<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

அ - முதல் சொற்கள்
அ 66
அஆ 1
அஃக 1
அஃகாமை 1
அஃகி 2
அஃகினார் 1
அஃகு 1
அஃகும் 1
அஃதால் 8
அஃது 58
அஃதும் 2
அஃதே 9
அக்கண்ணும் 1
அக்காரம் 5
அக்கே 1
அக 6
அகடு 2
அகத்தது 1
அகத்தார் 1
அகத்தால் 1
அகத்தான் 2
அகத்து 24
அகத்தும் 1
அகத்தே 2
அகப்பட்ட 1
அகப்பட்டக்கண்ணும் 1
அகப்பட்டானால் 1
அகப்படுத்தல் 1
அகப்படுத்து 1
அகப்படுவர் 1
அகம் 12
அகர 1
அகல் 15
அகல 1
அகலகில்லாத 1
அகலங்கள் 1
அகலம் 9
அகலமும் 1
அகலா 1
அகலாக்கடை 1
அகலாத 1
அகலாது 1
அகலின் 1
அகலுள் 1
அகவ 2
அகவி 1
அகவும் 2
அகழ்ந்தக்கால் 1
அகழ்வாரை 1
அகழின் 1
அகற்றலே 1
அகற்றி 1
அகற்றும் 7
அகறல் 2
அகறலின் 1
அகன் 5
அகன்ற 11
அகன்றவா 1
அகன்றார் 1
அகன்றாரும் 1
அகன்றான் 1
அகன்றானும் 1
அகன்று 6
அகில் 3
அகிலும் 1
அங்கண் 2
அங்கண 1
அங்கணத்துள் 1
அங்காடி 1
அங்கு 2
அங்கை 1
அச்சத்தால் 1
அச்சத்தோடு 1
அச்சம் 17
அச்சமும் 1
அச்சமே 2
அச்சாணி 2
அச்சு 5
அசதி 1
அசனம் 2
அசாவாமை 1
அசாஅ 1
அசுணமா 1
அசைந்த 2
அசைந்து 1
அசையாத 1
அசையாது 2
அசையியற்கு 1
அசையின 1
அசைவிடத்து 1
அசைவு 2
அசைஇ 1
அஞ்சத்தக்கவை 1
அஞ்சப்படுதல் 1
அஞ்சப்படும் 4
அஞ்சல் 4
அஞ்சலராய் 1
அஞ்சற்க 1
அஞ்சற்பாற்று 1
அஞ்சன 1
அஞ்சனம் 2
அஞ்சா 7
அஞ்சாதவர் 1
அஞ்சாதாரோடு 1
அஞ்சாது 2
அஞ்சாதே 1
அஞ்சாமை 5
அஞ்சார் 2
அஞ்சாராய் 2
அஞ்சாவிடில் 1
அஞ்சான் 13
அஞ்சி 36
அஞ்சில் 1
அஞ்சிவிடும் 1
அஞ்சிற்றால் 1
அஞ்சினான் 1
அஞ்சுக 1
அஞ்சுதி 1
அஞ்சுதும் 1
அஞ்சுபவர் 2
அஞ்சுபவர்க்கு 1
அஞ்சும் 16
அஞ்சுமவன் 1
அஞ்சுமின் 1
அஞ்சுவது 4
அஞ்சுவர் 1
அஞ்சுவார் 1
அஞ்சுவார்க்கு 2
அஞ்சுவான் 3
அஞ்ஞான்று 2
அஞ்ஞானம் 1
அஞர் 2
அட்ட 36
அட்டக்கண்ணும் 1
அட்டதனை 1
அட்டது 2
அட்டமியும் 2
அட்டவர் 1
அட்டார்வாய் 1
அட்டாரை 1
அட்டான் 1
அட்டிய 2
அட்டில் 1
அட்டிலும் 1
அட்டிற்று 1
அட்டினேன் 1
அட்டு 8
அட்டூணோ 1
அட 2
அடக்க 1
அடக்கத்தால் 1
அடக்கத்தை 1
அடக்கம் 9
அடக்கல் 3
அடக்கி 6
அடக்கிக்கொளல் 1
அடக்கில் 1
அடக்குப 1
அடக்குவான்ஆகில் 1
அடகினும் 1
அடகு 2
அடகேனும் 1
அடங்க 7
அடங்கல் 2
அடங்கா 3
அடங்காதார் 2
அடங்காமை 3
அடங்கார் 1
அடங்காரை 1
அடங்காரோடு 1
அடங்கான் 1
அடங்கி 3
அடங்கியான் 1
அடங்கின 1
அடங்கினான் 1
அடங்கு 1
அடங்குதல் 3
அடங்கும் 1
அடர் 2
அடர்ந்து 1
அடரும் 1
அடல் 8
அடல்வேண்டும் 1
அடாஅ 1
அடி 22
அடிக்கு 1
அடிசில் 3
அடிசிலே 1
அடிப்படின் 1
அடிமை 1
அடியார் 1
அடியினான் 1
அடியும் 1
அடியுள் 1
அடியுளே 1
அடியோடு 1
அடினும் 2
அடு 6
அடுக்கல் 1
அடுக்களை 1
அடுக்கி 1
அடுக்கிய 4
அடுக்குபு 1
அடுக்கும் 1
அடுகிற்பார்க்கும் 1
அடுகிற்பாரை 1
அடுங்கால் 1
அடுத்த 4
அடுத்தது 1
அடுத்தர 1
அடுத்தல் 1
அடுத்து 12
அடுப்பது 1
அடுப்பின் 2
அடுப்பினவர் 1
அடுப்பினுள் 2
அடுப 1
அடுபாக்கு 1
அடும் 8
அடும்பம் 1
அடும்பு 5
அடுவது 1
அடை 1
அடைக்கலம் 4
அடைக்கலமே 1
அடைக்கும் 2
அடைகரை 2
அடைகொடாதானும் 1
அடைத்தவாம் 1
அடைத்தாள் 1
அடைத்து 2
அடைத்துவைத்து 1
அடைதர 1
அடைதல் 1
அடைந்த 4
அடைந்தக்கால் 2
அடைந்தவர்கட்கு 1
அடைந்தார் 4
அடைந்தார்க்கு 1
அடைந்தார்க்கும் 1
அடைந்தார்க்குஆயினும் 1
அடைந்தார்கட்கு 1
அடைந்தாரின் 1
அடைந்தாரை 2
அடைந்து 4
அடைய 7
அடையப்பட்டார் 1
அடையா 2
அடையாவாம் 2
அடையான் 1
அடையின் 1
அடையை 1
அடைவு 1
அண் 1
அண்டத்தான் 1
அண்டாதே 1
அண்ணலேஆயினும் 1
அண்ணாத்தல் 1
அண்ணாந்து 1
அணங்கல் 1
அணங்கா 1
அணங்கால் 1
அணங்கிற்று 1
அணங்கு 8
அணங்குகொல் 1
அணங்கொடு 1
அணர்த்து 1
அணல் 1
அணி 55
அணிகலம் 6
அணிந்த 4
அணிந்தார் 1
அணிந்து 2
அணியர்ஆயினும் 2
அணியவற்றை 1
அணியாம் 1
அணியாரே 1
அணியாளோ 1
அணியிழாய் 1
அணியிழை 1
அணியிழையாய் 1
அணியிழையோடு 1
அணியின் 1
அணியுமாம் 1
அணியுள் 1
அணில் 1
அணுகாது 1
அணுகாரே 1
அணுகான் 1
அணை 3
அணைக்கும் 1
அணைந்து 1
அணைய 3
அத்த 2
அத்தக 1
அத்தத்து 1
அத்தத்தை 1
அத்தம் 16
அத்தா 1
அத்து 1
அதர் 13
அதரிடை 1
அதளும் 1
அதற்கு 8
அதன் 15
அதன்கண் 2
அதனால் 10
அதனான் 1
அதனின் 8
அதனினும் 2
அதனை 29
அதனோடு 1
அதி 1
அதிர் 1
அதிர்க்கும் 4
அதிர்ந்துவிடும் 1
அதிர்ப்ப 1
அதிர்ப்பின் 4
அதிர்ப்பு 1
அதிர்வு 1
அதிர 3
அதிரா 1
அதிரும் 1
அது 54
அதுகாண் 1
அதுவாம் 1
அதுவால் 2
அதுவே 13
அதுஆனால் 1
அதூஉம் 3
அந்தண் 1
அந்தணர் 5
அந்தணர்க்கு 1
அந்தணர்வாய் 1
அந்தணரின் 1
அந்தணன் 1
அந்தரத்து 1
அந்தி 5
அந்தோ 1
அப்பம் 1
அப்பு 1
அபகாரம் 1
அபரான 1
அபவித்தனொடு 1
அம் 36
அம்பல் 1
அம்பலம் 2
அம்பாய் 1
அம்பி 1
அம்பின் 1
அம்பினர் 1
அம்பினால் 1
அம்பினான் 1
அம்பினில் 1
அம்பினின் 1
அம்பு 5
அம்பும் 1
அம்புலி 1
அம்ம 1
அம்மனை 1
அம்மா 1
அம்மி 1
அம்மை 1
அமணர்க்கும் 1
அமர் 17
அமர்த்த 2
அமர்த்தன 1
அமர்ந்த 4
அமர்ந்தான் 1
அமர்ந்து 12
அமர்பு 1
அமரகத்து 2
அமரர் 1
அமரருள் 1
அமரா 2
அமராது 1
அமராமை 1
அமரார் 1
அமருள் 2
அமிர்து 5
அமிழ்தம் 1
அமிழ்தின் 2
அமிழ்தினும் 1
அமிழ்து 5
அமை 6
அமைகலா 1
அமைச்சர் 2
அமைச்சன் 1
அமைச்சனும் 1
அமைச்சின் 1
அமைச்சு 6
அமைத்தார் 1
அமைத்தான் 1
அமைத்தான்தான் 1
அமைத்து 2
அமைந்த 13
அமைந்தக்கண்ணும் 1
அமைந்தது 2
அமைந்ததே 1
அமைந்தபால் 1
அமைந்தார் 5
அமைந்தான்கண் 1
அமைந்தின்றுகொல்லோ 1
அமைந்து 4
அமைந்தேம் 1
அமைப்பான் 1
அமைய 2
அமையல 1
அமையா 7
அமையாக்கடை 1
அமையாதவரை 1
அமையாது 2
அமையார் 1
அமையும் 5
அமையும்கொல் 1
அமையுமே 1
அமையொடு 1
அமைவர் 1
அமைவு 7
அமைவுடைய 1
அயர் 2
அயர்கம் 1
அயர்ந்து 1
அயர 2
அயரா 1
அயரும் 3
அயல் 9
அயல 1
அயலவர் 1
அயலார்க்கு 1
அயிர் 1
அயிராணி 1
அயிரை 1
அயில் 3
அயிலாலே 1
அரக்கர் 1
அரக்கன் 1
அரக்கு 6
அரங்கா 1
அரங்கின் 1
அரங்கினுள் 2
அரங்கு 1
அரசர் 5
அரசர்கள் 1
அரசராய் 1
அரசருள் 1
அரசன் 4
அரசனாய் 1
அரசனும் 2
அரசாய் 1
அரசு 11
அரசும் 3
அரசுஉவா 1
அரசோடு 1
அரண் 17
அரணா 1
அரணும் 2
அரத்தம் 1
அரம் 4
அரவ 1
அரவத்தின் 1
அரவம் 13
அரவர் 2
அரவு 3
அரவும் 1
அரற்றும் 2
அரா 3
அரி 6
அரிகால் 2
அரிசி 1
அரிசியான் 1
அரிசியை 1
அரித்து 1
அரிதரோ 1
அரிதா 1
அரிதாம் 2
அரிதாம்கொல்லோ 1
அரிதாய் 1
அரிதாரம் 1
அரிதால் 4
அரிது 54
அரிதே 3
அரிந்து 4
அரிநர் 1
அரிமா 3
அரிமானோடு 1
அரிய 24
அரியது 3
அரியர் 2
அரியர்மன் 1
அரியரா 1
அரியரோ 1
அரியவற்றால் 1
அரியவற்றுள் 1
அரியவை 2
அரியார் 5
அரியாரை 2
அரில் 1
அரிவாரை 1
அரிவை 1
அரு 19
அருக்குக 1
அருக்கும் 1
அருகல் 1
அருகலது 1
அருகில் 1
அருகு 1
அருகே 1
அருத்தம் 2
அருந்ததி 1
அருந்தியது 1
அருப்பு 1
அரும் 43
அரும்ப 3
அரும்பி 3
அரும்பிய 1
அரும்பு 9
அரும்பும் 1
அருமை 10
அருமையால் 1
அருமையுடைய 1
அருவி 44
அருவினையும் 1
அருவு 1
அருள் 39
அருளா 1
அருளாதான் 1
அருளாம் 1
அருளான் 2
அருளில் 1
அருளின் 1
அருளினால் 1
அருளினான் 1
அருளினை 1
அருளீயாய் 1
அருளுடைமை 1
அருளுடையீர் 1
அருளுதல் 1
அருளும் 2
அருளொடும் 1
அரை 1
அரைக்கால் 1
அரைசு 1
அல் 6
அல்கல் 1
அல்கி 1
அல்கு 3
அல்குல் 8
அல்குலாய் 3
அல்குலார் 2
அல்குவர்கொல் 2
அல்ல 41
அல்லதன்கண் 1
அல்லது 24
அல்லர் 15
அல்லராய் 1
அல்லல் 12
அல்லல்கண் 1
அல்லவர் 1
அல்லவரை 2
அல்லவற்றை 1
அல்லவாம் 1
அல்லவை 15
அல்லவையுள் 1
அல்லள் 1
அல்லற்பட்டு 1
அல்லற்படுப்பதூஉம் 1
அல்லற்படுபவோ 1
அல்லற்படுவது 1
அல்லன் 2
அல்லனேல் 2
அல்லா 5
அல்லாக்கால் 4
அல்லாத 3
அல்லாதது 1
அல்லாதவர் 1
அல்லாதவர்க்கு 1
அல்லாதவரும் 1
அல்லாதார் 3
அல்லாதான் 1
அல்லாதோன் 1
அல்லாப்பின் 1
அல்லாமை 1
அல்லார் 18
அல்லார்க்கு 3
அல்லார்கண் 1
அல்லார்கண்ணும் 1
அல்லார்தம் 1
அல்லாரும் 1
அல்லாரை 3
அல்லால் 40
அல்லாவார் 1
அல்லான் 3
அல்லானும் 1
அல்லானை 1
அல்லில் 1
அல்லேம் 1
அல்லை 3
அல்வழி 2
அல 1
அலகா 1
அலகு 3
அலகையா 1
அலங்கார 1
அலது 1
அலந்த 1
அலந்தார்க்கு 1
அலந்தாரை 1
அலம்வரும் 1
அலமருப 1
அலமரும் 2
அலர் 11
அலர்மகளை 1
அலர 2
அலரி 1
அலரும் 2
அலவ 1
அலவலை 2
அலவலைத்து 1
அலவலையும் 1
அலவன் 6
அலவனை 1
அலவனையும் 1
அலவுறினும் 1
அலற்றும் 1
அலற 4
அலறி 1
அலறினால் 1
அலாம் 1
அலார்க்கு 1
அலால் 1
அலி 1
அலை 9
அலைக்கு 1
அலைக்கும் 15
அலைத்து 1
அலைப்பான் 1
அலைப்பானும் 1
அலைப்பினும் 1
அலைபுரியான் 1
அலைய 1
அலையாமை 2
அலையும் 1
அலைவு 1
அவ்வது 1
அவ்வவ் 1
அவ்வித்து 2
அவ்விய 1
அவ்வியம் 1
அவ்வியமும் 1
அவட்கு 2
அவட்குஆயின் 1
அவத்தமே 1
அவம் 4
அவமதிப்பும் 1
அவர் 63
அவர்க்கு 9
அவர்க்குஆயினும் 1
அவர்கண்ணும் 1
அவரவர் 3
அவரவர்க்கு 2
அவரின் 4
அவரினும் 1
அவரும் 2
அவருள் 2
அவருள்ளும் 1
அவரேயாய் 1
அவரை 14
அவரொடு 4
அவரோடு 1
அவலம் 1
அவள் 5
அவளை 1
அவற்கு 4
அவற்றின் 1
அவற்றினும் 1
அவற்று 2
அவற்றுள் 2
அவற்றை 2
அவன் 8
அவன்கண் 1
அவன்ஆயின் 1
அவனின் 1
அவனே 1
அவனை 8
அவா 21
அவாம் 2
அவாய் 3
அவாவினை 3
அவாஅ 1
அவி 2
அவித்தான் 2
அவித்து 3
அவிதல் 1
அவிந்த 4
அவிந்தார் 1
அவிந்து 1
அவிப்பான் 1
அவிய 1
அவியா 1
அவியினும் 1
அவிர் 6
அவிழ் 7
அவிழ்ந்த 2
அவிழ்ந்தன 1
அவிழ்ந்து 1
அவிழ 1
அவிழின் 1
அவிழினாலே 1
அவிழும் 1
அவை 25
அவைக்கு 1
அவைப்படின் 2
அவையகத்து 2
அவையத்து 1
அவையுள் 10
அழ 4
அழகா 2
அழகு 6
அழகுடையான் 1
அழகும் 4
அழகே 1
அழகொடு 1
அழல் 12
அழலும் 1
அழி 5
அழிக்கல் 1
அழிக்கும் 3
அழித்த 1
அழித்தல் 1
அழித்தான் 2
அழித்து 5
அழித்துவிடும் 1
அழிதல் 1
அழிதற்கு 1
அழிந்த 1
அழிந்தக்கடை 1
அழிந்தக்கண்ணும் 1
அழிந்தார் 3
அழிந்தாரொடு 1
அழிந்தாளை 1
அழிந்து 10
அழிப்பது 1
அழிப்பதூஉம் 1
அழிப்பினும் 1
அழிய 4
அழியாத 1
அழியாமை 2
அழியினும் 1
அழியும் 2
அழியுமாம் 1
அழிவதூஉம் 1
அழிவந்த 1
அழிவாய் 1
அழிவிலர் 1
அழிவின்கண் 2
அழிவினவை 1
அழிவினால் 1
அழிவு 5
அழிவுகொல்லோ 1
அழீஇ 3
அழுக்கற்று 1
அழுக்கறுப்பான் 2
அழுக்காற்றின் 2
அழுக்காறு 9
அழுகி 1
அழுங்க 10
அழுங்கல் 1
அழுங்கார் 1
அழுத்தம் 1
அழுத்தி 1
அழுத 4
அழுதாள் 3
அழுது 1
அழுதேன் 1
அழுந்தும் 1
அழுவதன்கண் 1
அழையேல் 1
அள்ளி 2
அள்ளிக்கொள்வு 1
அளக்கும் 1
அளகத்தின் 1
அளந்ததூஉம் 1
அளந்தன 1
அளந்தான் 1
அளந்து 3
அளப்பது 1
அளவளாவு 2
அளவி 1
அளவில் 2
அளவின் 1
அளவின்கண் 2
அளவினால் 3
அளவு 21
அளவும் 6
அளவை 1
அளறு 5
அளாய் 1
அளாய 1
அளாவல் 1
அளாவிய 1
அளி 7
அளிக்க 1
அளிக்கண் 1
அளிக்கு 1
அளிக்கும் 1
அளிக்குமாறு 1
அளித்தரோ 1
அளித்தல் 1
அளித்தாரை 1
அளித்து 3
அளிந்தார்கணாயினும் 1
அளிய 1
அளியர் 2
அளியை 1
அளை 1
அளைஇ 1
அற்கா 1
அற்குப 1
அற்பு 2
அற்ற 14
அற்றகண்ணும் 1
அற்றகண்ணே 3
அற்றத்தால் 1
அற்றதற்கு 1
அற்றதன்பால் 1
அற்றது 3
அற்றம் 9
அற்றவர் 1
அற்றவர்க்கு 1
அற்றவரை 1
அற்றன 1
அற்றாக 1
அற்றார் 12
அற்றார்க்கு 1
அற்றார்கட்கு 1
அற்றார்கண்ணும் 1
அற்றார்தம் 1
அற்றாரை 1
அற்றால் 21
அற்றான் 2
அற்றிட 1
அற்று 47
அற்றே 19
அற்றேம் 3
அற்றை 1
அற 37
அறத்தான் 1
அறத்திற்கு 1
அறத்திற்கும் 1
அறத்திற்கே 1
அறத்தின் 3
அறத்து 5
அறத்தை 1
அறத்தொடு 3
அறத்தோடு 1
அறப்பயன் 1
அறப்புறம் 1
அறம் 66
அறம்புரிந்து 1
அறமா 1
அறமும் 5
அறமேல் 1
அறல் 3
அறவினை 3
அறவுழி 1
அறவே 2
அறவோர் 1
அறன் 23
அறனும் 4
அறனே 2
அறனை 1
அறா 6
அறாது 1
அறார் 2
அறான் 2
அறாஅ 1
அறாஅது 1
அறாஅர் 1
அறி 8
அறிக 6
அறிகல்லா 1
அறிகல்லாதவர் 1
அறிகிலர் 1
அறிகிலார் 1
அறிகிற்பார் 1
அறிகு 2
அறிஞராய் 1
அறித 1
அறிதல் 6
அறிதலின் 1
அறிதற்கு 1
அறிதி 2
அறிதிரேல் 2
அறிதும் 3
அறிதொறு 1
அறிந்த 10
அறிந்தது 1
அறிந்தவை 1
அறிந்தாங்கு 1
அறிந்தார் 13
அறிந்தார்கட்கு 1
அறிந்தார்தம்மை 1
அறிந்தார்ஆயின் 1
அறிந்தான் 1
அறிந்திலிர் 1
அறிந்திலேம் 1
அறிந்து 66
அறிந்தும் 5
அறிந்துவிடும் 1
அறிந்தேம் 1
அறிந்தேன் 2
அறிந்தோர் 1
அறிப 24
அறிபவர் 2
அறிமடம் 1
அறிமின் 1
அறிய 10
அறியப்பட்ட 1
அறியப்பட்டது 1
அறியலம் 2
அறியலாகா 1
அறியலாம் 1
அறியவும்பட்டார் 1
அறியா 13
அறியாகொல் 1
அறியாத 2
அறியாதது 1
அறியாதவனும் 2
அறியாதார் 5
அறியாதானை 1
அறியாது 2
அறியாதேன் 1
அறியாதோன் 2
அறியாமல் 1
அறியாமை 5
அறியாமையால் 1
அறியாமையான் 1
அறியாமையோடு 1
அறியாய் 1
அறியார் 18
அறியார்க்கு 1
அறியார்கொல் 2
அறியார்மாட்டு 1
அறியாராம் 1
அறியாரும் 1
அறியாள் 1
அறியான் 13
அறியும் 16
அறியுமாற்றால் 1
அறியுமேல் 1
அறியேன் 6
அறிவது 9
அறிவதூஉம் 1
அறிவர் 3
அறிவல் 1
அறிவன் 1
அறிவாண்மை 1
அறிவாம் 5
அறிவார் 18
அறிவாரின் 2
அறிவாரோ 1
அறிவாள் 1
அறிவாளர் 5
அறிவாளரை 1
அறிவாளன் 1
அறிவான் 6
அறிவானும் 2
அறிவானேல் 1
அறிவிட்டு 1
அறிவிப்ப 1
அறிவில்லார் 2
அறிவில்லான் 1
அறிவிலா 1
அறிவிலாதார் 1
அறிவிலார் 4
அறிவிலான் 2
அறிவிலியும் 1
அறிவின் 1
அறிவின்கண் 1
அறிவின்மை 1
அறிவினர் 4
அறிவினவர் 6
அறிவினவரை 1
அறிவினார் 6
அறிவினார்க்கு 1
அறிவினார்கண் 1
அறிவினார்கண்ணும் 1
அறிவினாரை 1
அறிவினால் 3
அறிவினான் 1
அறிவினுள் 1
அறிவினை 3
அறிவினோன் 1
அறிவு 57
அறிவுடைமை 2
அறிவுடையார் 17
அறிவுடையார்க்குஆயினும் 1
அறிவுடையாளர்கண் 1
அறிவுடையான் 2
அறிவும் 1
அறிவே 1
அறின் 5
அறினும் 1
அறு 12
அறுக்ககில்லாவாம் 1
அறுக்கல் 2
அறுக்கும் 7
அறுக்குமாறு 1
அறுக 1
அறுத்த 1
அறுத்தல் 3
அறுத்தான் 1
அறுத்து 4
அறுதொழிலோர் 1
அறுப்ப 2
அறுப்பான் 2
அறுப்பின் 2
அறுப்பினும் 1
அறும் 4
அறுமே 2
அறுமோ 2
அறுவ 1
அறுவர் 1
அறுவாய் 1
அறை 12
அறைந்தார் 2
அறைந்தான் 1
அறைந்து 3
அறைப்படுத்தும் 1
அறைபோக்கும் 1
அறைபோகாது 1
அறைபோய் 1
அறையா 1
அறையான் 1
அறையில் 1
அறையுங்கால் 1
அறையும் 2
அறையுள் 1
அறையோ 1
அன்பான் 1
அன்பிற்கு 1
அன்பிற்கும் 1
அன்பின் 9
அன்பினார்க்கேயும் 1
அன்பினை 1
அன்பு 22
அன்புடைய 1
அன்புடையர் 1
அன்புடையார் 1
அன்புடையார்க்கு 1
அன்பும் 3
அன்புற்று 2
அன்பொடு 1
அன்பொடும் 1
அன்மை 7
அன்மையால் 1
அன்றாம் 1
அன்றால் 8
அன்றி 20
அன்றில் 5
அன்றிலும் 1
அன்றிற்கும் 1
அன்று 56
அன்றுகொல் 2
அன்றே 5
அன்றேல் 1
அன்றை 1
அன்றோ 34
அன்ன 52
அன்னணம் 1
அன்னத்தின் 1
அன்னத்தை 1
அன்னது 6
அன்னம் 1
அன்னர் 12
அன்னரே 1
அன்னரேனும் 1
அன்னள் 2
அன்னன் 1
அன்னாட்கு 1
அன்னாய் 10
அன்னார் 16
அன்னார்கண்ணும் 2
அன்னாள் 4
அன்னாள்தான் 1
அன்னாளை 1
அன்னான் 3
அன்னானை 1
அன்னே 1
அன்னை 7
அன்னையால் 1
அன்னையும் 1
அன்னோ 5
அன 1
அனிச்ச 1
அனிச்சம் 1
அனிச்சமும் 1
அனிச்சமே 1
அனுக்கும் 1
அனுங்க 2
அனைத்தா 1
அனைத்தால் 1
அனைத்தானும் 2
அனைத்திற்கே 1
அனைத்தினும் 1
அனைத்து 10
அனைத்தும் 9
அனைத்துஅரோ 2
அனைத்தே 1
அனைத்தேஆயினும் 1
அனைய 6
அனையது 2
அனையம் 2
அனையர் 16
அனையரால் 1
அனையரேனும் 1
அனையவர் 1
அனையவும் 1
அனையார் 3
அனையார்க்கு 2
அனையார்கண் 1
அனையாரும் 1
அனையாளை 1
அனைவரையும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  அ (66)
சேதனம் என்னும் அ சேறு அகத்து இன்மையால் - நாலடி:11 6/3
துக்க தொழுநோய் எழுபவே அ கால் - நாலடி:13 3/2
பொச்சாந்து ஒழுகுவர் பேதையார் அ சார்வு - நாலடி:19 2/2
பின் துற்று துற்றுவர் சான்றவர் அ துற்று - நாலடி:19 10/2
இன்புறூஉம் பெற்றி இகழ்ந்தார்க்கும் அ நிலையே - நாலடி:24 5/3
ஈயாய் எனக்கு என்று இரப்பானேல் அ நிலையே - நாலடி:31 8/3
நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே - நாலடி:34 1/2
எச்சிற்கு இமையாது பார்த்திருக்கும் அ சீர் - நாலடி:35 5/2
செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார் - நாலடி:37 2/3
செந்நெல்லால் ஆய செழு முளை மற்றும் அ
  செந்நெல்லே ஆகி விளைதலால் அ நெல் - நாலடி:37 7/1,2
செந்நெல்லே ஆகி விளைதலால் அ நெல் - நாலடி:37 7/2
இனியார் தம் நெஞ்சத்து நோய் உரைப்ப அ நோய் - நாலடி:37 9/1
பெற்றான் ஒருவன் பெரும் குதிரை அ நிலையே - நாலடி:40 8/3
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து - நான்மணி:0/6
செய்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை அ பொருள் - நான்மணி:7/3
தத்துவம் ஆன நெறி படரும் அ நெறி - நான்மணி:27/3
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான் - நான்மணி:105/3
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் - கள40:4/1
செம் வரை சென்னி அரிமானோடு அ வரை - கள40:35/1
பாராய் மனை துறந்து அ சேரி செல்வதனை - ஐந்70:54/3
பூம் குன்ற நாடன் புணர்ந்த அ நாள் போலா - திணை50:3/3
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ
  கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி - திணை50:33/2,3
ஆடினாய் நீஆயின் அ நோய்க்கு என் நொந்து என்று - திணை150:40/3
கவ்வையால் காணாதும் ஆற்றாதும் அ ஆயம் - திணை150:73/2
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை - குறள்:23 5/1
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு - குறள்:25 7/1
பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் - குறள்:26 4/2
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை - குறள்:35 10/1
எ பொருள் எ தன்மைத்துஆயினும் அ பொருள் - குறள்:36 5/1
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே - குறள்:37 10/1
செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அ செல்வம் - குறள்:42 1/1
எ பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள் - குறள்:43 3/1
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் - குறள்:48 5/1
எய்தற்கு அரியது இயைந்தக்கால் அ நிலையே - குறள்:49 9/1
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம் - குறள்:65 1/1
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை - குறள்:65 5/1
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு - குறள்:68 1/1
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை - குறள்:68 7/1
எ பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை - குறள்:70 5/1
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர் - குறள்:85 8/1
அ பால் நால் கூற்றே மருந்து - குறள்:95 10/2
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே - குறள்:97 7/1
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து - குறள்:110 1/2
அ மா அரிவை முயக்கு - குறள்:111 7/2
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில் - குறள்:119 7/1
அ பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் மிக்க - ஆசாரக்:47/2
அ பெற்றியாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம் - ஆசாரக்:96/3
செம் நெறி மேல் நிற்ப செயல் வேண்டும் அ நெறி - பழ:8/2
மாலையும் மாலுள் மயக்குறுத்தாள் அஃதால் அ
  சால்பினை சால்பு அறுக்குமாறு - பழ:12/3,4
துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அ தக - பழ:37/2
நால் திசையும் செல்லாத நாடு இல்லை அ நாடு - பழ:55/2
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே - பழ:90/3
நிரம்பி நிரையத்தை கண்டு அ நிரையும் - பழ:103/1
தோற்றம் பெரிய நசையினார் அ நசை - பழ:163/1
தக்கம் இல் செய்கை பொருள் பெற்றால் அ பொருள் - பழ:199/1
பொய் மேலேகொண்டு அ இறைவன் கொன்றார் குறைப்பர் - பழ:201/3
நினைத்தது இது என்று அ நீர்மையை பார்த்து - பழ:246/1
வற்கென்ற செய்கை அதுவால் அ வாயுறை - பழ:283/3
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் - பழ:325/3
அ காலத்து ஓம்பி அமிழ்து கோட்பட்டமையின் - பழ:336/3
பல் கட்டு அ பெண்டிர் மகார் - பழ:374/4
தொடி முன்கை நல்லாய் அ தொக்க பொருளை - பழ:396/1
ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில் - சிறுபஞ்:67/3
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக - சிறுபஞ்:91/2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் - சிறுபஞ்:95/3
அவா அறுக்கல் உற்றான் தளரான் அ ஐந்தின் - ஏலாதி:11/1

 TOP
 
  அஆ (1)
வழங்கான் பொருள் காத்து இருப்பானேல் அஆ
  இழந்தான் என்று எண்ணப்படும் - நாலடி:1 9/3,4

 TOP
 
  அஃக (1)
கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக
  புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் - நான்மணி:27/1,2

 TOP
 
  அஃகாமை (1)
அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாது எனின் வெஃகாமை - குறள்:18 8/1

 TOP
 
  அஃகி (2)
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் - குறள்:18 5/1
கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி
  நல்குரவு ஆற்ற பெருகினும் செய்யாரே - ஆசாரக்:56/3,4

 TOP
 
  அஃகினார் (1)
நட்புநார் அற்றன நல்லாரும் அஃகினார்
  அற்பு தளையும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய் - நாலடி:2 2/1,2

 TOP
 
  அஃகு (1)
அஃகு நீ செய்யல் என அறிந்து ஆராய்ந்தும் - ஏலாதி:27/1

 TOP
 
  அஃகும் (1)
கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக - நான்மணி:27/1

 TOP
 
  அஃதால் (8)
மாலையும் மாலுள் மயக்குறுத்தாள் அஃதால் அ - பழ:12/3
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால்
  உருவு திரு ஊட்டுமாறு - பழ:106/3,4
கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால்
  உயவு நெய்யுள் குளிக்குமாறு - பழ:163/3,4
வைதாரா கொண்டு விடுவர்மன் அஃதால்
  புனல் பொய்கை ஊர விளக்கு எலி கொண்டு - பழ:189/2,3
இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து - பழ:263/2
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால்
  இடையன் எறிந்த மரம் - பழ:314/3,4
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் - பழ:325/3
நிறைந்து ஆர் வளையினாய் அஃதால் எருக்கு - பழ:376/3

 TOP
 
  அஃது (58)
வைகலும் வைகல் வர கண்டும் அஃது உணரார் - நாலடி:4 9/1
ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார் - நாலடி:7 1/3
மறு ஆற்றும் சான்றோர் அஃது ஆற்றார் தெருமந்து - நாலடி:16 1/3
முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுமேல் அஃது என்ப - நாலடி:25 10/3
நுண் உணர்வு இன்மை வறுமை அஃது உடைமை - நாலடி:26 1/1
உறங்குவாம் என்று எழுந்து போமாம் அஃது அன்றி - நாலடி:35 2/3
கற்றான் அஃது ஊருமாறு - நாலடி:40 8/4
வணங்கல் அணிகலம் சான்றோர்க்கு அஃது அன்றி - நான்மணி:88/3
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன் - குறள்:4 8/1
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு - குறள்:8 10/1
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்மாட்டும் - குறள்:17 2/1
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் - குறள்:17 10/1
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் - குறள்:22 10/1
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் - குறள்:23 6/1
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் - குறள்:24 6/1
அஃது இலார் மேற்கொள்வது - குறள்:27 2/2
யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் - குறள்:37 3/2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் - குறள்:37 8/1
கற்றிலன்ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு - குறள்:42 4/1
அஃது அறிகல்லாதவர் - குறள்:43 7/2
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் - குறள்:48 6/1
வாயின் அஃது ஒப்பது இல் - குறள்:54 6/2
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல் - குறள்:56 6/1
கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார் - குறள்:58 2/1
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் - குறள்:58 5/1
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார் - குறள்:60 1/1
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர் - குறள்:60 10/1
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் - குறள்:63 1/2
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு - குறள்:95 3/1
அஃது இறந்து வாழ்தும் எனல் - குறள்:98 1/2
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான் - குறள்:101 1/1
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் - குறள்:102 4/1
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது - குறள்:104 2/1
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள் - குறள்:110 3/1
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் - குறள்:117 6/1
அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது - குறள்:128 9/2
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும் - குறள்:131 8/1
உரைத்தற்கு உற்ற உரையும் அஃது அன்றி - ஆசாரக்:67/2
தொழுதானும் வாய் புதைத்தானும் அஃது அன்றி - ஆசாரக்:97/1
ஈனுலகத்துஆயின் இசை பெறூஉம் அஃது இறந்து - பழ:6/1
வசை அன்று வையத்து இயற்கை அஃது அன்றி - பழ:24/2
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ - பழ:37/3
ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃது உடையார் - பழ:55/1
புள் ஒலி பொய்கை புனல் ஊர அஃது அன்றோ - பழ:98/3
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் - பழ:106/3
விண்டவரோடு ஒன்றி புறன் உரைப்பின் அஃது அன்றோ - பழ:133/3
வள்ளியின் ஆடும் மலை நாட அஃது அன்றோ - பழ:140/3
முதல் விட்டு அஃது ஒழிந்தார் ஓம்பா ஒழுக்கம் - பழ:141/3
மதித்து அஞ்சி மாறும் அஃது இன்மையால் கூற்றம் - பழ:183/3
தாக்கி எதிர்ப்படுவர் தக்கவர் அஃது அன்றி - பழ:296/2
பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை - பழ:325/2
கூட்டு இறப்ப கொண்டு தலையளிப்பின் அஃது அன்றோ - பழ:329/3
ஏனல்வாய் வீழும் மலை நாட அஃது அன்றோ - பழ:342/3
காம்பு அனுக்கும் மென் தோளாய் அஃது அன்றோ ஓர் அறையுள் - பழ:349/3
வேலொடு நேர் ஒக்கும் கண்ணாய் அஃது அன்றோ - பழ:356/3
வில்லொடு நேர் ஒத்த புருவத்தாய் அஃது அன்றோ - பழ:382/3
தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே - சிறுபஞ்:13/2
அஃது அன்று எனினும் அறிந்தேம் யாம் செய்தி - கைந்:41/2

 TOP
 
  அஃதும் (2)
அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
  பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று - குறள்:5 9/1,2
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும்
  இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து - குறள்:46 9/1,2

 TOP
 
  அஃதே (9)
மறத்திற்கும் அஃதே துணை - குறள்:8 6/2
தேரினும் அஃதே துணை - குறள்:14 2/2
தேரினும் அஃதே துணை - குறள்:25 2/2
வெள்ளம் வருங்காலை ஈர்ப்படுக்கும் அஃதே போல் - பழ:41/1
படை மாறு கொள்ள பகை தூண்டல் அஃதே
  இடை நாய்க்கு எலும்பு இடுமாறு - பழ:73/3,4
உணர்பவர் அஃதே உணர்ப உணர்வார்க்கு - பழ:78/2
கூடகாரத்திற்கு துப்பு ஆகும் அஃதே போல் - பழ:96/2
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல் - பழ:219/3
செய்த்தலை வீழும் புனல் ஊர அஃதே நன் - பழ:339/3

 TOP
 
  அக்கண்ணும் (1)
கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா - குறள்:32 2/1

 TOP
 
  அக்காரம் (5)
எக்காலும் குன்றல் இலராவர் அக்காரம்
  யாவரே தின்னினும் கையாதாம் கைக்குமாம் - நாலடி:12 2/2,3
அக்காரம் பாலொடு அமரார் கைத்து உண்டலின் - நாலடி:21 6/2
அக்காரம் அன்னார் அவர்க்கு - நாலடி:38 4/4
அக்காரம் சேர்ந்த மணல் - பழ:18/4
அக்காரம் பால் செருக்குமாறு - பழ:199/4

 TOP
 
  அக்கே (1)
அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி - நாலடி:13 3/1

 TOP
 
  அக (6)
அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட - ஐந்70:33/3
தேம் கமழ் பொய்கை அக வயல் ஊரனை - ஐந்70:47/1
புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை - குறள்:30 8/1
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் - குறள்:108 4/1
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணை அக சென்றார் - குறள்:127 3/1
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் - திரி:105/2

 TOP
 
  அகடு (2)
அகடு உற யார்மாட்டும் நில்லாது செல்வம் - நாலடி:1 2/3
அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் - குறள்:94 6/1

 TOP
 
  அகத்தது (1)
ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை - குறள்:71 2/1

 TOP
 
  அகத்தார் (1)
கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார்
  நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் - குறள்:75 5/1,2

 TOP
 
  அகத்தால் (1)
அகத்தால் அழிவு பெரிது ஆயக்கண்ணும் - பழ:185/1

 TOP
 
  அகத்தான் (2)
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் - குறள்:10 3/1
தாம் அகத்தான் நட்டு தமர் என்று ஒழுகியக்கால் - பழ:210/1

 TOP
 
  அகத்து (24)
அகத்து ஆரே வாழ்வார் என்று அண்ணாந்து நோக்கி - நாலடி:4 1/1
சேதனம் என்னும் அ சேறு அகத்து இன்மையால் - நாலடி:11 6/3
சாந்து அகத்து உண்டு என்று செப்பு திறந்து ஒருவன் - நாலடி:13 6/3
புறத்து தன் இன்மை நலிய அகத்து தன் - நாலடி:31 8/1
ஆகாதுஎனினும் அகத்து நெய் உண்டாகின் - நாலடி:34 7/1
அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்கண் - குறள்:8 8/1
அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு - குறள்:8 9/2
பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து - குறள்:20 4/2
புன்மை தெரிவார் அகத்து - குறள்:33 9/2
ஆன்ற பெரியார் அகத்து - குறள்:70 4/2
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து - குறள்:72 7/2
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா - குறள்:83 4/1
மென்மை பகைவர் அகத்து - குறள்:88 7/2
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை - குறள்:102 10/1
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் - குறள்:103 7/1
நோனா உடம்பின் அகத்து - குறள்:117 3/2
அறை பறை கண்ணார் அகத்து - குறள்:118 10/2
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து - குறள்:131 5/2
நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து - குறள்:133 3/2
கொள்ளார் பெரியார் அகத்து - ஆசாரக்:75/3
கிணற்று அகத்து தேரை போல் ஆகார் கணக்கினை - பழ:61/2
நாண் அகத்து தாம் இன்றி நன்கு ஒழுகார் ஆபவேல் - பழ:210/2
புறத்து அமைச்சின் நன்று அகத்து கூன் - பழ:295/4
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் - பழ:296/3

 TOP
 
  அகத்தும் (1)
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும்
  ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை - குறள்:103 7/1,2

 TOP
 
  அகத்தே (2)
ஐந்தும் அகத்தே நகும் - குறள்:28 1/2
அகத்தே வாழ்வான் தக - ஏலாதி:71/4

 TOP
 
  அகப்பட்ட (1)
அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து - பழ:99/1

 TOP
 
  அகப்பட்டக்கண்ணும் (1)
என் செய்து அகப்பட்டக்கண்ணும் எடுப்புபவோ - பழ:33/3

 TOP
 
  அகப்பட்டானால் (1)
போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால்
  நோற்ற பெருமை உடையாரும் கூற்றம் - பழ:126/2,3

 TOP
 
  அகப்படுத்தல் (1)
சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா அறையோ - பழ:30/2

 TOP
 
  அகப்படுத்து (1)
அறையான் அகப்படுத்து கோடல் முறையால் - பழ:387/2

 TOP
 
  அகப்படுவர் (1)
அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி - பழ:154/2

 TOP
 
  அகம் (12)
அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பவர்மாட்டு அல்லால் - நாலடி:31 3/3
உய்த்து அகம் எல்லாம் நிறைப்பினும் மற்று அவற்றை - நாலடி:32 8/2
அகம் பொதிந்த தீமை மனம் உரைக்கும் முன்னம் - நான்மணி:45/3
நல் அகம் சேராமை நன்று - திணை150:129/4
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி - குறள்:28 7/1
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி - குறள்:71 8/1
அகம் நக நட்பது நட்பு - குறள்:79 6/2
அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் - குறள்:83 10/2
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து - பழ:46/2
அகம் தூய்மை இல்லாரை ஆற்ற பெருக்கி - பழ:263/1
அகம் வறியோன் நண்ணல் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 8/1
பாடு அகம் சாராமை பாத்திலார்தாம் விழையும் - ஏலாதி:25/1

 TOP
 
  அகர (1)
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி - குறள்:1 1/1

 TOP
 
  அகல் (15)
நகலின் இனிதுஆயின் காண்பாம் அகல் வானத்து - நாலடி:14 7/3
அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால் - நாலடி:15 10/3
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் - நாலடி:16 1/1
கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை - நாலடி:36 4/1
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு - நாலடி:38 2/1
முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை அகல் நீர் - நான்மணி:68/2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே - இனிய40:9/2
யாணர் அகல் வயல் ஊரன் அருளுதல் - ஐந்50:23/1
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் - குறள்:3 5/1
கண் அகல் ஞாலம் அளந்ததூஉம் காமரு சீர் - திரி:0/1
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் - பழ:15/1
உண் ஓட்டு அகல் உடைப்பார் - பழ:28/4
நீடு அகல் வெற்ப நினைப்பு இன்றி தாம் இருந்த - பழ:81/3
பை ஆர் அகல் அல்குல் பைந்தொடி எக்காலும் - பழ:109/2
பட்டு ஆர் அகல் அல்குலார் படர்ந்து ஒட்டி - பழ:398/2

 TOP
 
  அகல (1)
இகலின் எதிர் நிற்றல் ஏதம் அகல போய் - பழ:384/2

 TOP
 
  அகலகில்லாத (1)
விட்டு அகலகில்லாத வேட்கையும் கட்டிய - திரி:65/2

 TOP
 
  அகலங்கள் (1)
குளத்து அனைய தூம்பின் அகலங்கள் தத்தம் - நான்மணி:70/3

 TOP
 
  அகலம் (9)
பொழிப்பு அகலம் நுட்பம் நூல் எச்சம் இ நான்கின் - நாலடி:32 9/1
கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல் - நாலடி:32 9/2
தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம்
  நோக்கி இருந்தேனும் யான் - நாலடி:39 9/3,4
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம்
  விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என - நாலடி:40 2/1,2
தாழ் கடல் தண் சேர்ப்பன் தார் அகலம் நல்குமேல் - ஐந்50:43/3
நல் வயல் ஊரன் நறும் சாந்து அணி அகலம்
  புல்லி புடை பெயரா மாத்திரைக்கண் புல்லியார் - திணை150:143/1,2
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் - குறள்:75 3/1
அகலம் உடைய அறிவு உடையார் நாப்பண் - பழ:115/1
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம்
  உரையா வழங்கும் என் நெஞ்சு - கைந்:6/3,4

 TOP
 
  அகலமும் (1)
கல்வி அகலமும் கட்டுரை வாய்பாடும் - பழ:264/1

 TOP
 
  அகலா (1)
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே - பழ:85/3

 TOP
 
  அகலாக்கடை (1)
போகுஆறு அகலாக்கடை - குறள்:48 8/2

 TOP
 
  அகலாத (1)
மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
  காலை அறிந்தது இலேன் - குறள்:123 6/1,2

 TOP
 
  அகலாது (1)
அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க - குறள்:70 1/1

 TOP
 
  அகலின் (1)
கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின்
  நாணா நடுக்கும் நளி வயல் ஊரனை - திணை150:153/2,3

 TOP
 
  அகலுள் (1)
அடும்பு அலரும் சேர்ப்ப அகலுள் நீராலே - பழ:202/3

 TOP
 
  அகவ (2)
அணி நிற மஞ்ஞை அகவ இரங்கி - ஐந்50:2/1
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து - ஐந்70:16/2

 TOP
 
  அகவி (1)
ஆலி விருப்புற்று அகவி புறவு எல்லாம் - ஐந்70:19/1

 TOP
 
  அகவும் (2)
செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும் - திணை50:14/2
அன்றில் அகவும் அணி நெடும் பெண்ணைத்து எம் - திணை150:56/3

 TOP
 
  அகழ்ந்தக்கால் (1)
அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால்
  தெற்றென தெள் நீர் படும் - நாலடி:15 10/3,4

 TOP
 
  அகழ்வாரை (1)
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை - குறள்:16 1/1

 TOP
 
  அகழின் (1)
தாம் பெற்றதனால் உவவார் பெரிது அகழின்
  பாம்பு காண்பாரும் உடைத்து - பழ:25/3,4

 TOP
 
  அகற்றலே (1)
அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும் - பழ:232/2

 TOP
 
  அகற்றி (1)
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி
  கங்குல் நீ வாரல் பகல் வரின் மா கவ்வை ஆம் - திணை150:35/2,3

 TOP
 
  அகற்றும் (7)
புலால் அகற்றும் பூம் புன்னை பொங்கு நீர் சேர்ப்ப - திணை150:35/1
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி - திணை150:35/2
படு வாய் இருள் அகற்றும் பாத்து - திணை150:48/4
பேதை படுக்கும் இழவுஊழ் அறிவு அகற்றும்
  ஆகல்ஊழ் உற்றக்கடை - குறள்:38 2/1,2
அரில் அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இ மூன்றும் - திரி:1/3
தூய்மை உடைமை துணிவு ஆம் தொழில் அகற்றும்
  வாய்மை உடைமை வனப்பு ஆகும் தீமை - திரி:78/1,2
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் - திரி:105/2

 TOP
 
  அகறல் (2)
மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல்
  எனை மாண்பும் தான் இனிது நன்கு - இனிய40:10/3,4
பெருமை உடையார் இனத்தின் அகறல்
  உரிமை இல் பெண்டிரை காமுற்று வாழ்தல் - திரி:9/1,2

 TOP
 
  அகறலின் (1)
அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து - குறள்:133 5/2

 TOP
 
  அகன் (5)
அகன் பணை ஊரனை தாமம் பிணித்தது - ஐந்70:44/1
இடு மணல் எக்கர் அகன் கானல் சேர்ப்பன் - ஐந்70:59/1
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் - திணை50:46/1
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து - குறள்:9 4/1
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து - குறள்:10 2/1

