<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

சி - முதல் சொற்கள்
சிக்கர் 1
சிகை 1
சிகையும் 1
சிட்டன் 2
சித்திர 1
சிதடர் 1
சிதடி 1
சிதடியின் 1
சிதர் 1
சிதல் 1
சிதலை 2
சிதவலிப்பு 1
சிதற 1
சிதறி 2
சிதறியவை 1
சிதை 1
சிதைக்கலாதார் 1
சிதைக்கும் 7
சிதைத்த 2
சிதைத்தது 1
சிதைத்து 2
சிதைந்தால் 1
சிதைந்து 2
சிதைப்ப 1
சிதைய 1
சிதையாதவர் 1
சிதையாதி 1
சிதையாமல் 1
சிதையும் 2
சிதைவிடத்து 1
சிதைவு 2
சிந்தனையும் 1
சிந்தாமை 1
சிந்தித்து 3
சிந்திப்பின் 2
சிந்தியா 1
சிந்தியாதானும் 1
சிந்தியார் 2
சிந்தையால் 1
சிந்தையான் 1
சிந்தையும் 1
சிமிழ்த்த 1
சிமைய 1
சிரங்கு 2
சிரத்தையால் 1
சிரமம் 1
சிரல் 3
சிரல்வாய் 1
சிரித்து 2
சில் 8
சில்லைக்கண் 1
சில 7
சிலம்பன் 1
சிலம்பிக்கு 1
சிலம்பின் 1
சிலம்பு 1
சிலமொழி 1
சிலர் 3
சிலர்க்கு 1
சிலவால் 1
சிலை 1
சிலைக்கும் 1
சிலைத்து 1
சிலைப்பினும் 1
சிலையார்க்கு 1
சிவந்த 1
சிவப்ப 1
சிவப்பு 1
சிவலும் 1
சிவிகை 1
சிள் 1
சிற்றளவால் 1
சிற்றறம் 1
சிற்றறிவினார் 1
சிற்றாள் 2
சிற்றாளி 1
சிற்றில் 2
சிற்றின்பம் 1
சிற்றினத்தார் 1
சிற்றினம் 2
சிற்றெழால் 1
சிறக்கணித்தான் 1
சிறகர் 1
சிறகால் 1
சிறகு 1
சிறத்தல் 1
சிறந்த 10
சிறந்தக்கால் 1
சிறந்தவர்க்கும் 1
சிறந்தவற்றால் 1
சிறந்தன்று 10
சிறந்தாயே 1
சிறந்தார் 1
சிறந்தார்க்கு 1
சிறந்தான் 1
சிறந்து 10
சிறந்தோரும் 1
சிறப்ப 1
சிறப்பிற்று 1
சிறப்பின் 9
சிறப்பினர்ஆயினும் 1
சிறப்பினஆயினும் 1
சிறப்பினை 1
சிறப்பு 17
சிறப்புடைமை 1
சிறப்பும் 1
சிறப்பொடு 2
சிறார்க்கு 1
சிறிதா 1
சிறிதாய் 1
சிறிதால் 1
சிறிதானும் 1
சிறிதினால் 1
சிறிது 15
சிறிதும் 1
சிறிதுஆயின் 4
சிறிதுஆயினும் 1
சிறிதுஎனினும் 1
சிறிதே 1
சிறிதேனும் 1
சிறிய 5
சிறியர் 3
சிறியரோடு 1
சிறியவர் 5
சிறியவர்கட்கு 1
சிறியவனும் 1
சிறியார் 17
சிறியார்க்கு 2
சிறியார்கண் 1
சிறியாரை 5
சிறியாரோடு 1
சிறு 39
சிறுகனையா 1
சிறுகா 1
சிறுகாமை 1
சிறுகாலை 2
சிறுகாலையே 1
சிறுகும் 1
சிறுகுவ 1
சிறுபஞ்சமூலம் 2
சிறுமை 10
சிறுமைக்கு 1
சிறுமைக்கும் 1
சிறுமைத்தேஆயினும் 1
சிறுமைதான் 2
சிறுமையும் 4
சிறுமையுள் 1
சிறுவன் 2
சிறை 10
சிறைசெய்வர் 1
சிறைநின்று 1
சிறையான் 1
சிறையே 1
சின்மொழி 2
சின்னீரை 1
சின 15
சினத்தன் 1
சினத்தான் 1
சினத்தில் 1
சினத்து 1
சினத்தை 2
சினம் 15
சினமும் 1
சினை 5
சினைப்பது 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  சிக்கர் (1)
சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார் - சிறுபஞ்:74/1

 TOP
 
  சிகை (1)
மறு சிகை நீக்கி உண்டாரும் வறிஞராய் - நாலடி:1 1/2

 TOP
 
  சிகையும் (1)
இரு சிகையும் உண்டீரோ என்று வரிசையால் - நாலடி:2 8/2

 TOP
 
  சிட்டன் (2)
சிந்திப்பின் சிட்டன் சிறந்து - சிறுபஞ்:91/4
சிட்டன் என்று எண்ணப்படும் - சிறுபஞ்:92/4

 TOP
 
  சித்திர (1)
சித்திர பூம் கொடி அன்னாட்கு அருளீயாய் - திணை50:42/3

 TOP
 
  சிதடர் (1)
சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார் - சிறுபஞ்:74/1

 TOP
 
  சிதடி (1)
சிதடி கரையும் திரிந்து - திணை150:83/4

 TOP
 
  சிதடியின் (1)
செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியின் துவ்வாது - முது:4 5/1

 TOP
 
  சிதர் (1)
செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர் - நாலடி:40 4/1

 TOP
 
  சிதல் (1)
செய்கை அழிந்து சிதல் மண்டிற்றுஆயினும் - நாலடி:15 7/1

 TOP
 
  சிதலை (2)
சிதலை தினப்பட்ட ஆல மரத்தை - நாலடி:20 7/1
சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார் - சிறுபஞ்:74/1

 TOP
 
  சிதவலிப்பு (1)
சிறு பயம் என்னார் சிதவலிப்பு ஈவார் - சிறுபஞ்:62/3

 TOP
 
  சிதற (1)
கதழ் உறை வானம் சிதற இதழகத்து - ஐந்70:18/1

 TOP
 
  சிதறி (2)
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் - திணை150:64/3
பொரி சிதறி விட்டு அன்ன புன்கு - திணை150:64/4

