<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

நு - முதல் சொற்கள்
நுகத்து 1
நுகர்தல் 2
நுகர்ந்து 1
நுகர்வனன் 1
நுகர்வு 1
நுங்கு 1
நுசுப்பிற்கு 1
நுசுப்பினாய் 2
நுட்பத்தை 1
நுட்பம் 6
நுட்பமும் 1
நுண் 20
நுண்ணிது 1
நுண்ணிய 3
நுண்ணியம் 1
நுண்ணியர் 1
நுண்மை 1
நுணங்கிய 3
நுணங்கு 1
நுணலும் 1
நுணாவோடு 1
நுணுக்கம் 1
நுணுக்கும் 1
நுணுகியவாறு 1
நுதல் 11
நுதலார் 1
நுதலாள் 2
நுதற்கு 2
நுதி 1
நுதுப்பும் 1
நுதுப்பேம் 1
நும் 1
நும்மில் 1
நும்மின் 1
நும்மை 1
நுமர் 1
நுரை 2
நுழை 1
நுழைந்து 2
நுழையா 1
நுழையும் 1
நுழைவானேல் 1
நுளையர் 3
நுன் 1
நுனி 3
நுனித்து 1
நுனியின் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  நுகத்து (1)
நுகத்து பகல் ஆணி போன்று - பழ:95/4

 TOP
 
  நுகர்தல் (2)
பெற்ற விடக்கு நுகர்தல் கடல் நீந்தி - பழ:26/3
நுகர்தல் இவரும் கிளி கடி ஏனல் - கைந்:1/1

 TOP
 
  நுகர்ந்து (1)
சிறந்து நுகர்ந்து ஒழுகும் செல்வம் உடையார் - பழ:215/1

 TOP
 
  நுகர்வனன் (1)
நுகர்வனன் உண்டான் நலம் - கைந்:56/4

 TOP
 
  நுகர்வு (1)
நுண் உணர்வினாரொடு கூடி நுகர்வு உடைமை - நாலடி:24 3/1

 TOP
 
  நுங்கு (1)
உள் நீர் களைந்தக்கால் நுங்கு சூன்றிட்டு அன்ன - நாலடி:5 4/3

 TOP
 
  நுசுப்பிற்கு (1)
அனிச்ச பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு
  நல்ல படாஅ பறை - குறள்:112 5/1,2

 TOP
 
  நுசுப்பினாய் (2)
நைவது போலும் நுசுப்பினாய் நல் அறம் - பழ:134/3
சென்று ஒசிந்து ஒல்கு நுசுப்பினாய் பைம் கரும்பு - பழ:289/3

 TOP
 
  நுட்பத்தை (1)
நாடுக தான் செய்த நுட்பத்தை கேளாதே - பழ:392/3

 TOP
 
  நுட்பம் (6)
யாரும் அறிவர் பகை நுட்பம் தேரின் - நாலடி:29 2/2
பொழிப்பு அகலம் நுட்பம் நூல் எச்சம் இ நான்கின் - நாலடி:32 9/1
மதிநுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம்
  யா உள முன் நிற்பவை - குறள்:64 6/1,2
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் கற்றார் முன் - பழ:2/1
கல்வியான் ஆய கழி நுட்பம் கல்லார் முன் - பழ:3/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால் - பழ:367/1

 TOP
 
  நுட்பமும் (1)
கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் காது இரண்டும் - சிறுபஞ்:3/1