 TOP
 
  அகன்ற (11)
கற்றனவும் கண் அகன்ற சாயலும் இல் பிறப்பும் - நாலடி:34 10/1
வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் - கார்40:6/2
நெறி நீர் இரும் கழி சேர்ப்பன் அகன்ற
  நெறி அறிதி மீன் தபு நீ - ஐந்70:68/3,4
காண் அகன்ற வழி நோக்கி பொன் போர்த்து - திணை150:74/3
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் - குறள்:18 5/1
செருக்கினால் வாழும் சிறியவனும் பைத்து அகன்ற
  அல்குல் விலை பகரும் ஆய்தொடியும் நல்லவர்க்கு - திரி:25/1,2
ஈயாது ஒழிந்து அகன்ற காலையும் இ மூன்றும் - திரி:44/3
அகன்ற இனம் புகுவானும் இருந்து - திரி:87/2
பூவின் பொலிந்து அகன்ற கண்ணாய் அது அன்றோ - பழ:45/3
அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும் - பழ:82/3
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் - பழ:325/3

 TOP
 
  அகன்றவா (1)
ஆள்வினையின் ஆற்ற அகன்றவா நன்று உணரா - ஐந்70:38/3

 TOP
 
  அகன்றார் (1)
உள்ளாது அகன்றார் என்று ஊடி யாம் பாராட்ட - கார்40:27/3

 TOP
 
  அகன்றாரும் (1)
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் - குறள்:17 10/1

 TOP
 
  அகன்றான் (1)
அணி நலம் உண்டு அகன்றான் என்கொல் எம் போல் - ஐந்70:60/2

 TOP
 
  அகன்றானும் (1)
மூப்பின்கண் நன்மைக்கு அகன்றானும் கற்புடையாள் - திரி:17/1

 TOP
 
  அகன்று (6)
அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே - நாலடி:17 6/3
அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே - நாலடி:17 6/3
புலம்பும் அகன்று நில்லா - ஐந்50:13/4
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட - திணை150:76/3
நயந்து அகன்று ஆற்றாமை நன்று - திணை150:128/4
விடலைமை செய்ய வெருண்டு அகன்று நில்லாது - பழ:225/1

 TOP
 
  அகில் (3)
கள்ளி வயிற்று இன் அகில் பிறக்கும் மான் வயிற்று - நான்மணி:4/1
கொல்லை புனத்த அகில் சுமந்து கல் பாய்ந்து - ஐந்70:2/1
மேகம் தோய் சாந்தம் விசை திமிசு காழ் அகில்
  நாகம் தோய் நாகம் என இவற்றை போக - திணை150:28/1,2

 TOP
 
  அகிலும் (1)
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல் - பழ:87/1

 TOP
 
  அங்கண் (2)
அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண் - திணை150:147/2
அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண்
  குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி - திணை150:147/2,3

 TOP
 
  அங்கண (1)
ஊர் அங்கண நீர் உரவு நீர் சேர்ந்தக்கால் - நாலடி:18 5/1

 TOP
 
  அங்கணத்துள் (1)
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் - குறள்:72 10/1

 TOP
 
  அங்காடி (1)
அழுங்கல் முது பதி அங்காடி மேயும் - பழ:108/3

 TOP
 
  அங்கு (2)
ஆன்று அவிந்த மூத்த விழுமியார்தம்மோடு அங்கு
  ஓர் ஆறு செல்லும் இடத்து - ஆசாரக்:60/2,3
பண்டு ஒழுகி வந்த வளமைத்து அங்கு உண்டு அது - பழ:363/2

 TOP
 
  அங்கை (1)
அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி - நாலடி:13 3/1

 TOP
 
  அச்சத்தால் (1)
அச்சத்தால் நாணுதல் நாண் அன்றாம் எச்சத்தின் - நாலடி:30 9/2

 TOP
 
  அச்சத்தோடு (1)
அச்சத்தோடு இ நால் பொருள் - நாலடி:9 2/4

 TOP
 
  அச்சம் (17)
அச்சம் பெரிதால் அதற்கு இன்பம் சிற்றளவால் - நாலடி:9 1/1
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் - நாலடி:9 3/1
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம்
  துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் - நாலடி:9 3/1,2
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் - நாலடி:9 3/2
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம்
  எ காலும் அச்சம் தருமால் எவன்கொலோ - நாலடி:9 3/2,3
எ காலும் அச்சம் தருமால் எவன்கொலோ - நாலடி:9 3/3
ஆண் இன்மை செய்யுங்கால் அச்சம் ஆம் நீள் நிரய - நாலடி:9 4/2
கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம் - நாலடி:15 5/1
கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம்
  சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம் - நாலடி:15 5/1,2
சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம் - நாலடி:15 5/2
இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ - நாலடி:15 5/3
பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் - குறள்:15 6/1
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின் - குறள்:51 1/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை - குறள்:54 4/1
அச்சம் அலை கடலின் தோன்றலும் ஆர்வு உற்ற - திரி:65/1
அறிவு அச்சம் ஆற்ற பெரிது - பழ:220/4
பாவம் பழி பகை சாக்காடே கேடு அச்சம்
  சாபம் போல் சாரும் சலித்து - ஏலாதி:60/3,4

 TOP
 
  அச்சமும் (1)
கைம்மாறும் அச்சமும் காணின் பயம் இன்மை - சிறுபஞ்:104/1

 TOP
 
  அச்சமே (2)
அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் - குறள்:108 5/1
அச்சமே ஆயுங்கால் நன்மை அறத்தொடு - சிறுபஞ்:103/1

 TOP
 
  அச்சாணி (2)
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து - குறள்:67 7/2
அச்சாணி தாம் கழிக்குமாறு - பழ:276/4

 TOP
 
  அச்சு (5)
முடை சாகாடு அச்சு இற்றுழி - நாலடி:5 8/4
கிளைஞர்மாட்டு அச்சு இன்மை கேட்டல் இனிதே - இனிய40:37/2
அச்சு பணி மொழி உண்டேனோ மேல் நாள் ஓர் - ஐந்70:50/3
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் - குறள்:48 5/1
அச்சு இடையிட்டு திரியின் அது அன்றோ - பழ:291/3

 TOP
 
  அசதி (1)
நக்காங்கு அசதி நனி ஆடி தக்க - கைந்:55/2

 TOP
 
  அசனம் (2)
கொடுப்பின் அசனம் கொடுக்க விடுப்பின் - நான்மணி:79/1
அன்புற்று அசனம் கொடுத்தான் துணையினோடு - ஏலாதி:50/3

 TOP
 
  அசாவாமை (1)
அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் - குறள்:62 1/1

 TOP
 
  அசாஅ (1)
அசாஅ தான் உற்ற வருத்தம் உசாஅ தன் - நாலடி:21 1/3

 TOP
 
  அசுணமா (1)
பறை பட வாழா அசுணமா உள்ளம் - நான்மணி:2/1

 TOP
 
  அசைந்த (2)
பசைந்த துணையும் பரிவு ஆம் அசைந்த
  நகையேயும் வேண்டாத நல் அறிவினார்கண் - நாலடி:19 7/2,3
அழல் பட்டு அசைந்த பிடியை எழில் களிறு - ஐந்50:32/2

 TOP
 
  அசைந்து (1)
அசைந்து ஒழிந்த யானை பசியால் ஆள் பார்த்து - திணை150:86/3

 TOP
 
  அசையாத (1)
அசையாத உள்ளத்தவர் - ஆசாரக்:52/3

 TOP
 
  அசையாது (2)
அசையாது நிற்பதாம் ஆண்மை இசையுங்கால் - நாலடி:20 4/2
அசையாது நிற்கும் பழி - ஆசாரக்:73/3

 TOP
 
  அசையியற்கு (1)
அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க - குறள்:110 8/1

 TOP
 
  அசையின (1)
தாம் பல் அசையின வாய் தாழ்ந்து - திணை150:137/4

 TOP
 
  அசைவிடத்து (1)
அற்று தன் சேர்ந்தார்க்கு அசைவிடத்து ஊற்று ஆவர் - நாலடி:15 10/2

 TOP
 
  அசைவு (2)
ஆகுஊழால் தோன்றும் அசைவு இன்மை கைப்பொருள் - குறள்:38 1/1
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா - குறள்:60 4/1

 TOP
 
  அசைஇ (1)
இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின் - குறள்:104 10/1

 TOP
 
  அஞ்சத்தக்கவை (1)
நனி அஞ்சத்தக்கவை வந்தக்கால் தங்கண் - பழ:265/1

 TOP
 
  அஞ்சப்படுதல் (1)
காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல் - முது:1 2/1

 TOP
 
  அஞ்சப்படும் (4)
அவற்றினும் அஞ்சப்படும் - நாலடி:9 9/4
தீயினும் அஞ்சப்படும் - குறள்:21 2/2
வஞ்சரை அஞ்சப்படும் - குறள்:83 4/2
கள்வரின் அஞ்சப்படும் - திரி:18/4

 TOP
 
  அஞ்சல் (4)
அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி - திணை150:76/2
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் - குறள்:43 8/2
அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார் - குறள்:115 9/1
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் - குறள்:116 4/1

 TOP
 
  அஞ்சலராய் (1)
தேர்ந்து கண்ணோடாது தீ வினையும் அஞ்சலராய்
  சேர்ந்தாரை எல்லாம் சிறிது உடைத்து தீர்ந்த - பழ:27/1,2

 TOP
 
  அஞ்சற்க (1)
வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக - குறள்:89 2/1

 TOP
 
  அஞ்சற்பாற்று (1)
சொல்லாடுவாரையும் அஞ்சற்பாற்று எல் அருவி - பழ:350/2

 TOP
 
  அஞ்சன (1)
அஞ்சன குன்று ஏய்க்கும் யானை அமர் உழக்கி - கள40:7/1

 TOP
 
  அஞ்சனம் (2)
கண் இயல் அஞ்சனம் தோய்ந்த போல் காயாவும் - கார்40:8/3
அஞ்சனம் காயா மலர குருகிலை - திணை50:21/1

 TOP
 
  அஞ்சா (7)
ஊக்கி எடுத்த அரவத்தின் ஆர்ப்பு அஞ்சா
  குஞ்சர கும்பத்து பாய்வன குன்று இவரும் - கள40:16/2,3
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா
  வேல் ஆள் முகத்த களிறு - குறள்:50 10/1,2
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா
  மாற்றம் கொடுத்தல் பொருட்டு - குறள்:73 5/1,2
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் - குறள்:77 1/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து - குறள்:77 2/1
உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன் - குறள்:78 8/1
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த - திரி:100/2

 TOP
 
  அஞ்சாதவர் (1)
அவையகத்து அஞ்சாதவர் - குறள்:73 3/2

 TOP
 
  அஞ்சாதாரோடு (1)
நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும் - திரி:63/1

 TOP
 
  அஞ்சாது (2)
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் - குறள்:59 5/1
அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே - சிறுபஞ்:77/2

 TOP
 
  அஞ்சாதே (1)
புன் புலால் தீர்க்கும் துறைவ மற்று அஞ்சாதே
  தின்பது அழுவதன்கண் - பழ:262/3,4

 TOP
 
  அஞ்சாமை (5)
அஞ்சாமை அஞ்சுதி ஒன்றின் தனக்கு ஒத்த - நான்மணி:25/1
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் - குறள்:39 2/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது - குறள்:43 8/1
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை - குறள்:50 7/1
பொருள் போகம் அஞ்சாமை பொன்றுங்கால் போர்த்த - சிறுபஞ்:57/1

 TOP
 
  அஞ்சார் (2)
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் - குறள்:21 1/1
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி - பழ:265/2

 TOP
 
  அஞ்சாராய் (2)
பாவமும் அஞ்சாராய் பற்றும் தொழில் மொழி - இனிய40:23/3
தீ பால் வினையினை தீரவும் அஞ்சாராய்
  காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் - பழ:193/1,2

 TOP
 
  அஞ்சாவிடில் (1)
அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டு கண் - பழ:238/3

 TOP
 
  அஞ்சான் (13)
கழறும் அவை அஞ்சான் கல்வி இனிதே - இனிய40:12/2
மனன் அஞ்சான் ஆகல் இனிது - இனிய40:14/4
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை - குறள்:65 7/1
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் - குறள்:69 6/1
பழி அஞ்சான் வாழும் பசுவும் அழிவினால் - திரி:79/1
கொல்வது தான் அஞ்சான் வேண்டலும் கல்விக்கு - திரி:87/1
பெண் பெற்றான் அஞ்சான் இழவு - பழ:318/4
வாள் அஞ்சான் வன்கண்மை அஞ்சான் வனப்பு அஞ்சான் - ஏலாதி:22/1
வாள் அஞ்சான் வன்கண்மை அஞ்சான் வனப்பு அஞ்சான் - ஏலாதி:22/1
வாள் அஞ்சான் வன்கண்மை அஞ்சான் வனப்பு அஞ்சான்
  ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா - ஏலாதி:22/1,2
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா - ஏலாதி:22/2
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா - ஏலாதி:22/2
அழ போகான் அஞ்சான் அலறினால் கேளான் - ஏலாதி:37/1

 TOP
 
  அஞ்சி (36)
அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி
  உறுவது உலகு உவப்ப செய்து பெறுவதனால் - நாலடி:8 4/1,2
அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ - நாலடி:9 7/1
விரவாருள் நாணுப்படல் அஞ்சி யாதும் - நாலடி:9 8/3
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி
  மற்றையர் ஆவார் பகர்வர் பனையின் மேல் - நாலடி:26 6/1,2
அஞ்சி பின் வாங்கும் அடி - நாலடி:40 6/4
மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல் - இனிய40:10/3
இகழுநர் சொல் அஞ்சி சென்றார் வருதல் - கார்40:5/1
அஞ்சி ஒதுங்கும் அதர் உள்ளி ஆர் இருள் - ஐந்50:16/3
எஞ்சாது நீ வருதி என்று எண்ணி அஞ்சி
  திரு ஒடுங்கும் மென் சாயல் தேம் கோதை மாதர் - ஐந்50:17/2,3
கோல சிறு குருகின் குத்து அஞ்சி ஈர் வாளை - ஐந்50:24/1
கொடுவரி பாய துணை இழந்து அஞ்சி
  கடு உணங்கு பாறை கடவு தெவுட்டும் - ஐந்70:39/1,2
மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி - ஐந்70:43/2
நிலை அஞ்சி நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி - திணை50:19/2
பாற்றினம் சேர படு நிழல் கண்டு அஞ்சி
  கூற்று அன வல் வில் விடலையோடு என் மகள் - திணை50:20/2,3
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் - திணை150:17/2
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி
  ஒரு சுடரும் இன்றி உலகு பாழாக - திணை150:71/2,3
அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி
  புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட - திணை150:76/2,3
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி
  உரும் உற்ற பூம் கோடல் ஓடி உரும் உற்ற - திணை150:107/1,2
பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை - குறள்:5 4/1
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி - குறள்:33 5/1
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி
  கொல்லாமை சூழ்வான் தலை - குறள்:33 5/1,2
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் - குறள்:68 10/1
உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி
  கற்ற செல சொல்லாதார் - குறள்:73 10/1,2
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன் - குறள்:75 1/1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து - குறள்:89 3/1
கோல் அஞ்சி வாழும் குடியும் குடி தழீஇ - திரி:33/1
இல் அஞ்சி வாழும் எருதும் இவர் மூவர் - திரி:79/3
முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே - பழ:28/3
ஒருத்தரை அஞ்சி உலைதலும் உண்டோ - பழ:76/2
அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி - பழ:154/2
அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி
  இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் - பழ:154/2,3
மதித்து அஞ்சி மாறும் அஃது இன்மையால் கூற்றம் - பழ:183/3
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி
  வேழம் பிடி தழூஉம் வேய் சூழ் மலை நாட - பழ:265/2,3
வரை புரை வேழத்த வன் பகை என்று அஞ்சி
  உரையுடை மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அவையுள் - பழ:317/1,2
வினை பயன் மெய் உறுதல் அஞ்சி எனைத்தும் - பழ:362/2
கழனி உழவர் கலி அஞ்சி ஓடி - கைந்:37/1

 TOP
 
  அஞ்சில் (1)
அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டு கண் - பழ:238/3

 TOP
 
  அஞ்சிவிடும் (1)
சொல் பழி அஞ்சிவிடும் - நாலடி:30 7/4

 TOP
 
  அஞ்சிற்றால் (1)
அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி - திணை150:76/2

 TOP
 
  அஞ்சினான் (1)
இளையான் உயிர் இழந்தான் அஞ்சினான் உண்பான் - ஆசாரக்:100/2

 TOP
 
  அஞ்சுக (1)
வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
  கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு - குறள்:89 2/1,2

 TOP
 
  அஞ்சுதி (1)
அஞ்சாமை அஞ்சுதி ஒன்றின் தனக்கு ஒத்த - நான்மணி:25/1

 TOP
 
  அஞ்சுதும் (1)
அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து - குறள்:113 8/2

 TOP
 
  அஞ்சுபவர் (2)
ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர் - குறள்:47 4/2
அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் - குறள்:91 6/2

 TOP
 
  அஞ்சுபவர்க்கு (1)
நுண் அவை அஞ்சுபவர்க்கு - குறள்:73 6/2

 TOP
 
  அஞ்சும் (16)
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை - நாலடி:30 7/1
இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம் - நாலடி:30 7/2
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை - குறள்:25 4/2
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் - குறள்:46 1/1
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் - குறள்:87 3/1
அஞ்சும் பகைவர் பெறின் - குறள்:87 9/2
மனையாளை அஞ்சும் மறுமை இலாளன் - குறள்:91 4/1
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் - குறள்:91 5/1
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும்
  புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு - குறள்:116 2/1,2
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் - குறள்:130 5/1
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும்
  அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு - குறள்:130 5/1,2
நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும்
  ஈர்வளையை இல்லத்து இருத்தலும் சீர் பயவா - திரி:63/1,2
நிறை நெஞ்சு உடையானை நல்குரவு அஞ்சும்
  அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும் - திரி:72/1,2
அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும்
  மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் - திரி:72/2,3
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் - திரி:72/3
அஞ்சும் பிணி மூப்பு அரும் கூற்றுடன் இயைந்து - பழ:137/3

 TOP
 
  அஞ்சுமவன் (1)
அஞ்சுமவன் கற்ற நூல் - குறள்:73 7/2

 TOP
 
  அஞ்சுமின் (1)
அறிமின் அற நெறி அஞ்சுமின் கூற்றம் - நாலடி:18 2/1

 TOP
 
  அஞ்சுவது (4)
அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி - நாலடி:8 4/1
அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை - குறள்:37 6/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது - குறள்:43 8/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
  அஞ்சல் அறிவார் தொழில் - குறள்:43 8/1,2

 TOP
 
  அஞ்சுவர் (1)
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
  தீவினை என்னும் செருக்கு - குறள்:21 1/1,2

 TOP
 
  அஞ்சுவார் (1)
நல்லார் அவை அஞ்சுவார் - குறள்:73 9/2

 TOP
 
  அஞ்சுவார்க்கு (2)
அஞ்சுவார்க்கு இல்லை அரண் - பழ:254/4
மரிசாதியாய் இருந்த மன்று அஞ்சுவார்க்கு
  பரிகாரம் யாது ஒன்றும் இல் - பழ:388/3,4

 TOP
 
  அஞ்சுவான் (3)
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் - குறள்:91 5/1
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் - திரி:7/3
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி - பழ:249/3

 TOP
 
  அஞ்ஞான்று (2)
அஞ்ஞான்று கண்டேம் போல் நாணுதுமால் எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:39 5/2
வாள் திறலானை வளைத்தார்கள் அஞ்ஞான்று
  வீட்டிய சென்றார் விளங்கு ஒளி காட்ட - பழ:106/1,2

 TOP
 
  அஞ்ஞானம் (1)
அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் - நாலடி:32 1/2

 TOP
 
  அஞர் (2)
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர்
  செய்யலமன் இவள் கண் - குறள்:109 6/1,2
ஆர் அஞர் உற்றன கண் - குறள்:118 9/2

 TOP
 
  அட்ட (36)
தப்பியார் அட்ட களத்து - கள40:1/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து - கள40:2/5
பிழைத்தாரை அட்ட களத்து - கள40:3/4
புல்லாரை அட்ட களத்து - கள40:4/4
தப்பியார் அட்ட களத்து - கள40:5/4
வேந்தரை அட்ட களத்து - கள40:6/6
பொருநரை அட்ட களத்து - கள40:7/4
நண்ணாரை அட்ட களத்து - கள40:8/5
நேராரை அட்ட களத்து - கள40:9/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து - கள40:10/4
செம் கண் மால் அட்ட களத்து - கள40:11/5
கூடாரை அட்ட களத்து - கள40:12/5
சேய் பொருது அட்ட களத்து - கள40:13/4
கொங்கரை அட்ட களத்து - கள40:14/4
வேந்தரை அட்ட களத்து - கள40:16/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து - கள40:17/5
உடற்றியார் அட்ட களத்து - கள40:18/4
புக்கு அமர் அட்ட களத்து - கள40:19/4
நேராரை அட்ட களத்து - கள40:20/4
கூடாரை அட்ட களத்து - கள40:22/6
செற்றாரை அட்ட களத்து - கள40:23/5
நண்ணாரை அட்ட களத்து - கள40:24/5
மேவாரை அட்ட களத்து - கள40:25/4
தெவ்வாரை அட்ட களத்து - கள40:26/5
மேவாரை அட்ட களத்து - கள40:27/4
நண்ணாரை அட்ட களத்து - கள40:28/6
அடங்காரை அட்ட களத்து - கள40:30/4
ஒன்னாரை அட்ட களத்து - கள40:31/4
காய்ந்தாரை அட்ட களத்து - கள40:32/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து - கள40:33/5
சேய் பொருது அட்ட களத்து - கள40:34/5
மேவாரை அட்ட களத்து - கள40:36/5
தெவ்வரை அட்ட களத்து - கள40:37/4
துன்னாரை அட்ட களத்து - கள40:38/4
வஞ்சிக்கோ அட்ட களத்து - கள40:39/4
கூடாரை அட்ட களத்து - கள40:41/5

 TOP
 
  அட்டக்கண்ணும் (1)
பொருந்தாதவரை பொருது அட்டக்கண்ணும்
  இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல் - பழ:281/1,2

 TOP
 
  அட்டதனை (1)
அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை
  உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் - நாலடி:37 3/2,3

 TOP
 
  அட்டது (2)
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது - நாலடி:28 1/2
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது
  அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு - நாலடி:28 1/2,3

 TOP
 
  அட்டமியும் (2)
அட்டமியும் ஏனை பிறந்த நாள் இ அனைத்தும் - ஆசாரக்:43/3
அட்டமியும் ஏனை உவாவும் பதினான்கும் - ஆசாரக்:47/1

 TOP
 
  அட்டவர் (1)
செம்மாந்து செல்லும் செறுநரை அட்டவர்
  தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் - பழ:131/1,2

 TOP
 
  அட்டார்வாய் (1)
அட்டார்வாய் பட்டது பண்பு - ஏலாதி:79/4

 TOP
 
  அட்டாரை (1)
அட்டாரை ஒட்டா கலம் - பழ:118/4

 TOP
 
  அட்டான் (1)
அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என - சிறுபஞ்:68/3

 TOP
 
  அட்டிய (2)
யாப்பினுள் அட்டிய நீர் - குறள்:110 3/2
யாப்பினுள் அட்டிய நீர் - பழ:296/4

 TOP
 
  அட்டில் (1)
அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை - நாலடி:37 3/2

 TOP
 
  அட்டிலும் (1)
உரல் களத்தும் அட்டிலும் பெண்டிர்கள் மேலும் - ஆசாரக்:99/1

 TOP
 
  அட்டிற்று (1)
அட்டிற்று தின்பவர் ஆயிரவர் ஆபவே - பழ:59/2

 TOP
 
  அட்டினேன் (1)
அட்டினேன் ஆவி அதற்கு - திணை150:103/4

 TOP
 
  அட்டு (8)
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது - நாலடி:28 1/2
அடகு பறித்துக்கொண்டு அட்டு குடை கலனா - நாலடி:29 9/2
குட நீர் அட்டு உண்ணும் இடுக்கண் பொழுதும் - நாலடி:39 2/1
வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் - திரி:8/3
கான் அட்டு நாறும் கதுப்பினாய் தீற்றாதோ - பழ:14/3
எல்லாம் பொய் அட்டு ஊணே வாய் - பழ:213/4
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்ந்தார்களே இம்மையில் - சிறுபஞ்:98/3
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்வார் - சிறுபஞ்:98/4

 TOP
 
  அட்டூணோ (1)
அயல் அறியா அட்டூணோ இல் - பழ:237/4

 TOP
 
  அட (2)
ஒன்னார் அட நின்ற போழ்தின் ஒரு மகன் - பழ:306/1
தொழீஇ அட உண்ணார் தோழர் இல் துஞ்சார் - சிறுபஞ்:36/1

 TOP
 
  அடக்க (1)
அடக்க அடங்காதார் சொல் - இன்னா40:40/4

 TOP
 
  அடக்கத்தால் (1)
நின்றக்கால் நிற்க அடக்கத்தால் என்றும் - ஆசாரக்:74/1

 TOP
 
  அடக்கத்தை (1)
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் - குறள்:13 2/1

 TOP
 
  அடக்கம் (9)
இளையான் அடக்கம் அடக்கம் கிளை பொருள் - நாலடி:7 5/1
இளையான் அடக்கம் அடக்கம் கிளை பொருள் - நாலடி:7 5/1
உரியார் உரிமை அடக்கம் தெரியுங்கால் - நாலடி:17 10/2
அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர் - நாலடி:25 2/2
அடக்கம் உடையவன் மீளிமை இன்னா - இன்னா40:40/1
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை - குறள்:13 1/1
அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி நடக்கையின் - பழ:200/2
கற்று அறிந்தார் கண்ட அடக்கம் அறியாதார் - பழ:243/1
பேண் அடக்கம் பேணா பெரும் தகைமை பீடு உடைமை - சிறுபஞ்:43/1

 TOP
 
  அடக்கல் (3)
ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே - இனிய40:25/1
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் - குறள்:13 6/1
நாவாய் அடக்கல் அரிது ஆகும் நாவாய் - பழ:79/2

 TOP
 
  அடக்கி (6)
தினை துணையர் ஆகி தம் தேசு உள் அடக்கி
  பனை துணையார் வைகலும் பாடு அழிந்து வாழ்வர் - நாலடி:11 5/1,2
ஆற்றும் துணையும் அறிவினை உள் அடக்கி
  ஊற்றம் உடையார் உணர்வு உடையார் ஊற்றம் - நாலடி:20 6/1,2
அல்லார் எனினும் அடக்கி கொளல்வேண்டும் - நாலடி:23 1/2
ஊறு செய் நெஞ்சம் தம் உள் அடக்கி ஒண்ணுதலார் - நாலடி:38 9/1
குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல் - பழ:212/2
நன் புலத்து வை அடக்கி நாளும் நாள் ஏர் போற்றி - சிறுபஞ்:58/1

 TOP
 
  அடக்கிக்கொளல் (1)
தம்முள் அடக்கிக்கொளல் - நாலடி:23 9/4

 TOP
 
  அடக்கில் (1)
நார் தொடுத்து ஈர்க்கில் என் நன்று ஆய்ந்து அடக்கில் என் - நாலடி:3 6/1

 TOP
 
  அடக்குப (1)
காத்து ஓம்பி தம்மை அடக்குப மூத்தொறூஉம் - நாலடி:36 1/2

 TOP
 
  அடக்குவான்ஆகில் (1)
ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில்
  வே கும்பம் வேண்டான் விடும் - சிறுபஞ்:67/3,4

 TOP
 
  அடகினும் (1)
ஆடா அடகினும் காணேன் போர் வாடா - திணை150:4/2

 TOP
 
  அடகு (2)
அபரான போழ்தின் அடகு இடுவரேனும் - நாலடி:21 7/3
அடகு பறித்துக்கொண்டு அட்டு குடை கலனா - நாலடி:29 9/2

 TOP
 
  அடகேனும் (1)
கழுநீருள் கார் அடகேனும் ஒருவன் - நாலடி:22 7/1

 TOP
 
  அடங்க (7)
குணன் அடங்க குற்றம் உளானும் ஒருவன் - நான்மணி:104/3
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் - நான்மணி:104/4
ஆற்றின் அடங்க பெறின் - குறள்:13 3/2
சில் எழுத்தினானே பொருள் அடங்க காலத்தால் - ஆசாரக்:76/3
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி - பழ:326/2
குணன் அடங்க குற்றம் இலானும் ஒருவன் - சிறுபஞ்:29/3
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் - சிறுபஞ்:29/4

 TOP
 
  அடங்கல் (2)
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி - குறள்:13 10/1
அல்கு உண்டு அடங்கல் வழி - ஆசாரக்:29/3

 TOP
 
  அடங்கா (3)
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா
  பேதையின் பேதையார் இல் - குறள்:84 4/1,2
அறம் நட்டான் நல்நெறிக்கண் நிற்க அடங்கா
  புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான் - சிறுபஞ்:26/1,2
அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு - சிறுபஞ்:60/1

 TOP
 
  அடங்காதார் (2)
அடங்காதார் என்றும் அடங்கார் தடம் கண்ணாய் - நாலடி:12 6/2
அடக்க அடங்காதார் சொல் - இன்னா40:40/4

 TOP
 
  அடங்காமை (3)
ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா - இன்னா40:2/2
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
  ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் - குறள்:13 1/1,2
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் - ஏலாதி:18/3

 TOP
 
  அடங்கார் (1)
அடங்காதார் என்றும் அடங்கார் தடம் கண்ணாய் - நாலடி:12 6/2

 TOP
 
  அடங்காரை (1)
அடங்காரை அட்ட களத்து - கள40:30/4

 TOP
 
  அடங்காரோடு (1)
அறியா பருவத்து அடங்காரோடு ஒன்றி - நாலடி:18 1/1

 TOP
 
  அடங்கான் (1)
தந்தையேஆயினும் தான் அடங்கான் ஆகுமேல் - இனிய40:7/3

 TOP
 
  அடங்கி (3)
அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி - நாலடி:8 4/1
தானம் அழியாமை தான் அடங்கி வாழ்வு இனிதே - இனிய40:13/2
அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து - பழ:99/1

 TOP
 
  அடங்கியான் (1)
நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் - குறள்:13 4/1

 TOP
 
  அடங்கின (1)
புனமும் அடங்கின காப்பு - திணை50:2/4

 TOP
 
  அடங்கினான் (1)
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து - சிறுபஞ்:2/1

 TOP
 
  அடங்கு (1)
ஓலை கணக்கர் ஒலி அடங்கு புன் செக்கர் - நாலடி:40 7/1

 TOP
 
  அடங்குதல் (3)
வாயின் அடங்குதல் துப்புரவு ஆம் மாசு அற்ற - திரி:43/1
செய்கை அடங்குதல் திப்பியம் ஆம் பொய் இன்றி - திரி:43/2
நெஞ்சம் அடங்குதல் வீடு ஆகும் இ மூன்றும் - திரி:43/3

 TOP
 
  அடங்கும் (1)
யாறு உள் அடங்கும் குளம் உள வீறு சால் - நான்மணி:51/1

 TOP
 
  அடர் (2)
தொடரொடு கோள் நாய் புரையும் அடர் பைம் பூண் - கள40:34/4
இலை அடர் தண் குளவி வேய்ந்த பொதும்பில் - ஐந்70:3/1

 TOP
 
  அடர்ந்து (1)
அடர்ந்து வறியராய் ஆற்றாத போழ்தும் - பழ:216/1

 TOP
 
  அடரும் (1)
அடரும் பொழுதின்கண் இட்டு குடர் ஒழிய - பழ:379/3

 TOP
 
  அடல் (8)
அடல் கோட்டு யானை திரையா உடற்றி - திணை150:43/2
அடல் கானல் புன்னை தாழ்ந்து ஆற்ற மடல் கானல் - திணை150:56/2
அடல் வட்டத்தார் உளரேல் ஆம் - திணை150:150/4
தன்னை அடல் வேண்டாதான் - குறள்:21 6/2
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் - குறள்:35 3/1
அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை - குறள்:77 8/1
கெடல் வேண்டின் கேளாது செய்க அடல் வேண்டின் - குறள்:90 3/1
தயிர் சிதைத்து மற்றொன்று அடல் - பழ:164/4

 TOP
 
  அடல்வேண்டும் (1)
விடல் வேண்டும் தன்கண் வெகுளி அடல்வேண்டும்
  ஆக்கம் சிதைக்கும் வினை - நான்மணி:11/3,4

 TOP
 
  அடாஅ (1)
அடாஅ அடுப்பினவர் - நாலடி:10 4/4

 TOP
 
  அடி (22)
அடி பெயராது ஆற்ற இளி வந்த போழ்தின் - நாலடி:7 2/3
அடி பைய இட்டு ஒதுங்கி சென்று துடியின் - நாலடி:39 8/2
அஞ்சி பின் வாங்கும் அடி - நாலடி:40 6/4
முக்கண் பகவன் அடி தொழாதார்க்கு இன்னா - இன்னா40:0/1
மடி செவி வேழம் இரீஇ அடி ஓசை - ஐந்50:16/2
அடி வெந்து கண் சுடும் ஆறு - திணை150:92/4
அடி நாயேன் பெற்ற அருள் - திணை150:134/4
மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் - குறள்:1 3/1
வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு - குறள்:1 4/1
இறைவன் அடி சேராதார் - குறள்:1 10/2
வீயாது அடி உறைந்த அற்று - குறள்:21 8/2
அடி தழீஇ நிற்கும் உலகு - குறள்:55 4/2
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் - குறள்:61 10/1
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி - குறள்:128 9/1
பூவை பூ வண்ணன் அடி - திரி:0/4
ஆர் எயில் மூன்றும் அழித்தான் அடி ஏத்தி - ஆசாரக்:101/1
அடி இழுப்பின் இல்லை அரண் - பழ:49/4
அடி கெட மன்றிவிடல் - பழ:103/4
உரிஞ்சி நடப்பாரை உள் அடி நோவ - பழ:170/1
அருத்தம் அடி நிழலாரை வருத்தாது - பழ:242/2
பிண்டியின் நீழல் பெருமான் அடி வணங்கி - பழ:404/1
அடி படுப்பான் மண் ஆண்டு அரசு - ஏலாதி:42/4

 TOP
 
  அடிக்கு (1)
அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் - குறள்:112 10/2

 TOP
 
  அடிசில் (3)
ஏர் குற்றம் பாரா உழவனும் இன் அடிசில்
  பாத்திட்டு ஊட்டாத பைந்தொடியும் ஊர்க்கு - திரி:104/1,2
வையான் வழி சீத்து வால் அடிசில் நையாதே - ஏலாதி:44/2
தேறான் இயையான் தெளிந்து அடிசில் ஈத்து உண்பான் - ஏலாதி:47/3

 TOP
 
  அடிசிலே (1)
உண்டு ஆர் அடிசிலே தோழரின் கண்டாரா - சிறுபஞ்:38/2

 TOP
 
  அடிப்படின் (1)
நல் வரை நாட சில நாள் அடிப்படின்
  கல் வரையும் உண்டாம் நெறி - நாலடி:16 4/3,4

 TOP
 
  அடிமை (1)
அடிமை புகுத்திவிடும் - குறள்:61 8/2

 TOP
 
  அடியார் (1)
பரியா அடியார் பறியான் கரியார் சொல் - ஏலாதி:47/2

 TOP
 
  அடியினான் (1)
படியை மடியகத்து இட்டான் அடியினான்
  மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து - நான்மணி:0/5,6

 TOP
 
  அடியும் (1)
முன்றுறை மன்னவன் நான்கு அடியும் செய்து அமைத்தான் - பழ:404/3

 TOP
 
  அடியுள் (1)
கன்று அடியுள் ஆழ்ந்துவிடல் - பழ:26/4

 TOP
 
  அடியுளே (1)
கொடியது கூறினாய் மன்ற அடியுளே
  முற்பகல் கண்டான் பிறன் கேடு தன் கேடு - பழ:130/2,3

 TOP
 
  அடியோடு (1)
அடியோடு நன்கு துடைத்து வடிவு உடைத்தா - ஆசாரக்:27/2

 TOP
 
  அடினும் (2)
உப்பொடு நெய் பால் தயிர் காயம் பெய்து அடினும்
  கைப்பு அறா பேய் சுரையின் காய் - நாலடி:12 6/3,4
நல்ல விறகின் அடினும் நனி வெந்நீர் - பழ:370/3

 TOP
 
  அடு (6)
வேம்பு அடு நெய் பெய்து அனைத்துஅரோ தேம் படு - நாலடி:24 9/2
அடு திறலான் பின் சென்ற ஆறு - திணை150:75/4
அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் - குறள்:57 7/2
தெள் நீர் அடு புற்கைஆயினும் தாள் தந்தது - குறள்:107 5/1
உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் - குறள்:109 10/1
செல்வ திருத்துளார் செம்மல் செரு அடு தோள் - திரி:106/1

 TOP
 
  அடுக்கல் (1)
அடுக்கல் மலை நாட தன் சேர்ந்தவரை - நாலடி:21 3/1

 TOP
 
  அடுக்களை (1)
அடுக்களை எச்சில் படாஅர் மனை பலி - ஆசாரக்:39/2

 TOP
 
  அடுக்கி (1)
அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற - குறள்:63 5/1

 TOP
 
  அடுக்கிய (4)
அடுக்கிய மூ உலகும் கேட்குமே சான்றோர் - நாலடி:10 10/3
கொடுத்தலும் இன் சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
  சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் - குறள்:53 5/1,2
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் - குறள்:96 4/1
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
  கோடி உண்டாயினும் இல் - குறள்:101 5/1,2

 TOP
 
  அடுக்குபு (1)
அடுக்குபு பெற்றி கிடந்த இடித்து உரறி - கள40:6/2

 TOP
 
  அடுக்கும் (1)
புகழ கொணர்ந்து புறவு அடுக்கும் முன்றில் - திணை50:50/2

 TOP
 
  அடுகிற்பார்க்கும் (1)
சொல்லால் வணக்கி வெகுண்டு அடுகிற்பார்க்கும்
  சொல்லாக்கால் சொல்லுவது இல் - பழ:367/3,4

 TOP
 
  அடுகிற்பாரை (1)
வென்று அடுகிற்பாரை வேர்ப்பித்து அவர் காய்வது - பழ:65/1

 TOP
 
  அடுங்கால் (1)
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால்
  துன்பம் அதனின் பெரிது - குறள்:117 6/1,2

 TOP
 
  அடுத்த (4)
பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே - குறள்:45 10/1
பத்து அடுத்த கோடி உறும் - குறள்:82 7/2
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு - சிறுபஞ்:38/4
எடுத்து இரந்த உப்பு இ துணையோடு அடுத்த
  சிறு பயம் என்னார் சிதவலிப்பு ஈவார் - சிறுபஞ்:62/2,3

 TOP
 
  அடுத்தது (1)
அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் - குறள்:71 6/1

 TOP
 
  அடுத்தர (1)
அடுத்தர என்றாற்கு வாழியரோ என்றான் - பழ:316/2

 TOP
 
  அடுத்தல் (1)
ஏவல் வினை செய்திருந்தார்க்கு உதவு அடுத்தல்
  ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப - பழ:20/2,3

 TOP
 
  அடுத்து (12)
எடுக்கலம் என்னார் பெரியோர் அடுத்து அடுத்து - நாலடி:21 3/2
எடுக்கலம் என்னார் பெரியோர் அடுத்து அடுத்து
  வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்லையே - நாலடி:21 3/2,3
இடுக்கண் பிறர்மாட்டு உவக்கும் அடுத்து அடுத்து - நாலடி:35 8/2
இடுக்கண் பிறர்மாட்டு உவக்கும் அடுத்து அடுத்து
  வேகம் உடைத்து ஆம் விறல் மலை நல் நாட - நாலடி:35 8/2,3
உள்ளிய தன்மையர்போலும் அடுத்து அடுத்து - ஐந்70:40/3
உள்ளிய தன்மையர்போலும் அடுத்து அடுத்து
  ஒள்ளிய தும்மல் வரும் - ஐந்70:40/3,4
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் - குறள்:63 1/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்மன்ற அடுத்து இருந்து - குறள்:87 7/1
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் - குறள்:103 10/1
அடுத்து ஒன்று இரந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்தானை கொண்டான் - பழ:218/1
அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவர்க்கேயானும் - பழ:218/3
படுத்தலோடு ஆடல் பகரின் அடுத்து உயிர் - ஏலாதி:69/2

 TOP
 
  அடுப்பது (1)
குன்று வழி அடுப்பது இல் - பழ:303/4

 TOP
 
  அடுப்பின் (2)
நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும் - பழ:117/3
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின்
  காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு - சிறுபஞ்:38/3,4

 TOP
 
  அடுப்பினவர் (1)
அடாஅ அடுப்பினவர் - நாலடி:10 4/4

 TOP
 
  அடுப்பினுள் (2)
இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீ பெய்க - ஆசாரக்:46/4
அடுப்பினுள் தீ நந்த கொள்ளார் அதனை - ஆசாரக்:59/2

 TOP
 
  அடுப (1)
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து - குறள்:50 3/1

 TOP
 
  அடுபாக்கு (1)
நலிந்து ஒருவன் நாளும் அடுபாக்கு புக்கால் - பழ:354/1

 TOP
 
  அடும் (8)
கெடும் காலம் இன்றி பரக்கும் அடும் காலை - நாலடி:7 8/2
வீயாது பின் சென்று அடும் - குறள்:21 7/2
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் - குறள்:50 5/1
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா - குறள்:50 10/1
கெடும் காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும் காலை - குறள்:80 9/1
அறிவினை ஊழே அடும் - பழ:203/4
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு - ஏலாதி:18/4
கலப்பு அடும் கூடும்கொல் மற்று - கைந்:40/4

 TOP
 
  அடும்பம் (1)
நெடும் கடை நின்று உழல்வது எல்லாம் அடும்பம் பூ - நாலடி:11 7/2

 TOP
 
  அடும்பு (5)
அடும்பு இவர் எக்கர் அலவன் வழங்கும் - ஐந்70:62/1
படும் புலால் பார்த்தும் பகர்தும் அடும்பு எலாம் - திணை150:51/2
அடும்பு ஆர் அணி கானல் சேர்ப்ப கெடுமே - பழ:194/3
அடும்பு அலரும் சேர்ப்ப அகலுள் நீராலே - பழ:202/3
அலவன் வழங்கும் அடும்பு இவர் எக்கர் - கைந்:53/1

 TOP
 
  அடுவது (1)
அடுவது போலும் துயர் - நாலடி:12 4/4

 TOP
 
  அடை (1)
தாமரைதான் முகமா தண் அடை ஈர் மா நீலம் - திணை150:34/1

 TOP
 
  அடைக்கலம் (4)
அடைக்கலம் வவ்வுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:40/3
அன்று அறிவார் யார் என்று அடைக்கலம் வெளவாத - இனிய40:30/3
வைத்த அடைக்கலம் கொள்வானும் இ மூவர் - திரி:62/3
தன் உடம்பு தாரம் அடைக்கலம் தன் உயிர்க்கு என்று - ஆசாரக்:95/1

 TOP
 
  அடைக்கலமே (1)
தால அடைக்கலமே போன்று - பழ:198/4

 TOP
 
  அடைக்கும் (2)
வாழ் நாள் வழி அடைக்கும் கல் - குறள்:4 8/2
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் - குறள்:8 1/1

 TOP
 
  அடைகரை (2)
கான் யாற்று அடைகரை ஊர் இனிது ஆங்கு இனிதே - இனிய40:4/3
முட்ட முது நீர் அடைகரை மேய்ந்து எழுந்து - கைந்:39/1

 TOP
 
  அடைகொடாதானும் (1)
அருளினை நெஞ்சத்து அடைகொடாதானும்
  பொருளினை துவ்வான் புதைத்து வைப்பானும் - திரி:89/1,2

 TOP
 
  அடைத்தவாம் (1)
அடைத்தவாம் ஆண்டை கதவு - நாலடி:28 1/4

 TOP
 
  அடைத்தாள் (1)
புழையும் அடைத்தாள் கதவு - கைந்:59/4

 TOP
 
  அடைத்து (2)
அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு - நாலடி:28 1/3
கடை அடைத்து வைத்து புடைத்தக்கால் நாயும் - பழ:252/3

 TOP
 
  அடைத்துவைத்து (1)
இஞ்சி அடைத்துவைத்து ஏமாந்து இருப்பினும் - பழ:154/1

 TOP
 
  அடைதர (1)
ஆயர் இனம் பெயர்த்து ஆம்பல் அடைதர
  பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து - திணை50:27/1,2

 TOP
 
  அடைதல் (1)
மெலிந்து அவன் வீழாமை கண்டு மலிந்து அடைதல்
  பூ பிழைத்து வண்டு புடை ஆடும் கண்ணினாய் - பழ:354/2,3

 TOP
 
  அடைந்த (4)
கொல்லை இரும் புனத்து குற்றி அடைந்த புல் - நாலடி:18 8/1
தன் அடைந்த சேனை சுடும் - நான்மணி:49/4
ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த
  சேவலும் தன் அருகில் சேக்குமால் என்கொலோ - ஐந்50:41/2,3
ஆற்றார் இவர் என்று அடைந்த தமரையும் - பழ:252/1

 TOP
 
  அடைந்தக்கால் (2)
பழவினை வந்து அடைந்தக்கால் - நாலடி:13 3/4
அல்லல் ஒருவர்க்கு அடைந்தக்கால் மற்று அவர்க்கு - பழ:53/1

 TOP
 
  அடைந்தவர்கட்கு (1)
அழல் மண்டு போழ்தின் அடைந்தவர்கட்கு எல்லாம் - நாலடி:21 2/1

 TOP
 
  அடைந்தார் (4)
அடைந்தார் பிரிவும் அரும் பிணியும் கேடும் - நாலடி:18 3/1
அடைந்தார் துயர் கூரா ஆற்றல் இனிதே - இனிய40:31/1
செல்பவோ தம் அடைந்தார் சீர் அழிய சிள் துவன்றி - திணை150:92/1
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி - பழ:353/3

 TOP
 
  அடைந்தார்க்கு (1)
தமக்கு உற்றதே ஆக தம் அடைந்தார்க்கு உற்றது - பழ:368/1

 TOP
 
  அடைந்தார்க்கும் (1)
விரும்பி அடைந்தார்க்கும் சுற்றத்தவர்க்கும் - பழ:286/1

 TOP
 
  அடைந்தார்க்குஆயினும் (1)
ஆற்றும் தகைய அரசு அடைந்தார்க்குஆயினும்
  வீற்று வழி அல்லால் வேண்டினும் கைகூடா - பழ:150/1,2

 TOP
 
  அடைந்தார்கட்கு (1)
அவா ஆம் அடைந்தார்கட்கு உள்ளம் தவாவாம் - நான்மணி:66/3

 TOP
 
  அடைந்தாரின் (1)
தம்மை பிரியார் தமர் போல் அடைந்தாரின்
  செம்மை பகை கொண்டு சேராதார் தீயரோ - பழ:188/2,3

 TOP
 
  அடைந்தாரை (2)
ஆண்டு ஈண்டு என ஒன்றோ வேண்டா அடைந்தாரை
  மாண்டிலர் என்றே மறுப்ப கிடந்ததோ - பழ:112/1,2
அடைய அடைந்தாரை அல்லவை செய்து - பழ:329/1

 TOP
 
  அடைந்து (4)
வினையுடையான் வந்து அடைந்து வெய்து உறும் போழ்து - இனிய40:14/3
தெண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிய புலம்பு அடைந்து
  ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த - ஐந்50:41/1,2
ஆற்றாதவரை அடைந்து ஒழுகல் ஆற்றின் - பழ:163/2
சாலவும் மிக்கவர் சார்ந்து அடைந்து வாழ்பவே - பழ:198/3

 TOP
 
  அடைய (7)
நிற்கும் பெரியோர் நெறி அடைய நின்று அனைத்து ஆல் - நாலடி:21 4/3
காப்பு அடைய கோடல் இனிது - இனிய40:6/4
கத நாகம் புற்று அடைய கார் ஏறு சீற - திணை150:117/1
ஐஅறிவும் தம்மை அடைய ஒழுகுதல் - திரி:61/1
அடைய பயின்றவர் சொல் ஆற்றுவரா கேட்டல் - பழ:314/1
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால் - பழ:314/3
அடைய அடைந்தாரை அல்லவை செய்து - பழ:329/1

 TOP
 
  அடையப்பட்டார் (1)
அல்லல் அடையப்பட்டார் - நாலடி:29 7/4

 TOP
 
  அடையா (2)
இருள் அடையா கல்வியொடு ஈகை புரை இல்லா - பழ:401/2
அடையா தவத்தினால் வீடு - ஏலாதி:76/4

 TOP
 
  அடையாவாம் (2)
அடையாவாம் ஆண்டை கதவு - நாலடி:10 1/4
அடையாவாம் ஆயம் கொளின் - குறள்:94 9/2

