<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

ஞெ - முதல் சொற்கள்
டொண் 3
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    டொண் (3)
டொண் டொண் டொண் என்னும் பறை - நாலடி:3 5/4
டொண் டொண் டொண் என்னும் பறை - நாலடி:3 5/4
டொண் டொண் டொண் என்னும் பறை - நாலடி:3 5/4

 TOP