 TOP
 
  சிதறியவை (1)
பவழம் சிதறியவை போல கோபம் - கார்40:5/3

 TOP
 
  சிதை (1)
சிதை உரையான் செற்றம் உரையான் சீறு இல்லான் - ஏலாதி:34/1

 TOP
 
  சிதைக்கலாதார் (1)
செம்மல் சிதைக்கலாதார் - குறள்:88 10/2

 TOP
 
  சிதைக்கும் (7)
ஆக்கம் சிதைக்கும் வினை - நான்மணி:11/4
மொய் சிதைக்கும் ஒற்றுமை இன்மை ஒருவனை - நான்மணி:21/1
பொய் சிதைக்கும் பொன் போலும் மேனியை பெய்த - நான்மணி:21/2
கலம் சிதைக்கும் பாலின் சுவையை குலம் சிதைக்கும் - நான்மணி:21/3
கலம் சிதைக்கும் பாலின் சுவையை குலம் சிதைக்கும்
  கூடார்கண் கூடிவிடின் - நான்மணி:21/3,4
நீர் சிதைக்கும் வாய் புதல்வன் நிற்கும் முனை முலைப்பால் - திணை150:152/3
தார் சிதைக்கும் வேண்டா தழூஉ - திணை150:152/4

 TOP
 
  சிதைத்த (2)
தீ வளி சென்று சிதைத்த ஆங்கு சான்றாண்மை - நாலடி:18 9/3
நல் இல் சிதைத்த தீ நாள்தொறும் நாடி தம் - நாலடி:23 5/3

 TOP
 
  சிதைத்தது (1)
வண்டல் சிதைத்தது என்றேன் - ஐந்50:44/4

 TOP
 
  சிதைத்து (2)
தயிர் சிதைத்து மற்றொன்று அடல் - பழ:164/4
செல்வது அறிகிலர் ஆகி சிதைத்து எழுவர் - பழ:290/2

 TOP
 
  சிதைந்தால் (1)
கலங்காமை காத்தல் கருப்பம் சிதைந்தால்
  இலங்காமை பேர்த்தரல் ஈற்றம் விலங்காமை - சிறுபஞ்:72/1,2

 TOP
 
  சிதைந்து (2)
உரைக்கின் சிதைந்து உரைக்கும் ஒல்லும் வகையால் - நாலடி:8 1/3
கூறார் தம் வாயின் சிதைந்து - நாலடி:16 6/4

 TOP
 
  சிதைப்ப (1)
பட்டம் சிதைப்ப வரும் - ஐந்70:43/4

 TOP
 
  சிதைய (1)
செந்நீரார் போன்று சிதைய மிதிப்பார்க்கும் - பழ:90/1

 TOP
 
  சிதையாதவர் (1)
நல்லர் சிதையாதவர் - நான்மணி:67/4

 TOP
 
  சிதையாதி (1)
நடந்து சிதையாதி நீ - ஐந்50:42/4

 TOP
 
  சிதையாமல் (1)
கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு - குறள்:58 8/1

 TOP
 
  சிதையும் (2)
சிதையும் இடர் ஆய்விடும் - பழ:227/4
மேனி சிதையும் பசந்து - கைந்:1/4

 TOP
 
  சிதைவிடத்து (1)
சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின் - குறள்:60 7/1

 TOP
 
  சிதைவு (2)
சான்றவர் கேண்மை சிதைவு இன்றாய் ஊன்றி - ஐந்70:5/1
செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி - குறள்:12 2/1

 TOP
 
  சிந்தனையும் (1)
செல்பவோ சிந்தனையும் ஆகாதால் நெஞ்சு எரியும் - திணை150:83/1

 TOP
 
  சிந்தாமை (1)
காத்து கனை துளி சிந்தாமை பூத்து - திணை150:114/2

 TOP
 
  சிந்தித்து (3)
கூற்றம் வரவு உண்மை சிந்தித்து வாழ்வு இனிதே - இனிய40:28/2
நல் அறமும் ஒண் பொருளும் சிந்தித்து வாய்வதின் - ஆசாரக்:4/2
உற்று ஒன்று சிந்தித்து உழந்து ஒன்று அறியுமேல் - பழ:332/3

 TOP
 
  சிந்திப்பின் (2)
ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின்
  ஐயம் புகுவித்து அரு நிரயத்து உய்த்திடும் - ஆசாரக்:38/2,3
சிந்திப்பின் சிட்டன் சிறந்து - சிறுபஞ்:91/4

 TOP
 
  சிந்தியா (1)
சிலை ஒலி வெம் கணையர் சிந்தியா நெஞ்சின் - கைந்:23/1

 TOP
 
  சிந்தியாதானும் (1)
வரவு உண்மை சிந்தியாதானும் இ மூவர் - திரி:45/3

 TOP
 
  சிந்தியார் (2)
சிந்தியார் சிற்றறிவினார் - நாலடி:33 9/4
ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின் - ஆசாரக்:38/2

 TOP
 
  சிந்தையால் (1)
சிந்தையால் நீர் என்று செத்து தவா ஓடும் - கைந்:24/2

 TOP
 
  சிந்தையான் (1)
சிந்தையான் ஆகும் சிறத்தல் உலகினுள் - சிறுபஞ்:31/3

 TOP
 
  சிந்தையும் (1)
பல் பொருள் நீங்கிய சிந்தையும் இ மூன்றும் - திரி:23/3

 TOP
 
  சிமிழ்த்த (1)
வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்த அற்று - குறள்:28 4/2

 TOP
 
  சிமைய (1)
இமையத்து அனையார்கண் இல்லை சிமைய
  தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட - பழ:402/2,3

 TOP
 
  சிரங்கு (2)
கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும் - ஏலாதி:57/1
பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் - ஏலாதி:57/2

 TOP
 
  சிரத்தையால் (1)
சிரத்தையால் செங்கழுநீர் சூடி பரத்தை - திணை150:144/2

 TOP
 
  சிரமம் (1)
பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம்
  ஆற்றி ஊண் ஈத்து அவை தீர்த்தார் அரசராய் - ஏலாதி:57/2,3