 TOP
 
  அடையான் (1)
கொண்டு அடையான் ஆகல் இனிது - இனிய40:7/4

 TOP
 
  அடையின் (1)
உடையானை காப்பதூஉம் ஆகும் அடையின்
  புதற்கு புலியும் வலியே புலிக்கு - பழ:282/2,3

 TOP
 
  அடையை (1)
கட்டி அடையை களைவித்து கண் செரீஇ - பழ:158/3

 TOP
 
  அடைவு (1)
அடைவு ஒழிந்தார் ஆன்று அமைந்தார் - நாலடி:6 4/4

 TOP
 
  அண் (1)
அண் கண்ணி வாடாமை யான் நல்ல என்றால் தான் - திணை150:21/3

 TOP
 
  அண்டத்தான் (1)
முண்டத்தான் அண்டத்தான் மூலத்தான் ஆலம் சேர் - ஐந்70:0/3

 TOP
 
  அண்டாதே (1)
தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே
  வேல் வழி வெம் முனை வீழாது மன் நாடு - சிறுபஞ்:13/2,3

 TOP
 
  அண்ணலேஆயினும் (1)
ஊர்ந்து உலகம் தாவிய அண்ணலேஆயினும்
  சீர்ந்தது செய்யாதார் இல் - பழ:67/3,4

 TOP
 
  அண்ணாத்தல் (1)
அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு - குறள்:26 5/2

 TOP
 
  அண்ணாந்து (1)
அகத்து ஆரே வாழ்வார் என்று அண்ணாந்து நோக்கி - நாலடி:4 1/1

 TOP
 
  அணங்கல் (1)
அணங்கல் வணங்கின்று பெண் - நான்மணி:88/4

 TOP
 
  அணங்கா (1)
மா கடல் சேர் தண் பரப்பன் மார்பு அணங்கா மா கடலே - திணை150:38/2

 TOP
 
  அணங்கால் (1)
எண்ணாது கண்டார்க்கே ஏர் அணங்கால் எண்ணாது - திணை150:47/2

 TOP
 
  அணங்கிற்று (1)
அறியாள் மற்று அன்னோ அணங்கு அணங்கிற்று என்று - ஐந்50:20/2

 TOP
 
  அணங்கு (8)
மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் - நாலடி:2 4/3
அணங்கு அரும் துப்பின் அரா - நாலடி:25 1/4
அறியாள் மற்று அன்னோ அணங்கு அணங்கிற்று என்று - ஐந்50:20/2
அணங்கு ஆகும் ஆற்ற எமக்கு - ஐந்50:47/4
அணி இகவா நிற்க அவன் அணங்கு மாதர் - திணை150:135/3
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப - குறள்:92 8/1
ஓக்கினாள் நோக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு
  தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து - குறள்:109 2/1,2
மான் சேர்ந்த நோக்கினாய் ஆங்க அணங்கு ஆகும் - பழ:8/3

 TOP
 
  அணங்குகொல் (1)
அணங்குகொல் ஆய் மயில்கொல்லோ கனம் குழை - குறள்:109 1/1

 TOP
 
  அணங்கொடு (1)
வணங்கார் குரவரையும் கண்டால் அணங்கொடு
  நேர் பெரியார் செல்லும் இடத்து - ஆசாரக்:72/2,3

 TOP
 
  அணர்த்து (1)
அணர்த்து எழு பாம்பின் தலை போல் புணர் கோடல் - கார்40:11/3

 TOP
 
  அணல் (1)
தாய் அணல் தான் சுவைத்து அற்று - பழ:20/4

 TOP
 
  அணி (55)
ஆர்க்கும் அருவு அணி மலை நாட - நாலடி:17 1/3
ஆர்த்த பொறிய அணி கிளர் வண்டு இனம் - நாலடி:29 10/1
ஆணம் இல் நெஞ்சத்து அணி நீல கண்ணோர்க்கு - நாலடி:38 4/1
தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம் - நாலடி:39 9/3
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம் - நாலடி:40 2/1
நிலத்துக்கு அணி என்ப நெல்லும் கரும்பும் - நான்மணி:9/1
குளத்துக்கு அணி என்ப தாமரை பெண்மை - நான்மணி:9/2
நலத்துக்கு அணி என்ப நாணம் தனக்கு அணியாம் - நான்மணி:9/3
அணி அன்னர் அன்புடைய மாக்கள் பிணி பயிலும் - நான்மணி:31/2
ஆடு மகளிரின் மஞ்ஞை அணி கொள - கார்40:4/1
நெய் அணி குஞ்சரம் போல இரும் கொண்மூ - கார்40:12/3
கரு அணி காலம் குறித்தார் திரு அணிந்த - கார்40:34/3
அணி நிற மஞ்ஞை அகவ இரங்கி - ஐந்50:2/1
அணி கடல் தண் சேர்ப்பன் தேர் பரிமா பூண்ட - ஐந்50:50/1
ஆமா சுரக்கும் அணி மலை நாடனை - ஐந்70:4/3
அணி நலம் உண்டு அகன்றான் என்கொல் எம் போல் - ஐந்70:60/2
யானை உழலும் அணி கிளர் நீள் வரை - திணை50:6/1
ஆம்பல் அணி தழை ஆரம் துயல்வரும் - திணை50:40/1
படம் அணி அல்குல் பரதர் மகளிர் - திணை50:45/2
அணி பூம் கழி கானல் அற்றை நாள் போலான் - திணை50:47/1
அன்றில் அகவும் அணி நெடும் பெண்ணைத்து எம் - திணை150:56/3
கொண்ட சுணங்கு அணி மென் முலை கொம்பு அன்னாய் - திணை150:70/3
ஆராத பூம் தார் அணி தேரான்தான் போத - திணை150:101/3
ஐம் தலை நாகம் புரையும் அணி கார்தான் - திணை150:107/3
அரும்பு ஈர் முலையாள் அணி குழல் தாழ் வேய்த்தோள் - திணை150:116/3
அணி இகவா நிற்க அவன் அணங்கு மாதர் - திணை150:135/3
ஆம்பல் மயக்கி அணி வளை ஆர்ந்து அழகா - திணை150:137/3
அணி குரல் மேல் நல்லாரோடு ஆடினேன் என்ன - திணை150:141/1
நல் வயல் ஊரன் நறும் சாந்து அணி அகலம் - திணை150:143/1
அரத்தம் உடீஇ அணி பழுப்ப பூசி - திணை150:144/1
அணி அல்ல மற்று பிற - குறள்:10 5/2
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி - குறள்:12 5/2
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி - குறள்:12 8/2
மாறா நீர் வையக்கு அணி - குறள்:71 1/2
அணி என்ப நாட்டிற்கு இ ஐந்து - குறள்:74 8/2
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் - குறள்:75 2/1
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் - குறள்:102 4/1
அணி எவனோ ஏதில தந்து - குறள்:109 9/2
அறை பாய் அருவி அணி மலை நாட - பழ:15/3
தினை துணையேயானும் அணி கொண்டல் நன்றே - பழ:68/2
அணி மலை நாட அளறு ஆடிக்கண்ணும் - பழ:78/3
அறை ஆர் அணி வளையாய் தீர்தல் உறுவார் - பழ:88/3
அடும்பு ஆர் அணி கானல் சேர்ப்ப கெடுமே - பழ:194/3
ஆஅய் வளர்ந்த அணி நெடும் பெண்ணையை - பழ:205/1
மடல் அணி பெண்ணை மலி திரை சேர்ப்ப - பழ:225/3
அறை கல் அருவி அணி மலை நாட - பழ:243/3
அணி எல்லாம் ஆடையின் பின் - பழ:271/4
ஆமா உகளும் அணி வரை வெற்ப கேள் - பழ:341/3
அறி மடமும் சான்றோர்க்கு அணி - பழ:361/4
பட்டு ஆர் அணி அல்குலார் படிந்து ஒட்டி - சிறுபஞ்:16/2
யாப்பு ஆர் பூம் கோதை அணி இழையை நற்கு இயைய - சிறுபஞ்:52/3
முதிர்வு உடையோன் மேனி அணி நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 6/1
அணி மேதைஆய் நல்ல வீட்டு நெறியும் - ஏலாதி:81/3
ஆமா சிலைக்கும் அணி வரை ஆரிடை - கைந்:18/1
அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட - கைந்:51/2

 TOP
 
  அணிகலம் (6)
அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர் - நாலடி:25 2/2
வணங்கல் அணிகலம் சான்றோர்க்கு அஃது அன்றி - நான்மணி:88/3
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் - குறள்:58 5/1
கண்ணுக்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் காமுற்ற - திரி:52/1
பெண்ணுக்கு அணிகலம் நாணுடைமை நண்ணும் - திரி:52/2
மறுமைக்கு அணிகலம் கல்வி இ மூன்றும் - திரி:52/3

 TOP
 
  அணிந்த (4)
கரு அணி காலம் குறித்தார் திரு அணிந்த
  ஒள் நுதல் மாதர் திறத்து - கார்40:34/3,4
பொன் அணிந்த கோங்கம் புணர் முலையாய் பூந்தொடி தோள் - திணை150:63/3
என் அணிந்த ஈடு இல் பசப்பு - திணை150:63/4
கேசம் அணிந்த கிளர் எழிலோள் ஆக - கைந்:12/2

 TOP
 
  அணிந்தார் (1)
கனிந்தார் களவியல் கொள்கைக்கு அணிந்தார்
  இணை மாலை ஈடு இலா இன் தமிழால் யாத்த - திணை150:154/2,3

 TOP
 
  அணிந்து (2)
இளையரும் ஈர்ம் கட்டு அயர உளை அணிந்து
  புல் உண் கலி மாவும் பூட்டிய நல்லார் - கார்40:22/1,2
நீர் சால் கரகம் நிறைய மலர் அணிந்து
  இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீ பெய்க - ஆசாரக்:46/3,4

 TOP
 
  அணியர்ஆயினும் (2)
நாய் கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியர்ஆயினும்
  ஈ கால் துணையும் உதவாதார் நட்பு என்னாம் - நாலடி:22 8/1,2
பெரிது அணியர்ஆயினும் பீடு இலார் செல்வம் - நாலடி:27 1/3

 TOP
 
  அணியவற்றை (1)
கண்ணினான் காண்ப அணியவற்றை தொக்கு இருந்து - நான்மணி:75/3

 TOP
 
  அணியாம் (1)
நலத்துக்கு அணி என்ப நாணம் தனக்கு அணியாம்
  தான் செல் உலகத்து அறம் - நான்மணி:9/3,4

 TOP
 
  அணியாரே (1)
அமை ஆரும் வெற்ப அணியாரே தம்மை - பழ:232/3

 TOP
 
  அணியாளோ (1)
பெண் அவாய் ஆண் இழந்த பேடி அணியாளோ
  கண் அவா தக்க கலம் - நாலடி:26 1/3,4

 TOP
 
  அணியிழாய் (1)
ஆறு எலாம் நுண் அறல் வார அணியிழாய்
  போதராய் காண்பாம் புறவு - திணை50:29/3,4

 TOP
 
  அணியிழை (1)
பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை
  தன் நோய்க்கு தானே மருந்து - குறள்:111 2/1,2

 TOP
 
  அணியிழையாய் (1)
அறிவு அறா இன் சொல் அணியிழையாய் நின் இல் - திணை50:43/3

 TOP
 
  அணியிழையோடு (1)
அத்தம் மறைந்தான் இ அணியிழையோடு ஒத்த - திணை150:69/2

 TOP
 
  அணியின் (1)
தணிவு இல் நிரப்பு இவை தாழா அணியின்
  அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம் - ஏலாதி:24/2,3

 TOP
 
  அணியுமாம் (1)
அணியுமாம் தன்னை வியந்து - குறள்:98 8/2

 TOP
 
  அணியுள் (1)
அணியுள் திகழ்வது ஒன்று உண்டு - குறள்:128 3/2

 TOP
 
  அணில் (1)
சூரல் புறவின் அணில் பிளிற்றும் சூழ் படப்பை - ஐந்70:35/1

 TOP
 
  அணுகாது (1)
அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க - குறள்:70 1/1

 TOP
 
  அணுகாரே (1)
இ வகை ஐவரையும் என்றும் அணுகாரே
  செம் வகை சேவகர் சென்று - சிறுபஞ்:39/3,4

 TOP
 
  அணுகான் (1)
குலம் காரம் என்று அணுகான் கூடும் கூத்து என்றே - திணை150:127/3

 TOP
 
  அணை (3)
செறிப்பு இல் பழம் கூரை சேறு அணை ஆக - நாலடி:24 1/1
தோள் வைத்து அணை மேல் கிடந்து - நாலடி:40 4/4
அரிநர் அணை திறக்கும் ஊர அறுமோ - பழ:177/3

 TOP
 
  அணைக்கும் (1)
காழ் கொண்டகண்ணே களிறு அணைக்கும் கந்து ஆகும் - நாலடி:20 2/2

 TOP
 
  அணைந்து (1)
யாக்குமவர் யாக்கும் அணைந்து - ஏலாதி:8/4

 TOP
 
  அணைய (3)
தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய
  என்கொல் யான் ஆற்றும் வகை - திணை150:93/3,4
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப - பழ:20/3
கூடல் அணைய வரவு - கைந்:60/4

 TOP
 
  அத்த (2)
கலையொடு மான் இரங்கு கல் அதர் அத்த
  நிலை அஞ்சி நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி - திணை50:19/1,2
வெம் சுரம் தேர் ஓட வெஃகி நின்று அத்த மா - கைந்:24/1

 TOP
 
  அத்தக (1)
அத்தக வீழ்மீனோடு இ ஐந்தும் தெற்றென - ஆசாரக்:6/2

 TOP
 
  அத்தத்து (1)
கல் சூழ் பதுக்கை ஆர் அத்தத்து இறப்பார்கொல் - ஐந்70:30/2

 TOP
 
  அத்தத்தை (1)
கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல் - ஐந்50:37/3

 TOP
 
  அத்தம் (16)
ஆட்டிவிட்டு ஆறு அலைக்கும் அத்தம் பல நீந்தி - ஐந்50:34/2
குன்று அதர் அத்தம் இறந்து தமியமாய் - ஐந்50:40/3
ஆர் இடை அத்தம் இறப்பர்கொல் ஆயிழாய் - ஐந்70:32/2
நெடு வரை அத்தம் இறப்பர்கொல் கோள் மா - ஐந்70:39/3
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப - ஐந்70:42/2
அத்தம் நெடிய அழல் கதிரோன் செம்பாகம் - திணை150:69/1
அத்தம் மறைந்தான் இ அணியிழையோடு ஒத்த - திணை150:69/2
விடு கயிற்றின் மாசுணம் வீயும் நீள் அத்தம்
  அடு திறலான் பின் சென்ற ஆறு - திணை150:75/3,4
நெஞ்சம் நினைப்பினும் நெல் பொரியும் நீள் அத்தம்
  அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி - திணை150:76/1,2
வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் - திணை150:77/2
வழி விலங்கி வீழும் வரை அத்தம் சென்றார் - திணை150:78/3
வெருவ வீந்து உக்க நீள் அத்தம் வருவர் - திணை150:80/2
மிசைந்து ஒழியும் அத்தம் விரைந்து - திணை150:86/4
அத்தம் கதிரோன் மறைவதன் முன் வண்டொடு தேன் - திணை150:120/3
நெடு இடை அத்தம் செலவு உரைப்ப கேட்டே - கைந்:13/3
கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம்
  மட மா இரும் பிடி வேழ - கைந்:17/1,2

 TOP
 
  அத்தா (1)
நின் நடையானே நட அத்தா நின் நடை - பழ:288/3

 TOP
 
  அத்து (1)
அத்து இட்ட கூறை அரை சுற்றி வாழினும் - நாலடி:29 1/1

 TOP
 
  அதர் (13)
கடும் புலி வாழும் அதர் - இன்னா40:30/4
அதர் சென்று வாழாமை ஆற்ற இனிதே - இனிய40:11/1
அஞ்சி ஒதுங்கும் அதர் உள்ளி ஆர் இருள் - ஐந்50:16/3
இன்னா அதர் வர ஈர்ம் கோதை மாதராள் - ஐந்50:19/3
கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல் - ஐந்50:37/3
குன்று அதர் அத்தம் இறந்து தமியமாய் - ஐந்50:40/3
வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும் - ஐந்70:30/1
கல் அதர் வாயில் கடும் துடிகள் பம்பும் - திணை50:17/1
கலையொடு மான் இரங்கு கல் அதர் அத்த - திணை50:19/1
அருள் இல் மறவர் அதர் - திணை150:84/4
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா - குறள்:60 4/1
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை - கைந்:13/1
கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம் - கைந்:17/1

 TOP
 
  அதரிடை (1)
ஆடு கோடு ஆகி அதரிடை நின்றதூஉம் - நாலடி:20 2/1

 TOP
 
  அதளும் (1)
கொல் யானை வெண் மருப்பும் கொல் வல் புலி அதளும்
  நல் யானை நின் ஐயர் கூட்டுண்டு செல்வார்தாம் - திணை150:22/1,2

 TOP
 
  அதற்கு (8)
அச்சம் பெரிதால் அதற்கு இன்பம் சிற்றளவால் - நாலடி:9 1/1
அட்டினேன் ஆவி அதற்கு - திணை150:103/4
நிற்க அதற்கு தக - குறள்:40 1/2
அதற்கு உரியன் ஆக செயல் - குறள்:52 8/2
நட்பிற்கு உறுப்பு கெழுதகைமை மற்று அதற்கு
  உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் - குறள்:81 2/1,2
அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து - குறள்:113 4/2
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் - குறள்:133 10/1
மிக்க பழி பெரிதும் செய்தக்கால் மீட்டு அதற்கு
  தக்கது அறியார் தலைசிறத்தல் எக்கர் - பழ:202/1,2

 TOP
 
  அதன் (15)
பிள்ளையை தாய் அலற கோடலால் மற்று அதன்
  கள்ளம் கடைப்பிடித்தல் நன்று - நாலடி:2 10/3,4
சாறு போல் சாலவும் பின் உதவி மற்று அதன்
  கோது போல் போகும் உடம்பு - நாலடி:4 4/3,4
இசைதொறும் மற்று அதன் இன்னாமை நோக்கி - நாலடி:6 10/3
மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு - நாலடி:20 7/2
போதினான் நந்தும் புனை தண் தார் மற்று அதன்
  தாதினான் நந்தும் சுரும்பு எல்லாம் தீது இல் - நான்மணி:47/1,2
பலா எழுந்தபால் வருக்கை பாத்தி அதன் நேர் - திணை150:29/1
மங்கலம் என்ப மனை மாட்சி மற்று அதன்
  நன் கலம் நன் மக்கள் பேறு - குறள்:6 10/1,2
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன்
  பின் சார பொய்யாமை நன்று - குறள்:33 3/1,2
கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன்
  குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து - குறள்:49 10/1,2
ஊராண்மை மற்று அதன் எஃகு - குறள்:78 3/2
நீரினும் நன்று அதன் காப்பு - குறள்:104 8/2
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன்
  செவ்வி தலைப்படுவார் - குறள்:129 9/1,2
செய்த கொடுமை உடையான் அதன் பயம் - பழ:388/1
தொடங்கினார் இல்லத்து அதன் பின் துறவா - பழ:398/3
இன்பம் பிறழின் இயைவு எளிது மற்று அதன்
  துன்பம் துடைத்தல் அரிது - ஏலாதி:3/3,4

 TOP
 
  அதன்கண் (2)
ஊக்கி அதன்கண் முயலாதான் நூக்கி - நாலடி:33 6/2
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்கண் தங்கி - குறள்:48 2/1

 TOP
 
  அதனால் (10)
சிறு காலை பட்ட பொறியும் அதனால்
  இறு காலத்து என்னை பரிவு - நாலடி:11 10/3,4
புறம் கடை வைத்து ஈவர் சோறும் அதனால்
  மறந்திடுக செல்வர் தொடர்பு - நாலடி:30 3/3,4
இட கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால்
  வல கண் அனையார்க்கு உரை - நாலடி:39 8/3,4
கடை கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால்
  இடை கண் அனையார்க்கு உரை - நாலடி:39 10/3,4
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் - குறள்:65 2/1
சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால்
  உழந்தும் உழவே தலை - குறள்:104 1/1,2
பெரு வரை நாட பிரிவு இன்று அதனால்
  திருவினும் திட்பமே நன்று - பழ:136/3,4
பொறியின் வகைய கருமம் அதனால்
  அறிவினை ஊழே அடும் - பழ:203/3,4
கரந்து உள்ளதூஉம் மறைக்கும் அதனால்
  இரந்து ஊட்கு பன்மையோ தீது - பழ:240/3,4
யார்க்கு உரைத்தி பாண அதனால் யாம் என் செய்தும் - கைந்:42/2

 TOP
 
  அதனான் (1)
பிறத்தல் அதனான் வரும் - குறள்:31 3/2

 TOP
 
  அதனின் (8)
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் அதனின் முன் இனிதே - இனிய40:17/2
அதனின் ஊங்கி இல்லை உயிர்க்கு - குறள்:13 2/2
இல் அதனின் தீய பிற - குறள்:31 2/2
அதனின் அதனின் இலன் - குறள்:35 1/2
அதனின் அதனின் இலன் - குறள்:35 1/2
பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் - குறள்:65 4/2
எஃகு அதனின் கூரியது இல் - குறள்:76 9/2
துன்பம் அதனின் பெரிது - குறள்:117 6/2

 TOP
 
  அதனினும் (2)
மறத்தல் அதனினும் நன்று - குறள்:16 2/2
இன்னாது இனன் இல் ஊர் வாழ்தல் அதனினும்
  இன்னாது இனியார் பிரிவு - குறள்:116 8/1,2

 TOP
 
  அதனை (29)
மனத்தின் அழியுமாம் பேதை நினைத்து அதனை
  தொல்லையது என்று உணர்வாரே தடுமாற்றத்து - நாலடி:4 3/2,3
பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை
  பைம் மறியா பார்க்கப்படும் - நாலடி:5 2/3,4
வேர்த்து வெகுளார் விழுமியோர் ஓர்த்து அதனை
  உள்ளத்தான் உள்ளி உரைத்து உராய் ஊர் கேட்ப - நாலடி:7 4/2,3
உபகாரம் செய்து அதனை ஓராதே தங்கண் - நாலடி:7 9/1
வறப்பின் தருவாரும் இல்லை அதனை
  சிறப்பின் தணிப்பாரும் இல் - நாலடி:11 4/3,4
கல் என்று தந்தை கழற அதனை ஓர் - நாலடி:26 3/1
தானும் அதனை வழங்கான் பயன் துவ்வான் - நாலடி:28 6/3
யானும் அதனை அது - நாலடி:28 6/4
இழந்தார் எனப்படுதல் உய்ந்தார் உழந்து அதனை
  காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ - நாலடி:28 7/2,3
பெற்றதாம் பேதை ஓர் சூத்திரம் மற்று அதனை
  நல்லாரிடை புக்கு நாணாது சொல்லி தன் - நாலடி:32 4/2,3
ஏழை அதனை இகழ்ந்து உரைக்கும் பால் கூழை - நாலடி:33 1/3
உகவும் கார் அன்று என்பார் ஊரார் அதனை
  தகவும் தகவு அன்று என்று ஓரேன் தகவேகொல் - திணை150:119/1,2
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
  மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு - குறள்:4 2/1,2
பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
  மறத்தல் அதனினும் நன்று - குறள்:16 2/1,2
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை
  அஃது இலார் மேற்கொள்வது - குறள்:27 2/1,2
நீங்கின் அதனை பிற - குறள்:50 5/2
அதனை அவன்கண் விடல் - குறள்:52 7/2
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
  அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் - குறள்:63 1/1,2
இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
  மிகல் ஊக்கின் ஊக்குமாம் கேடு - குறள்:86 8/1,2
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
  மிகல் காணும் கேடு தரற்கு - குறள்:86 9/1,2
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை
  பலர் அறியார் பாக்கியத்தால் - குறள்:115 1/1,2
உறாஅதோ ஊர் அறிந்த கௌவை அதனை
  பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து - குறள்:115 3/1,2
அடுப்பினுள் தீ நந்த கொள்ளார் அதனை
  பட காயார் தம்மேல் குறித்து - ஆசாரக்:59/2,3
நிலை பொருள் என்று அதனை நீட்டித்தல் வேண்டா - பழ:17/3
வைத்ததனை வைப்பு என்று உணரற்க தாம் அதனை
  துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அ தக - பழ:37/1,2
வினை மரபின் மற்று அதனை நீக்குமதுவே - பழ:53/3
கொண்டு அதனை நாணி மறைத்தலால் தன் கண்ணின் - பழ:153/3
பெற்றிலேம் என்பது பேதைமையே மற்று அதனை
  ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ - பழ:181/2,3
அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும் - பழ:232/2

 TOP
 
  அதனோடு (1)
ஆன் ஏற்று ஒருத்தல் அதனோடு எதிர் செறுப்ப - கார்40:10/2

 TOP
 
  அதி (1)
மதிநுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம் - குறள்:64 6/1

 TOP
 
  அதிர் (1)
அதிர் குரல் ஏறோடு அலை கடல் மாந்தி - திணை50:28/1

 TOP
 
  அதிர்க்கும் (4)
பெற்றான் அதிர்ப்பின் பிணை அன்னாள்தான் அதிர்க்கும்
  கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருள் அதிர்க்கும் பற்றிய - நான்மணி:19/1,2
கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருள் அதிர்க்கும் பற்றிய - நான்மணி:19/2
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் - நான்மணி:19/3
பின்னவாம் பின் அதிர்க்கும் செய்வினை என் பெறினும் - நான்மணி:66/1

 TOP
 
  அதிர்ந்துவிடும் (1)
பாடல் அதிர்ந்துவிடும் - நான்மணி:19/4

 TOP
 
  அதிர்ப்ப (1)
தேரை தழங்குரல் தார் மணி வாய் அதிர்ப்ப
  ஆர் கலி வானம் பெயல் தொடங்கி கார் கொள - ஐந்70:23/1,2

 TOP
 
  அதிர்ப்பின் (4)
பெற்றான் அதிர்ப்பின் பிணை அன்னாள்தான் அதிர்க்கும் - நான்மணி:19/1
கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருள் அதிர்க்கும் பற்றிய - நான்மணி:19/2
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் - நான்மணி:19/3
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின்
  பாடல் அதிர்ந்துவிடும் - நான்மணி:19/3,4

 TOP
 
  அதிர்ப்பு (1)
நில துளக்கு விண் அதிர்ப்பு வாலாமை பார்ப்பார் - ஆசாரக்:47/3

 TOP
 
  அதிர்வு (1)
குருதி பிணம் கவரும் தோற்றம் அதிர்வு இலா - கள40:20/2

 TOP
 
  அதிர (3)
விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி - ஐந்70:19/3
அருவி அதிர குருகிலை பூப்ப - திணை50:30/1
அதிர வருவதோர் நோய் - குறள்:43 9/2

 TOP
 
  அதிரா (1)
மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர் - கள40:11/4

 TOP
 
  அதிரும் (1)
மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர் - கள40:11/4

 TOP
 
  அது (54)
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது
  தாரித்திருத்தல் தகுதி மற்று ஓரும் - நாலடி:8 2/1,2
மெல்லிய நல்லாருள் மென்மை அது இறந்து - நாலடி:19 8/1
ஆன் படு நெய் பெய் கலனுள் அது களைந்து - நாலடி:24 9/1
பேதைமை அன்று அது அறிவு - நாலடி:25 9/4
யானும் அதனை அது - நாலடி:28 6/4
அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் - நாலடி:32 1/2
ஆர்ப்பது கேட்டும் அது தெளியான் பேர்த்தும் ஓர் - நாலடி:37 4/2
பாண இருக்க அது களை நாண் உடையான் - ஐந்70:49/2
அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர் - ஐந்70:58/2
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது
  பொன்றுங்கால் பொன்றா துணை - குறள்:4 6/1,2
பண்பும் பயனும் அது - குறள்:5 5/2
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் - குறள்:8 4/1
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் - குறள்:17 5/1
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது - குறள்:24 1/1
புண் அது உணர்வார் பெறின் - குறள்:26 7/2
போக்கும் அது விளிந்து அற்று - குறள்:34 2/2
அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால் - குறள்:34 3/1
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்று அது
  வேண்டாமை வேண்ட வரும் - குறள்:37 2/1,2
தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது
  வாஅய்மை வேண்ட வரும் - குறள்:37 4/1,2
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள் - குறள்:48 7/1
அது நோக்கி வாழ்வார் பலர் - குறள்:53 8/2
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து - குறள்:54 3/1
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது - குறள்:57 10/1
உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது
  தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து - குறள்:60 6/1,2
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல் - குறள்:79 1/1
வேண்டா பொருளும் அது - குறள்:91 1/2
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் - குறள்:95 8/1
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர் - குறள்:99 5/1
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல் - குறள்:100 6/1
கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல் - குறள்:115 4/1
காம கடல்மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் - குறள்:117 4/1
ஊடல்கண் சென்றேன்மன் தோழி அது மறந்து - குறள்:129 4/1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது - குறள்:131 2/1
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும் - குறள்:133 7/1
உண்டார் போல் வாய்பூசி செல்வர் அது எடுத்து - ஆசாரக்:18/3
பூவின் பொலிந்து அகன்ற கண்ணாய் அது அன்றோ - பழ:45/3
கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ - பழ:54/3
குன்றொடு தேன் கலாம் வெற்ப அது பெரிதும் - பழ:65/3
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ - பழ:75/3
அது மன்னும் நல்லதே ஆகும் மது நெய்தல் - பழ:84/2
வீண் சேர்ந்த புன் சொல் விளம்பல் அது அன்றோ - பழ:115/3
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ - பழ:151/3
துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால் - பழ:169/2
ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ - பழ:181/3
தொக்க வகையும் முதலும் அது ஆனால் - பழ:199/2
கொண்டாரும் போலாதே கோடல் அது அன்றோ - பழ:242/3
விண்டு ஒரீஇ மாற்றிவிடுதல் அது அன்றோ - பழ:251/3
சென்று உலாம் சேர்ப்ப அது போல நீர் போயும் - பழ:275/3
அச்சு இடையிட்டு திரியின் அது அன்றோ - பழ:291/3
மேன்மேலும் செய்து விடுதல் அது அன்றோ - பழ:305/3
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி - பழ:321/2
ஒருவர் உரைப்ப உரைத்தால் அது கொண்டு - பழ:352/1
பண்டு ஒழுகி வந்த வளமைத்து அங்கு உண்டு அது
  கும்பியில் உந்தி சென்று எறிதலால் தன் ஆசை - பழ:363/2,3
மிக்கு ஓடி விட்டு திரியின் அது பெரிது - பழ:377/3

 TOP
 
  அதுகாண் (1)
நெறி அதுகாண் எங்கையர் இற்கு - ஐந்50:22/4

 TOP
 
  அதுவாம் (1)
நேர் ஒழுகான்ஆயின் அதுவாம் ஒரு பக்கம் - பழ:206/3

 TOP
 
  அதுவால் (2)
பொரு படை கண்ணாய் அதுவால் திரு உடையார் - பழ:269/3
வற்கென்ற செய்கை அதுவால் அ வாயுறை - பழ:283/3

 TOP
 
  அதுவே (13)
கறு வழங்கி கைக்கு எளிதா செய்க அதுவே
  சிறு குரங்கின் கையால் துழா - பழ:51/3,4
வரை தாழ் இலங்கு அருவி வெற்ப அதுவே
  சுரை ஆழ அம்மி மிதப்பு - பழ:125/3,4
சிறுமைக்கு அமைந்தது ஓர் செய்கை அதுவே
  குறுமக்கள் காவு நடல் - பழ:172/3,4
திருத்தலும் ஆகாது தீது ஆம் அதுவே
  எருத்திடை வைக்கோல் தினல் - பழ:187/3,4
அமையொடு வேய் கலாம் வெற்ப அதுவே
  சுமையொடு மேல் வைப்பு ஆமாறு - பழ:215/3,4
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே
  வலி முன்னர் வை பாரம் இல் - பழ:234/3,4
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே
  அரிந்து அரிகால் நீர் படுக்குமாறு - பழ:281/3,4
உடையதனை காப்பான் உடையான் அதுவே
  உடையானை காப்பதூஉம் ஆகும் அடையின் - பழ:282/1,2
இழந்தது இல் செல்வம் பெறுதல் அதுவே
  பழம் செய் போர்பு ஈன்றுவிடல் - பழ:292/3,4
நோக்கி அறிப அதுவே போல் நோக்கி - பழ:301/2
முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே
  மகன் அறிவு தந்தை அறிவு - பழ:301/3,4
கழிப்புழி ஆற்றாமை காண்டும் அதுவே
  குழி புழி ஆற்றா குழிக்கு - பழ:362/3,4
கோடா மொழி வனப்பு கோற்கு அதுவே சேவகற்கு - சிறுபஞ்:5/3

 TOP
 
  அதுஆனால் (1)
ஆகியவளும் அதுஆனால் தாய் தாய்க்கொண்டு - நாலடி:2 5/3

 TOP
 
  அதூஉம் (3)
சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம்
  ஈதல் இயையாக்கடை - குறள்:23 10/1,2
கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் - குறள்:55 6/2
ஏனுலகத்துஆயின் இனிது அதூஉம் தான் ஒருவன் - பழ:6/2

 TOP
 
  அந்தண் (1)
மறை அறிப அந்தண் புலவர் முறையொடு - நான்மணி:88/1

 TOP
 
  அந்தணர் (5)
நன்று ஊக்கல் அந்தணர் உள்ளம் பிறன் ஆளும் - நான்மணி:84/2
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:1/3
அந்தணர் ஓத்துடைமை ஆற்ற மிக இனிதே - இனிய40:7/1
அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்று எ உயிர்க்கும் - குறள்:3 10/1
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் - குறள்:55 3/1

 TOP
 
  அந்தணர்க்கு (1)
ஆவோடு பொன் ஈதல் அந்தணர்க்கு முன் இனிதே - இனிய40:23/2

 TOP
 
  அந்தணர்வாய் (1)
அந்தணர்வாய் நாள் கேட்டு செய்க அவர் வாய்ச்சொல் - ஆசாரக்:92/3

 TOP
 
  அந்தணரின் (1)
அந்தணரின் நல்ல பிறப்பு இல்லை என் செயினும் - நான்மணி:32/1

 TOP
 
  அந்தணன் (1)
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் - குறள்:1 8/1

 TOP
 
  அந்தரத்து (1)
அந்தரத்து அல்லால் உமிழ்வோடு இரு புலனும் - ஆசாரக்:34/2

 TOP
 
  அந்தி (5)
பின்னார் இல் அந்தி முடிவு - திணை150:132/4
நாள் அந்தி கோல் தின்று கண் கழீஇ தெய்வத்தை - ஆசாரக்:9/1
தான் அறியுமாற்றால் தொழுது எழுக அல்கு அந்தி
  நின்று தொழுதல் பழி - ஆசாரக்:9/2,3
அந்தி பொழுது கிடவார் நடவாரே - ஆசாரக்:29/1
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி
  அல்கு உண்டு அடங்கல் வழி - ஆசாரக்:29/2,3

 TOP
 
  அந்தோ (1)
நாள் வைத்து நம் குற்றம் எண்ணுங்கொல் அந்தோ தன் - நாலடி:40 4/3

 TOP
 
  அப்பம் (1)
தொளை எண்ணார் அப்பம் தின்பார் - பழ:253/4

 TOP
 
  அப்பு (1)
குடமலை ஆகத்து கொள் அப்பு இறைக்கும் - கார்40:33/2

 TOP
 
  அபகாரம் (1)
அபகாரம் ஆற்ற செயினும் உபகாரம் - நாலடி:7 9/2

 TOP
 
  அபரான (1)
அபரான போழ்தின் அடகு இடுவரேனும் - நாலடி:21 7/3

 TOP
 
  அபவித்தனொடு (1)
புத்ரன் அபவித்தனொடு பொய் இல் உபகிருதன் - ஏலாதி:31/3

 TOP
 
  அம் (36)
அம் கண் மா ஞாலம் விளக்குறூஉம் திங்கள் போல் - நாலடி:15 8/2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் - நாலடி:16 1/1
அம் கண் விசும்பின் முயலும் தொழப்படூஉம் - நாலடி:18 6/2
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:20 4/3
கற்பவற்கு எல்லாம் எளிய நூல் மற்று அம்
  முறி புரை மேனியர் உள்ளம் போன்று யார்க்கும் - நாலடி:32 7/2,3
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு - நாலடி:38 2/1
அம் கண் விசும்பின் அமரர் தொழப்படும் - நாலடி:38 3/1
அரக்கு ஆம்பல் நாறும் வாய் அம் மருங்கிற்கு அன்னோ - நாலடி:40 6/1
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே - இனிய40:9/2
அம் கண் விசும்பின் உரும் எறிந்து எங்கும் - கள40:6/3
கானல் அம் சேர்ப்ப தகுவதோ என் தோழி - ஐந்50:46/3
அம் மாறு அலைக்கும் சுரம் நிரைத்து அம் மா - ஐந்70:29/2
அம் மாறு அலைக்கும் சுரம் நிரைத்து அம் மா - ஐந்70:29/2
புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர் - ஐந்70:58/3
அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய் - திணை50:16/3
தத்தும் திரை தயங்கும் தண் அம் கடல் சேர்ப்ப - திணை50:42/2
அம் சாயற்கே நோவல் யான் - திணை150:19/4
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் - திணை150:29/3
பானல் அம் தண் கழி பாடு அறிந்து தன்னைமார் - திணை150:32/1
கண்டல் அம் தண் தில்லை கலந்து கழி சூழ்ந்த - திணை150:61/3
மிண்டல் அம் தண் தாழை இணைந்து - திணை150:61/4
அம் சுடர் நீள் வாள் முகத்து ஆயிழையும் மாறு இலா - திணை150:71/1
பைம் தார் புனல்வாய் பாய்ந்து ஆடுவாள் அம் தார் - திணை150:128/2
தாரா தோறு ஆய்ந்து எடுப்பும் தண் அம் கழனித்தே - திணை150:139/3
குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி - திணை150:147/3
அம் மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இ மூவர் - திரி:49/3
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் - பழ:15/1
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப - பழ:43/3
அம் தண் அருவி மலை நாட சேண் நோக்கி - பழ:69/3
கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப - பழ:71/3
எம் தீமை என்றே உணர்ப தாம் அம் தண் - பழ:247/2
அம் கோல் அவிர் தொடி ஆழியான்ஆயினும் - பழ:248/1
அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள் - சிறுபஞ்:63/2
அரக்கு ஆம்பல் தாமரை அம் செங்கழுநீர் - கைந்:47/1
பா ஆர் அம் சேர்ப்பற்கு உரையாய் பரியாது - கைந்:49/3
பொன் அம் பசலையும் தீர்ந்தது பூங்கொடி - கைந்:60/1

 TOP
 
  அம்பல் (1)
அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ - நாலடி:9 7/1

 TOP
 
  அம்பலம் (2)
அம்பலம் தாழ் கூட்டுவார் - பழ:135/4
தண்ணீரே அம்பலம் தான் பாற்படுத்தான் பண் நீர - ஏலாதி:51/2

 TOP
 
  அம்பாய் (1)
அம்பாய் உள் புக்குவிடும் - பழ:363/4

 TOP
 
  அம்பி (1)
பெளவம் புணர் அம்பி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:37/3

 TOP
 
  அம்பின் (1)
சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின்
  பட்டு பாடு ஊன்றும் களிறு - குறள்:60 7/1,2

 TOP
 
  அம்பினர் (1)
வில்லினர் வேலர் விரைந்து செல் அம்பினர்
  கல்லிடை வாழ்நர் எமர் - திணை50:5/3,4

 TOP
 
  அம்பினால் (1)
ஈர் அம்பினால் எய்தாய் இன்று - திணை150:22/4

 TOP
 
  அம்பினான் (1)
ஓர் அம்பினான் எய்து போக்குவர் யான் போகாமல் - திணை150:22/3

 TOP
 
  அம்பினில் (1)
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை - குறள்:78 2/1

 TOP
 
  அம்பினின் (1)
நரிமா உளம் கிழித்த அம்பினின் தீதோ - நாலடி:16 2/3

 TOP
 
  அம்பு (5)
முடியும் திறத்தால் முயல்க தாம் கூர் அம்பு
  அடி இழுப்பின் இல்லை அரண் - பழ:49/3,4
அம்பு விட்டு ஆ கறக்குமாறு - பழ:77/4
ஊழ் அம்பு வீழா நிலத்து - பழ:265/4
அம்பு பறத்தல் அரிது - சிறுபஞ்:94/4
கூர் அம்பு வெம் மணல் ஈர் மணி தூங்கலும் - ஏலாதி:67/1

 TOP
 
  அம்பும் (1)
அம்பும் அழலும் அவிர் கதிர் ஞாயிறும் - நாலடி:9 9/1

 TOP
 
  அம்புலி (1)
பிள்ளைகளை மருட்டும் தாயர் போல் அம்புலி மேல் - பழ:323/3

 TOP
 
  அம்ம (1)
பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் - நாலடி:40 5/2

 TOP
 
  அம்மனை (1)
அம்மனை கோல் ஆகிய ஞான்று - நாலடி:2 4/4

 TOP
 
  அம்மா (1)
உற புணர்க அம்மா என் நெஞ்சு - நாலடி:18 3/4

 TOP
 
  அம்மி (1)
சுரை ஆழ அம்மி மிதப்பு - பழ:125/4

 TOP
 
  அம்மை (1)
அம்மை அரு நரகத்து ஆழ்விக்கும் மெய்ம்மை - சிறுபஞ்:105/2

 TOP
 
  அமணர்க்கும் (1)
ஊர் மேற்று அமணர்க்கும் ஓடு - பழ:231/4

 TOP
 
  அமர் (17)
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம் - நாலடி:40 2/1
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து - கள40:2/5
அஞ்சன குன்று ஏய்க்கும் யானை அமர் உழக்கி - கள40:7/1
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து - கள40:17/5
புக்கு அமர் அட்ட களத்து - கள40:19/4
மான் அமர் கண்ணாய் மயங்கல் நீ நானம் - ஐந்50:13/2
கன்று அமர் ஆயம் புகுதர இன்று - ஐந்70:22/2
திகழும் திரு அமர் மார்பு - திணை50:50/4
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் - குறள்:103 7/1
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு - குறள்:109 3/2
ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் - குறள்:113 5/2
ஒள் அமர் கண்ணாய் ஒளிப்பினும் உள்ளம் - பழ:41/3
அமர் விலங்கி அற்ற அறியவும்பட்டார் - பழ:116/1
மான் அமர் கண்ணி மறந்தும் பரியலரால் - பழ:210/3
மான் அமர் கண்ணாய் மறம் கெழு மா மன்னர் - பழ:223/3
அமர் நின்ற போழ்தின்கண் ஆற்றுவரேனும் - பழ:382/1
நிகர் இல் மட மான் நெரியும் அமர் சாரல் - கைந்:1/2

 TOP
 
  அமர்த்த (2)
மை உண்டு அமர்த்த கண் மாணிழாய் சான்றவர் - பழ:241/3
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால் - பழ:314/3

 TOP
 
  அமர்த்தன (1)
பேதைக்கு அமர்த்தன கண் - குறள்:109 4/2

 TOP
 
  அமர்ந்த (4)
இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் - திணை150:68/3
குழைக்கு அமர்ந்த நோக்கின் குறிப்பு - திணை150:68/4
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து - குறள்:8 5/1
எஞ்சாத நட்பினுள் பொய் வழக்கும் நெஞ்சு அமர்ந்த
  கற்பு உடையாளை துறத்தலும் இ மூன்றும் - திரி:97/2,3

 TOP
 
  அமர்ந்தான் (1)
செல்வ கடம்பு அமர்ந்தான் வேல் மின்னி நல்லாய் - ஐந்50:1/2

 TOP
 
  அமர்ந்து (12)
அறு சுவை உண்டி அமர்ந்து இல்லாள் ஊட்ட - நாலடி:1 1/1
சென்று அமர்ந்து ஏத்தல் இனிது - இனிய40:0/4
உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து
  ஆமா சுரக்கும் அணி மலை நாடனை - ஐந்70:4/2,3
மருதோடு காஞ்சி அமர்ந்து உயர்ந்த நீழல் - திணை150:139/1
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து - குறள்:9 4/1
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து
  நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் - குறள்:9 4/1,2
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து - குறள்:10 2/1
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து
  இன் சொலன் ஆக பெறின் - குறள்:10 2/1,2
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் - குறள்:10 3/1
உண்ணுங்கால் நோக்கும் திசை கிழக்குக்கண் அமர்ந்து
  தூங்கான் துளங்காமை நன்கு இரீஇ யாண்டும் - ஆசாரக்:20/1,2
ஆக்குவர் ஆற்ற எமக்கு என்று அமர்ந்து இருத்தல் - பழ:128/2
பாலனார் நூல் அமர்ந்து பாராது வாலிதா - ஏலாதி:65/2

 TOP
 
  அமர்பு (1)
தங்கண் அமர்பு உடையார் தாம் வாழ்தல் முன் இனிதே - இனிய40:9/1

 TOP
 
  அமரகத்து (2)
அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லா மா அன்னார் - குறள்:82 4/1
மொய் கொண்டு எழுந்த அமரகத்து மாற்றார் வாய் - பழ:241/1

 TOP
 
  அமரர் (1)
அம் கண் விசும்பின் அமரர் தொழப்படும் - நாலடி:38 3/1

 TOP
 
  அமரருள் (1)
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை - குறள்:13 1/1

 TOP
 
  அமரா (2)
இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா
  ஏதில் மகளிரை நோவது எவன்கொலோ - ஐந்70:44/2,3
அமரா குறிப்பு அவர்க்கு ஆகாதே தோன்றும் - பழ:144/2

 TOP
 
  அமராது (1)
அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும் - பழ:232/2

 TOP
 
  அமராமை (1)
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை
  காரணம் இன்றி வரும் - குறள்:53 9/1,2

 TOP
 
  அமரார் (1)
அக்காரம் பாலொடு அமரார் கைத்து உண்டலின் - நாலடி:21 6/2

 TOP
 
  அமருள் (2)
வாள் மயங்கு மண்டு அமருள் மாறாத மா மன்னர் - இனிய40:33/3
தாக்கி அமருள் தலைப்பெய்யார் போக்கி - பழ:13/2

 TOP
 
  அமிர்து (5)
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து - சிறுபஞ்:2/1
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து
  நற்பு உடைய நாடு அமிர்து நாட்டுக்கு நற்பு உடைய - சிறுபஞ்:2/1,2
நற்பு உடைய நாடு அமிர்து நாட்டுக்கு நற்பு உடைய - சிறுபஞ்:2/2
மேகமே சேர் கொடி வேந்து அமிர்து சேவகனும் - சிறுபஞ்:2/3
ஆகவே செய்யின் அமிர்து - சிறுபஞ்:2/4

 TOP
 
  அமிழ்தம் (1)
தான் அமிழ்தம் என்று உணர்தல் பாற்று - குறள்:2 1/2

 TOP
 
  அமிழ்தின் (2)
அவர் மழலை கேட்டல் அமிழ்தின் இனிதே - இனிய40:14/2
அமிழ்தின் இயன்றன தோள் - குறள்:111 6/2

 TOP
 
  அமிழ்தினும் (1)
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் - குறள்:7 4/1

 TOP
 
  அமிழ்து (5)
நீரும் அமிழ்து ஆய்விடும் - நாலடி:20 10/4
என்பொடு இயைந்த அமிழ்து - நாலடி:21 10/4
விழுமிதா கொள்ளின் அமிழ்து ஆம் விழுமிய - நாலடி:22 7/2
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் - குறள்:72 10/1
அ காலத்து ஓம்பி அமிழ்து கோட்பட்டமையின் - பழ:336/3

 TOP
 
  அமை (6)
கோட்டு அமை வல் வில் கொலை பிரியா வன்கண்ணர் - ஐந்50:34/1
பண் அமை தேர் மேல் வரும் - ஐந்70:63/4
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மகளிரேம் - திணை50:8/2
அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் - குறள்:91 6/2
புயல் அமை கூந்தல் பொலந்தொடீஇ சான்றோர் - பழ:229/3
அமை ஆரும் வெற்ப அணியாரே தம்மை - பழ:232/3

 TOP
 
  அமைகலா (1)
செய்யாது அமைகலா ஆறு - குறள்:22 9/2

 TOP
 
  அமைச்சர் (2)
வீறு சால் பேர் அமைச்சர் கோள் - திரி:61/4
அமைச்சர் தொழிலும் அறியலம் ஒன்று ஆற்ற - ஏலாதி:10/3

 TOP
 
  அமைச்சன் (1)
அளந்து அறிந்து செய்வான் அரைசு அமைச்சன் யாதும் - சிறுபஞ்:56/3

 TOP
 
  அமைச்சனும் (1)
ஆலம் வீழ் போலும் அமைச்சனும் வேலின் - திரி:33/2

 TOP
 
  அமைச்சின் (1)
புறத்து அமைச்சின் நன்று அகத்து கூன் - பழ:295/4

 TOP
 
  அமைச்சு (6)
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் - குறள்:39 1/1
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு - குறள்:64 1/2
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு - குறள்:64 2/2
பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு - குறள்:64 3/2
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு - குறள்:64 4/2
தேற்றானேல் தேறும் அமைச்சு - ஏலாதி:17/4

