைந்:8/4
பருவரல் பைதல் நோய் கொண்டு - கைந்:25/4
களையாரோ நீ உற்ற நோய் - கைந்:33/3

 TOP
 
  நோய்க்கு (3)
செம் தினை வித்துவார் தங்கை பிறர் நோய்க்கு
  நொந்து இனைய வல்லளோ நோக்கு - திணை150:24/3,4
ஆடினாய் நீஆயின் அ நோய்க்கு என் நொந்து என்று - திணை150:40/3
தன் நோய்க்கு தானே மருந்து - குறள்:111 2/2

 TOP
 
  நோய்கள் (1)
வரு நோய்கள் முன் நாளில் தீர்த்தாரே இ நாள் - சிறுபஞ்:74/3

 TOP
 
  நோயால் (2)
வலி அழிந்தார் மூத்தார் வடக்கிருந்தார் நோயால்
  நலிபு அழிந்தார் நாட்டு அறைபோய் நைந்தார் மெலிவு ஒழிய - சிறுபஞ்:71/1,2
நோயால் நுணுகியவாறு - கைந்:49/4

 TOP
 
  நோயின் (1)
விளியா அரு நோயின் நன்றால் அளிய - நாலடி:22 9/2

 TOP
 
  நோயும் (3)
நோயும் பசலையும் தந்து - குறள்:119 3/2
அறிவு அழுங்க தின்னும் பசி நோயும் மாந்தர் - திரி:95/1
ஒரு நோயும் இன்றி வாழ்வார் - சிறுபஞ்:74/4

 TOP
 
  நோயே (1)
நோயே உரன் உடையார்க்கு - திரி:44/4

 TOP
 
  நோயை (2)
மறைப்பேன்மன் யான் இஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு - குறள்:117 1/1
கரத்தலும் ஆற்றேன் இ நோயை நோய் செய்தார்க்கு - குறள்:117 2/1

 TOP
 
  நோயோடு (1)
ஒன்றிய நோயோடு இடும்பை பல கூர - கார்40:35/2

 TOP
 
  நோலா (1)
நோலா உடம்பிற்கு அறிவு - நாலடி:26 8/4

 TOP
 
  நோலாதது (1)
திறத்து ஆற்றின் நோலாதது நோன்பு அன்று - முது:5 9/1

 TOP
 
  நோலாதவர் (1)
சிலர் பலர் நோலாதவர் - குறள்:27 10/2

 TOP
 
  நோவ (5)
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ
  யாப்பு உய்ந்தார் உய்ந்த பல - நாலடி:28 7/3,4
நோவ உரைத்தாரை தாம் பொறுக்கல் ஆற்றாதார் - பழ:45/1
உரிஞ்சி நடப்பாரை உள் அடி நோவ
  நெருஞ்சியும் செய்வது ஒன்று இல்லை செருந்தி - பழ:170/1,2
நோவ செயின் நோன்மை இல் - பழ:335/4
பொய்யாமை நன்று பொருள் நன்று உயிர் நோவ
  கொல்லாமை நன்று கொழிக்குங்கால் பல்லார் முன் - சிறுபஞ்:37/1,2

 TOP
 
  நோவது (8)
ஏதில் மகளிரை நோவது எவன்கொலோ - ஐந்70:44/3
நோவது என் மார்பு அறியும் இன்று - ஐந்70:51/4
இகழ்வாரை நோவது எவன் - குறள்:24 7/2
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது
  பேதைமை வாழி என் நெஞ்சு - குறள்:125 2/1,2
ஊர் எல்லாம் நோவது உடைத்து - திரி:11/4
இற்பாலர் அல்லார் இயல்பு இன்மை நோவது என் - பழ:94/2
ஆற்றாதார் வேந்தனை நோவது சேற்றுள் - பழ:155/2
மேவலரை நோவது என் மின் நேர் மருங்குலாய் - பழ:191/3

 TOP
 
  நோவர் (1)
நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான் - குறள்:122 9/1

 TOP
 
  நோவல் (2)
அம் சாயற்கே நோவல் யான் - திணை150:19/4
தொடியொடு தோள் நெகிழ நோவல் அவரை - குறள்:124 6/1

 TOP
 
  நோவற்க (1)
நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க - குறள்:88 7/1