 TOP
 
  சிரல் (3)
பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் - நாலடி:40 5/2
குக்கில் புறத்த சிரல் வாய செம் கண் மால் - கள40:5/3
மணி குரல் மேல் மாதராள் ஊடி மணி சிரல்
  பாட்டை இருந்து அயரும் பாய் நீர் கழனித்தே - திணை150:141/2,3

 TOP
 
  சிரல்வாய் (1)
சிரல்வாய் வனப்பின ஆகி நிரல் ஒப்ப - கார்40:36/1

 TOP
 
  சிரித்து (2)
சாற்றும்கொல் சால சிரித்து - நாலடி:5 9/4
உயிர் போயார் வெண் தலை உட்க சிரித்து
  செயிர் தீர்க்கும் செம்மாப்பவரை செயிர் தீர்ந்தார் - நாலடி:5 10/1,2

 TOP
 
  சில் (8)
செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார் - நாலடி:37 2/3
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் - கார்40:21/3
செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் - கார்40:36/3
போயின சில் நாள் புனத்து மறையினால் - ஐந்50:11/3
செந்நெல் விளை வயல் ஊரன் சில் பகல் - திணை50:34/1
சில் சொல் பெரும் தோள் மகளிரும் பல் வகையும் - திரி:47/1
சில் எழுத்தினானே பொருள் அடங்க காலத்தால் - ஆசாரக்:76/3
சில் - கைந்:28/3

 TOP
 
  சில்லைக்கண் (1)
சேமா போல் குப்புறூஉம் சில்லைக்கண் அன்பினை - நாலடி:38 7/2

 TOP
 
  சில (7)
கல்வி கரை இல கற்பவர் நாள் சில
  மெல்ல நினைக்கின் பிணி பல தெள்ளிதின் - நாலடி:14 5/1,2
நல் வரை நாட சில நாள் அடிப்படின் - நாலடி:16 4/3
சில பகல் ஆம் சிற்றினத்தார் கேண்மை நிலை திரியா - நாலடி:21 4/2
சில நாளும் ஒட்டாரோடு ஒட்டார் பல நாளும் - நாலடி:22 4/2
சில சொல்லல் தேற்றாதவர் - குறள்:65 9/2
சில நாள் சிறந்தவற்றால் செய்க முலை நெருங்கி - பழ:134/2
வெண்பா உரைப்பன் சில - சிறுபஞ்:0/4

 TOP
 
  சிலம்பன் (1)
தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன்
  நின் குறை என்னும் நினைப்பினனாய் பொன் குறையும் - திணை150:31/1,2

 TOP
 
  சிலம்பிக்கு (1)
சிலம்பிக்கு தன் சினை கூற்றம் நீள் கோடு - சிறுபஞ்:9/1

 TOP
 
  சிலம்பின் (1)
வேங்கை மலர வெறி கமழ் தண் சிலம்பின்
  வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மகளிரேம் - திணை50:8/1,2

 TOP
 
  சிலம்பு (1)
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப - ஐந்70:42/2

 TOP
 
  சிலமொழி (1)
புலம் எலாம் பூத்தன தோன்றி சிலமொழி
  தூதொடு வந்த மழை - கார்40:26/3,4

 TOP
 
  சிலர் (3)
தொடர்பு உடையேம் என்பார் சிலர் - நாலடி:12 3/4
சிலர் பலர் நோலாதவர் - குறள்:27 10/2
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் - குறள்:129 9/1

 TOP
 
  சிலர்க்கு (1)
பலர்க்கு ஆற்றி கெட்டு உலந்தக்கண்ணும் சிலர்க்கு ஆற்றி - நாலடி:19 5/3

 TOP
 
  சிலவால் (1)
உளநாள் சிலவால் உயிர்க்கு ஏமம் இன்றால் - நாலடி:33 4/1

 TOP
 
  சிலை (1)
சிலை ஒலி வெம் கணையர் சிந்தியா நெஞ்சின் - கைந்:23/1

 TOP
 
  சிலைக்கும் (1)
ஆமா சிலைக்கும் அணி வரை ஆரிடை - கைந்:18/1

 TOP
 
  சிலைத்து (1)
சிலைத்து எழுந்து செம்மாப்பவரே மலைத்தால் - பழ:176/2

 TOP
 
  சிலைப்பினும் (1)
அலைப்பினும் அன்னே என்று ஓடும் சிலைப்பினும்
  நட்டார் நடுங்கும் வினை செய்யார் ஒட்டார் - நான்மணி:23/2,3

 TOP
 
  சிலையார்க்கு (1)
ஏ மாண் சிலையார்க்கு இன மா இரிந்து ஓடும் - கைந்:18/2

 TOP
 
  சிவந்த (1)
செம் கண் சிவந்த களத்து - கள40:42/4

 TOP
 
  சிவப்ப (1)
உண்கண் சிவப்ப அழுதேன் ஒளி முகம் - ஐந்50:44/2

 TOP
 
  சிவப்பு (1)
தாம் சிவப்பு உற்றன கண் - ஐந்70:7/4

 TOP
 
  சிவலும் (1)
காட்டுள் ஆய் வாழும் சிவலும் குறும்பூழும் - நாலடி:13 2/3

 TOP
 
  சிவிகை (1)
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை
  பொறுத்தானொடு ஊர்ந்தானிடை - குறள்:4 7/1,2

 TOP
 
  சிள் (1)
செல்பவோ தம் அடைந்தார் சீர் அழிய சிள் துவன்றி - திணை150:92/1

 TOP
 
  சிற்றளவால் (1)
அச்சம் பெரிதால் அதற்கு இன்பம் சிற்றளவால்
  நிச்சல் நினையுங்கால் கோ கொலையால் நிச்சலும் - நாலடி:9 1/1,2

 TOP
 
  சிற்றறம் (1)
சிற்றறம் செய்தார் தலைப்படுவர் மற்றை - நாலடி:28 2/2

 TOP
 
  சிற்றறிவினார் (1)
சிந்தியார் சிற்றறிவினார் - நாலடி:33 9/4

 TOP
 
  சிற்றாள் (2)
சிற்றாள் உடையான் படைக்கல மாண்பு இனிதே - இனிய40:38/1
சிற்றாள் இல்லாதான் கைம் மோதிரமும் பற்றிய - திரி:66/2