 TOP
 
  அமைத்தார் (1)
ஆழ படும் ஊண் அமைத்தார் இமையவரால் - ஏலாதி:36/3

 TOP
 
  அமைத்தான் (1)
முன்றுறை மன்னவன் நான்கு அடியும் செய்து அமைத்தான்
  இன் துறை வெண்பா இவை - பழ:404/3,4

 TOP
 
  அமைத்தான்தான் (1)
வானகத்தார்க்கு ஊணே மறுதலையார்க்கு ஊண் அமைத்தான்தான்
  அகத்தே வாழ்வான் தக - ஏலாதி:71/3,4

 TOP
 
  அமைத்து (2)
மண்ணி அறிப மணி நலம் பண் அமைத்து
  ஏறிய பின் அறிப மா நலம் மாசு அற - நான்மணி:3/1,2
கவர் நிலம் செய்து அமைத்து கட்டியக்கண்ணும் - பழ:144/3

 TOP
 
  அமைந்த (13)
ஆய்ந்து அமைந்த கேள்வி அறிவுடையார் எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:7 3/3
காய்ந்து அமைந்த சொல்லார் கறுத்து - நாலடி:7 3/4
மழை திளைக்கும் மாடம் ஆய் மாண்பு அமைந்த காப்பு ஆய் - நாலடி:37 1/1
இரப்பவர்க்கு செல்சார் ஒன்று ஈவோர் பரப்பு அமைந்த
  தானைக்கு செல்சார் தறுகண்மை ஊன் உண்டல் - நான்மணி:37/2,3
நாணின் வரை நிற்பர் நல் பெண்டிர் நட்டு அமைந்த
  தூணின்கண் நிற்கும் களிறு - நான்மணி:87/3,4
கடித்து அமைந்த பாக்கினுள் கல் படுதல் இன்னா - இன்னா40:39/2
சிறந்து அமைந்த கேள்வியர்ஆயினும் ஆராய்ந்து - இனிய40:31/3
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:64 5/1
இறந்து அமைந்த சார்பு உடையர்ஆயினும் உய்யார் - குறள்:90 10/1
சிறந்து அமைந்த சீரார் செறின் - குறள்:90 10/2
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த
  எண்ணின் உலவா இரு நிதியும் இ மூன்றும் - திரி:100/2,3
ஆண்டு அமைந்த கல்வியே சொல் ஆற்றல் பூண்டு அமைந்த - ஏலாதி:26/2
ஆண்டு அமைந்த கல்வியே சொல் ஆற்றல் பூண்டு அமைந்த
  காலம் அறிதல் கருதுங்கால் தூதுவர்க்கு - ஏலாதி:26/2,3

 TOP
 
  அமைந்தக்கண்ணும் (1)
படி உடையார் பற்று அமைந்தக்கண்ணும் மடி உடையார் - குறள்:61 6/1

 TOP
 
  அமைந்தது (2)
அவட்குஆயின் ஐவனம் காவல் அமைந்தது
  இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின் - திணை150:8/1,2
சிறுமைக்கு அமைந்தது ஓர் செய்கை அதுவே - பழ:172/3

 TOP
 
  அமைந்ததே (1)
இல்லாள் அமைந்ததே இல் - நாலடி:39 3/4

 TOP
 
  அமைந்தபால் (1)
பருகற்கு அமைந்தபால் நீர் அளாய் அற்றே - நாலடி:24 10/2

 TOP
 
  அமைந்தார் (5)
அடைவு ஒழிந்தார் ஆன்று அமைந்தார் - நாலடி:6 4/4
இனியவே செய்ப அமைந்தார் முனியாதார் - நான்மணி:38/3
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர் - குறள்:116 5/1
மாண்டு அமைந்தார் ஆய்ந்த மதி வனப்பே வன்கண்மை - ஏலாதி:26/1
தக்க யாழ்ப்பாண தளர் முலையாய் மூத்து அமைந்தார்
  உத்தரம் வேண்டா வரல் - கைந்:48/3,4

 TOP
 
  அமைந்தான்கண் (1)
உருவிற்கு அமைந்தான்கண் ஊராண்மை இன்மை - நாலடி:24 10/1

 TOP
 
  அமைந்தின்றுகொல்லோ (1)
புக்கில் அமைந்தின்றுகொல்லோ உடம்பினுள் - குறள்:34 10/1

 TOP
 
  அமைந்து (4)
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் - குறள்:12 8/1
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை - குறள்:48 4/1
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் - குறள்:77 1/1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது - குறள்:131 2/1

 TOP
 
  அமைந்தேம் (1)
இ சார்வின் ஏமாந்தோம் ஈங்கு அமைந்தேம் என்று எண்ணி - நாலடி:19 2/1

 TOP
 
  அமைப்பான் (1)
சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் - கள40:20/3

 TOP
 
  அமைய (2)
அரிந்து அரிகால் பெய்து அமைய கூட்டியக்கண்ணும் - பழ:9/3
அமைய பொருள் இல்லார் ஆற்றாதார் என்பது - பழ:402/1

 TOP
 
  அமையல (1)
காணாது அமையல கண் - குறள்:129 3/2

 TOP
 
  அமையா (7)
பறை நன்று பண் அமையா யாழின் நிறை நின்ற - நான்மணி:13/1
பண் அமையா யாழின் கீழ் பாடல் பெரிது இன்னா - இன்னா40:31/1
பற்று அமையா வேந்தன்கீழ் வாழாமை முன் இனிதே - இனிய40:32/2
கொட்டி அளந்து அமையா பாடலும் தட்டித்து - திரி:57/1
வாய் நன்கு அமையா குளனும் வயிறு ஆர - திரி:84/1
இன்றி அமையா இரு முது மக்களும் - பழ:303/1
அமையா இடத்து ஓர் அரும் பொருள் வைத்தால் - பழ:336/1

 TOP
 
  அமையாக்கடை (1)
செய்த ஆங்கு அமையாக்கடை - குறள்:81 3/2

 TOP
 
  அமையாதவரை (1)
மனத்தின் அமையாதவரை எனைத்து ஒன்றும் - குறள்:83 5/1

 TOP
 
  அமையாது (2)
நீர் இன்று அமையாது உலகு எனின் யார் யார்க்கும் - குறள்:2 10/1
வான் இன்று அமையாது ஒழுக்கு - குறள்:2 10/2

 TOP
 
  அமையார் (1)
இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல் - பழ:281/2

 TOP
 
  அமையும் (5)
புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை - குறள்:30 8/1
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி - குறள்:71 8/1
கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும்
  நெல் செய்ய புல் தேய்ந்தால் போல நெடும் பகை - பழ:83/2,3
இடு குடை தேர் மன்னர் எமக்கு அமையும் என்று - பழ:309/1
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான் - ஏலாதி:11/2

 TOP
 
  அமையும்கொல் (1)
கண்ணினால் காண அமையும்கொல் என் தோழி - ஐந்70:66/3

 TOP
 
  அமையுமே (1)
வீழுநர் வீழப்படுவர்க்கு அமையுமே
  வாழுநம் என்னும் செருக்கு - குறள்:120 3/1,2

 TOP
 
  அமையொடு (1)
அமையொடு வேய் கலாம் வெற்ப அதுவே - பழ:215/3

 TOP
 
  அமைவர் (1)
பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க - குறள்:58 10/1

 TOP
 
  அமைவு (7)
ஆங்கு அமைவு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே - குறள்:74 10/1
வேந்து அமைவு இல்லாத நாடு - குறள்:74 10/2
அமைவு அரண் என்று உரைக்கும் நூல் - குறள்:75 3/2
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் - குறள்:87 3/1
காணாது அமைவு இல கண் - குறள்:118 8/2
ஒக்க உடன் உறைதல் ஊண் அமைவு தொக்க - சிறுபஞ்:51/2
ஆசாரியனது அமைவு - ஏலாதி:75/4

 TOP
 
  அமைவுடைய (1)
ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே நீர் ஒழிய - நாலடி:14 5/3

 TOP
 
  அயர் (2)
வெறி அயர் வெம் களத்து வேல்மகன் பாணி - நாலடி:2 6/1
வண்டல் அயர் மணல் மேல் வந்து - திணை150:70/4

 TOP
 
  அயர்கம் (1)
மாலை அயர்கம் விருந்து - குறள்:127 8/2

 TOP
 
  அயர்ந்து (1)
அறிவு அயர்ந்து எம் இல்லுள் என் செய்ய வந்தாய் - ஐந்50:22/3

 TOP
 
  அயர (2)
இளையரும் ஈர்ம் கட்டு அயர உளை அணிந்து - கார்40:22/1
கூற்று அயர செய்யார் கொணர்ந்து - சிறுபஞ்:82/4

 TOP
 
  அயரா (1)
ஏற்று அயரா இன்புற்று வாழ்வன ஈடு அழிய - சிறுபஞ்:82/3

 TOP
 
  அயரும் (3)
பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும்
  கானல் அம் சேர்ப்ப தகுவதோ என் தோழி - ஐந்50:46/2,3
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும்
  தாழ் அருவி நாடன் தெளி கொடுத்தான் என் தோழி - ஐந்70:11/2,3
பாட்டை இருந்து அயரும் பாய் நீர் கழனித்தே - திணை150:141/3

 TOP
 
  அயல் (9)
அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ - நாலடி:9 7/1
தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா - இன்னா40:24/2
கள்ள மனத்தான் அயல் நெறி செல்லும்கொல் - ஐந்70:62/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் - திரி:10/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் - திரி:63/3
அயல் பகை தூண்டி விடுத்து ஓர் நயத்தால் - பழ:51/2
அயல் வளி தீர்த்துவிடல் - பழ:124/4
அயல் அறியா அட்டூணோ இல் - பழ:237/4
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் - சிறுபஞ்:60/3

 TOP
 
  அயல (1)
அயல அயலவர் நூல் - ஏலாதி:14/4

 TOP
 
  அயலவர் (1)
அயல அயலவர் நூல் - ஏலாதி:14/4

 TOP
 
  அயலார்க்கு (1)
இகலன் வாய் துற்றிய தோற்றம் அயலார்க்கு
  கண்ணாடி காண்பாரின் தோன்றும் புனல் நாடன் - கள40:28/4,5

 TOP
 
  அயிர் (1)
அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள - கார்40:3/2

 TOP
 
  அயிராணி (1)
அரும் பெறல் கற்பின் அயிராணி அன்ன - நாலடி:39 1/1

 TOP
 
  அயிரை (1)
விராஅம் புனல் ஊர வேண்டு அயிரை இட்டு - பழ:302/3

 TOP
 
  அயில் (3)
ஆண்மகன் கையில் அயில் வாள் அனைத்துஅரோ - நாலடி:39 6/3
அயிலாலே போழ்ப அயில் - பழ:337/4
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி - பழ:353/3

 TOP
 
  அயிலாலே (1)
அயிலாலே போழ்ப அயில் - பழ:337/4

 TOP
 
  அரக்கர் (1)
கொண்டார் அரக்கர் குறித்து - ஆசாரக்:18/4

 TOP
 
  அரக்கன் (1)
போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால் - பழ:126/2

 TOP
 
  அரக்கு (6)
அரக்கு ஆம்பல் நாறும் வாய் அம் மருங்கிற்கு அன்னோ - நாலடி:40 6/1
பரல் கானம் ஆற்றினகொல்லோ அரக்கு ஆர்ந்த - நாலடி:40 6/2
புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள் - பழ:280/2
வான் குரீஇ கூடு அரக்கு வால் உலண்டு நூல் புழுக்கோல் - சிறுபஞ்:25/1
அரக்கு ஆர்ந்த ஓமை அரி படு நீழல் - கைந்:19/1
அரக்கு ஆம்பல் தாமரை அம் செங்கழுநீர் - கைந்:47/1

 TOP
 
  அரங்கா (1)
கானம் கடி அரங்கா கைம்மறிப்ப கோடலார் - திணை150:111/1

 TOP
 
  அரங்கின் (1)
அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம் - ஏலாதி:24/3

 TOP
 
  அரங்கினுள் (2)
ஆடா அரங்கினுள் ஆடுவாள் ஈடு ஆய - திணை150:129/2
நிரை இருந்து மாண்ட அரங்கினுள் வட்டு - பழ:86/3

 TOP
 
  அரங்கு (1)
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய - குறள்:41 1/1

 TOP
 
  அரசர் (5)
மிக்க சிறப்பின் அரசர் செறின் வவ்வார் - நாலடி:14 4/2
அரசர் பிணம் கான்ற நெய்த்தோர் முரசொடு - கள40:37/1
அரசர் படை அளவும் சொல்லாரே என்றும் - ஆசாரக்:83/3
அரசர் தொழில் தலைவைத்தான் மணாளன் என்று - ஆசாரக்:100/3
முறை இல் அரசர் நாட்டு இருந்து பழியார் - முது:3 6/1

 TOP
 
  அரசர்கள் (1)
வென்றி அறிப அரசர்கள் என்றும் - நான்மணி:88/2

 TOP
 
  அரசராய் (1)
ஆற்றி ஊண் ஈத்து அவை தீர்த்தார் அரசராய்
  போற்றி ஊண் உண்பார் புரந்து - ஏலாதி:57/3,4

 TOP
 
  அரசருள் (1)
உடையான் அரசருள் ஏறு - குறள்:39 1/2

 TOP
 
  அரசன் (4)
குடி ஓம்பல் வல்லான் அரசன் வடு இன்றி - திரி:13/2
நல்லவை செய்வான் அரசன் இவர் மூவர் - திரி:96/3
அரசன் உவாத்தியான் தாய் தந்தை தம்முன் - ஆசாரக்:16/1
முறை இல் அரசன் நாடு நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 1/1

 TOP
 
  அரசனாய் (1)
கேளான் கிளை ஓம்பின் கேடு இல் அரசனாய்
  வாளால் மண் ஆண்டு வரும் - ஏலாதி:48/3,4

 TOP
 
  அரசனும் (2)
அரசு இலார் இல்வழி இல்லை அரசனும்
  இல்வாழ்வார் இல்வழி இல் - நான்மணி:46/3,4
கோல் கோடி வாழும் அரசனும் இ மூன்றும் - திரி:66/3

 TOP
 
  அரசாய் (1)
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய்
  பாத்து உண்பான் ஏத்து உண்பான் பாடு - ஏலாதி:44/3,4

 TOP
 
  அரசு (11)
அரசு இலார் இல்வழி இல்லை அரசனும் - நான்மணி:46/3
முறை இன்றி ஆளும் அரசு இன்னா இன்னா - இன்னா40:5/3
மானம் உடையது அரசு - குறள்:39 4/2
வகுத்தலும் வல்லது அரசு - குறள்:39 5/2
சூழாது செய்யும் அரசு - குறள்:56 4/2
வல்லை அரசு ஆட்கொளின் - பழ:110/4
ஆற்றும் தகைய அரசு அடைந்தார்க்குஆயினும் - பழ:150/1
மென்கண்ணன் ஆளான் அரசு - பழ:322/4
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு - ஏலாதி:18/4
அடி படுப்பான் மண் ஆண்டு அரசு - ஏலாதி:42/4
செல்வான் செயிர் இல் ஊண் ஈவான் அரசு ஆண்டு - ஏலாதி:45/3

 TOP
 
  அரசும் (3)
முறை நிலை கோடா அரசும் சிறைநின்று - திரி:34/2
உடன் கொண்டு மீளா அரசும் இ மூன்றும் - திரி:103/3
அளை உறை பாம்பும் அரசும் நெருப்பும் - ஆசாரக்:84/1

 TOP
 
  அரசுஉவா (1)
அரசுஉவா வீழ்ந்த களத்து - கள40:35/5

 TOP
 
  அரசோடு (1)
உரை சால் உடம்பிடி மூழ்க அரசோடு
  அரசுஉவா வீழ்ந்த களத்து - கள40:35/4,5

 TOP
 
  அரண் (17)
அருமை உடைய அரண் சேர்ந்தும் உய்யார் - நாலடி:17 4/3
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் - குறள்:39 1/1
உள் அழிக்கல் ஆகா அரண் - குறள்:43 1/2
முரண் சேர்ந்த மொய்ம்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்து ஆம் - குறள்:50 2/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை - குறள்:54 4/1
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன் - குறள்:75 1/1
காடும் உடையது அரண் - குறள்:75 2/2
அமைவு அரண் என்று உரைக்கும் நூல் - குறள்:75 3/2
ஊக்கம் அழிப்பது அரண் - குறள்:75 4/2
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் - குறள்:75 5/2
நல் ஆள் உடையது அரண் - குறள்:75 6/2
பற்றற்கு அரியது அரண் - குறள்:75 7/2
பற்றியார் வெல்வது அரண் - குறள்:75 8/2
வீறு எய்தி மாண்டது அரண் - குறள்:75 9/2
இல்லார்கண் இல்லது அரண் - குறள்:75 10/2
அடி இழுப்பின் இல்லை அரண் - பழ:49/4
அஞ்சுவார்க்கு இல்லை அரண் - பழ:254/4

 TOP
 
  அரணா (1)
ஆய்ந்தன ஐந்தும் அரணா உடையானை - சிறுபஞ்:47/3

 TOP
 
  அரணும் (2)
வல் அரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு - குறள்:74 7/2
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த - திரி:100/2

 TOP
 
  அரத்தம் (1)
அரத்தம் உடீஇ அணி பழுப்ப பூசி - திணை150:144/1

 TOP
 
  அரம் (4)
அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் - குறள்:57 7/2
அரம் பொருத பொன் போல தேயும் உரம் பொருது - குறள்:89 8/1
அரம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் - குறள்:100 7/1
அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு - சிறுபஞ்:60/1

 TOP
 
  அரவ (1)
அறிகு அரிது யார்க்கும் அரவ நீர் சேர்ப்ப - திணை150:61/1

 TOP
 
  அரவத்தின் (1)
ஊக்கி எடுத்த அரவத்தின் ஆர்ப்பு அஞ்சா - கள40:16/2

 TOP
 
  அரவம் (13)
களிறு எறி வாள் அரவம் போல கண் வெளவி - கார்40:13/3
மணி அரவம் என்று எழுந்து போந்தேன் கனி விரும்பும் - ஐந்50:50/2
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தேன் ஒளியிழாய் - ஐந்50:50/3
கடு மான் மணி அரவம் என்று கொடுங்குழை - ஐந்70:59/2
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தாள் சிறு குடியர் - ஐந்70:59/3
உள் அரவம் நாணுவர் என்று - ஐந்70:59/4
பாட்டு அரவம் பண் அரவம் பணியாத - திணை150:145/1
பாட்டு அரவம் பண் அரவம் பணியாத - திணை150:145/1
கோட்டு அரவம் இன்னிவை தாம் குழும கோட்டு அரவம் - திணை150:145/2
கோட்டு அரவம் இன்னிவை தாம் குழும கோட்டு அரவம்
  மந்திரம் கொண்டு ஓங்கல் என்ன மக சுமந்து - திணை150:145/2,3
வேற்று அரவம் சேரான் விருந்து ஒளியான் தன் இல்லுள் - ஏலாதி:48/1
சோற்று அரவம் சொல்லி உண்பான்ஆயின் மாற்று அரவம் - ஏலாதி:48/2
சோற்று அரவம் சொல்லி உண்பான்ஆயின் மாற்று அரவம்
  கேளான் கிளை ஓம்பின் கேடு இல் அரசனாய் - ஏலாதி:48/2,3

 TOP
 
  அரவர் (2)
மயல் ஊர் அரவர் மகள் - திணை150:140/4
சூதர் கழகம் அரவர் அறா களம் - ஆசாரக்:98/1

 TOP
 
  அரவு (3)
ஒடுங்கி அரவு உறையும் இல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:30/3
பால் போலும் வெண் நிலவும் பை அரவு அல்குலாய் - திணை150:96/3
பை அரவு அல்குல் பணை தோளாய் பாத்து அறிவு என் - பழ:364/3

 TOP
 
  அரவும் (1)
கண் மூன்று உடையானும் காக்கையும் பை அரவும்
  என் ஈன்ற யாயும் பிழைத்தது என் பொன் ஈன்ற - நாலடி:40 10/1,2

 TOP
 
  அரற்றும் (2)
மா கேழ் மட நல்லாய் என்று அரற்றும் சான்றவர் - நாலடி:5 1/1
ஓதம் அரற்றும் ஒலி கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:25 9/3

 TOP
 
  அரா (3)
அணங்கு அரும் துப்பின் அரா - நாலடி:25 1/4
அரா வழங்கு நீள் சோலை நாடனை நம் இல் - ஐந்70:14/3
கோடல்அம் கூர் முகை கோள் அரா நேர் கருத - திணை50:29/1

 TOP
 
  அரி (6)
செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர் - நாலடி:40 4/1
அரி மயங்கு உண்கண்ணுள் நீர் - ஐந்70:37/4
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப - ஐந்70:42/2
அரி பரந்த உண்கண்ணாள் ஆற்றாமை நும்மின் - திணை50:12/3
அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும் - பழ:82/3
அரக்கு ஆர்ந்த ஓமை அரி படு நீழல் - கைந்:19/1

 TOP
 
  அரிகால் (2)
அரிந்து அரிகால் பெய்து அமைய கூட்டியக்கண்ணும் - பழ:9/3
அரிந்து அரிகால் நீர் படுக்குமாறு - பழ:281/4

 TOP
 
  அரிசி (1)
இம்மி அரிசி துணையானும் வைகலும் - நாலடி:10 4/1

 TOP
 
  அரிசியான் (1)
அரிசியான் இன்புறூஉம் கீழ் எல்லாம் தத்தம் - நான்மணி:65/3

 TOP
 
  அரிசியை (1)
பேர் உலையுள் பெய்த அரிசியை வெந்தமை - பழ:348/1

 TOP
 
  அரித்து (1)
அழி நீர ஆகி அரித்து எழுந்து தோன்றி - திணை50:11/3

 TOP
 
  அரிதரோ (1)
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும் - குறள்:116 3/1

 TOP
 
  அரிதா (1)
செலற்கு அரிதா சேய சுரம் - திணை150:87/4

 TOP
 
  அரிதாம் (2)
வெலற்கு அரிதாம் வில் வலான் வேல் விடலை பாங்கா - திணை150:87/3
மண் பற்றி கொள்கிற்கும் ஆற்றலார்க்கு என் அரிதாம்
  பெண் பெற்றான் அஞ்சான் இழவு - பழ:318/3,4

 TOP
 
  அரிதாம்கொல்லோ (1)
விறல் மலை நாட வரவு அரிதாம்கொல்லோ
  புனமும் அடங்கின காப்பு - திணை50:2/3,4

 TOP
 
  அரிதாய் (1)
கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார் - குறள்:75 5/1

 TOP
 
  அரிதாரம் (1)
ஒள் அரிதாரம் பிறக்கும் பெரும் கடலுள் - நான்மணி:4/2

 TOP
 
  அரிதால் (4)
குணனேயும் கூறற்கு அரிதால் குணன் அழுங்க - நாலடி:36 3/2
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு - குறள்:116 5/2
தேரும் திறம் அரிதால் தேமொழீஇ ஆரும் - பழ:340/2
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால்
  நல்லேம் யாம் என்று ஒருவன் நன்கு மதித்தல் என் - பழ:367/1,2

 TOP
 
  அரிது (54)
துன்புற்று வாழ்தல் அரிது - நாலடி:8 4/4
விலங்கிற்கும் விள்ளல் அரிது - நாலடி:8 6/4
தீண்டாவிடுதல் அரிது - நாலடி:11 9/4
பேர்க்குதல் யார்க்கும் அரிது - நாலடி:17 1/4
ஆஅயக்கண்ணும் அரிது - நாலடி:19 4/4
மனம் தீது ஆம் பக்கம் அரிது - நாலடி:25 4/4
தேர்கிற்கும் பெற்றி அரிது - நாலடி:36 2/4
இல் என்றல் யார்க்கும் அரிது - நான்மணி:48/4
அறிகு அரிது யார்க்கும் அரவ நீர் சேர்ப்ப - திணை150:61/1
மன கவலை மாற்றல் அரிது - குறள்:1 7/2
பிற ஆழி நீந்தல் அரிது - குறள்:1 8/2
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது - குறள்:2 6/2
கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது - குறள்:3 9/2
வானகமும் ஆற்றல் அரிது - குறள்:11 1/2
மாண்டற்கு அரிது ஆம் பயன் - குறள்:18 7/2
தீ பிணி தீண்டல் அரிது - குறள்:23 7/2
வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது - குறள்:24 5/2
அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது - குறள்:25 8/2
தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது - குறள்:38 7/2
வாயினர் ஆதல் அரிது - குறள்:42 9/2
உறை நிலத்தொடு ஒட்டல் அரிது - குறள்:50 9/2
மாண் பயன் எய்தல் அரிது - குறள்:61 6/2
இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது - குறள்:65 7/2
தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது - குறள்:70 3/2
தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது - குறள்:77 2/2
ஆகுதல் மாணார்க்கு அரிது - குறள்:83 3/2
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது - குறள்:85 3/2
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது - குறள்:89 6/2
யாது ஒன்றும் கண்பாடு அரிது - குறள்:105 9/2
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர் - குறள்:116 6/1
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி - குறள்:116 10/1
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல் - குறள்:118 10/1
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி - குறள்:128 6/1
தாங்கற்கு அரிது ஆகலான் - ஆசாரக்:65/3
அரிது அவித்து ஆசு இன்று உணர்ந்தவன் பாதம் - பழ:1/1
தீண்டா விடுதல் அரிது - பழ:62/4
நாவாய் அடக்கல் அரிது ஆகும் நாவாய் - பழ:79/2
தோற்றம் அரிது ஆய மக்கள் பிறப்பினால் - பழ:137/1
ஆர்க்கும் எடுப்பல் அரிது - பழ:222/4
பெரிது ஆய கூழும் பெறுவர் அரிது ஆம் - பழ:235/2
ஒள்ளிய காட்டாளர்க்கு அரிது - பழ:323/4
தெளியானை தேறல் அரிது - பழ:385/4
பேர்த்து உடம்பு கோடல் அரிது - சிறுபஞ்:17/4
தன் வரை தாழ்த்தல் அரிது - சிறுபஞ்:43/4
அம்பு பறத்தல் அரிது - சிறுபஞ்:94/4
தவம் எளிது தானம் அரிது தக்கார்க்கேல் - ஏலாதி:3/1
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா - ஏலாதி:3/2
துன்பம் துடைத்தல் அரிது - ஏலாதி:3/4
சாவது எளிது அரிது சான்றாண்மை நல்லது - ஏலாதி:39/1
மேவல் எளிது அரிது மெய் போற்றல் ஆவதன்கண் - ஏலாதி:39/2
சேறல் எளிது நிலை அரிது தெள்ளியர் ஆய் - ஏலாதி:39/3
வேறல் எளிது அரிது சொல் - ஏலாதி:39/4
அரிது அவர் வாராவிடல் - கைந்:26/4
அரிது - கைந்:35/3

 TOP
 
  அரிதே (3)
புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறல் அரிதே
  ஒப்புரவின் நல்ல பிற - குறள்:22 3/1,2
அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை - குறள்:45 3/1
இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள்:51 3/2

 TOP
 
  அரிந்து (4)
இனனும் அரிந்து யாக்க நட்பு - குறள்:80 3/2
வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று - குறள்:131 4/2
அரிந்து அரிகால் பெய்து அமைய கூட்டியக்கண்ணும் - பழ:9/3
அரிந்து அரிகால் நீர் படுக்குமாறு - பழ:281/4

 TOP
 
  அரிநர் (1)
அரிநர் அணை திறக்கும் ஊர அறுமோ - பழ:177/3

 TOP
 
  அரிமா (3)
இடுக்கண் தலைவந்தக்கண்ணும் அரிமா
  கொடி புல் கடிக்குமோ மற்று - நாலடி:15 1/3,4
அரிமா பிழைப்ப எய்த கோல் - நாலடி:16 2/4
அரிமா மதுகையவர் - நாலடி:20 8/4

 TOP
 
  அரிமானோடு (1)
செம் வரை சென்னி அரிமானோடு அ வரை - கள40:35/1

 TOP
 
  அரிய (24)
அரிய பொறுப்ப என்று அன்றோ அரியரோ - நாலடி:8 7/2
புகற்கு அரிய பூழை நுழைந்து - நாலடி:29 2/4
அறிதற்கு அரிய பொருள் - நாலடி:32 7/4
அரிய அரியவற்றால் கொள்ப பெரிய - நான்மணி:33/3
சிறந்தார்க்கு அரிய செறுதல் எஞ்ஞான்றும் - நான்மணி:48/1
பிறந்தார்க்கு அரிய துணை துறந்து வாழ்தல் - நான்மணி:48/2
வரைந்தார்க்கு அரிய வகுத்து ஊண் இரந்தார்க்கு ஒன்று - நான்மணி:48/3
முனியார் அரிய முயல்வார் அவரின் - நான்மணி:102/1
சுரம் அரிய கானம் செலவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:18/3
வழிகள்தாம் சால வர அரிய வாரல் - திணை150:11/3
இர வரின் ஏதமும் அன்ன புக அரிய
  தாழை துவளும் தரங்க நீர் சேர்ப்பிற்றே - திணை150:59/2,3
செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் - குறள்:3 6/1
செயற்கு அரிய செய்கலாதார் - குறள்:3 6/2
செய்தற்கு அரிய செயல் - குறள்:49 9/2
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்கண்ணும் தெரியுங்கால் - குறள்:51 3/1
அரிய என்று ஆகாத இல்லை பொச்சாவா - குறள்:54 7/1
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரிய ஆம் - குறள்:67 4/1
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல் - குறள்:79 1/1
வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு - குறள்:79 1/2
பெறுமாறு அரிய பொருள் - திரி:69/4
காண அரிய என் கண் - திரி:71/4
அரிய துணிந்து ஒழுகுவார் - திரி:73/4
விடல் அரிய துப்பு உடைய வேட்கையை நீக்கி - பழ:26/1
படர்வு அரிய நல் நெறிக்கண் நின்றார் இடர் உடைத்தாய் - பழ:26/2

 TOP
 
  அரியது (3)
காண்டற்கு அரியது ஓர் காடு - நாலடி:37 1/4
எய்தற்கு அரியது இயைந்தக்கால் அ நிலையே - குறள்:49 9/1
பற்றற்கு அரியது அரண் - குறள்:75 7/2

 TOP
 
  அரியர் (2)
பகையகத்து சாவார் எளியர் அரியர்
  அவையகத்து அஞ்சாதவர் - குறள்:73 3/1,2
அரியர் ஆவார் பிறர் இல் செல்லாரே உண்ணார் - சிறுபஞ்:50/3

 TOP
 
  அரியர்மன் (1)
நிறை அரியர்மன் அளியர் என்னாது காமம் - குறள்:114 8/1

 TOP
 
  அரியரா (1)
அரியரா நோக்கி அறன் அறியும் சான்றோர் - நாலடி:17 5/3

 TOP
 
  அரியரோ (1)
அரிய பொறுப்ப என்று அன்றோ அரியரோ
  ஒல்லென் அருவி உயர் வரை நல் நாட - நாலடி:8 7/2,3

 TOP
 
  அரியவற்றால் (1)
அரிய அரியவற்றால் கொள்ப பெரிய - நான்மணி:33/3

 TOP
 
  அரியவற்றுள் (1)
அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை - குறள்:45 3/1

 TOP
 
  அரியவை (2)
அரியவை செய்தும் என உரைத்தல் இன்னா - இன்னா40:26/2
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் - குறள்:70 3/1

 TOP
 
  அரியார் (5)
விடுதற்கு அரியார் இயல்பு இலரேல் நெஞ்சம் - நாலடி:23 4/3
அரியார் எளியர் என்று ஆற்றா பரிவாய் - திணை150:110/2
யாண்டும் பெறற்கு அரியார் - திரி:13/4
போற்றற்கு அரியார் புரிந்து - திரி:76/4
புகல் அரியார் புக்கு அவர் தாமே இகலினால் - பழ:115/2

 TOP
 
  அரியாரை (2)
பொன்னே கொடுத்தும் புணர்தற்கு அரியாரை
  கொன்னே தலைக்கூட பெற்றிருந்தும் அன்னோ - நாலடி:17 2/1,2
இன்னா செயினும் விடுதற்கு அரியாரை
  துன்னா துறத்தல் தகுவதோ துன்ன அரும் சீர் - நாலடி:23 6/1,2

 TOP
 
  அரில் (1)
அரில் அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இ மூன்றும் - திரி:1/3

 TOP
 
  அரிவாரை (1)
அரிவாரை காட்டார் நரி - பழ:244/4

 TOP
 
  அரிவை (1)
அ மா அரிவை முயக்கு - குறள்:111 7/2

 TOP
 
  அரு (19)
விளியா அரு நோயின் நன்றால் அளிய - நாலடி:22 9/2
பெருமை உடையாரும் சேறல் அரு மரபின் - நாலடி:25 9/2
அரு நவை ஆற்றுதல் இன்று - நாலடி:30 5/4
அரு மணி நாகம் அனுங்க செரு மன்னர் - கார்40:20/3
பெரு மலை தூவ எறிந்து அற்றே அரு மணி பூண் - கள40:6/4
நெறி அரு நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி - திணை50:15/2
அரு வரை உள்ளதாம் சீறூர் வரு வரையுள் - திணை150:13/2
அரு மலை மாய்க்குமவர் தங்கை திரு முலைக்கு - திணை150:23/2
அரு வினை என்ப உளவோ கருவியான் - குறள்:49 3/1
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும் - குறள்:85 7/1
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் - திரி:7/3
அரு மறை காவாத நட்பும் பெருமையை - திரி:55/1
ஐயம் புகுவித்து அரு நிரயத்து உய்த்திடும் - ஆசாரக்:38/3
அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை - பழ:91/2
அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை - பழ:91/2
அரு விலை மாண் கலனும் ஆன்ற பொருளும் - பழ:136/1
உடல் அரு மன்னர் உவப்ப ஒழுகின் - பழ:225/2
அம்மை அரு நரகத்து ஆழ்விக்கும் மெய்ம்மை - சிறுபஞ்:105/2
சொல்லார்க்கு அரு மறை சோராமை சிறிது எனினும் - ஏலாதி:15/3

 TOP
 
  அருக்குக (1)
அருக்குக யார்மாட்டும் உண்டி சுருக்குக - நான்மணி:86/3

 TOP
 
  அருக்கும் (1)
வல்லே மழை அருக்கும் கோள் - திரி:50/4

 TOP
 
  அருகல் (1)
பருகு நீர் பைம் சுனையில் காணாது அருகல்
  வழி விலங்கி வீழும் வரை அத்தம் சென்றார் - திணை150:78/2,3

 TOP
 
  அருகலது (1)
அருகலது ஆகி பல பழுத்தக்கண்ணும் - நாலடி:27 1/1

 TOP
 
  அருகில் (1)
சேவலும் தன் அருகில் சேக்குமால் என்கொலோ - ஐந்50:41/3

 TOP
 
  அருகு (1)
ஒருபொழுதும் செல்லாதே நந்தும் அருகு எல்லாம் - நாலடி:24 4/2

 TOP
 
  அருகே (1)
கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே
  நெய்தல் மலர் கொய்யும் நீள் நெடும் கண்ணினாள் - திணை150:60/2,3

 TOP
 
  அருத்தம் (2)
அருத்தம் செறிக்கும் அறிவிலார் பின் சென்று - நாலடி:31 4/3
அருத்தம் அடி நிழலாரை வருத்தாது - பழ:242/2

 TOP
 
  அருந்ததி (1)
அருந்ததி கற்பினார் தோளும் திருந்திய - திரி:1/1

 TOP
 
  அருந்தியது (1)
மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
  அற்றது போற்றி உணின் - குறள்:95 2/1,2

 TOP
 
  அருப்பு (1)
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா - குறள்:53 2/1

 TOP
 
  அரும் (43)
துன்ன அரும் கேளிர் துயர் களையான் கொன்னே - நாலடி:1 9/2
அரும் பெறல் யாக்கையை பெற்ற பயத்தால் - நாலடி:4 4/1
மான அரும் கலம் நீக்கி இரவு என்னும் - நாலடி:4 10/1
தாக்க அரும் துன்பங்கள்தாம் தலைவந்தக்கால் - நாலடி:6 7/2
தவல் அரும் தொல் கேள்வி தன்மை உடையார் - நாலடி:14 7/1
அடைந்தார் பிரிவும் அரும் பிணியும் கேடும் - நாலடி:18 3/1
உறைப்பு அரும் காலத்தும் ஊற்று நீர் கேணி - நாலடி:19 4/1
எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே - நாலடி:22 6/3
துன்னா துறத்தல் தகுவதோ துன்ன அரும் சீர் - நாலடி:23 6/2
அணங்கு அரும் துப்பின் அரா - நாலடி:25 1/4
மூடர் முனி தக்க சொல்லுங்கால் கேடு அரும் சீர் - நாலடி:32 6/2
அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை - நாலடி:37 3/2
அரும் பெறல் கற்பின் அயிராணி அன்ன - நாலடி:39 1/1
கடக்க அரும் கானத்து காளை பின் நாளை - நாலடி:40 8/1
விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின் - நான்மணி:44/2
அரும் தொழில் வாய்த்த நமர் - கார்40:37/4
எண்ண அரும் குன்றில் குரீஇ இனம் போன்றவே - கள40:8/3
இனத்த அரும் கலை பொங்க புனத்த - ஐந்70:20/1
பெரும் தகு தாளாண்மைக்கு ஏற்க அரும் பொருள் - ஐந்70:29/3
நீர் இல் அரும் சுரத்து ஆமான் இனம் வழங்கும் - ஐந்70:32/1
நெறி தூர் அரும் சுரம் நாம் உன்னி அறிவிட்டு - ஐந்70:33/2
நீர் இல் அரும் சுரம் முன்னி அறியார்கொல் - ஐந்70:34/3
ஆற்றல் உடையன் அரும் பொறி நல் ஊரன் - ஐந்70:43/1
அன்னையால் நீயும் அரும் தழை யாம் ஏலாமைக்கு - திணை150:20/3
அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் - குறள்:20 8/1
அரும் கேடன் என்பது அறிக மருங்கு ஓடி - குறள்:21 10/1
அரும் பொருள் யாது ஒன்றும் இல் - குறள்:47 2/2
அரும் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெரும் செல்வம் - குறள்:57 5/1
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் - குறள்:74 2/1
அரும் துயரம் காட்டும் நெறி - திரி:5/4
அரும் தொழில் ஆற்றும் பகடும் திருந்திய - திரி:69/1
கொண்ட அரும் தவம் விட்டானும் கொண்டிருந்து - திரி:79/2
தாங்க அரும் கேள்வியவர் - ஆசாரக்:50/4
அஞ்சும் பிணி மூப்பு அரும் கூற்றுடன் இயைந்து - பழ:137/3
ஆவிற்கு அரும் பனி தாங்கிய மாலையும் - பழ:152/1
அல்லது செய்வார் அரும் பொருள் ஆக்கத்தை - பழ:173/1
அமையா இடத்து ஓர் அரும் பொருள் வைத்தால் - பழ:336/1
தாவா குடி உயர தாங்கு அரும் சீர் கோ உயர்தல் - சிறுபஞ்:44/3
பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் - ஏலாதி:57/2
அரும் தவம் ஆற்ற செயின் வீடு ஆம் என்றார் - ஏலாதி:64/3
ஐயமே பிச்சை அரும் தவர்க்கு ஊண் ஆடை - ஏலாதி:70/1
காந்தள் அரும் பகை என்று கத வேழம் - கைந்:9/1
பண்பு இல் அரும் சுரம் என்பவால் ஆய்தொடி - கைந்:24/3

 TOP
 
  அரும்ப (3)
எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு - ஐந்50:31/2
பல் நிற முல்லை அரும்ப பருவம் செய்து - திணை50:22/3
கூர் எயிறு ஈன குருந்து அரும்ப ஓரும் - கைந்:25/2

 TOP
 
  அரும்பி (3)
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி - குறள்:123 3/1
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி
  துன்பம் வளர வரும் - குறள்:123 3/1,2
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி - குறள்:123 7/1

 TOP
 
  அரும்பிய (1)
அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய் - திணை50:16/3

 TOP
 
  அரும்பு (9)
அரும்பு அவிழ் தாரினாள் எம் அருளும் என்று - நாலடி:39 10/1
கோங்கு அரும்பு அன்ன முலையாய் பொருள் வயின் - நாலடி:40 10/3
நுண் அரும்பு ஊழ்த்த புறவு - கார்40:8/4
கரும் கால் வரகின் பொரி போல் அரும்பு அவிழ்ந்து - கார்40:25/1
அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த - கார்40:39/1
பைம் கொடி முல்லை அவிழ் அரும்பு ஈன்றன - ஐந்50:9/3
ஓங்கு குருந்தோடு அரும்பு ஈன்று பாங்கர் - திணை50:13/1
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன - திணை50:29/2
அரும்பு ஈர் முலையாள் அணி குழல் தாழ் வேய்த்தோள் - திணை150:116/3

 TOP
 
  அரும்பும் (1)
முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை - திணை50:42/1

 TOP
 
  அருமை (10)
அருமை உடைய அரண் சேர்ந்தும் உய்யார் - நாலடி:17 4/3
அருமை அழித்த மகன் - நான்மணி:0/8
அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் - குறள்:62 1/1
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் - குறள்:75 3/1
அருமை உடைய செயல் - குறள்:98 5/2
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது - குறள்:115 2/1
ஏலாமை ஏற்ப வளர்ப்பு அருமை சால்பவை - சிறுபஞ்:73/2
பெருமை உடையதன் அருமை பழியார் - முது:3 3/1
அருமை உடையதன் பெருமை பழியார் - முது:3 4/1
அருமை நூல் சால்பு இல்லார் சாரின் இருமைக்கும் - ஏலாதி:60/2

 TOP
 
  அருமையால் (1)
பூண்டான் கழித்தற்கு அருமையால் பூண்ட - நாலடி:6 6/2

 TOP
 
  அருமையுடைய (1)
அருமையுடைய பொருள் உடையார் தங்கண் - பழ:23/1

 TOP
 
  அருவி (44)
கோதை அருவி குளிர் வரை நல் நாட - நாலடி:8 1/1
ஒல்லென் அருவி உயர் வரை நல் நாட - நாலடி:8 7/3
ஒழியாமை கண்டாலும் ஓங்கு அருவி நாட - நாலடி:8 9/3
கழுமியார் செய்த கறங்கு அருவி நாட - நாலடி:23 8/3
பொங்கு அருவி தாழும் புனல் வரை நல் நாட - நாலடி:24 1/3
வறந்தக்கால் போலுமே வால் அருவி நாட - நாலடி:24 2/3
சிறந்த தம் கல்வியும் மாயும் கறங்கு அருவி
  கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட - நாலடி:29 5/2,3
பூத்து ஒழி கொம்பின் மேல் செல்லாவாம் நீர்த்து அருவி
  தாழா உயர் சிறப்பின் தண் குன்ற நல் நாட - நாலடி:29 10/2,3
பரப்பு எலாம் பொன் ஒழுகும் பாய் அருவி நாட - நாலடி:31 7/3
பெற்றக்கடைத்தும் பிறங்கு அருவி நல் நாட - நாலடி:35 3/3
என்றும் செயினும் இலங்கு அருவி நல் நாட - நாலடி:35 4/3
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட - நாலடி:37 9/3
காவல் இயற்கை ஒழிந்தேம் யாம் தூ அருவி
  பூ கண் கழூஉம் புறவிற்றாய் பொன் விளையும் - ஐந்50:12/2,3
கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட - ஐந்50:13/3
பாய்ந்து அருவி ஆடினேம் ஆக பணிமொழிக்கு - ஐந்50:15/3
மறந்தும் கிளி இனமும் வாரா கறங்கு அருவி
  மா மலை நாட மட மொழிதன் கேண்மை - ஐந்50:18/2,3
கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள் - ஐந்50:19/2
வானின் அருவி ததும்ப கவினிய - ஐந்70:2/2
தேம் கலந்து வந்த அருவி குடைந்து ஆட - ஐந்70:7/3
தாழ் அருவி நாடன் தெளி கொடுத்தான் என் தோழி - ஐந்70:11/3
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட - திணை50:7/2
அருவி அதிர குருகிலை பூப்ப - திணை50:30/1
மால் நீலம் மாண்ட துகில் உமிழ்வது ஒத்து அருவி
  மால் நீல மால் வரை நாட கேள் மா நீலம் - திணை150:6/1,2
கரவு இல் வள மலை கல் அருவி நாட - திணை150:11/1
பால் ஒத்த வெள் அருவி பாய்ந்து ஆடி பல் பூ பெய்தால் - திணை150:19/1
எடுத்த கொடியின் இலங்கு அருவி தோன்றும் - திணை150:79/3
அறை பாய் அருவி அணி மலை நாட - பழ:15/3
அம் தண் அருவி மலை நாட சேண் நோக்கி - பழ:69/3
ஆர்க்கும் அருவி மலை நாட நாய் கொண்டால் - பழ:87/3
கற்பால் இலங்கு அருவி நாட மற்று யாரானும் - பழ:94/3
கலந்தாரை கைவிடுதல் ஒல்லா இலங்கு அருவி
  தாஅய் இழியும் மலை நாட இன்னாதே - பழ:122/2,3
வரை தாழ் இலங்கு அருவி வெற்ப அதுவே - பழ:125/3
முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி
  வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ - பழ:151/2,3
குன்றத்து வீழும் கொடி அருவி நல் நாட - பழ:209/3
அறை கல் அருவி அணி மலை நாட - பழ:243/3
வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட - பழ:270/3
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே - பழ:281/3
செல் நீர் அருவி மலை நாட பாய்பவோ - பழ:293/3
துறந்தார் தொடர்ப்பாடு கோடல் கறங்கு அருவி
  ஏனல்வாய் வீழும் மலை நாட அஃது அன்றோ - பழ:342/2,3
சொல்லாடுவாரையும் அஞ்சற்பாற்று எல் அருவி
  பாய் வரை நாட பரிசு அழிந்தாரொடு - பழ:350/2,3
இமைத்து அருவி பொன் வரன்றும் ஈர்ம் குன்ற நாட - பழ:368/3
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட - பழ:402/3
சந்தனம் ஏந்தி அருவி கொணர்ந்திடூஉம் - கைந்:2/2
முரசு அருவி ஆர்க்கும் மலை நாடற்கு என் தோள் - கைந்:5/3

 TOP
 
  அருவினையும் (1)
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு - குறள்:64 1/2

 TOP
 
  அருவு (1)
ஆர்க்கும் அருவு அணி மலை நாட - நாலடி:17 1/3

 TOP
 
  அருள் (39)
ஆள் பார்த்து உழலும் அருள் இல் கூற்று உண்மையால் - நாலடி:2 10/1
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான் - நான்மணி:105/3
அருள் இல்லார்தம்கண் செலவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:10/3
சூழா பொருள் நசைக்கண் சென்றோர் அருள் நினைந்து - ஐந்70:31/3
கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும் - ஐந்70:65/3
முறி எழில் மேனி பசப்ப அருள் ஒழிந்து - திணை50:15/3
அருள் இல் மறவர் அதர் - திணை150:84/4
அருள் பொருள் ஆகாமை ஆக அருளான் - திணை150:85/2
அருள் பரந்த ஆய் நிறம் போன்று மருள் பரந்த - திணை150:96/2
அடி நாயேன் பெற்ற அருள் - திணை150:134/4
அருள் வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி - குறள்:18 6/1
அருள் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருள் செல்வம் - குறள்:25 1/1
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான் - குறள்:25 2/1
அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள் சேர்ந்த - குறள்:25 3/1
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப - குறள்:25 4/1
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் - குறள்:25 5/1
பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் என்பர் அருள் நீங்கி - குறள்:25 6/1
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு - குறள்:25 7/1
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் - குறள்:25 8/1
எங்ஙனம் ஆளும் அருள் - குறள்:26 1/2
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி - குறள்:26 2/1
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் - குறள்:26 4/1
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி - குறள்:29 5/1
அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவி பொருள் என்னும் - குறள்:76 7/1
பொருள்பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள் - குறள்:92 4/1
பொருள் கெடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கெடுத்து - குறள்:94 8/1
ஊன் உண்டு உயிர்கட்கு அருள் உடையெம் என்பானும் - திரி:36/1
அருள் புரிந்து சொல்லுக சொல்லை இ மூன்றும் - திரி:90/3
அருள் இல் ஒருவற்கு அறனும் தெருளான் - திரி:102/2
அற்றாக நோக்கி அறத்திற்கு அருள் உடைமை - பழ:141/1
அறிவின் அருள் புரிந்து செல்லார் பிறிதின் - பழ:164/2
அறம் செய்து அருள் உடையர் ஆதல் பிறங்கல் - பழ:215/2
அருள் உடையாரும் மற்று அல்லாதவரும் - பழ:269/1
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான் - சிறுபஞ்:1/2
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான் - சிறுபஞ்:1/2
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர - சிறுபஞ்:57/2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் - சிறுபஞ்:95/3
கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய - சிறுபஞ்:103/2
அருள் கூடி ஆர் அறத்தோடு ஐந்து இயைந்து ஈயின் - சிறுபஞ்:104/3