 TOP
 
  நோவார் (1)
புகழ் பட வாழாதார் தம் நோவார் தம்மை - குறள்:24 7/1

 TOP
 
  நோவின் (1)
தன்னையா தான் நோவின் அல்லது துன்னி - நாலடி:8 6/2

 TOP
 
  நோவு (1)
நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும் - திரி:63/1

 TOP
 
  நோவும் (1)
வயாவும் வருத்தமும் ஈன்றக்கால் நோவும்
  கவாஅன் மகன் கண்டு தாய் மறந்த ஆஅங்கு - நாலடி:21 1/1,2

 TOP
 
  நோற்கிற்பவர் (1)
இன்னா சொல் நோற்கிற்பவர் - குறள்:16 9/2

 TOP
 
  நோற்கிற்பவர்க்கு (1)
சுடச்சுட நோற்கிற்பவர்க்கு - குறள்:27 7/2

 TOP
 
  நோற்பார் (3)
உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும் - குறள்:16 10/1
இலர் பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார்
  சிலர் பலர் நோலாதவர் - குறள்:27 10/1,2
சிறை கிடந்தார் செத்தார்க்கு நோற்பார் பல நாள் - சிறுபஞ்:69/1

 TOP
 
  நோற்பாரின் (2)
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து - குறள்:5 8/2
இன்னா சொல் நோற்பாரின் பின் - குறள்:16 10/2

 TOP
 
  நோற்ற (2)
அறத்தொடு தாம் நோற்ற நோன்பு வியவார் - ஆசாரக்:88/2
நோற்ற பெருமை உடையாரும் கூற்றம் - பழ:126/3

 TOP
 
  நோற்றலின் (1)
கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின்
  ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு - குறள்:27 9/1,2

 TOP
 
  நோற்றார்க்கு (1)
தேற்றார் சிறியர் எனல் வேண்டா நோற்றார்க்கு
  சோற்று உள்ளும் வீழும் கறி - பழ:150/3,4

 TOP
 
  நோற்றான்கொல் (1)
என் நோற்றான்கொல் எனும் சொல் - குறள்:7 10/2

 TOP
 
  நோன் (1)
வரி முகம் புண்படுக்கும் வள் உகிர் நோன் தாள் - நாலடி:20 8/3

 TOP
 
  நோன்பியும் (1)
வெல்வது வேண்டி வெகுண்டு உரைக்கும் நோன்பியும்
  இல்லது காமுற்று இருப்பானும் கல்வி - திரி:28/1,2

 TOP
 
  நோன்பிற்கு (1)
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை - குறள்:35 4/1

 TOP
 
  நோன்பு (4)
நோன்று அவிந்து வாழாதார் நோன்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:17/3
வெல்வது வேண்டி வெகுளாதான் நோன்பு இனிதே - இனிய40:24/1
அறத்தொடு தாம் நோற்ற நோன்பு வியவார் - ஆசாரக்:88/2
திறத்து ஆற்றின் நோலாதது நோன்பு அன்று - முது:5 9/1

 TOP
 
  நோன்பும் (1)
நாண் இலான் சால்பும் நடை இலான் நல் நோன்பும்
  ஊண் இலான் செய்யும் உதாரமும் ஏண் இலான் - சிறுபஞ்:10/1,2

 TOP
 
  நோன்மை (3)
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து - குறள்:5 8/2
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர் தீமை - குறள்:99 4/1
நோவ செயின் நோன்மை இல் - பழ:335/4

 TOP
 
  நோன்றல் (1)
உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உறுகண் செய்யாமை - குறள்:27 1/1

 TOP
 
  நோன்று (1)
நோன்று அவிந்து வாழாதார் நோன்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:17/3

 TOP
 
  நோனா (3)
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடல் ஏறும் - குறள்:114 2/1
நோனா உடம்பின் அகத்து - குறள்:117 3/2
வெவ் உரை நோனா வெகுள்வும் இவை மூன்றும் - திரி:95/3

 TOP
 
  நோனாதோன் (2)
சிறுமை நோனாதோன் பெருமை வேண்டல் பொய் - முது:7 7/1
பெருமை நோனாதோன் சிறுமை வேண்டல் பொய் - முது:7 8/1

 TOP
 
  நோனாள் (1)
பல் இரும் கூந்தல் பனி நோனாள் கார் வானம் - கார்40:24/3

 TOP