 TOP
 
  சிற்றாளி (1)
கவள களிப்பு இயல் மால் யானை சிற்றாளி
  தவழ தான் நில்லாதது போல் பவள - திணை150:42/1,2

 TOP
 
  சிற்றில் (2)
சீறற்க சிற்றில் பிறந்தாரை கூறற்க - நான்மணி:1/3
சிற்றில் பிறந்தமை பெருமிதத்தின் அறிப - முது:2 6/1

 TOP
 
  சிற்றின்பம் (1)
சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே - குறள்:18 3/1

 TOP
 
  சிற்றினத்தார் (1)
சில பகல் ஆம் சிற்றினத்தார் கேண்மை நிலை திரியா - நாலடி:21 4/2

 TOP
 
  சிற்றினம் (2)
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் - குறள்:46 1/1
சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இ மூன்றும் - திரி:32/3

 TOP
 
  சிற்றெழால் (1)
சிறு புன் புறவொடு சிற்றெழால் சீறும் - திணை50:15/1

 TOP
 
  சிறக்கணித்தான் (1)
சிறக்கணித்தான் போல நகும் - குறள்:110 5/2

 TOP
 
  சிறகர் (1)
இரு சிறகர் ஈர்க்கும் பரப்பி எருவை - கள40:20/1

 TOP
 
  சிறகால் (1)
இன்னா வெயில் சிறகால் மறைக்கும் சேர்ப்ப நீ - திணை150:36/3

 TOP
 
  சிறகு (1)
ஈ சிறகு அன்னது ஓர் தோல் அறினும் வேண்டுமே - நாலடி:5 1/3

 TOP
 
  சிறத்தல் (1)
சிந்தையான் ஆகும் சிறத்தல் உலகினுள் - சிறுபஞ்:31/3

 TOP
 
  சிறந்த (10)
சீரியார் கேண்மை சிறந்த சிறப்பிற்று ஆய் - நாலடி:24 2/1
சிறந்த தம் கல்வியும் மாயும் கறங்கு அருவி - நாலடி:29 5/2
நசை நலம் நட்டார்கண் நந்தும் சிறந்த
  அவை நலம் அன்பின் விளங்கும் விசை மாண்ட - நான்மணி:24/1,2
புகை வித்தா பொங்கு அழல் தோன்றும் சிறந்த
  நகை வித்தா தோன்றும் உவகை பகை ஒருவன் - நான்மணி:30/1,2
தாயின் சிறந்த தமர் இல்லை யாதும் - நான்மணி:32/2
மற களி மன்னர் முன் தோன்றும் சிறந்த
  அற களி இல்லாதார்க்கு ஈயும் முன் தோன்றும் - நான்மணி:34/1,2
கண்ணின் சிறந்த உறுப்பு இல்லை கொண்டானின் - நான்மணி:54/1
இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த
  உவகை மகிழ்ச்சியின் சோர்வு - குறள்:54 1/1,2
சிறந்த தம் சுற்றமும் செய் பொருளும் நீக்கி - பழ:342/1
சீர் தகு மன்னர் சிறந்த அனைத்தும் கெட்டாலும் - பழ:383/1

 TOP
 
  சிறந்தக்கால் (1)
சிறந்தக்கால் சீர் இலார் நட்பு - நாலடி:24 2/4

 TOP
 
  சிறந்தவர்க்கும் (1)
இறந்தார் ஈடு அற்றார் இனையர் சிறந்தவர்க்கும்
  பண் ஆளும் சொல்லாய் பழி இல் ஊண் பாற்படுத்தான் - ஏலாதி:35/2,3

 TOP
 
  சிறந்தவற்றால் (1)
சில நாள் சிறந்தவற்றால் செய்க முலை நெருங்கி - பழ:134/2

 TOP
 
  சிறந்தன்று (10)
ஓதலின் சிறந்தன்று ஒழுக்கம் உடைமை - முது:1 1/1
காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல் - முது:1 2/1
மேதையின் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை - முது:1 3/1
வண்மையின் சிறந்தன்று வாய்மை உடைமை - முது:1 4/1
இளமையின் சிறந்தன்று மெய் பிணி இன்மை - முது:1 5/1
நலன் உடைமையின் நாணு சிறந்தன்று - முது:1 6/1
குலன் உடைமையின் கற்பு சிறந்தன்று - முது:1 7/1
கற்றலின் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று - முது:1 8/1
செற்றாரை செறுத்தலின் தற்செய்கை சிறந்தன்று - முது:1 9/1
முன் பெருகலின் பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று - முது:1 10/1

 TOP
 
  சிறந்தாயே (1)
செல்வார் என்றாய் நீ சிறந்தாயே செல்லாது - திணை150:86/2

 TOP
 
  சிறந்தார் (1)
சிறந்தார் தமர் என்று தேற்றார் கை வையார் - பழ:43/2

 TOP
 
  சிறந்தார்க்கு (1)
சிறந்தார்க்கு அரிய செறுதல் எஞ்ஞான்றும் - நான்மணி:48/1

 TOP
 
  சிறந்தான் (1)
சிறந்தான் என்று ஏவல்பாற்று அன்று - குறள்:52 5/2

 TOP
 
  சிறந்து (10)
விளை நிலம் உள்ளும் உழவன் சிறந்து ஒருவர் - நாலடி:36 6/2
சிறந்து அமைந்த கேள்வியர்ஆயினும் ஆராய்ந்து - இனிய40:31/3
சிறந்து பொருள் தருவான் சேண் சென்றார் இன்றே - திணை150:80/3
சிறந்து அமைந்த சீரார் செறின் - குறள்:90 10/2
சிறந்து மிக உண்ணார் கட்டில் மேல் உண்ணார் - ஆசாரக்:23/2
சிறந்து நுகர்ந்து ஒழுகும் செல்வம் உடையார் - பழ:215/1
சீர் வரைய ஆகுமாம் செய்கை சிறந்து அனைத்தும் - பழ:381/3
சிந்திப்பின் சிட்டன் சிறந்து - சிறுபஞ்:91/4
செத்தால் அறிக சிறந்து - சிறுபஞ்:101/4
சிறுபஞ்சமூலம் சிறந்து - சிறுபஞ்:107/4

