<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

ச - முதல் சொற்கள்
சக்கர 1
சக்கரத்தானை 1
சக்கரத்து 1
சக்கரம் 1
சகடக்கால் 1
சகடம் 1
சகோடன் 1
சங்கு 2
சத்தம் 1
சத்தமும் 1
சத்தியான் 1
சந்தன 2
சந்தனம் 1
சந்தனமும் 1
சபையில் 1
சம்பிரதம் 1
சமத்தனாய் 1
சமத்து 4
சமயத்தார்க்கு 1
சமயம் 1
சமழ்த்தனர் 1
சமழ்மையா 1
சமன் 1
சமையமே 1
சல 1
சலத்தால் 1
சலம் 2
சலமே 1
சலவர் 1
சலவருள் 1
சலவரே 1
சலவரை 1
சலித்திலா 1
சலித்து 2
சவட்டி 1
சவையின் 1
சனங்கள் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  சக்கர (1)
சக்கர செல்வம் பெறினும் விழுமியோர் - நாலடி:35 6/1

 TOP
 
  சக்கரத்தானை (1)
சக்கரத்தானை மறப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:0/3

 TOP
 
  சக்கரத்து (1)
வளைஇய சக்கரத்து ஆழி கொளை பிழையாது - ஐந்70:56/2

 TOP
 
  சக்கரம் (1)
கதிர் சேர்ந்த ஞாயிறு சக்கரம் ஒக்கும் - நான்மணி:0/2

 TOP
 
  சகடக்கால் (1)
சகடக்கால் போல வரும் - நாலடி:1 2/4

 TOP
 
  சகடம் (1)
மாய சகடம் உதைத்ததூஉம் இ மூன்றும் - திரி:0/3

 TOP
 
  சகோடன் (1)
தத்தன் சகோடன் கிருத்திரமன் புத்திரி - ஏலாதி:31/2

 TOP
 
  சங்கு (2)
பெரும் கடல் வெண் சங்கு காரணமா பேணாது - திணை150:33/1
பொங்கு திரை உதைப்ப போந்து ஒழிந்த சங்கு
  நரன்று உயிர்த்த நித்திலம் நள் இருள் கால் சீக்கும் - திணை150:49/2,3

 TOP
 
  சத்தம் (1)
சத்தம் மெய்ஞ்ஞானம் தருக்கம் சமையமே - சிறுபஞ்:91/1

 TOP
 
  சத்தமும் (1)
சத்தமும் சோதிடமும் என்று ஆங்கு இவை பிதற்றும் - நாலடி:6 2/3

 TOP
 
  சத்தியான் (1)
சத்தியான் தாள் தொழாதார்க்கு - இன்னா40:0/4

 TOP
 
  சந்தன (2)
சந்தன நீள் சோலை சாரல் மலை நாட - நாலடி:24 4/3
சார்தற்கு சந்தன சாந்து ஆயினேம் இ பருவம் - ஐந்50:24/3

 TOP
 
  சந்தனம் (1)
சந்தனம் ஏந்தி அருவி கொணர்ந்திடூஉம் - கைந்:2/2

 TOP
 
  சந்தனமும் (1)
வெறி கமழ் சந்தனமும் வேங்கையும் வேமே - நாலடி:18 10/3

 TOP
 
  சபையில் (1)
நல் சபையில் கைக்கொடுத்தல் சாலவும் முன் இனிதே - இனிய40:1/2

 TOP
 
  சம்பிரதம் (1)
வித்து இன்றி சம்பிரதம் இல் - பழ:400/4

 TOP
 
  சமத்தனாய் (1)
சமத்தனாய் நின்று ஒழுகும் சால்பு தவமே - பழ:95/3

 TOP
 
  சமத்து (4)
தார் புனை மன்னர் தமக்கு உற்ற வெம் சமத்து
  கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே - இனிய40:8/2,3
நல் அவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் வெல் சமத்து
  வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் - திரி:8/2,3
வேளாண்மை செய்து விருந்து ஓம்பி வெம் சமத்து
  வாள் ஆண்மையானும் வலியராய் தாளாண்மை - பழ:175/1,2
நூக்கி அவர் வெலினும் தாம் வெலினும் வெம் சமத்து
  தாக்கி எதிர்ப்படுவர் தக்கவர் அஃது அன்றி - பழ:296/1,2

 TOP
 
  சமயத்தார்க்கு (1)
ஆகும் சமயத்தார்க்கு ஆள்வினையும் வேண்டாவாம் - பழ:127/1

 TOP
 
  சமயம் (1)
கால்வாய் தொழுவு சமயம் எழுந்திருப்பு - ஆசாரக்:62/1

 TOP
 
  சமழ்த்தனர் (1)
சான்றோர் சமழ்த்தனர் நிற்பவே மற்று அவரை - நாலடி:32 6/3

 TOP
 
  சமழ்மையா (1)
சமழ்மையா கொண்டுவிடும் - நாலடி:8 2/4

 TOP
 
  சமன் (1)
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் - குறள்:12 8/1

 TOP
 
  சமையமே (1)
சத்தம் மெய்ஞ்ஞானம் தருக்கம் சமையமே
  வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக - சிறுபஞ்:91/1,2

 TOP
 
  சல (1)
உள் பொருள் சொல்லா சல மொழி மாந்தரும் - திரி:50/2

 TOP
 
  சலத்தால் (1)
சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண் - குறள்:66 10/1

 TOP
 
  சலம் (2)
சலம் பற்றி சால்பு இல செய்யார் மாசு அற்ற - குறள்:96 6/1
தம்மை உடையார் அவற்றை சலம் ஒழுகல் - பழ:346/2

 TOP
 
  சலமே (1)
சலவருள் சால சலமே நலவருள் - நாலடி:19 8/3

 TOP
 
  சலவர் (1)
சார்ந்து ஒழுகிக்கண்ணும் சலவர் சலவரே - திரி:51/2

 TOP
 
  சலவருள் (1)
சலவருள் சால சலமே நலவருள் - நாலடி:19 8/3

 TOP
 
  சலவரே (1)
சார்ந்து ஒழுகிக்கண்ணும் சலவர் சலவரே
  ஈர்ந்த கல் இன்னார் கயவர் இவர் மூவர் - திரி:51/2,3

 TOP
 
  சலவரை (1)
சலவரை சாரா விடுதல் இனிதே - இனிய40:20/1

 TOP
 
  சலித்திலா (1)
சாவார் சான்றாண்மை சலித்திலா மற்று இவளை - திணை150:47/3

 TOP
 
  சலித்து (2)
சாரார் பகை போல் சலித்து - சிறுபஞ்:40/4
சாபம் போல் சாரும் சலித்து - ஏலாதி:60/4

 TOP
 
  சவட்டி (1)
அறை கல் இறுவரை மேல் பாம்பு சவட்டி
  பறை குரல் ஏறொடு பெளவம் பருகி - கார்40:17/1,2

 TOP
 
  சவையின் (1)
செல்வ குடியுள் பிறத்தலும் பல் சவையின்
  அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் - திரி:7/2,3

 TOP
 
  சனங்கள் (1)
சனங்கள் உவப்பன செய்யாவும் செய்க - பழ:230/3

 TOP