 TOP
 
  நுண் (20)
நுண் உணர்வினாரொடு கூடி நுகர்வு உடைமை - நாலடி:24 3/1
விண்ணுலகே ஒக்கும் விழைவிற்றால் நுண் நூல் - நாலடி:24 3/2
நுண் உணர்வு இன்மை வறுமை அஃது உடைமை - நாலடி:26 1/1
கற்றார் உரைக்கும் கசடு அறு நுண் கேள்வி - நாலடி:26 10/1
நுண் அரும்பு ஊழ்த்த புறவு - கார்40:8/4
நுண் துளை துன்னூசி விற்பாரின் ஒன்றானும் - ஐந்50:21/2
நுண் அறல் போல நுணங்கிய ஐம் கூந்தல் - ஐந்50:27/2
பெரும் கடல் உள் கலங்க நுண் வலை வீசி - ஐந்50:47/1
நுண் ஞாண் வலையின் பரதவர் போத்தந்த - ஐந்70:66/1
ஆறு எலாம் நுண் அறல் வார அணியிழாய் - திணை50:29/3
நூல் நல நுண் வலையால் நொண்டு எடுத்த கானல் - திணை150:32/2
வாராய் வரின் நீர் கழி கானல் நுண் மணல் மேல் - திணை150:54/1
நுண் மாண் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம் - குறள்:41 7/1
நுண் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள்:43 4/2
நுண் அவை அஞ்சுபவர்க்கு - குறள்:73 6/2
நுண் விழைந்த நூலவர் நோக்கு - திரி:29/4
நுண் மொழி நோக்கி பொருள் கொளலும் நூற்கு ஏலா - திரி:32/1
நுண் நூல் பெரும் கேள்வி நூல் கரைகண்டானும் - திரி:35/2
கூர்த்த நுண் கேள்வி அறிவுடையார்க்குஆயினும் - பழ:195/3
நுண் கலப்பை நூல் ஓதுவார் - சிறுபஞ்:58/4

 TOP
 
  நுண்ணிது (1)
நீரினும் நுண்ணிது நெய் என்பர் நெய்யினும் - நாலடி:29 2/1

 TOP
 
  நுண்ணிய (3)
நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன் - குறள்:38 3/1
நுண்ணிய நூல் உணர்வினார் - ஆசாரக்:41/3
உழை இருந்து நுண்ணிய கூறி கருமம் - பழ:86/1

 TOP
 
  நுண்ணியம் (1)
நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும் கோல் காணுங்கால் - குறள்:71 10/1

 TOP
 
  நுண்ணியர் (1)
நுண்ணியர் எம் காதலவர் - குறள்:113 6/2

 TOP
 
  நுண்மை (1)
இடைதனக்கு நுண்மை வனப்பு ஆம் நடைதனக்கு - சிறுபஞ்:5/2

 TOP
 
  நுணங்கிய (3)
நுண் அறல் போல நுணங்கிய ஐம் கூந்தல் - ஐந்50:27/2
நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய - குறள்:42 9/1
நுணங்கிய நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய - ஏலாதி:59/2

 TOP
 
  நுணங்கு (1)
நுணங்கு நூல் ஓதுதல் கேட்டல் மாணாக்கர் - சிறுபஞ்:28/3

 TOP
 
  நுணலும் (1)
நுணலும் தன் வாயால் கெடும் - பழ:184/4

 TOP
 
  நுணாவோடு (1)
கரும் கால் மராஅ நுணாவோடு அலர - திணை50:16/1

 TOP
 
  நுணுக்கம் (1)
நூல் கற்றக்கண்ணும் நுணுக்கம் ஒன்று இல்லாதார் - நாலடி:36 2/3

 TOP
 
  நுணுக்கும் (1)
வெகுளி நுணுக்கும் விறலும் மகளிர்கட்கு - திரி:40/1

 TOP
 
  நுணுகியவாறு (1)
நோயால் நுணுகியவாறு - கைந்:49/4

 TOP
 
  நுதல் (11)
கொண்டன்று பேதை நுதல் - கார்40:17/4
சிறு முல்லை போது எல்லாம் செவ்வி நறு நுதல்
  செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் - கார்40:21/2,3
ஒள் நுதல் மாதர் திறத்து - கார்40:34/4
ஈந்தும் மென் பேதை நுதல் - கார்40:40/4
இரு நிலம் சேர்ந்த குடை கீழ் வரி நுதல்
  ஆடு இயல் யானை தட கை ஒளிறு வாள் - கள40:22/1,2
எற்றி வயவர் எறிய நுதல் பிளந்து - கள40:23/1
ஓடா மறவர் எறிய நுதல் பிளந்த - கள40:31/1
வரி நுதல் யானை பிடியோடு உறங்கும் - ஐந்70:37/2
நல் நுதல் மாதராய் ஈதோ நமர் வருவர் - திணை50:22/2
பைம் தொடி பேதை நுதல் - குறள்:124 8/2
ஊடி பெறுகுவம்கொல்லோ நுதல் வெயர்ப்ப - குறள்:133 8/1