 TOP
 
  சிறந்தோரும் (1)
சிறியார் ஒழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார் - முது:3 10/1

 TOP
 
  சிறப்ப (1)
வரை மல்க வானம் சிறப்ப உறை போழ்ந்து - கார்40:30/1

 TOP
 
  சிறப்பிற்று (1)
சீரியார் கேண்மை சிறந்த சிறப்பிற்று ஆய் - நாலடி:24 2/1

 TOP
 
  சிறப்பின் (9)
தண்டா சிறப்பின் தம் இன் உயிரை தாங்காது - நாலடி:7 2/1
சிறப்பின் தணிப்பாரும் இல் - நாலடி:11 4/4
மிக்க சிறப்பின் அரசர் செறின் வவ்வார் - நாலடி:14 4/2
நல் அறிவு நாளும் தலைப்படுவர் தொல் சிறப்பின்
  ஒள் நிற பாதிரி பூ சேர்தலால் புத்தோடு - நாலடி:14 9/2,3
சொல் அளவு அல்லால் பொருள் இல்லை தொல் சிறப்பின்
  ஒண் பொருள் ஒன்றோ தவம் கல்வி ஆள்வினை - நாலடி:20 5/2,3
அல்லல் உழப்பது அறிதிரேல் தொல் சிறப்பின்
  நாவின் கிழத்தி உறைதலால் சேராளே - நாலடி:26 2/2,3
தாழா உயர் சிறப்பின் தண் குன்ற நல் நாட - நாலடி:29 10/3
இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின்
  நீர் உண்டார் நீரான் வாய் பூசுப தேரின் - நான்மணி:33/1,2
ஒல்கி உயங்கும் களிறு எல்லாம் தொல் சிறப்பின்
  செவ்வல்அம் குன்றம் போல் தோன்றும் புனல் நாடன் - கள40:10/2,3

 TOP
 
  சிறப்பினர்ஆயினும் (1)
மிக்க சிறப்பினர்ஆயினும் தாயர்க்கு - பழ:260/3

 TOP
 
  சிறப்பினஆயினும் (1)
இன்றியமையா சிறப்பினஆயினும்
  குன்ற வருப விடல் - குறள்:97 1/1,2

 TOP
 
  சிறப்பினை (1)
பெரியார்க்கு செய்யும் சிறப்பினை பேணி - பழ:75/1

 TOP
 
  சிறப்பு (17)
காண்தொறும் செய்வர் சிறப்பு - நாலடி:16 9/4
சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தின் ஊஉங்கு - குறள்:4 1/1
பெற்றாள் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு
  புத்தேளிர் வாழும் உலகு - குறள்:6 8/1,2
நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு - குறள்:8 4/2
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு - குறள்:8 5/2
சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா - குறள்:32 1/1
பிறப்பு என்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பு என்னும் - குறள்:36 8/1
சிறப்பு அறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின் - குறள்:59 10/1
ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு - குறள்:63 10/2
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு - குறள்:76 2/2
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா - குறள்:98 2/1
நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு - குறள்:102 2/2
காதலர் செய்யும் சிறப்பு - குறள்:121 8/2
ஊணொடு செய்யும் சிறப்பு - ஆசாரக்:54/3
சிறப்பு உடை மன்னரை செவ்வியான் நோக்கி - பழ:295/1
செய்வதே பெண்டிர் சிறப்பு - சிறுபஞ்:41/4
இரப்போர்க்கு ஈதலின் எய்தும் சிறப்பு இல்லை - முது:6 10/1

 TOP
 
  சிறப்புடைமை (1)
செய்தவை நாடா சிறப்புடைமை எய்த - திரி:21/2

 TOP
 
  சிறப்பும் (1)
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் - குறள்:98 7/1

 TOP
 
  சிறப்பொடு (2)
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் - குறள்:2 8/1
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல - குறள்:20 5/1

 TOP
 
  சிறார்க்கு (1)
செல்வர் சிறார்க்கு பொற்கொல்லர் போல் நல்ல - திணை150:66/2

 TOP
 
  சிறிதா (1)
வான் சிறிதா போர்த்துவிடும் - நாலடி:4 8/4

 TOP
 
  சிறிதாய் (1)
நால் ஆறும் ஆறாய் நனி சிறிதாய் எ புறனும் - நாலடி:39 3/1

 TOP
 
  சிறிதால் (1)
ஒன்றால் சிறிதால் உதவுவது ஒன்று இல்லையால் - பழ:297/1

 TOP
 
  சிறிதானும் (1)
செய்த கருமம் சிறிதானும் கைகூடா - பழ:132/1

 TOP
 
  சிறிதினால் (1)
தெள்ளி உணரார் சிறிதினால் செம்மாந்து - பழ:274/2

 TOP
 
  சிறிது (15)
இறப்ப சிறிது என்னாது இல் எனாது என்றும் - நாலடி:10 9/1
இன்று ஆதும் இ நிலையே ஆதும் இனி சிறிது
  நின்று ஆதும் என்று நினைத்திருந்து ஒன்றி - நாலடி:36 9/1,2
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் - திணை150:17/2
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் - திணை150:17/2
செய் பொருட்கு செல்வரால் சின்மொழி நீ சிறிது
  நை பொருட்கண் செல்லாமை நன்று - திணை150:82/3,4
காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் - குறள்:11 2/1
செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது
  வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் - குறள்:42 2/1,2
அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது - குறள்:108 5/2
அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது - குறள்:131 1/2
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது
  மிக்கு அற்றால் நீள விடல் - குறள்:131 2/1,2
சேர்ந்தாரை எல்லாம் சிறிது உடைத்து தீர்ந்த - பழ:27/2
சிறிது ஆய கூழ் பெற்று செல்வரை சேர்ந்தார் - பழ:235/1
வெங்கோன்மை வேந்தர்கண் வேண்டும் சிறிது எனினும் - பழ:248/3
ஒன்று போல் உள் நெகிழ்ந்து ஈயின் சிறிது எனினும் - சிறுபஞ்:63/3
சொல்லார்க்கு அரு மறை சோராமை சிறிது எனினும் - ஏலாதி:15/3