 TOP
 
  அருளா (1)
அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட - கைந்:51/2

 TOP
 
  அருளாதான் (1)
அருளாதான் செய்யும் அறம் - குறள்:25 9/2

 TOP
 
  அருளாம் (1)
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் - சிறுபஞ்:95/3

 TOP
 
  அருளான் (2)
கொடும் கழி சேர்ப்பன் அருளான் என தெளிந்து - ஐந்70:62/2
அருள் பொருள் ஆகாமை ஆக அருளான்
  வளமை கொணரும் வகையினான் மற்று ஓர் - திணை150:85/2,3

 TOP
 
  அருளில் (1)
அருளில் பிறக்கும் அற நெறி எல்லாம் - நான்மணி:5/3

 TOP
 
  அருளின் (1)
அருளின் அறம் உரைக்கும் அன்பு உடையார் வாய் சொல் - நாலடி:33 1/1

 TOP
 
  அருளினால் (1)
அருளினால் ஆகும் அறம் - நான்மணி:103/4

 TOP
 
  அருளினான் (1)
அருளினான் ஆகும் அறம் - சிறுபஞ்:33/4

 TOP
 
  அருளினை (1)
அருளினை நெஞ்சத்து அடைகொடாதானும் - திரி:89/1

 TOP
 
  அருளீயாய் (1)
சித்திர பூம் கொடி அன்னாட்கு அருளீயாய்
  வித்தக பைம் பூண் நின் மார்பு - திணை50:42/3,4

 TOP
 
  அருளுடைமை (1)
அருளுடைமை கொல்லாமை ஐந்தடக்கல் வாய்மை - பழ:401/1

 TOP
 
  அருளுடையீர் (1)
அறம் செய்து அருளுடையீர் ஆகுமின் யாரும் - நாலடி:1 7/3

 TOP
 
  அருளுதல் (1)
யாணர் அகல் வயல் ஊரன் அருளுதல்
  பாண பரிந்து உரைக்க வேண்டுமோ மாண - ஐந்50:23/1,2

 TOP
 
  அருளும் (2)
அருளும் அவனை நகும் - நாலடி:28 3/4
அரும்பு அவிழ் தாரினாள் எம் அருளும் என்று - நாலடி:39 10/1

 TOP
 
  அருளொடும் (1)
அருளொடும் அன்பொடும் வாரா பொருள் ஆக்கம் - குறள்:76 5/1

 TOP
 
  அரை (1)
அத்து இட்ட கூறை அரை சுற்றி வாழினும் - நாலடி:29 1/1

 TOP
 
  அரைக்கால் (1)
புள் அரைக்கால் விற்பேம் எனல் - பழ:132/4

 TOP
 
  அரைசு (1)
அளந்து அறிந்து செய்வான் அரைசு அமைச்சன் யாதும் - சிறுபஞ்:56/3

 TOP
 
  அல் (6)
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து - குறள்:31 1/1
அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும் - திரி:72/2
அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவர்க்கேயானும் - பழ:218/3
நாவிற்கு நன்று அல் வசை - சிறுபஞ்:9/4
வழி படர் வாய்ப்ப வருந்தாமை வாய் அல்
  குழி படல் தீ சொற்களோடு மொழிப்பட்ட - சிறுபஞ்:102/1,2
ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த - சிறுபஞ்:107/2

 TOP
 
  அல்கல் (1)
இன்று அல்கல் ஈர்ம் படையுள் ஈர்ங்கோதை தோள் துணையா - ஐந்50:40/1

 TOP
 
  அல்கி (1)
பீர் இவர் கூரை மறு மனை சேர்ந்து அல்கி
  கூர் உகிர் எண்கின் இரும் கிளை கண்படுக்கும் - ஐந்70:34/1,2

 TOP
 
  அல்கு (3)
அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே - நாலடி:17 6/3
தான் அறியுமாற்றால் தொழுது எழுக அல்கு அந்தி - ஆசாரக்:9/2
அல்கு உண்டு அடங்கல் வழி - ஆசாரக்:29/3

 TOP
 
  அல்குல் (8)
கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை - நாலடி:36 4/1
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு - நாலடி:38 2/1
புனை பூம் தழை அல்குல் பொன் அன்னாய் சாரல் - ஐந்50:14/1
பாரித்த அல்குல் பணைத்தோளார் சேரியுள் - திணை50:34/3
படம் அணி அல்குல் பரதர் மகளிர் - திணை50:45/2
அல்குல் விலை பகரும் ஆய்தொடியும் நல்லவர்க்கு - திரி:25/2
பை ஆர் அகல் அல்குல் பைந்தொடி எக்காலும் - பழ:109/2
பை அரவு அல்குல் பணை தோளாய் பாத்து அறிவு என் - பழ:364/3

 TOP
 
  அல்குலாய் (3)
ஏந்து எழில் அல்குலாய் ஏமார்ந்த காதலர் - கார்40:13/1
பால் போலும் வெண் நிலவும் பை அரவு அல்குலாய்
  வேல் போலும் வீழ் துணை இலார்க்கு - திணை150:96/3,4
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் - பழ:325/3

 TOP
 
  அல்குலார் (2)
பட்டு ஆர் அகல் அல்குலார் படர்ந்து ஒட்டி - பழ:398/2
பட்டு ஆர் அணி அல்குலார் படிந்து ஒட்டி - சிறுபஞ்:16/2

 TOP
 
  அல்குவர்கொல் (2)
நெறி அரு நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி - திணை50:15/2
நிலை அஞ்சி நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி - திணை50:19/2

 TOP
 
  அல்ல (41)
நேர்த்து நிகர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் - நாலடி:7 4/1
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது - நாலடி:8 2/1
மஞ்சள் அழகும் அழகு அல்ல நெஞ்சத்து - நாலடி:14 1/2
விச்சை மற்று அல்ல பிற - நாலடி:14 4/4
நெறி அல்ல செய்து ஒழுகியவ்வும் நெறி அறிந்த - நாலடி:18 1/2
விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும் - நாலடி:37 10/2
துளக்கு அற நாடின் வேறு அல்ல விளக்கு ஒளியும் - நாலடி:38 1/2
அல்ல புரிந்தார்க்கு அறம் தோன்றா எல்லாம் - நான்மணி:8/3
மக்கள் பேறு அல்ல பிற - குறள்:7 1/2
அணி அல்ல மற்று பிற - குறள்:10 5/2
கேடும் பெருக்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்து - குறள்:12 5/1
நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் - குறள்:12 6/2
அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள் - குறள்:15 10/1
திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து - குறள்:16 7/1
அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று - குறள்:16 7/2
சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே - குறள்:18 3/1
அறம் கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன் - குறள்:19 1/1
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல - குறள்:29 9/1
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல
  மற்றைய தேற்றாதவர் - குறள்:29 9/1,2
எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்கு - குறள்:30 9/1
கோடியும் அல்ல பல - குறள்:34 7/2
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து - குறள்:38 6/1
மாடு அல்ல மற்றையவை - குறள்:40 10/2
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க - குறள்:47 6/1
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும் - குறள்:70 10/1
நாடு என்ப நாடா வளத்தன நாடு அல்ல
  நாட வளம் தரும் நாடு - குறள்:74 9/1,2
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல
  துய்க்க துவர பசித்து - குறள்:95 4/1,2
சீரினும் சீர் அல்ல செய்யாரே சீரொடு - குறள்:97 2/1
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல
  நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு - குறள்:102 2/1,2
விழுமிய அல்ல துணிதல் இ மூன்றும் - திரி:9/3
தெரியாது உரைக்கும் வெகுள்வும் பொருள் அல்ல
  காதற்படுக்கும் விழைவும் இவை மூன்றும் - திரி:93/2,3
பொய்யாக தம்மை பொருள் அல்ல கூறுபவேல் - பழ:44/2
தத்தமக்கு கொண்ட குறியோ தவம் அல்ல
  செத்துக சாந்து படுக்க மனம் ஒத்து - பழ:95/1,2
தங்கள் நேர் வைத்து தகவு அல்ல கூறுதல் - பழ:149/3
நெறி அல்ல சொல்லல் நீ பாண அறி துயில் - பழ:222/3
தருக்கி ஒழுகி தகவு அல்ல செய்தும் - பழ:224/1
தீயன அல்ல செயினும் திறல் வேந்தன் - பழ:234/1
வடு அல்ல செய்தலே வேண்டும் நெடு வரை - பழ:394/2
பல்லின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல நூற்கு இயைந்த - சிறுபஞ்:35/3
கள்ளத்த அல்ல கருதின் இவை மூன்றும் - ஏலாதி:27/3
கழுத்தின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல எண்ணோடு - ஏலாதி:74/3

 TOP
 
  அல்லதன்கண் (1)
கை அல்லதன்கண் செயல் - குறள்:84 2/2

 TOP
 
  அல்லது (24)
தன்னையா தான் நோவின் அல்லது துன்னி - நாலடி:8 6/2
வான் தோய் குடி பிறந்தார்க்கு அல்லது வான் தோயும் - நாலடி:15 2/2
பாலொடு அளாய நீர் பால் போல் ஆகும் அல்லது
  நீராய் நிறம் தெரிந்து தோன்றாதாம் தேரின் - நாலடி:18 7/1,2
நல் புடை கொண்டமை அல்லது பொன் கேழ் - நாலடி:22 2/2
வினை பயன் அல்லது வேல் நெடும் கண்ணாய் - நாலடி:27 5/3
நின் அல்லது இல் என்று உரை - ஐந்70:58/4
கோடாது நீர் கொடுப்பின் அல்லது கோடா - திணை150:15/2
நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது
  அன்றே மறப்பது நன்று - குறள்:11 8/1,2
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது
  ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு - குறள்:24 1/1,2
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் - குறள்:26 4/1
பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் - குறள்:26 4/2
இடம் கண்ட பின் அல்லது - குறள்:50 1/2
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது
  இல்லை நிலக்கு பொறை - குறள்:57 10/1,2
கண் அல்லது இல்லை பிற - குறள்:71 10/2
பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் - குறள்:76 1/2
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய - குறள்:80 5/1
இல் பிறந்தார்கண் அல்லது இல்லை இயல்பாக - குறள்:96 1/1
உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் - குறள்:109 10/1
மடல் அல்லது இல்லை வலி - குறள்:114 1/2
தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல - குறள்:116 9/1
என் அல்லது இல்லை துணை - குறள்:117 8/2
வரைந்து கொண்டு அல்லது பூசார் கலத்தினால் - ஆசாரக்:35/3
அல்லது செய்வார் அரும் பொருள் ஆக்கத்தை - பழ:173/1
கொல்வாங்கு கொன்ற பின் அல்லது உய கொண்டு - பழ:257/3

 TOP
 
  அல்லர் (15)
அறியாரும் அல்லர் அறிவது அறிந்தும் - நாலடி:11 8/1
காதலவரும் கருத்து அல்லர் காதலித்து - நாலடி:19 1/2
இனத்து அனையர் அல்லர் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:25 5/3
செல்லாரும் அல்லர் சிறு நெறி புல்லா - நாலடி:31 3/2
தமர் அல்லர் தம் உடம்பினார் - நாலடி:38 9/4
திருந்திழாய் காதலர் தீர்குவர் அல்லர்
  குருந்தின் குவி இணர் உள் உறை ஆக - கார்40:15/1,2
விலங்கல் விளங்கிழாய் செல்வாரோ அல்லர்
  அழல் பட்டு அசைந்த பிடியை எழில் களிறு - ஐந்50:32/1,2
விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல் - குறள்:15 3/1
உயிர்ப்ப உளர் அல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர் - குறள்:88 10/1
துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறு அல்லர் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:93 6/1
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் - குறள்:98 3/1
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய - குறள்:130 10/1
துன்னினார் அல்லர் பிறர் - பழ:66/4
நிலைஇய பண்பு இலார் நேர் அல்லர் என்று ஒன்று - பழ:253/1
நிகராக சென்றாரும் அல்லர் இவர் திரை - பழ:307/2

 TOP
 
  அல்லராய் (1)
மயரிகள் அல்லராய் மாண்புடையார் சேரும் - இனிய40:12/3

 TOP
 
  அல்லல் (12)
அல்லல் களைப எனின் - நாலடி:17 10/4
அல்லல் உழப்பது அறிதிரேல் தொல் சிறப்பின் - நாலடி:26 2/2
அல்லல் அடையப்பட்டார் - நாலடி:29 7/4
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் - குறள்:25 5/1
அல்லல் உழப்பது ஆம் நட்பு - குறள்:79 7/2
அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் - குறள்:94 6/1
அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது - குறள்:94 8/2
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி - குறள்:116 10/1
அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது - குறள்:131 1/2
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை - குறள்:131 3/1
தொழுது இருந்தக்கண்ணே ஒழியுமோ அல்லல்
  இழுகினான் ஆகாப்பது இல்லையே முன்னம் - பழ:29/2,3
அல்லல் ஒருவர்க்கு அடைந்தக்கால் மற்று அவர்க்கு - பழ:53/1

 TOP
 
  அல்லல்கண் (1)
அல்லல்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு - குறள்:80 8/2

 TOP
 
  அல்லவர் (1)
கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் - குறள்:98 3/2

 TOP
 
  அல்லவரை (2)
பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும் - குறள்:76 1/1
தமர் அல்லவரை தலையளித்தக்கண்ணும் - பழ:144/1

 TOP
 
  அல்லவற்றை (1)
பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் - குறள்:36 1/1

 TOP
 
  அல்லவாம் (1)
பால் வேறு உருவின அல்லவாம் பால் போல் - நாலடி:12 8/2

 TOP
 
  அல்லவை (15)
அல்லவை செய்வார்க்கு அறம் கூற்றம் கூற்றாமே - நான்மணி:82/3
அறம்புரிந்து அல்லவை நீக்கல் இனிதே - இனிய40:21/2
ஆக்கம் அழியினும் அல்லவை கூறாத - இனிய40:28/3
அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை - குறள்:10 6/1
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின் - குறள்:17 4/1
அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே - குறள்:19 2/1
அல்லவை செய்து ஒழுகுவார் - குறள்:25 6/2
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து - குறள்:28 4/1
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா - குறள்:39 4/1
அல்லவை செய்து ஒழுகும் வேந்து - குறள்:56 1/2
காணேன் தவறு அல்லவை - குறள்:129 6/2
அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இ மூவர் - திரி:99/3
அல்லவை நீங்கிவிடும் - பழ:159/4
அல்லவை செய்குப அல்லாப்பின் அல்லாக்கால் - பழ:290/1
அடைய அடைந்தாரை அல்லவை செய்து - பழ:329/1

 TOP
 
  அல்லவையுள் (1)
அல்லவையுள் தோன்றி அலவலைத்து வாழ்பவர் - பழ:326/1

 TOP
 
  அல்லள் (1)
நீர் அறிந்து ஒழுகாதாள் தாரம் அல்லள் - முது:5 1/1

 TOP
 
  அல்லற்பட்டு (1)
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே - குறள்:56 5/1

 TOP
 
  அல்லற்படுப்பதூஉம் (1)
அல்லற்படுப்பதூஉம் இல் - குறள்:46 10/2

 TOP
 
  அல்லற்படுபவோ (1)
அற்றேம் என்று அல்லற்படுபவோ பெற்றேம் என்று - குறள்:63 6/1

 TOP
 
  அல்லற்படுவது (1)
அல்லற்படுவது எவன் - குறள்:38 9/2

 TOP
 
  அல்லன் (2)
சோர கையன் சொல்மலை அல்லன் - முது:5 4/1
நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோன் அல்லன் - முது:5 5/1

 TOP
 
  அல்லனேல் (2)
காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல்
  மீக்கூறும் மன்னன் நிலம் - குறள்:39 6/1,2
செங்கோலன் அல்லனேல் செய்வது என் பொங்கு - பழ:391/2

 TOP
 
  அல்லா (5)
பொருள் ஆக கொள்வர் புலவர் பொருள் அல்லா
  ஏழை அதனை இகழ்ந்து உரைக்கும் பால் கூழை - நாலடி:33 1/2,3
வளம் இல் குளத்தின் கீழ் நெல் சாம் பரம் அல்லா
  பண்டத்தின் கீழ் சாம் பகடு - நான்மணி:80/3,4
செல்வார்க்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை அல்லா
  கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து - நான்மணி:81/2,3
வன்கண்ணன் ஆகி ஒறுக்க ஒறுக்க அல்லா
  மென்கண்ணன் ஆளான் அரசு - பழ:322/3,4
தக்கம் படாமை தவம் அல்லா தக்கார் - சிறுபஞ்:75/2

 TOP
 
  அல்லாக்கால் (4)
கோட்டியுள் குன்ற குடி பழிக்கும் அல்லாக்கால்
  தோள் புடைக்கொள்ளா எழும் - நாலடி:32 2/3,4
செங்கோலன் அல்லாக்கால் சேர்ந்தாரும் எள்ளுவர் - பழ:248/2
அல்லவை செய்குப அல்லாப்பின் அல்லாக்கால்
  செல்வது அறிகிலர் ஆகி சிதைத்து எழுவர் - பழ:290/1,2
தன்னின் வலியானை தான் உடையன் அல்லாக்கால்
  என்ன குறையன் இளையரால் மன்னும் - பழ:330/1,2

 TOP
 
  அல்லாத (3)
சொலற்பால அல்லாத சொல்லுதலும் குற்றம் - நான்மணி:100/3
அல்லாத என்னையும் தீர மற்று ஐயன்மார் - திணை150:88/1
மறு மனத்தான் அல்லாத மா நலத்த வேந்தன் - பழ:165/1

 TOP
 
  அல்லாதது (1)
ஈரம் அல்லாதது கிளை நட்பு அன்று - முது:5 3/1

 TOP
 
  அல்லாதவர் (1)
தொழிற்கு உரியர் அல்லாதவர் - ஆசாரக்:81/3

 TOP
 
  அல்லாதவர்க்கு (1)
கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு - குறள்:108 7/2

 TOP
 
  அல்லாதவரும் (1)
அருள் உடையாரும் மற்று அல்லாதவரும்
  பொருள் உடையாரை புகழாதார் இல்லை - பழ:269/1,2

 TOP
 
  அல்லாதார் (3)
வலவைகள் அல்லாதார் கால் ஆறு சென்று - நாலடி:27 8/1
உண்டாரே உண்டார் எனப்படுவார் அல்லாதார்
  உண்டார் போல் வாய்பூசி செல்வர் அது எடுத்து - ஆசாரக்:18/2,3
ஆய்ந்த அறிவினர் அல்லாதார் புல் உரைக்கு - பழ:268/1

 TOP
 
  அல்லாதான் (1)
கற்றானும் கற்றார் வாய் கேட்டானும் அல்லாதான்
  தெற்ற உணரான் பொருள்களை எற்றே - பழ:138/1,2

 TOP
 
  அல்லாதோன் (1)
வாலியன் அல்லாதோன் தவம் செய்தல் பொய் - முது:7 10/1

 TOP
 
  அல்லாப்பின் (1)
அல்லவை செய்குப அல்லாப்பின் அல்லாக்கால் - பழ:290/1

 TOP
 
  அல்லாமை (1)
அலவலை அல்லாமை பெண் மகளிர்க்கு ஐந்தும் - சிறுபஞ்:51/3

 TOP
 
  அல்லார் (18)
நேர்த்து நிகர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் - நாலடி:7 4/1
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது - நாலடி:8 2/1
அல்லார் எனினும் அடக்கி கொளல்வேண்டும் - நாலடி:23 1/2
பெரு நீரார் கேண்மை கொளினும் நீர் அல்லார்
  கருமங்கள் வேறுபடும் - நாலடி:24 6/3,4
செவ்வியர் அல்லார் செவி கொடுத்தும் கேட்கலார் - நாலடி:33 2/2
அல்லார் உவப்பது கேடு - நான்மணி:53/4
தமர் அல்லார் கையகத்து ஊண் - நான்மணி:91/4
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார்
  அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு - குறள்:27 6/1,2
நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய - குறள்:42 9/1
அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் - குறள்:72 10/2
இனம் போன்று இனம் அல்லார் கேண்மை மகளிர் - குறள்:83 2/1
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் - குறள்:98 3/1
கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் - குறள்:98 3/2
பேதைகள் அல்லார் புகாஅர் புகுபவேல் - ஆசாரக்:98/2
இற்பாலர் அல்லார் இயல்பு இன்மை நோவது என் - பழ:94/2
நிறை உள்ளர் அல்லார் நிமிர்ந்து பெருகல் - பழ:125/2
பொருள் அல்லார் கூறிய பொய் குறளை வேந்தன் - பழ:147/1
கல்லார் கற்றார் இனத்தர் அல்லார் பெறுபவே - சிறுபஞ்:54/3

 TOP
 
  அல்லார்க்கு (3)
வாளொடு என் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடு என் - குறள்:73 6/1
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப - குறள்:92 8/1
நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம் - குறள்:100 9/1

 TOP
 
  அல்லார்கண் (1)
சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இ மூன்றும் - திரி:32/3

 TOP
 
  அல்லார்கண்ணும் (1)
துலை அல்லார்கண்ணும் கொளல் - குறள்:99 6/2

 TOP
 
  அல்லார்தம் (1)
புல்லி கொளினும் பொருள் அல்லார்தம் கேண்மை - இனிய40:34/3

 TOP
 
  அல்லாரும் (1)
தக்காரும் தக்கவர் அல்லாரும் தம் நீர்மை - நாலடி:12 2/1

 TOP
 
  அல்லாரை (3)
இன்னா செயினும் விடற்பாலர் அல்லாரை
  பொன்னாக போற்றி கொளல்வேண்டும் பொன்னோடு - நாலடி:23 5/1,2
நல்லாரை நல்லவர் நாண் உவப்பர் அல்லாரை
  அல்லார் உவப்பது கேடு - நான்மணி:53/3,4
வாய்ப்பு உடையாராகி வலவைகள் அல்லாரை
  காப்பு அடைய கோடல் இனிது - இனிய40:6/3,4

 TOP
 
  அல்லால் (40)
துஞ்சினார் என்று எடுத்து தூற்றப்பட்டார் அல்லால்
  எஞ்சினார் இ உலகத்து இல் - நாலடி:3 1/3,4
தாம் செய்வது அல்லால் தவற்றினால் தீங்கு ஊக்கல் - நாலடி:7 9/3
வினைப்பயன் அல்லால் பிற - நாலடி:11 5/4
தாம் செய் வினை அல்லால் தம்மொடு செல்வது மற்று - நாலடி:12 10/1
சிறு வரையேஆயினும் செய்த நன்று அல்லால்
  உறு பயனோ இல்லை உயிர்க்கு - நாலடி:13 10/3,4
கூஉம் துணை அல்லால் கொண்டு தடுமாற்றம் - நாலடி:14 10/3
சொல் அளவு அல்லால் பொருள் இல்லை தொல் சிறப்பின் - நாலடி:20 5/2
அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பவர்மாட்டு அல்லால்
  முகம்புகுதல் ஆற்றுமோ மேல் - நாலடி:31 3/3,4
உருத்த மனத்தோடு உயர்வு உள்ளின் அல்லால்
  அருத்தம் செறிக்கும் அறிவிலார் பின் சென்று - நாலடி:31 4/2,3
வழிபடுதல் வல்லுதல் அல்லால் பரிசு அழிந்து - நாலடி:31 9/2
கடும் புனலின் நீந்தி கரை வைத்தாற்கு அல்லால்
  நெடும் பணை போல் தோள் நேராள் நின்று - திணை150:12/3,4
கடாஅம் மால் யானை கடிந்தானை அல்லால்
  தொடாஅவால் என் தோழி தோள் - திணை150:14/3,4
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
  மன கவலை மாற்றல் அரிது - குறள்:1 7/1,2
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
  பிற ஆழி நீந்தல் அரிது - குறள்:1 8/1,2
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே - குறள்:2 6/1
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால்
  பொன்றாது நிற்பது ஒன்று இல் - குறள்:24 3/1,2
வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது - குறள்:24 5/2
வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி - குறள்:38 7/1
உளர் என்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவா - குறள்:41 6/1
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை - குறள்:50 7/1
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான் - குறள்:52 5/1
தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது - குறள்:77 2/2
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண் - குறள்:110 5/1
பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை - குறள்:119 8/1
இவர்க்கு ஊண் கொடுத்து அல்லால் உண்ணாரே என்றும் - ஆசாரக்:21/2
அந்தரத்து அல்லால் உமிழ்வோடு இரு புலனும் - ஆசாரக்:34/2
மேனி அல்லால் பிற - ஆசாரக்:77/3
தமன் என்று இரு நாழி ஈத்தவன் அல்லால்
  நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே - பழ:35/1,2
மறந்தானும் தாம் உடைய தாம் போற்றின் அல்லால்
  சிறந்தார் தமர் என்று தேற்றார் கை வையார் - பழ:43/1,2
தெருளும் திறம் தெரிதல் அல்லால் வெருள எழுந்து - பழ:147/2
வீற்று வழி அல்லால் வேண்டினும் கைகூடா - பழ:150/2
துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால்
  நிரப்பு இடும்பை மிக்கார்க்கு உதவ ஒன்று ஈதல் - பழ:169/2,3
பொறி பட்டவாறு அல்லால் பூணாது என்று எண்ணி - பழ:220/3
அன்பு அறிந்த பின் அல்லால் யார் யார்க்கும் தம் மறையை - பழ:257/1
புன் சொல் இடர்ப்படுப்பது அல்லால் ஒருவனை - பழ:277/3
ஒளியாரை மீதூர்ந்து ஒழுகுவது அல்லால்
  களி யானை மன்னர்க்கோ கைகடத்தல் ஏதம் - பழ:287/1,2
பாழி தோள் வட்டித்தார் காண்பாம் இனிது அல்லால்
  வாழைக்காய் உப்பு உறைத்தல் இல் - பழ:338/3,4
தெற்ற அறிவு உடையார்க்கு அல்லால் திறன் இல்லா - பழ:373/1
நடுவணா சென்று அவரை நன்கு எறிதல் அல்லால்
  ஒடி எறிய தீரா பகை - பழ:387/3,4
காதலர் என்பது அறிந்து அல்லால் யாது ஒன்றும் - பழ:393/2

 TOP
 
  அல்லாவார் (1)
ஆக்கம் இழந்தேம் என்று அல்லாவார் ஊக்கம் - குறள்:60 3/1

 TOP
 
  அல்லான் (3)
வாளை மீன் உள்ளல் தலைப்படலும் ஆள் அல்லான்
  செல்வ குடியுள் பிறத்தலும் பல் சவையின் - திரி:7/1,2
ஒள்ளியன் அல்லான் மேல் வைத்தல் குரங்கின் கை - பழ:200/3
குடிமகன் அல்லான் கை வைத்தல் கடி நெய்தல் - பழ:396/2

 TOP
 
  அல்லானும் (1)
உற்றானும் அல்லானும் ஐந்தும் உணர்வான் நாள் - சிறுபஞ்:42/3

 TOP
 
  அல்லானை (1)
வேறலும் நஞ்சு மாறு அல்லானை தேறினால் - சிறுபஞ்:11/2

 TOP
 
  அல்லில் (1)
அறி துறைத்து இ அல்லில் நமக்கு - கைந்:11/4

 TOP
 
  அல்லேம் (1)
விளியும் என் இன் உயிர் வேறு அல்லேம் என்பார் - குறள்:121 9/1

 TOP
 
  அல்லை (3)
வேறு அல்லை பாண வியல் ஊரன் வாய்மொழியை - ஐந்50:21/3
கண் உளவாயின் முலை அல்லை காணலாம் - திணை150:108/1
மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிர் உண்ணும் - குறள்:123 1/1

 TOP
 
  அல்வழி (2)
நெஞ்சம் துணை அல்வழி - குறள்:130 9/2
நெஞ்சம் தமர் அல்வழி - குறள்:130 10/2

 TOP
 
  அல (1)
ஒருத்தி யான் ஒன்று அல பல் பகை என்னை - திணை150:121/1

 TOP
 
  அலகா (1)
வாழ்நாட்கு அலகா வயங்கு ஒளி மண்டிலம் - நாலடி:3 2/1

 TOP
 
  அலகு (3)
அலகு சால் கற்பின் அறிவன் நூல் கல்லாது - நாலடி:14 10/1
அலகு உடை நீழலவர் - குறள்:104 4/2
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் - திரி:105/2

 TOP
 
  அலகையா (1)
அலகையா வைக்கப்படும் - குறள்:85 10/2

 TOP
 
  அலங்கார (1)
அலங்கார நல்லார்க்கு அறை - திணை150:127/4

 TOP
 
  அலது (1)
நின் அலது இல்லையால் ஈயாயோ கண்ணோட்டத்து - ஐந்70:6/3

 TOP
 
  அலந்த (1)
மா அலந்த நோக்கினாய் ஊண் ஈய்ந்தார் மா கடல் சூழ் - ஏலாதி:56/3

 TOP
 
  அலந்தார்க்கு (1)
அலந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்த புகழும் துளங்கினும் - திரி:41/1

 TOP
 
  அலந்தாரை (1)
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை - குறள்:131 3/1

 TOP
 
  அலம்வரும் (1)
வெறியோடு அலம்வரும் யாய் - ஐந்50:20/4

 TOP
 
  அலமருப (1)
கேளிர் இழந்தார் அலமருப செம் கண் - கள40:29/3

 TOP
 
  அலமரும் (2)
காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும் - ஐந்70:15/3
நீரோடு அலமரும் கண் - ஐந்70:15/4

 TOP
 
  அலர் (11)
அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட - ஐந்70:33/3
அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர்
  புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர் - ஐந்70:58/2,3
அன்று அறியும் ஆதலால் வாராது அலர் ஒழிய - திணை150:37/3
பெருகுமால் நம் அலர் பேண பெருகா - திணை150:41/2
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை - குறள்:115 1/1
அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் - குறள்:115 2/2
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் - குறள்:115 6/1
அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார் - குறள்:115 9/1
கட்டு அலர் தார் மார்ப கலி ஊழி காலத்து - பழ:59/3
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் - கைந்:39/3
சாலவும் தூற்றும் அலர் - கைந்:44/4

 TOP
 
  அலர்மகளை (1)
அறம் தேயும் பின்னும் அலர்மகளை நீக்கும் - சிறுபஞ்:105/3

 TOP
 
  அலர (2)
கரும் கால் மராஅ நுணாவோடு அலர
  இரும் சிறை வண்டு இனம் பாலை முரல - திணை50:16/1,2
குருந்து அலர
  பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர - கைந்:29/1,2

 TOP
 
  அலரி (1)
தீம் கரும்பு ஈன்ற திரள் கால் உளை அலரி
  தேம் கமழ் நாற்றம் இழந்த ஆங்கு ஓங்கும் - நாலடி:20 9/1,2

 TOP
 
  அலரும் (2)
விழித்து அலரும் நெய்தல் துறைவ உரையார் - பழ:182/3
அடும்பு அலரும் சேர்ப்ப அகலுள் நீராலே - பழ:202/3

 TOP
 
  அலவ (1)
கொடும் தாள் அலவ குறை யாம் இரப்பேம் - ஐந்50:42/1

 TOP
 
  அலவலை (2)
அலவலை இல்லா குடியும் இ மூவர் - திரி:34/3
அலவலை அல்லாமை பெண் மகளிர்க்கு ஐந்தும் - சிறுபஞ்:51/3

 TOP
 
  அலவலைத்து (1)
அல்லவையுள் தோன்றி அலவலைத்து வாழ்பவர் - பழ:326/1

 TOP
 
  அலவலையும் (1)
அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இ மூவர் - திரி:99/3

 TOP
 
  அலவன் (6)
அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த - கார்40:39/1
அடும்பு இவர் எக்கர் அலவன் வழங்கும் - ஐந்70:62/1
கவர் கால் அலவன் தன பெடையோடு - ஐந்70:67/2
பிறங்கு மணல் மேல் அலவன் பரப்ப - திணை50:48/2
கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே - திணை150:60/2
அலவன் வழங்கும் அடும்பு இவர் எக்கர் - கைந்:53/1

 TOP
 
  அலவனை (1)
அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற - நாலடி:13 3/3

 TOP
 
  அலவனையும் (1)
தன் துணையோடு ஆடும் அலவனையும் தான் நோக்கா - திணை150:40/1

 TOP
 
  அலவுறினும் (1)
ஆள்தகை மன்னரை சேர்ந்தார் தாம் அலவுறினும்
  ஆண்டு ஒன்று வேண்டுதும் என்பது உரையற்க - பழ:178/1,2

 TOP
 
  அலற்றும் (1)
மறு இல் பொலம் தொடி வீசும் அலற்றும்
  சிறுவன் உடையேன் துணை - ஐந்70:55/3,4

 TOP
 
  அலற (4)
பிள்ளையை தாய் அலற கோடலால் மற்று அதன் - நாலடி:2 10/3
கணம் கொண்டு சுற்றத்தார் கல்லென்று அலற
  பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு - நாலடி:3 5/1,2
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் தன் கேள் அலற
  சென்றான் எனப்படுதலால் - நாலடி:3 9/3,4
இறா எறி ஓதம் அலற இரைக்கும் - கைந்:58/2

 TOP
 
  அலறி (1)
திரை அலறி பேர தெழியா திரியா - திணை150:60/1

 TOP
 
  அலறினால் (1)
அழ போகான் அஞ்சான் அலறினால் கேளான் - ஏலாதி:37/1

 TOP
 
  அலாம் (1)
வலி அலாம் தாக்கு வலிது - பழ:157/4

 TOP
 
  அலார்க்கு (1)
தன் நலம் என் அலார்க்கு ஈயான் எழு பாண - திணை50:34/2

 TOP
 
  அலால் (1)
உடுத்து அலால் நீர் ஆடார் ஒன்று உடுத்து உண்ணார் - ஆசாரக்:11/1

 TOP
 
  அலி (1)
அலி ஆகி ஆடி உண்பார் - நாலடி:9 5/4

 TOP
 
  அலை (9)
அன்னம் கிழிக்கும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:11 7/3
அலையும் அலை போயிற்று இன்று - ஐந்70:3/4
குருந்து அலை வான் படலை சூடி சுரும்பு ஆர்ப்ப - ஐந்70:28/1
அதிர் குரல் ஏறோடு அலை கடல் மாந்தி - திணை50:28/1
கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு - குறள்:56 1/1
அச்சம் அலை கடலின் தோன்றலும் ஆர்வு உற்ற - திரி:65/1
ஆலித்து பாயும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப - பழ:40/3
அலை களம் போர் யானை ஆக்கும் நிலைக்களம் - ஏலாதி:12/2
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி - ஏலாதி:29/2

 TOP
 
  அலைக்கு (1)
கணை அலைக்கு ஒல்கிய யானை துணை இலவாய் - கள40:21/2

 TOP
 
  அலைக்கும் (15)
கோதி குழம்பு அலைக்கும் கும்பத்தை பேதை - நாலடி:5 7/2
புனல் செதும்பு நின்று அலைக்கும் பூம் குன்ற நாட - நாலடி:13 8/3
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:20 4/3
கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப - நாலடி:23 4/2
முல்லை அலைக்கும் எயிற்றாய் நிரப்பு என்னும் - நாலடி:29 7/3
நில்லா திரை அலைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப - நாலடி:40 1/3
ஆட்டிவிட்டு ஆறு அலைக்கும் அத்தம் பல நீந்தி - ஐந்50:34/2
உடன்பட்டு வந்து அலைக்கும் மாலைக்கோ எம்மின் - ஐந்70:21/3
ஒன்றாது அலைக்கும் சிறு மாலை மால் உழந்து - ஐந்70:27/3
அம் மாறு அலைக்கும் சுரம் நிரைத்து அம் மா - ஐந்70:29/2
வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும்
  கல் சூழ் பதுக்கை ஆர் அத்தத்து இறப்பார்கொல் - ஐந்70:30/1,2
பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும்
  கொல் குறும்பும் இல்லது நாடு - குறள்:74 5/1,2
கொள் பொருள் வெஃகி குடி அலைக்கும் வேந்தனும் - திரி:50/1
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப - பழ:43/3
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை - கைந்:13/1

 TOP
 
  அலைத்து (1)
அலைத்து பால் பெய்துவிடல் - பழ:212/4

 TOP
 
  அலைப்பான் (1)
அலைப்பான் பிறிது உயிரை ஆக்கலும் குற்றம் - நான்மணி:100/1

 TOP
 
  அலைப்பானும் (1)
ஆற்றானை ஆற்று என்று அலைப்பானும் அன்பு இன்றி - திரி:45/1

 TOP
 
  அலைப்பினும் (1)
அலைப்பினும் அன்னே என்று ஓடும் சிலைப்பினும் - நான்மணி:23/2

 TOP
 
  அலைபுரியான் (1)
அலைபுரியான் வஞ்சியான் யாதும் நிலை திரியான் - ஏலாதி:2/2

 TOP
 
  அலைய (1)
சுட்டி அலைய வரும் - கைந்:39/4

 TOP
 
  அலையாமை (2)
ஆற்றானை ஆற்று என்று அலையாமை முன் இனிதே - இனிய40:28/1
அலையாமை ஐயப்படாமை நிலையாமை - ஏலாதி:40/2

 TOP
 
  அலையும் (1)
அலையும் அலை போயிற்று இன்று - ஐந்70:3/4

 TOP
 
  அலைவு (1)
அலைவு அற்று விட்டன்று வானமும் உண்கண் - ஐந்70:24/3

 TOP
 
  அவ்வது (1)
அவ்வது உறைவது அறிவு - குறள்:43 6/2

 TOP
 
  அவ்வவ் (1)
இவற்றுக்கண் செவ்வியார் நோக்காரே அவ்வவ்
  தொழிற்கு உரியர் அல்லாதவர் - ஆசாரக்:81/2,3

 TOP
 
  அவ்வித்து (2)
அவ்வித்து அழுக்காறு உரையாமை முன் இனிதே - இனிய40:36/1
அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள் - குறள்:17 7/1

 TOP
 
  அவ்விய (1)
அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் - குறள்:17 9/1

 TOP
 
  அவ்வியம் (1)
அவ்வியம் இல்லார் அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் - நாலடி:33 2/1

 TOP
 
  அவ்வியமும் (1)
அறிவு உடையார் அவ்வியமும் செய்ப வறிது உரைத்து - பழ:323/2

 TOP
 
  அவட்கு (2)
கூர்ந்த பசலை அவட்கு - கார்40:25/4
வேல் உண்கண் வேத்தோள் அவட்கு - குறள்:112 3/2

 TOP
 
  அவட்குஆயின் (1)
அவட்குஆயின் ஐவனம் காவல் அமைந்தது - திணை150:8/1

 TOP
 
  அவத்தமே (1)
ஆக்கத்துள் தூங்கி அவத்தமே வாழ்நாளை - நாலடி:33 7/3

 TOP
 
  அவம் (4)
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை - குறள்:27 2/1
அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு - குறள்:27 6/2
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா - ஏலாதி:3/2
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா - ஏலாதி:3/2

 TOP
 
  அவமதிப்பும் (1)
அவமதிப்பும் ஆன்ற மதிப்பும் இரண்டும் - நாலடி:17 3/1

 TOP
 
  அவர் (63)
நேர்த்து இன்னா மற்று அவர் செய்தக்கால் தாம் அவரை - நாலடி:7 7/3
அளந்தன போகம் அவர் அவர் ஆற்றான் - நாலடி:11 3/2
அளந்தன போகம் அவர் அவர் ஆற்றான் - நாலடி:11 3/2
முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான் - நாலடி:28 8/3
பின்னை அவர் கொடுக்கும் போழ்து - நாலடி:28 8/4
பொறாஅர் அவர் என்னின் பொத்தி தம் நெஞ்சத்து - நாலடி:31 10/3
மாரி அறவே அறுமே அவர் அன்பும் - நாலடி:37 10/3
நெய் அற்றகண்ணே அறுமே அவர் அன்பும் - நாலடி:38 1/3
ஆமா போல் நக்கி அவர் கை பொருள் கொண்டு - நாலடி:38 7/1
அவர் மழலை கேட்டல் அமிழ்தின் இனிதே - இனிய40:14/2
மின்னும் அவர் தூது உரைத்து - கார்40:2/4
ஐயம் தீர் காட்சி அவர் வருதல் திண்ணிதாம் - கார்40:12/2
சேர்ந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று - கார்40:25/3
வந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று - கார்40:40/1
ஆகும் அவர் காதல் அவா - ஐந்70:29/4
மாண் இழை நல்லார் இள நலம் உண்டு அவர்
  மேனி ஒழியவிடும் - திணை50:35/3,4
சொல்லும் அவர் வண்ணம் சோர்வு - திணை50:38/4
அழிவிலர் ஆக அவர் - திணை150:78/4
நண்ணி நீர் சென்மின் நமர் அவர் ஆபவேல் - திணை150:89/1
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் - குறள்:7 3/1
மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர்
  சொல் கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு - குறள்:7 5/1,2
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் அவர் செய்த - குறள்:11 9/1
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண - குறள்:32 4/1
அற்றாரை தேறுதல் ஓம்புக மற்று அவர்
  பற்று இலர் நாணார் பழி - குறள்:51 6/1,2
அவர் பழி தம் பழி அன்று - குறள்:106 1/2
மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன - குறள்:108 1/1
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் - குறள்:116 2/1
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர்
  நீங்கின் அரிதால் புணர்வு - குறள்:116 5/1,2
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர்
  நல்குவர் என்னும் நசை - குறள்:116 6/1,2
வேண்டி அவர் கண்ட கண் - குறள்:118 7/2
பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்று அவர்
  காணாது அமைவு இல கண் - குறள்:118 8/1,2
அவர் தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்து என் - குறள்:119 2/1
சாயலும் நாணும் அவர் கொண்டார் கைம்மாறா - குறள்:119 3/1
உள்ளுவன்மன் யான் உரைப்பது அவர் திறமால் - குறள்:119 4/1
துறந்தார் அவர் என்பார் இல் - குறள்:119 8/2
நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர் மாட்டு - குறள்:120 9/1
யாமும் உளேம்கொல் அவர் நெஞ்சத்து எம் நெஞ்சத்து - குறள்:121 4/1
ஓஒ உளரே அவர் - குறள்:121 4/2
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது - குறள்:125 2/1
தின்னும் அவர் காணல் உற்று - குறள்:125 4/2
பரிந்து அவர் நல்கார் என்று ஏங்கி பிரிந்தவர் - குறள்:125 8/1
வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற - குறள்:127 1/1
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே - குறள்:130 1/1
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் - குறள்:130 3/2
நாணும் மறந்தேன் அவர் மறக்கல்லா என் - குறள்:130 7/1
எள்ளின் இளிவாம் என்று எண்ணி அவர் திறம் - குறள்:130 8/1
புல்லாது இராஅ புலத்தை அவர் உறும் - குறள்:131 1/1
வல்லது அவர் அளிக்குமாறு - குறள்:133 1/2
அந்தணர்வாய் நாள் கேட்டு செய்க அவர் வாய்ச்சொல் - ஆசாரக்:92/3
பெரியார் முன் யாதும் உரையார் பழி அவர்
  கண்ணுளே நோக்கி உரை - ஆசாரக்:97/2,3
வென்று அடுகிற்பாரை வேர்ப்பித்து அவர் காய்வது - பழ:65/1
இறந்து அவர் செய்யும் வருத்தம் குருவி - பழ:100/3
புகல் அரியார் புக்கு அவர் தாமே இகலினால் - பழ:115/2
காட்டி கருமம் கயவர் மேல் வைத்து அவர்
  ஆக்குவர் ஆற்ற எமக்கு என்று அமர்ந்து இருத்தல் - பழ:128/1,2
ஆற்றாது அவர் அழுத கண்ணீர்அவை அவர்க்கு - பழ:166/3
மடுத்து அவர் மார்பில் மகிழ்நன் மடுப்ப - பழ:222/2
நூக்கி அவர் வெலினும் தாம் வெலினும் வெம் சமத்து - பழ:296/1
கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு - பழ:309/2
என்ன படினும் அவர் செய்வ செய்வதே - பழ:358/2
ஆற்றும் வகையான் அவர் களைய வேண்டுமே - பழ:369/2
பூண்டு அவர் போற்றி புரக்குங்கால் பூண்ட - ஏலாதி:30/2
தொல்லை விடரகம் நீந்தி பெயர்ந்து அவர்
  வல்லை நாம் காணும் வரவு - கைந்:22/3,4
அரிது அவர் வாராவிடல் - கைந்:26/4

 TOP
 
  அவர்க்கு (9)
அன்று அவர்க்கு ஆங்கே பிண பறை ஆய் பின்றை - நாலடி:3 3/2
அக்காரம் அன்னார் அவர்க்கு - நாலடி:38 4/4
ஆகின்று நம் ஊர் அவர்க்கு - கார்40:39/4
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே - குறள்:130 1/1
அல்லல் ஒருவர்க்கு அடைந்தக்கால் மற்று அவர்க்கு
  நல்ல கிளைகள் எனப்படுவார் நல்ல - பழ:53/1,2
நண்ணி அவர்க்கு நலன் உடைய செய்பவேல் - பழ:74/2
அமரா குறிப்பு அவர்க்கு ஆகாதே தோன்றும் - பழ:144/2
ஆற்றாது அவர் அழுத கண்ணீர்அவை அவர்க்கு
  கூற்றமாய் வீழ்ந்துவிடும் - பழ:166/3,4
ஆழ்ந்து நெகிழ்ந்து அவர்க்கு ஈந்தார் கடைபோக - சிறுபஞ்:76/3

 TOP
 
  அவர்க்குஆயினும் (1)
இல்லை தவறு அவர்க்குஆயினும் ஊடுதல் - குறள்:133 1/1

 TOP
 
  அவர்கண்ணும் (1)
என்னைகொல் தோழி அவர்கண்ணும் நன்கு இல்லை - ஐந்70:58/1

 TOP
 
  அவரவர் (3)
தக்கார் தகவு இலர் என்பது அவரவர்
  எச்சத்தால் காணப்படும் - குறள்:12 4/1,2
நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர்
  பண்பு அறிந்து ஆற்றாக்கடை - குறள்:47 9/1,2
எ நீரர்ஆயினும் ஆக அவரவர்
  தம் நீரர் ஆதல் தலை - பழ:395/3,4

 TOP
 
  அவரவர்க்கு (2)
அன்னரே ஆவர் அவரவர்க்கு முன்னரே - திணை150:106/2
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே - பழ:90/3

 TOP
 
  அவரின் (4)
தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க - நாலடி:12 7/1
தாமும் அவரின் கடை - நாலடி:23 7/4
முனியார் அரிய முயல்வார் அவரின்
  முனியார் அறம் காமுறுவர் இனிய - நான்மணி:102/1,2
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின்
  மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் - குறள்:108 4/1,2

 TOP
 
  அவரினும் (1)
நல்லார் நலத்தை உணரின் அவரினும்
  நல்லார் உணர்ப பிறர் உணரார் நல்ல - பழ:337/1,2

 TOP
 
  அவரும் (2)
யானும் அவரும் வருந்த சிறு மாலை - ஐந்70:20/3
தேவர் அனையர் கயவர் அவரும் தாம் - குறள்:108 3/1

 TOP
 
  அவருள் (2)
திரிவு இன்றி தீர்ந்தார் போல் சொல்லி அவருள்
  ஒருவரோடு ஒன்றி ஒருப்படாதாரே - பழ:10/2,3
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள்
  ஒருத்தற்கு உதவாத சொல்லின் தனக்கு - பழ:187/1,2

 TOP
 
  அவருள்ளும் (1)
எல்லார்க்கும் நன்று ஆம் பணிதல் அவருள்ளும்
  செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து - குறள்:13 5/1,2

 TOP
 
  அவரேயாய் (1)
பண்டு அறிவார் போலாது தாமும் அவரேயாய்
  விண்டு ஒரீஇ மாற்றிவிடுதல் அது அன்றோ - பழ:251/2,3

 TOP
 
  அவரை (14)
நேர்த்து இன்னா மற்று அவர் செய்தக்கால் தாம் அவரை
  பேர்த்து இன்னா செய்யாமை நன்று - நாலடி:7 7/3,4
தமர் அன்மை தாம் அறிந்தார்ஆயின் அவரை
  தமரினும் நன்கு மதித்து தமர் அன்மை - நாலடி:23 9/2,3
சான்றோர் சமழ்த்தனர் நிற்பவே மற்று அவரை
  ஈன்றாட்கு இறப்ப பரிந்து - நாலடி:32 6/3,4
தம்கண் மரபு இல்லார் பின் சென்று தாம் அவரை
  எம்கண் வணக்குதும் என்பவர் புன் கேண்மை - நாலடி:34 6/1,2
அவரை பொருந்திய பைம் குரல் ஏனல் - ஐந்70:1/1
இசை உரைக்கும் என் செய்து இர நின்று அவரை
  வசை உரைப்ப சால வழுத்தீர் பசை பொறை - திணை150:130/1,2
தொடியொடு தோள் நெகிழ நோவல் அவரை
  கொடியர் என கூறல் நொந்து - குறள்:124 6/1,2
உறாஅதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை
  செறாஅர் என சேறி என் நெஞ்சு - குறள்:130 2/1,2
இற்றே அவரை தெளியற்க மற்றவர் - பழ:114/2
மறைக்கண் பிரித்து அவரை மாற்றாது ஒழிதல் - பழ:180/3
கொழித்து கொளப்பட்ட நண்பின் அவரை
  பழித்து பலர் நடுவண் சொல்லாடார் என்கொல் - பழ:182/1,2
முட்டாது அவரை வியங்கொளவேண்டுமால் - பழ:279/2
கூர்த்து அவரை தாம் நலிதல் கோள் அன்றால் சான்றவர்க்கு - பழ:375/2
நடுவணா சென்று அவரை நன்கு எறிதல் அல்லால் - பழ:387/3