 TOP
 
  நுதலார் (1)
நல் நுதலார் தோய்ந்த வரை மார்பன் நீராடாது - நாலடி:39 7/3

 TOP
 
  நுதலாள் (2)
நறு நுதலாள் நன்மை துணை - நாலடி:39 1/4
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நன் நுதலாள்
  பெட்டு ஆங்கு ஒழுகுபவர் - குறள்:91 8/1,2

 TOP
 
  நுதற்கு (2)
ஒள் நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் - குறள்:109 8/1
நுதற்கு இவர்ந்து ஏறும் ஒளி - கைந்:19/4

 TOP
 
  நுதி (1)
மதி நன்று மாசு அற கற்பின் நுதி மருப்பின் - நான்மணி:69/2

 TOP
 
  நுதுப்பும் (1)
நெய்யால் எரி நுதுப்பும் என்ற அற்றால் கௌவையான் - குறள்:115 8/1

 TOP
 
  நுதுப்பேம் (1)
காமம் நுதுப்பேம் எனல் - குறள்:115 8/2

 TOP
 
  நும் (1)
கூற்றம் அளந்து நும் நாள் உண்ணும் ஆற்ற - நாலடி:1 7/2

 TOP
 
  நும்மில் (1)
நும்மில் இயைவ கொடுத்து உண்மின் நும்மை - நாலடி:10 4/2

 TOP
 
  நும்மின் (1)
அரி பரந்த உண்கண்ணாள் ஆற்றாமை நும்மின்
  தெரிவார் யார் தேரும் இடத்து - திணை50:12/3,4

 TOP
 
  நும்மை (1)
நும்மில் இயைவ கொடுத்து உண்மின் நும்மை
  கொடாஅதவர் என்பர் குண்டு நீர் வையத்து - நாலடி:10 4/2,3

 TOP
 
  நுமர் (1)
தும்மு செறுப்ப அழுதாள் நுமர் உள்ளல் - குறள்:132 8/1

 TOP
 
  நுரை (2)
நெல்லுக்கு உமி உண்டு நீர்க்கு நுரை உண்டு - நாலடி:23 1/3
நுரை தரும் ஓதம் கடந்து எமர் தந்த - கைந்:56/1

 TOP
 
  நுழை (1)
நுண் மாண் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம் - குறள்:41 7/1

 TOP
 
  நுழைந்து (2)
புகற்கு அரிய பூழை நுழைந்து - நாலடி:29 2/4
அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து - குறள்:13 10/2

 TOP
 
  நுழையா (1)
நுணங்கிய நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய - ஏலாதி:59/2

 TOP
 
  நுழையும் (1)
நுழையும் மட மகன் யார்கொல் என்று அன்னை - கைந்:59/3

 TOP
 
  நுழைவானேல் (1)
நோக்கும் வாய் நோக்கி நுழைவானேல் மற்று அவனை - ஏலாதி:8/3

 TOP
 
  நுளையர் (3)
மாழை நுளையர் மட மகள் ஏழை - திணை150:45/2
ஏழை நுளையர் இடம் - திணை150:59/4
மையல் நுளையர் மகள் - திணை150:60/4

 TOP
 
  நுன் (1)
புண் கிடந்த புண் மேல் நுன் நீத்து ஒழுகி வாழினும் - திணை150:149/1

 TOP
 
  நுனி (3)
புல் நுனி மேல் நீர் போல் நிலையாமை என்று எண்ணி - நாலடி:3 9/1
நுனியின் கரும்பு தின்று அற்றே நுனி நீக்கி - நாலடி:14 8/2
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் - குறள்:48 6/1

 TOP
 
  நுனித்து (1)
நூல் நோக்கி வாழ்வான் நுனித்து - ஏலாதி:59/4

 TOP
 
  நுனியின் (1)
நுனியின் கரும்பு தின்று அற்றே நுனி நீக்கி - நாலடி:14 8/2

 TOP