 TOP
 
  சிறிதும் (1)
நெஞ்சத்து கொள்வ சிறிதும் செயல் வேண்டா - பழ:33/2

 TOP
 
  சிறிதுஆயின் (4)
ஏரி சிறிதுஆயின் நீர் ஊரும் இல்லத்து - நான்மணி:99/1
வாரி சிறிதுஆயின் பெண் ஊரும் மேலை - நான்மணி:99/2
தவம் சிறிதுஆயின் வினை ஊரும் ஊரும் - நான்மணி:99/3
உரன் சிறிதுஆயின் பகை - நான்மணி:99/4

 TOP
 
  சிறிதுஆயினும் (1)
தான் சிறிதுஆயினும் தக்கார் கை பட்டக்கால் - நாலடி:4 8/3

 TOP
 
  சிறிதுஎனினும் (1)
வருவாய் சிறிதுஎனினும் வைகலும் ஈண்டின் - பழ:160/1

 TOP
 
  சிறிதே (1)
செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார் - நாலடி:37 2/3

 TOP
 
  சிறிதேனும் (1)
பெரு வரை நாட சிறிதேனும் இன்னாது - பழ:352/3

 TOP
 
  சிறிய (5)
பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
  சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு - குறள்:97 3/1,2
உண்பவற்றுள் எல்லாம் சிறிய கடைப்பிடித்து - ஆசாரக்:26/2
சிறிய பொருள் கொடுத்து செய்த வினையால் - பழ:302/1
செறிய பெறுவதாம் செல்வம் சிறிய
  பிறை பெற்ற வாணுதலாய் தானே ஆடும் பேய் - பழ:403/2,3
பேணாமை பேணும் தகைய சிறிய எனினும் - சிறுபஞ்:37/3

 TOP
 
  சிறியர் (3)
செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
  செயற்கு அரிய செய்கலாதார் - குறள்:3 6/1,2
தேற்றார் சிறியர் எனல் வேண்டா நோற்றார்க்கு - பழ:150/3
சிறியர் எனற்பாடும் செய்யும் எறி திரை - பழ:207/2

 TOP
 
  சிறியரோடு (1)
நள்ளாமை வேண்டும் சிறியரோடு யார்மாட்டும் - நான்மணி:85/3

 TOP
 
  சிறியவர் (5)
செல் இடத்தும் செய்யார் சிறியவர் புல்வாய் - நாலடி:15 9/2
விளியும் சிறியவர் கேண்மை விளிவு இன்றி - நாலடி:17 6/2
செய்து ஏமம் சாரா சிறியவர் புன் கேண்மை - குறள்:82 5/1
சிறியவர் எய்திய செல்வத்தின் மாண்ட - பழ:70/1
இறப்ப சிறியவர் இன்னா செயினும் - பழ:370/1

 TOP
 
  சிறியவர்கட்கு (1)
குற்றம் உழை நின்று கூறும் சிறியவர்கட்கு
  எற்றால் இயன்றதோ நா - நாலடி:36 3/3,4

 TOP
 
  சிறியவனும் (1)
செருக்கினால் வாழும் சிறியவனும் பைத்து அகன்ற - திரி:25/1

 TOP
 
  சிறியார் (17)
செம்மை ஒன்று இன்றி சிறியார் இனத்தர் ஆய் - நாலடி:9 5/1
தானே சிறியார் தொடர்பு - நாலடி:13 5/4
சிறியார் சிறுமையும் தோன்றாதாம் நல்ல - நாலடி:18 7/3
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் சிறியார் மேல் - நாலடி:19 6/3
சிறியார் மேல் செற்றம் கொளல் - இன்னா40:37/4
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் - குறள்:68 10/1
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை - குறள்:98 6/1
ஒன்றொடு நின்று சிறியார் பல செய்தல் - பழ:65/2
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு - பழ:139/2
சிறியார் எளியரால் என்று பெரியாரை - பழ:149/2
தாமா சிறியார் தறுகண்மை செய்து ஒழுகல் - பழ:233/2
செம் நடை சேரா சிறியார் போல் ஆகாது - பழ:288/2
குலத்து சிறியார் கலாம் தணிப்பான் புக்கு - பழ:300/1
சிறியார் இனமா ஒழுகல் வெறி இலை - பழ:356/2
சிறியார் ஒழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார் - முது:3 10/1
செய்யான் சிறியார் இனம் சேரான் வையான் - ஏலாதி:14/2
செல்லான் சிறியார் இனம் சேரான் சொல்லும் - ஏலாதி:19/2

 TOP
 
  சிறியார்க்கு (2)
சிறியார்க்கு செய்துவிடுதல் பொறி வண்டு - பழ:75/2
நெஞ்சில் சிறியார்க்கு உரைத்தல் பனையின் மேல் - பழ:91/3

 TOP
 
  சிறியார்கண் (1)
என்றும் சிறியார்கண் என்னானும் தோன்றாதாம் - பழ:204/2

 TOP
 
  சிறியாரை (5)
சிறியாரை கொண்டு புகலும் இ மூன்றும் - திரி:3/3
சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா - ஆசாரக்:68/2
மிக்காரால் என்று சிறியாரை தாம் தேறார் - பழ:18/2
பிறப்பின் சிறியாரை சென்று பிறப்பினால் - பழ:198/2
குறுகான் சிறியாரை கொள்ளான் புலால் பொய் - ஏலாதி:41/1

 TOP
 
  சிறியாரோடு (1)
இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா - இன்னா40:11/2