 TOP
 
  அவரொடு (4)
என்னை அவரொடு பட்டது புன்னை - நாலடி:12 7/2
இன்புறுவ இன்புற்று எழீஇ அவரொடு
  துன்புறுவ துன்புறாக்கால் - நாலடி:21 9/3,4
மற்று யான் என் உளேன் மன்னோ அவரொடு யான் - குறள்:121 6/1
ஒழுக்கி அவரொடு உடனுறைசெய்தல் - பழ:142/3

 TOP
 
  அவரோடு (1)
இடையீடு உடையார் இவர் அவரோடு என்று - பழ:113/1

 TOP
 
  அவலம் (1)
நெஞ்சத்து அவலம் இலர் - குறள்:108 2/2

 TOP
 
  அவள் (5)
ஒண் செய்யாள் பார்த்துறின் உண்டாகும் மற்று அவள்
  துன்புறுவாள்ஆகின் கெடும் - நான்மணி:64/3,4
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் - திணை150:17/2
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள்
  நல்கும்வாய் காணாது நைந்து உருகி என் நெஞ்சம் - திணை150:17/2,3
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள்
  யாப்பினுள் அட்டிய நீர் - குறள்:110 3/1,2
அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது - குறள்:128 9/2

 TOP
 
  அவளை (1)
அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய - திணை150:17/1

 TOP
 
  அவற்கு (4)
அறம் கூற வேண்டா அவற்கு - நாலடி:16 8/4
தமரை தலைவைத்த காலை தமர் அவற்கு
  வேலின்வாய்ஆயினும் வீழ்வார் மறுத்து உரைப்பின் - பழ:31/2,3
தன் நலிகிற்பான் தலை வரின் தான் அவற்கு
  பின் நலிவானை பெறல் வேண்டும் என்னதூஉம் - பழ:156/1,2
ஆண் ஆக்கம் வேண்டாதான் ஆசான் அவற்கு இயைந்த - சிறுபஞ்:27/1

 TOP
 
  அவற்றின் (1)
இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று - குறள்:88 5/2

 TOP
 
  அவற்றினும் (1)
அவற்றினும் அஞ்சப்படும் - நாலடி:9 9/4

 TOP
 
  அவற்று (2)
அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான் - பழ:327/2
அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான் - பழ:327/2

 TOP
 
  அவற்றுள் (2)
குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
  மிகை நாடி மிக்க கொளல் - குறள்:51 4/1,2
எச்சில் பலவும் உள மற்று அவற்றுள்
  இயக்கம் இரண்டும் இணைவிழைச்சு வாயில்விழைச்சு - ஆசாரக்:7/1,2

 TOP
 
  அவற்றை (2)
உய்த்து அகம் எல்லாம் நிறைப்பினும் மற்று அவற்றை
  போற்றும் புலவரும் வேறே பொருள் தெரிந்து - நாலடி:32 8/2,3
தம்மை உடையார் அவற்றை சலம் ஒழுகல் - பழ:346/2

 TOP
 
  அவன் (8)
அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற - நாலடி:14 6/3
நல்லார் வருந்தியும் கேட்பரே மற்று அவன்
  பல்லாருள் நாணல் பரிந்து - நாலடி:16 5/3,4
ஈத்து உண்பான் என்பான் இசை நடுவான் மற்று அவன்
  கைத்து உண்பான் காங்கி எனப்படுவான் தெற்ற - நான்மணி:59/1,2
அணி இகவா நிற்க அவன் அணங்கு மாதர் - திணை150:135/3
காவலனை ஆக வழிபட்டார் மற்று அவன்
  ஏவல் வினை செய்திருந்தார்க்கு உதவு அடுத்தல் - பழ:20/1,2
அவன் இவன் என்று உரைத்து எள்ளி மற்று யாரோ - பழ:35/3
மெலிந்து அவன் வீழாமை கண்டு மலிந்து அடைதல் - பழ:354/2
கேட்பவன் கேடு இல் பெரும் புலவன் பாட்டு அவன்
  சிந்தையான் ஆகும் சிறத்தல் உலகினுள் - சிறுபஞ்:31/2,3

 TOP
 
  அவன்கண் (1)
அதனை அவன்கண் விடல் - குறள்:52 7/2

 TOP
 
  அவன்ஆயின் (1)
ஆகும் அவன்ஆயின் ஐம் களிற்றின் ஆட்டுண்டு - ஏலாதி:11/3

 TOP
 
  அவனின் (1)
பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
  மருங்கு உடையார் மா நிலத்து இல் - குறள்:53 6/1,2

 TOP
 
  அவனே (1)
என்றும் அவனே பிறக்கலான் குன்றின் - நாலடி:31 7/2

 TOP
 
  அவனை (8)
பொருளும் அவனை நகுமே உலகத்து - நாலடி:28 3/3
அருளும் அவனை நகும் - நாலடி:28 3/4
வினைக்கு உரிமை நாடிய பின்றை அவனை
  அதற்கு உரியன் ஆக செயல் - குறள்:52 8/1,2
இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை
  முறை காக்கும் முட்டா செயின் - குறள்:55 7/1,2
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை
  இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது - குறள்:65 7/1,2
நலத்தின்கண் நார் இன்மை தோன்றின் அவனை
  குலத்தின்கண் ஐயப்படும் - குறள்:96 8/1,2
ஆறா சினத்தன் அறிவு இலன் மற்று அவனை
  மாறி ஒழுகல் தலை என்ப ஏறி - பழ:385/1,2
நோக்கும் வாய் நோக்கி நுழைவானேல் மற்று அவனை
  யாக்குமவர் யாக்கும் அணைந்து - ஏலாதி:8/3,4

 TOP
 
  அவா (21)
கண் அவா தக்க கலம் - நாலடி:26 1/4
அவா ஆம் அடைந்தார்கட்கு உள்ளம் தவாவாம் - நான்மணி:66/3
அவா இலார் செய்யும் வினை - நான்மணி:66/4
ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே - இனிய40:25/1
ஆகும் அவர் காதல் அவா - ஐந்70:29/4
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் - குறள்:4 5/1
அவா என்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:37 1/1
தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது - குறள்:37 4/1
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார் - குறள்:37 5/1
வஞ்சிப்பது ஓரும் அவா - குறள்:37 6/2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் - குறள்:37 8/1
இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் அவா என்னும் - குறள்:37 9/1
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே - குறள்:37 10/1
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும் - குறள்:52 3/1
அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது - குறள்:108 5/2
கூடுவேம் என்பது அவா - குறள்:131 10/2
பற்று அறாது ஓடும் அவா தேரும் தெற்றென - திரி:22/2
உண்ணாமை நன்று அவா நீக்கி விருந்து கண்மாறு - சிறுபஞ்:50/1
அவா அறுக்கல் உற்றான் தளரான் அ ஐந்தின் - ஏலாதி:11/1
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான் - ஏலாதி:11/2
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான் - ஏலாதி:11/2

 TOP
 
  அவாம் (2)
ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம்
  பேர் அறிவாளன் திரு - குறள்:22 5/1,2
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம்
  பண்பு உடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு - குறள்:69 1/1,2

 TOP
 
  அவாய் (3)
பெண் அவாய் ஆண் இழந்த பேடி அணியாளோ - நாலடி:26 1/3
கேட்டார் பிணிக்கும் தகை அவாய் கேளாரும் - குறள்:65 3/1
ஓர்த்து உடம்பு பேரும் என்று ஊன் அவாய் உண்ணானேல் - சிறுபஞ்:17/3

 TOP
 
  அவாவினை (3)
ஐ வாய வேட்கை அவாவினை கைவாய் - நாலடி:6 9/2
ஆதும் நாம் என்னும் அவாவினை கைவிட்டு - நாலடி:19 1/3
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை - குறள்:37 7/1

 TOP
 
  அவாஅ (1)
விடும் அன்றோ வீங்க பிணிப்பின் அவாஅ
  படும் அன்றோ பல் நூல் வலையில் கெடும் அன்றோ - நான்மணி:78/2,3

 TOP
 
  அவி (2)
அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் - குறள்:26 9/1
செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின் - குறள்:42 3/1

 TOP
 
  அவித்தான் (2)
பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க - குறள்:1 6/1
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் - குறள்:3 5/1

 TOP
 
  அவித்து (3)
செவி சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்து ஒழுகல் - குறள்:70 4/1
அரிது அவித்து ஆசு இன்று உணர்ந்தவன் பாதம் - பழ:1/1
திரை அவித்து ஆடார் கடல் - பழ:317/4

 TOP
 
  அவிதல் (1)
விழவு ஊரில் கூத்தே போல் வீழ்ந்து அவிதல் கண்டும் - பழ:343/2

 TOP
 
  அவிந்த (4)
இடு நீற்றால் பை அவிந்த நாகம் போல் தத்தம் - நாலடி:7 6/3
ஓசை அவிந்த பின் ஆடுதும் என்று அற்றால் - நாலடி:34 2/2
ஆன்று அவிந்த சான்றோருள் பேதை புகல் இன்னா - இன்னா40:17/1
ஆன்று அவிந்த மூத்த விழுமியார்தம்மோடு அங்கு - ஆசாரக்:60/2

 TOP
 
  அவிந்தார் (1)
அனைத்தினும் ஆன்று அவிந்தார் ஆகி நினைத்திருந்து - பழ:359/2

 TOP
 
  அவிந்து (1)
நோன்று அவிந்து வாழாதார் நோன்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:17/3

 TOP
 
  அவிப்பான் (1)
வம்பலர் வாயை அவிப்பான் புகுவாரே - பழ:135/3

 TOP
 
  அவிய (1)
பரிவோடு நோய் அவிய பன்னி ஆராய்ந்து - திரி:106/3

 TOP
 
  அவியா (1)
அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு - சிறுபஞ்:60/1

 TOP
 
  அவியினும் (1)
அவியினும் வாழினும் என் - குறள்:42 10/2

 TOP
 
  அவிர் (6)
அம்பும் அழலும் அவிர் கதிர் ஞாயிறும் - நாலடி:9 9/1
ஐது இலங்கு எஃகின் அவிர் ஒளி வாள் தாயினவே - கள40:33/3
அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல - குறள்:112 7/1
அம் கோல் அவிர் தொடி ஆழியான்ஆயினும் - பழ:248/1
புன பொன் அவிர் சுணங்கின் பூம் கொம்பர் அன்னாய் - பழ:266/3
கண்டல் அவிர் பூங்கதுப்பினாய் இன்னாதே - சிறுபஞ்:12/3

 TOP
 
  அவிழ் (7)
அரும்பு அவிழ் தாரினாள் எம் அருளும் என்று - நாலடி:39 10/1
தடற்று இலங்கு ஒள் வாள் தளை அவிழ் தார் சேஎய் - கள40:18/3
பைம் கொடி முல்லை அவிழ் அரும்பு ஈன்றன - ஐந்50:9/3
அழல் அவிழ் தாமரை ஆய் வயல் ஊரன் - ஐந்50:25/1
தளை அவிழ்
  உளையார் கலி நன் மா பூட்டி வருவார் - கைந்:33/1,2
போது அவிழ் தாமரை பூம் துறை ஊரனை - கைந்:43/1
தாது அவிழ் கோதை தகை இயலார் தாம் புலப்பர் - கைந்:43/2

 TOP
 
  அவிழ்ந்த (2)
அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த
  கரும் குரல் நொச்சி பசும் தழை சூடி - கார்40:39/1,2
கொடு முள் மடல் தாழை கூம்பு அவிழ்ந்த ஒண் பூ - ஐந்50:49/1

 TOP
 
  அவிழ்ந்தன (1)
அற்பு தளையும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய் - நாலடி:2 2/2

 TOP
 
  அவிழ்ந்து (1)
கரும் கால் வரகின் பொரி போல் அரும்பு அவிழ்ந்து
  ஈர்ம் தண் புறவில் தெறுழ் வீ மலர்ந்தன - கார்40:25/1,2

 TOP
 
  அவிழ (1)
முல்லை தளவொடு போது அவிழ எல்லி - ஐந்70:24/2

 TOP
 
  அவிழின் (1)
கொம்பு மறைக்கும் இடாஅய் அவிழின் மீது - சிறுபஞ்:94/3

 TOP
 
  அவிழினாலே (1)
ஓர் அவிழினாலே உணர்ந்த ஆங்கு யார்கண்ணும் - பழ:348/2

 TOP
 
  அவிழும் (1)
அவிழும்
  புதல் மாறு வெம் கானம் போக்கு உரைப்ப நில்லா - கைந்:14/2,3

 TOP
 
  அவை (25)
ஒருநாள் ஒருபொழுதை துன்பம் அவை போல் - நாலடி:30 5/3
எய்தி இருந்த அவை முன்னர் சென்று எள்ளி - நாலடி:33 5/1
தவ குட்டம் தன்னுடையான் நீந்தும் அவை குட்டம் - நான்மணி:16/3
அவை நலம் அன்பின் விளங்கும் விசை மாண்ட - நான்மணி:24/2
கழறும் அவை அஞ்சான் கல்வி இனிதே - இனிய40:12/2
கூத்தாட்டு அவை குழாத்த அற்றே பெரும் செல்வம் - குறள்:34 2/1
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் - குறள்:66 8/1
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் - குறள்:72 1/1
அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின் - குறள்:72 3/1
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின் - குறள்:73 1/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா - குறள்:73 5/1
நுண் அவை அஞ்சுபவர்க்கு - குறள்:73 6/2
நல்லார் அவை அஞ்சுவார் - குறள்:73 9/2
வேட்ட பொழுதின் அவை அவை போலுமே - குறள்:111 5/1
வேட்ட பொழுதின் அவை அவை போலுமே - குறள்:111 5/1
முழு மக்கள் காதல் அவை - திரி:9/4
மூத்தோரை இல்லா அவை களனும் பாத்து உண்ணா - திரி:10/2
தொடுத்தாண்டு அவை போர் புகலும் கொடுத்து அளிக்கு - திரி:71/2
ஒன்று உடுத்து என்றும் அவை புகார் என்பதே - ஆசாரக்:11/3
கொண்டு புகாஅர் அவை - பழ:4/4
நல் அவை கண்டக்கால் நா சுருட்டி நன்று உணரா - பழ:249/1
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும் மல்கி - பழ:264/2
பல்லார் அவை நடுவண் பாற்பட்ட சான்றவர் - பழ:345/1
கல்லாதும் கேளாதும் கற்றார் அவை நடுவண் - பழ:350/1
ஆற்றி ஊண் ஈத்து அவை தீர்த்தார் அரசராய் - ஏலாதி:57/3

 TOP
 
  அவைக்கு (1)
அவைக்கு பாழ் மூத்தோரை இன்மை தனக்கு பாழ் - நான்மணி:20/3

 TOP
 
  அவைப்படின் (2)
சாலும் அவைப்படின் கல்லாதான் பாடு இலன் - நான்மணி:96/2
அவைப்படின் சாவாது பாம்பு - பழ:313/4

 TOP
 
  அவையகத்து (2)
அவையகத்து அஞ்சாதவர் - குறள்:73 3/2
பகையகத்து பேடி கை ஒள் வாள் அவையகத்து
  அஞ்சுமவன் கற்ற நூல் - குறள்:73 7/1,2

 TOP
 
  அவையத்து (1)
தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து
  முந்தி இருப்ப செயல் - குறள்:7 7/1,2

 TOP
 
  அவையுள் (10)
புல் அவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல் அவையுள் - குறள்:72 9/1
புல் அவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல் அவையுள்
  நன்கு செல சொல்லுவார் - குறள்:72 9/1,2
பல்லவை கற்றும் பயம் இலரே நல் அவையுள்
  நன்கு செல சொல்லாதார் - குறள்:73 8/1,2
தொல் அவையுள் தோன்றும் குடிமையும் தொக்கு இருந்த - திரி:8/1
நல் அவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் வெல் சமத்து - திரி:8/2
பல் அவையுள் நல்லவை கற்றலும் பாத்து உண்டு ஆங்கு - திரி:31/1
முடலை முழுமக்கள் மொய் கொள் அவையுள்
  உடலா ஒருவற்கு உறுதி உரைத்தல் - பழ:72/2,3
புல் அவையுள் தம்மை புகழ்ந்து உரைத்தல் புல்லார் - பழ:249/2
உரையுடை மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அவையுள்
  நிரை உரைத்து போகாது ஒன்று ஆற்ற துணிக - பழ:317/2,3
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி - பழ:326/2

 TOP
 
  அழ (4)
அழ கொண்ட எல்லாம் அழ போம் இழப்பினும் - குறள்:66 9/1
அழ கொண்ட எல்லாம் அழ போம் இழப்பினும் - குறள்:66 9/1
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய - குறள்:80 5/1
அழ போகான் அஞ்சான் அலறினால் கேளான் - ஏலாதி:37/1

 TOP
 
  அழகா (2)
கான் ஓக்கம் கொண்டு அழகா காண் மடவாய் மான்நோக்கி - திணை150:95/2
ஆம்பல் மயக்கி அணி வளை ஆர்ந்து அழகா
  தாம் பல் அசையின வாய் தாழ்ந்து - திணை150:137/3,4

 TOP
 
  அழகு (6)
மஞ்சள் அழகும் அழகு அல்ல நெஞ்சத்து - நாலடி:14 1/2
கல்வி அழகே அழகு - நாலடி:14 1/4
தந்தை இல்லாத புதல்வன் அழகு இன்னா - இன்னா40:1/2
நாற்றம் இலாத மலரின் அழகு இன்னா - இன்னா40:7/2
அழகு என்ப வேளாண் குடிக்கு - திரி:42/4
அறிவு அன்று அழகு அன்று அறிவதூஉம் அன்று - பழ:207/1

 TOP
 
  அழகுடையான் (1)
அழகுடையான் பேதை எனல் - இன்னா40:35/4

 TOP
 
  அழகும் (4)
குஞ்சி அழகும் கொடும் தானை கோட்டு அழகும் - நாலடி:14 1/1
குஞ்சி அழகும் கொடும் தானை கோட்டு அழகும்
  மஞ்சள் அழகும் அழகு அல்ல நெஞ்சத்து - நாலடி:14 1/1,2
மஞ்சள் அழகும் அழகு அல்ல நெஞ்சத்து - நாலடி:14 1/2
குருடன் மனையாள் அழகும் இருள் தீர - திரி:53/1

 TOP
 
  அழகே (1)
கல்வி அழகே அழகு - நாலடி:14 1/4

 TOP
 
  அழகொடு (1)
அழகொடு கண்ணின் இழவு - பழ:343/4

 TOP
 
  அழல் (12)
நெருப்பு அழல் சேர்ந்தக்கால் நெய் போல்வதூஉம் - நாலடி:13 4/1
அழல் மண்டு போழ்தின் அடைந்தவர்கட்கு எல்லாம் - நாலடி:21 2/1
புகை வித்தா பொங்கு அழல் தோன்றும் சிறந்த - நான்மணி:30/1
நெய் விதிர்ப்ப நந்தும் நெருப்பு அழல் சேர்ந்து - நான்மணி:60/1
திரி அழல் காணின் தொழுப விறகின் - நான்மணி:63/1
எரி அழல் காணின் இகழ்ப ஒரு குடியில் - நான்மணி:63/2
அழல் அவிழ் தாமரை ஆய் வயல் ஊரன் - ஐந்50:25/1
அழல் பட்டு அசைந்த பிடியை எழில் களிறு - ஐந்50:32/2
அத்தம் நெடிய அழல் கதிரோன் செம்பாகம் - திணை150:69/1
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன் - குறள்:123 8/1
ஒக்கலை வேண்டி அழல் - பழ:46/4
அழல் தண்ணென் தோளாள் அறிவு இலள் ஆயின் - சிறுபஞ்:96/3

 TOP
 
  அழலும் (1)
அம்பும் அழலும் அவிர் கதிர் ஞாயிறும் - நாலடி:9 9/1

 TOP
 
  அழி (5)
அழி நீர ஆகி அரித்து எழுந்து தோன்றி - திணை50:11/3
உரு அழி உள் நோய் கெட - திணை50:46/4
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் - குறள்:23 6/1
அழி கதி இ முறையான் ஆன்றார் அறைந்தார் - ஏலாதி:67/3
பாசி பசும் சுனை பாங்கர் அழி முது நீர் - கைந்:3/1

 TOP
 
  அழிக்கல் (1)
உள் அழிக்கல் ஆகா அரண் - குறள்:43 1/2

 TOP
 
  அழிக்கும் (3)
பின்னரும் பீடு அழிக்கும் நோய் உள கொன்னே - நாலடி:10 2/2
சிறுமை பல செய்து சீர் அழிக்கும் சூதின் - குறள்:94 4/1
இம்மை நலன் அழிக்கும் எச்சம் குறைபடுக்கும் - சிறுபஞ்:105/1

 TOP
 
  அழித்த (1)
அருமை அழித்த மகன் - நான்மணி:0/8

 TOP
 
  அழித்தல் (1)
பெருமை உடையாரை பீடு அழித்தல் இன்னா - இன்னா40:27/1

 TOP
 
  அழித்தான் (2)
கடி மனை சுட்டு அழித்தான் செல்வுழி செல்க - நாலடி:24 8/3
ஆர் எயில் மூன்றும் அழித்தான் அடி ஏத்தி - ஆசாரக்:101/1

 TOP
 
  அழித்து (5)
அழித்து பிறக்கும் பிறப்பு - நாலடி:31 2/4
பழித்துழி நிற்பது பாவம் அழித்து
  செறிவுழி நிற்பது காமம் தனக்கு ஒன்று - நான்மணி:28/2,3
சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் மற்று அழித்து
  சார்தரா சார்தரும் நோய் - குறள்:36 9/1,2
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் - குறள்:78 5/1
வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்து அழுதாள் - குறள்:132 7/1

 TOP
 
  அழித்துவிடும் (1)
பிணி ஈடு அழித்துவிடும் - பழ:355/4

 TOP
 
  அழிதல் (1)
ஆயின் அழிதல் அறிவு - சிறுபஞ்:55/4

 TOP
 
  அழிதற்கு (1)
ஏண் அழிதற்கு யாம் ஏயினம் - திணை150:23/4

 TOP
 
  அழிந்த (1)
மானம் அழிந்த பின் வாழாமை முன் இனிதே - இனிய40:13/1

 TOP
 
  அழிந்தக்கடை (1)
கொள்கை அழிந்தக்கடை - நான்மணி:92/4

 TOP
 
  அழிந்தக்கண்ணும் (1)
உடுக்கை உலறி உடம்பு அழிந்தக்கண்ணும்
  குடி பிறப்பாளர் தம் கொள்கையின் குன்றார் - நாலடி:15 1/1,2

 TOP
 
  அழிந்தார் (3)
அழிந்தார் பழி கடலத்துள் - நாலடி:28 2/4
வலி அழிந்தார் மூத்தார் வடக்கிருந்தார் நோயால் - சிறுபஞ்:71/1
நலிபு அழிந்தார் நாட்டு அறைபோய் நைந்தார் மெலிவு ஒழிய - சிறுபஞ்:71/2

 TOP
 
  அழிந்தாரொடு (1)
பாய் வரை நாட பரிசு அழிந்தாரொடு
  தேவரும் மாற்றல் இலர் - பழ:350/3,4

 TOP
 
  அழிந்தாளை (1)
அழிந்தாளை இல் வைத்தல் பேர் அறமா ஆற்ற - சிறுபஞ்:70/3

 TOP
 
  அழிந்து (10)
பனை துணையார் வைகலும் பாடு அழிந்து வாழ்வர் - நாலடி:11 5/2
செய்கை அழிந்து சிதல் மண்டிற்றுஆயினும் - நாலடி:15 7/1
பல் ஆன்ற கேள்வி பயன் உணர்வார் பாடு அழிந்து
  அல்லல் உழப்பது அறிதிரேல் தொல் சிறப்பின் - நாலடி:26 2/1,2
வழிபடுதல் வல்லுதல் அல்லால் பரிசு அழிந்து
  செய்யீரோ என்னானும் என்னும் சொற்கு இன்னாதே - நாலடி:31 9/2,3
பெண் நன்று பீடு இலா மாந்தரின் பண் அழிந்து
  ஆர்தலின் நன்று பசித்தல் பசைந்தாரின் - நான்மணி:13/2,3
முரி பரல ஆகி முரண் அழிந்து தோன்றி - திணை50:12/1
உரன் அழிந்து ஓடும் ஒலி புனல் ஊரன் - திணை50:31/3
நாண் அழிந்து நல்ல நலன் அழிந்து நைந்து உருகி - திணை150:23/3
நாண் அழிந்து நல்ல நலன் அழிந்து நைந்து உருகி - திணை150:23/3
ஊக்கம் அழிந்து விடும் - குறள்:50 8/2

 TOP
 
  அழிப்பது (1)
ஊக்கம் அழிப்பது அரண் - குறள்:75 4/2

 TOP
 
  அழிப்பதூஉம் (1)
ஊக்கம் அழிப்பதூஉம் மெய் ஆகும் ஆக்கம் - நாலடி:13 9/2

 TOP
 
  அழிப்பினும் (1)
அழிப்பினும் ஆக்கினும் ஆகும் விழுத்தக்க - பழ:364/2

 TOP
 
  அழிய (4)
உருகி உடன்று அழிய வேண்டா தெரிதியேல் - ஐந்50:9/2
செல்பவோ தம் அடைந்தார் சீர் அழிய சிள் துவன்றி - திணை150:92/1
பீடு அழிய வந்த இடத்து - குறள்:97 8/2
ஏற்று அயரா இன்புற்று வாழ்வன ஈடு அழிய
  கூற்று அயர செய்யார் கொணர்ந்து - சிறுபஞ்:82/3,4

 TOP
 
  அழியாத (1)
பொருத்தம் அழியாத பூம் தண் தார் மன்னர் - பழ:242/1

 TOP
 
  அழியாமை (2)
தானம் அழியாமை தான் அடங்கி வாழ்வு இனிதே - இனிய40:13/2
அழியாமை எ தவமும் சார்ந்தாரை ஆக்கல் - சிறுபஞ்:45/1

 TOP
 
  அழியினும் (1)
ஆக்கம் அழியினும் அல்லவை கூறாத - இனிய40:28/3

 TOP
 
  அழியும் (2)
காணவே கற்பு அழியும் என்பார் போல் நாணி - நாலடி:30 3/2
துன்பம் கலந்து அழியும் நெஞ்சு - ஐந்50:31/4

 TOP
 
  அழியுமாம் (1)
மனத்தின் அழியுமாம் பேதை நினைத்து அதனை - நாலடி:4 3/2

 TOP
 
  அழிவதூஉம் (1)
அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழி பயக்கும் - குறள்:47 1/1

 TOP
 
  அழிவந்த (1)
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின் - குறள்:81 7/1

 TOP
 
  அழிவாய் (1)
என் நெஞ்சே இன்று அழிவாய் ஆயினாய் செல் நெஞ்சே - பழ:374/2

 TOP
 
  அழிவிலர் (1)
அழிவிலர் ஆக அவர் - திணை150:78/4

 TOP
 
  அழிவின்கண் (2)
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்கண்
  அல்லல் உழப்பது ஆம் நட்பு - குறள்:79 7/1,2
தேறினும் தேறாவிடினும் அழிவின்கண்
  தேறான் பகாஅன் விடல் - குறள்:88 6/1,2

 TOP
 
  அழிவினவை (1)
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்கண் - குறள்:79 7/1

 TOP
 
  அழிவினால் (1)
பழி அஞ்சான் வாழும் பசுவும் அழிவினால்
  கொண்ட அரும் தவம் விட்டானும் கொண்டிருந்து - திரி:79/1,2

 TOP
 
  அழிவு (5)
அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற - குறள்:63 5/1
அழிவு இன்று அறைபோகாது ஆகி வழிவந்த - குறள்:77 4/1
உயர்ந்ததின் மேல் இரார் உள் அழிவு செய்யார் - ஆசாரக்:40/1
அகத்தால் அழிவு பெரிது ஆயக்கண்ணும் - பழ:185/1
தங்கண் அழிவு தாம் செயற்க எங்கானும் - பழ:267/2

 TOP
 
  அழிவுகொல்லோ (1)
கருமம்தான் கண்டு அழிவுகொல்லோ பருவம்தான் - திணை150:103/2

 TOP
 
  அழீஇ (3)
அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே - குறள்:19 2/1
புறன் அழீஇ பொய்த்து நகை - குறள்:19 2/2
போக்குற்ற போழ்தில் புறன் அழீஇ மேன்மைக்கண் - பழ:250/2

 TOP
 
  அழுக்கற்று (1)
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் - குறள்:17 10/1

 TOP
 
  அழுக்கறுப்பான் (2)
பேணாது அழுக்கறுப்பான் - குறள்:17 3/2
கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம் - குறள்:17 6/1

 TOP
 
  அழுக்காற்றின் (2)
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் - குறள்:17 2/2
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின் - குறள்:17 4/1

 TOP
 
  அழுக்காறு (9)
அவ்வித்து அழுக்காறு உரையாமை முன் இனிதே - இனிய40:36/1
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் - குறள்:4 5/1
அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை - குறள்:14 5/1
அழுக்காறு இலாத இயல்பு - குறள்:17 1/2
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் - குறள்:17 5/1
அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள் - குறள்:17 7/1
அழுக்காறு என ஒரு பாவி திரு செற்று - குறள்:17 8/1
என்றும் அழுக்காறு இகந்தானும் இ மூவர் - திரி:30/3
பொய் குறளை வெளவல் அழுக்காறு இவை நான்கும் - ஆசாரக்:38/1

 TOP
 
  அழுகி (1)
அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி
  துக்க தொழுநோய் எழுபவே அ கால் - நாலடி:13 3/1,2

 TOP
 
  அழுங்க (10)
வசை அன்று வையகத்து இயற்கை நசை அழுங்க
  நின்று ஓடி பொய்த்தல் நிறை தொடீஇ செய்ந்நன்றி - நாலடி:12 1/2,3
மானம் அழுங்க வரின் - நாலடி:30 10/4
குணனேயும் கூறற்கு அரிதால் குணன் அழுங்க
  குற்றம் உழை நின்று கூறும் சிறியவர்கட்கு - நாலடி:36 3/2,3
கவ்வை அழுங்க செலற்கு - கார்40:28/4
தலை அழுங்க தண் தளவம் தாம் நக கண்டு ஆற்றா - திணை150:110/3
அறிவு அழுங்க தின்னும் பசி நோயும் மாந்தர் - திரி:95/1
செறிவு அழுங்க தோன்றும் விழைவும் செறுநரின் - திரி:95/2
நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க
  வற்கென்ற செய்கை அதுவால் அ வாயுறை - பழ:283/2,3
நிலை அழுங்க வேண்டி புடைத்தக்கால் வெண் மா - பழ:300/3
நள்ளான் உயிர் அழுங்க நா ஆடான் எள்ளானாய் - சிறுபஞ்:19/2

 TOP
 
  அழுங்கல் (1)
அழுங்கல் முது பதி அங்காடி மேயும் - பழ:108/3

 TOP
 
  அழுங்கார் (1)
கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார்
  மெய்யாய காட்சியவர் - ஆசாரக்:89/2,3

 TOP
 
  அழுத்தம் (1)
குருந்தம்அங்கு ஒடுங்கு அழுத்தம் கொண்டு - திணை150:105/4

 TOP
 
  அழுத்தி (1)
மை தீர் பசும் பொன் மேல் மாண்ட மணி அழுத்தி
  செய்தது எனினும் செருப்பு தன் காற்கே ஆம் - நாலடி:35 7/1,2

 TOP
 
  அழுத (4)
மலை அழுத சால மருண்டு - திணை150:110/4
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே - குறள்:56 5/1
அழுத கண்ணீரும் அனைத்து - குறள்:83 8/2
ஆற்றாது அவர் அழுத கண்ணீர்அவை அவர்க்கு - பழ:166/3

 TOP
 
  அழுதாள் (3)
மாலை பரிந்திட்டு அழுதாள் வன முலை மேல் - நாலடி:40 7/3
வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்து அழுதாள்
  யார் உள்ளி தும்மினீர் என்று - குறள்:132 7/1,2
தும்மு செறுப்ப அழுதாள் நுமர் உள்ளல் - குறள்:132 8/1

 TOP
 
  அழுது (1)
மலைத்து அழுது உண்ணா குழவியை தாயர் - பழ:212/3

 TOP
 
  அழுதேன் (1)
உண்கண் சிவப்ப அழுதேன் ஒளி முகம் - ஐந்50:44/2

 TOP
 
  அழுந்தும் (1)
தான் புக்கு அழுந்தும் அளறு - குறள்:84 5/2

 TOP
 
  அழுவதன்கண் (1)
தின்பது அழுவதன்கண் - பழ:262/4

 TOP
 
  அழையேல் (1)
விளரி யாழ் பாண்மகனே வேண்டா அழையேல்
  முளரி மொழியாது உளரி கிளரி நீ - திணை150:126/1,2

 TOP
 
  அள்ளி (2)
அள்ளி அளகத்தின் மேல் ஆய்ந்து தெள்ளி - திணை150:2/2
அள்ளி கொள்வு அற்றே பசப்பு - குறள்:119 7/2

 TOP
 
  அள்ளிக்கொள்வு (1)
அள்ளிக்கொள்வு அன்ன குறு முகிழஆயினும் - நாலடி:27 2/1

 TOP
 
  அளக்கும் (1)
நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும் கோல் காணுங்கால் - குறள்:71 10/1

 TOP
 
  அளகத்தின் (1)
அள்ளி அளகத்தின் மேல் ஆய்ந்து தெள்ளி - திணை150:2/2

 TOP
 
  அளந்ததூஉம் (1)
கண் அகல் ஞாலம் அளந்ததூஉம் காமரு சீர் - திரி:0/1

 TOP
 
  அளந்தன (1)
அளந்தன போகம் அவர் அவர் ஆற்றான் - நாலடி:11 3/2

 TOP
 
  அளந்தான் (1)
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான்
  தாஅயது எல்லாம் ஒருங்கு - குறள்:61 10/1,2

 TOP
 
  அளந்து (3)
கூற்றம் அளந்து நும் நாள் உண்ணும் ஆற்ற - நாலடி:1 7/2
கொட்டி அளந்து அமையா பாடலும் தட்டித்து - திரி:57/1
அளந்து அறிந்து செய்வான் அரைசு அமைச்சன் யாதும் - சிறுபஞ்:56/3

 TOP
 
  அளப்பது (1)
நீட்டி அளப்பது ஓர் கோல் - குறள்:80 6/2

 TOP
 
  அளவளாவு (2)
அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குள வளா - குறள்:53 3/1
அளவளாவு இல்லா இடத்து - ஆசாரக்:68/4

 TOP
 
  அளவி (1)
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி
  மை என நீள் கண்ணாய் மறுதலைய இ மூன்றும் - ஏலாதி:29/2,3

 TOP
 
  அளவில் (2)
இமைக்கும் அளவில் தம் இன் உயிர் போம் ஆற்றை - நாலடி:33 3/1
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில்
  அள்ளி கொள்வு அற்றே பசப்பு - குறள்:119 7/1,2

 TOP
 
  அளவின் (1)
நிலை அளவின் நின்ற நெடியவர்தாம் நேரா - ஏலாதி:29/1

 TOP
 
  அளவின்கண் (2)
அளவின்கண் நின்று ஒழுகலாற்றார் களவின்கண் - குறள்:29 6/1
நோக்கி இருந்தார் இமைக்கும் அளவின்கண்
  ஓப்ப படினும் உணங்கலை புள் கவரும் - பழ:259/1,2

 TOP
 
  அளவினால் (3)
இல்லா இடத்தும் இயைந்த அளவினால்
  உள்ள இடம் போல் பெரிது உவந்து மெல்ல - நாலடி:10 1/1,2
எத்துணையானும் இயைந்த அளவினால்
  சிற்றறம் செய்தார் தலைப்படுவர் மற்றை - நாலடி:28 2/1,2
உள போல் முகத்து எவன் செய்யும் அளவினால்
  கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் - குறள்:58 4/1,2

 TOP
 
  அளவு (21)
மு குற்றம் நீக்கி முடியும் அளவு எல்லாம் - நாலடி:19 10/3
சொல் அளவு அல்லால் பொருள் இல்லை தொல் சிறப்பின் - நாலடி:20 5/2
அளவு இறந்த காதல் தம் ஆர் உயிர் அன்னார் - நாலடி:33 10/3
எஞ்சாமை எஞ்சும் அளவு எல்லாம் நெஞ்சு அறிய - நான்மணி:25/2
இன் முகம் காணும் அளவு - குறள்:23 4/2
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவு இறந்து - குறள்:29 3/1
களவு என்னும் கார் அறிவு ஆண்மை அளவு என்னும் - குறள்:29 7/1
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும் - குறள்:29 8/1
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல - குறள்:29 9/1
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை - குறள்:48 4/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள் - குறள்:48 7/1
ஆகுஆறு அளவு இட்டிதுஆயினும் கேடு இல்லை - குறள்:48 8/1
அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல - குறள்:48 9/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா - குறள்:73 5/1
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு - குறள்:95 3/1
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின் - குறள்:95 7/1
நோய் அளவு இன்றி படும் - குறள்:95 7/2
குறளையுள் நட்பு அளவு தோன்றும் உறல் இனிய - திரி:37/1
தாம் அறிவர் தம் சீர் அளவு - பழ:316/4
அளவு இறந்து மிக்கார் அறிவு எள்ளி கூறல் - பழ:326/3
மெய் அளவு ஆக விதி - ஏலாதி:29/4

 TOP
 
  அளவும் (6)
மறுமையும் செய்வது ஒன்று உண்டோ இறும் அளவும்
  இன்புறுவ இன்புற்று எழீஇ அவரொடு - நாலடி:21 9/2,3
பூண் ஆகம் நேர்வு அளவும் போகாது பூண் ஆகம் - திணை150:16/2
போஒம் அளவும் ஓர் நோய் - குறள்:85 8/2
உற்றான் அளவும் பிணி அளவும் காலமும் - குறள்:95 9/1
உற்றான் அளவும் பிணி அளவும் காலமும் - குறள்:95 9/1
அரசர் படை அளவும் சொல்லாரே என்றும் - ஆசாரக்:83/3

 TOP
 
  அளவை (1)
ஒரு திரை ஓடா அளவை இரு திரை - திணை150:57/2

 TOP
 
  அளறு (5)
அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு - குறள்:26 5/2
தான் புக்கு அழுந்தும் அளறு - குறள்:84 5/2
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு - குறள்:92 9/2
ஆழ்ச்சி படுக்கும் அளறு - திரி:24/4
அணி மலை நாட அளறு ஆடிக்கண்ணும் - பழ:78/3

 TOP
 
  அளாய் (1)
பருகற்கு அமைந்தபால் நீர் அளாய் அற்றே - நாலடி:24 10/2

 TOP
 
  அளாய (1)
பாலொடு அளாய நீர் பால் போல் ஆகும் அல்லது - நாலடி:18 7/1

 TOP
 
  அளாவல் (1)
இன் சொல் அளாவல் இடம் இனிது ஊண் யாவர்க்கும் - ஏலாதி:7/1

 TOP
 
  அளாவிய (1)
சிறு கை அளாவிய கூழ் - குறள்:7 4/2

 TOP
 
  அளி (7)
உளி நீரர் மாதோ கயவர் அளி நீரார்க்கு - நாலடி:36 5/2
கொடை அளி செங்கோல் குடி ஓம்பல் நான்கும் - குறள்:39 10/1
அளி இன்மை வாழும் உயிர்க்கு - குறள்:56 7/2
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி - குறள்:120 2/2
அளி இன்மை ஆற்ற நினைந்து - குறள்:121 9/2
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி
  வாடினும் பாடு பெறும் - குறள்:133 2/1,2
அளி வந்து ஆர் பூம் கோதாய் ஆறும் மறையின் - ஏலாதி:1/3

 TOP
 
  அளிக்க (1)
இன் சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால் - குறள்:39 7/1

 TOP
 
  அளிக்கண் (1)
கொடை அளிக்கண் பொச்சாவார் கோலம் நேர் செய்யார் - ஆசாரக்:66/2

 TOP
 
  அளிக்கு (1)
தொடுத்தாண்டு அவை போர் புகலும் கொடுத்து அளிக்கு
  ஆண்மை உடையவர் நல்குரவும் இ மூன்றும் - திரி:71/2,3

 TOP
 
  அளிக்கும் (1)
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி - குறள்:120 2/2

 TOP
 
  அளிக்குமாறு (1)
வல்லது அவர் அளிக்குமாறு - குறள்:133 1/2

 TOP
 
  அளித்தரோ (1)
செற்றவர் பின் சேறல் வேண்டி அளித்தரோ
  எற்று என்னை உற்ற துயர் - குறள்:126 6/1,2

 TOP
 
  அளித்தல் (1)
பழமையை நோக்கி அளித்தல் கிழமையால் - திரி:58/1

 TOP
 
  அளித்தாரை (1)
தொல்லை அளித்தாரை கேட்டு அறிதும் சொல்லின் - பழ:361/2

 TOP
 
  அளித்து (3)
ஏகும் அளித்து இ உலகு - நாலடி:2 5/4
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் - குறள்:116 4/1
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா - குறள்:117 8/1

 TOP
 
  அளிந்தார்கணாயினும் (1)
அளிந்தார்கணாயினும் ஆராயான் ஆகி - பழ:42/3

 TOP
 
  அளிய (1)
விளியா அரு நோயின் நன்றால் அளிய
  இகழ்தலின் கோறல் இனிதே மற்று இல்ல - நாலடி:22 9/2,3

 TOP
 
  அளியர் (2)
நல்லர் பெரிது அளியர் நல்கூர்ந்தார் என்று எள்ளி - நாலடி:30 8/1
நிறை அரியர்மன் அளியர் என்னாது காமம் - குறள்:114 8/1

 TOP
 
  அளியை (1)
நெடியது காண்கலாய் நீ அளியை நெஞ்சே - பழ:130/1

 TOP
 
  அளை (1)
அளை உறை பாம்பும் அரசும் நெருப்பும் - ஆசாரக்:84/1

 TOP
 
  அளைஇ (1)
இன் சொல் ஆல் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம் - குறள்:10 1/1

 TOP
 
  அற்கா (1)
அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால் - குறள்:34 3/1

 TOP
 
  அற்குப (1)
அற்குப ஆங்கே செயல் - குறள்:34 3/2

 TOP
 
  அற்பு (2)
அற்பு தளையும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய் - நாலடி:2 2/2
அற்பு பெரும் தளை யாப்பு நெகிழ்ந்து ஒழிதல் - திரி:86/1

 TOP
 
  அற்ற (14)
அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால் - நாலடி:15 10/3
பொறி கெடும் நாண் அற்ற போழ்தே நெறிபட்ட - நான்மணி:43/1
நலம் கெடும் நீர் அற்ற பைம் கூழ் நலம் மாறின் - நான்மணி:43/3
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் - கள40:9/2
கேடகத்தோடு அற்ற தட கை கொண்டு ஓடி - கள40:28/3
பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசு அற்ற
  சில சொல்லல் தேற்றாதவர் - குறள்:65 9/1,2
நடுக்கு அற்ற காட்சியவர் - குறள்:66 4/2
துளக்கு அற்ற காட்சியவர் - குறள்:70 9/2
சலம் பற்றி சால்பு இல செய்யார் மாசு அற்ற
  குலம் பற்றி வாழ்தும் என்பார் - குறள்:96 6/1,2
வாயின் அடங்குதல் துப்புரவு ஆம் மாசு அற்ற
  செய்கை அடங்குதல் திப்பியம் ஆம் பொய் இன்றி - திரி:43/1,2
நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார் - ஆசாரக்:99/2
அமர் விலங்கி அற்ற அறியவும்பட்டார் - பழ:116/1
பொய் அற்ற ஐவரும் போயினார் இல்லையே - பழ:280/3
கற்று ஒன்று அறிந்து கசடு அற்ற காலையும் - பழ:373/3

 TOP
 
  அற்றகண்ணும் (1)
பற்று அற்றகண்ணும் பழமை பாராட்டுதல் - குறள்:53 1/1

 TOP
 
  அற்றகண்ணே (3)
நெய் அற்றகண்ணே அறுமே அவர் அன்பும் - நாலடி:38 1/3
கை அற்றகண்ணே அறும் - நாலடி:38 1/4
பற்று அற்றகண்ணே பிறப்பு அறுக்கும் மற்றும் - குறள்:35 9/1

 TOP
 
  அற்றத்தால் (1)
அற்றத்தால் தேறார் அறிவுடையார் கொற்ற புள் - பழ:67/2

 TOP
 
  அற்றதற்கு (1)
மூக்கு அற்றதற்கு இல் பழி - பழ:250/4

 TOP
 
  அற்றதன்பால் (1)
அற்றதன்பால் தேம்பல் நன்று - பழ:373/4

 TOP
 
  அற்றது (3)
அற்று ஆக அற்றது இலர் - குறள்:37 5/2
அற்றது போற்றி உணின் - குறள்:95 2/2
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல - குறள்:95 4/1

 TOP
 
  அற்றம் (9)
அற்றம் அறிய உரையற்க அற்றம் - நாலடி:8 8/2
அற்றம் அறிய உரையற்க அற்றம்
  மறைக்கும் துணையார்க்கு உரைப்பவே தம்மை - நாலடி:8 8/2,3
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் - குறள்:43 1/1
அற்றம் தரூஉம் பகை - குறள்:44 4/2
அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின் - குறள்:85 6/1
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான் - குறள்:98 10/1
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் - குறள்:119 6/1
முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு - குறள்:119 6/2
அற்றம் முடிப்பான் அறிவுடையான் உற்று இயம்பும் - பழ:186/2

 TOP
 
  அற்றவர் (1)
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார் - குறள்:37 5/1

 TOP
 
  அற்றவர்க்கு (1)
ஈடு அற்றவர்க்கு ஈவான்ஆயின் நெறி நூல்கள் - ஏலாதி:41/3

 TOP
 
  அற்றவரை (1)
நோக்கு அற்றவரை பழித்தல் என் என்னானும் - பழ:250/3

 TOP
 
  அற்றன (1)
நட்புநார் அற்றன நல்லாரும் அஃகினார் - நாலடி:2 2/1

 TOP
 
  அற்றாக (1)
அற்றாக நோக்கி அறத்திற்கு அருள் உடைமை - பழ:141/1

 TOP
 
  அற்றார் (12)
மறவற்க மாசு அற்றார் கேண்மை துறவற்க - குறள்:11 6/1
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் - குறள்:23 6/1
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் - குறள்:25 8/1
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார்
  அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது - குறள்:25 8/1,2
அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது - குறள்:25 8/2
செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் - குறள்:32 1/2
செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் - குறள்:32 2/2
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார் - குறள்:37 5/1
மாட்சியின் மாசு அற்றார் கோள் - குறள்:65 6/2
மருவுக மாசு அற்றார் கேண்மை ஒன்று ஈத்தும் - குறள்:80 10/1
இறந்தார் ஈடு அற்றார் இனையர் சிறந்தவர்க்கும் - ஏலாதி:35/2
எழ போகான் ஈடு அற்றார் என்றும் தொழ போகான் - ஏலாதி:37/2

 TOP
 
  அற்றார்க்கு (1)
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம் - குறள்:101 7/1

 TOP
 
  அற்றார்கட்கு (1)
உற்றாரை அன்னணம் ஓராமல் அற்றார்கட்கு
  உண்டி உறையுள் உடுக்கை இவை ஈந்தார் - ஏலாதி:9/2,3

 TOP
 
  அற்றார்கண்ணும் (1)
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்கண்ணும் தெரியுங்கால் - குறள்:51 3/1

 TOP
 
  அற்றார்தம் (1)
காழ் ஆய கொண்டு கசடு அற்றார்தம் சாரல் - நாலடி:35 2/1

 TOP
 
  அற்றாரை (1)
அற்றாரை தேறுதல் ஓம்புக மற்று அவர் - குறள்:51 6/1

 TOP
 
  அற்றால் (21)
பன்றி கூழ் பத்தரில் தே மா வடித்து அற்றால்
  நன்று அறியா மாந்தர்க்கு அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் - நாலடி:26 7/1,2
ஓசை அவிந்த பின் ஆடுதும் என்று அற்றால்
  இல் செய் குறைவினை நீக்கி அற வினை - நாலடி:34 2/2,3
உள்ளத்து உணர்வுடையான் ஓதிய நூல் அற்றால்
  வள்ளண்மை பூண்டான்கண் ஒண் பொருள் தெள்ளிய - நாலடி:39 6/1,2
ஒல்கி உருமிற்கு உடைந்து அற்றால் மல்கி - கள40:35/2
பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்து அற்றால் செல்வம் - குறள்:22 6/1
மருந்து ஆகி தப்பா மரத்த அற்றால் செல்வம் - குறள்:22 7/1
தெருளாதான் மெய் பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின் - குறள்:25 9/1
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் - குறள்:72 10/1
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று - குறள்:76 8/1
மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன் - குறள்:84 8/1
கழாஅ கால் பள்ளியுள் வைத்து அற்றால் சான்றோர் - குறள்:84 10/1
கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு - குறள்:90 4/1
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு - குறள்:95 3/1
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால்
  அ மா அரிவை முயக்கு - குறள்:111 7/1,2
அறிதொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம் - குறள்:111 10/1
களிதொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம் - குறள்:115 5/1
நெய்யால் எரி நுதுப்பும் என்ற அற்றால் கௌவையான் - குறள்:115 8/1
வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்து அற்றால் வீழ்வார்க்கு - குறள்:120 2/1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது - குறள்:131 2/1
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் - குறள்:131 2/2
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை - குறள்:131 3/1

 TOP
 
  அற்றான் (2)
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை - குறள்:35 10/1
பற்றினான் பற்று அற்றான் நூல் தவசி எ பொருளும் - சிறுபஞ்:6/1

 TOP
 
  அற்றிட (1)
கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும் - ஐந்70:65/3

 TOP
 
  அற்று (47)
கனி உதிர்ந்து வீழ்ந்து அற்று இளமை நனி பெரிதும் - நாலடி:2 7/2
அற்று தன் சேர்ந்தார்க்கு அசைவிடத்து ஊற்று ஆவர் - நாலடி:15 10/2
விரி பெடையோடு ஆடி விட்டு அற்று - நாலடி:24 10/4
உரைப்பினும் நாய் குரைத்து அற்று - நாலடி:26 4/4
உப்பு இலி வெந்தை தின்று உள் அற்று வாழ்பவே - நாலடி:29 9/3
கல் கிள்ளி கை இழந்து அற்று - நாலடி:34 6/4
நலம் தீது நாண் அற்று நிற்பின் குலம் தீது - நான்மணி:92/3
அலைவு அற்று விட்டன்று வானமும் உண்கண் - ஐந்70:24/3
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண்டு அற்று - குறள்:3 2/2
வற்றல் மரம் தளிர்த்த அற்று - குறள்:8 8/2
கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று - குறள்:10 10/2
வீயாது அடி உறைந்த அற்று - குறள்:21 8/2
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று - குறள்:28 3/2
வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்த அற்று - குறள்:28 4/2
நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று - குறள்:31 7/2
போக்கும் அது விளிந்து அற்று - குறள்:34 2/2
அற்று ஆக அற்றது இலர் - குறள்:37 5/2
இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று - குறள்:41 2/2
மண் மாண் புனை பாவை அற்று - குறள்:41 7/2
நிலத்து இயல்பான் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு - குறள்:46 2/1
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று - குறள்:53 3/2
கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று - குறள்:66 10/2
யானையால் யானை யாத்து அற்று - குறள்:68 8/2
பாத்தியுள் நீர் சொரிந்த அற்று - குறள்:72 8/2
பாம்பொடு உடன் உறைந்த அற்று - குறள்:89 10/2
ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று - குறள்:92 3/2
குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று - குறள்:93 9/2
தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று - குறள்:94 1/2
உழத்தொறூஉம் காது அற்று உயிர் - குறள்:94 10/2
கலம் தீமையால் திரிந்த அற்று - குறள்:100 10/2
பெற்றாள் தமியள் மூத்து அற்று - குறள்:101 7/2
நச்சு மரம் பழுத்து அற்று - குறள்:101 8/2
நாணால் உயிர் மருட்டி அற்று - குறள்:102 10/2
மரப்பாவை சென்று வந்த அற்று - குறள்:106 8/2
திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று - குறள்:115 6/2
வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற - குறள்:127 1/1
வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று - குறள்:131 4/2
கனியும் கருக்காயும் அற்று - குறள்:131 6/2
முன் ஒளியும் பின் ஒளியும் அற்று - ஆசாரக்:51/3
தாய் அணல் தான் சுவைத்து அற்று - பழ:20/4
கடலுளால் மா வடித்து அற்று - பழ:72/4
பஞ்சி வைத்து எஃகிவிட்டு அற்று - பழ:91/4
திங்களை நாய் குரைத்து அற்று - பழ:149/4
மன்றத்து மையல் சேர்ந்து அற்று - பழ:209/4
யானையால் யானை யாத்து அற்று - பழ:223/4
சுரையாழ் நரம்பு அறுத்து அற்று - பழ:228/4
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி - பழ:321/2

 TOP
 
  அற்றே (19)
அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற - நாலடி:14 6/3
நுனியின் கரும்பு தின்று அற்றே நுனி நீக்கி - நாலடி:14 8/2
குருத்தின் கரும்பு தின்று அற்றே குருத்திற்கு - நாலடி:22 1/2
பருகற்கு அமைந்தபால் நீர் அளாய் அற்றே
  தெரிவு உடையார் தீ இனத்தர் ஆகுதல் நாகம் - நாலடி:24 10/2,3
இருப்பினும் நாய் இருந்து அற்றே இராஅது - நாலடி:26 4/3
நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே
  கொலை வல் கொடும் கூற்றம் கோள் பார்ப்ப ஈண்டை - நாலடி:34 1/2,3
பெரு மலை தூவ எறிந்து அற்றே அரு மணி பூண் - கள40:6/4
பெண்ணைஅம் தோட்டம் பெரு வளி புக்கு அற்றே
  கண் ஆர் கமழ் தெரியல் காவிரி நீர் நாடன் - கள40:24/3,4
ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம் - குறள்:22 5/1
அற்றே தவத்திற்கு உரு - குறள்:27 1/2
கூத்தாட்டு அவை குழாத்த அற்றே பெரும் செல்வம் - குறள்:34 2/1
குடம்பை தனித்து ஒழிய புள் பறந்த அற்றே
  உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு - குறள்:34 8/1,2
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய - குறள்:41 1/1
இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே
  ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் - குறள்:42 5/1,2
துளி இன்மை ஞாலத்திற்கு எற்று அற்றே வேந்தன் - குறள்:56 7/1
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம் - குறள்:72 6/1
பாலொடு தேன் கலந்து அற்றே பணிமொழி - குறள்:113 1/1
அள்ளி கொள்வு அற்றே பசப்பு - குறள்:119 7/2
கள் அற்றே கள்வ நின் மார்பு - குறள்:129 8/2

 TOP
 
  அற்றேம் (3)
பரிந்து ஓம்பி பற்று அற்றேம் என்பர் விருந்து ஓம்பி - குறள்:9 8/1
பற்று அற்றேம் என்பார் படிற்று ஒழுக்கம் எற்றுஎற்று என்று - குறள்:28 5/1
அற்றேம் என்று அல்லற்படுபவோ பெற்றேம் என்று - குறள்:63 6/1

 TOP
 
  அற்றை (1)
அணி பூம் கழி கானல் அற்றை நாள் போலான் - திணை50:47/1

 TOP
 
  அற (37)
மருங்கு அற கெட்டுவிடும் - நாலடி:1 8/4
தோல் பை உள் நின்று தொழில் அற செய்து ஊட்டும் - நாலடி:3 6/3
இறப்ப நிழல் பயந்த ஆஅங்கு அற பயனும் - நாலடி:4 8/2
அறிமின் அற நெறி அஞ்சுமின் கூற்றம் - நாலடி:18 2/1
அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் - நாலடி:32 1/2
மூப்பு மேல் வாராமை முன்னே அற வினையை - நாலடி:33 6/1
இல் செய் குறைவினை நீக்கி அற வினை - நாலடி:34 2/3
விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும் - நாலடி:37 10/2
துளக்கு அற நாடின் வேறு அல்ல விளக்கு ஒளியும் - நாலடி:38 1/2
கடல் நீர் அற உண்ணும் கேளிர் வரினும் - நாலடி:39 2/2
ஏறிய பின் அறிப மா நலம் மாசு அற
  சுட்டு அறிப பொன்னின் நலம் காண்பார் கெட்டு அறிப - நான்மணி:3/2,3
அருளில் பிறக்கும் அற நெறி எல்லாம் - நான்மணி:5/3
அற களி இல்லாதார்க்கு ஈயும் முன் தோன்றும் - நான்மணி:34/2
சேர்தற்பொருளது அற நெறி பல் நூலும் - நான்மணி:50/3
மதி நன்று மாசு அற கற்பின் நுதி மருப்பின் - நான்மணி:69/2
அற மனத்தார் கூறும் கடு மொழி இன்னா - இன்னா40:6/1
காவோடு அற குளம் தொட்டல் மிக இனிதே - இனிய40:23/1
நறை படர் சாந்தம் அற எறிந்து நாளால் - திணை150:1/1
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் - குறள்:1 8/1
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க - குறள்:19 4/1
தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய - குறள்:27 8/1
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் - குறள்:40 1/1
வகை அற சூழாது எழுதல் பகைவரை - குறள்:47 5/1
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற
  சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து - குறள்:72 7/1,2
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற
  வல்லதூஉம் ஐயம் தரும் - குறள்:85 5/1,2
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும் - குறள்:91 9/1
திறன் வேறு கூறின் பொறையும் அற வினையை - திரி:6/2
வித்து அற வீடும் பிறப்பு - திரி:22/4
காவோடு அற குளம் தொட்டானும் நாவினால் - திரி:70/1
ஈதற்கு செய்க பொருளை அற நெறி - திரி:90/1
இழியாமை நன்கு உமிழ்ந்து எச்சில் அற வாய் - ஆசாரக்:27/1
காழ் ஆர மார்ப கசடு அற கை காவா - பழ:80/1
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல் - பழ:219/3
நீர் அற நீர் சார்வு அறும் - பழ:219/4
ஒடிந்ததற்கு இல்லை பெருக்கம் வடிந்து அற
  வல்லதற்கு இல்லை வருத்தம் உலகினுள் - பழ:319/2,3
மாசு அற மாண்ட மனம் உடையர் ஆகாத - பழ:360/3
சொல் அற நூல் சோர்வு இன்றி தொக்கு உரைத்து நல்ல - ஏலாதி:81/2

 TOP
 
  அறத்தான் (1)
அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்று எல்லாம் - குறள்:4 9/1

 TOP
 
  அறத்திற்கு (1)
அற்றாக நோக்கி அறத்திற்கு அருள் உடைமை - பழ:141/1

 TOP
 
  அறத்திற்கும் (1)
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் - குறள்:55 3/1

 TOP
 
  அறத்திற்கே (1)
அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார் - குறள்:8 6/1

 TOP
 
  அறத்தின் (3)
சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தின் ஊஉங்கு - குறள்:4 1/1
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை - குறள்:4 2/1
புல் அறத்தின் நன்று மனை வாழ்க்கை போற்று உடைத்தேல் - சிறுபஞ்:98/1

 TOP
 
  அறத்து (5)
நன்று அறியா மாந்தர்க்கு அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் - நாலடி:26 7/2
அவ்வியம் இல்லார் அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் - நாலடி:33 2/1
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை - குறள்:4 7/1
அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில் - குறள்:5 6/1
அறத்து ஆற்றின் ஈயாதது ஈகை அன்று - முது:5 8/1

 TOP
 
  அறத்தை (1)
பல நாளும் ஆற்றார்எனினும் அறத்தை
  சில நாள் சிறந்தவற்றால் செய்க முலை நெருங்கி - பழ:134/1,2

 TOP
 
  அறத்தொடு (3)
அறத்தொடு கல்யாணம் ஆள்வினை கூரை - ஆசாரக்:85/1
அறத்தொடு தாம் நோற்ற நோன்பு வியவார் - ஆசாரக்:88/2
அச்சமே ஆயுங்கால் நன்மை அறத்தொடு
  கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய - சிறுபஞ்:103/1,2

 TOP
 
  அறத்தோடு (1)
அருள் கூடி ஆர் அறத்தோடு ஐந்து இயைந்து ஈயின் - சிறுபஞ்:104/3

 TOP
 
  அறப்பயன் (1)
அறப்பயன் யார்மாட்டும் செய்க முறை புதவின் - நாலடி:10 9/2

 TOP
 
  அறப்புறம் (1)
வைத்த அறப்புறம் கொண்டானும் இ மூவர் - திரி:25/3

 TOP
 
  அறம் (66)
அறம் செய்து அருளுடையீர் ஆகுமின் யாரும் - நாலடி:1 7/3
கைத்து உண்டாம் போழ்தே கரவாது அறம் செய்மின் - நாலடி:2 9/2
ஆவாம் நாம் ஆக்கம் நசைஇ அறம் மறந்து - நாலடி:4 2/1
மருவுமின் மாண்டார் அறம் - நாலடி:4 6/4
அறம் புகழ் கேண்மை பெருமை இ நான்கும் - நாலடி:9 2/1
ஒருதன்மைத்து ஆகும் அறம் நெறி ஆ போல் - நாலடி:12 8/3
அறம் கூற வேண்டா அவற்கு - நாலடி:16 8/4
முன் துற்றும் துற்றினை நாளும் அறம் செய்து - நாலடி:19 10/1
அருளின் அறம் உரைக்கும் அன்பு உடையார் வாய் சொல் - நாலடி:33 1/1
என்னே மற்று இ உடம்பு பெற்றும் அறம் நினையார் - நாலடி:33 10/1
நல்லவை நாள்தொறும் எய்தார் அறம் செய்யார் - நாலடி:34 8/1
அல்ல புரிந்தார்க்கு அறம் தோன்றா எல்லாம் - நான்மணி:8/3
தான் செல் உலகத்து அறம் - நான்மணி:9/4
செல்வது வேண்டின் அறம் செய்க வெல்வது - நான்மணி:15/3
ஆற்றல் வகைய அறம் செயல் தோட்ட - நான்மணி:70/2
அல்லவை செய்வார்க்கு அறம் கூற்றம் கூற்றாமே - நான்மணி:82/3
மென்கண் பெருகின் அறம் பெருகும் வன்கண் - நான்மணி:90/3
ஆசாரம் என்பது கல்வி அறம் சேர்ந்த - நான்மணி:93/1
முனியார் அறம் காமுறுவர் இனிய - நான்மணி:102/2
அருளினால் ஆகும் அறம் - நான்மணி:103/4
ஆற்றும் துணையால் அறம் செய்கை முன் இனிதே - இனிய40:6/1
ஆய்ந்து வரைதல் அறம் - திணை150:52/4
இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் - குறள்:3 3/1
இழுக்கா இயன்றது அறம் - குறள்:4 5/2
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது - குறள்:4 6/1
அன்பு இலதனை அறம் - குறள்:8 7/2
இன் சொலினதே அறம் - குறள்:10 3/2
அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை - குறள்:10 6/1
அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து - குறள்:13 10/2
அறம் பொருள் கண்டார்க்கண் இல் - குறள்:15 1/2
அறம் கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன் - குறள்:19 1/1
அறம் கூறும் ஆக்கம் தரும் - குறள்:19 3/2
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும் - குறள்:19 5/1
அறம் சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு - குறள்:21 4/2
அருளாதான் செய்யும் அறம் - குறள்:25 9/2
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும் - குறள்:29 8/1
பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம் பிற - குறள்:30 7/1
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின் - குறள்:51 1/1
அன்பு ஒரீஇ தன் செற்று அறம் நோக்காது ஈட்டிய - குறள்:101 9/1
அறம் நாண தக்கது உடைத்து - குறள்:102 8/2
அறம் சாரா நல்குரவு ஈன்ற தாயானும் - குறள்:105 7/1
செம் தீ முதல்வர் அறம் நினைந்து வாழ்தலும் - திரி:98/1
ஐவகை நாளும் இகழாது அறம் செய்க - ஆசாரக்:48/2
நாள்வாயும் நல் அறம் செய்வாற்கு இரண்டு உலகும் - பழ:6/3
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ - பழ:37/3
நைவது போலும் நுசுப்பினாய் நல் அறம்
  செய்வது செய்யாது கேள் - பழ:134/3,4
ஆற்றும் துணையும் அறம் செய்க மாற்று இன்றி - பழ:137/2
அறம் செய்பவற்கும் அறவுழி நோக்கி - பழ:159/1
புறம் செய்ய செல்வம் பெருகும் அறம் செய்ய - பழ:159/3
கட்டு உடைத்தாக கருதிய நல் அறம்
  முட்டு உடைத்தாகி இடை வீழ்ந்து ஒழிதலின் - பழ:197/2,3
மிக்க வகையால் அறம் செய் என வெகுடல் - பழ:199/3
குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல் - பழ:212/2
அறம் செய்து அருள் உடையர் ஆதல் பிறங்கல் - பழ:215/2
நோய் காண் பொழுதின் அறம் செய்வார் காணாமை - பழ:261/3
ஒன்றும் வகையான் அறம் செய்க ஊர்ந்து உருளின் - பழ:303/3
அறம் நட்டான் நல்நெறிக்கண் நிற்க அடங்கா - சிறுபஞ்:26/1
அருளினான் ஆகும் அறம் - சிறுபஞ்:33/4
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர - சிறுபஞ்:57/2
நீர் அறம் நன்று நிழல் நன்று தன் இல்லுள் - சிறுபஞ்:61/1
பார் அறம் நன்று பாத்து உண்பானேல் பேர் அறம் - சிறுபஞ்:61/2
பார் அறம் நன்று பாத்து உண்பானேல் பேர் அறம்
  நன்று தளி சாலை நாட்டல் பெரும் போகம் - சிறுபஞ்:61/2,3
அறம் அறமேல் சொல் பொறுக்க அன்றேல் கலிக்கண் - சிறுபஞ்:65/3
நாடின் அறம் பெருமை நாட்டு - சிறுபஞ்:72/4
ஆய்ந்து விடுதல் அறம் - சிறுபஞ்:102/4
அறம் தேயும் பின்னும் அலர்மகளை நீக்கும் - சிறுபஞ்:105/3
பெருமை புகழ் அறம் பேணாமை சீற்றம் - ஏலாதி:60/1

 TOP
 
  அறம்புரிந்து (1)
அறம்புரிந்து அல்லவை நீக்கல் இனிதே - இனிய40:21/2

 TOP
 
  அறமா (1)
அழிந்தாளை இல் வைத்தல் பேர் அறமா ஆற்ற - சிறுபஞ்:70/3

 TOP
 
  அறமும் (5)
கெடாஅத நல் அறமும் செய்யார் கொடாஅது - நாலடி:1 10/2
எல்லா அறமும் தரும் - குறள்:30 6/2
நல் அறமும் ஒண் பொருளும் சிந்தித்து வாய்வதின் - ஆசாரக்:4/2
இம்மை தவமும் அறமும் என இரண்டும் - பழ:346/1
இல் இயலார் நல் அறமும் ஏனை துறவறமும் - சிறுபஞ்:34/1

 TOP
 
  அறமேல் (1)
அறம் அறமேல் சொல் பொறுக்க அன்றேல் கலிக்கண் - சிறுபஞ்:65/3

 TOP
 
  அறல் (3)
நுண் அறல் போல நுணங்கிய ஐம் கூந்தல் - ஐந்50:27/2
ஆறு எலாம் நுண் அறல் வார அணியிழாய் - திணை50:29/3
உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம் - குறள்:133 6/1

 TOP
 
  அறவினை (3)
இன்னினியே செய்க அறவினை இன்னினியே - நாலடி:3 9/2
ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே - குறள்:4 3/1
அறவினை யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் - குறள்:33 1/1

 TOP
 
  அறவுழி (1)
அறம் செய்பவற்கும் அறவுழி நோக்கி - பழ:159/1

 TOP
 
  அறவே (2)
மாரி அறவே அறுமே அவர் அன்பும் - நாலடி:37 10/3
வாரி அறவே அறும் - நாலடி:37 10/4

 TOP
 
  அறவோர் (1)
அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்று எ உயிர்க்கும் - குறள்:3 10/1

 TOP
 
  அறன் (23)
அரியரா நோக்கி அறன் அறியும் சான்றோர் - நாலடி:17 5/3
அறன் ஒக்கும் ஆற்றின் ஒழுகல் பிறனை - நான்மணி:6/2
பிறப்பால் பிறப்பார் அறன் இன்புறுவர் - நான்மணி:56/3
உற்ற பொலிசை கருதி அறன் ஒரூஉம் - இனிய40:39/3
மனத்துக்கண் மாசு இலன் ஆதல் அனைத்து அறன்
  ஆகுல நீர பிற - குறள்:4 4/1,2
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை - குறள்:5 8/1
அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும் - குறள்:5 9/1
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை - குறள்:15 2/1
அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறன் இயலாள் - குறள்:15 7/1
அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு - குறள்:15 8/2
அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள் - குறள்:15 10/1
அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று - குறள்:16 7/2
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம் - குறள்:17 3/1
சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே - குறள்:18 3/1
அறன் அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும் - குறள்:18 9/1
அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே - குறள்:19 2/1
அறன் நோக்கி ஆற்றும்கொல் வையம் புறன் நோக்கி - குறள்:19 9/1
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா - குறள்:39 4/1
அறன் அறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை - குறள்:45 1/1
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:64 5/1
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து - குறள்:76 4/1
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று - ஆசாரக்:37/2
யாரும் அறிய அறன் ஆய மற்றவற்றை - ஆசாரக்:101/3

 TOP
 
  அறனும் (4)
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை - குறள்:5 5/1
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
  பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் - குறள்:65 4/1,2
அருள் இல் ஒருவற்கு அறனும் தெருளான் - திரி:102/2
பொருள் உடையான்கண்ணதே போகம் அறனும்
  அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான் - சிறுபஞ்:1/1,2

 TOP
 
  அறனே (2)
செயற்பாலது ஓரும் அறனே ஒருவற்கு - குறள்:4 10/1
அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை - குறள்:37 6/1

 TOP
 
  அறனை (1)
அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும் - திரி:72/2

 TOP
 
  அறா (6)
கைப்பு அறா பேய் சுரையின் காய் - நாலடி:12 6/4
அறிவு அறா இன் சொல் அணியிழையாய் நின் இல் - திணை50:43/3
செறிவு அறா செய்த குறி - திணை50:43/4
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா - குறள்:53 2/1
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா
  ஆக்கம் பலவும் தரும் - குறள்:53 2/1,2
சூதர் கழகம் அரவர் அறா களம் - ஆசாரக்:98/1

 TOP
 
  அறாது (1)
பற்று அறாது ஓடும் அவா தேரும் தெற்றென - திரி:22/2

 TOP
 
  அறார் (2)
போத்து அறார் புல் அறிவினார் - நாலடி:36 1/4
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின் - குறள்:81 7/1

 TOP
 
  அறான் (2)
நட்டு அறான் ஆதலே நன்று - பழ:197/4
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான்
  ஆகும் அவன்ஆயின் ஐம் களிற்றின் ஆட்டுண்டு - ஏலாதி:11/2,3

 TOP
 
  அறாஅ (1)
அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு - குறள்:130 5/2

 TOP
 
  அறாஅது (1)
வளம் நெடிது கொண்டது அறாஅது அறுமோ - பழ:380/3

 TOP
 
  அறாஅர் (1)
அறாஅர் சுடுவது ஓர் தீ - நாலடி:31 10/4

 TOP
 
  அறி (8)
ஊர் அறி கெளவை தரும் - திணை50:7/4
கடன் அறி காட்சியவர் - குறள்:22 8/2
தான் அறி குற்றப்படின் - குறள்:28 2/2
அறி கொன்று அறியான் எனினும் உறுதி - குறள்:64 8/1
கடன் அறி காட்சியவர் - ஆசாரக்:36/5
நெறி அல்ல சொல்லல் நீ பாண அறி துயில் - பழ:222/3
அறி மடமும் சான்றோர்க்கு அணி - பழ:361/4
அறி துறைத்து இ அல்லில் நமக்கு - கைந்:11/4

 TOP
 
  அறிக (6)
கெழி இன்மை கேட்டால் அறிக பொருளின் - நான்மணி:61/2
நிகழ்ச்சியான் ஆக்கம் அறிக புகழ்ச்சியான் - நான்மணி:61/3
கேதுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம் - குறள்:12 6/1
அரும் கேடன் என்பது அறிக மருங்கு ஓடி - குறள்:21 10/1
இயல்பு இன்னர் என்பது இனத்தான் அறிக
  கயல் இகல் உண்கண்ணாய் கரியவரோ வேண்டா - பழ:237/2,3
செத்தால் அறிக சிறந்து - சிறுபஞ்:101/4

 TOP
 
  அறிகல்லா (1)
நோக்கி அறிகல்லா தம் உறுப்பு கண்ணாடி - பழ:301/1

 TOP
 
  அறிகல்லாதவர் (1)
அஃது அறிகல்லாதவர் - குறள்:43 7/2

 TOP
 
  அறிகிலர் (1)
செல்வது அறிகிலர் ஆகி சிதைத்து எழுவர் - பழ:290/2

 TOP
 
  அறிகிலார் (1)
அறிகிலார் எல்லாரும் என்றே என் காமம் - குறள்:114 9/1

 TOP
 
  அறிகிற்பார் (1)
நின்இன்று அறிகிற்பார் இல் - பழ:288/4

 TOP
 
  அறிகு (2)
அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய - திணை150:17/1
அறிகு அரிது யார்க்கும் அரவ நீர் சேர்ப்ப - திணை150:61/1

 TOP
 
  அறிஞராய் (1)
சிறுமை படாதே நீர் வாழ்மின் அறிஞராய்
  நின்றுழி நின்றே நிறம் வேறு ஆம் காரணம் - நாலடி:19 3/2,3

 TOP
 
  அறித (1)
அறித இடத்தும் அறியாராம் பாவம் - நாலடி:38 10/3

 TOP
 
  அறிதல் (6)
பற்று இலனாய் பல்லுயிர்க்கும் பார்த்து உற்று பாங்கு அறிதல்
  வெற்றி வேல் வேந்தர்க்கு இனிது - இனிய40:35/3,4
வன்கண் குடிகாத்தல் கற்று அறிதல் ஆள்வினையோடு - குறள்:64 2/1
மாறு ஏற்கும் மன்னர் நிலை அறிதல் இ மூன்றும் - திரி:61/3
நன்றி அறிதல் பொறையுடைமை இன் சொல்லோடு - ஆசாரக்:1/1
ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை - ஆசாரக்:1/3
காலம் அறிதல் கருதுங்கால் தூதுவர்க்கு - ஏலாதி:26/3

 TOP
 
  அறிதலின் (1)
ஒப்புரவு அறிதலின் தகு வரவு இல்லை - முது:6 2/1

 TOP
 
  அறிதற்கு (1)
அறிதற்கு அரிய பொருள் - நாலடி:32 7/4

 TOP
 
  அறிதி (2)
நெறி அறிதி மீன் தபு நீ - ஐந்70:68/4
உள்ளம் பிரிந்தமை நீ அறிதி ஒள்ளிழாய் - கைந்:22/2

 TOP
 
  அறிதிரேல் (2)
கல்லாதார் வாழ்வது அறிதிரேல் கல்லாதார் - நாலடி:11 6/2
அல்லல் உழப்பது அறிதிரேல் தொல் சிறப்பின் - நாலடி:26 2/2

 TOP
 
  அறிதும் (3)
பெரும் செல்வம் எய்தியக்கால் பின் அறிதும் என்பார் - நாலடி:28 2/3
இனியவை யாம் அறிதும் என்னார் கசிவு இன்று - ஆசாரக்:69/3
தொல்லை அளித்தாரை கேட்டு அறிதும் சொல்லின் - பழ:361/2

 TOP
 
  அறிதொறு (1)
அறிதொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம் - குறள்:111 10/1

 TOP
 
  அறிந்த (10)
நெறி அல்ல செய்து ஒழுகியவ்வும் நெறி அறிந்த
  நல் சார்வு சார கெடுமே வெயில் முறுக - நாலடி:18 1/2,3
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி - நாலடி:26 6/1
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த
  மக்கள் பேறு அல்ல பிற - குறள்:7 1/1,2
செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து - குறள்:64 7/1
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் - குறள்:72 1/2
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் - குறள்:73 1/2
உறாஅதோ ஊர் அறிந்த கௌவை அதனை - குறள்:115 3/1
ஆரிடத்து தான் அறிந்த மாத்திரையான் ஆசாரம் - ஆசாரக்:101/2
அன்பு அறிந்த பின் அல்லால் யார் யார்க்கும் தம் மறையை - பழ:257/1
ஞாலம் அறிந்த புகழ் - ஏலாதி:26/4

 TOP
 
  அறிந்தது (1)
காலை அறிந்தது இலேன் - குறள்:123 6/2

 TOP
 
  அறிந்தவை (1)
மறைந்தவை கேட்க வற்று ஆகி அறிந்தவை
  ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று - குறள்:59 7/1,2

 TOP
 
  அறிந்தாங்கு (1)
தருக்குக ஒட்டாரை காலம் அறிந்தாங்கு
  அருக்குக யார்மாட்டும் உண்டி சுருக்குக - நான்மணி:86/2,3

 TOP
 
  அறிந்தார் (13)
கடி என்றார் கற்று அறிந்தார் - நாலடி:6 6/4
கருத்து உணர்ந்து கற்று அறிந்தார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:22 1/1
கற்று அறிந்தார் கூறும் கரும பொருள் இனிதே - இனிய40:32/1
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும் - குறள்:29 8/1
களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு - குறள்:29 8/2
காமுறுவர் கற்று அறிந்தார் - குறள்:40 9/2
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற - குறள்:72 7/1
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று - ஆசாரக்:37/2
முற்ற அறிந்தார் முதல் அறிந்தார் தெற்ற - பழ:141/2
முற்ற அறிந்தார் முதல் அறிந்தார் தெற்ற - பழ:141/2
காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும் - பழ:234/2
கற்று அறிந்தார் கண்ட அடக்கம் அறியாதார் - பழ:243/1
காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன் - பழ:268/2

 TOP
 
  அறிந்தார்கட்கு (1)
முன்னவாம் முன்னம் அறிந்தார்கட்கு என்னும் - நான்மணி:66/2

 TOP
 
  அறிந்தார்தம்மை (1)
கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும் - பழ:83/2

 TOP
 
  அறிந்தார்ஆயின் (1)
தமர் அன்மை தாம் அறிந்தார்ஆயின் அவரை - நாலடி:23 9/2

 TOP
 
  அறிந்தான் (1)
திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை - குறள்:64 5/2

 TOP
 
  அறிந்திலிர் (1)
எம்மை அறிந்திலிர் எம் போல்வார் இல் என்று - நாலடி:17 5/1

 TOP
 
  அறிந்திலேம் (1)
நீத்தல் அறிந்திலேம் இன்று - கைந்:45/4

 TOP
 
  அறிந்து (66)
அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி - நாலடி:8 4/1
பிறர் மறையின்கண் செவிடு ஆய் திறன் அறிந்து
  ஏதிலார் இற்கண் குருடன் ஆய் தீய - நாலடி:16 8/1,2
படாஅ விடுபாக்கு அறிந்து - நாலடி:26 5/4
இடன் அறிந்து ஊடி இனிதின் உணரும் - நாலடி:39 4/3
கோட்டிய வில் வாக்கு அறிந்து - நாலடி:40 5/4
உள்ளற்பொருளது உறுதி சொல் உள் அறிந்து
  சேர்தற்பொருளது அற நெறி பல் நூலும் - நான்மணி:50/2,3
வருவாய் அறிந்து வழங்கல் இனிதே - இனிய40:22/1
அறிந்து உரைத்தல் ஆற்ற இனிது - இனிய40:31/4
மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து
  பாய் திரை சேர்ப்பன் பரி தேர் வர கண்டு - ஐந்70:71/2,3
புலவும்கொல் தோழி புணர்வு அறிந்து அன்னை - திணை50:10/3
பானல் அம் தண் கழி பாடு அறிந்து தன்னைமார் - திணை150:32/1
நையும் இடம் அறிந்து நாடு - திணை150:133/4
வயல் ஊரன் வண்ணம் அறிந்து தொடுப்பாள் - திணை150:140/3
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவு அறிந்து - குறள்:13 3/1
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவு அறிந்து
  ஆற்றின் அடங்க பெறின் - குறள்:13 3/1,2
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து - குறள்:14 6/2
ஏதம் படு பாக்கு அறிந்து - குறள்:17 4/2
அறன் அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும் - குறள்:18 9/1
திறன் அறிந்து ஆங்கே திரு - குறள்:18 9/2
அறன் அறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை - குறள்:45 1/1
திறன் அறிந்து தேர்ந்து கொளல் - குறள்:45 1/2
பண்பு அறிந்து ஆற்றாக்கடை - குறள்:47 9/2
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்கண் தங்கி - குறள்:48 2/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள் - குறள்:48 7/1
அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல - குறள்:48 9/1
காலம் அறிந்து செயின் - குறள்:49 3/2
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து
  போற்றார்கண் போற்றி செயின் - குறள்:50 3/1,2
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடன் அறிந்து
  துன்னியார் துன்னி செயின் - குறள்:50 4/1,2
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான் - குறள்:52 5/1
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து
  ஆள்வினை இன்மை பழி - குறள்:62 8/1,2
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:64 5/1
இயற்கை அறிந்து செயல் - குறள்:64 7/2
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் - குறள்:65 4/1
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து - குறள்:65 5/2
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து - குறள்:69 7/1
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து
  எண்ணி உரைப்பான் தலை - குறள்:69 7/1,2
குறிப்பு அறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல - குறள்:70 6/1
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் - குறள்:72 1/1
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின் - குறள்:73 1/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா - குறள்:73 5/1
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து
  தீது இன்றி வந்த பொருள் - குறள்:76 4/1,2
போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து - குறள்:77 7/2
வகை அறிந்து தன் செய்து தன் காப்ப மாயும் - குறள்:88 8/1
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு - குறள்:95 3/1
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல - குறள்:95 4/1
இழிவு அறிந்து உண்பான்கண் இன்பம் போல் நிற்கும் - குறள்:95 6/1
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து
  சான்றாண்மை மேற்கொள்பவற்கு - குறள்:99 1/1,2
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து - குறள்:113 7/2
அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து - குறள்:113 8/2
உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல் - குறள்:129 7/1
பொய்த்தல் அறிந்து என் புலந்து - குறள்:129 7/2
நீடு வாழ்க என்பார்க்கு அறிந்து - குறள்:132 2/2
சொல்லுக செவ்வி அறிந்து - ஆசாரக்:76/4
வேட்கை அறிந்து உரைப்பார் வித்தகர் வேட்கையால் - பழ:4/2
கூற்றம் உயிர் கொள்ளும் போழ்து குறிப்பு அறிந்து
  மாற்றம் உடையாரை ஆராயாது ஆற்றவும் - பழ:110/1,2
நிரம்பிய காட்சி நினைந்து அறிந்து கொள்க - பழ:143/2
ஈயாமை என்ப எருமை அறிந்து ஒருவர் - பழ:167/3
மனத்தது அறிந்து ஈவார் மாண்டார் புனத்த - பழ:246/2
கற்று ஒன்று அறிந்து கசடு அற்ற காலையும் - பழ:373/3
காதலர் என்பது அறிந்து அல்லால் யாது ஒன்றும் - பழ:393/2
வருவாய்க்கு தக்க வழக்கு அறிந்து சுற்றம் - சிறுபஞ்:41/1
அளந்து அறிந்து செய்வான் அரைசு அமைச்சன் யாதும் - சிறுபஞ்:56/3
நீர் அறிந்து ஒழுகாதாள் தாரம் அல்லள் - முது:5 1/1
அஃகு நீ செய்யல் என அறிந்து ஆராய்ந்தும் - ஏலாதி:27/1
ஐயமே இன்றி அறிந்து ஈந்தான் வையமும் - ஏலாதி:70/2
அறுவர் தம் நூலும் அறிந்து உணர்வு பற்றி - ஏலாதி:75/1

 TOP
 
  அறிந்தும் (5)
அறியாரும் அல்லர் அறிவது அறிந்தும்
  பழியோடு பட்டவை செய்தல் வளி ஓடி - நாலடி:11 8/1,2
அறிந்தும் அறிந்தும் பாகனையே கொல்லும் எறிந்த வேல் - நாலடி:22 3/3
அறிந்தும் அறிந்தும் பாகனையே கொல்லும் எறிந்த வேல் - நாலடி:22 3/3
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும்
  நல்லார் அவை அஞ்சுவார் - குறள்:73 9/1,2
நாவின் இரந்தார் குறை அறிந்தும் தாம் உடைய - பழ:238/1

 TOP
 
  அறிந்துவிடும் (1)
கள்வன் அறிந்துவிடும் - நான்மணி:94/4

 TOP
 
  அறிந்தேம் (1)
அஃது அன்று எனினும் அறிந்தேம் யாம் செய்தி - கைந்:41/2

 TOP
 
  அறிந்தேன் (2)
நின்றேன் அறிந்தேன் நெடுங்கண்ணாள் சென்றாளுக்கு - திணை150:81/2
பண்டு அறியேன் கூற்று என்பதனை இனி அறிந்தேன்
  பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு - குறள்:109 3/1,2

 TOP
 
  அறிந்தோர் (1)
கனை கடல் தண் சேர்ப்ப கற்று அறிந்தோர் கேண்மை - நாலடி:14 8/1

 TOP
 
  அறிப (24)
மண்ணி அறிப மணி நலம் பண் அமைத்து - நான்மணி:3/1
ஏறிய பின் அறிப மா நலம் மாசு அற - நான்மணி:3/2
சுட்டு அறிப பொன்னின் நலம் காண்பார் கெட்டு அறிப - நான்மணி:3/3
சுட்டு அறிப பொன்னின் நலம் காண்பார் கெட்டு அறிப
  கேளிரான் ஆய பயன் - நான்மணி:3/3,4
நாக்கின் அறிப இனியவை மூக்கினான் - நான்மணி:75/1
மோந்து அறிப எல்லா மலர்களும் நோக்குள்ளும் - நான்மணி:75/2
சொல்லான் அறிப ஒருவனை மெல்லென்ற - நான்மணி:77/1
நீரான் அறிப மடுவினை யார்கண்ணும் - நான்மணி:77/2
ஒப்புரவினான் அறிப சான்றாண்மை மெய்க்கண் - நான்மணி:77/3
மகிழான் அறிப நறா - நான்மணி:77/4
மறை அறிப அந்தண் புலவர் முறையொடு - நான்மணி:88/1
வென்றி அறிப அரசர்கள் என்றும் - நான்மணி:88/2
நோக்கி அறிப அதுவே போல் நோக்கி - பழ:301/2
முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே - பழ:301/3
பேர் இல் பிறந்தமை ஈரத்தின் அறிப - முது:2 1/1
ஈரம் உடைமை ஈகையின் அறிப - முது:2 2/1
சோரா நல் நட்பு உதவியின் அறிப - முது:2 3/1
கற்றது உடைமை காட்சியின் அறிப - முது:2 4/1
ஏற்றம் உடைமை எதிர்கோளின் அறிப - முது:2 5/1
சிற்றில் பிறந்தமை பெருமிதத்தின் அறிப - முது:2 6/1
சூத்திரம் செய்தலின் கள்வன் ஆதல் அறிப - முது:2 7/1
சொற்சோர்வு உடைமையின் எ சோர்வும் அறிப - முது:2 8/1
அறிவு சோர்வு உடைமையின் பிறிது சோர்வும் அறிப - முது:2 9/1
சீர் உடை ஆண்மை செய்கையின் அறிப - முது:2 10/1

 TOP
 
  அறிபவர் (2)
நன்கு ஒன்று அறிபவர் நாழி கொடுப்பவர்க்கு - பழ:275/1
வல்லாமை வாய்ப்ப அறிபவர் உண்ணாமை - சிறுபஞ்:73/3

 TOP
 
  அறிமடம் (1)
வேண்டின் அறிமடம் வேண்டேல் பிறர் மனை - சிறுபஞ்:4/3

 TOP
 
  அறிமின் (1)
அறிமின் அற நெறி அஞ்சுமின் கூற்றம் - நாலடி:18 2/1

 TOP
 
  அறிய (10)
அற்றம் அறிய உரையற்க அற்றம் - நாலடி:8 8/2
பல்லார் அறிய பறை அறைந்து நாள் கேட்டு - நாலடி:9 6/1
உலகு அறிய தீர கலப்பினும் நில்லா - நாலடி:21 4/1
எஞ்சாமை எஞ்சும் அளவு எல்லாம் நெஞ்சு அறிய
  கோடாமை கோடி பொருள் பெறினும் நாடாமை - நான்மணி:25/2,3
மன்று அறிய கொள்ளீர் வரைந்து - திணை150:37/4
ஆங்கண் அறிய உரை - திணை150:126/4
சிறப்பு அறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின் - குறள்:59 10/1
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய
  வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொளல் - குறள்:80 5/1,2
யாரும் அறிய அறன் ஆய மற்றவற்றை - ஆசாரக்:101/3
ஊர் அறிய நட்டார்க்கு உணா - பழ:101/4

 TOP
 
  அறியப்பட்ட (1)
நாடு அறியப்பட்ட பெரும் செல்வர் நல்கூர்ந்து - பழ:278/1

 TOP
 
  அறியப்பட்டது (1)
மனம் அறியப்பட்டது ஒன்று அன்று - நாலடி:22 2/4

 TOP
 
  அறியலம் (2)
நாண் என ஒன்றோ அறியலம் காமத்தான் - குறள்:126 7/1
அமைச்சர் தொழிலும் அறியலம் ஒன்று ஆற்ற - ஏலாதி:10/3

 TOP
 
  அறியலாகா (1)
பெரு மலை நாட பிறர் அறியலாகா
  அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை - பழ:91/1,2

 TOP
 
  அறியலாம் (1)
கள்ளம் உடையாரை கண்டே அறியலாம்
  ஒள் அமர் கண்ணாய் ஒளிப்பினும் உள்ளம் - பழ:41/2,3

 TOP
 
  அறியவும்பட்டார் (1)
அமர் விலங்கி அற்ற அறியவும்பட்டார்
  எமர் மேலை இன்னரால் யார்க்கு உரைத்தும் என்று - பழ:116/1,2

 TOP
 
  அறியா (13)
கை அறியா மாக்கள் இழிப்பும் எடுத்து ஏத்தும் - நாலடி:17 3/3
அறியா பருவத்து அடங்காரோடு ஒன்றி - நாலடி:18 1/1
நன்று அறியா மாந்தர்க்கு அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் - நாலடி:26 7/2
அறிவு அறியா மக்கள் பெறல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:29/3
எண் அறியா மாந்தர் ஒழுக்கு நாள் கூற்று இன்னா - இன்னா40:31/2
கேடு அறியா கெட்ட இடத்தும் வளம் குன்றா - குறள்:74 6/1
பொய்படும் ஒன்றோ புனை பூணும் கை அறியா
  பேதை வினை மேற்கொளின் - குறள்:84 6/1,2
மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
  பதியின் கலங்கிய மீன் - குறள்:112 6/1,2
சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா
  பிள்ளையேயானும் இழித்து உரையார் தம்மோடு - ஆசாரக்:68/2,3
போம் ஆறு அறியா புலன் மயங்கி ஊர் புக்கு - பழ:233/3
அயல் அறியா அட்டூணோ இல் - பழ:237/4
ஊர் அறியா மூரியோ இல் - பழ:351/4
அறிவு அறியா ஆள் ஆண்டு என உரைப்பர் வாயுள் - சிறுபஞ்:84/3

 TOP
 
  அறியாகொல் (1)
எறி திரை சேர்ப்பன் கொடுமை அறியாகொல்
  கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும் - ஐந்70:65/2,3

 TOP
 
  அறியாத (2)
அறியாத தேயத்தான் ஆதுலன் மூத்தான் - ஆசாரக்:100/1
அறியாத தேசத்து ஆசாரம் பழியார் - முது:3 8/1

 TOP
 
  அறியாதது (1)
மறுபிறப்பு அறியாதது மூப்பு அன்று - முது:5 10/1

 TOP
 
  அறியாதவனும் (2)
ஒருவன் அறியாதவனும் ஒருவன் - நான்மணி:104/2
ஒருவன் அறியாதவனும் ஒருவன் - சிறுபஞ்:29/2

 TOP
 
  அறியாதார் (5)
மறுமை அறியாதார் ஆக்கத்தின் சான்றோர் - நாலடி:28 5/3
நன்றி சாம் நன்று அறியாதார் முன்னர் சென்ற - நான்மணி:44/1
பாடல் சாம் பண் அறியாதார் முன்னர் ஊடல் சாம் - நான்மணி:44/3
ஓராது கட்டில் படாஅர் அறியாதார்
  தம் தலைக்கண் நில்லாவிடல் - ஆசாரக்:44/3,4
கற்று அறிந்தார் கண்ட அடக்கம் அறியாதார்
  பொச்சாந்து தம்மை புகழ்ந்து உரைப்பர் தெற்ற - பழ:243/1,2

 TOP
 
  அறியாதானை (1)
பாடு அறியாதானை இரவு - நான்மணி:59/4

 TOP
 
  அறியாது (2)
நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே - நாலடி:34 1/2
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
  அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் - குறள்:115 2/1,2

 TOP
 
  அறியாதேன் (1)
பொய் சூள் என அறியாதேன் - ஐந்70:50/4

 TOP
 
  அறியாதோன் (2)
காலம் அறியாதோன் கையுறல் பொய் - முது:7 4/1
மேல் வரவு அறியாதோன் தற்காத்தல் பொய் - முது:7 5/1

 TOP
 
  அறியாமல் (1)
தம் கையும் வாயும் அறியாமல் இங்கண் - திணை150:136/2

 TOP
 
  அறியாமை (5)
மை அறு தொல் சீர் உலகம் அறியாமை
  நெய் இலா பால் சோற்றின் நேர் - நாலடி:34 3/3,4
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் - குறள்:44 10/1
கை அறியாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து - குறள்:93 5/1
மெய் அறியாமை கொளல் - குறள்:93 5/2
அறிதொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம் - குறள்:111 10/1

 TOP
 
  அறியாமையால் (1)
அறியாமையால் வரும் கேடு - திரி:3/4

 TOP
 
  அறியாமையான் (1)
எனைத்தும் அறியாமையான் - ஏலாதி:10/4

 TOP
 
  அறியாமையோடு (1)
அறியாமையோடு இளமை ஆவதாம் ஆங்கே - பழ:403/1

 TOP
 
  அறியாய் (1)
செய்யும் இடம் அறியாய் சேர்ந்தாய் நின் பொய்ம்மொழிக்கு - திணை150:133/3

 TOP
 
  அறியார் (18)
பண்டம் அறியார் படு சாந்தும் கோதையும் - நாலடி:5 8/1
பேரும் அறியார் நனி விரும்பு தாளாண்மை - நாலடி:20 10/3
செல உரைக்கும் ஆறு அறியார் தோற்பது அறியார் - நாலடி:32 3/3
செல உரைக்கும் ஆறு அறியார் தோற்பது அறியார்
  பல உரைக்கும் மாந்தர் பலர் - நாலடி:32 3/3,4
அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார்
  மறத்திற்கும் அஃதே துணை - குறள்:8 6/1,2
ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப - குறள்:34 7/1
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி - குறள்:48 3/1
காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல் - குறள்:51 7/1
அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின் - குறள்:72 3/1
வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் - குறள்:72 3/2
பலர் அறியார் பாக்கியத்தால் - குறள்:115 1/2
தக்கது அறியார் தலைசிறத்தல் எக்கர் - பழ:202/2
கண்டு அறியார் போல்வர் கெழீஇயின்மை செய்வாரை - பழ:251/1
தம் நடை நோக்கார் தமர் வந்தவாறு அறியார்
  செம் நடை சேரா சிறியார் போல் ஆகாது - பழ:288/1,2
மானமும் நாணும் அறியார் மதி மயங்கி - பழ:298/1
பேர் அறியார் ஆயின பேதைகள் யார் உளரோ - பழ:351/3
நன்கு அறியார் தாமும் நனி உளர் பாத்தி - பழ:399/2
பூத்தாலும் காயா மரம் உள நன்று அறியார்
  மூத்தாலும் மூவார் நூல் தேற்றாதார் பாத்தி - சிறுபஞ்:21/1,2

 TOP
 
  அறியார்க்கு (1)
நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க - குறள்:88 7/1

 TOP
 
  அறியார்கொல் (2)
நீர் இல் அரும் சுரம் முன்னி அறியார்கொல்
  ஈரம் இல் நெஞ்சினவர் - ஐந்70:34/3,4
ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாம் உடைமை - குறள்:23 8/1