 TOP
 
  சிறு (39)
சென்றே எறிப ஒருகால் சிறு வரை - நாலடி:3 4/1
கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார் - நாலடி:4 5/1
சிறு காலை பட்ட பொறியும் அதனால் - நாலடி:11 10/3
சிறு வரையேஆயினும் செய்த நன்று அல்லால் - நாலடி:13 10/3
பெரியார் பெருமை சிறு தகைமை ஒன்றிற்கு - நாலடி:17 10/1
சிறு தேரை பற்றியும் தின்னும் அறிவினால் - நாலடி:20 3/2
நாய் கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியர்ஆயினும் - நாலடி:22 8/1
முற்றல் சிறு மந்தி முற்பட்ட தந்தையை - நாலடி:24 7/1
அறு நீர் சிறு கிணற்று ஊறல் பார்த்து உண்பர் - நாலடி:28 5/2
செல்வர் சிறு நோக்கு நோக்குங்கால் கொல்லன் - நாலடி:30 8/2
செல்லாரும் அல்லர் சிறு நெறி புல்லா - நாலடி:31 3/2
வையம் பூண்கல்லா சிறு குண்டை ஐய கேள் - நாலடி:35 10/2
எறி என்று எதிர் நிற்பாள் கூற்றம் சிறு காலை - நாலடி:37 3/1
பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் - நாலடி:40 5/2
இருள் கூர் சிறு நெறி தாம் தனிப்போக்கு இன்னா - இன்னா40:10/2
சிறு முல்லை போது எல்லாம் செவ்வி நறு நுதல் - கார்40:21/2
சிறு குழல் ஓசை செறிதொடி வேல் கொண்டு - ஐந்50:7/3
கோல சிறு குருகின் குத்து அஞ்சி ஈர் வாளை - ஐந்50:24/1
சுனை வாய் சிறு நீரை எய்தாது என்று எண்ணி - ஐந்50:38/1
புல்லுநர் இல்லார் நடுங்க சிறு மாலை - ஐந்70:17/3
யானும் அவரும் வருந்த சிறு மாலை - ஐந்70:20/3
ஒன்றாது அலைக்கும் சிறு மாலை மால் உழந்து - ஐந்70:27/3
மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி - ஐந்70:43/2
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தாள் சிறு குடியர் - ஐந்70:59/3
சிறு மீன் கவுள் கொண்ட செம் தூவி நாராய் - ஐந்70:68/1
சிறு புன் புறவொடு சிற்றெழால் சீறும் - திணை50:15/1
சாந்தம் எறிந்து உழுத சாரல் சிறு தினை - திணை150:3/1
சிறு கை அளாவிய கூழ் - குறள்:7 4/2
சிறு படையான் செல் இடம் சேரின் உறு படையான் - குறள்:50 8/1
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை - குறள்:75 4/1
கல்லான் வெகுளும் சிறு பொருள் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:87 10/1
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி - குறள்:101 10/1
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் - குறள்:110 2/1
செறாஅ சிறு சொல்லும் செற்றார் போல் நோக்கும் - குறள்:110 7/1
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி - குறள்:133 2/1
செற்றம் கொண்டாடும் சிறு தொழும்பும் இ மூவர் - திரி:55/3
சிறு குரங்கின் கையால் துழா - பழ:51/4
சிறு பயம் என்னார் சிதவலிப்பு ஈவார் - சிறுபஞ்:62/3
பொய்ம் மாறு நன்மை சிறு பயம் மெய்ம் மாறு - சிறுபஞ்:104/2

 TOP
 
  சிறுகனையா (1)
செம் கண் கரும் கோட்டு எருமை சிறுகனையா
  அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண் - திணை150:147/1,2

 TOP
 
  சிறுகா (1)
சிறுகா பெருகா முறை பிறழ்ந்து வாரா - நாலடி:11 10/1

 TOP
 
  சிறுகாமை (1)
முன் பெருகலின் பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று - முது:1 10/1

 TOP
 
  சிறுகாலை (2)
ஆப்பி நீர் எங்கும் தெளித்து சிறுகாலை
  நீர் சால் கரகம் நிறைய மலர் அணிந்து - ஆசாரக்:46/2,3
செல்லும் வாய்க்கு ஏமம் சிறுகாலை செய்தாரே - பழ:99/3

 TOP
 
  சிறுகாலையே (1)
சிறுகாலையே தமக்கு செல்வுழி வல்சி - நாலடி:33 8/1

 TOP
 
  சிறுகும் (1)
சீறின் சிறுகும் திரு - குறள்:57 8/2

 TOP
 
  சிறுகுவ (1)
உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க - குறள்:80 8/1

 TOP
 
  சிறுபஞ்சமூலம் (2)
சிறுபஞ்சமூலம் செய்தான் - சிறுபஞ்:106/4
சிறுபஞ்சமூலம் சிறந்து - சிறுபஞ்:107/4

 TOP
 
  சிறுமை (10)
சிறுமை படாதே நீர் வாழ்மின் அறிஞராய் - நாலடி:19 3/2
இசைந்த சிறுமை இயல்பு இலாதார்கண் - நாலடி:19 7/1
சிறுமை பல செய்து சீர் அழிக்கும் சூதின் - குறள்:94 4/1
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
  அணியுமாம் தன்னை வியந்து - குறள்:98 8/1,2
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
  பெருமிதம் ஊர்ந்துவிடல் - குறள்:98 9/1,2
சிறுமை நமக்கு ஒழிய சேண் சென்றார் உள்ளி - குறள்:124 1/1
செறுவொடு நிற்கும் சிறுமை இ மூன்றும் - திரி:14/3
பிழைத்த பொறுத்தல் பெருமை சிறுமை
  இழைத்த தீங்கு எண்ணி இருத்தல் பிழைத்த - சிறுபஞ்:14/1,2
சிறுமை நோனாதோன் பெருமை வேண்டல் பொய் - முது:7 7/1
பெருமை நோனாதோன் சிறுமை வேண்டல் பொய் - முது:7 8/1

 TOP
 
  சிறுமைக்கு (1)
சிறுமைக்கு அமைந்தது ஓர் செய்கை அதுவே - பழ:172/3

 TOP
 
  சிறுமைக்கும் (1)
பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் - குறள்:51 5/1

 TOP
 
  சிறுமைத்தேஆயினும் (1)
எள் பகவு அன்ன சிறுமைத்தேஆயினும்
  உள் பகை உள்ளது ஆம் கேடு - குறள்:89 9/1,2

 TOP
 
  சிறுமைதான் (2)
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
  சுற்றமா சூழ்ந்துவிடும் - குறள்:46 1/1,2
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
  குற்றமே கூறிவிடும் - குறள்:98 10/1,2

 TOP
 
  சிறுமையும் (4)
சிறியார் சிறுமையும் தோன்றாதாம் நல்ல - நாலடி:18 7/3
செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் - குறள்:44 1/1
சிறுமையும் செல்லா துனியும் வறுமையும் - குறள்:77 9/1
பல் பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இ மூன்றும் - திரி:38/3

 TOP
 
  சிறுமையுள் (1)
சிறுமையுள் நீங்கிய இன் சொல் மறுமையும் - குறள்:10 8/1

 TOP
 
  சிறுவன் (2)
சிறுவன் உடையேன் துணை - ஐந்70:55/4
சிறுவன் எமக்கு உடைமையால் - கைந்:41/4

 TOP
 
  சிறை (10)
பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும் - நாலடி:15 7/2
சிறை இல் கரும்பினை காத்து ஓம்பல் இன்னா - இன்னா40:5/1
சிறை இல்லா மூதூரின் வாயில் காப்பு இன்னா - இன்னா40:23/1
இரும் சிறை வண்டு இனம் பாலை முரல - திணை50:16/2
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் - குறள்:6 7/1
சிறை நலனும் சீரும் இலர் எனினும் மாந்தர் - குறள்:50 9/1
செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் - குறள்:57 9/1
விருந்தினர் மூத்தோர் பசு சிறை பிள்ளை - ஆசாரக்:21/1
நீர் மிகின் இல்லை சிறை - பழ:190/4
சிறை கிடந்தார் செத்தார்க்கு நோற்பார் பல நாள் - சிறுபஞ்:69/1

 TOP
 
  சிறைசெய்வர் (1)
மறுத்தும் சிறைசெய்வர் நீர் நசைஇ வாழ்நர் - நாலடி:23 2/2

 TOP
 
  சிறைநின்று (1)
முறை நிலை கோடா அரசும் சிறைநின்று
  அலவலை இல்லா குடியும் இ மூவர் - திரி:34/2,3

 TOP
 
  சிறையான் (1)
சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா அறையோ - பழ:30/2

 TOP
 
  சிறையே (1)
நல் காப்பின் தீ சிறையே நன்று - பழ:336/4

 TOP
 
  சின்மொழி (2)
செய் பொருட்கு செல்வரால் சின்மொழி நீ சிறிது - திணை150:82/3
செம் வாய் மணி முறுவல் சின்மொழி செய்தானை - பழ:226/3

 TOP
 
  சின்னீரை (1)
கல் சுனை சேற்றிடை சின்னீரை கையால் கொண்டு - ஐந்50:32/3

 TOP
 
  சின (15)
வினைக்கு ஆக்கம் செவ்வியன் ஆதல் சின செ வேல் - நான்மணி:18/2
கடும் சின வேழத்து எதிர் சேறல் இன்னா - இன்னா40:30/2
வெம் சின வேழம் பிடியோடு இயைந்து ஆடும் - கார்40:38/2
சின மால் பொருத களத்து - கள40:15/4
சின மால் பொருத களத்து - கள40:21/5
சின மால் பொருத களத்து - கள40:29/4
மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் - கள40:30/3
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் - கள40:40/3
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி - திணை50:23/2
வெம் சின வேந்தன் முறை நெறியால் சேர்தலும் - திரி:98/2
வெம் சின மன்னவன் வேண்டாத செய்யினும் - பழ:33/1
செயிர் அறு செங்கோல் சின வேந்தன் செய்கை - பழ:226/1
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும் மல்கி - பழ:264/2
காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும் - கைந்:3/2
கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு - கைந்:16/2

 TOP
 
  சினத்தன் (1)
ஆறா சினத்தன் அறிவு இலன் மற்று அவனை - பழ:385/1

 TOP
 
  சினத்தான் (1)
காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான் - குறள்:87 6/1

 TOP
 
  சினத்தில் (1)
நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தில் தீய - குறள்:31 4/1

 TOP
 
  சினத்து (1)
இனத்து ஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்து ஆற்றி - குறள்:57 8/1

 TOP
 
  சினத்தை (2)
சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு - குறள்:31 7/1
இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தை
  துறந்தார் துறந்தார் துணை - குறள்:31 10/1,2

 TOP
 
  சினம் (15)
சீர் கொண்ட சான்றோர் சினம் - நாலடி:7 8/4
உருமின் கடும் சினம் சேண் நிற்கும் உட்கும் - நாலடி:17 4/2
செல்லாவாம் செற்றார் சினம் - நாலடி:18 8/4
செல்லா இடத்து சினம் - நான்மணி:86/4
கிளைஞர் இல் போழ்தில் சினம் குற்றம் குற்றம் - நான்மணி:91/3
செவ்வியனாய் செற்று சினம் கடிந்து வாழ்வு இனிதே - இனிய40:36/2
செம் கதிர் செல்வன் சினம் கரந்த போழ்தினால் - ஐந்70:15/1
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் - திணை50:24/3
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து - குறள்:31 1/1
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் - குறள்:31 2/1
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் - குறள்:31 5/1
தன்னையே கொல்லும் சினம் - குறள்:31 5/2
சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் - குறள்:31 6/1
கழி சினம் காத்தல் கடன் - சிறுபஞ்:75/4
உட்கு இல்வழி சினம் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 9/1

 TOP
 
  சினமும் (1)
செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் - குறள்:44 1/1

 TOP
 
  சினை (5)
நெடும் காடு நேர் சினை ஈன கொடுங்குழாய் - கார்40:2/2
நாஞ்சில் வலவன் நிறம் போல பூம் சினை
  செம் கால் மராஅம் தகைந்தன பைம் கோல் - கார்40:19/1,2
பொரி புற பல்லி சினை ஈன்ற புன்னை - ஐந்50:43/1
நெரித்த சினை போலும் நீள் இரும் புன்னை - பழ:22/2
சிலம்பிக்கு தன் சினை கூற்றம் நீள் கோடு - சிறுபஞ்:9/1

 TOP
 
  சினைப்பது (1)
சினைப்பது போன்று கெடும் - குறள்:121 3/2

 TOP