 TOP
 
  அறியார்மாட்டு (1)
நன்று இல நன்று அறியார்மாட்டு - நாலடி:35 4/4

 TOP
 
  அறியாராம் (1)
அறித இடத்தும் அறியாராம் பாவம் - நாலடி:38 10/3

 TOP
 
  அறியாரும் (1)
அறியாரும் அல்லர் அறிவது அறிந்தும் - நாலடி:11 8/1

 TOP
 
  அறியாள் (1)
அறியாள் மற்று அன்னோ அணங்கு அணங்கிற்று என்று - ஐந்50:20/2

 TOP
 
  அறியான் (13)
மாற்றம் அறியான் உரை - இன்னா40:7/4
குறி அறியான் மா நாகம் ஆட்டுவித்தல் இன்னா - இன்னா40:29/1
தறி அறியான் கீழ் நீர் பாய்ந்தாடுதல் இன்னா - இன்னா40:29/2
துறை அறியான் நீர் இழிந்து போகுதல் இன்னா - இன்னா40:37/2
அறியான் வினாப்படுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:37/3
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை - குறள்:48 4/1
அறி கொன்று அறியான் எனினும் உறுதி - குறள்:64 8/1
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் - குறள்:87 3/1
சீலம் அறியான் இளங்கிளை சால - திரி:13/1
மேஎம் துணை அறியான் மிக்கு நீர் பெய்து இழந்தான் - பழ:7/2
புரை இருந்தவாறு அறியான் புக்கான் விளிதல் - பழ:86/2
மொழிந்தான் மொழி அறியான் கூறல் முழந்தாள் - பழ:347/3
ஒல்லா பொருள் இலார்க்கு ஈத்து அறியான் என்றலும் - சிறுபஞ்:3/3

 TOP
 
  அறியும் (16)
அரியரா நோக்கி அறன் அறியும் சான்றோர் - நாலடி:17 5/3
கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை - நான்மணி:94/1
புள்ளினுள் ஓங்கல் அறியும் நிரப்பு இடும்பை - நான்மணி:94/2
பல் பெண்டிராளன் அறியும் கரப்பு இடும்பை - நான்மணி:94/3
அறிவது அறியும் அறிவினார் கேண்மை - ஐந்50:23/3
நோவது என் மார்பு அறியும் இன்று - ஐந்70:51/4
அன்று அறியும் ஆதலால் வாராது அலர் ஒழிய - திணை150:37/3
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் - குறள்:111 1/1
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும்
  காதலர் இல்லா வழி - குறள்:131 8/1,2
ஒல்வது அறியும் விருந்தினனும் ஆர் உயிரை - திரி:26/1
நன்று அறியும் மாந்தர்க்கு உல - திரி:68/4
தக்கது அறியும் தலைமகனும் இ மூவர் - திரி:75/3
பாம்பு அறியும் பாம்பின கால் - பழ:5/4
அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும்
  பெரிது ஆள்பவனே பெரிது - பழ:82/3,4
சொல்லாமை நோக்கி குறிப்பு அறியும் பண்பின் தம் - பழ:255/1
பிளந்து அறியும் பேர் ஆற்றலான் - சிறுபஞ்:56/4

 TOP
 
  அறியுமாற்றால் (1)
தான் அறியுமாற்றால் தொழுது எழுக அல்கு அந்தி - ஆசாரக்:9/2

 TOP
 
  அறியுமேல் (1)
உற்று ஒன்று சிந்தித்து உழந்து ஒன்று அறியுமேல்
  கற்றொறும் தான் கல்லாதவாறு - பழ:332/3,4

 TOP
 
  அறியேன் (6)
இலக்கணம் யாதும் அறியேன் கலை கணம் - நாலடி:40 9/2
முன் கேட்டும் கண்டும் முடிவு அறியேன் பின் கேட்டு - திணை150:135/2
களித்து அறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து - குறள்:93 8/1
பண்டு அறியேன் கூற்று என்பதனை இனி அறிந்தேன் - குறள்:109 3/1
உள்ளுவன்மன் யான் மறப்பின் மறப்பு அறியேன்
  ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் - குறள்:113 5/1,2
மறப்பின் எவன் ஆவன்மன்கொல் மறப்பு அறியேன்
  உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் - குறள்:121 7/1,2

 TOP
 
  அறிவது (9)
அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி - நாலடி:8 4/1
அறியாரும் அல்லர் அறிவது அறிந்தும் - நாலடி:11 8/1
புல்லறிவு தாம் அறிவது இல் - நாலடி:32 10/4
அறிவது அறியும் அறிவினார் கேண்மை - ஐந்50:23/3
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த - குறள்:7 1/1
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் - குறள்:30 3/1
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்கண் தங்கி - குறள்:48 2/1
தக்கது அறிவது ஆம் தூது - குறள்:69 6/2
உற்றார் அறிவது ஒன்று அன்று - குறள்:126 5/2

 TOP
 
  அறிவதூஉம் (1)
அறிவு அன்று அழகு அன்று அறிவதூஉம் அன்று - பழ:207/1

 TOP
 
  அறிவர் (3)
யாரும் அறிவர் பகை நுட்பம் தேரின் - நாலடி:29 2/2
தாம் அறிவர் தாம் கண்டவாறு - திரி:36/4
தாம் அறிவர் தம் சீர் அளவு - பழ:316/4

 TOP
 
  அறிவல் (1)
இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே - குறள்:113 9/1

 TOP
 
  அறிவன் (1)
அலகு சால் கற்பின் அறிவன் நூல் கல்லாது - நாலடி:14 10/1

 TOP
 
  அறிவாண்மை (1)
நல் அறிவாண்மை தலைப்படலும் இ மூன்றும் - திரி:40/3

 TOP
 
  அறிவாம் (5)
மற்று அறிவாம் நல் வினை யாம் இளையம் என்னாது - நாலடி:2 9/1
பின் அறிவாம் என்று இருக்கும் பேதையார் கை காட்டும் - நாலடி:33 8/3
மற்று அறிவாம் என்று இருப்பார் மாண்பு - நாலடி:34 2/4
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது - குறள்:4 6/1
இடம் கண்டு அறிவாம் என்று எண்ணி இராஅர் - பழ:216/2

 TOP
 
  அறிவார் (18)
ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார்
  காயும் கதம் இன்மை நன்று - நாலடி:7 1/3,4
ஆவது அறிவார் பெறின் - நாலடி:8 3/4
போஒம் துணை அறிவார் இல் - நாலடி:14 10/4
பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார் யார் - நான்மணி:4/3
அன்று அறிவார் யார் என்று அடைக்கலம் வெளவாத - இனிய40:30/3
கோள் நாடல் வேண்டா குறி அறிவார் கூஉய் கொண்டு ஓர் - திணை150:54/3
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் - குறள்:43 7/1
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் - குறள்:43 8/2
பண்பு உள பாடு அறிவார் மாட்டு - குறள்:100 5/2
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று - குறள்:106 3/1
நன்கு அறிவார் நாளும் விரைந்து - ஆசாரக்:6/3
நன்கு அறிவார் கூறார் முறை - ஆசாரக்:80/4
இறந்தது பேர்த்து அறிவார் இல் - பழ:43/4
பரியாரிடை புகார் பண்பு அறிவார் மன்ற - பழ:244/2
பண்டு அறிவார் போலாது தாமும் அவரேயாய் - பழ:251/2
ஞானம் அறிவார் இடை புக்கு தாம் இருந்து - பழ:298/2
முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே - பழ:301/3
பூவாது காய்க்கும் மரம் உள நன்று அறிவார்
  மூவாது மூத்தவர் நூல் வல்லார் தாவா - சிறுபஞ்:20/1,2

 TOP
 
  அறிவாரின் (2)
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர் - குறள்:108 2/1
மற்றொன்று அறிவாரின் மாண் மிக நல்லரால் - பழ:50/2

 TOP
 
  அறிவாரோ (1)
குதித்து உய்ந்து அறிவாரோ இல் - பழ:183/4

 TOP
 
  அறிவாள் (1)
கொண்டான் குறிப்பு அறிவாள் பெண்டாட்டி கொண்டன - திரி:96/1

 TOP
 
  அறிவாளர் (5)
நரை வரும் என்று எண்ணி நல் அறிவாளர்
  குழவியிடத்தே துறந்தார் புரை தீரா - நாலடி:2 1/1,2
நல் அறிவாளர் நவின்ற நூல் தேற்றாதார் - நாலடி:32 10/3
நல் அறிவாளர் துணிவு - ஆசாரக்:17/4
பேர் அறிவாளர் துணிவு - ஆசாரக்:19/3
பேர் அறிவாளர் துணிவு - ஆசாரக்:42/3

 TOP
 
  அறிவாளரை (1)
தீர்ப்பேம் யாம் என்று உணரும் திண் அறிவாளரை
  நேர்ப்பார் யார் நீள் நிலத்தின் மேல் - நாலடி:3 7/3,4

 TOP
 
  அறிவாளன் (1)
பேர் அறிவாளன் திரு - குறள்:22 5/2

 TOP
 
  அறிவான் (6)
ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் - குறள்:22 4/1
தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தான் அறிவான் என்கொலோ - குறள்:32 8/1
உள் அறிவான் உள்ளம் கொளல் - குறள்:68 7/2
கூறாமை நோக்கி குறிப்பு அறிவான் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:71 1/1
தந்த இ ஐந்தும் அறிவான் தலையாய - சிறுபஞ்:91/3
இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய - சிறுபஞ்:92/3

 TOP
 
  அறிவானும் (2)
ஒருவன் அறிவானும் எல்லாம் யாதொன்றும் - நான்மணி:104/1
ஒருவன் அறிவானும் எல்லாம் யாதொன்றும் - சிறுபஞ்:29/1

 TOP
 
  அறிவானேல் (1)
எய்தா உரையை அறிவானேல் நொய்தா - சிறுபஞ்:84/2

 TOP
 
  அறிவிட்டு (1)
நெறி தூர் அரும் சுரம் நாம் உன்னி அறிவிட்டு
  அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட - ஐந்70:33/2,3

 TOP
 
  அறிவிப்ப (1)
தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் - குறள்:124 3/1

 TOP
 
  அறிவில்லார் (2)
யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார்
  யாம் பட்ட தாம் படாவாறு - குறள்:114 10/1,2
ஆயிரவரானும் அறிவில்லார் தொக்கக்கால் - பழ:47/1

 TOP
 
  அறிவில்லான் (1)
கற்று அறிவில்லான் கதழ்ந்துரையும் பற்றிய - திரி:53/2

 TOP
 
  அறிவிலா (1)
செறுவார்க்கு சேண் இகவா இன்பம் அறிவிலா
  அஞ்சும் பகைவர் பெறின் - குறள்:87 9/1,2

 TOP
 
  அறிவிலாதார் (1)
கல்லார் அறிவிலாதார் - குறள்:14 10/2

 TOP
 
  அறிவிலார் (4)
அருத்தம் செறிக்கும் அறிவிலார் பின் சென்று - நாலடி:31 4/3
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார்
  அஃது அறிகல்லாதவர் - குறள்:43 7/1,2
அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார்
  என் உடையரேனும் இலர் - குறள்:43 10/1,2
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை - குறள்:85 3/1

 TOP
 
  அறிவிலான் (2)
அறிவிலான் நெஞ்சு உவந்து ஈதல் பிறிது யாதும் - குறள்:85 2/1
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும் - குறள்:85 7/1

 TOP
 
  அறிவிலியும் (1)
ஆடும் பாம்பு ஆட்டும் அறிவிலியும் இ மூவர் - திரி:19/3

 TOP
 
  அறிவின் (1)
அறிவின் அருள் புரிந்து செல்லார் பிறிதின் - பழ:164/2

 TOP
 
  அறிவின்கண் (1)
அறிவின்கண் நின்ற மடம் - ஐந்70:8/4

 TOP
 
  அறிவின்மை (1)
அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிது இன்மை - குறள்:85 1/1

 TOP
 
  அறிவினர் (4)
ஆர்த்த அறிவினர் ஆண்டு இளையர்ஆயினும் - நாலடி:36 1/1
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப - குறள்:92 8/1
ஆய்ந்த அறிவினர் அல்லாதார் புல் உரைக்கு - பழ:268/1
யாத்தார் அறிவினர் ஆய்ந்து - சிறுபஞ்:83/4

 TOP
 
  அறிவினவர் (6)
நயம் இல் அறிவினவர் - நாலடி:17 2/4
தெருண்ட அறிவினவர் - நாலடி:31 1/4
இன்னா அறிவினவர் - குறள்:86 7/2
ஆயும் அறிவினவர் - குறள்:92 4/2
மாண்ட அறிவினவர் - குறள்:92 5/2
ஆய்ந்த அறிவினவர் - ஆசாரக்:14/4

 TOP
 
  அறிவினவரை (1)
மானும் அறிவினவரை தலைப்படுத்தல் - பழ:223/2

 TOP
 
  அறிவினார் (6)
போத்து அறார் புல் அறிவினார் - நாலடி:36 1/4
அறிவது அறியும் அறிவினார் கேண்மை - ஐந்50:23/3
அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் - குறள்:20 8/1
நிகர் இல் அறிவினார் வேண்டார் பலர் தொகு - ஆசாரக்:55/4
ஆணம் உடைய அறிவினார் தம் நலம் - பழ:223/1
கூர் அறிவினார் வாய் குணம் உடை சொல் கொள்ளாது - பழ:351/1

 TOP
 
  அறிவினார்க்கு (1)
எதிரதா காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை - குறள்:43 9/1

 TOP
 
  அறிவினார்கண் (1)
நகையேயும் வேண்டாத நல் அறிவினார்கண்
  பகையேயும் பாடு பெறும் - நாலடி:19 7/3,4

 TOP
 
  அறிவினார்கண்ணும் (1)
சுட்டி சொலப்படும் பேர் அறிவினார்கண்ணும்
  பட்ட இழுக்கம் பலவானால் பட்ட - பழ:203/1,2

 TOP
 
  அறிவினாரை (1)
பிறப்பு இன்னாது என்று உணரும் பேர் அறிவினாரை
  உற புணர்க அம்மா என் நெஞ்சு - நாலடி:18 3/3,4

 TOP
 
  அறிவினால் (3)
சிறு தேரை பற்றியும் தின்னும் அறிவினால்
  கால் தொழில் என்று கருதற்க கையினால் - நாலடி:20 3/2,3
அறிவினால் மாட்சி ஒன்று இல்லா ஒருவன் - பழ:271/1
மாண்டவர் மாண்ட அறிவினால் மக்களை - ஏலாதி:30/1

 TOP
 
  அறிவினான் (1)
அறிவினான் ஆவது உண்டோ பிறிதின் நோய் - குறள்:32 5/1

 TOP
 
  அறிவினுள் (1)
அறிவினுள் எல்லாம் தலை என்ப தீய - குறள்:21 3/1

 TOP
 
  அறிவினை (3)
ஆற்றும் துணையும் அறிவினை உள் அடக்கி - நாலடி:20 6/1
பொச்சாப்பு கொல்லும் புகழை அறிவினை
  நிச்சம் நிரப்பு கொன்று ஆங்கு - குறள்:54 2/1,2
அறிவினை ஊழே அடும் - பழ:203/4

 TOP
 
  அறிவினோன் (1)
பேர் அறிவினோன் இனிது வாழாமை பொய் - முது:7 1/1

 TOP
 
  அறிவு (57)
நல் அறிவு நாளும் தலைப்படுவர் தொல் சிறப்பின் - நாலடி:14 9/2
தீமை எடுத்து உரைக்கும் திண் அறிவு இல்லாதார் - நாலடி:23 7/3
பேதைமை அன்று அது அறிவு - நாலடி:25 9/4
நோலா உடம்பிற்கு அறிவு - நாலடி:26 8/4
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு - நாலடி:37 7/4
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு - நாலடி:37 7/4
கற்று அறிவு இல்லா உடம்பு - நான்மணி:20/4
உறுவுழி நிற்பது அறிவு - நான்மணி:28/4
அறிவு உடையாள் இல்வாழ்க்கை பெண் என்ப சேனை - நான்மணி:52/3
அறிவு அறியா மக்கள் பெறல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:29/3
அறிவு அயர்ந்து எம் இல்லுள் என் செய்ய வந்தாய் - ஐந்50:22/3
அறிவு அறா இன் சொல் அணியிழையாய் நின் இல் - திணை50:43/3
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த - குறள்:7 1/1
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவு அறிந்து - குறள்:13 3/1
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் - குறள்:18 5/1
களவு என்னும் கார் அறிவு ஆண்மை அளவு என்னும் - குறள்:29 7/1
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள்:36 5/2
செம் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள்:36 8/2
பேதை படுக்கும் இழவுஊழ் அறிவு அகற்றும் - குறள்:38 2/1
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் - குறள்:39 2/1
கற்று அனைத்து ஊறும் அறிவு - குறள்:40 6/2
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் - குறள்:43 1/1
நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு - குறள்:43 2/2
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள்:43 3/2
நுண் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள்:43 4/2
கூம்பலும் இல்லது அறிவு - குறள்:43 5/2
அவ்வது உறைவது அறிவு - குறள்:43 6/2
இனத்து இயல்பது ஆகும் அறிவு - குறள்:46 2/2
இனத்து உளது ஆகும் அறிவு - குறள்:46 4/2
காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல் - குறள்:51 7/1
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும் - குறள்:52 3/1
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து - குறள்:62 8/1
அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு - குறள்:69 2/1
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன் - குறள்:69 4/1
அறிவு அழுங்க தின்னும் பசி நோயும் மாந்தர் - திரி:95/1
சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா - ஆசாரக்:68/2
பயன் நோக்காது ஆற்றவும் பாத்து அறிவு ஒன்று இன்றி - பழ:40/1
அகலம் உடைய அறிவு உடையார் நாப்பண் - பழ:115/1
அறிவு இலான் மெய் தலைப்பாடு பிறிது இல்லை - பழ:138/3
பேணா அறிவு இலா மாக்களை பேணி - பழ:142/2
அறிவு அன்று அழகு அன்று அறிவதூஉம் அன்று - பழ:207/1
அறிவு அச்சம் ஆற்ற பெரிது - பழ:220/4
நற்கு அறிவு இல்லாரை நாட்டவும் ஆகாதே - பழ:270/1
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு - பழ:301/4
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு - பழ:301/4
அறிவு உடையார் அவ்வியமும் செய்ப வறிது உரைத்து - பழ:323/2
அளவு இறந்து மிக்கார் அறிவு எள்ளி கூறல் - பழ:326/3
கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை - பழ:351/2
பை அரவு அல்குல் பணை தோளாய் பாத்து அறிவு என் - பழ:364/3
தெற்ற அறிவு உடையார்க்கு அல்லால் திறன் இல்லா - பழ:373/1
ஆறா சினத்தன் அறிவு இலன் மற்று அவனை - பழ:385/1
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின் - சிறுபஞ்:38/3
ஆயின் அழிதல் அறிவு - சிறுபஞ்:55/4
அறிவு அறியா ஆள் ஆண்டு என உரைப்பர் வாயுள் - சிறுபஞ்:84/3
அழல் தண்ணென் தோளாள் அறிவு இலள் ஆயின் - சிறுபஞ்:96/3
அறிவு சோர்வு உடைமையின் பிறிது சோர்வும் அறிப - முது:2 9/1
அறிவு இலி துணைப்பாடு தனிமையின் துவ்வாது - முது:4 8/1

 TOP
 
  அறிவுடைமை (2)
தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மா நிலத்து - குறள்:7 8/1
ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை
  நல் இனத்தாரோடு நட்டல் இவை எட்டும் - ஆசாரக்:1/3,4

 TOP
 
  அறிவுடையார் (17)
எண்ணார் அறிவுடையார் - நாலடி:2 8/4
ஆய்ந்து அமைந்த கேள்வி அறிவுடையார் எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:7 3/3
ஆற்றாமை என்னார் அறிவுடையார் ஆற்றாமை - நாலடி:7 7/2
நள்ளார் அறிவுடையார் - நாலடி:27 2/4
உயங்கார் அறிவுடையார் - நான்மணி:102/4
அறன் அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும் - குறள்:18 9/1
கொள்ளார் அறிவுடையார் - குறள்:41 4/2
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் - குறள்:43 7/1
அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார் - குறள்:43 10/1
அறன் அறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை - குறள்:45 1/1
ஊக்கார் அறிவுடையார் - குறள்:47 3/2
பேதை பெரும் கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
  ஏது இன்மை கோடி உறும் - குறள்:82 6/1,2
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும் - குறள்:116 3/1
குறுகார் அறிவுடையார் - திரி:14/4
குறுகார் அறிவுடையார் - திரி:46/4
ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃது உடையார் - பழ:55/1
அற்றத்தால் தேறார் அறிவுடையார் கொற்ற புள் - பழ:67/2

 TOP
 
  அறிவுடையார்க்குஆயினும் (1)
கூர்த்த நுண் கேள்வி அறிவுடையார்க்குஆயினும்
  ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை - பழ:195/3,4

 TOP
 
  அறிவுடையாளர்கண் (1)
அறிவுடையாளர்கண் இல் - நாலடி:2 6/4

 TOP
 
  அறிவுடையான் (2)
வெள்ளத்து அனைய இடும்பை அறிவுடையான்
  உள்ளத்தின் உள்ள கெடும் - குறள்:63 2/1,2
அற்றம் முடிப்பான் அறிவுடையான் உற்று இயம்பும் - பழ:186/2

 TOP
 
  அறிவும் (1)
ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின் - குறள்:103 2/1

 TOP
 
  அறிவே (1)
உண்மை அறிவே மிகும் - குறள்:38 3/2

 TOP
 
  அறின் (5)
போர் அறின் வாடும் பொருநர் சீர் கீழ் வீழ்ந்த - நான்மணி:41/1
வேர் அறின் வாடும் மரம் எல்லாம் நீர் பாய் - நான்மணி:41/2
மடை அறின் நீள் நெய்தல் வாடும் படை அறின் - நான்மணி:41/3
மடை அறின் நீள் நெய்தல் வாடும் படை அறின்
  மன்னர் சீர் வாடிவிடும் - நான்மணி:41/3,4
உறின் நட்டு அறின் ஒரூஉம் ஒப்பு இலார் கேண்மை - குறள்:82 2/1

 TOP
 
  அறினும் (1)
ஈ சிறகு அன்னது ஓர் தோல் அறினும் வேண்டுமே - நாலடி:5 1/3

 TOP
 
  அறு (12)
அறு சுவை உண்டி அமர்ந்து இல்லாள் ஊட்ட - நாலடி:1 1/1
வாயின் பொய் கூறார் வடு அறு காட்சியார் - நாலடி:16 7/3
கற்றார் உரைக்கும் கசடு அறு நுண் கேள்வி - நாலடி:26 10/1
அறு நீர் சிறு கிணற்று ஊறல் பார்த்து உண்பர் - நாலடி:28 5/2
மை அறு தொல் சீர் உலகம் அறியாமை - நாலடி:34 3/3
மாசு அறு காட்சியவர் - குறள்:20 9/2
மாசு அறு காட்சியவர்க்கு - குறள்:36 2/2
செயிர் அறு செங்கோல் செலீஇயினான் இல்லை - பழ:105/3
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் - பழ:106/3
செயிர் அறு செங்கோல் சின வேந்தன் செய்கை - பழ:226/1
பயிர் அறு பக்கத்தார் கொள்வர் துகிர் புரையும் - பழ:226/2
அறு நால்வர் ஆய் புகழ் சேவடி ஆற்ற - ஏலாதி:0/1

 TOP
 
  அறுக்ககில்லாவாம் (1)
வழும்பு அறுக்ககில்லாவாம் தேரை வழும்பு இல் சீர் - நாலடி:36 2/2

 TOP
 
  அறுக்கல் (2)
மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பு அறுக்கல்
  உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை - குறள்:35 5/1,2
அவா அறுக்கல் உற்றான் தளரான் அ ஐந்தின் - ஏலாதி:11/1

 TOP
 
  அறுக்கும் (7)
மம்மர் அறுக்கும் மருந்து - நாலடி:14 2/4
நா அன்றோ நட்பு அறுக்கும் தேற்றம் இல் பேதை - நான்மணி:78/1
பற்று அற்றகண்ணே பிறப்பு அறுக்கும் மற்றும் - குறள்:35 9/1
பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருள் அறுக்கும்
  எண்ணிய தேயத்து சென்று - குறள்:76 3/1,2
செய்க பொருளை செறுநர் செருக்கு அறுக்கும்
  எஃகு அதனின் கூரியது இல் - குறள்:76 9/1,2
கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்கு அறுக்கும்
  மூத்தோரை இல்லா அவை களனும் பாத்து உண்ணா - திரி:10/1,2
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல் - பழ:219/3

 TOP
 
  அறுக்குமாறு (1)
சால்பினை சால்பு அறுக்குமாறு - பழ:12/4

 TOP
 
  அறுக (1)
உழந்துஉழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து - குறள்:118 7/1

 TOP
 
  அறுத்த (1)
வழி நீர் அறுத்த சுரம் - திணை50:11/4

 TOP
 
  அறுத்தல் (3)
பொருளால் அறுத்தல் பொருளே பொருள் கொடுப்ப - பழ:32/2
கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ - பழ:54/3
காலனார் ஈடு அறுத்தல் காண்குறின் முற்று உணர்ந்த - ஏலாதி:65/1

 TOP
 
  அறுத்தான் (1)
வெறுப்பு அறுத்தான் விண்ணகத்தும் இல் - ஏலாதி:20/4

 TOP
 
  அறுத்து (4)
இடை அறுத்து போகி பிறன் ஒருவன் சேரார் - ஆசாரக்:66/3
சுரையாழ் நரம்பு அறுத்து அற்று - பழ:228/4
சூட்டு அறுத்து வாயில் இடல் - பழ:329/4
உறுப்பு அறுத்து அன்ன கொடை உவப்பான் தன்னின் - ஏலாதி:20/3

 TOP
 
  அறுதொழிலோர் (1)
ஆ பயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் - குறள்:56 10/1

 TOP
 
  அறுப்ப (2)
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கண் வாள் அறுப்ப
  பிறங்கு மணல் மேல் அலவன் பரப்ப - திணை50:48/1,2
குறங்கு அறுப்ப சோரும் குடர் - பழ:100/4

 TOP
 
  அறுப்பான் (2)
யான் எனது என்னும் செருக்கு அறுப்பான் வானோர்க்கு - குறள்:35 6/1
மை நீர்மை இன்றி மயல் அறுப்பான் இ மூவர் - திரி:35/3

 TOP
 
  அறுப்பின் (2)
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை - குறள்:37 7/1
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான் - ஏலாதி:11/2

 TOP
 
  அறுப்பினும் (1)
என்று ஊடு அறுப்பினும் மன்று - பழ:207/4

 TOP
 
  அறும் (4)
உறு புனல் தந்து உலகு ஊட்டி அறும் இடத்தும் - நாலடி:19 5/1
வாரி அறவே அறும் - நாலடி:37 10/4
கை அற்றகண்ணே அறும் - நாலடி:38 1/4
நீர் அற நீர் சார்வு அறும் - பழ:219/4

 TOP
 
  அறுமே (2)
மாரி அறவே அறுமே அவர் அன்பும் - நாலடி:37 10/3
நெய் அற்றகண்ணே அறுமே அவர் அன்பும் - நாலடி:38 1/3

 TOP
 
  அறுமோ (2)
அரிநர் அணை திறக்கும் ஊர அறுமோ
  நரி நக்கிற்று என்று கடல் - பழ:177/3,4
வளம் நெடிது கொண்டது அறாஅது அறுமோ
  குளம் நெடிது கொண்டது நீர் - பழ:380/3,4

 TOP
 
  அறுவ (1)
ஆசு அறுவ செய்யாராய் ஆற்ற பெருகினும் - பழ:360/2

 TOP
 
  அறுவர் (1)
அறுவர் தம் நூலும் அறிந்து உணர்வு பற்றி - ஏலாதி:75/1

 TOP
 
  அறுவாய் (1)
அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல - குறள்:112 7/1

 TOP
 
  அறை (12)
அறை கடல் சூழ் வையம் நக - நாலடி:23 10/4
அறை பெரும் கல் அன்னார் உடைத்து - நாலடி:36 10/4
அறை பறை அன்னார் சொல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:23/3
அறை கல் இறுவரை மேல் பாம்பு சவட்டி - கார்40:17/1
அலங்கார நல்லார்க்கு அறை - திணை150:127/4
அறை பறை அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட - குறள்:108 6/1
அறை பறை கண்ணார் அகத்து - குறள்:118 10/2
அறை பாய் அருவி அணி மலை நாட - பழ:15/3
அறை ஆர் அணி வளையாய் தீர்தல் உறுவார் - பழ:88/3
பொய் கொண்டு அறை போய் திரிபவர்க்கு என்கொலாம் - பழ:241/2
அறை கல் அருவி அணி மலை நாட - பழ:243/3
வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட - பழ:270/3

 TOP
 
  அறைந்தார் (2)
அழி கதி இ முறையான் ஆன்றார் அறைந்தார்
  இழி கதி இ முறையான் ஏழு - ஏலாதி:67/3,4
ஆறு தொழில் என்று அறைந்தார் உயர்ந்தவர் - ஏலாதி:69/3

 TOP
 
  அறைந்தான் (1)
நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று - குறள்:31 7/2

 TOP
 
  அறைந்து (3)
பல்லார் அறிய பறை அறைந்து நாள் கேட்டு - நாலடி:9 6/1
நெய்தல் அறைந்து அன்ன நீர்த்து - நாலடி:40 2/4
தருக என்றால் தன் ஐயரும் நேரார் செரு அறைந்து
  பாழி தோள் வட்டித்தார் காண்பாம் இனிது அல்லால் - பழ:338/2,3

 TOP
 
  அறைப்படுத்தும் (1)
முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
  பற்றற்கு அரியது அரண் - குறள்:75 7/1,2

 TOP
 
  அறைபோக்கும் (1)
நாக்கு ஆடு நாட்டு அறைபோக்கும் என நா காட்ட - ஏலாதி:79/2

 TOP
 
  அறைபோகாது (1)
அழிவு இன்று அறைபோகாது ஆகி வழிவந்த - குறள்:77 4/1

 TOP
 
  அறைபோய் (1)
நலிபு அழிந்தார் நாட்டு அறைபோய் நைந்தார் மெலிவு ஒழிய - சிறுபஞ்:71/2

 TOP
 
  அறையா (1)
பறை அறையா போயினார் இல் - பழ:112/4

 TOP
 
  அறையான் (1)
அறையான் அகப்படுத்து கோடல் முறையால் - பழ:387/2

 TOP
 
  அறையில் (1)
பொருள்பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில்
  ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று - குறள்:92 3/1,2

 TOP
 
  அறையுங்கால் (1)
ஆர்வமே செற்றம் கதமே அறையுங்கால்
  ஓர்வமே செய்யும் உலோபமே சீர்சாலா - ஏலாதி:61/1,2

 TOP
 
  அறையும் (2)
சாதாரி நின்று அறையும் சார்ந்து - திணை150:95/4
துத்தம் அறையும் தொடர்ந்து - திணை150:120/4

 TOP
 
  அறையுள் (1)
காம்பு அனுக்கும் மென் தோளாய் அஃது அன்றோ ஓர் அறையுள்
  பாம்பொடு உடன் உறையுமாறு - பழ:349/3,4

 TOP
 
  அறையோ (1)
சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா அறையோ
  வருந்த வலிதினின் யாப்பினும் நாய் வால் - பழ:30/2,3

 TOP
 
  அன்பான் (1)
மாணாக்கன் அன்பான் வழிபடுவான் மாணாக்கன் - சிறுபஞ்:27/2

 TOP
 
  அன்பிற்கு (1)
இரங்கார் இசை வேண்டும் ஆடவர் அன்பிற்கு
  உயங்கார் அறிவுடையார் - நான்மணி:102/3,4

 TOP
 
  அன்பிற்கும் (1)
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் - குறள்:8 1/1

 TOP
 
  அன்பின் (9)
கரவாத திண் அன்பின் கண் அன்னார்கண்ணும் - நாலடி:31 5/1
அவை நலம் அன்பின் விளங்கும் விசை மாண்ட - நான்மணி:24/2
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு - குறள்:8 10/1
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின்
  வழிவந்த கேண்மையவர் - குறள்:81 7/1,2
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்தொடியார் - குறள்:92 1/1
அன்பின் திரியாமை ஆசாரம் நீங்காமை - ஆசாரக்:26/3
இன்ப வகையான் ஒழுகலும் அன்பின்
  செறப்பட்டார் இல்லம் புகாமை இ மூன்றும் - ஆசாரக்:79/2,3
அன்பின் நெகிழ வழிபட்டு கொள்ளாது - பழ:77/1
துடங்கினார் இல்லகத்து அன்பின் துறவாது - சிறுபஞ்:16/3

 TOP
 
  அன்பினார்க்கேயும் (1)
தேவர்க்கும் கைகூடா திண் அன்பினார்க்கேயும்
  நோவ செயின் நோன்மை இல் - பழ:335/3,4

 TOP
 
  அன்பினை (1)
சேமா போல் குப்புறூஉம் சில்லைக்கண் அன்பினை
  ஏமாந்து எமது என்று இருந்தார் பெறுபவே - நாலடி:38 7/2,3

 TOP
 
  அன்பு (22)
அருளின் அறம் உரைக்கும் அன்பு உடையார் வாய் சொல் - நாலடி:33 1/1
அன்பு உறவே உடையார்ஆயினும் வன்புற்றது - திணை150:74/2
அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பு உடையார் - குறள்:8 2/1
அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பு உடையார் - குறள்:8 2/1
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் - குறள்:8 4/1
அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார் - குறள்:8 6/1
அன்பு இலதனை அறம் - குறள்:8 7/2
அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்கண் - குறள்:8 8/1
அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு - குறள்:8 9/2
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும் - குறள்:52 3/1
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம் - குறள்:69 1/1
அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு - குறள்:69 2/1
அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவி பொருள் என்னும் - குறள்:76 7/1
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின் - குறள்:81 7/1
அன்பு இலன் ஆன்ற துணை இலன் தான் துவ்வான் - குறள்:87 2/1
அன்பு நாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு - குறள்:99 3/1
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும் - குறள்:100 2/1
அன்பு ஒரீஇ தன் செற்று அறம் நோக்காது ஈட்டிய - குறள்:101 9/1
அன்பு இன்மை சூழ்வது உடைத்து - குறள்:128 6/2
தன் குடிமை குன்றா தகைமையும் அன்பு ஓடி - திரி:41/2
ஆற்றானை ஆற்று என்று அலைப்பானும் அன்பு இன்றி - திரி:45/1
அன்பு அறிந்த பின் அல்லால் யார் யார்க்கும் தம் மறையை - பழ:257/1

 TOP
 
  அன்புடைய (1)
அணி அன்னர் அன்புடைய மாக்கள் பிணி பயிலும் - நான்மணி:31/2

 TOP
 
  அன்புடையர் (1)
அன்புடையர் ஆதல் இனிது - இனிய40:9/4

 TOP
 
  அன்புடையார் (1)
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி - குறள்:29 5/1

 TOP
 
  அன்புடையார்க்கு (1)
அன்புடையார்க்கு உள்ளன ஆறு குணம் ஆக - ஏலாதி:68/3

 TOP
 
  அன்பும் (3)
மாரி அறவே அறுமே அவர் அன்பும்
  வாரி அறவே அறும் - நாலடி:37 10/3,4
நெய் அற்றகண்ணே அறுமே அவர் அன்பும்
  கை அற்றகண்ணே அறும் - நாலடி:38 1/3,4
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை - குறள்:5 5/1

 TOP
 
  அன்புற்று (2)
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து - குறள்:8 5/1
அன்புற்று அசனம் கொடுத்தான் துணையினோடு - ஏலாதி:50/3

 TOP
 
  அன்பொடு (1)
அன்பொடு இயைந்த வழக்கு என்ப ஆர் உயிர்க்கு - குறள்:8 3/1

 TOP
 
  அன்பொடும் (1)
அருளொடும் அன்பொடும் வாரா பொருள் ஆக்கம் - குறள்:76 5/1

 TOP
 
  அன்மை (7)
தமர் அன்மை தாம் அறிந்தார்ஆயின் அவரை - நாலடி:23 9/2
தமரினும் நன்கு மதித்து தமர் அன்மை
  தம்முள் அடக்கிக்கொளல் - நாலடி:23 9/3,4
பகழி போல் உண்கண்ணாய் பொய் அன்மை ஈண்டை - கார்40:5/2
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் - குறள்:17 2/2
நடுவு அன்மை நாணுபவர் - குறள்:18 2/2
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும் - குறள்:19 5/1
வறியோன் வள்ளியன் அன்மை பழியார் - முது:3 9/1

 TOP
 
  அன்மையால் (1)
கள்ளி மேல் கை நீட்டார் சூடும் பூ அன்மையால்
  செல்வம் பெரிது உடையர்ஆயினும் கீழ்களை - நாலடி:27 2/2,3

 TOP
 
  அன்றாம் (1)
அச்சத்தால் நாணுதல் நாண் அன்றாம் எச்சத்தின் - நாலடி:30 9/2

 TOP
 
  அன்றால் (8)
உருகுமால் உள்ளம் ஒரு நாளும் அன்றால்
  பெருகுமால் நம் அலர் பேண பெருகா - திணை150:41/1,2
புன் புறவே சேவலோடு ஊடல் பொருள் அன்றால்
  அன்பு உறவே உடையார்ஆயினும் வன்புற்றது - திணை150:74/1,2
ஒருவந்தம் அன்றால் உறை முதிரா நீரால் - திணை150:103/1
உறுப்பு ஒத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க - குறள்:100 3/1
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல் - குறள்:118 10/1
எனக்கு தகவு அன்றால் என்பதே நோக்கி - பழ:102/1
கூர்த்து அவரை தாம் நலிதல் கோள் அன்றால் சான்றவர்க்கு - பழ:375/2
மை ஆர் மடந்தையர் இல் வாழ்வு இனிது மெய் அன்றால்
  மை தக நீண்ட மலர் கண்ணாய் தீது அன்றே - சிறுபஞ்:97/2,3

 TOP
 
  அன்றி (20)
தம்மை இகழ்ந்தமை தாம் பொறுப்பது அன்றி மற்று - நாலடி:6 8/1
பேர்த்து நாய் கௌவினார் ஈங்கு இல்லை நீர்த்து அன்றி
  கீழ்மக்கள் கீழ் ஆய சொல்லியக்கால் சொல்பவோ - நாலடி:7 10/2,3
நீர்மையே அன்றி நிரம்ப எழுந்த தம் - நாலடி:29 7/1
உறங்குவாம் என்று எழுந்து போமாம் அஃது அன்றி
  மறங்குமாம் மற்று ஒன்று உரைத்து - நாலடி:35 2/3,4
வணங்கல் அணிகலம் சான்றோர்க்கு அஃது அன்றி
  அணங்கல் வணங்கின்று பெண் - நான்மணி:88/3,4
ஆர்ப்பொடு இன வண்டு இமிர்ந்து ஆட நீர்த்து அன்றி
  ஒன்றாது அலைக்கும் சிறு மாலை மால் உழந்து - ஐந்70:27/2,3
கடல் அன்றி கார் ஊர் கறுத்து - திணை150:121/4
உயற்பாலது அன்றி கெடும் - குறள்:44 7/2
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின் - குறள்:95 7/1
எள்ள படுவதூஉம் அன்றி நிரயத்து - ஆசாரக்:37/3
உரைத்தற்கு உற்ற உரையும் அஃது அன்றி
  பிறர்க்கு உற்ற கட்டுரையும் சொல்லற்க சொல்லின் - ஆசாரக்:67/2,3
தொழுதானும் வாய் புதைத்தானும் அஃது அன்றி
  பெரியார் முன் யாதும் உரையார் பழி அவர் - ஆசாரக்:97/1,2
வசை அன்று வையத்து இயற்கை அஃது அன்றி
  பசை கொண்டவன் நிற்க பாத்து உண்ணான்ஆயின் - பழ:24/2,3
விழைந்தவரை வேறு அன்றி கொண்டு ஒழுகல் வேண்டா - பழ:97/3
நீர்த்து அன்று ஒருவர் நெறி அன்றி கொண்டக்கால் - பழ:195/1
முதுமக்கள் அன்றி முனி தக்கார் ஆய - பழ:209/1
தாக்கி எதிர்ப்படுவர் தக்கவர் அஃது அன்றி
  காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் - பழ:296/2,3
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி
  யாதானும் ஒன்று கொண்டு யாதானும் செய்தக்கால் - பழ:321/2,3
இம்மை பழி ஏயும் அன்றி மறுமையும் - பழ:346/3
மண்ணவர்க்கும் அன்றி மது மலி பூம் கோதாய் - ஏலாதி:2/3

 TOP
 
  அன்றில் (5)
பூம் தலை அன்றில் புலம்பு - ஐந்50:41/4
பெண்ணை மேல் சேக்கும் வணர் வாய் புணர் அன்றில்
  தண்ணம் துறைவற்கு உரையாய் மடமொழி - ஐந்70:64/2,3
அன்றில் அகவும் அணி நெடும் பெண்ணைத்து எம் - திணை150:56/3
மடல் அன்றில் மாலை படு வசி ஆம்பல் - திணை150:121/3
கொடு வாய் புணர் அன்றில் கொய் மடல் பெண்ணை - கைந்:57/1

 TOP
 
  அன்றிலும் (1)
பொத்த நூல் கல்லும் புணர் பிரியா அன்றிலும் போல் - நாலடி:38 6/1

 TOP
 
  அன்றிற்கும் (1)
ஒடுங்கு மடல் பெண்ணை அன்றிற்கும் சொல்லேன் - கைந்:50/2

 TOP
 
  அன்று (56)
உண்டாக வைக்கற்பாற்று அன்று - நாலடி:1 1/4
அன்று அவர்க்கு ஆங்கே பிண பறை ஆய் பின்றை - நாலடி:3 3/2
கொன்னே கழிந்த அன்று இளமையும் இன்னே - நாலடி:6 5/1
வசை அன்று வையகத்து இயற்கை நசை அழுங்க - நாலடி:12 1/2
ஒன்றா உணரற்பாற்று அன்று - நாலடி:15 3/4
தம்மை தாம் கொள்வது கோள் அன்று தம்மை - நாலடி:17 5/2
மனம் அறியப்பட்டது ஒன்று அன்று - நாலடி:22 2/4
பேதைமை அன்று அது அறிவு - நாலடி:25 9/4
வாலி தாம் பக்கம் இருந்தைக்கு இருந்து அன்று
  கோலால் கடாஅய் குறினும் புகல் ஒல்லா - நாலடி:26 8/2,3
கருதும் கடப்பாட்டது அன்று - நாலடி:27 1/4
நச்சியார்க்கு ஈயாமை நாண் அன்று நாள் நாளும் - நாலடி:30 9/1
அன்று அறிவார் யார் என்று அடைக்கலம் வெளவாத - இனிய40:30/3
நலம் கொண்டு ஆர் பூம் குழலாள் நன்று ஆயத்து அன்று என் - திணை150:9/3
அன்று அறியும் ஆதலால் வாராது அலர் ஒழிய - திணை150:37/3
அன்று ஒழிய நோய் மொழி சார்வு ஆகாது உரும் உடை வான் - திணை150:108/3
என் பருவம் அன்று என்றி இன்று - திணை150:118/4
உகவும் கார் அன்று என்பார் ஊரார் அதனை - திணை150:119/1
தகவும் தகவு அன்று என்று ஓரேன் தகவேகொல் - திணை150:119/2
அன்று உள்ளி அன்னத்தை ஆர்த்துவான் சென்று உள்ளி - திணை150:138/2
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது - குறள்:4 6/1
மருந்து எனினும் வேண்டல்பாற்று அன்று - குறள்:9 2/2
உதவி வரைத்து அன்று உதவி உதவி - குறள்:11 5/1
நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது - குறள்:11 8/1
நன்று ஆம்கால் நல்லவா காண்பவர் அன்று ஆம்கால் - குறள்:38 9/1
எண்ணப்படுவது ஒன்று அன்று - குறள்:44 8/2
சிறந்தான் என்று ஏவல்பாற்று அன்று - குறள்:52 5/2
வேல் அன்று வென்றி தருவது மன்னவன் - குறள்:55 6/1
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் - குறள்:55 9/2
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து - குறள்:62 8/1
யா நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று - குறள்:65 1/2
நகுதல் பொருட்டு அன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் - குறள்:79 4/1
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து - குறள்:79 6/1
சொல்லினான் தேறற்பாற்று அன்று - குறள்:83 5/2
நகையேயும் வேண்டல்பாற்று அன்று - குறள்:88 1/2
எ நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று - குறள்:99 2/2
இன்மை ஒருவற்கு இளிவு அன்று சால்பு என்னும் - குறள்:99 8/1
அவர் பழி தம் பழி அன்று - குறள்:106 1/2
செம்பாகம் அன்று பெரிது - குறள்:110 2/2
உற்றார் அறிவது ஒன்று அன்று - குறள்:126 5/2
வசை அன்று வையத்து இயற்கை அஃது அன்றி - பழ:24/2
இழவு அன்று எருது உண்ட உப்பு - பழ:38/4
நன்றொடு வந்தது ஒன்று அன்று - பழ:65/4
நீர்த்து அன்று ஒருவர் நெறி அன்றி கொண்டக்கால் - பழ:195/1
அறிவு அன்று அழகு அன்று அறிவதூஉம் அன்று - பழ:207/1
அறிவு அன்று அழகு அன்று அறிவதூஉம் அன்று - பழ:207/1
அறிவு அன்று அழகு அன்று அறிவதூஉம் அன்று
  சிறியர் எனற்பாடும் செய்யும் எறி திரை - பழ:207/1,2
வாய் சொல்லே அன்று வழக்கு - சிறுபஞ்:24/4
இழவு அன்று இனிது தவம் - சிறுபஞ்:30/4
தாரம் மாணாதது வாழ்க்கை அன்று - முது:5 2/1
ஈரம் அல்லாதது கிளை நட்பு அன்று - முது:5 3/1
தேராமல் கற்றது கல்வி அன்று - முது:5 6/1
வாழாமல் வருந்தியது வருத்தம் அன்று - முது:5 7/1
அறத்து ஆற்றின் ஈயாதது ஈகை அன்று - முது:5 8/1
திறத்து ஆற்றின் நோலாதது நோன்பு அன்று - முது:5 9/1
மறுபிறப்பு அறியாதது மூப்பு அன்று - முது:5 10/1
அஃது அன்று எனினும் அறிந்தேம் யாம் செய்தி - கைந்:41/2

 TOP
 
  அன்றுகொல் (2)
இன்றுகொல் அன்றுகொல் என்றுகொல் என்னாது - நாலடி:4 6/1
நீடுவது அன்றுகொல் என்று - குறள்:131 7/2

 TOP
 
  அன்றே (5)
அன்றே மறப்பது நன்று - குறள்:11 8/2
அன்றே ஒழியவிடல் - குறள்:12 3/2
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே
  செல்வத்தை தேய்க்கும் படை - குறள்:56 5/1,2
ஐம் பூதம் அன்றே கெடும் - ஆசாரக்:15/3
மை தக நீண்ட மலர் கண்ணாய் தீது அன்றே
  எ தவமானும் படல் - சிறுபஞ்:97/3,4

 TOP
 
  அன்றேல் (1)
அறம் அறமேல் சொல் பொறுக்க அன்றேல் கலிக்கண் - சிறுபஞ்:65/3

 TOP
 
  அன்றை (1)
அன்றை பகலேயும் வாழ்கலார் நின்றது - பழ:297/3

 TOP
 
  அன்றோ (34)
அரிய பொறுப்ப என்று அன்றோ அரியரோ - நாலடி:8 7/2
பொறுத்தல் தகுவது ஒன்று அன்றோ நிற கோங்கு - நாலடி:23 3/2
விழித்து இமைக்கும் மாத்திரை அன்றோ ஒருவன் - நாலடி:31 2/3
நா அன்றோ நட்பு அறுக்கும் தேற்றம் இல் பேதை - நான்மணி:78/1
விடும் அன்றோ வீங்க பிணிப்பின் அவாஅ - நான்மணி:78/2
படும் அன்றோ பல் நூல் வலையில் கெடும் அன்றோ - நான்மணி:78/3
படும் அன்றோ பல் நூல் வலையில் கெடும் அன்றோ
  மாறு உள் நிறுக்கும் துணிபு - நான்மணி:78/3,4
ஊதியம் அன்றோ உயிர்க்கு - ஐந்70:57/4
அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு - குறள்:15 8/2
ஓட்டு அன்றோ வன்கணவர்க்கு - குறள்:78 5/2
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் - குறள்:102 4/1
பிணி அன்றோ பீடு நடை - குறள்:102 4/2
எனைத்தும் நினைப்பினும் காயார் அனைத்து அன்றோ
  காதலர் செய்யும் சிறப்பு - குறள்:121 8/1,2
பல மாய கள்வன் பணி மொழி அன்றோ நம் - குறள்:126 8/1
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ
  எய்ப்பினில் வைப்பு என்பது - பழ:37/3,4
பூவின் பொலிந்து அகன்ற கண்ணாய் அது அன்றோ
  தீ இல்லை ஊட்டும் திறம் - பழ:45/3,4
கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ
  முள்ளினால் முள் களையுமாறு - பழ:54/3,4
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ
  நாய் மேல் தவிசு இடுமாறு - பழ: